UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Elværkets mødelokale på 1. sal

STARTTIDSPUNKT

03-06-2020 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

03-06-2020 18:00:00


PUNKTER

68. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 3. juni 2020
69. Drøftelse af skitseforslag til udvidelse af Musikhus Elværket
70. Orientering om økonomisk status for Observatoriet i Brorfelde under Covid-19
71. Beslutning om ejendom - Lukket
72. Beslutning om vedtægter for Sjællands Teater
73. Beslutning om tilskud til Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder til miljøvurdering i forbindelse planer om udbygning af faciliteterne
74. Beslutning om navnerettigheder til udendørs idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by
75. Beslutning om lån til Holbæk Rideklub til nyt staldtag
76. Beslutning om frigivelse af yderligere midler til Svinninge kunstgræsbane
77. Beslutning om forprojekt til skaterpark i Tølløse
78. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni
79. Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni
80. Orienteringer
81. Underskriftsark68. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 3. juni 2020

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 3. juni 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 

 1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritids møde den 3. juni 2020.
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Godkendt.

69. Drøftelse af skitseforslag til udvidelse af Musikhus Elværket

Drøftelse af skitseforslag til udvidelse af Musikhus Elværket
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Skitseforslag til udvidelse af Kulturhus Elværket drøftes
Beskrivelse af sagen

Med denne sag præsenteres og drøftes et skitseforslag til en udvidelse af Musikhuset Elværket.

Baggrund

Musikhus Elværket har gennem mange år været et anerkendt spillested i hele landet, både hvad angår mindre koncerter og kulturarrangementer, meget pga. foreningen Musikklubben Elværket, som hvert år står for koncerterne med de største, primært danske, pop og rock navne. Flere af de kunstnere, der optræder, hører normalt hjemme på større regionale spillesteder. Men netop pga. en velfungerende og traditionsrig forening som Musikklubben er det alligevel lykkedes at trække disse navne til Holbæk. Udfordringen er dog, at i en tid, hvor kunstnere og bureauer primært tjener deres penge på Live events,  fremfor CD/plade salg, da er konkurrencen om at få de største og kendteste navne trukket til Holbæk taget til. Dvs. at kravene til bl.a. sceneforhold og publikumskapacitet har ændret sig. Der kræves mulighed for et større antal publikum, og dermed større billetindtægt, hvis man vil fastholde og tiltrække de største navne.

 

På den baggrund har Musikklubbens foreslået, at man i fællesskab arbejder henimod en udbygning af Elværket. Dvs. hen imod en løsning hvor der ikke kun kunne blive plads til flere publikummer, men også mulighed for bedre toilet og garderobeforhold – en tilstødende cafe og alternative koncertopstillinger i salen.

 

Dette har ført til at et arkitektfirma har fået til opgave at komme med en skitse på en evt. løsning. I skitseforslaget har der været fokus på at være tro mod den bevaringsværdige bygning samtidig med, at der skulle findes løsninger, der kan komme alle Elværkets brugere til gode. Projektet har fuld opbakning fra Elværkets Brugerråd.

Det videre arbejde

Sagen behandles i første omgang som en drøftelsessag. Hvis projektet skal realiseres, forudsætter det politisk opbakning til at gå videre med en finansiering af projektet delvist gennem relevante fonde og en medfinansiering fra Holbæk Kommune.

 

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Drøftet.

70. Orientering om økonomisk status for Observatoriet i Brorfelde under Covid-19

Orientering om økonomisk status for Observatoriet i Brorfelde under Covid-19
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid
 

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orientering om økonomisk status for Observatoriet i Brorfelde under Covid-19 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Observatoriet i Brorfelde (Observatoriet) er en kommunal institution som driver et naturvidenskabeligt opdagelsescenter med fokus på astronomi, geologi, teknik og biologi. Observatoriet henvender sig til skoleelever, virksomheder, foreninger, familier og mange andre.

