UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 1.37, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

31-05-2018 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

31-05-2018 21:00:00


PUNKTER

50. Godkendelse af dagsorden til mødet den 31. maj 2018
51. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, maj - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
52. Drøftelse af budget 2019-2022, maj - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
53. Beslutning om effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
54. Beslutning om Karrierestarts fremtid
55. Beslutning om anbefalinger til FGU-institutionen
56. Drøftelse af en beskæftigelsesindsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet
57. Beslutning om en skærpet beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret
58. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2017
59. Beslutning om at udvide nytteindsatsen
60. Orienteringer
61. Underskriftsark50. Godkendelse af dagsorden til mødet den 31. maj 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 31. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. dagsordenen til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 31. maj 2018 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 31-05-2018
Godkendt
51. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, maj - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, maj - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Drøftelse


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.


Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.
 
Opmærksomhedspunkter til udgiftsdriverne, maj 2018:
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage
 
 

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
 
 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 31-05-2018
Drøftet.


caseno17-37399_#4575177_v1_udgiftsdrivere til mødet maj 2018.pdf
caseno17-37399_#4575632_v1_status politiske effektmål til mødet 28-05-2018.pdf

Bilag

Udgiftsdrivere til mødet maj 2018
Status politiske effektmål til mødet 28-05-2018


52. Drøftelse af budget 2019-2022, maj - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse af budget 2019-2022, maj - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Uddannelse og Job
 
Drøftelse


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. forudsætninger for budget 2019-2022 drøftes.


Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
Dette møde bliver sidste møde inden sommerferien, hvor pris x mængde fremlægges og drøftes.
 
På mødet fremlægges eventuelle behov for merbevillinger sammen med forslag til, hvordan man holder sig inden for udvalgets ramme.
 
 
Drøftelse i forlængelse af bilaget til denne sag
 
 


Opfølgning på temamøde
 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 31-05-2018
Drøftet.
53. Beslutning om effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning om effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1.  beslutter hvilke effektiviseringsforslag og eventuelle besparelsesforslag, der skal indgå i den videre politiske behandling for at opfylde udvalgets andel af måltallet på 28 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har besluttet en effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019-2021, der hvert år skal frigive en procent af servicerammen til politisk råderum svarende til 28 mio. kr.
 
Tabel 1. De politiske udvalgs andel af måltallet på 28 mio. kr.
 
Økonomiudvalget
- 3.000.000
Politisk organisation
-
Administration
- 3.000.000
Ejendomme
-
Erhverv
-
Udvalget for Børn og Skole
- 6.500.000
Skole 0.-9. klasse
- 3.000.000
Almene dagtilbud
- 3.000.000
Sundhed for børn og unge
- 500.000
Udvalget for Ældre og Sundhed
- 8.000.000
Sundhed
- 1.000.000
Ældre
- 7.000.000
Udvalget for Klima og Miljø
- 2.500.000
Miljø og planer
-
Kommunale veje og trafik
- 2.500.000
Udvalget for Beskæftigelse og Udd.
- 1.500.000
Dagundervisning
- 500.000
Beskæftigelse og uddannelse
- 1.000.000
Socialudvalget
- 5.000.000
Børnespecialområdet
- 3.000.000
Voksenspecialområdet
- 2.000.000
Udvalget for Kultur og Fritid
- 1.500.000
Kultur og fritid
- 1.500.000
I alt
- 28.000.000
 
 
 
Henover foråret har udvalget drøftet forslag til effektiviseringer, ligesom udvalget har drøftet forslag til besparelser, der bliver aktuelle i det omfang, effektiviseringsforslagene ikke alene kan opfylde udvalgets andel af måltallet.
 
På sit møde den 27. juni 2018 skal kommunalbestyrelsen vedtage de samlede effektiviseringsforslag med betydning for budget 2019. Besparelsesforslagene behandles i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien.
 
