UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.10

STARTTIDSPUNKT

19-03-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-03-2018 17:00:00


PUNKTER

17. Godkendelse af dagsorden til mødet den 19.03.2018
18. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, marts - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
19. Drøftelse af budget 2019-2022, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse (marts 2018)
20. Orientering om præsentation af forsørgelsesområderne sygedagpenge og jobafklaring
21. Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale
22. Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
23. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område
24. Drøftelse af indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet
25. Drøftelse af ønsker til borgerpanel
26. Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning
27. Orientering om praksisundersøgelse af tilkendelse af førtidspension
28. Orienteringer
29. Underskriftsark17. Godkendelse af dagsorden til mødet den 19.03.2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 19.03.2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. dagsordenen til mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19.03.2018 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018
Godkendt.
18. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, marts - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, marts - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.


Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.
 
Forsørgelsesudgifter er væsentlige udgiftsdrivere hvad angår udvalgets ansvarsområde. I bilaget Budgetopfølgning på forsørgelsesområderne gennemgås budgetudviklingen for hvert forsørgelsesområde.
 
Opmærksomhedspunkter til bilaget Budgetopfølgning på forsørgelsesområderne:

Kerneområdet Alle Kan Bidrage
 
Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
Antallet på Uddannelseshjælp er højere end forventet primo 2018.
Det forventes dog at effekten af beskæftigelsesindsatsen vil reducere antallet på Uddannelseshjælp, således at budgettet holder.
På nuværende tidspunkt ser det ud til at budgettet holder.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018
Drøftet.


caseno18-5855_#4465531_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 19-03-2018..pdf
caseno18-5855_#4466689_v1_budgetopfølgning på forsørgelsesområderne..pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 19-03-2018.
Budgetopfølgning på forsørgelsesområderne.


19. Drøftelse af budget 2019-2022, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse (marts 2018)

Drøftelse af budget 2019-2022, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse (marts 2018)

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. drøfter forudsætninger for budget 2019
2. drøfter udkast til økonomiske scenarier for Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC)


Beskrivelse af sagen
Status på proces for budget 2019-22
På udvalgets område handler budgetlægning først og fremmest om økonomi og effekt på forsørgelsesområderne – og dermed også om de mål og indsatser, der måtte blive fastlagt i forbindelse med beslutning om Beskæftigelsesplan 2019 og Uddannelsesplan 2019. Dertil kommer de serviceudgifter, som udvalget har ansvar for, og som også bidrager til især Uddannelsesplanen.

Udvalget tog på sit møde 22. februar fat på arbejdet med budget 2019-22. På mødet fik udvalget gennemgået og drøftet hele budgettets sammensætning, herunder fordelingen heraf mellem serviceudgifter og forsørgelsesudgifter:

I 2019 priser i 1.000 kr.
Overførsler/ udgifter
Budget 2018
Budgetoverslag 2019
Andel af effektiviserings-
og besparelses-strategi
Andel af neutralisering af kassetræk
Budgetramme for 2019
Skoler og ungdomsskole
Serviceudgifter
26.991
27.525
-500
-6
27.019
Beskæftigelse og Uddannelse
Serviceudgifter
19.791
19.945
-1.000
-216
18.729
Beskæftigelse og Uddannelse
Forsørgelses-udgifter
944.571
924.447
-
-
924.447
I alt for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
-
991.352
971.917
-1.500
-222
970.195
 
Udvalgets drøftelser marts 2018
På mødet 19. marts fortsætter udvalget drøftelserne med særlig vægt på serviceudgifterne. Udvalget vil også få mulighed for at drøfte scenarier for Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC), hvor den treårige projektbevilling udløber foråret 2019.

På mødet vil administrationen indlede med oplæg, som kan danne afsæt for udvalgets drøftelser.

Videre proces
Udvalget skal være færdig med drøftelserne ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni.

Sagshistorik, henvisninger
Mødet i Økonomiudvalget: 7. februar 2018, sag nr. 14: http://holbaek.dk/politik/udvalg/%c3%b8konomiudvalget/dagsordener-og-referater
 
Mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 22. februar 2018, sag nr. 10:
http://holbaek.dk/politik/udvalg/udvalget-for-beskaeftigelse-og-uddannelse/dagsordener-og-referater

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018
Drøftet.


caseno18-5855_#4466701_v1_proces for budgetarbejdet og budgetforudsætninger 2019-2022.pdf
caseno17-49532_#4471228_v1_status og fremtid - husc_kort 19.03.2018.pdf

Bilag

Proces for budgetarbejdet og budgetforudsætninger 2019-2022
Status og fremtid - HUSC_kort 19.03.2018


20. Orientering om præsentation af forsørgelsesområderne sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om præsentation af forsørgelsesområderne sygedagpenge og jobafklaring

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager orienteringen om sygedagpenge og jobafklaring til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Som led i introduktionen til udvalgets arbejdsområde præsenterer administrationen på hvert møde ét eller flere forsørgelsesområder. På dette møde præsenteres forsørgelsesområderne sygedagpenge og jobafklaring.
 