Siden åbningen i 2016 har Observatoriet været igennem en sund udvikling. En væsentlig del af driften er baseret på egenindtægter (billetsalg mv.) og eksterne projekter finansieret af fonde.

De seneste år har Observatoriet haft ca. 20.000 besøgende årligt og har haft indtægter fra billetsalg mv. på mellem 1 – 1,5 mio. kr. om året. I takt med at der udvikles nye projekter forventer Observatoriet fra 2021 og årene frem at øge besøgstallet til 35.000 årligt. 

Konsekvenser af restriktioner på grund af Covid-19

Observatoriet udviklingsprojekter har holdt de ansatte travlt beskæftigede under nedlukningen pga. Corvid-19. Samtidig med har nedlukningen betydet manglende billetsalg, og de manglende indtægter udgør et stadigt stigende hul i Observatoriets budget. Observatoriet planlægger genåbning den 13. juni og håber på en travl, publikumsrig sommer og efterårssæson. Men dette er på nuværende tidspunkt usikkert.

Ud over manglende billetindtægter medfører restriktionerne pga. Covid-19 øgede udgifter til  bl.a. rengøring, ligesom man rammes af restriktioner i forhold til hvor mange, der må være samlet mm. For at efterleve myndighedernes retningslinjer er Observatoriet  nødtaget til at øge åbningsbemanding samt antallet af bestilte rengøringer. Desuden har Observatoriet udsigt til at måtte undvære en del af sine indtægter indtægter på rundvisninger og lejrskoler.

Derfor har Observatoriet samlet set udsigt til et potentielt stort underskud i 2020.  Merudgifterne er indmeldt i den samlede opgørelse af kommunens udgifter som følge af Covid-19.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Taget til efterretning.caseno14-63142_#5274075_v1_notat observatoriet i brorfelde - økonomi til kfu vs2.pdf.pdf

Bilag

Notat Observatoriet i Brorfelde - økonomi til KFU vs2.pdf


71. Beslutning om ejendom - Lukket

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

72. Beslutning om vedtægter for Sjællands Teater

Beslutning om vedtægter for Sjællands Teater
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. vedlagte vedtægter for ”Sjællands Teater” og dermed sammenlægningen af egnsteatrene Holbæk Teater og Teatret Fair Play bliver godkendt.
Beskrivelse af sagen

Sammenlægningen af egnsteatrene Holbæk Teater og Teatret Fair Play er nu kommet så langt, at teatrenes bestyrelser har indsendt vedtægter med henblik på politisk godkendelse. Sammenlægningen forventes at træde i kraft pr. 1.1.2021.

Inden vedtægterne kan træde i kraft, skal de politisk godkendes i Holbæk Kommune samt Slagelse Kommune.

Vedtægterne skal godkendes i Slagelse Kommune, da Slagelse er indtrådt som tilskudskommune i egnsteateraftalen. Dette afspejler sig også i vedtægterne hvor Slagelse Kommune skal udpege 1 bestyrelsesmedlem. Slagelse kommune behandler en politisk sag med samme kadence som Holbæk, dermed forventes sagen behandlet i Slagelses byråd d. 22. juni.

Når vedtægterne er endelig godkendte i kommunerne, bliver de indsendt til Civilstyrelsen, som skal godkende vedtægterne om fondsmyndighed.  Herefter bliver vedtægterne indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen, som led i den 4-årige egnsteateraftale for 2021 - 2024.

Baggrund

Egnsteatrene Holbæk Teater og Teatret Fair Play henvendte sig i marts 2020 til Holbæk Kommune med et ønske om at sammenlægge teatrene til én teaterorganisation. Denne sammenlægning sker for at styrke udviklingen af scenekunstmiljøet i Holbæk Kommune og for at udvikle en regional teaterinstitution, som på sigt kan blive godkendt som § 5 teater (regionalt teater).