Forud for mødet i kommunalbestyrelsen skal effektiviseringsforslagene gennemgå følgende proces:
 
 • Den 6. juni drøfter Økonomiudvalget de samlede effektiviseringsforslag fra de stående udvalg med henblik på en beslutning om at sende forslagene i høring i MED/HU og offentligt. Høringsfristen vil være den 15. juni
 • Den 19. juni drøfter HU effektiviseringsforslagene på baggrund af høringssvarene
 • Den 20. juni behandler Økonomiudvalget effektiviseringsforslagene
 • Den 27. juni behandler kommunalbestyrelsen effektiviseringsforslagene
Der er to bilag til sagen, som begge er lukkede. Det ene bilag indeholder forslag til effektiviseringer, mens det andet bilag indeholder forslag til besparelser.
 
De effektiviseringsforslag, som udvalget godkender til videre politisk behandling, offentliggøres, når Økonomiudvalget den 6. juni træffer beslutning om at sende forslagene i høring.
 
De besparelsesforslag, som udvalget godkender til videre politisk behandling, offentliggøres som led i budgetprocessen efter sommerferien.


Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 26. april 2018: Punkt 36, Drøftelse af budget 2019-2022.
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018: Punkt 21: Beslutning af budgetramme for 2019.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 31-05-2018
Alle effektiviseringsforslag og besparelsesforslag med undtagelse UAUN nr.
4 blev godkendt til videre politisk behandling.
54. Beslutning om Karrierestarts fremtid

Beslutning om Karrierestarts fremtid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget beslutter om Karrierestart skal fortsætte
 2. udvalget drøfter finansieringen af Karrierestart, hvis Karrierestart skal fortsætte


Beskrivelse af sagen
Brobygning til erhvervsuddannelserne er et af de mest effektive værktøjer til at få unge uddannelsesparate borgere i gang med en uddannelse. Det gælder nationalt, og det bekræftes af et STAR finansieret projekt under titlen Karrierestart, der blev gennemført i Holbæk i 2017. Omkring halvdelen af de borgere, der gennemførte projektet var efterfølgende i uddannelse eller job.
 
Målgruppen for Karrierestart er uddannelseshjælpsmodtagere, der er uddannelsesparate eller aktivitetsparate med mindre komplekse problemstillinger og med et potentiale for motivation til uddannelse; dvs. unge som gennem Karrierestart vurderes at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. Det er unge, der kæmper med forskellige grader af sociale, faglige og helbredsmæssige problemer, der via Karrierestart kan håndteres, så den unge bringes til at kunne gennemføre en ordinær uddannelse. Fælles for disse unge er, at de ikke kan overskue og finde deres vej i uddannelsessystemet. Gruppen af unge varierer hvad angår psykisk og fysisk robusthed. Det samme gør sig gældende for det faglige niveau.
 
For at nå målet om at nedbringe antallet af uddannelsesparate har kerneområdet Uddannelse til Alle Unge forlænget aftalen med EUC Nordvestsjælland i 1. halvår 2018. Aftalen ophører uden en konkret forlængelse. Aftalen omfatter bl.a., at kerneområdet betaler 2.000 kr. pr. borger om ugen, og at kerneområdet som minimum betaler for 20 borgere. Den samlede pris andrager dermed ca. 1 mio. kr. pr halvår. Det er for tidligt at vurdere den samlede effekt af forløbet i 2018, men ved udgangen af april var 13 pct. overgået til uddannelse og 10 pct. til job af de 31 borgere, der havde fuldført forløbet.
 
EUC Nordvestsjælland forpligter sig til at udbyde undervisning til deltagerne 25 timer om ugen. Et forløb varer som udgangspunkt op til 12 uger. Hver deltager vil starte med en visitationssamtale, som forestås af Ungeindsatsen og EUC Nordvestsjælland i fællesskab. Der er løbende optag en gang om ugen. Ved visitationssamtalen bliver den unge tildelt en uddannelsesmentor fra EUC Nordvestsjælland, der følger den unge gennem forløbet i Karrierestart, og hjælper ved kontakt til virksomheder, uddannelse mv.
 
Den unge har hver uge et skema med en række aktiviteter, der peger hen mod afklaring i forhold til uddannelse og mestring af at gennemføre uddannelsen. Dette for at understøtte en struktureret hverdag og uge, der ligner den forventning, der stilles på de ordinære uddannelser. Skemaet indeholder de fag, som vurderes at kunne bringe den unge kvalitativt hurtigt videre i forhold til afklaring af uddannelse. Vægten af indholdet i skemaet vil blive målrettet den unges udfordringer (alment, fagligt, personligt og socialt).
 
