UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Mødecentret, lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

01-02-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

01-02-2018 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af formand og næstformand
3. Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2018
4. Orientering om udvalgets område
5. Orientering om budgetrevision 1 2018
6. Orienteringer
7. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
  1. dagsordenen til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 1. februar 2018 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-02-2018
Godkendt.
2. Valg af formand og næstformand

Valg af formand og næstformand

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer


Beskrivelse af sagen
Valgene foretages som flertalsvalg.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §§ 22 og 24

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-02-2018
Lars Dinesen, A, valgtes som formand, og Rasmus Brandstrup Larsen, V, valgtes som næstformand.
3. Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2018

Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i resten af 2018


Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i resten af 2018 afholdes i mødecentret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 13-15 på følgende datoer:
 
 
Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §20

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-02-2018
Møderne afholdes torsdag kl. 15.00-17.00.
4. Orientering om udvalgets område

Orientering om udvalgets område

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse tager den korte overordnede introduktion til udvalgets område til efterretning


Beskrivelse af sagen
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har særligt ansvar for to af Holbæk Kommunes seks kerneopgaver: Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage. De to kerneopgaver er organiseret i hvert sit kerneområde. I denne sag introduceres de to kerneområder.
 
Introduktion til kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
En af Holbæk Kommunes kerneopgaver er at støtte alle unge i at tage en uddannelse. Som en stærk medspiller til den unge, til uddannelsesinstitutioner og virksomheder har kommunen et medansvar for, at den unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så den enkelte unge kan få et arbejde, forsørge sig selv og skabe et godt liv sammen med andre.
 
I bilaget ’Introduktion til Uddannelse til Alle Unge - januar 2018’ introduceres kerneopgaven, lovgivning, budget, organisering, samarbejdsparter, resultater og store opgaver i de kommende år.
 
Af bilaget ’Uddannelsesplan 2018’ fremgår den politiske retning og de indsatser, som er vedtaget i november/december 2017 af Udvalget ’Uddannelse og Job’ og Holbæk Byråd for det kommende år.
 
Som led i præsentationen af Uddannelse til Alle Unge introduceres forsørgelsesområdet ungdomsydelse i relation til blandt andet uddannelsesplan, lovgivning, og økonomi.
 
Det skal bemærkes, at Socialudvalget har budgetansvar for den del af Uddannelse til Alle Unge, som vedrører den sociale indsats på både børne- og voksenspecialområdet.
 
Julie Becher, som er chef for Uddannelse til Alle Unge, vil på udvalgets møde give en nærmere introduktion med udgangspunkt i bilagsmaterialet.
 
Introduktion til kerneområdet Alle Kan Bidrage
Kerneområdet Alle Kan Bidrage har til opgave at understøtte, at den enkelte kan forsørge sig selv og bidrage til det omgivende samfund. Beskæftigelsesindsatsen understøttes blandt andet ydelsesservice samt den del af den sociale indsats, der er rettet mod borgere, som modtager en beskæftigelsesindsats. Kerneområdet har desuden ansvaret for integrationsindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Også på dette område er der et stærkt beskæftigelsessigte.
 
I bilaget ’Introduktion til Alle Kan Bidrage - januar 2018’ introduceres kerneopgaven i form af blandet andet lovgivning, budget, organisering, og store opgaver i de kommende år.
 
Af bilaget ’Beskæftigelsesplan 2018’ fremgår den politiske retning og de indsatser, som er vedtaget i december 2017 af Holbæk Byråd for det kommende år.
 
