UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde, politisk mødecenter

STARTTIDSPUNKT

21-06-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-06-2018 17:00:00


PUNKTER

62. Godkendelse af dagsorden til mødet den 21.06.18
63. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, juni - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
64. Beslutning om investeringer i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen
65. Beslutning om anbefalinger vedrørende udvikling af udskolingen
66. Drøftelse af en mulig fremskudt beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret
67. Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018
68. Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2018
69. Orientering om præsentation af forsørgelsesområdet integrationsydelse
70. Orienteringssag om socialøkonomiske virksomheder
71. Orienteringer
72. Underskriftsark62. Godkendelse af dagsorden til mødet den 21.06.18

Godkendelse af dagsorden til mødet den 21.06.18

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. dagsordenen til mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 21.06.2018 godkendes

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 21-06-2018
Godkendt.
63. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, juni - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, juni - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.

Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.
 
Opmærksomhedspunkter til udgiftsdriverne, juni 2018:
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage:
 
 
 
 
Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
 
 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 21-06-2018
Drøftet.


caseno18-1623_#4615179_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 21-06-2018..pdf
caseno18-1623_#4615200_v1_udgiftsdrivere - til juni 2018.pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 21-06-2018.
Udgiftsdrivere - til juni 2018


64. Beslutning om investeringer i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen

Beslutning om investeringer i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Beslutning


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. de fremlagte investeringscases for beskæftigelsesområdet og uddannelsesområdet godkendes.


Beskrivelse af sagen
På temamødet den 31. maj 2018 præsenterede kerneområderne Uddannelse til Alle Unge samt Alle Kan Bidrage en række mulige investeringscases for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.
 
På det efterfølgende ordinære udvalgsmøde bad udvalget administrationen om at udarbejde en prioriteret liste over de cases, som kan indgå som en del af budget 2019 under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse.
 
Casene er samlet i to mulige ”pakker”, hvor den lille pakke vil medføre en investering på 4 medarbejderårsværk og den store pakke en investering på 10 årsværk.
 
Den lille pakke
 
 
 
 
Samlet set vil den lille pakke kræve en investering på 4 medarbejderårsværk svarende til 2 mio. kr. i runde tal. Dertil kommer investeringen på 700.000 kr. til søgerobotter i 2018. Den lille pakke forventes at give et afkast på 9,8 mio. i 2019 og 13,9 mio. i 2020, hvor den er fuldt indfaset.
 


Den store pakke
 
 
 
 
Investeringen for sygemeldte borgere andrager en udgift på 3 mio. årligt. I 2019 forventes den at give et afkast på 3,4 mio. kr. Når den er fuldt indfaset, giver den et afkast på 13,9 mio. kr. svarende til en faktor 4,5.
 
Samlet set vil den store pakke kræve en investering på 10 medarbejderårsværk svarende til 5 mio. kr. i runde tal. Dertil kommer investeringen på 700.000 kr. til søgerobotter i 2018. Den store pakke forventes at give et afkast på 13,3 mio. i 2019, 21,8 mio. i 2020, og 28,8 mio. kr. i 2021, hvor den er fuldt indfaset.
 
Investeringen ligger uden for det budget for 2019, der fremlægges til politisk beslutning.
 
 
Politiske prioriteringer i 2019
Investeringen og de forventede effekter i beskæftigelse og uddannelse vil kunne give en stærkere økonomisk basis for at gennemføre politisk prioriterede projekter fra 2019, herunder en kommende indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og etablering af en grøn linje på Ungebasen. Disse kan kort beskrives således:
 
 
 
Det er forventningen, at de to prioriterede indsatser vil blive beskrevet nærmere og sagerne fremlagt til politisk beslutning i løbet af efteråret 2018.
 
Den videre proces
Hvis udvalget hvis udvalget indstiller en af de to investeringspakker godkendt, vil den blive forelagt Kommunalbestyrelsen på Budgetcampen i august som led i den samlede drøftelse af budget 2019-2022.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 21-06-2018
Udvalget indstiller den store pakke godkendt.


caseno18-24997_#4615413_v2_2019 investeringskatalog.pdf

Bilag

2019 Investeringskatalog - forslag


65. Beslutning om anbefalinger vedrørende udvikling af udskolingen

Beslutning om anbefalinger vedrørende udvikling af udskolingen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse – Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:
 1. anbefalinger vedrørende udskolingen fra Projektudvalget for Unge og Uddannelse godkendes til anvendelse i det videre arbejde med at udvikle udskolingen til at kunne sikre, at flere unge hvert år er uddannelsesparate efter grundskolen


Beskrivelse af sagen
Baggrund
I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen valgt at Projektudvalget for Unge og Uddannelse frem til sommeren 2019 skal arbejde med implementering af Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’. Aftalen ligger til grund for en reform af de forberedende tilbud, hvis lovpakke blev vedtaget af Folketinget den 29. juni 2018.
 
