UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

22-02-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-02-2018 17:00:00


PUNKTER

8. Godkendelse af dagsorden
9. Drøftelse af opfølgning på budget 2018
10. Drøftelse af budget 2019-2022, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
11. Beslutning om ændring i kommissorium for integrationsrådet
12. Beslutning om rammer og indhold for dialogmøde med Hovsa Holbæk
13. Orientering om præsentation af et forsørgelsesområde: A-dagpenge
14. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018
15. Orienteringer
16. Underskriftsark8. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 22. februar 2018 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 22-02-2018
Godkendt.
9. Drøftelse af opfølgning på budget 2018

Drøftelse af opfølgning på budget 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1.         budget 2018 drøftes
2.         udgiftsdriverne drøftes


Beskrivelse af sagen
Budget 2018
Administrationen gennemgår budget 2018 for udvalget. Herigennem får udvalgets medlemmer mulighed for at spørge ind til de forskellige forudsætninger, ligesom det afklares i lidt større detaljer, hvilke aktiviteter budgettet dækker over.
 
Udgiftsdrivere
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.
 
Bilag
Det vedlagte bilag giver en budgetstatus på de primære udgiftsdrivere på beskæftigelsesområdet, nemlig offentlig forsørgelse.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 22-02-2018
Drøftet.


caseno17-37399_#4438064_v1_deloitte december.pdf.pdf

Bilag

Budgetopfølgning på forsørgelsesområderne


10. Drøftelse af budget 2019-2022, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse af budget 2019-2022, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. drøfter proces for udvalgets arbejde med budget 2019-2022
2. drøfter hvordan rammerne for budget 2019 påvirker budgettet, og hvilke konsekvenser det har
3. drøfter første udkast vedrørende effektiviserings- og besparelsesstrategien

Beskrivelse af sagen
Generelt om proces for budget 2019-22
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.

Udvalget skal have et bedre kendskab til deres budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.

På dette møde skal udvalget drøfte, hvornår forudsætningerne for de forskellige aktiviteter skal gennemgås. Der lægges op til drøftelse af hvad de økonomiske rammer betyder for udvalget. Og første udkast til effektiviseringer præsenteres.

Forårets drøftelser af budget 2018, udgiftsdrivere, økonomiske rammer for budget 2019 samt effektiviseringer og forudsætninger for budgettet vil tilsammen give udvalget tilstrækkelig viden i forhold til fastlæggelse af budget 2019-2022.

Udvalget skal være færdig med drøftelserne ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni.

Særligt om proces for budget 2019-22 i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
På dette udvalgs område handler budgetlægning først og fremmest om økonomi og effekt på forsørgelsesområderne – og dermed også om de mål og indsatser, der måtte blive fastlagt i forbindelse med beslutning om Beskæftigelsesplan 2019 og Uddannelsesplan 2019.
Processen i udvalget vil blive tilrettelagt, så der bliver taget højde for dette.

Økonomiudvalget har på sit møde 7. februar 2018 indstillet til Kommunalbestyrelsen, at budgetrammen på udvalgets område for 2019 bliver:Beløb i 2019-priser – i 1.000 kr.
Budgetoverslag 2019

A
Andel af effektiviserings- og besparelsesstrategien
B
Andel af neutralisering af kassetræk
C
Budgetramme for 2019

D=A+B+C
Udvalget for Beskæftigelse
og Uddannelse

Dagundervisning
Beskæftigelse og Uddannelse

978.288
27.437
950.852

-1.500
-500
-1.000
 
-222
-6
-216

976.566
26.931
949.636
 
På udvalgets møde vil administrationen indlede med oplæg, som kan danne afsæt for udvalgets drøftelser.Sagshistorik, henvisninger
Mødet i Økonomiudvalget: 7. februar 2019: Sag nr. 14. http://holbaek.dk/politik/udvalg/%c3%b8konomiudvalget/dagsordener-og-referater

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 22-02-2018
Drøftet.
11. Beslutning om ændring i kommissorium for integrationsrådet

Beslutning om ændring i kommissorium for integrationsrådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. ændringer i kommissorium for integrationsrådet godkendes.

Beskrivelse af sagen
Det daværende byråd godkendte i december 2017 et kommissorium for integrationsrådet med virkning fra januar 2018. På Kommunalbestyrelsens møde den 17. januar 2018 blev det foreslået at udvide integrationsrådets medlemskreds med en fagprofessionel, der har kendskab til integrationsarbejdet med børn og unge.
 