Det skal bemærkes, at Socialudvalget har budgetansvar for den del af Alle Kan Bidrage, som vedrører den sociale indsats på områderne misbrugsindsats, forsorgsindsats og beskyttet beskæftigelse samt myndighed på dele af den understøttende socialindsats.
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen vil på udvalgets møde give en introduktion til Alle Kan Bidrage med udgangspunkt i bilagsmaterialet.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-02-2018
Taget til efterretning.


caseno18-3327_#4415536_v1_uddannelsesplan 2018.pdf
caseno18-3327_#4415527_v1_introduktion til uddannelse til alle unge - jan 2018.pdf.pdf
caseno17-27890_#4371231_v1_beskæftigelseplan 2018.pdf
caseno17-27890_#4423152_v1_introduktion til akbi januar 2018.pdf.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2018
Introduktion til Uddannelse til Alle Unge - jan 2018.pdf
Beskæftigelseplan 2018
Introduktion til AKBI januar 2018.pdf


5. Orientering om budgetrevision 1 2018

Orientering om budgetrevision 1 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Orienteringssag

 

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
  1. orienteringen om budgetrevision 1 tages til efterretning

 

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgning i 2018
 
Budgetrevisioner
Dette er den første af fire budgetrevisioner i 2018.
 
Formålet med budgetrevisionerne er, at Kommunalbestyrelsen får et overblik over kommunens samlede økonomi – herunder forventningerne til årets forbrug. Det er også ved budgetrevisionerne, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at omprioritere budget mellem politikområderne.
 
Administrationen indstiller en omprioritering mellem politikområder, hvis forventningerne til årets forbrug viser, at der er uforbrugte midler et sted, som kan dække et forventet merforbrug et andet sted.
 
Budgetrevision 1 ligger så tidligt på året, at forventningen til årets forbrug er lig med budgettet. Derfor er der ved budgetrevision 1 ikke brug for at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om omprioritering af budgettet, og derfor er denne sag en orienteringssag. Budgetrevision 2-4 vil være beslutningssager.
 
Ved denne første budgetrevision orienteres Kommunalbestyrelsen alene om de tilpasninger, der er nødvendige for, at korrigeret budget stemmer overens med det, der er besluttet. Tilpasningerne ved budgetrevision 1 vedrører to ting. 1) Korrektioner der gør, at økonomisystemet afspejler det vedtagne budget samt 2) beslutninger, der er truffet i byrådet efter budgetvedtagelsen om anvendelse af et beløb.
 
Den anden og den tredje budgetrevision behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt omprioriteringer af budgettet.
 
Når der omprioriteres mellem politikområder, kaldes det en omplacering.
 
Når der omprioriteres, og der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling.
 
Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af kommunale bloktilskud.
 
Den sidste og fjerde budgetrevision udarbejdes på samme grundlag som budgetrevision 2 og 3. Ved budgetrevision 4 vil puljen afsat til uforudsete udgifter blive fordelt i det omfang, der er brug for det. Budgetrevision 4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december.
 
Udgiftsdrivere
På de stående udvalgsmøder præsenteres udvalget for udgiftsdrivere.
Udgiftsdriverne skal give overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi.
Udgiftsdriverne vil være koblet til budgetforudsætningerne, og skal gøre det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Budgetrevision 1
Tilpasningerne ved budgetrevision 1 vedrører to ting. 1) Korrektioner der gør, at økonomisystemet afspejler det vedtagne budget. 2) Beslutninger, der er truffet i byrådet efter budgetvedtagelsen om anvendelsen af et beløb.
 
Korrektioner
Korrektionerne vedrører i år to ting. For det første er der efter 2. behandlingen af budgettet for 2018-2021 nogle beløb, som ikke er kommet korrekt ind i økonomisystemet. Det retter vi nu op på.
 
For det andet er der i forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem nogle beløb, som er kommet ind på en forkert konto på et forkert politikområde. For at økonomisystemet skal afspejle det, som er besluttet, skal disse beløb flyttes på plads.
 
Efter korrektionerne er driftsbudgettet samlet set på samme niveau som før, men balancen mellem driftsudgifter indenfor servicerammen og udenfor servicerammen er ændret. Den væsentligste forklaring er, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering nu lægges på plads udenfor servicerammen rent konteringsmæssigt. Omlægningen er således af ren teknisk karakter og hverken øger eller formindsker kommunens økonomiske råderum. Samlet set betyder det, at driftsbudgettet nu ligger ca. 6 mio. kr. under servicerammen.
 