Projektudvalget for Unge og Uddannelse, som formelt refererer til Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse, arbejder henover det næste 1½ år med fire temaer i relation til reformen:
 
Andet arbejdsmøde - Udskolingen
På projektudvalgets andet arbejdsmøde om udskolingen den 24. maj 2018 blev der sammen med Udvalget for Børn og Skole samt en række interessenter på området sat fokus på udskolingen med udgangspunkt i den nye uddannelsespolitiske målsætning.
 
Den nye uddannelsespolitiske målsætning fastsætter at:
 
Det er Folketingets ambition, at unge skal uddanne sig, mens de er unge. Selvom selve måltallet skifter fra en 95%-målsætning til en 90% -målsætning, betyder det ikke, at den nye målsætning er mindre ambitiøs - tværtimod. Den ny målsætning skal være opfyldt allerede 8 år efter afslutning af grundskolen og ikke som tidligere 25 år efter afslutning af grundskolen (dvs. når borgeren er ca. 40 år).
 
Ca. 82 procent af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2016 i Holbæk Kommune forventes jf. Undervisningsministeriets fremskrivningsværktøj Profilmodellen at have gennemført en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. I år 2030 skal denne procent være hævet til 90.
 
Hvis Holbæk Kommune skal lykkes med den nye målsætning, kræver det, at kommunen lykkes bedre med at få de unge godt i vej allerede i grundskolen. Det er baggrunden for at indsatsen i udskolingen er udpeget som tema i Projektudvalget for Unge og Uddannelse.
 
Anbefalinger til Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
På baggrund af drøftelserne på arbejdsmødet den 24. maj har Projektudvalget for Unge og Uddannelse sammenfattet fire overordnede anbefalinger samt et katalog med forslag til konkrete indsatser i udskolingen. Projektudvalget sender sine anbefalinger til både Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse med opfordring til, at anbefalingerne anvendes i det videre arbejde med at udvikle udskolingen til at kunne sikre, at flere unge hvert år er uddannelsesparate efter grundskolen.
 
Bilag til dagsordenspunktet indeholder de overordnede anbefalinger med en kortfattet motivation, samt et katalog indeholdende forslag til konkrete indsatser til at sikre, at flere unge hvert år er uddannelsesparate efter grundskolen.
 
Anbefaling 1:
Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at udfordringen med at nå den nye uddannelsespolitiske målsætning får høj prioritet – der skal handling til nu!
 
Anbefaling 2:
Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at den aktive anvendelse af data styrkes for at højne niveauet i udskolingen
 
Anbefaling 3:
Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at udvikling af kvalitet i udskolingen sker med en tværgående systematik og opfølgning på effekten af indsatserne
 
Anbefaling 4:
Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at indsatsen for at indfri den nye uddannelsespolitiske målsætning sker via en generel højnelse af kvaliteten i udskolingen – ikke via specialindsatser for de mest udsatte unge
 
Katalog – forslag til indsatser
 1. Hvad siger de unge selv?
 2. Relationer er gødning for læring
 3. Elevtjeneste og stærke overgange
 4. Fokuseret U&J-indsats i udskolingen
 5. Højere fagligt niveau
 6. Håndværksfag og praktisk læring
 7. Digital dannelse og regulering af digital støj

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 21-06-2018
Godkendt.


caseno17-20674_#4612993_v1_anbefalinger udskoling - endelige.pdf

Bilag

Anbefalinger Udskoling - endelige


66. Drøftelse af en mulig fremskudt beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret

Drøftelse af en mulig fremskudt beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Drøftelse


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
1. en mulig fremskudt beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret drøftes.


