UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-04-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-04-2018 17:00:00


PUNKTER

33. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26.04.2018
34. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, april - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
35. Beslutning om budgetrevision 2, 2018
36. Drøftelse af budget 2019-2022, april - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
37. Beslutning om indsats for langvarigt forsørgede
38. Beslutning om beskæftigelsesindsats for a-dagpengemodtagere fra fem a-kasser
39. Beslutning om samarbejdsaftale mellem Viften og Holbæk Kommune, UngHolbæk
40. Drøftelse af økonomi i Klub Viften
41. Borgerrådgiverens årsberetning 2017
42. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017
43. Orientering om præsentation af forsørgelsesområdet kontanthjælp
44. Beslutning om at forlænge nytteindsatsen i sin nuværende form
45. Orientering om henvendelse fra beskæftigelsesministeren
46. Drøftelse af en fremskudt jobcenterindsats i Vangkvarteret
47. Godkendelse af integrationsrådets forretningsorden
48. Orienteringer
49. Underskriftsark33. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26.04.2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 26.04.2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. dagsordenen til mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26.04.2018 godkendes

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Godkendt
34. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, april - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, april - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Drøftelse


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         udvalgets udgiftsdrivere drøftes.


Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.
 
Hvad angår udvalgets ansvarsområdet er udgifterne til offentlig forsørgelse væsentlige udgiftsdrivere. I bilaget Budgetopfølgning på forsørgelsesområderne gennemgås budgetudviklingen for hvert forsørgelsesområde.
 
Opmærksomhedspunkter til bilaget:
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage
 
 
For A-dagpenge og Sygedagpenge korrigeres antallet af helårspersoner op for seneste måned.
 
 
Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

Bilaget Politiske effektmål giver en aktuel status på, hvordan kommunens beskæftigelsesindsats performer ift. klyngen, dvs. kommuner med samme rammevilkår.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Drøftet


caseno17-37399_#4498427_v1_udgiftsdrivere - analyzer deloitte 2018 - april til pdf .pdf.pdf
caseno17-37399_#4498442_v2_notat - status politiske effektmål til mødet 26-04-2018.pdf

Bilag

Udgiftsdrivere - budgetopfølgning på forsørgelsesområder, april 2018
Notat - Status politiske effektmål til mødet 26-04-2018


35. Beslutning om budgetrevision 2, 2018

Beslutning om budgetrevision 2, 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
1.         de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
2.         der omplaceres 540.000 kroner fra Økonomiudvalgets driftsbudget til ”Sportsbyen” Beløbet afsættes som rådighedsbeløb og bevillingen frigives
3.         budgetrevision 2 godkendes
4.         udmøntningen af buffer til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget foretages først ved budgetrevision 4.


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen blev i februar orienteret om budgetrevision 1. Orienteringen drejede sig hovedsageligt om at informere om budgettet og tilpasse budgettet, så det ligger på de rigtige områder.
 
Hovedlinjerne i budgetrevision 2 flugter med indholdet af budgetrevision 4 2017 og regnskabet for 2017. Det indebærer, at Holbæk Kommune ikke bruger flere penge end forventet på driften samlet set, når bufferen til uforudsete udgifter forudsættes anvendt til finansiering af det samlede driftsforbrug.
Regnskab 2017 viste et overskud på 85 mio. kr. En markant resultatforbedring i forhold til resultatet i det oprindelige budget. Resultatforbedringen kan overvejende tilskrives betalingsforskydninger på i alt 126 mio. kr., som blev overført til 2018. Regnskab 2017 viste også, at vi fik styr på driftsbudgettet i sin helhed, idet vi brugte 16,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Det skal ses i forhold til budgetoverskridelserne i 2015 og 2016.
 
For driften viste regnskab 2017, at vi havde udfordringer på voksen-handicap og psykiatriområdet, beskæftigelse og skoler. Stort set de samme områder går igen ved budgetrevision 2. På beskæftigelsesområdet er vi udfordret på førtidspensioner og A- dagpenge, mens det går bedre på kontanthjælp og sygedagpenge. Skolerne har samlet set et merforbrug og dertil kommer, at den kommunale betaling til privatskoler er øget. Udvalgene skal søge at finde løsninger på de merforbrug der er jf. styringsprincip 3.
 
For hele driften, målt i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug, fordi vi forventer mindre udgifter på den kommunale medfinansiering og det er forudsat at bufferpuljen anvendes til finansiering af merforbrug.
 
Budget revision 2 indeholder overførslerne fra 2017. På anlæg 56 mio. kr., finansiering 30 mio. kr. og på drift 45 mio. kr. Overførslerne vedrørende udvalget for Børn og Skole afventer den endelige godkendelse. I likviditetsprognosen for 2018 er det forudsat at overførslerne på anlæg og finansiering anvendes fuldt ud i 2018– samlet set 86 mio. kr. I likviditetsprognosen for 2018 er det tillige forudsat, at der overføres 40 mio. kr. på driften til 2019. Det forventer vi stadig. Overførslerne forklarer det forventede underskud på 81,1 mio. kr.
 
Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget
Budgetrevision 2 viser et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Dette består af:
 
•           Mindreudgifter på driften på 11,4 mio. kr.
•           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 9,6 mio. kr.
•           Mindreforbrug på anlæg på 9,3 mio. kr.
 
I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 120 mio. kr. Det skyldes at overførte midler fra 2017 er medtaget i det korrigerede budget. Dette påvirker ikke likviditetsprognosen, som beskrevet i afsnittet om likviditet.
 
På de stående udvalg er der følgende resultat:
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Der forventes et merforbrug på 18 mio. kr. på området. Der er merforbrug på forsørgelsesudgifterne og det er primært førtidspension, der giver det samlede merforbrug. Der er mindreforbrug på kontanthjælp og sygedagpenge. Men merforbrug på A-dagpenge og førtidspension. Der arbejdes med yderligere handleplaner til udvalget.
 
Udvalget for Børn og Skole:
Der er et merforbrug på 3,1 mio. kr. på området. Med godkendelsen af overførselssagen for udvalgsområdet på møde i kommunalbestyrelsen den 18/4 stiger merforbruget til 8,6 mio. kr. Det er primært udgifter til privatskoler samt udgifter til folkeskoler der giver merforbruget. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug. Der arbejdes med yderligere handleplaner på området. Der arbejdes med yderligere handleplaner til udvalget.
 
Udvalget for Ældre og Sundhed:
Der forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til kommunal medfinansiering af sundhed, hjælpemidler og hjemmehjælp. Ældreboligerne giver dog et merforbrug grundet større tomgangsleje end forventet. Udgifterne til medfinansiering er på nuværende tidspunkt meget usikre, grundet indførelse af Sundhedsplatformen.
 
Socialudvalget:
Socialudvalget forventer et lille mindreforbrug efter omplaceringer. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 6 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud samt på kvindekrisecentre. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug, der matcher merforbruget på voksenspecialområdet.
 