Den foreløbige evaluering af forløbet i 2018 tyder på, at elevgrundlaget er blevet svagere fagligt, socialt og/eller personligt, hvorfor EUC har afvist en del af de deltagere, kerneområdet Uddannelse til Alle Unge har visiteret. I en evt. forlængelse af aftalen skal det tydeliggøres, at målgruppen skal udvides, da kerneområdet ellers ikke kan fastholde deltagerantallet på 20.
 
Erfaringen i 2018 indikerer desuden, at:
 
Der er fordele ved forløbet:
Der er udfordringer ved forløbet:
- øget fokus på uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder
- øget motivation for at møde frem og deltage
- opkvalificering af dansk og matematik kompetencer
- mentorerne skaber struktur i hverdagen
- det er et relativt dyrt tilbud
- den svagere målgruppe mindsker evt. succesraten
- hvis forløbet lukkes skal der findes et alternativ
- EUC vil være ærgerlig over at miste opgaven
 

Økonomiske konsekvenser
Hvis Karrierestart forlænges, skal Uddannelse til Alle Unge finde finansiering af en udgift på ca. 1 mio. kr. pr halvår.
 
Såfremt udvalget vælger at arbejde for at investere i Karrierestart i 2019, jf. temadrøftelsen, vil Uddannelse til alle Unge finde finansiering hertil i 2018 indenfor de nuværende rammer.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 31-05-2018
Karrierestart ophører, og kommunen ansætter en medarbejder yderligere
til at løse opgaverne.
 
Lars Dinesen deltog ikke i behandling af punktet.
55. Beslutning om anbefalinger til FGU-institutionen

Beslutning om anbefalinger til FGU-institutionen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Projektudvalget for Unge og Uddannelses anbefalinger vedrørende FGU-institutionens indhold og tilrettelæggelse godkendes


Beskrivelse af sagen
Baggrund
I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et politisk projektudvalg (et såkaldt §17, stk. 4-udvalg), som frem til sommeren 2019 skal arbejde med implementering af Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’. Aftalen ligger til grund for reformen af de forberedende tilbud og den kommunale ungeindsats.
 
Projektudvalget for Unge og Uddannelse, som formelt refererer til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, arbejder henover det næste 1½ år med fire temaer i relation til reformen:
 
På projektudvalgets første arbejdsmøde i april 2018 om FGU-institutionen, blev der sat fokus på indhold i og tilrettelæggelse af den nye forberedende uddannelse. Resultatet af arbejdet er en række anbefalinger, som via Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse stiles til den kommende bestyrelse for FGU-institutionen.
 
Bilag 1 indeholder projektudvalgets anbefalinger inklusiv udvalgte overvejelser fra drøftelserne.
 
Anbefalinger til FGU-bestyrelsen i overskrifter

Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at FGU-institutionen:
 1. betragter det som sin fremmeste opgave, at kvalificere de unge til at træffe gode valg for sig selv i forhold til uddannelse og job.
 2. arbejder målrettet med elevernes fysiske, psykiske og sociale trivsel.
 3. arbejder målrettet med forebyggelse af fravær.
 4. skaber gode forudsætninger for opbygning af tillidsfulde og udviklende relationer mellem elever og underviser/medarbejdere.
 5. arbejder med udvikling af elevernes demokratiske dannelse gennem både undervisning, medbestemmelse i relevante sager og samfundsengagerende aktiviteter i og udenfor skolen.
 6. indretter FGU’ens fysiske rammer, så de understøtter både skolens image, fagligt indhold og det sociale liv på skolen.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 31-05-2018
Godkendt.


caseno17-20674_#4543179_v1_anbefalinger fgu-institutionen - endelig maj 2018.pdf

Bilag

Anbefalinger FGU-institutionen - endelig maj 2018


56. Drøftelse af en beskæftigelsesindsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Drøftelse af en beskæftigelsesindsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Drøftelse


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. en beskæftigelsesindsats rettet mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet drøftes.