Denne målgruppe udgøres af borgere, som i en periode ikke varetage deres job, fordi de er ramt af sygdom. Desuden udgøres de af borgere, som på grund af sygdom har mistet deres job. Målgruppen er meget varieret. Borgernes sygefravær kan skyldes både somatiske og/eller psykiske sygdomme, og behovet for støtte til at vende tilbage til job – eller finde nyt job – kan være meget forskelligt.
 
Som sygemeldt modtager borgeren sygedagpenge i op til 22 uger. I visse tilfælde kan sygedagpengene forlænges. Hvis dette ikke er tilfældet, og borgeren stadig er uarbejdsdygtig, kommer vedkommende i et jobafklaringsforløb med det formål at støtte borgeren i at komme tilbage i beskæftigelse. Borgere i jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse.
 
På mødet vil koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen redegøre yderligere for ydelserne, lovgivningen og økonomien bag med udgangspunkt i det vedhæftede bilag.


Lovgrundlag – link
Sygedagpengeloven; lov nr. 563 af 9. juni 2006, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 38 af 19.1.2018.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018
Taget til efterretning.


caseno18-10701_#4466595_v1_introduktion - indsatsen for sygedagpengemodtagere og modtagere af jobafklaringsforløb.pdf

Bilag

Introduktion - indsatsen for sygedagpengemodtagere og modtagere af jobafklaringsforløb


21. Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 
 1. Virksomhedsrettet partnerskabsaftale for perioden april 2018 – april 2021 mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum, LO og Dansk Byggeri godkendes
 2. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse mødes med repræsentanter for partnerskabsgruppen 2 gange årligt

Alternativ indstilling
 1. Virksomhedsrettet partnerskabsaftale for perioden april 2018 – april 2021 mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum, LO og Dansk Byggeri godkendes
 2. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse mødes med repræsentanter for partnerskabsgruppen 1 gang årligt

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Holbæk Kommune indgik den 1. januar 2015 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland og UU Nordvestsjælland. Partnerskabsaftalen er udløbet den 30. juni 2017.
På møde i Byrådet den 8. november 2017 blev det besluttet, at der skal indgås fornyet partnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum og relevante brancheorganisationer.
 
Det nye partnerskab vil have to formål:
 1. Flere praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelse: Ingen ung i Holbæk Kommune skal mangle en praktikplads
 2. Flere unge vælger en erhvervsuddannelse
Det nye partnerskab bygger oven på de konkrete handlinger og erfaringer fra det tidligere partnerskab. Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse skal aktivt medvirke i og følge op på partnerskabet.
På Byrådsmødet den 8. november 2017 blev det endvidere besluttet at rette henvendelse til Kalundborg Kommune med henblik på at afklare, om de vil indgå i partnerskabsaftalen.
 
Status
Administrationen har rettet henvendelse til brancheorganisationerne og de faglige organisationer. De faglige organisationer har besluttet at lade sig repræsentere ved LO/Dansk Metal. Brancheorganisationen Dansk Byggeri ønsker at fortsætte partnerskabsaftalen i Holbæk. Dansk Industri og Dansk Erhverv ønsker ikke at indgå i et egentligt partnerskab, men vil gerne støtte op om konkrete initiativer.
Kalundborg Kommune ønsker ikke at være part i partnerskabet, men vil gerne følge det tæt.
Der foreligger nu et forslag til en partnerskabsaftale samt et appendiks, der indeholder en bruttoliste over procesmål og indsatser.
Partnerskabsaftalen indgår som en indsats i Uddannelsesplan 2018.
 
Styregruppe
Arbejdet med partnerskabets indsatser styres af en administrativ styregruppe. Den administrative styregruppe består af repræsentanter for parterne samt en projektleder fra administrationen. Styregruppen igangsætter og prioriterer partnerskabets konkrete aktiviteter.
Udvalget for beskæftigelse og Uddannelse mødes 2 gange årligt med gruppen bag partnerskabet for at sikre den nødvendige politiske opmærksomhed og for at følge op på de fastsatte mål.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Den alternative indstilling har samme indhold som hovedindstillingen bortset fra at Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse mødes 1 gang årligt med gruppen bag partnerskabet.
 