Beslutninger efter budgetvedtagelsen
I budgetaftalen blev afsat 20 mio. kr. til småbørnsområdet. Den13. december 2017 besluttede byrådet, at 0,75 mio. kr. skal anvendes til flere medarbejdere i Sundhedsplejen målrettet den tidlige indsats i forbindelse med skiftet mellem hjem og dagtilbud. Derfor flyttes 0,75 mio. kr. fra politikområde Almene Dagtilbud til politikområde Sundhed børn og unge – begge under Udvalget Børn og Skole.
 
På byrådsmødet den 13. december 2017 besluttede byrådet at bevilge ekstratilskud til NVPRO/Campus. Tilskuddet er på 486.000 kr. (2018-priser), og skal tages fra puljen til uforudsete udgifter på 20 mio. kr.
 
Korrektioner og nye beslutninger vil indgå i det korrigerede budget.
 
I bilag 1 er et overblik over flytningerne mellem politiområder.
 
I bilag 2 er en beskrivelse af korrektionerne.
 
 
Ny viden siden vedtagelsen af budgettet
Siden budgetvedtagelsen er der sket nogle ændringer, som får indflydelse på forbruget i 2018. Det drejer sig om:
 
Jævnfør det 3. princip for økonomistyring i Holbæk Kommune gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Derfor skal udgifter, der ikke var kendt ved budgetvedtagelsen, afholdes indenfor politikområdets budget.
 
Administrationen vil løbende indstille handlingsforslag, der sikrer, at budgettet overholdes.
 
 
Kendt viden fra budgetrevision 4 2017
Ved budgetrevision 4 2017 var der en forventning om, at der i 2018 skal bruges ekstra mange kræfter på at overholde budgettet på henholdsvis beskæftigelsesområdet og på det specialiserede voksensocialområde. På disse to områder er der særligt fokus på at lave tilpasninger, der sikrer budgetoverholdelse. I det omfang det ikke er muligt at overholde budgettet, fremlægger administrationen handlingsforslag til politisk beslutning.
 
 
Budget 2018
Herunder er en oversigt over budgettet for 2018. Den første kolonne viser det forventede forbrug på drift i 2017 på baggrund af oktober data. De øvrige budgetposter fremskrives ikke mellem årene, og indgår derfor ikke i tabellen. Den anden kolonne med Oprindeligt Budget viser budgettet, som det ligger i Økonomisystemet i januar 2018. Normalt vil det oprindelige budget afspejle det budget, som oprindeligt bliver vedtaget. I år vil det ikke være tilfældet på grund af de nævnte korrektioner.
 
Den tredje kolonne viser det korrigerede budget. Det korrigerede budget afspejler det budget, som aktuelt er gældende. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus nye beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen siden budgetvedtagelsen plus tilpasninger af beløb, der lå forkert i oprindeligt budget.
 
 
Mio. kr.
2018-priser
Forventet forbrug
BR4 2017
Oprindeligt
Budget 2018
Korrigeret
Budget 2018
Indtægter
 
-4.344,5
-4.344,5
Drift i alt
4.031,8
4.098,5
4.098,5
-Økonomiudvalget
448,3
491,7
491,3
-Børn og Skole
925,9
935,0
934,7
-Ældre og Sundhed
796,0
838,1
838,0
-Socialudvalget
626,8
623,7
623,8
-Beskæftigelse og Uddannelse
998,9
976,6
977,3
-Klima og Miljø
127,5
121,5
121,6
-Kultur og Fritid
108,5
111,9
111,8
Renter
 
21,7
21,7
Anlæg
 
154,2
154,2
Finansiering
 
31,1
31,1
 
 
 
 
Resultat i alt
 
-38,9
-38,9
 
 
 
 
Ændring af kassebeholdning
Forøgelse (+), Forbrug (-)
 
38,9
38,9
NOTE: Difference i sumbeløb skyldes afrunding.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-02-2018
Indstilles taget til efterretning.


