UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Lokale 1.18, Rådhuspladsen 1

STARTTIDSPUNKT

18-04-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-04-2018 15:30:00


PUNKTER

30. Godkendelse af dagsorden til møde den 18.04.2018
31. Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU
32. Underskriftsark30. Godkendelse af dagsorden til møde den 18.04.2018

Godkendelse af dagsorden til møde den 18.04.2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
  1. dagsordenen til ekstraordinært møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 18.04.2018 godkendes

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 18-04-2018
Godkendt
31. Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU

Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. skabelonen til brug for KKR’s forslag til dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer for FGU godkendes

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses indstilling og Økonomiudvalgets indstilling vil først foreligge umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde.

Dette skyldes, at Undervisningsministeriet har flyttet fristen for indmeldinger fra KKR, og at KKR som følge heraf har rykket fristen for kommunernes indmeldinger til den 9. maj 2018. Hvis Holbæk Kommunes ønsker og forslag skal indgå i beslutningsgrundlaget, når undervisningsministeren træffer beslutning om dækningsområder og placeringer af FGU-institutioner og –skoler, kan sagen ikke udsættes.

Resumé og sagens baggrund
Regeringen har vedtaget en ny aftale på uddannelsesområdet, der blandt andet betyder, at der skal oprettes en ny Forberedende Grunduddannelse. Der skal oprettes 90 skoler, som organiseres i selvejende institutioner. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Undervisningsministeriet har i den forbindelse fremsendt en skabelon. Skabelonen skal udfyldes af kommunerne i det foreslåede dækningsområde.

Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner er indgået i et samarbejde om FGU’en. Herigennem er det muligt at opnå en størrelse, der sandsynligvis muliggør etablering af én institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland.
Beslutningsoplægget i form af skabelonen fra Undervisningsministeriet behandles i de tre kommunalbestyrelser i dækningsområdet inden fremsendelse til KKR.

Formål med aftalen og målgruppen
Den 13. oktober 2017 indgik Regeringen og en bred kreds af partier i Folketinget ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”. Heri fremgår det, at der skal etableres en ny Forberedende Grunduddannelse som erstatning for en række forskellige forberedende tilbud og uddannelser. Formålet er at skabe et mere sammenhængende tilbud, der kan opbygges så fleksibelt, at den imødekommer målgruppens mangfoldighed.

Målgruppen til FGU er unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen er primært rettet mod de unge, der i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, kan have brug for at anvende et forberedende tilbud. Uddannelsen kan eksempelvis være for unge, som ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller til en gymnasial uddannelse efter ophør af undervisningspligten. En FGU kan således bidrage til, at den unge efter endt forløb kan påbegynde en ungdomsuddannelse.
Derudover skal uddannelsen give mulighed for, at en mindre del af målgruppen får et kvalificeret fundament for at opnå beskæftigelse på et ufaglært arbejdsmarked.

Uddannelsen erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om produktionsskoleuddannelsen, almen voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, den kombinerede ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen samt forberedende voksenundervisning, som alle integreres i den nye uddannelse for unge i målgruppen.

Overordnet set skal etableringen af en ny Forberedende Grunduddannelse bidrage til regeringens målsætninger om at mindst 90 pct. af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse og at andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, halveres i 2030.

Indhold i den Forberedende Grunduddannelse
FGU’en skal bestå af 3 spor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Uddannelsen tilrettelægges således, at den imødekommer den enkelte unge der, hvor den unge er. Princippet er derfor, at den unge går ind i uddannelsen på det niveau, som passer til eleven, og fortsætter indtil slutmålet er nået, eller når det vurderes, at den unge er klar til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. FGU-forløbet kan normalt maksimalt have en varighed af 2 år, men kan forlænges, når særlige forhold taler herfor.

Uddannelsens opbygning skal sikre, at den enkelte elev kan begynde og afslutte på det niveau, som er det rigtige for eleven. Begyndelses- og slutniveau skal fremgå af den unges uddannelsesplan. På baggrund af uddannelsesplanen udarbejder skolen sammen med eleven en forløbsplan, der fastlægger, hvordan uddannelsesforløbet skal tilrettelægges, og hvilke uddannelseselementer der skal indgå.

Organisering af uddannelsen og den lokale proces
Der skal oprettes i alt 90 FGU-skoler, som organiseres i statslige, selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op mod en tredjedel af det samlede antal skoler. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab samt ét budget, og det er institutionen, der ansætter medarbejderne.

KKR har opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU-institution og –skoler til Undervisningsministeriet efter en lokal proces. Undervisningsministeriet har angivet den 1. juni 2018 som frist for KKR’s tilbagemelding på den lokale proces. I den forbindelse er der blevet fremsendt en skabelon for tilbagemelding på den lokale proces.