På den baggrund har Holbæk Kommune, Slagelse Kommune og teatrene udarbejdet et udkast til en egnsteateraftale med ét teater ”Sjællands Teater”, som pr. 15. maj 2020 er indsendt til Kulturstyrelsen til godkendelse.

Som led i sammenlægningen af de to egnsteatre er det nødvendigt at lave nye vedtægter for den nye teaterorganisation. Det er disse vedtægter, som er vedlagt denne sag.

 

Vedtægternes indhold

Vedtægterne danner rammerne for Sjællands Teaters aktiviteter, bestyrelse og ledelses virke.

En væsentlig del af vedtægterne er formålsbestemmelsen, som bla. afgrænser teaterinstitutionens aktiviteter til følgende:

-                                          at drive teatervirksomhed (herunder ved egenproduktioner) og kulturformidlende virksomhed i henhold til den til enhver tid gældende teaterlov (pt. lov om scenekunst),

-                                          med særlig vægt på ny dansk dramatik at producere og præsentere professionelt teater af højeste kvalitet for mennesker i alle aldre stationært i hhv. Holbæk og Slagelse Kommuner og på turné nationalt og internationalt med mulighed for at indgå i co-produktioner og produktionssamarbejder med andre teatre,

-                                          regionalt, at være initiativtager til og søge samarbejde med eksempelvis øvrige kulturinstitutioner og kulturmiljøer samt skole- og fritidsområdet,

Derudover fremgår det af vedtægterne, at Sjællands Teaters teateraktiviteter, som er særligt målrettet børn og unge, vil blive udøves under binavnet Teatret Fair Play.

Bestyrelsens sammensætning i 2021

For at sikre stabilitet omkring sammenlægningen af teatrene, vil 2021 være et overgangsår, hvor bestyrelsen for Sjællands Teater vil bestå af 11 medlemmer.  Disse medlemmer vil være de i alt 10 personer, som umiddelbart inden den 1. januar 2021 var medlemmer af bestyrelserne for de selvejende institutioner Holbæk Teater og Teatret Fairplay samt et 11. bestyrelsesmedlem, som bliver udpeget af Slagelse Kommune.

Holbæk Kommune skal dermed ikke udpege nye bestyrelsesmedlemmer for 2021.

Holbæk Kommune har i dag udpeget i alt 3 medlemmer i de to bestyrelser:

-                                          Et medlem udpeget af Holbæk Kommune, som skal være medlem af Holbæk Kommunes Kultur og Fritidsudvalg (pt. Susanne Utoft hos Teatret Fair Play)

-                                          To medlemmer udpeget af Holbæk Kommune udenfor dens midte og i samråd med institutionen, idet det tilstræbes, at de to udpegede medlemmer afdækker hhv. uddannelses- og børne og ungeområdet samt den almene teatergænger (pt. Inge Neander og Willy Lisby hos Holbæk Teater).

Bestyrelsens sammensætning i 2022 og frem

Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen fra 1.1.2022 vil bestå af 7-9 personer. Samtidig vil funktionsperioden for de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer følge den kommunale valgperiode.  Således vil udpegning ske i forbindelse med konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i 2021.

Pr 1.1.2022 skal Holbæk Kommune udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være medlem af Holbæk Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Indstilles godkendt.caseno20-11325_#5277981_v1_vedtægt sjællands teater udkast 2020.05.26 hk.pdf

Bilag

Vedtægt Sjællands Teater udkast 2020.05.26 HK


73. Beslutning om tilskud til Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder til miljøvurdering i forbindelse planer om udbygning af faciliteterne

Beslutning om tilskud til Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder til miljøvurdering i forbindelse planer om udbygning af faciliteterne
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der bevilges et tilskud på 40.000 kr. til udarbejdelse af miljøvurdering i forbindelse med projekt til udvidelse af faciliteterne hos Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Arbejdende Kunstværkstede (VAK) har søger om tilskud fra Holbæk Kommune til udarbejdelse af miljøvurdering i forbindelse med, at VAK ønsker at udbygge sine faciliteter.