Udvalget for Kultur og Fritid:
Der forventes et mindreforbrug for udvalget, men efter omplaceringer forventes budgettet at balancere.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Der forventes et merforbrug for udvalget, men efter omplaceringer forventes budgettet at balancere.
 
For de stående udvalg forventes samlet et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 9,3 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter under økonomiudvalget.
 
Økonomiudvalget:
Samlet set forventes et mindreforbrug på 20,7 mio. kr. Det skyldes, at buffer til uforudsete udgifter alene anvendes til at dække merforbrug på de stående udvalg. Jf. kommunens 2. styringsprincip skal hensynet til kommunens samlede økonomi altid gå forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger. Med henblik på, at udvalgene kan nå at finde løsninger og handle på merforbrug, indstilles det derfor at buffer til uforudsete udgifter først udmøntes ved budgetrevision 4.
 
Servicerammen forventes overskredet med 9,8 mio. kr. Det er de overførte driftsmidler fra 2017 til 2018 som er forudsat anvendt der giver overskridelsen. Bufferen til uforudsete udgifter anvendes ikke på nye serviceudgifter i budgetrevisionen og det er med til at mindske overskridelsen. Hvis bufferen til uforudsete udgifter anvendes til nye serviceudgifter vil servicerammen blive yderligere overskredet. Hvis der opnås overførsel til 2019, som der sigtes imod, vil servicerammen ikke blive overskredet.
 
Økonomiudvalget har indstillet til Kommunalbestyrelsen, at sparede lønkroner i forbindelse med en evt. konflikt, fortrinsvis anvendes til at indhente et evt. efterslæb på kerneområderne forbundet med en konflikt. Sparede lønkroner herudover tilgår kommunens buffer til uforudsete udgifter i 2018. Uforbrugte midler i 2018 vil hjælpe yderligere på den forventede overskridelse af servicerammen.
 
Tilskud og udligning
På tilskud og udligning er der et merforbrug på 9,6 mio kr., som skyldes mindreindtægter på grundskyld og dækningsafgift. Herudover er der en mindreindtægt på forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.
Den gunstige udvikling i konjunkturerne medfører, at der er stor risiko for, at der kan ske en midtvejsregulering af budgetgarantien, som dækker over forsørgelsesudgifter udover A-dagpenge. Der er færre på offentlig forsørgelse end forventet da aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Det vil kunne forværre det samlede resultat. Midtvejsreguleringen foretages i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2019 forventeligt i juni måned baseret på konjunkturerne på bl.a. beskæftigelsesområdet på landsplan.
 
Anlæg
På anlæg forventes alle anlægsmidler anvendt inklusive overførte midler fra 2017 til 2018 på 86 mio. kr. Der er salgsindtægter på 9,8 mio. kr. som modregnes i anlægsudgifterne og derfor er der samlet set et mindreforbrug på området.
 
Likviditet
På likviditetsområdet er der følgende prognose.
 
 
 
 
Udgifterne til overførte midler til anlæg fra 2017 til 2018 på 86 mio. kr. er indregnet i ovenstående prognose. Så selvom det samlede resultat i 2018 viser et kassetræk på 80 mio. kr. holder likviditetsprognosen. Endvidere indgår 40 mio. kr. af salgsindtægterne på anlæg i regnskab 2017 i kassebeholdning i 2018.
 
Økonomiudvalget har den 4/4-2018 indstillet, at ”der stadig sigtes efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019.” Dette er indarbejdet i ovenstående prognose. Mindreforbruget på driften i denne budgetrevision udgør 11,4 mio. kr.
 
 
Forventet årsresultat
På baggrund af ovenstående kan det samlede resultat vises som i nedenstående tabel.
 
Samlet set viser resultatet et underskud på 81,1 mio. kr., som er forklaret ved overførte midler fra tidligere år.
Der er i resultatet ikke indregnet overført overskud til 2019. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at der kan forventes overførte overskud fra år til år. Et overført overskud vil forbedre resultatet.
 
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2018
Korrigeret budget 2018   
Forventet regnskab 2018 BR2
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR2
Indtægter       
-4.344,5
-4.344,5
-4.334,9
9,6
Driftsudgifter 
4.098,5
4.143,4
4.132,0
-11,4
- serviceudgifter
2.821,7
2.867,3
2.840,9
-26,4
-overførsler     
903,8
903,0
914,5
11,5
-andet ej service
373,1
373,1
376,6
3,5
Renter            
21,7
21,7
21,7
0,0
Anlæg            
154,2
210,6
201,3
-9,3
Forsyning
0,0
0,0
0,0
0,0
Finansiering    
31,1
61,0
61,0
0,0
Resultat i alt   
-38,9
92,3
81,1
-11,2
Kasseopbygning
38,9
-92,3
-81,1
11,2
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Omplaceringer
Ved budgetrevision 2 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer.
 
Omplaceringerne drejer sig hovedsageligt om budgetter, der ligger forkert som følge af overgang til nye økonomisystem. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. Der er stadig usikkerhed omkring en række data som følge af overgangen til nyt økonomisystem og der indstilles derfor alene tekniske omplaceringer ved denne budgetrevision. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.
 
Når der omprioriteres mellem politikområder kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.
 
 
Udvikling siden sidst
Budgetrevision 2 er den første budgetrevision i 2018 hvor der estimeres på forbruget. Derfor kan der endnu ikke ses en udvikling siden sidst.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde, idet handleplanerne i forhold til a-dagpenge og indsatsen for langvarigt forsørgede skal nedbringe budgetoverskridelsen, og der udformes yderligere handleplaner for andre indsatser for at sikre budgetoverholdelsen.


caseno18-15744_#4498649_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf
caseno18-15744_#4498654_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf
caseno18-15744_#4498663_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
caseno18-15744_#4498670_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf
caseno18-15744_#4498678_v1_bilag 5 - børn og skole - drift.pdf
caseno18-15744_#4498682_v1_bilag 6 - beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf
caseno18-15744_#4498688_v1_bilag 7 - ældre og sundhed - drift.pdf
caseno18-15744_#4498692_v1_bilag 8 - klima og miljø - drift.pdf
caseno18-15744_#4498697_v1_bilag 9 - kultur og fritid - drift.pdf
caseno18-15744_#4498705_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer
Bilag 2 - Samlet oversigt
Bilag 3 - Økonomiudvalget - Indtægter, Renter, Anlæg, Finansiering
Bilag 4 - Økonomiudvalget - Drift
Bilag 5 - Børn og skole - Drift
Bilag 6 - Beskæftigelse og Uddannelse - Drift
Bilag 7 - Ældre og Sundhed - Drift
Bilag 8 - Klima og Miljø - Drift
Bilag 9 - Kultur og fritid - Drift
Bilag 10 - Socialudvalget - Drift


36. Drøftelse af budget 2019-2022, april - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse af budget 2019-2022, april - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Drøftelse


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1.         drøfter forudsætninger for budget 2019-2022
2.         drøfter effektiviserings- og besparelsesstrategien


Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
På dette møde fortsætter drøftelserne af forudsætninger for budget 2019-2022. Mødet bliver ikke helt, som administrationen havde forestillet sig, da man planlagde processen i foråret. Det viser sig nemlig, at implementeringen af de mange nye IT-systemer ikke er faldet helt på plads endnu, og der er dermed ikke den nødvendige data til rådighed i forhold til arbejdet med pris x mængde.
 