Undervisningsministeriet lægger følgende kriterier til grund for placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler: Antallet af unge (elevgrundlag), eksisterende institutioner/bygninger og lokale transportmuligheder.

Det forventes, at ministeren træffer beslutning om placering af FGU-institutioner og tilhørende skoler inden 1. juli 2018.

Samarbejde mellem Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner om dækningsområde
Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner er indgået i et samarbejde om FGU’en. Herigennem er det muligt at opnå en størrelse, der sandsynligvis muliggør etablering af én institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland. De unge i Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner ligner meget hinanden og har mange af de samme udfordringer. Ved at tilhøre samme dækningsområde sikre det, at viden og erfaringer bringes i spil på alle tre skoler i de tre kommuner.

Ligeledes har Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner tradition for at samarbejde om konkrete og strategiske uddannelsesinitiativer.

I vedhæftede bilag er skabelonen, der skal indsendes til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018. I skabelonen kommer hver kommune med en foreløbig vurdering af blandt andet elevgrundlag, skoleplaceringer samt lokale transportmuligheder. Skabelonen er opbygget således, at dele af besvarelsen er fælles for både Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner, mens andre dele af besvarelsen er beskrevet separat for hver af kommunerne.

Borgmestrene i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner har haft en indledende drøftelse af den forventede fælles FGU-institution.

Der ønskes etableret en samlet FGU-institution med en skole i hver af de tre kommuner. Det forventede antal elever på tidspunktet for institutionens etablering vil ligge i spændet mellem det fælles, kommunale estimat på i alt 554 elever og Undervisningsministeriets estimat på i alt 494 elever.

Afklaringen af placeringen af institutionens hovedsæde skal ske inden tilbagemelding til KKR den 9. maj 2018. I forbindelse med indstilling om placering af institutionens hovedsæde i en kommune skal tages hensyn til følgende kriterier:
 
Ved hovedsæde forstås den skole, på hvilken FGU-institutionens direktør har sit kontor og sin administration.

Af lovgivningen fremgår det, at der skal være én direktør samt pædagogisk ledelse på alle skoler. Herudover er det FGU-bestyrelsen og direktøren for institutionen, som afgør personalebehovet. Der bør tilstræbes en så effektiv og begrænset administration knyttet til driften af FGU-skolerne som muligt.

De tre borgmestre er enige om, at FGU-institutionen skal have en så flad organisatorisk skrutur som muligt. Heri ligger, at administration og ledelse begrænses til det nødvendige set i forhold til de i lovgivningen skitserede opgaver og at det primære fokus lægges på det faglige og pædagogiske indhold i undervisningstilbuddene.

Bemærkninger fra berørte uddannelsesinstitutioner til den udfyldte skabelon for det foreslåede dækningsområde Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner er vedhæftet som bilag.


Økonomiske konsekvenser
Aftalen øger den kommunale finansiering af det forberedende område, idet finansieringen udvides med aktiviteter, som i dag afholdes af staten. Kommunerne skal finansiere 65 pct. af udgiften til FGU-institutionerne og 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse. Kommunernes øgede udgifter som følge af ændringerne kompenseres gennem bloktilskuddet. Finansieringsmodellen skal således understøtte kommunernes incitament til at tænke helhedsorienteret i deres ungeindsats og generelt i deres indsats overfor alle 0-25 årige.

De økonomiske konsekvenser for kommunerne i forlængelse af aftalen (DUT-forhandlinger om kompensationens størrelse) forhandles på plads mellem staten og KL i løbet af foråret 2018.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 18-04-2018
Indstilles godkendt


caseno17-44830_#4480047_v1_fgu dækningsområde nordvestsjælland - til kkr 22.03.2018.pdf
caseno17-44830_#4480043_v1_fgu-målgruppeestimat nordvestsjælland 22.03.2018.pdf
caseno17-44830_#4486751_v1_placering af fgu i holbæk kommune.pdf
caseno17-44830_#4490703_v1_høringssvarvuc 12.04.2018.pdf
caseno17-44830_#4490985_v1_høringssvar euc 12.04.2018.pdf
caseno17-44830_#4491395_v1_høringssvar nvpro 12.04.18.pdf

Bilag

FGU dækningsområde Nordvestsjælland - til KKR 22.03.2018
FGU-målgruppeestimat Nordvestsjælland 22.03.2018
Placering af FGU i Holbæk Kommune
høringssvarVUC 12.04.2018
Høringssvar EUC 12.04.2018
Høringssvar NVPRO 12.04.18


32. Underskriftsark

Underskriftsark