VAK er i øjeblikket i en uformel dialog med forskellige fonde for at rejse finansiering til deres udvidelsesprojekt. I den forbindelse har VAK brug for at få udarbejdet en miljøvurdering for at få belyst, om deres grund og bygninger kan leve op til de miljøkrav, som der vil være i forbindelse med en udbygning af faciliteterne.

I dag rummer VAK faciliteter et bronzestøberi, gips/formværksted, træværksted, metalværksted og glasværksted.

Udvidelsesprojektet

VAK oplever øget efterspørgsel fra især yngre professionelle kunstnere for at kunne benytte faciliteterne. Dette har medført et stort pres på eksisterende faciliteter. Derfor ønsker VAK at udvide sine faciliteter således:

 • Et projektrum og atelierer, så de producerede værker eller dele af installationer kan bringes ud af værkstedsmiljøerne og vurderes i mere rolige omgivelser. Dette vil også give mere plads til arbejdet i værkstederne.
 • Udvidelse af træ- og CNCfræser-værksted, så det bliver mere plads.
 • Tilføjelse af et støvfrit område til arbejde med plast, voks og silikone.

Projektet har et samlet budget på 12.099.828 kr.

 En nærmere projektbeskrivelse fremgår af bilag til sagen.

Om VAK

VAK er et åbent værksted beliggende i Jyderup, som kan bruges af alle professionelle kunstnere. Formålet er således at stille produktionsfaciliteter og -kompetencer til rådighed for professionelt uddannede kunstnere, designere og arkitekter. VAK drives af brugerne selv gennem medlemskab og en valgt bestyrelse. VAK modtager statsstøtte på ca. 60% af omsætningen.

Præsentation af projektet

I forbindelse med udvalgets behandlingen af denne sag deltager repræsentanter fra VAK for at præsentere udviklingsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder på 40.000 kr. til miljøvurdering i forbindelse planer om udbygning af faciliteterne kan tages fra kultur- og fritids udviklingspulje til anlæg (restmidler mastebro) i budget 2020. Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. juni 2020 har puljen et restbudget på 550.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutningen har ikke i sig selv nogen Miljø- og klimamæssige konsekvenser, men miljøvurderingen skal bidrage til at belyse disse forhold.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Godkendt.caseno13-11513_#5272043_v1_beskrivelse udviklingsprojekt til politisk behandling juni 2020.pdf.pdf
caseno13-11513_#5272052_v1_budget udviklingsprojekt.pdf.pdf

Bilag

Beskrivelse udviklingsprojekt til politisk behandling juni 2020.pdf
Budget udviklingsprojekt.pdf


74. Beslutning om navnerettigheder til udendørs idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by

Beslutning om navnerettigheder til udendørs idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. idrætsforeninger kan indgå aftale med sponsorer om stadionnavn indenfor de nedenfor beskrevne vilkår.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er blevet kontaktet af fodboldklubben i Tølløse. Foreningen ønsker at fodboldstadion i Tølløse kan blive navngivet efter en sponsor, som en del af en samlet sponsoraftale. Da fodboldstadion i Tølløse er en kommunal idrætsfacilitet, er det Holbæk Kommune, som råder over de såkaldte navnerettigheder. Derfor skal Holbæk Kommune træffe beslutning om brugen af navnerettighederne og dermed retten til at navngive stadion. 

Denne beslutning vil have principiel betydning i forhold til øvrige udendørs idrætsfaciliteter i Holbæk Kommune. Beslutningen vil ikke have betydning for navnerettigheder i Holbæk Sportsby, da der er indgået særskilt aftale herom.

 

Baggrund

Kommuner gerne bruge fast ejendom og løsøre til reklamering, herunder for private. Det er et krav, at salget af reklamepladsen sker på markedsvilkår og til markedspris.

Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at Holbæk Kommune kan yde økonomisk støtte til idrætsforeninger. Derfor kan Holbæk Kommune som udgangspunkt også beslutte, at idrætsforeninger helt/delvist kan beholde indtægter fra udnyttelsen af navnerettigheder til en kommunal idrætsfacilitet.  Det vil give idrætsforeningen et incitament til at bruge navnerettigheden til at styrke lokale sponsoraftaler til gavn for foreningen og dennes medlemmer.

Det afgørende er blot, at idrætsforeningerne sørger for, at navnerettigheder indgår i sponsoraftalen til markedspris.  Sponsor må altså ikke få sit navn på stadion gratis, men skal betale markedspris for det.

Det vil altid være en konkret helheds vurdering, hvad markedsprisen er for navnerettigheden til en idrætsfacilitet.

 

Fastsættelse af markedsværdi

Når markedsprisen for en navnerettighed skal fastsættes, vil det være en vurdering af den potentielle omtale af idrætsfaciliteten i landsdækkende/regionale medier, hvilket hænger sammen med det sportslige niveau for den primære idræt på faciliteten.

Fx vil den landsdækkende/regionale medieinteresse være væsentlig større for et 1. divisionshold end et serie 1 hold indenfor fodbold.

Det er administrationens vurdering, at den landsdækkende/regionale medieinteresse for stadions, som primært bliver brugt til fodbold, hvor turneringer administreres af lokale unioner under DBU (sjællandsserien og ned) vil være begrænset (markedspris mellem 0 – 10.000 kr.),

På den baggrund indstiller administrationen, at lokale idrætsforeninger vederlagsfrit kan få lov til at indgå aftale med sponsorer om brug af stadionnavnet, såfremt det sker indenfor de nedenfor beskrevne vilkår. Sponsor skal betale markedsprisen for brugen af stadionnavnet.

 

Vilkår for brug af navnerettigheder

-                                          Aftalen med sponsor skal administrativt godkendes i Holbæk Kommune før aftalen kan underskrives. Holbæk Kommune vil føre tilsyn med, at navnerettigheden bliver fastsat til markedspris.

-                                          Aftalen om brug af navnerettigheder skal være tidsbegrænset.

-                                          Hvis flere foreninger anvender den samme idrætsfacilitet, skal der aftales en fordelingsnøgle for indtægterne, som skal administrativt godkendes i Holbæk Kommune.

-                                          Det nye stadion-navn må ikke være i strid med lovgivning jf. nedenfor om juridiske rammer.

-                                          Etablering af skilte mv. med nyt stadion-navn skal ske indenfor rammerne af lokalplaner mv.

-                                          Forening/sponsor skal afholde alle udgifter til etablering af skiltning og drift/udskiftning heraf.

-                                          Kontakt til Holbæk kommune om brug af navnerettigheder skal ske via Fritidsportalen

 

Juridiske rammer for stadion-navn

Brugen af navnerettigheden skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven. Det sætter en række begrænsninger på indholdet og udformningen af reklamer. De væsentligste er:

-         der ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde budskaber.

-         Budskaber må ikke være utilbørlige overfor forbrugere eller andre erhvervsdrivende eks. på grund af privatliv, race, religion eller politisk holdning

Markedsføringsloven indeholder særlige bestemmelser for markedsføring rettet mod børn og unge.

-         Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed, manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke.

-         Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.

Udover markedsføringsloven kan der være særlige love, der begrænser reklameringsretten f.eks.

-         Lov om forbud mod tobaksreklamer.

-         Lov om etnisk ligestilling, hvorefter ingen må udsættes for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse.

-         Lov om naturbeskyttelse, hvorefter det er forbudt at reklamere i åbent land.

-         Herudover kan der i lokalplaner eller lignende være fastsat bestemmelser om opsætning af skilte mv.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune har hidtil ikke haft indtægter ved salg af navnerettigheder til stadions udenfor Holbæk by.