Blandet andet ligger lønforbruget ikke korrekt, ligesom der er disponeringsark, som ikke kan rulles på grund af det nye ledelsesinformationssystem. Begge dele besværliggør arbejdet med forudsætninger for budget 2019.
 
Det betyder, at gennemgangen af pris x mængde kommer senere i gang end oprindeligt planlagt.
 
Derudover drøftes udvikling i forhold til effektiviserings- og besparelsesstrategien.
 
Udvalget skal være færdige med drøftelserne af budgettet ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Drøftet


caseno17-49532_#4517652_v2_orientering budget 2019-2022 og proces.pptx.pdf

Bilag

Orientering budget 2019-2022 og proces.pptx


37. Beslutning om indsats for langvarigt forsørgede

Beslutning om indsats for langvarigt forsørgede

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. det besluttes at etablere en fokuseret beskæftigelsesindsats for langvarigt forsørgede.

Beskrivelse af sagen
Det samlede antal af borgere på kanten af eller helt uden for arbejdsmarkedet har været stigende i Holbæk. Primo 2018 var der 4.981 personer, som enten var langvarigt offentligt forsørgede, dvs. i 3 år eller mere – samt i fleksjob eller på førtidspension. Over de sidste 10 år er denne gruppe steget med knap 500 fuldtidspersoner. Generelt er jobcenteret kommet tættere på de enkelte sager, hvilket ses ved en stigende andel af målgrupperne, som deltager i aktive tilbud.
 
Mens det i september 2017 kun var halvdelen af de langvarigt forsørgede, som havde modtaget tilbud inden for det sidste halve år, var det i januar 7 ud af 10 personer, som havde deltaget i et aktivt tilbud.
 
Det øgede fokus på de langvarigt forsørgede har også medført en markant tilgang til førtidspension i den sidste del af 2017 og første kvartal 2018.
 
Den ekstra indsats for de langvarigt forsørgede har særligt haft et afklarende fokus, og andelen af de langvarigt forsørgede, som er kommet i praktikker og andre virksomhedsrettede tilbud har ikke været stigende og ligger noget under niveauet i andre kommuner.
 
Behov for øget virksomhedsorientering og målretning af indsatsen
Holbæk Kommune har i sammenligning med andre kommuner en høj intensitet i indsatsen for de langvarigt forsørgede. Men den intensive indsats for denne gruppe har i høj grad ført til afklaring mod enten ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
 
Derimod har andelen af de langvarigt forsørgede, som er kommet i ordinære job, samt i praktikker og andre virksomhedsrettede tilbud, ikke været stigende og ligger noget under niveauet i andre kommuner. Det er her vigtigt, at der i alle indsatser kommer et øget fokus på at udnytte de gunstige konjunkturer til at give en større andel af gruppen mulighed for at udbygge deres kompetencer i virksomhedsrettede aktiviteter eller opnå beskæftigelse i form af ordinære timer.
 
Øget virksomhedsrettet fokus – internt og eksternt
Kerneområdet Alle Kan Bidrage iværksætter en generel gennemgang af indsatsen for at sikre, at andelen af de langvarigt forsørgede, som er i virksomhedsrettede tilbud stiger med henblik på, at flere kommer i ordinær beskæftigelse.
 
Der vil i første omgang været tale om en intern nyorientering af indsatsen, men jobcenterets samarbejdspartnere og virksomhederne vil også mærke nyorienteringen. Hvis det lykkes at realisere samme samarbejdsgrad med virksomhederne som de bedste jobcentre, så vil 350 flere virksomheder opleve jobcenterets service.


Økonomiske konsekvenser
Administrationen vurderer, at der ikke vil være kortsigtede økonomiske konsekvenser ved en fokuseret indsats for langvarigt forsørgede, idet der er tale om en omlægning af fokus i den eksisterende indsats. På længere sigt er det vurderingen, at der generelt vil være bedre jobeffekter, hvilket samlet set kan være med til at sikre højere jobeffekter end tidligere.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Godkendt


caseno18-14933_#4498656_v2_akbi - kort analyse af langvarigt forsørgede.pdf

Bilag

AKBI - kort analyse af langvarigt forsørgede


38. Beslutning om beskæftigelsesindsats for a-dagpengemodtagere fra fem a-kasser

Beslutning om beskæftigelsesindsats for a-dagpengemodtagere fra fem a-kasser

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. det besluttes at iværksætte en særlig intensiv og fokuseret beskæftigelsesindsats rettet mod de a-kasser, hvor der ses en højere ledighed end landsgennemsnittet.


Beskrivelse af sagen
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage har analyseret ledigheden for a-dagpengemodtagere i Holbæk Kommune. Analysen viser, at hvor der på landsplan er et fald i antallet af a-dagpengemodtagere, ses der fra 2017 en stigning i Holbæk Kommune. Samtidig er gruppen gennemsnitligt ledige i længere tid end på landsplan. Dette på trods af, at beskæftigelsen i januar 2018 var tilbage på niveau med 00´ernes opsving.
 
Overledigheden ses især blandt medlemmerne af fem a-kasser, nemlig ASE, HK, Krifa, Det Faglige Hus samt FOA. Her er ledigheden i Holbæk Kommune betydeligt højere under det nuværende opsving end i 00’ernes opsving, og samtidig er varigheden af ledighedsforløbene og andelen af den samlede ledighed højere end i resten af landet. I 2017 udgjorde antallet af ledige i de nævnte a-kasser 40 pct. af den samlede ledighed i Holbæk, og konkret var der i februar måned 162 personer, som aktuelt var ledige. Der er derfor behov for en indsats, der fast indlejres, så alle ledige i de fem a-kasser i Holbæk kommer lige så hurtigt tilbage i job, som det er tilfældet i resten af landet.
 
Samarbejde med a-kasser
Kerneområdet Alle Kan Bidrage ønsker at invitere de fem a-kasser ind i et samarbejde om at sikre, at en større andel af deres medlemmer kommer til at nyde godt af det nuværende opsving. Kerneområdet ønsker at indlede med et fællesmøde med a-kasserne med henblik på at etablere en fælles platform for samarbejdet. På dette møde vil der være politisk deltagelse fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.
 
Indsatsen for de ledige
Administrationen forventer, at a-kasserne vil bidrage aktivt i et samarbejde samt give input til, hvordan indsatsen skal gennemføres. Fra Alle Kan Bidrages side er det tanken at holde hyppigere jobsamtaler med den ledige samt yde målrettet sparring og hjælp i flere led af jobsøgningen herunder afdække markedet for mulig beskæftigelse for den enkelte. Indsatsen ligger således i forlængelse af Beskæftigelsesplan 2018, hvor et af fokusområderne er den personlige jobformidling.
 