Beskrivelse af sagen
På dagens møde drøfter Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse en mulig fremskudt beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret. Baggrunden er, at Vangkvarteret figurerer på regeringens ghettoliste, blandt andet fordi 46 pct. af kvarterets beboere i den erhvervsaktive alder står uden for arbejdsmarkedet. På udvalgets møde den 31.5.2018 vedtog udvalget en særlig fokuseret beskæftigelsesindsats for Vangkvarterets beboere, og drøftelsen af en mulig fremskudt beskæftigelsesindsats kan ses som et led i denne indsats.
 
Udvalgets drøftelse kan tage udgangspunkt i præsentationen af fremskudte indsatser i Kolding og Aabenraa samt administrationens anbefalinger nedenfor.

Boligområdet Skovparken i Kolding Kommune
Kolding Kommune har flere, større udsatte boligområder, herunder Skovparken. Området har 2600 beboere og ligger fire kilometer fra Jobcenter Koldings hovedadresse. Kommunen har etableret en afdeling af jobcentret i tilknytning til området. Den fremskudte afdeling har i dag 16 medarbejdere, og målgruppen er aktivitetsparate og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 
 I Jobcenter Koldings fremskudte jobcenterindsats fungerer sagsbehandlere også i rollen som mentorer for borgerne. Kolding Kommune evaluerede indsatsen medio 2017. I en sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune den 7.6. 2017 konkluderer blandt andet, at den ”kombinerede sagsbehandler/mentorrolle:
 
 
Evalueringen viste desuden, at 9,5 fuldtidspersoner fra boligområdet var kommet i arbejde i løbet af første kvartal 2017. Forventningen er dermed, at 38 fuldtidspersoner vil kunne komme i arbejde i løbet af hele 2017. Holbæk Kommune har ikke haft adgang til opdaterede tal fra Kolding Kommune, og det vides derfor ikke, om forventningen er indfriet.
 
Boligområdet Høje Kolstrup i Aabenraa Kommune
Høje Kolstrup er et udsat boligområde i Aabenraa Kommune. Det ligger ca. 5 km fra jobcentret i Aabenraa. Området var indtil januar 2017 på regeringens ghettoliste. Der er udarbejdet en helhedsplan for området (2016-2020) i et samarbejde mellem Landsbyggefonden og Aabenraa Kommune. Den fremskudte beskæftigelsesindsats i Høje Kolstrup er en del af indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse under helhedsplanen, og målet er både at bringe beboerne nærmere arbejdsmarkedet og fastholde dem i job. Målgruppen er alle ledige i området, som er registreret i jobcentret. Succeskriterier inden for projektperioden er:
 
Projektets beskæftigelsesindsats består i, at en jobguide er udstationeret i boligområdet. Den normale jobcenterindsats (formodentlig også myndighedsindsatsen) finder sted med udgangspunkt i jobcentret og sker i samspil med den øvrige boligsociale indsats. En evaluering af indsatsen i perioden maj 2014 til marts 2016 viser ifølge en delaftale mellem Aabenraa Kommune og Landsbyggefonden følgende resultater:

” Jobguiden har i perioden været i dialog med 180 borgere og har etableret 140 praktikker. 41 borgere er kommet i job med løntilskud. 92 borgere er kommet i ordinær beskæftigelse og 20 er kommet i uddannelse. 42 borgere (23%) som jobguiden har været i kontakt med, er fraflyttet boligområdet i perioden. 67 % af de fraflyttede er kommet i ordinær beskæftigelse, mens 33 % af de fraflyttede ikke er i beskæftigelse. Det tyder på, at det at komme i job og dermed få flere handlemuligheder, gør at borgerne vælger at fraflytte området.”
 
Administrationens anbefalinger til en fremskudt indsats i Vangkvarteret
De to kommuner griber den fremskudte indsats an på forskellig måde; Kolding Kommune forlægger både myndighed og mentor/virksomhedskonsulentrollen til en egentlig afdeling i tilknytning til det udsatte boligområde. I Aabenraa Kommune har man valgt, at jobcentrets normale indsats foregår med udgangspunkt i jobcentrets adresse, mens der udstationeres en projektmedarbejder i det udsatte boligområde.
 
Administrationen anbefaler, at hvis Jobcenter Holbæk skal etablere en fremskudt indsats, bør den i højere grad modelleres efter indsatsen i Aabenraa, med en jobguide/virksomhedskonsulent med særlig tilknytning til Vangkvarteret. Denne løsning vil kunne indgå som et led i den fokuserede indsats i 2018 for Vangkvarteret.