På den baggrund indstiller administrationen, at kommissoriet for integrationsrådet ændres med følgende tilføjelse:
 
Der udpeges ”1 fagprofessionel, der har kendskab til integrationsarbejdet med børn og unge – indstilles af kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.”
 
Det vil desuden fremgå af det reviderede kommissorium, at integrationsrådet består af op til 15 medlemmer mod tidligere op til 14 medlemmer.


Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 22-02-2018
Indstilles godkendt.


caseno18-5855_#4434588_v1_kommissorium for integrationsrådet i holbæk kommune - rev. feb 2018.pdf.pdf

Bilag

Kommissorium for integrationsrådet i Holbæk Kommune - rev. feb 2018.pdf


12. Beslutning om rammer og indhold for dialogmøde med Hovsa Holbæk

Beslutning om rammer og indhold for dialogmøde med Hovsa Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Rammer og indhold for dialogmøder med Hovsa Holbæk besluttes.

Beskrivelse af sagen
”Hovsa Holbæk” er en interessegruppe, som understøtter borgere, som har en sag i Holbæk Kommune. ”Bisiddergruppen” er en del af Hovsa Holbæk. Gruppen fungerer på frivillig basis som bisiddere for borgere, der har en aktuel sag i Holbæk Kommune.
 
Siden 2015 har formanden for det daværende Udvalget ”Uddannelse og Job” og ledelsesrepræsentanter for kerneområdet Alle Kan Bidrage haft kvartalsvise dialogmøder med Hovsa Holbæks bisiddergruppe. På dialogmøderne har parterne drøftet aspekter af især Alle Kan Bidrages sagsbehandling.
 
På det sidste dialogmøde i 2017 fremsatte den daværende udvalgsformand ønske om, at Hovsa Holbæk fremover holder dialogmøde med hele fagudvalget.
 
Forslag til rammer og indhold for dialogmøder
På den baggrund fremlægger administrationen dette forslag til dialogmøde mellem Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og Hovsa Holbæks bisiddergruppe.
 
 
 
 
Møderække med administrationen fastlægges, efter at ny chef er tiltrådt
Kerneområdet Alle Kan Bidrage er for tiden uden chef. Det forventes, at en ny chef kan tiltræde den 1. april 2018. Herefter vil kerneområdets ledelse tage stilling til form og indhold for en møderække mellem administrationen og Hovsa Holbæk.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 22-02-2018
Godkendt.
13. Orientering om præsentation af et forsørgelsesområde: A-dagpenge

Orientering om præsentation af et forsørgelsesområde: A-dagpenge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. præsentationen af forsørgelsesområdet a-dagpenge tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Som led i introduktionen til udvalgets arbejdsområde præsenterer administrationen på hvert møde ét eller flere forsørgelsesområder. På dette møde præsenteres forsørgelsesområdet arbejdsløshedsdagpenge, også kaldet a-dagpenge.
 
Generelt
Borgere der er ledige og har været medlem af en a-kasse i mindst et år, kan modtage arbejdsløshedsdagpenge. Derudover skal borgeren som udgangspunkt have haft, hvad der svarer til 52 ugers fuldtidsarbejde inden for de sidste 3 år. Nyuddannede kan modtage a-dagpenge, uden forudgående beskæftigelse, hvis de overgår direkte fra uddannelse til arbejdsløshedsdagpenge.
 
Det er et krav for at modtage arbejdsløshedsdagpenge, at man står og kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at borgeren aktivt skal søge arbejde, har pligt og ret til at deltage i aktivering og skal kunne gå i arbejde med dags varsel. Man kan som udgangspunkt modtage dagpenge i op til 2 år, hvis a-kassen vurderer, at man opfylder betingelserne.
 
Bemærk, at a-dagpengemodtagere i beskæftigelsesindsatsen ofte kaldes forsikrede ledige, netop fordi de er medlemmer af en a-kasse.
 
Pr. december 2017 er der 1.115 personer, der modtager a-dagpenge, svarende til 881 helårspersoner. Se også bilag for en uddybning.
 