Særligt spor for a-dagpengemodtagere med en baggrund som selvstændige
Analysen viser, at knap 10 pct. af de ledige dagpengemodtagere har en baggrund som selvstændige. Det er mere end landsgennemsnittet, hvor andelen ligger på 5 pct. I konkrete tal var der i 2017 225 ledighedsberørte med baggrund som selvstændige, hvilket er tre gange så mange som under 00’ernes opsving. Derfor skal der være særlig opmærksomhed på disse ledige, og det skal blandt andet afklares, om det bedste spor tilbage til selvforsørgelse for den enkelte er at blive selvstændig igen eller at få job i en virksomhed.Økonomiske konsekvenser
En intensiveret indsats vil ikke medføre yderligere omkostninger for beskæftigelsesindsatsen, idet der i forvejen er sket en opprioritering af indsatsen for de forsikrede ledige. Da der i overvejende grad vil ske en fokusering af indsatsen i forhold til den gruppe af ledige, som har sværest ved selv at komme tilbage i job, vurderes der ikke at være udgiftsmæssige konsekvenser forbundet med den ekstra indsats.
 
Administrationen vurderer, at den samlede ledighed kan reduceres med 5-10 pct., hvis varigheden af ledighedsperioden for ovennævnte a-kasser i Holbæk Kommune kommer på med niveau med den varighed, der var under 00’ernes opsving. Det svarer til 50-100 fuldtidspersoner eller 7-13 mio. kr.
 
Det skal i den forbindelse understreges, at ledigheden generelt og for de øvrige a-kasser typisk er lavere i Holbæk Kommune end i resten af landet.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Godkendt


caseno18-14162_#4489484_v2_flere forsikrede ledige skal have del i opsvinget.pdf

Bilag

Flere forsikrede ledige skal have del i opsvinget


39. Beslutning om samarbejdsaftale mellem Viften og Holbæk Kommune, UngHolbæk

Beslutning om samarbejdsaftale mellem Viften og Holbæk Kommune, UngHolbæk

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. samarbejdsaftalen mellem Foreningen Viften og Holbæk Kommune, Uddannelse til Alle Unge besluttes.


Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
I Vipperød er der to fritidstilbud i dagtimerne til børn og unge fra 4. klasse til 7. klasse. På Kildedamsskolens afdeling i Vipperød er der tilbud om SFO2 for elever for elever i 4. – 7. klasse. Herudover er der i området en foreningsdrevet klub ”Viften”, som retter sig mod sammen målgruppe i form af en dagklub for de 10 – 14-årige og en fritidsklub for de 13 – 18-årige.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” besluttede på udvalgsmødet den 19. juni 2017 at opsige aftalen med det foreningsdrevne tilbud Viften, som et led i udmøntningen af budgetreduktioner. Aftalen er opsagt med 12 måneders varsel – gældende fra 1. august 2018
 
Den 13. september 2017 behandlede Byrådet en initiativsag om SFO2 i Vipperød og det foreningsdrevne fritidstilbud Viften i Vipperød.
På Byrådsmødet blev det besluttet, at det er Udvalget ”Uddannelse og Job”, der skal behandle sagen om Viften i Vipperød og Viftens mulighed for at fortsætte som klubtilbud under UngHolbæk Fritid og Forebyggelse.
 
Ved udløbet af den nuværende Individuelle kontrakt 31. juli 2018 skal der foreligge en ny samarbejdsaftale mellem Foreningen Viften og Holbæk Kommune. Den nye samarbejdsaftale skal indeholde beskrivelse af de generelle forpligtelser, der er gældende i samarbejdet mellem Viften og Holbæk Kommune, Uddannelse til Alle Unge, UngHolbæk..
 
På møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 24. oktober 2017 blev grundlaget for det fremtidige samarbejde besluttet. På denne baggrund er der i et samarbejde mellem Viften og Holbæk Kommune, Uddannelse til Alle Unge, UngHolbæk udarbejdet et forslag til ny samarbejdsaftale.

Økonomiske konsekvenser
Der gives et kommunalt tilskud til Foreningen Viften på 200.000 kroner årligt fra august 2019 og frem til og med 2021.
Derudover er der ingen økonomi mellem parterne.


Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”: 19.06.2017. Sag nr. 82.
Beslutning om opsigelse af driftstilskud til Viften
 
Møde i Holbæk Byråd: 13.09.2017. Sag nr. 177.
Initiativsag fra Morten Bjørn Nielsen, Venstre – beslutning om SFO2 i Kildedamsskolen, afdeling Vipperød
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 22.03.2017. Sag nr. 39. Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”. 24.10.2017. Sag nr. 111.
Beslutning om samarbejdsgrundlag mellem Viften og UngHolbæk Fritid og Forebyggelse


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Godkendt


caseno17-41533_#4491152_v1_samarbejdsaftale mellem viften og holbæk kommune 2018.pdf.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Viften og Holbæk kommune 2018.pdf


40. Drøftelse af økonomi i Klub Viften

Drøftelse af økonomi i Klub Viften

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Drøftelsessag


Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. økonomien i den foreningsdrevne klub ”Viften” i Vipperød drøftes.


Beskrivelse af sagen
Baggrund
I Vipperød er der to fritidstilbud i dagtimerne til børn og unge fra 4. klasse til 7. klasse. På Kildedamsskolens afdeling i Vipperød er der tilbud om SFO2 for elever i 4. – 7. klasse. Herudover er der i området en foreningsdrevet klub ”Viften”, som retter sig mod samme målgruppe i form af en dagklub for de 10 – 14-årige og en fritidsklub for de 13 – 18-årige.
Byrådet besluttede i 2017 at nedsætte det kommunale tilskud til Viften og revidere samarbejdsaftalen.
Nedenfor er en beskrivelse af Viftens rammebetingelser og økonomi. Oplysningerne er afstemt med bestyrelsen for Viften.
 
Viften
Viften i Vipperød har eksisteret siden 1994 og rummer en dagklub og en fritidsklub. Dagklubben for de 10 – 14-årige har ansat lønnet personale, der pt ikke er pædagogisk uddannet. Fritidsklubben for de 13 – 18-årige er drevet på frivillig basis.
Viften har til huse i to kommunale lokaler i forbindelse med Vipperød hallen. Dels et lokale i selve hallen og dels et lokale i en tilbygning til hallen. Der er indgået en tidsbegrænset benyttelsesaftale på 20 år mellem Viften og Holbæk Kommune. Her stilles lokalerne gratis til rådighed. Viften står for den indvendige vedligeholdelse samt rengøring. Endvidere står Viften for den udvendige vedligeholdelse af tilbygningen. Benyttelsesaftalen udløber den 31. december 2021.