caseno18-1623_#4422760_v1_bilag 1 - overblik over beløb der flyttes.pdf
caseno18-1623_#4422753_v1_bilag 2 - korrektioner.pdf

Bilag

Bilag 1 - Overblik over beløb der flyttes
Bilag 2 - Korrektioner


6. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse tager orienteringer til mødet den 1.2. 2018 til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den 26. februar
 
Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål
Fast månedlig sag, hvor administrationen giver en status på udviklingen i økonomien på forsørgelsesområderne samt på, om beskæftigelsesindsatsen udvikler sig i rigtig retning i forhold til de mål, der er sat.
 
Orientering om opfølgning på budget 2018
Herunder:
 
Orientering om dispensation til nytteindsats for unge i Andelslandsbyen
Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland har givet dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats i Andelslandsbyen i Holbæk Kommune
 
Orientering om introduktion til et forsørgelsesområde: A-dagpenge
I sagen introduceres til forsørgelsesområdet med inddragelse af blandt andet beskæftigelsesplan, lovgivning og økonomi
 
Beslutning om møderække med Hovsa Holbæk
Formanden for det daværende Udvalget ”Uddannelse og Job” holdt i en årrække dialogmøder med Hovsa Holbæk sammen med ledelsen af kerneområdet Alle Kan Bidrage. I 2017 besluttede dette forum, at hele det nye fagudvalg skal deltage i møder med Hovsa Holbæk. På mødet d. 26. februar beslutter udvalget omfang og rammer for en møderække med Hovsa Holbæk.
 
Mødet den 19. marts
 
Orientering om opfølgning på budget 2018
Herunder:
 
Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål
Fast månedlig sag, hvor administrationen giver en status på udviklingen i økonomien på forsørgelsesområderne samt på, om beskæftigelsesindsatsen udvikler sig i rigtig retning i forhold til de mål, der er sat.
 
Orientering om introduktion til et forsørgelsesområde: Sygedagpenge og jobafklaring
I sagen introduceres til forsørgelsesområdet med inddragelse af blandt andet beskæftigelsesplan, lovgivning og økonomi
 
Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
På baggrund af Regeringens nationale handlingsplan er der udarbejdet en handlingsplan for Holbæk Kommunes forebyggende arbejde på området samt en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger skal agere, hvis man oplever bekymringstegn.
Handlingsplanen er udarbejdet af en tværfaglig gruppe i samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).
Beslutning om indstilling til Kommunalbestyrelsen. Behandles i både Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole og i Socialudvalget.
 
Beslutning om udpegning af medlemmer til integrationsrådet
Der skal udpeges medlemmer til de to vakante pladser i integrationsrådet. Desuden foreslås der udpeget en repræsentant for ungeområdet. Beslutning om indstilling til Kommunalbestyrelsen
 
Mødet den 23. april
 
Orientering om opfølgning på budget 2018
Herunder:
 
Orientering om introduktion til et forsørgelsesområde: Kontanthjælp
I sagen introduceres til forsørgelsesområdet med inddragelse af blandt andet beskæftigelsesplan, lovgivning og økonomi
 
Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål
Fast månedlig sag, hvor administrationen giver en status på udviklingen i økonomien på forsørgelsesområderne samt på, om beskæftigelsesindsatsen udvikler sig i rigtig retning i forhold til de mål, der er sat.
 
Drøftelse af fortsættelse af nytteindsats
Nytteindsatsen er en form for praktik på offentlige arbejdspladser. For at kunne fortsætte med nytteindsats skal der søges om fornyet dispensation for forholdstalskravet. Udvalget skal godkende ny dispensationsansøgning i Det regionale Arbejdsmarkedsråd.
 
Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale
Holbæk Kommune har besluttet at indgå partnerskabsaftale med en række aktører for at sikre, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og at ingen unge mangler en praktikplads. Godkendelse af endelig partnerskabsaftale.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-02-2018
Taget til efterretning.
7. Underskriftsark

Underskriftsark