Det vil kræve langt flere ressourcer at etablere en egentlig jobcenterafdeling i Vangkvarteret i lighed med løsningen i Kolding. Blandt andet bør man være opmærksom på:
 

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser ved at drive en afdeling af jobcentret vil afhænge af omfanget på den ønskede indsats. Det er dog administrationens vurdering, at den ikke kan etableres inden for rammerne af det eksisterende budget.
 
En model med en jobguide/virksomhedskonsulent med særlig tilknytning til Vangkvarteret vil kunne etableres inden for rammerne af det eksisterende budget.


Lovgrundlag – link
Møde i Koldings Arbejdsmarkedsråd 7.6.2017, sag. nr. 3: Status på Skovparken, juni 2017.


Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 26.4. 2018, sag nr. 46: Drøftelse af en fremskudt jobcenterindsats i Vangkvarteret.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 21-06-2018
Drøftet.


caseno18-24880_#4608446_v1_delaftale uddannelse og beskæftigelse 13-03-2018 aabenraa (002).pdf.pdf

Bilag

Delaftale Uddannelse og Beskæftigelse 13-03-2018 Aabenraa (002).pdf


67. Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018

Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og de stående udvalg
Drøftelsessag
Indstilling
Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. det politiske og administrative samarbejde i de enkelte udvalg det første halvår 2018 evalueres
Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med valget af den nye kommunalbestyrelse blev 14 pladser besat af helt nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Administrationen lagde derfor vægt på, at den nye kommunalbestyrelse fik en god og grundig introduktion til de næste fire års politiske arbejde.
 
Nu er det tid til at evaluere, hvordan politikerne konkret har oplevet det første halve år i den nye kommunalbestyrelse.
 
Følgende spørgsmål kunne være styrende for evalueringen – gerne i konkretiseret form:
 
 1. hvordan har medlemmerne generelt oplevet det første halve års arbejde i udvalget?
 2. hvordan har samarbejdet med administrationen fungeret?
 3. har sagsfremstillingerne været til at forstå, og giver de et godt beslutningsgrundlag?
 4. hvordan opleves mødernes tilrettelæggelse og afholdelse?
 
Til inspiration for evalueringen vedlægges ”Kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester”, som byrådet vedtog den 21. april 2016, og hvis principper er grundlaget for samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Drøftet.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 21-06-2018
Drøftet.


caseno18-20427_#4537817_v1_kodeks for administrationens rådgivning mv..pdf
caseno18-20427_#4537790_v1_referat af byrådet sag om kodeks samarb. adm. og politikere.docx.docx

Bilag

Kodeks for administrationens rådgivning mv.
Referat af Byrådet sag om kodeks samarb. adm. og politikere.docx


68. Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2018

Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. status på Uddannelsesplan 2018 og proces og hovedlinjer i Uddannelsesplan 2019 drøftes

Beskrivelse af sagen
Uddannelsesplanen er den politiske plan for uddannelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Planen samler udfordringer, mål og indsatser i en tæt kobling til budgettet, og er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem politikere og administration om status og udvikling i arbejdet med kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge.
 
Uddannelsesplan 2019 skal udarbejdes i efteråret 2018. Som afsæt for arbejdet drøfter udvalget status på Uddannelsesplan 2018 og de politiske forventninger til Uddannelsesplan 2019.
 
På mødet gennemgår David Jensen, chef for Uddannelse til Alle Unge, status på Uddannelsesplan 2018, som er vedhæftet som bilag til denne sag, samt præsenterer administrationens foreløbige overvejelser vedrørende Uddannelsesplan 2019.
 
Status på Uddannelsesplan 2018
Mange besparelser og effektiviseringer er gennemført i det første halvår af 2018, og selv om der er skabt overensstemmelse mellem budget 2018 og budgetrevision 2 for 2018, er økonomien fortsat udfordret. Det kan blandt andet ses ved, at antallet af unge med behov for uddannelseshjælp aktuelt ligger højere end forventet.
 
Der har i 2017 været en stigning i antallet af unge mellem 16 og 29 år, og stigningen er stort set kun i de tre grupper tættest på uddannelse, mens de tre grupper længst fra uddannelse samlet set er blevet mindre end de var i 2016.
 
Af de 30 indsatser, som blev besluttet med Uddannelsesplan 2018, er 5 gennemført, 23 i gang og 2 afventer yderligere politisk stillingtagen.
 