 
Økonomi
Viften finansieres via forældrebetaling og tilskud fra Holbæk Kommune, Uddannelse til Alle Unge.
Forældrebetalingen gælder for de 10 til 14-årige og giver mulighed for at vælge tilbuddet i 1, 2, 3 eller 5 dage efter følgende satser pr. 1. jan 2015 (se Viftens hjemmeside: klubviften.dk)
5 dage: 780 kr. pr. måned.
3 dage: 615 kr. pr. måned
2 dage: 470 kr. pr. måned.
1 dag:  285 kr. pr. måned.
Der ydes ingen former for søskenderabat.
 
På årsbasis udgør forældrebetalingen 11 måneder og juli måned er betalingsfri. Alle andre måneder skal der betales fuld takst.
Der holdes lukket i alle skoleferier og på alle skolefridage.
 
Der er ingen fast brugerbetaling for de 13 til 18-årige (ungdomsklub).
 
Viftens årsregnskab sendes til Holbæk Kommune, Uddannelse til Alle Unge. Regnskabet for 2016 er vedhæftet som bilag og viser balancen mellem indtægter og udgifter.
 
 
 
 
Fremtidig økonomi
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” besluttede på udvalgsmødet den 19. juni 2017 at opsige aftalen med det foreningsdrevne tilbud Viften som et led i udmøntningen af budgetreduktioner. Aftalen er opsagt med 12 måneders varsel – gældende fra 1. august 2018.
Hidtil har Viften modtaget et driftstilskud fra Kultur og Fritid. I 2018 ville tilskuddet udgøre 400.000 kroner. Da aftalen med Viften af Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab er opsagt med virkning fra 1. august 2018, får Viften 200.000. kroner i tilskud frem til udgangen af juli 2018.
 
Byrådet vedtog den 11. oktober budgetaftalen for 2018 - 2021.  Budgetaftalen betyder, at der vil ske en reduktion af det kommunale tilskud til fritidstilbuddet Viften på 200.000 kroner og at tilskuddet fremover bevilges af Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Viften vil fra 2018 modtage 200.000 kroner årligt i driftstilskud. I 2018 bliver tilskuddet i alt på 400.000 kroner, da der modtages tilskud fra både Udvalget for Kultur og Fritid og Fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. I årene fra 2019 og frem modtager Viften et kommunalt tilskud på 200.000 kroner om året.
 
På mødet i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 24. oktober 2017 blev det besluttet, at Viften og Holbæk Kommune skulle indgå en ny samarbejdsaftale – nu mellem Viften og Uddannelse til Alle Unge, UngHolbæk Fritid og Forebyggelse. Denne samarbejdsaftale er beslutningspunkt på møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26. april 2018.


Lovgrundlag – link
Viftens hjemmeside:
 
www.klubviften.dk


Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”: 19.06.2017. Sag nr. 82. Beslutning om opsigelse af driftstilskud til Viften
 
 
Møde i Holbæk Byråd: 13.09.2017. Sag nr. 177.
Initiativsag fra Morten Bjørn Nielsen, Venstre – beslutning om SFO 2 i Kildedamsskolen, afdeling Vipperød
 
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”. 24.10.2017. Sag nr. 111.
Beslutning om samarbejdsgrundlag mellem Viften og UngHolbæk Fritid og Forebyggelse
 
Møde i Holbæk Byråd 11.10.17. Sag nr. 186. Beslutningssag 2. behandling af budget 2018 – 2021


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Drøftet


caseno17-41533_#4488647_v1_viftens regnskab 31122016.pdf.pdf

Bilag

Viftens regnskab 31122016.pdf


41. Borgerrådgiverens årsberetning 2017

Borgerrådgiverens årsberetning 2017

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse
 
Orienteringssag


Indstilling
Borgerrådgiver Per Timm Jensen indstiller, at:
 
1. borgerrådgiverens beretning tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
I forbindelse med Byrådets behandling af Borgerrådgivningens årsberetning for 2016 blev der af flere partier udtrykt ønske om en mindre omfattende årsberetning. Det er med denne årsberetning forsøgt opfyldt - med skyldigt hensyn til den nye Kommunalbestyrelse. Samtidig forsøger vi, at være lidt mere præcise i, hvad der opleves som bekymrende set fra Borgerrådgivningens synspunkt, jf. bemærkninger og kritiske områder.
 
Borgerrådgivningen
Borgerrådgiveren kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser. Det er borgerrådgiverens opgave at gøre borgernes oplevelser synlige for organisationen Holbæk Kommune og Kommunalbestyrelsen og hjælpe de forskellige afdelinger med viden, der kan give anledning til refleksion og eventuelle ændringer, hvis der er procedurer og handlinger, der ikke er hensigtsmæssige eller korrekte.
 
En gang årligt udarbejdes en beretning, og vedlagte Årsberetning og datamateriale er en opgørelse over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.
 
Bemærkninger og kritiske områder
Beretningen er opdelt i kerneområder. De væsentligste punkter i beretningen – opdelt på kerneområder – er følgende:
 
Alle kan bidrage:
 
Der konstateres i flere tilfælde manglende tilbagemeldinger på borgeres henvendelser til sagsbehandlere såvel telefonisk som via mail, specielt ved medarbejderes fravær.
- Det ville være hensigtsmæssigt, at medarbejderne handlede på henvendelser, og at der var fokus på det fra ledelsens side. Ved medarbejderes fravær bør der være andre medarbejdere, som kan besvare indkomne henvendelser.
 
I forbindelse med reformen af 1. april 2016 som vedrørte 225 timers regel og kontanthjælpsloft, blev det på møde, hvor Borgerrådgivningen var inviteret, slået fast, at det er jobkonsulenten, som har ansvaret for evt. fritagelse for 225 timers reglen. Det har i rigtig mange tilfælde vist sig, at det ikke er ført ud i livet, hvilket har medført, at Borgeren har modtaget forkert ydelse, bliver frustreret og utilfreds og urimeligt nok retter sin utilfredshed mod ydelsescenteret som udbetaler ydelsen.
- Det er i den forbindelse uhyre vigtigt, at ydelsescenteret modtager de rette informationer til evt. tilretning af udbetalingen.
- Det er nødvendigt, og der er stort behov for, at ”Jobcentersøjlen” og ”Ydelsescenter-søjlen” i udstrakt grad samarbejder, er i tæt dialog og fremstår som èn ”søjle”.
 
Flere af de borgere, som kontakter Borgerrådgivningen, og som er på kontanthjælp, konstateres at have været på kontanthjælp i helt op til 10-15 år. Det er Borgerrådgivningens opfattelse, at det ikke har været hensigten med lovgivningen, og der ses borgere, som gennem årene har mistet lyst, selvværd, fremtidsudsigt m.m. Hvis det på nogen måde er muligt, er det ønskeligt, at så mange ”gamle” sager afsluttes snarest muligt.
- Borgerrådgivningen er vidende om, at der er taget tiltag til afklaring af ”gamle” sager, men er af den opfattelse, at der bør afsættes flere ressourcer på opgaven.
 