Ydelsen a-dagpenge
Størrelsen af de a-dagpenge, borgeren modtager, bestemmes til dels af borgerens tidligere indtægt, samt af, om man er fuldtids-, deltidsforsikret eller nyuddannet.  Arbejdsløshedsdagpenge er ikke afhængig af ægtefælles indtægt.
 
Lovgivning
Ydelsen a-dagpenge er reguleret efter lov om arbejdsløshedsforsikring.
 
Indsatsen for a-dagpengemodtagere er underlagt lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, også kaldet LAB-loven. § 2, nr.1 redegør for målgruppen a-dagpengemodtagere, mens målgruppens ret og pligt til tilbud er beskrevet i kapitel 16, §§ 84-91.
 
Økonomi på forsørgelsesområdet a-dagpenge
Det korrigerede budget 2018 andrager 99,3 mio. kr. for forsørgelsesområdet a-dagpenge. For at budgettet skal nås, er det en forudsætning, at antallet af helårspersoner på a-dagpenge nedbringes med 125 helårspersoner i 2018. Se også sagen Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål, som giver et mere detaljeret billede af budgetoverholdelse på dette og de øvrige forsørgelsesområder.
 
Indsatsen på forsørgelsesområde a-dagpenge
Beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune er inddelt i fire hovedmålgrupper, hvoraf jobparate ledige er én målgruppe. Den udgøres af borgere på a-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 
Jobparate ledige er borgere, som mangler et job, men som derudover ikke har andre udfordringer i forhold til at komme i beskæftigelse. For denne gruppe er det først og fremmest den lediges eget ansvar at komme i beskæftigelse igen ved at have et retvisende cv og være aktivt og bredt jobsøgende i både geografisk og faglig forstand. Indsatsen for a-dagpengemodtagere beskrives således i Beskæftigelsesplan 2018:
 
Som nyledig på a-dagpenge vil man i de første 6 måneder af ledighedsperioden deltage i et intensivt kontaktforløb med månedlige jobsamtaler. To af disse finder sted i samarbejde med den lediges a-kasse. Samtalerne tager udgangspunkt i den lediges CV og personlige jobsøgningsplan. Hvis den ledige er i risiko for langtidsledighed, iværksættes så vidt muligt en personlig jobformidlingsindsats, hvor den ledige tilknyttes en personlig jobformidler, der gennem ugentlige samtaler følger op på den lediges jobsøgningsaktivitet og bistår med anden støtte og sparring. Hvis den ledige er ældre end 50 år eller yngre end 30 år, skal den ledige aktiveres allerede efter 13 ugers ledighed. Aktiveringen vil som udgangspunkt også være i form af en personlig jobformidlingsindsats, som hurtigt skal bringe den ledige i beskæftigelse igen.
 
Efter 6 måneders ledighed: Ledige, som er i risiko for langtidsledighed, modtager fortsat personlig jobformidling. Ledige, som ikke er i risiko for langtidsledighed modtager en samtale hver 3. måned. Den ledige har desuden ret og pligt til aktivering i form af enten virksomhedspraktik, job med løntilskud eller vejledning/opkvalificering efter 9 måneders ledighed – og som udgangspunkt vil også denne gruppe modtage en personlig jobformidlingsindsats, der ugentligt følger op på den lediges jobsøgningsaktivitet. 
 
Efter 16 måneders ledighed: Når borgeren har været ledig i 16 måneder, har borgeren et retskrav på personlig jobformidling, og alle ledige dagpengemodtagere modtager herefter denne indsats.

Lovgrundlag – link
Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017.
 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 22-02-2018
Taget til efterretning.


caseno18-5855_#4434825_v1_uddybende tal for a-dagpengemodtagere.pdf.pdf
caseno18-5855_#4438284_v1_notat jobrettede samtaler.pdf
caseno18-5855_#4438274_v1_bilag til brev fra beskæftigelsesminister troels lund poulsen.pdf
caseno18-5855_#4438271_v1_brev fra beskæftigelsesminister troels lund poulsen.pdf

Bilag

Uddybende tal for a-dagpengemodtagere.pdf
Notat: jobrettede samtaler
Bilag til brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
Brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen


14. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at det besluttes:
1. hvilke udvalg der skal være repræsenteret på Folkemødet 2018
2. hvilke medlemmer fra de pågældende udvalg der deltager

Beskrivelse af sagen
Folkemødet 2018 på Bornholm finder sted i perioden 14. – 17. juni.
 