Beskrivelse af sagen
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har bedt administrationen komme med forslag til en særlig indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Baggrunden er et ønske om, at de senere års økonomiske opsving og øget beskæftigelse skal komme flere udsatte borgere til gode. I denne sag fremlægger administrationen et forslag til en indsats rettet mod målgruppen. Indsatsen er tænkt helhedsorienteret men med beskæftigelse som den primære drivkraft.
 
Karakteristik af borgere på kanten af arbejdsmarkedet
En borger på kanten af arbejdsmarkedet kan defineres som en borger, der har modtaget en offentlig ydelse i tre eller flere år. Der fokuseres på modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløbsydelse, som til sammen udgør en bruttogruppe på ca. 1.350 personer:
 
 
Foruden ledighed kan andre udfordringer for borgere i målgruppen være, at borgeren:

 
Forslag til helhedsorienteret indsats for borgere på kanten
Tilgangen til indsatsen er, hvis borgeren kan hjælpes til at blive selvforsørgende, vil det alt andet lige også kunne lette andre problemstillinger for borgeren og dennes familie. Derfor tager indsatsen udgangspunkt i en intensiveret beskæftigelsesindsats. Det foreslås, at 200 borgere omfattes af indsatsen, som inddeles i fem faser:
 
Fase 1: Et team på tværs af kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til alle Unge identificerer de 200 borgere, og deres væsentligste problemstillinger beskrives ud fra en beskæftigelses- og uddannelsesvinkel. De 200 borgere screenes med henblik på, om borgeren skal have en jobrettet/uddannelsesmæssig indsats, en afklarende indsats eller om borgeren ikke aktuelt kan deltage i en indsats. Modellen kendes fra Flere skal med-indsatsen. De to første grupper modtager en intensiveret indsats.
 
Fase 2: Et team på tværs af kerneområderne Aktiv Hele Livet og Uddannelse til alle Unge identificerer behov for social og/eller sundhedsmæssig understøtning.
 
Fase 3: Der udarbejdes en koordineret og fælles plan for borgeren eller familien med virksomhedsrettede eller uddannelsesmæssige tiltag som den drivende indsats, men med samtidig social- og sundhedsmæssig indsats for at afhjælpe reelle og afledte barrierer for at komme i job eller uddannelse.
 
Fase 4: Selve indsatsfasen, en helhedsorienteret indsats for borgerne på kanten af arbejdsmarkedet
 
Fase 5: Indsatsen evalueres
 
Succeskriterier
40 pct. skal inden for projektperioden have været i job eller virksomhedsvendt aktivering
10 pct. skal have opnået ordinære timer.
 
Indsatsens forankring
Den politiske forankring sker hos Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, og indsatsen forankres administrativt hos kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge.
 
Den politiske proces omkring indsatsen
I juni 2018 forelægges indsatsen for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse til beslutning, mens sagen forelægges Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Udvalget for Børn og Skole til orientering.


Økonomiske konsekvenser
En intensiveret og helhedsorienteret beskæftigelsesrettet indsats vurderes at kræve 3-4 årsværk. Hvis de skal findes inden for det eksisterende budget, kan det betyde at beskæftigelsesindsatsen skal nedjusteres på andre områder.


Lovgrundlag – link
Forslaget til indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet er inspireret af Projekt Helhedsindsats for udsatte familier.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 31-05-2018
Drøftet.


caseno18-21113_#4548181_v2_en helhedsorienteret indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet..pdf

Bilag

En helhedsorienteret indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.


57. Beslutning om en skærpet beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret

Beslutning om en skærpet beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Orienteringssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1. det besluttes at gennemføre en skærpet beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret i 2018.


Beskrivelse af sagen
Kerneområdet Alle Kan Bidrage ønsker at skærpe fokus på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret i 2018. Formålet er at fjerne kvarteret fra regeringens ghettoliste.
 
Vangkvarteret i Holbæk By er på regeringens ghettolistefor 2018 og har været det igennem en længere årrække. For at være på ghettolisten skal boligområdet opfylde mindst tre af fem kriterier inden for områderne beskæftigelse, uddannelse, kriminalitet, indkomst og herkomst.
 