Fra Rehabiliteringsteamets indstilling til endelig afgørelse kan der gå uforholdsmæssig meget tid (flere måneder). Det har borgeren vanskeligt ved at forstå.
- Det er ønskværdigt at få reduceret denne ventetid.
 
Med Borgerrådgivningen som bisidder i rehabiliteringsteamet er der flere gange iagttaget spørgsmål til borgeren, som ikke har noget med borgerens helbred og udvikling af arbejdsevne at gøre. Det være sig skilsmisse, afhentning af børn m.m. Det opleves af borgeren mange gange grænseoverskridende og sagen uvedkommende.
- Samtalen/dialogen bør målrettes selve målet – arbejde eller anden forsørgelse.
 
Jobkonsulenter fremkommer af og til med udtalelser om boligsikring, § 34 ydelse, akutliste(bolig) el.lign., som lovgivningsmæssigt og bevillingsmæssigt ikke kan lade sig gøre. Det skaber unødige ansøgninger til ydelseskontoret og frustration hos borgerne.
- Ydelsescenteret har i 2017 etableret ”åben rådgivning”, som jobkonsulenten i de tilfælde bør opsøge for optimal information til Borgeren.
           
Mange borgere indkaldes til møde i ”Min Plan”. På mødet drøftes alle forhold vedrørende borgerens samlede situation, og det forsøges at finde den rette tværfaglige hjælp/indsats til borgeren. Der fremkommer anbefalinger, som efter ansøgning efterfølgende afvises, og de medarbejdere, der tildeles ”opgaver”, får ikke fulgt op på hjælp til borgeren. Det er normalt sårbare borgere, der indkaldes, som ikke har overskud til at håndtere/handle/ansøge på de anbefalinger, der fremkommer. Der tvivles på, om effekten af møderne modsvarer de ressourcer (medarbejdertimer), der anvendes til det.
- Det kunne anbefales at evaluere og drøfte effekten af møder i ”Min Plan”.
 
Aktiv Hele Livet:
Antallet af henvendelser til Borgerrådgivningen vedrørende Aktiv Hele Livet er steget fra 106 til 134, og 16 ud af 192 bisiddermøder omhandler dette center. Der har i Borgerrådgivningen ikke været henvendelser/sager i den størrelsesorden før.
- Bør tages til efterretning.
 
Ombudsmanden har i forbindelse med manglende overholdelse af udmeldt sagsbehandlingstid på gennemsnit 26 uger i bilansøgningssager kontaktet såvel administration som Borgerrådgivning med henblik på fortsat opmærksomhed fra Ombudsmandens side, da der er konstateret sagsbehandlingstid på 53,8 uger i 2017.
- Ombudsmanden har ikke taget stilling til sagen specifikt i forhold til retssikkerhedsloven og har anmodet om underretning efter politisk behandling.
 
Læring og trivsel:
Sagsbehandlingen i mange af de sager, som borgere henvender sig til Borgerrådgivningen om hjælp til, anses som mangelfuld med manglende tilbagemeldinger på ønske om aktindsigt, på almindelige svar på henvendelser, på ansøgninger, på afgørelser, på ønske om anden sagsbehandler m.m.
 
Børneindsatsen opleves som skarpt opdelt i handicapsager og ikke-handicapsager, og flere forældre har børn, som er ”placeret” i hver sin afdeling. Forældre oplever ikke, at der koordineres/kommunikeres/tilgås helhedsorienteret sagsbehandling imellem de to afdelinger, hvilket skaber frustration hos forældrene.
 
Borgerrådgivningen er af den opfattelse, at Ankestyrelsen behandler forholdsvis mange sager fra området, og er ligeledes vidende om, at Ombudsmanden har været/er involveret.
- Ovenstående udfordringer findes på en række dele af myndighedsområdet, men er hovedsageligt relateret omkring centrale temaer som aktindsigt, tidsfrister og afgørelser. Det anbefales derfor, at der igangsættes en fokuseret indsats på området, således at der sikres en større grad af ensartethed i procedurer, arbejdsgange, afgørelser og tydelighed i kommunikationen med borgerne.
 
Anbefalinger for hele organisationen:
Når borgeren skal opleve sig set, hørt og respekteret, er der fortsat plads til forbedring i kommunikationen/dialogen mellem borger og medarbejdere i Holbæk Kommune. I henhold til En Stærk Medspiller, skal der arbejdes videre med dette område.
 
Større tilgang til helhedsorienteret sagsbehandling kunne anbefales.
 
Når borgere får medhold i forkerte afgørelser, ville det klæde Holbæk Kommune, at meddele borgeren en undskyldning samtidig med meddelelsen om, at beslutningen er ændret.
 
Tidsfrist for svar fra borgere, som er fritaget for digital post, bør forlænges, da der kan gå op til 8 dage fra afsendelse til modtagelse af post med Post Danmark.
 
Medarbejdere skal ved møder sikre, at borgeren er orienteret om dagsordenen og forstår den efterfølgende dialog/beslutning.
 
Anmodning om og tidsfrist for aktindsigt bør overholdes.


Lovgrundlag – link
§ 65 e i lov om kommunernes styrelse.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Indstilles taget til efterretning


caseno18-8538_#4447232_v1_databilag.pdf.pdf
caseno15-27421_#4478226_v1_borgerrådgiverens beretning 2017.pdf

Bilag

Databilag.pdf
Borgerrådgiverens beretning 2017


42. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017

Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
I borgerrådgiverens årsberetning for 2017 er der beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.
 
Administrationen har udarbejdet en plan for kerneområdernes opfølgning på borgerrådgiverens anbefalingen. I planen, der vedlægges som bilag til dagsordenspunktet, beskrives det dels, hvordan de 11 mio. kr., der er sat af i 2018 og hvert af de følgende år til kompetenceudvikling, forventes at styrke sagsbehandlingen til gavn for borgerne, og dels hvordan de enkelte kerneområder følger op på borgerrådgiverens opmærksomhedspunkter og anbefalinger med korte beskrivelser af de handlinger, der er sat i gang eller vil blive sat i gang på de enkelte områder.
 
Det drejer sig – som det også fremgår af bilaget – om følgende temaer:
Hele organisationen:
 
Alle Kan Bidrage
 
Aktiv Hele Livet
 
Læring og TrivselBeslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Indstilles taget til efterretning, idet der ønskes en opfølgning på handleplanen i efteråret


caseno18-13737_#4490076_v1_handleplan.docx

Bilag

Handleplan


43. Orientering om præsentation af forsørgelsesområdet kontanthjælp

Orientering om præsentation af forsørgelsesområdet kontanthjælp

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. præsentationen af forsørgelsesområdet kontanthjælp tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Som led i introduktionen til udvalgets arbejdsområde præsenterer administrationen på hvert møde ét eller flere forsørgelsesområder. På dette møde præsenteres forsørgelsesområdet kontanthjælp.
 