Foreningernes eventuelle udnyttelse af navnerettigheder i forbindelse med sponsoraftale indebærer ikke nogen udgifter for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Indstilles godkendt.

75. Beslutning om lån til Holbæk Rideklub til nyt staldtag

Beslutning om lån til Holbæk Rideklub til nyt staldtag
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune yder et lån til Holbæk Rideklub på 225.000 kr. til nyt staldtag, som afdrages frem til d. 1. december 2025.
Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal der tages stilling til, om Holbæk Kommune vil yde et lån til Holbæk Rideklub på 225.000 kr. til et nyt tag på en staldsektion.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. september 2019 at indlede en dialog mellem Holbæk Kommune og Holbæk Rideklub (HRK) om foreningens fortsatte drift og udvikling. Baggrunden for den politiske sag var det forhold, at HRK igennem en årrække har vært tynget af store gældsposter, som har besværliggjort foreningens drift og udvikling. I 2019 lykkedes det at få en aftale i stand med en kreditor, som betød, at den tyngende gæld kunne afvikles. I den forbindelse ydede Holbæk Kommune et lån til HRK på 100.000 kr.

Den 13. maj 2020 afholdte kommunen et dialogmøde møde med HRK, hvor foreningens budget og renoveringsbehov for rideanlægget beliggende Ladegårdsalleen 3B i Holbæk blev drøftet.

På dialogmødet oplyste HRK, at deres indtægter kommer fra medlemskontingenter, hestepension, indtægtsdækkede arrangementer som ridestævner, ligesom HRK løbende søger sponsorater.

HRKs aktiviteter

Foreningen HRK dækker over en række aktiviteter, som kan inddeles i to kategorier:

-          Folkeoplysende foreningsaktiviteter i form af medlemmers deltagelse i stævner, socialt samvær, afholdelse af ride stævner.

-          Hestepension, dvs. opstaldning af privatejede heste for medlemmernes egen regning, hvilket ikke er en folkeoplysende aktivitet.

HRK har tidligere drevet rideskole med egne heste som led i foreningens folkeoplysende aktiviteter. De folkeoplysende rideskoleaktiviteter er nedlagt, og HRK har således ikke længere foreningsejede heste på rideanlægget.

Hestepension

HRK har i øjeblikket 8 pensionærer med hesteopstaldning og forventer inden længe at indgå aftale med yderligere 4, så HRK når op på 12 pensionærer. Der er i alt staldkapacitet til 16 pensionærer på rideanlægget. Det koster 1.200 kr. pr. måned at have en hest opstaldet. Betalingen dækker alene opstaldning. Alle andre udgifter til hesten – pasning og foder - afholdes af pensionæren.

HRK oplyste på dialogmødet den 13. maj, at de får dækkes deres grunddrift på rideanlægget ved 10 pensionærer. Fra 10 og op til 16 pensionærer har HRK et overskud til investeringer og renovering af rideanlægget.

I øjeblikket er taget på en staldsektion i en meget dårlig stand, og HRK har derfor akut brug for at få udskiftet taget inden den kommende vinter, hvis HRK skal kunne fastholde sine hestepensionærer og indtægter herfra. HRK har indhentet et tilbud på udskiftning af taget på staldsektionen til en samlet pris på 225.000 kr.

Budget hestepension

HRK har udarbejdet et budget for deres hestepension (2020-tal).

 

Udgift/indtægt

Balance

Udgift budget 12 md.

-142.850 kr.

 

Indtægter v/8 pensionærer

115.200 kr.

-27.650 kr.

Indtægt v/10 pensionærer

144.000 kr.

1.150 kr.

Indtægt v/12 pensionærer

172.800

29.950 kr.

Indtægt v/16 pensionærer

230.400

87.550 kr.

 

Investeringsplan for det samlede rideanlæg

Holbæk Rideklub har på baggrund af dialogmødet udarbejdet en samlet investeringsplan for rideanlægget – dvs. i bygninger og udeanlæg - for de kommende 6 år, hvor de budgetterer med at skulle bruge yderligere 1.1 mio. kr. udover den konkrete udgift til udskiftningen af staldtaget.