Vangkvarteret opfylder 3 ud af de fem kriterier, idet:
 
Hvis flere beboere kom i beskæftigelse, ville det betyde, at kvarteret ville kunne komme væk fra ghettolisten og ”kun” figurere som et udsat boligområde. Konkret drejer sig om, at 86 færre beboere mellem 16 og 66, som skal være i beskæftigelse, for at kvarteret ikke længere er i kategorien ghetto.
 
At komme væk fra ghettolisten og den stigmatisering, det indebærer, vil efter administrationens vurdering være et vigtigt skridt i retning af et generelt løft af Vangkvarteret. Kerneområdet Alle Kan Bidrage ønsker derfor igangsætte et særligt fokus på beskæftigelsesindsatsen i kvarteret.
 
Vangkvarteret – beboernes arbejdsmarkedstilknytning
Af Vangkvarterets 1.510 beboere er de 982 beboere i den erhvervsaktive alder. Heraf modtager 683 personer overførselsindkomst, og af disse er 142 på førtidspension. Det svarer til, at 49 pct. af samtlige beboere i Vangkvarteret modtager overførselsindkomst.
 
Analysen af Vangkvarteret viser desuden:
 
 
Agervang i job – et skærpet fokus på Vangkvarteret
Administrationen vurderer, at en mere fokuseret beskæftigelsesindsats over for beboere i Vangkvarteret sammenholdt med de gunstige konjunkturer rummer betydelige potentialer i forhold til at sikre, at en større andel af beboerne i Vangkvarteret kan deltage aktivt på arbejdsmarkedet.
 
Hvis Vangkvarteret skal væk fra ghettolisten og gruppen uden for arbejdsmarkedet skal reduceres med mindst 86 personer kræver det, at jobcentret i resten af 2018 skærper indsatsen over for målgruppen af beboerne.
 
Hvis det skærpede fokus vedtages, vil kerneområdet ultimo 2018 give en status på, antallet af borgere, der er kommet i beskæftigelse.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 31-05-2018
Tiltrådt.


caseno18-20968_#4547926_v2_kort analyse af beskæftigelsen i vangkvarteret.pdf

Bilag

Kort analyse af beskæftigelsen i Vangkvarteret


58. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2017

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2017 tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Ankestyrelsen har i 2017 afgjort 443 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Heraf er 29 sager afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkert instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser af de resterende 414 sager.
 
Stadfæstelse er sket i 258 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse i 62 % af sagerne.
 
Hjemvisning er sket 88 tilfælde, svarende til 21 %. Hjemvisning betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Hjemvisning kan også forekomme ved alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der særligt fokus på at nedbragt andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgerens retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.
 
Ændring er sket i 68 sager, svarende til 16 %. Ændring af kommunens afgørelser sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes eller anlægger et andet syn end kommunen. Administrationen forventer, at Holbæk Kommune ville få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldes, at vi har implementeret nye serviceniveauer, som udfordrer borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste ende også Ankestyrelsen. Kommunernes Landsforening er i dialog med Ankestyrelsen, fordi mange kommuner oplever, at Ankestyrelsen har ændret praksis og anlægger en strammere tolkning af lovgivning end tidligere. Administrationen følger resultatet af denne dialog og arbejder fortsat på at reducere andelen af ændrede klagesager. 
 
Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over klagesager - Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit
 
 
Holbæk Kommune
Landsgennemsnit
 
Antal
Procent
Procent
Stadfæstelse
258
62
70
Hjemvist
88
21
18
Ændret
68
16
12
I alt
(eksklusiv afviste sager)
414
100
100
Tabellen bygger på data fra tabel 1 i vedlagte bilag 1 ”Ankestatistik 2017”
 
Der er nedsat et udvalg af juridisk uddannede klagesagsansvarlige på tværs af kerneområderne for at følge klagesagerne med henblik på at reducere andelen af hjemviste sager. Målet er, at andelen af hjemviste sager i Holbæk Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet.
 