Målgruppen af kontanthjælpsmodtagere deles i jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 
Jobparate ledige er borgere, som mangler et job, men som derudover ikke har andre udfordringer i forhold til at komme i beskæftigelse. For denne gruppe er det først og fremmest den lediges eget ansvar at komme i beskæftigelse igen ved at have et retvisende cv og være aktivt og bredt jobsøgende i både geografisk og faglig forstand.
 
Aktivitetsparate borgere har ofte komplekse og langvarige forløb med fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer udover ledighed. For denne gruppe iværksættes der en indsats, der skal være tidlig, vedvarende, tværfaglig og virksomhedsrettet.
 
På mødet vil Bo Hammer, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage, redegøre yderligere for ydelserne og økonomien bag kontanthjælp med udgangspunkt i det vedhæftede bilag.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Udsat


caseno18-10701_#4493395_v2_introduktion - indsatsen for kontanthjælpsmodtagere 2.pdf

Bilag

Introduktion - indsatsen for kontanthjælpsmodtagere 2


44. Beslutning om at forlænge nytteindsatsen i sin nuværende form

Beslutning om at forlænge nytteindsatsen i sin nuværende form

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det godkendes, at nytteindsatsen, som Vækst og Bæredygtighed leverer for Alle Kan Bidrage, fortsætter i sin nuværende form.
 2. udvalget tager evaluering af nytteindsats på beskæftigelsesområdet til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Nytteindsats er en særlig praktik målrettet borgere, som man ønsker skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsatsen bruges især i sager, hvor der er tvivl om borgers rådighed for beskæftigelses- eller uddannelsesindsatsen. Det er dermed en praktik, der er særligt målrettet uddannelses- og jobparate målgrupper. Nytteindsatsen er et vigtigt værktøj i beskæftigelsesindsatsen til at rådighedsvurdere og motivere uddannelses- og jobparate borgere, fordi det giver mulighed placering i tilbud fra dag til dag, ligesom samarbejdet med leverandøren gør det muligt med hurtig og kvalificeret tilbagemelding om borgers deltagelse og udbytte.
 
Borgerne i nytteindsatsen skal udføre samfundsnyttige opgaver og må ikke udføre arbejde, der fortrænger ordinære stillinger. Derfor skal opgaverne i nytteindsatsen aftales med relevante fagforbund.
 
Behov for forlængelse af nytteindsatsen
Forlængelsen af nytteindsatsen i Vækst og Bæredygtighed kræver politisk godkendelse af to årsager.
For det første blev nytteindsatsen i Vækst og Bæredygtighed etableret som en politisk beslutning i forbindelse med budgetplan 2016-2019. Administrationen ønsker kommunalbestyrelsens fortsatte opbakning til fortsættelse af indsatsen.
 
For det andet er nytteindsatsen i Vækst og Bæredygtighed organiseret på en måde, så det kræver forlængelse af den nuværende dispensation fra det såkaldte ’rimelighedskrav’ for at fortsætte. Den nuværende dispensation udløber i august 2018. Rimelighedskravet skal sikre, at ledige i praktikker ikke udfører arbejde, der skulle være gjort af lønnede medarbejdere.
Forvaltningen ønsker med udvalgets godkendelse, at nytteindsatsen fortsat prioriteres i aktiveringsbudgettet, og at der søges ny dispensation med inddragelse af relevante faglige organisationer, så indsatsen kan fortsætte i dens nuværende form.
 
Evaluering af nytteindsatsen i Vækst og Bæredygtighed
Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed har siden juli 2016 leveret 30 særlige virksomhedspraktikpladser som såkaldt ’nytteindsats’ for kommunens ledige borgere. Antallet blev øget til 40 pladser i efteråret 2017. Administrationen vurderer, at dette niveau fremadrettet er tilstrækkeligt både når det gælder nytteindsats som rådighedsfremmende tilbud og som beskæftigelsesfremmende indsats. De lediges arbejdet består i at forskønne Holbæk Kommune under vejledning fra to medarbejdere.
Nytteindsatsen i Vækst og Bæredygtighed er i forbindelse med denne sagsfremstilling blevet evalueret, og evalueringen viser, at de involverede kerneområder er glade for samarbejdet. For Alle Kan Bidrage er nytteindsatsen et værdifuldt værktøj til at motivere og afprøve borgers rådighed, og for Holbæk Kommune bidrager de ledige med en forskønnelse af kommunen, der ellers ikke var blevet udført. En gennemgang af de visiterede borgere viser desuden, at nytteindsatsen giver både sanktionsmuligheder og jobeffekter.
Det er ikke muligt at vurdere de økonomiske effekter af nytteindsatsen sammenlignet med andre indsatser, da borgerne i målgruppen for tilbuddet ikke er sammenligneligt med borgere, der modtager ordinære praktikker samt øvrige tilbud efter beskæftigelsesloven. I det vedhæftede bilag kan man dog se, hvor mange borgere, der har været igennem nytteindsatsen, og hvor mange der er kommet i beskæftigelse. Det er administrationens forventning, at indsatsen er økonomisk bæredygtig, ligesom den har en generel positiv effekt på borgernes rådighed.


Økonomiske konsekvenser
Finansieringen af nytteindsatsen i Vækst og Bæredygtighed sker via Alle Kan Bidrages aktiveringsbudget. Forlængelsen af nytteindsatsen vil betyde en fortsat udgift på 1 mio. kr. netto.


Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”:27.9.2017: sag nr. 105. Beslutning om at udvide målgruppen for nytteindsats.
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 26.6.2017: sag nr. 76. Godkendelse af ændrede prioriteringer i virksomhedsindsatsen
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 30.8. 2017: sag nr. 88. Beslutning om at udvide nytteindsatsen på beskæftigelsesområdet.
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 26.10.2016. sag nr. 122: Beslutning om at udvide målgruppen for nytteindsats

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Godkendt, idet der forelægges et oplæg til, hvordan ordningen kan anvendes mest muligt.


caseno18-14796_#4488732_v2_bilag 1. notat - evaluering af nytteindsatsen.docx.pdf
caseno18-14796_#4498497_v2_notat - tal på nytteindsatsen i holbæk kommune.docx.pdf

Bilag

Notat - evaluering af nytteindsatsen på beskæftigelsesområdet
Notat - tal på nytteindsatsen i Holbæk Kommune.


45. Orientering om henvendelse fra beskæftigelsesministeren

Orientering om henvendelse fra beskæftigelsesministeren

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om henvendelsen fra beskæftigelsesministeren vedrørende manglende indsats for a-dagpengemodtagere tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Beskæftigelsesministeren har skrevet til borgmestrene i en række kommuner, herunder Holbæk Kommune, fordi en stor andel af de ledige a-dagpengemodtagere ikke har modtaget de aktive tilbud, de har krav på. Kerneområdet Alle Kan Bidrage har straks iværksat en indsats for at rette op på forholdene og vil desuden sikre, at beskæftigelsesministeren modtager et svar.
 