Økonomiske konsekvenser
Økonomien klares inden for den eksisterende økonomiske ramme.


Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 30.11.2016: Sag nr. 135 Beslutning om forlængelse af partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, UU og Holbæk Kommune
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 26.4.2017: Sag nr. 52 Drøftelse af ny virksomhedsrettet partnerskabsaftale
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 27.9.2017: Sag nr. 107 Orientering om resultater af partnerskabsaftalen 2015-2017
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 27.9.2017: Sag nr. 108 Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale
 
Møde i Byrådet. 8.11.2017: Sag nr. 210 Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”. 29.11.2017: Sag nr. 136  Beslutning om proces for virksomhedsrettet partnerskabsaftale


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018
Godkendt, idet udvalget mødes to gange årligt med repræsentanter for partnerskabsgruppen.


caseno17-16031_#4457343_v1_appendiks til partnerskabsaftalen.pdf
caseno17-16031_#4457333_v1_partnerskabsaftale februar 2018.pdf

Bilag

Appendiks til partnerskabsaftalen
Partnerskabsaftale februar 2018


22. Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering godkendes.Beskrivelse af sagen
Baggrund
Som et led i regeringens ”National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” nævnes kommunale handlingsplaner for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme som et nyt initiativ, der skal styrke det strategiske fokus og intensivere indsatsen på området. Det er op til den enkelte kommune, om man vil udarbejde en kommunal handlingsplan.
 
I sommeren 2017 udmeldte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Styrelsen for International Rekruttering og Integration en satspulje til understøttelse af et antal kommuners arbejde med udviklingen af en kommunal handlingsplan. Som led i kommunens arbejde med forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, søgte og fik Holbæk Kommune del i denne pulje sammen med 10 andre kommuner.
 
På den baggrund har en tværgående administrativ arbejdsgruppe udarbejdet ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering” med bidrag fra Konsulentfirmaet Deloitte og fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra kerneområderne i Holbæk Kommune samt en repræsentant fra den boligsociale helhedsplan Ladegårdsparken 
Arbejdet i denne tværgående gruppe er sket i perioden medio september 2017 til februar 2018.
 
Handlingsplanen
Handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering er et politisk og strategisk dokument.
 
Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliseringstendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Målet er, at en stærk, koordineret og nærværende indsats tæt på borgeren i rette tid og på rette sted vil medvirke til at radikaliseringstendenser erstattes af andre og meningsfulde aktiviteter.
Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering.
Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger i kommunen skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.
 
Til sidst i planen findes et action card, der på en let og overskuelig måde viser, hvordan den enkelte borger eller ansatte skal handle, hvis man oplever eller er bekymret for radikalisering eller ekstremisme.
 
Handlingsplanen er opbygget på følgende måde:
1.         Handlingsplan med beskrivelse af
2.         Bilag til handlingsplan
 
Der er udarbejdet en kort sammenfatning af handlingsplanen, hvor man på få sider kan læse, hvad formålet med og indholdet i planen er.
Action Card’et bliver, udover at indgå i handlingsplanen, optrykt i en lille, læsevenlig folder.
 
Implementering
Handlingsplanen indgår som en indsats i Uddannelsesplan 2018. Implementering af handlingsplanen vil strække sig over foråret 2018.
 
UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i Uddannelse til Alle Unge har en nøglerolle i forbindelse med implementering af handlingsplanen. SSP-konsulenterne samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.
 
SSP-konsulenterne skal derfor have en særlig introduktion til handlingsplanen, hvor det bl.a. skal sikres, at de ser sig selv som centrale formidlingspersoner i forhold til medarbejdere og borgere.
 
Umiddelbart efter den politiske godkendelse af handlingsplanen vil relevante kommunale ledere og nøglemedarbejdere samt repræsentanter fra privatskoler, ungdomsuddannelserne, de boligsociale helhedsplaner, politiet med flere deltage i en såkaldt ”scenarieworkshop” for at sikre, at alle aktører kender deres opgave og ved, hvor man skal henvende sig, hvis der bliver brug for det.  Desuden planlægges et orienteringsmøde for foreningsliv og andre interesserede aktører.
 