Derfor arbejder de klagesagsansvarlige med at analysere de omgjorte og hjemviste sager i selve kerneområderne og på tværs. Der holdes interne oplæg og kurser for sagsbehandlere, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsen ift. de hjemviste sager.
 
Der er vedhæftet bilag fra hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.


Sagshistorik, henvisninger
Orientering – Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2016

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 31-05-2018
Taget til efterretning.


caseno17-40312_#4530239_v2_notat - kerneområdet aktiv hele livet, 2017.pdf
caseno17-40312_#4536266_v2_kerneområdet læring og trivsel.pdf
caseno17-40312_#4540357_v2_kerneområdet alle kan bidrage.pdf
caseno17-40312_#4541431_v1_07.05.18 redegørelse for ankestatistik for 2017 indenfor kerneområdet uddannelse til alle unge.pdf.pdf

Bilag

Kerneområdet Aktiv hele livet, 2017
Kerneområdet Læring og Trivsel
Kerneområdet Alle Kan Bidrage
Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge


59. Beslutning om at udvide nytteindsatsen

Beslutning om at udvide nytteindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse
 
Beslutning


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at,
 
1. orienteringen om omfang og effekt af nytteindsatsen tages til efterretning
 
2. det besluttes, at der skal forsøges etableret flere nytteindsatspladser til flere målgrupper.


Beskrivelse af sagen
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har bedt om en gennemgang muligheder og udfordringer ved en udvidelse af nytteindsatsen i Holbæk Kommune med henblik på at beslutte, om indsatsen skal udvides.
 
Nytteindsatsen i dag
Beskæftigelsesindsatsen råder over 40 løbende pladser, mens ungeindsatsen råder over 20 løbende pladser for modtagere af uddannelseshjælp – dertil kommer en ekstra indsats i sommermånederne, hvor antallet af pladser kan udvides. Nytteindsatsen for unge finder sted i Andelslandsbyen, mens den beskæftigelsesrettede nytteindsats finder sted i Holbæk By, hvor indsatsen består i oprydning og anden forskønnelse af byen i et samarbejde med kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.
 
Den beskæftigelsesrettede nytteindsats indebærer, at borgeren løser en samfundsnyttig opgave for sin ydelse. Desuden benyttes indsatsen til at rådighedsvurdere borgeren, altså undersøge, om borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet og uddannelse. Nytteindsatsen er typisk karakteriseret ved stærke motivationseffekter, idet mange henviste borgere på egen hånd finder ordinær beskæftigelse i perioden fra visitation til opstarten af et nyttejob.
 
Effekter af nytteindsatsen
Inden for det sidste år har i alt 144 borgere deltaget i nytteindsatsen, jf. tabel 1. Det ses blandt andet af tabellen, at det særligt er de jobparate kontanthjælpsmodtagere, som placeres i nyttejob. Nytteindsats anvendes stort set ikke i forhold til modtagere af a-dagpenge.
 
Tabel 1. Påbegyndte nyttejob i Holbæk Kommune inden for det sidste år
 
Ydelse
Antal
Dagpengemodtagere
2
Modt. af uddannelseshjælp - uddannelsesparate
10
Modt. af uddannelseshjælp – åbenlyst uddannelsesparate
10
Jobparate kontanthjælpsmodtagere
109
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
9
Integrationsydelsesmodtagere - jobparate
3
Integrationsydelsesmodtagere i integrationsprogram - jobparate
1
Ialt
144
Kilde: Jobcentrets fagsystem
 
Der er mange borgere, som afbryder deres nyttejob meget kort tid efter opstart. Det er næsten halvdelen af alle nyttejob, der afbrydes nemlig konkret 61 ud af 144 i den målte periode.
Af disse er det godt 60 pct., som stopper med at modtage offentlig forsørgelse – enten på grund af, at de finder arbejde, kommer i uddannelse eller finder anden forsørgelse, jf. tabel 2.
 