Indsatsen for de ledige a-dagpengemodtagere
En del af de ledige a-dagpengemodtagere, herunder de unge og over 50-årige, er omfattet af reglerne for ret og pligt til et aktivt tilbud. Mange af landets kommuner har en alt for stor gruppe af personer, som ikke får den hjælp, som de har ret til. Det gælder desværre også i udpræget grad i Holbæk.
 
Holbæk hører til blandt de kommuner, der har de højeste andele af dagpengemodtagere, som ikke har modtaget et aktivt tilbud inden for tidspunktet for ret og pligt. Der er en række historiske forklaringer på dette, men med en vellykket implementering af nyt sagsbehandlingssystem og en opnormering af indsatsen ultimo første kvartal 2018, er det administrationens vurdering, at indsatsen inden for relativt kort til vil blive genoprettet.
 
Administrationen deler beskæftigelsesministerens vurdering af, at vi har en særlig stor udfordring i forhold til at iværksætte et gearskifte i indsatsen. Der er derfor iværksat en genopretningsplan, der indeholder følgende:

Administrationen vurderer, at overstående vil sikre, at alle ledige, som har passeret ret og pligt, nu får et tilbud. Tilbuddet vil ikke vil være rettidigt nu og her, men der vil dog blive givet et tilbud. For alle, der fremover vil nærme sig tidspunktet for ret og pligt, sikrer de nye it-understøttede arbejdsgange og ledelsestilsynet, at tilbud vil blive givet rettidigt.
 
Svarbrev til beskæftigelsesministeren
Svaret til beskæftigelsesministeren vil følge nedenstående disposition:


Økonomiske konsekvenser
Der er aktuelt 1.112 ledige a-dagpengemodtagere. Heraf er 297 omfattet af ret og pligt. Af disse vil første halvdel være visiteret til tilbud inden 1. maj og den anden halvdel senest 20. maj.
En massiv indsats med tilbud til alle, som ikke har fået tilbud i henhold til reglerne om ret og pligt, vil umiddelbart medføre, at udgifterne til køb af aktive tilbud stiger. Men da leverandørerne alle aflønnes efter no-cure-no-pay-princippet, vil udgifterne alene stige, såfremt leverandørerne får de ledige i job.
Hermed opnås der besparelser på forsørgelsesudgifterne, som modsvarer udgifterne til den ekstra indsats.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Taget til efterretning
46. Drøftelse af en fremskudt jobcenterindsats i Vangkvarteret

Drøftelse af en fremskudt jobcenterindsats i Vangkvarteret

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. muligheden for en fremskudt jobcenterindsats i Vangkvarteret drøftes.


Beskrivelse af sagen
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse ønsker at drøfte muligheden for at etablere en fremskudt jobcenterindsats i Vangkvarteret. Vangkvarteret er et boligområd, som figurerer på Transport, Bygnings- og Boligministeriets såkaldte ghettoliste. Der er lige knap 1.500 beboere, heraf 30 pct. børn. 8,9 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i Holbæk Kommune har bopæl i Vangkvarteret. Hvad angår målgruppen for indsatsen Flere skal med for de borgere, der har været længst på kontanthjælp, og som skal have en jobrettet indsats, er andelen 5,3 pct.
 
Tidligere erfaringer med indsatser i Vangkvarteret
 
Holbæk Kommune har tidligere haft samarbejde med Vangkvarteret blandt andet i regi af integrationsindsatsen 2010-2014, som arbejdede med målsætninger inden for uddannelse, beskæftigelse, socialt udsatte familier og udsatte boligområder. En af indsatserne var en frivillig fremskudt vejledning, hvor kommunale fagpersoner rådgav om sundhed, økonomi, jobsøgning og kontakt til kommunen. Der blev forsøgt forskellige rådgivningsmodeller, men den bedste model viste sig at være deltidsansættelse af en boligsocial vejleder. Administrationen oplevede, at der var søgning til den frivillige rådgivning og et godt samarbejde med den øvrige boligsociale indsats i Vangkvarteret. Blandt de udfordringer, indsatsen mødte, kan nævnes ressourceforbrug hvad angår etablering og drift, samt udfordringer med at sikre medarbejderes sikkerhed.
 
Drøftelse af en fremskudt jobcenterindsats
 
Udvalget drøfter muligheden for at etablere en fremskudt jobcenterindsats i Vangkvarteret. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i nedenstående opmærksomhedspunkter.
 
Fordele ved en fremskudt jobcenterindsats
 
 
Krav til en indsats vil være:
 

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser ved at drive en fremskudt jobcenterindsats afhænger af omfanget på den ønskede indsats.
 
Til eksempel kan nævnes, at rådgivningsindsatsen under den daværende integrationsstrategi havde et årligt budget på 250.000 kr.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Drøftet
47. Godkendelse af integrationsrådets forretningsorden

Godkendelse af integrationsrådets forretningsorden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. forretningsordenen for integrationsrådet godkendes

Beskrivelse af sagen
Primo 2018 udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til det nye integrationsråd, hvis virkeperiode følger den kommunale valgperiode.
 
Integrationsrådet trådte sammen første gang den 22. marts 2018. På dette møde forelagde administrationen et udkast til en forretningsorden for rådet. Denne forretningsorden - med enkelte rettelser fra integrationsrådets side – forelægges nu Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
 
Forretningsordenen er skrevet på baggrund af en standardforretningsorden, som er udarbejdet af udlændinge- og integrationsministeriet. Forretningsordenen er tilpasset således, at den ligger i forlængelse af kommissoriet for integrationsrådet.
 
Forretningsordenen formaliserer de praktiske retningslinjer og opgaver omkring rådets virke, og omfatter blandt andet rådets:
 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Indstilles godkendt


caseno18-10279_#4498628_v1_forretningsorden for holbæk kommunes integrationsråd - forslag pr. 19.4.docx.docx

Bilag

Forretningsorden for Holbæk Kommunes Integrationsråd - forslag pr. 19.4.DOCX


48. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
 
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget

31. maj
 
Ordinært udvalgsmøde (2 timer)
 
Fællessager
 
 
Sager fra Alle Kan Bidrage
 
 
           
Sager fra Uddannelse til Alle Unge
 
 
(Dialogmøde med partnere i partnerskabsaftalen 1/2 time før eller efter ordinært møde. Underskrift?)
 
21. juni
 
Ordinært udvalgsmøde (2 timer)
 
Fællessager
 
 
Sager fra Alle Kan Bidrage
           
Sager fra Uddannelse til Alle Unge
 
16.-17. august
 
Ordinært udvalgsmøde (2 timer)
 
Byrådets budgetcamp
 
30. august
 
Fællessager
 
           
Sager fra Alle Kan Bidrage
 
Sager fra Uddannelse til Alle Unge
49. Underskriftsark

Underskriftsark