Status for Uddannelse til Alle Unges effektmål
Der mangler nye tal for effektmålene på mødet i juni, hvorfor disse må præsenteres og evalueres for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse frem mod udviklingen af Uddannelsesplan 2019.
 
Emner med betydning for Uddannelsesplan 2019:
 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 21-06-2018
Drøftet.


caseno18-25020_#4606944_v1_status på uddannelsesplan 2018 juni.pdf

Bilag

Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2018, juni


69. Orientering om præsentation af forsørgelsesområdet integrationsydelse

Orientering om præsentation af forsørgelsesområdet integrationsydelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Orienteringssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. præsentationen af forsørgelsesområdet integrationsydelse tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Som led i introduktionen til udvalgets arbejdsområde præsenterer administrationen på hvert møde ét eller flere forsørgelsesområder. På mødet den 21. juni 2018 præsenteres forsørgelsesområdet integrationsydelse.
 
Integrationsydelse kan gives til borgere, som ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 år ud af de sidste 8 år, og som står uden forsørgelse. I Holbæk er langt de fleste i denne gruppe flygtninge, familiesammenførte til flygtninge samt indvandrere.
 
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er endvidere pligtige til at deltage i et integrationsprogram, hvor elementerne dels er beskæftigelsesrettede aktiviteter, dels danskuddannelse. Integrationsprogrammet varer normalt tre år, men kan forlænges til og med fem år, hvis borgeren endnu ikke er kommet i selvforsørgelse.
 
Nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge vurderes som udgangspunkt jobparate, idet manglende danskkundskaber ikke ses som en hindring for at kunne komme i job. Hvis borgeren fortsat er ledig efter tre måneder og vurderes at have andre udfordringer ved siden af ledighed, kan borgeren vurderes aktivitetsparat.
 
På mødet vil Bo Hammer, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage, redegøre yderligere for integrationsydelse og økonomien bag med udgangspunkt i det vedhæftede bilag.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 21-06-2018
Taget til efterretning.


caseno18-10701_#4615391_v1_introduktion - indsatsen for modtagere af integrationshjælp - til buu.pdf.pdf

Bilag

Introduktion - indsatsen for modtagere af integrationshjælp - til BUU.pdf


70. Orienteringssag om socialøkonomiske virksomheder

Orienteringssag om socialøkonomiske virksomheder

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. definition og rammer for en socialøkonomisk virksomhed tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse ønsker en nærmere definition af begrebet og rammerne for socialøkonomiske virksomheder. Baggrunden er, at udvalget har prioriteret en indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet i 2019. I denne sag giver administrationen en foreløbig definition af begrebet socialøkonomisk virksomhed, redegør for Holbæk Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder og henter inspiration fra Silkeborg Kommunes strategi på området samt de resultater, de har opnået.

Holbæk Kommunes definition på socialøkonomiske virksomheder
De socialøkonomiske virksomheder adskiller sig på den ene side fra andre private virksomheder, ved at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv social forandring. På den anden side adskiller de sig fra for eksempel frivillige organisationer og støttede projekter, ved at de som virksomheder primært anvender forretningsmæssige metoder til at opnå denne forandring. Et eksempel på en sådan forandring kan være inklusion på arbejdsmarkedet af medarbejdere, som har brug for særlige hensyn på grund af funktionsnedsættelse, og som ansættes i fleksjob eller i job med løntilskud. I en strategi for socialøkonomiske virksomheder, vedtaget af Udvalget for Arbejdsmarkedet af 26. november 2014, beskrives socialøkonomiske virksomheder med følgende karakteristika, der afgrænser dem fra andre typer af virksomheder på baggrund af Rapporten ’Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark’:
 

Man skelner desuden mellem to slags socialøkonomiske virksomheder, dem som arbejder for en målgruppe og dem, som arbejder med en målgruppe.
Opsummerende kan man sige, at en kommune ikke kan drive socialøkonomiske virksomheder, men en kommune kan bidrage til at understøtte, at de etableres.
 
Holbæk Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder
Ifølge beslutning af den 26. november 2014 i det daværende Udvalget for Arbejdsmarkedet ønsker Holbæk Kommune at gøre en særlig indsats for at bringe borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet. Skabelsen af socialøkonomiske virksomheder (SØV) blev set som et af de redskaber, der i særlig grad kan beskæftige udsatte borgere.
 