Tabel 2. Nyttejob – ophørsårsager
 
Ophørsårsag
Afbrudt
Afsluttet
Annulleret
I alt
Fortsat på ydelse
22
40
3
65
Afslag på forsørgelse
2
2
2
6
Andet
4
5
1
10
Borgeren er ikke til rådighed for arbejdsmarkedet
1
3
1
5
Borgeren er kommet i arbejde
19
15
4
38
Borgeren er kommet i uddannelse
5
2
 
7
Borgeren overgår til anden sagstype
3
4
 
7
Ikke til rådighed, jvf LAS § 41
 
2
 
2
Fraflyttet kommunen
4
 
 
4
Ægtefælle gået i arbejde - gensidig forsørgerpligt
1
 
 
1
I alt
61
72
9
144
Kilde: Jobcentrets fagsystem
 
Nyttejob er således en af de indsatser, som i forhold til andre tilbud har gode beskæftigelsesmæssige effekter.
 
Muligheder og udfordringer ved at udvide nytteindsatsen
Kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge vurderer begge, at der for tiden er et tilstrækkeligt antal pladser til nyttejob i Holbæk Kommune.
 
Den beskæftigelsesrettede nytteindsats kan dog søges udvidet med flere løbende pladser, hvis der er et politisk ønske om dette. Pladserne ville i givet fald blive anvendt over for borgere på andre ydelsestyper end jobparate kontanthjælpsmodtagere, som to tredjedele af pladserne anvendes til i dag. Det kunne fx være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsborgere, herunder fx i forbindelse med indsatsen for beboerne i Vang-kvarteret (se særskilt sag om denne indsats). Nytteindsatsens primære funktion vil fortsat være som rådighedsafprøvende tilbud. Indsatsen vil dog også kunne benyttes som et ordinært tilbud i de tilfælde, hvor et andet virksomhedsvendt tilbud ikke vurderes at være mere hensigtsmæssigt.
 
En risiko ved at udvide nytteindsatsen kan være, at beskæftigelsesindsatsen ikke kan benytte de løbende pladser fuldt ud, og at der som følge heraf I perioder vil opstå tomgang. Det kan få betydning for hvilke opgaver, der kan løses i forbindelse med nytteindsatsen.
 
Det skal også bemærkes, at der skal søges dispensation for forholdstalskravet, og at fagbevægelsen derfor skal godkende udvidelsen. Det vides ikke, hvad fagbevægelsens holdning er til en udvidelse af indsatsen. Udvidelsen til fx modtagere af arbejdsløshedsdagpenge skal ses i lyset af ovenstående.


Økonomiske konsekvenser
Finansieringen af den beskæftigelsesrettede nytteindsats sker via Alle Kan Bidrages aktiveringsbudget. Med den nuværende dimensionering koster nytteindsatsen 1 mio. kr. i 2018. Det er sandsynligt, at dette budget må udvides, hvis der skal etableres flere nytteindsatspladser.


Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 26.4.2018: sag nr. 44. Beslutning om at forlænge nytteindsatsen i sin nuværende form.
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”,27.9.2017: sag nr. 105. Beslutning om at udvide målgruppen for nytteindsats.
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”, 26.6.2017: sag nr. 80. Orientering om status på nytteindsats
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”, 30.8. 2017: sag nr. 88. Beslutning om at udvide nytteindsatsen på beskæftigelsesområdet.
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”, 26.10.2016. sag nr. 122: Beslutning om at udvide målgruppen for nytteindsats


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 31-05-2018
Ad 1. Taget til efterretning
Ad 2. Et flertal bestående af A, V, I og L tiltræder indstillingen. Ø kan ikke tiltræde, at der oprettes flere pladser.
60. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen
 
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget
 
21. juni 2018
 
 
Fællessager
 
Sager fra Alle Kan Bidrage
 
Sager fra Uddannelse til Alle Unge
 
Dialogmøde med Integrationsrådet (ligger i forlængelse af det ordinære møde)
 
30. august 2018
 
Fællessager
 
Sager fra Alle Kan Bidrage
 
Sager fra Uddannelse til Alle Unge
 
 
27. september 2018
 
 Sager fra Alle Kan Bidrage
Drøftelse af ramme og indhold af Beskæftigelsesplan 2019
 
Sager fra Uddannelse til Alle Unge
Drøftelse af ramme og indhold på overskriftniveau for Uddannelsesplan 2019
61. Underskriftsark

Underskriftsark