Handlingsplan inkl. Action Card og sammendrag vil blive tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside og på kommunens Intranet. Action Card skal ophænges i personalerum, omklædningsrum, klublokaler, fællesrum på skoler og uddannelser med videre.
 
Opfølgning på handlingsplan
Hvert år i 1. og 3. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge i op på handleplanens konkrete indsatser.
 
Hvert år i 4. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge op på handlingsplanens overordnede målsætninger, og der udarbejdes en årsrapport på baggrund af den kommunale registrering af indsatser. Denne rapport vil ligge til grund for orientering og drøftelse i de stående udvalg. Rapporten suppleres med oplysninger om antallet af henvendelser til politiet.
 
Kommunalbestyrelsen orienteres om årsrapporten. Handlingsplanen justeres om nødvendigt i forbindelse med orienteringen i Kommunalbestyrelsen.Økonomiske konsekvenser
Implementeringen af handlingsplanen skal ske inden for den eksisterende økonomiske ramme

Lovgrundlag – link
Regeringen: Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, National Handlingsplan 2016

Sagshistorik, henvisninger
Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 27.9.2017:
 
Processtøtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til udarbejdelse af handleplan for antiradikalisering og ekstremisme

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018
Indstilles godkendt.


caseno18-10476_#4457545_v1_action card.pdf
caseno18-10476_#4457537_v1_pixi handlingsplan.pdf
caseno18-10476_#4459072_v1_handlingsplan.pdf
caseno18-10476_#4471245_v1_handlingsplan. præsentation til udvalgene marts 2018.pdf

Bilag

Action card
PIXI Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan. Præsentation til udvalgene marts 2018


23. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. sagsbehandlingsfristerne på det sociale område godkendes.Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.
 
Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. Sagsbehandlingsfristerne skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside.
 
Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager bliver afsluttet hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks. være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne parter.
 
Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018
Indstilles godkendt.


caseno16-55124_#4459004_v1_sagsbehandlingsfrister 2018.docx

Bilag

Sagsbehandlingsfrister 2018


24. Drøftelse af indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Drøftelse af indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet drøftes.


Beskrivelse af sagen
På Kommunalbestyrelsens vinterseminar den 1. og 2 marts drøftede politikerne ”Socialt udsatte og borgere på kanten af arbejdsmarkedet” som ét af i alt fire temaer. Som input til drøftelsen holdt en ekstern oplægsholder et oplæg om ”Beskæftigelsesindikatorprojektet”, som afdækker, hvad der især virker, når udsatte borgere skal nærmere job. 
 
I forlængelse af drøftelsen ønsker Kommunalbestyrelsen og borgmesteren at få udarbejdet et arbejdsprogram, hvor emnet ”Socialt udsatte og borgere på kanten af arbejdsmarkedet” indgår sammen med en række andre politisk prioriterede emner (økonomi, folkeskolen, grøn kommune, ældre). På forårsseminaret den 11. marts skal Kommunalbestyrelsen igen drøfte temaet med henblik på at komme nærmere et konkret arbejdsprogram.
 
Som bidrag til arbejdsprogrammet og den kommende behandling i Kommunalbestyrelsen drøfter udvalget indsatsen for udsatte ledige. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i nogle af de punkter, som Kommunalbestyrelsen fremhævede på vinterseminaret samt nedenstående orientering om, hvordan kerneområdet Alle Kan Bidrage aktuelt arbejder med målgruppen.
 
Hovedpunkter fra drøftelsen af temaet ”Socialt udsatte og borgere på kanten af arbejdsmarkedet”
 
Om samarbejdet med virksomhederne.
Kommunalbestyrelsen havde fokus på, at samarbejdet med virksomhederne skal være så simpelt, fleksibelt og ikke-bureaukratisk som muligt. Virksomhederne skal tages med på råd og være en del af processen, når området udvikles.
 
Jobcentret skal holde fast på partnerskabsmodellen med en række af kommunens virksomheder og skal primært fokusere på de aktivitetsparate borgere. Borgerens vej mod job skal så vidt muligt være parallelforløb med fx behandling og praktik samtidig,
 
Kommunalbestyrelsen fandt, at matchningen mellem borger og arbejdsplads ikke altid er god nok. Udgangspunktet bør være at finde et job, der passer til personen, og ikke omvendt.
 
Kommunalbestyrelsen kan medvirke til at ”sælge” begrebet rummelige arbejdspladser. Det blev desuden drøftet, om man kan skabe samarbejder med socialøkonomiske virksomheder.
 