Ifølge den vedtagne strategi skal Holbæk Kommune:
1. styrke den administrative kompetence og støtte til SØV’er, herunder rekruttering af medarbejdere med særlige behov
2. styrke informationen og øge kendskabet til SØV i erhvervs- og kulturlivet
3. sikre samarbejde og skabe netværk mellem nuværende og kommende SØV’er, Holbæk Erhvervsforum og den kommunale organisation
4. sikre kvalificeret vejledning ift. rådgivnings- og finansieringsmuligheder
5. anvende indkøbs- og udbudspolitikken til at understøtte skabelsen af SØV
 
Erfaringerne fra Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune igangsatte i slutningen af 2013 arbejdet med at fremme etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune. De har for at fremme deres målsætning udviklet og fulgt op på en målrettet strategi og har ansat en projektleder i 2015 og udbyder to pris til de bedste socioøkonomiske virksomheder. Succeskriterierne i deres strategi har været:
 1. Etablering af 20 nye registrerede socioøkonomiske virksomheder Heraf afknopning af offentlige aktiviteter (dele af en offentlig virksomhed omlægges til socialøkonomisk virksomhed)
 2. 20 virksomheder har anvendt Inhouse-modellen (inddraget borgere på kanten af arbejdsmarkedet uden etablering af egentlig socioøkonomisk virksomhed)
 3. Der er skabt i alt 150 stillinger til udsatte borgere
 4. Silkeborg Kommune er en af landets førende kommuner indenfor samarbejde med Socialøkonomiske virksomheder (SØV).
 
En kort sammenfatning af de tiltag, der har skabt forandringen, er:
Resultater pr primo marts 2018
Antal godkendte socialøkonomiske virksomheder
Antal borgere i fleksjob ansat i disse virksomheder (opr. definition: ansat på særlige vilkår)
Antal godkendte socialøkonomiske virksomheder eller virksomheder, der havde ansøgt om godkendelse pr. oktober 2015
Antal borgere ansat på særlige vilkår i fleksjob ansat i disse virksomheder pr oktober 2015
23
77
9
22
 
5 af virksomhederne har i 2018 desuden haft 43 borgere i praktik eller afklaringsforløb.
 
Konkluderende bemærkninger om Silkeborgs strategi
Det har uden tvivl haft en effekt at Silkeborg har sat fokus på, investeret i og opstillet klare målsætninger for socialøkonomiske virksomheder som middel til at inddrage borgere på kanten af arbejdsmarkedet. De har allerede overgået deres mål for antallet af registrerede socialøkonomiske virksomheder, og de er over halvvejs i mål i forhold til antal beskæftigede borgere på kanten af arbejdsmarkedet, hvortil skal lægges et stort antal borgere i praktik og afprøvningsforløb.
 
I Silkeborg Kommunes strategi fra 2015 refererer de til den danske regerings definition på socialøkonomiske virksomheder: ”En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.” De fremhæver, at virksomheder skal drive forretning på markedsvilkår med fokus på salg af ydelser og varer og skal reinvestere en del af overskuddet til enten virksomhedens sociale formål eller andre sociale formål. Det afgørende for at kunne vurdere, hvorvidt Holbæk Kommune kan trække på disse erfaringer, er, om Silkeborg Kommunes definition socialøkonomisk virksomhed og på borgere på kanten af arbejdsmarkedet modsvarer den, som anvendes i Holbæk Kommune.

Lovgrundlag – link
http://131.165.161.166/committee_79911/agenda_173646/documents/d80f864b-64a6-4c49-8a8c-6eaf5a3ae3d1.pdf

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 21-06-2018
Udsættes.


caseno18-26270_#4614762_v1_bilag - flere og stærkere socialøkonomiske virksomehder i danmark.pdf.pdf.pdf

Bilag

Bilag - Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark.pdf.pdf


71. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen
 
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
 
30. august 2018
 
Fællessager
 
Sager fra Alle Kan Bidrage
 
Sager fra Uddannelse til Alle Unge
 
 
27. september 2018
 
Sager fra Alle Kan Bidrage
 
Sager fra Uddannelse til Alle Unge
 
 
25. oktober 2018
 
Sager fra Alle Kan Bidrage
· Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2019
 
Sager fra Uddannelse til Alle Unge
· Drøftelse af Udkast til Uddannelsesplan 2019
72. Underskriftsark

Underskriftsark