Beløbene fordeler sig således over årene:

 

År

Beløb

2020

69.550 kr.

Inden for 1 år

128.000 kr.

Inden for 2 år

99.000 kr.

Inden for 3-4 år

475.000 kr.

Inden for 5-6 år

330.000 kr.

 

HRK oplyste på dialogmødet den 13. maj med Holbæk Kommune, at de er bevidste om at søge sponsorater til medfinansiering af deres investeringsplan. Sponsorarbejdet har ligge stille i en periode, men HRK forventer at genoptage sponsordialogen i den kommende tid.

Andre indtægter Holbæk Rideklub - klubaktiviteter

HRK oplyser, at deres aktuelle medlemstal er 46 medlemmer, heraf er de 23 er under 25. år. Det årlige kontingent er p.t. fastsat til 350 kr. u/ 25 år og 400 kr. for medlemmer over 25 år. Alle hestepensionærer skal være medlem af HRK.

HRK modtager et årligt medlemstilskud fra Holbæk Kommune på 220 kr. pr. medlem u/25 år.

Lokaletilskud

Ifølge folkeoplysningslovens § 25, stk. 1-6 har Holbæk Kommune pligt til at yde støtte til folkeoplysende foreninger i form af 65% af tilskudsberettigede driftsudgifter til lokaler, som foreningen lejer eller ejer. Tilskuddet beregnes i forhold til andelen af medlemmer under 25 år. Disse lokaletilskudsregler er yderligere uddybet i folkeoplysningsbekendtgørelsen, hvor § 15 stk. 4 præciserer reglerne i forhold til rideklubber.

Det fremgår af folkeoplysningsbekendtgørelsen § 15, stk. 4, at kommune har pligt til at yde lokaletilskud til rideklubbernes udgifter til rytterstuer og ridehaller. Det fremgår også af bestemmelsen, at der ikke er pligt til at yde tilskud til rideklubbens udgifter til stald. 

Folkeoplysningsreglerne er minimumslovgivning, derfor kan Holbæk Kommune beslutte at øge serviceniveauet, så længe det sker indenfor rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne. En beslutning om at hæve serviceniveauet ved at inkludere udgifter til stald vil være en principel beslutning, som vil have virkning for alle rideklubber i kommunen. Det kan potentielt indebære en væsentlig stigning i udbetalingen af lokaletilskud, idet staldudgifter forventes at udgøre en væsentlig del af lokaleudgifterne. En sådan principiel beslutning vil kræve en ny politisk sag.

I 2019 modtog HRK lokaletilskud fra Holbæk Kommune på 45.000 kr. til drift af ridehus og rytterstue.

Medlems- og pensionærstatistik

Folkeoplysende foreninger indberetter årligt sine medlemstal til Holbæk Kommune opgjort pr. 31.12. HRK har indberettet følgende medlemstal. Oplysninger om pensionærer er indberettet særskilt. Pensionærer indgår i det samlede medlemstal.

År

Medlemmer i alt

Medlemmer u/25 år

Medlemmer o/25 år

Pensionærer med opstaldede heste -

2016

76

24

52

16

2017

57

29

28

24

2018

69

41

28

21

2019

50

28

22

0*

2020

46

23

23

8**

*I 2019 fraflyttede pensionærer, fordi der var usikkerhed om foreningens fortsatte drift.

** Fra 2020 benyttes kun en staldsektion til pensionærer (16 bokse) mod tidligere to staldsektioner. Den anden staldsektion benyttes fremadrettet til gæster i forbindelse med ride- arrangementer.

Benyttelsesaftale med Holbæk Kommune for rideanlægget

HRK har en vederlagsfri benyttelsesaftale med Holbæk kommune om areal til rideanlæg, som løber frem til den 31. januar 2026. På ejendommen er der opført en bygning med stald og ridehus. HRK har det fulde driftsansvar på bygningen og udeareal.