Om sagsbehandlerperspektivet
Kommunalbestyrelsen drøftede den gode sagsbehandling og det forhold, at sagsbehandlere ikke altid tror på, at borgerne kan komme i job. Udspillet fra vinterseminaret var, at sagsbehandlerne har kompetencerne til at løfte opgaven. De skal også have rammerne, så de tror på, at de kan løfte opgaven.
 
Deltagerne stillede spørgsmålet, hvordan man skaber gode vilkår for sagsbehandlere og fokuserer på at gøre sagsbehandlerne gode. De nævnte også det paradoks, at man bliver arbejdsparat ved at være i en virksomhed, men virksomhederne vil helst kun have jobparate medarbejdere.
 
Om borgerperspektivet
Seminardeltagerne fremhævede, at sagsbehandlerens tilgang til borgeren og den forandring, man gerne vil skabe, har betydning. Samtidig er det en fordel med en fast sagsbehandler, som følger borgeren. Der bør helst ikke være så mange sagsbehandlerskift.
 
Hovedproblemet er, at for mange står uden job, og målet er, at flere kommer i ordinære job. Derfor skal de jobsøgende klædes på til at søge job. Redskaber som nyttejob, sanktioner, virksomhedspraktik og job med løntilskud er veje dertil.
 
Kommunalbestyrelsen pegede på dilemmaet i, at hvis der bruges for mange ressourcer på de svageste, er der færre ressourcer på dem, der er klar til at gå i job. Ressourcerne skal bruges klogt. Endelig pegede seminardeltagerne på, at alle kan bidrage med noget.
 
Om kerneområdet Alle Kan Bidrages arbejde med målgruppen
 
I beskæftigelsesindsatsen er aktivitetsparate ledige den gruppe, der er længst fra job. Gruppen kan karakteriseres ved, at de har udfordringer ud over ledighed. Det kan for eksempel være længerevarende fysisk eller psykisk sygdom, social udsathed, eller lave dansksproglige og kulturelle kompetencer. 
 
Indsatsen for aktivitetsparate ledige er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2018. I indsatsen tilstræbes en tidlig, vedvarende indsats, der samtidig er tværfaglig. Det tilstræbes, at indsatser kan finde sted parallelt, således at fx en borger kan være i behandling for et misbrug samtidig med, at vedkommende er i en beskæftigelsesrettet indsats.
 
Særlige fokusområder i 2018, som har betydning for målgruppen er følgende:
Står borgeren reelt til rådighed: den ledige skal være aktivt jobsøgende medvirkende i sin beskæftigelsesindsats. Hvis det ikke sker, kan borgeren blive sanktioneret, altså trukket i sin ydelse. Nytteindsats kan bruges som redskab til at afklare, om borgeren reelt står til rådighed.
 
Langtidsledighed: Borgere, der er i risiko for at ende i langtidsledighed, skal i højere grad findes ved tidlig screening, og blandt tilbydes en intensiv indsats, som for eksempel kan være en personlig jobformidlingsindsats.
 
Personlig jobformidlingsindsats: En intensiv indsats med ugentlig kontakt, hvor den ledige modtager målrettet sparring og hjælp i alle led af jobsøgningen.
 
Adgangen til det ordinære arbejdsmarked skal fremmes via småjob og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. For mange borgere på kanten af arbejdsmarkedet er et ordinært job på få ugentlige timer en indgang til job. For andre kan et job i en socialøkonomisk virksomhed være en mulighed.
 
Særligt om indsatsen Flere skal med
Flere skal med er en landsdækkende indsats rettet mod borgere, der har været uafbrudt på kontanthjælp i fem år eller mere. Borgerne visiteres enten mod at komme i ordinære småjob (gruppe 1), eller deres sag skal forelægges rehabiliteringsteamet (gruppe 2). Borgere i den første gruppe modtager en intensiv, jobrettet indsats. Indsatsen begyndte i 2017, og Jobcenter Holbæk opnår gode resultater med en målgruppe, som ellers er vanskelig at bringe nærmere job. Der er 166 borgere i gruppe 1 og 149 borgere i gruppe 2.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018
Drøftet.
25. Drøftelse af ønsker til borgerpanel

Drøftelse af ønsker til borgerpanel

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det besluttes, hvilke emner til borgerpanelundersøgelser, der meldes ind til Økonomiudvalget.


Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune etablerede i 2015 et elektronisk borgerpanel. Det skete som en del af kommunens "Strategi for brugerundersøgelser" som skal sikre, at kommunalbestyrelsen kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk og følge op på politiske målsætninger. På mødet drøfter udvalget emner til borgerpanelet med udgangspunkt i administrationens forslag.
 
Om borgerpanelet
Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, og det er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle lokalpolitiske temaer. I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:
 
 
https://holbaek.dk/om-kommunen/borgerpanel kan alle de hidtil gennemførte undersøgelser og resultater ses.
 
Når der er gennemført en undersøgelse i borgerpanelet, udarbejder administrationen en rapport med analyser, resultater og highlights fra undersøgelsen. Rapporten er et godt udgangspunkt for en drøftelse og kan bruges som grundlag for konkret opfølgning og prioritering i forhold til indsatser, planer eller strategier.
 
Det er Økonomiudvalget, der har ansvar for at koordinere indkomne forslag til borgerpanel-undersøgelser fra fagudvalg, projektudvalg, Kommunalbestyrelsen og fra Økonomiudvalget selv. For at kunne foretage denne koordinering, anmoder Økonomiudvalget alle udvalg om at melde tilbage med ønsker til hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført det næste år. Herefter fastlægger Økonomiudvalget en årsplan for de undersøgelser, der skal gennemføres i borgerpanelet.
 
Miniundersøgelser
Økonomiudvalget har godkendt, at der som et forsøg i 2018 også kan gennemføres miniundersøgelser i borgerpanelet. En miniundersøgelse består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema og kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller Kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i økonomiudvalget.
 
Miniundersøgelser med få, enkle spørgsmål, kan fx bruges til at give en pejling på, hvordan borgerpanelet (og dermed borgerne) ser på et aktuelt politisk spørgsmål eller emne, der skal drøftes eller tages beslutning om. Miniundersøgelser kan give bidrag den politiske dialog, eller bidrage til at kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen.
 
Forslag til undersøgelser på udvalgets område
Sygeplejerskeuddannelsen starter i Holbæk fra september 2018, og der er potentiale for opstart af en eller flere yderligere uddannelser i HUSC / Holbæk Uddannelses- og Studiecenter allerede fra 2019. Hermed er de første små skridt taget hen imod, at Holbæk atter kan blive en by, hvor man kan uddanne sig efter ungdomsuddannelserne.
 
Der skal i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 desuden tages stilling til, om og i hvilken form HUSC skal videreføres.
 
Derfor foreslår kerneområdet Uddannelse til Alle Unge en undersøgelse eller en miniundersøgelse i borgerpanelet af Holbæk som uddannelsesby med hensyn til videregående uddannelser. Det vil kunne give viden, synspunkter og input til de videre drøftelser og prioriteringer i udvalget og i administrationen.
 
Spørgsmålene kunne omhandle:
 
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage melder ikke forslag ind for 2018.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018
Der arbejdes videre med et tema om uddannelse.
26. Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning

Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag
Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Økonomiudvalget:
 1. hører hvert af de stående udvalg om, hvilke kurser, konferencer, årsmøder og tilsvarende arrangementer, de respektive udvalg eller medlemmer af de respektive udvalg ønsker at deltage i
 2. hører hvert af de stående udvalg om de foreslåede retningslinjer for mødeforplejning


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer skal understøttes lige i deres virke, og den nyvalgte kommunalbestyrelse skal fastsætte niveauet for denne understøttelse.
 
Deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m.
Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde godkende et medlems deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. Det samme gælder et udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kompetencen kan for så vidt angår kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. delegeres til Økonomiudvalget, men Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen. 
 
Kommunalbestyrelsen kan i stedet for i hvert enkelt tilfælde at få forelagt en sag til godkendelse fastsætte nogle generelle regler, hvorefter nogle aktiviteter ikke kræver en særskilt godkendelse. Studieture og lignende kræver dog altid særskilt godkendelse.
 
For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges for Kommunalbestyrelsen i denne valgperiode foreslås det, at Kommunalbestyrelsen fastsætter generelle retningslinjer.
 
Af budgetstyringsmæssige hensyn er der også væsentligt, at der er ensartede retningslinjer for alle udvalgene.
 
Endelig vil det forenkle og effektivisere administrationens arbejde.
 
For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges Kommunalbestyrelsen mest muligt, er det vigtigt, at udvalgene så detaljeret som muligt oplyser, hvilke arrangementer, det enkelte udvalg eller medlemmer af det enkelte udvalg, ønsker at deltage i, før de generelle retningslinjer udarbejdes.
 