Folkemødets formål ”… er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.”
 
Folkemødets fulde program ligger først endeligt klar i maj, men den faglige bredde spænder vidt. De stående udvalg og projektudvalg vil, i det omfang de er repræsenteret, kunne sammensætte programmer der er fagligt relevante og falder inden for de emner udvalget beskæftiger sig med.
 
Kommunalbestyrelsen beslutter, om Holbæk Kommune skal være politisk repræsenteret på Folkemødet 2018 og i givet fald hvilke udvalgsmedlemmer, der kan deltage. De enkelte udvalg indstiller til Kommunalbestyrelsen, om de ønsker at være repræsenteret og i givet fald hvilke medlemmer, der ønsker at deltage.
 
Ledelsessekretariatet er aktuelt ved at afsøge mulighederne for forskellige samarbejder i forbindelse med deltagelsen i 2018.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2018 afsat 1.868.800 kr. til kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation.
 
Adgangen til Folkemødet er gratis, men der vil være udgifter til transport, overnatning og forplejning. Den samlede udgift pr. deltager forventes ligge mellem 2000-2500 kr.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 22-02-2018
Udvalget indstiller, at Rasmus Brandstrup Larsen deltager.
15. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
Denne sag vedlægges et bilag, der giver en status på, i hvor høj grad kerneområdet når de politiske effektmål, der er sat for hvert forsørgelsesområde.
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den 22. marts
 
Orientering om opfølgning på budget 2018
Herunder:
 
Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål
Fast månedlig sag, hvor administrationen giver en status på udviklingen i økonomien på forsørgelsesområderne samt på, om beskæftigelsesindsatsen udvikler sig i rigtig retning i forhold til de mål, der er sat.
 
Orientering om introduktion til et forsørgelsesområde: Sygedagpenge og jobafklaring
I sagen introduceres til forsørgelsesområdet med inddragelse af blandt andet beskæftigelsesplan, lovgivning og økonomi
 
Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
På baggrund af Regeringens nationale handlingsplan er der udarbejdet en handlingsplan for Holbæk Kommunes forebyggende arbejde på området samt en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger skal agere, hvis man oplever bekymringstegn.
Handlingsplanen er udarbejdet af en tværfaglig gruppe i samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).
Beslutning om indstilling til Kommunalbestyrelsen. Behandles i både Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole og i Socialudvalget.
 
Beslutning om udpegning af medlemmer til integrationsrådet
Der skal udpeges medlemmer til de to vakante pladser i integrationsrådet. Desuden foreslås der udpeget en repræsentant for ungeområdet. Beslutning om indstilling til Kommunalbestyrelsen
 
Mødet den 26. april
 
Orientering om opfølgning på budget 2018
Herunder:
 
Orientering om introduktion til et forsørgelsesområde: Kontanthjælp
I sagen introduceres til forsørgelsesområdet med inddragelse af blandt andet beskæftigelsesplan, lovgivning og økonomi
 
Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål
Fast månedlig sag, hvor administrationen giver en status på udviklingen i økonomien på forsørgelsesområderne samt på, om beskæftigelsesindsatsen udvikler sig i rigtig retning i forhold til de mål, der er sat.
 
Drøftelse af fortsættelse af nytteindsats
Nytteindsatsen er en form for praktik på offentlige arbejdspladser. For at kunne fortsætte med nytteindsats skal der søges om fornyet dispensation for forholdstalskravet. Udvalget skal godkende ny dispensationsansøgning i Det regionale Arbejdsmarkedsråd.
 
Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale
Holbæk Kommune har besluttet at indgå partnerskabsaftale med en række aktører for at sikre, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og at ingen unge mangler en praktikplads. Godkendelse af endelig partnerskabsaftale.
 
Mødet den 31. maj
 
Revideret administrationsgrundlag for kontrolgruppen - kommer evt. på i juni
 
Dialogmøde med Integrationsrådet - kan også lægges senere på året
           
Indstilling fra Projektudvalget for Unge og Uddannelse
Sag om indstilling til KKR vedrørende FGU-institutionen (behandles i BUU, besluttes i kommunalbestyrelsen)


caseno18-5855_#4437947_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 26-02-2018.pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 26-02-2018


16. Underskriftsark

Underskriftsark