Mødeforplejning
Der er i den politiske mødekalender afsat to timer til de stående udvalgs ordinære møder. Det forventes således, at udvalgenes ordinære møder tilrettelægges på en sådan måde, at de som hovedregel kan afvikles i det afsatte tidsrum. De foreslåede retningslinjer for forplejning er udarbejdet under hensyntagen hertil.
 
Retningslinjerne er væsentlige af budgetstyringsmæssige grunde, og de vil desuden forenkle og effektivisere administrationens arbejde.
 
Der foreslås følgende retningslinjer for så vidt angår mødeforplejning:
 
Hvert udvalg beslutter inden for en beløbsramme på max. 50 kr. pr. mødedeltager, hvilken mødeforplejning, der skal bestilles til det pågældende udvalgs møder.
 
Den videre proces
Når svarene fra de stående udvalg foreligger, udarbejder administrationen et udkast til retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning, som forelægges Økonomiudvalget og derefter Kommunalbestyrelsen til godkendelse.


Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet sat følgende af til deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation:
 
2018: 1.868.800 kr.
 
2019: 1.390.000 kr.
 
2020: 1.390.000 kr.
 
2021: 1.390.000 kr.
 
Budgettet for 2018 er højere end de øvrige år, da der var kommunalvalg i 2017, og da der erfaringsmæssigt er øgede udgifter til kurser i året efter et kommunalvalg.          


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 10

Sagshistorik, henvisninger
Punkt 9 på Økonomiudvalgets dagsorden den 7. februar 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Godkendt.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018
Udvalget er enig i de foreslåede retningslinjer for mødeforplejning.
Udvalget ønsker at deltage i JobCamp mv.

Supplerende sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 7. marts 2018, at hvert af de stående udvalg skal udtale sig om:
 1. hvilke kurser, konferencer, årsmøder og tilsvarende arrangementer, det respektive udvalg eller medlemmer af det respektive udvalg ønsker at deltage i
 2. de foreslåede retningslinjer for mødeforplejning
27. Orientering om praksisundersøgelse af tilkendelse af førtidspension

Orientering om praksisundersøgelse af tilkendelse af førtidspension

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om praksisundersøgelsen af tilkendelse af førtidspension tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
I januar 2018 fik kerneområdet Alle Kan Bidrages ledelse gennemført en praksisundersøgelse af kommunens tilkendelsesprocedure for førtidspension. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om kommunens tolkning af lovgivning er korrekt, og hvordan den nuværende praksis i sagsbehandlingen kan styrkes. Målet er blandt andet at sikre et bedre grundlag for budgettering af området. Praksisundersøgelsen er gennemført af en ekstern juridisk ekspert på området, som har gennemgået 30 tilfældigt udvalgte tilkendelser af førtidspension. Den sagkyndige har vurderet, om tilkendelsen er sket på et korrekt grundlag, og har desuden vurderet kvaliteten af sagsbehandlingen, der har ledt op til tilkendelsen.
 
Kort om sagsbehandlingen på området
Sagsbehandlingen foregår ved, at sagsbehandleren redegør for borgers arbejdsevne, når denne er afklaret i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen. Herefter beslutter et tværfagligt udvalg (det såkaldte rehabiliteringsteam), om borgeren skal indstilles til førtidspension, fleksjob, ressourceforløb eller almindelig beskæftigelsesindsats. Pensionsbevillingsnævnet behandler derefter indstillingen og afgør, om borger skal tildeles førtidspension. I særlige tilfælde som ved svært handicap eller terminal sygdom kan sagsbehandler indstille borger til førtidspension uden om rehabiliteringsteamet. Dette kræver dog en udtalelse fra regionens sundhedskoordinator, som også er repræsenteret i rehabiliteringsteamet.
 
Resultatet af praksisundersøgelsen
Den sagkyndige vurderer i praksisundersøgelsen, at alle 30 førtidspensioner er tilkendt på et korrekt grundlag. Der var altså ikke tilfælde, hvor borgeren ikke skulle have tilkendt førtidspension.
Praksisundersøgelsen indeholder desuden en række anbefalinger til sagsbehandlingen, der ledte op til tilkendelsen af førtidspension. Anbefalingerne kan sammenfattes til, at alle opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen kan optimeres. Det gælder arbejdsgange, brug af tilbud, forståelse af sagsbehandlers rolle, tværfaglighed, sikring af ensartethed i indstillinger mv. Særligt kan fremhæves:
 
Sagsbehandler skal forstå sin rolle som koordinerende sagsbehandler med ansvar for at give samlede vurderinger af borgers arbejdsevne og udviklingsmuligheder.
 
Der skal udvikles bedre skabeloner, så opgaverne i forbindelse med rehabiliteringssager bliver lettere at udføre. Det omfatter bestilling af tilbud, tilbuddenes tilbagemeldinger, indstillinger til rehabiliteringsmøder og sagsresuméer.
 
Det skal være klart for sagsbehandler, hvilke tilbud den enkelte borger har brug for. Samtidig skal eventuel ventetid til tilbud nedbringes, så det ikke forsinker borgers sag.
 
Implementering af praksisundersøgelsens anbefalinger
Med udgangspunkt i praksisundersøgelsens anbefalinger vil administrationen i løbet af 1. halvår af 2018 styrke sagsbehandlingen af rehabiliteringssager. Målet er en hurtigere og mere ensartet sagsbehandling, som skal sikre, at borgere hurtigere modtager den rigtige indsats. På kort sigt kan det føre til flere tilkendelser af førtidspension. På længere sigt vil en tidligere indsats forebygge, at sagerne fører til førtidspension. Administrationen giver en status på resultaterne til mødet i august eller september.
Ny lovgivning
Regeringen har iværksat en omfattende evaluering af den gældende lovgivning på området (fleksjob og førtidspension) fra 2013. Den første delevaluering har ført til, at forligskredsen vil fremsætte et lovforslag, der præciserer reglerne på området, så det bliver klart, hvornår borger kan få tilkendt førtidspension uden ressourceforløb. Desuden vil det blive indskærpet, at ressourceforløb kun kan tilkendes, hvis der kan peges på indsatser, der realistisk set kan udvikle borgers arbejdsevne. Præciseringen betyder, at borger ikke længere må fastholdes i formålsløse ressourceforløb, som visse kommuner har praktiseret. Præciseringen understøtter Holbæk Kommunes tolkning af loven.
 
Det forventes, at der vil ske ændringer af lovgivningen, når evalueringen af lovgivningen er afsluttet i løbet af foråret 2018.


Økonomiske konsekvenser
I 2017 blev der budgetteret med 130 tilkendelser af førtidspension. I 2018 er budgettet på 100 tilkendelser men forventningen er, at antallet af tilkendelser igen i år vil ligge på 130. Hvis dette sker, vil der ved årets udgang være et underskud på 13,5 mio. kr. på førtidspensionsområdet. Den ændrede forventning til antallet af tilkendelser skyldes dels, at der allerede er tilkendt ca. 40 førtidspensioner i 2018. Dels vil et styrket og dermed hurtigere tilkendelsesforløb kunne give flere tilkendelser i 2018. Endelig kan forligskredsens præcisering af lovgivningen medføre skærpelser, der fører til flere tilkendelser.
 
Til orientering er budgettet for førtidspension 285,6 mio. i 2018, mens regnskab 2017 på førtidspension er 293,7 mio. Den største årsag til faldet skyldes, at der årligt er langt flere, der falder ud af ordningen (typisk pga. almindelig pension, død eller fraflytning), end der tilkendes førtidspension.
 
En mere effektiv sagsbehandling af rehabiliteringssager påvirker ikke kun antallet førtidspensioner men også tilkendelser af ressourceforløb og fleksjobvisiteringer. Forventningen er derfor, at der kan komme flere borgere i disse målgrupper som følge af forbedret sagsbehandling.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018
Taget til efterretning.
28. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse
 
Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
•           Eventuelle orienteringer fra formanden
•           Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
•           Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget
 
 
Mødet den 26. april
 
Herunder udgiftsdrivere
 
 
I sagen introduceres til forsørgelsesområdet med inddragelse af blandt andet beskæftigelsesplan, lovgivning og økonomi
 
Nytteindsatsen er en form for praktik på offentlige arbejdspladser. For at kunne fortsætte med nytteindsats skal der søges om fornyet dispensation for forholdstalskravet. Udvalget skal godkende ny dispensationsansøgning i Det regionale Arbejdsmarkedsråd.
 
 
Mødet den 31. maj
 
Herunder udgiftsdrivere
 
 
 
Sag om indstilling til KKR vedrørende FGU-institutionen (behandles i BUU, besluttes i Kommunalbestyrelsen)
 
Mødet den 21. juni
 
Herunder udgiftsdrivere
 
 
 
 
29. Underskriftsark

Underskriftsark