Forpagtning af græsareal

HRK har desuden forpagtet et græsareal, som er kommunalt ejet. Græsarealet bruges ikke til folkeoplysende foreningsaktiviteter, men alene til græsning for de opstaldede heste (i forbindelse med hestepensionen). HRK betaler en årlig forpagtningsafgift på 5.650 kr. for græsarealet.

Økonomiske konsekvenser

 Holbæk Kommune yder et lån på kr. 225.000 til Holbæk Rideklub på følgende vilkår:

-          Lånet ydes over 65 måneder med udløb pr. 31/12-2025. Lånet tilbagebetales inden for  den periode, som HRK’s benyttelsesaftale med Holbæk Kommune løber.

-          Lånet forrentes med diskontoen + 2%. Renten beregnes af den til en hver tid stående restgæld.

-          Renter og afdrag forfalder til betaling én gang årligt pr. 1/12

-          Lånet afdrages forholdsvis med lige store årlige afdrag. Pr. 1/12-2020 afdrages kr. 17.310 og hvert af de følgende 5 år kr. 41.538.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 1. april 2020: Pkt. 44: Beslutning om videre dialog med Holbæk Rideklub om foreningens udvikling

Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019: Pkt. 228: Beslutning om Holbæk Rideklubs drift

Udvalget for Kultur og Fritid den 31. oktober 2018: Pkt. 111: Drøftelse af forlængelse af benyttelsesaftale med Holbæk Rideklub

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Indstilles godkendt.caseno11-62211_#5220440_v1_tilbud tagrenovering stald til kfu 1.4.20.pdf.pdf
caseno11-62211_#5269432_v1_holbæk rideklub renoveringsplan bilag politisk behandling..pdf.pdf
caseno11-62211_#5269429_v1_budget hesteopstaldning bilag politisk behanling juni 2020.pdf.pdf
caseno11-62211_#5276152_v1_forpagtet areal rideskole kort (002).pdf.pdf

Bilag

Tilbud tagrenovering stald til KFU 1.4.20.pdf
Holbæk Rideklub renoveringsplan bilag politisk behandling..pdf
Budget hesteopstaldning bilag politisk behanling juni 2020.pdf
Forpagtet areal Rideskole kort (002).pdf


76. Beslutning om frigivelse af yderligere midler til Svinninge kunstgræsbane

Beslutning om frigivelse af yderligere midler til Svinninge kunstgræsbane
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der frigives 2,5 mio. kr. af de overførte anlægsmidler til ’projektomkostninger til opstart af anlæg’ under Økonomiudvalget i budget 2019 til etablering af miljøvenlig kunstgræsbane i Svinninge
Beskrivelse af sagen

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 4 mio. kr. til opførelse af en kunstgræsbane i Svinninge. Midlerne blev frigivet til projektet af Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020.

Kommunalbestyrelsen blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at en eventuel merudgift vil blive fremlagt, efter boreprøver er foretaget og inden kontrakten med de udførende underskrives. Med denne sag beskrives den forventede anlægsøkonomi.

Type af kunstgræsbane

Kunstgræsbanen skal ligge i et område med drikkevandsinteresser. Det har derfor været nødvendigt at vælge en miljøvenlig bane, for at minimere risikoen for udvaskning af tungmetaller og DEPH (et hormonforstyrrende stof). Det er nødvendigt at banen udføres med infill som ikke forurener naturen, da der ellers ikke vil kunne gives tilladelse.

Kunstgræsbanen bliver udført som en kunstgræsbane uden infill (som fx gummigranulat). En bane uden infill kaldes en 4. generations kunstgræsbane, som via ny teknologi har en flot, slidstærk og naturtro overflade med gode spilleegenskaber.

4G-baner er dyrest at anlægge, men billigst i vedligeholdelse og drift sammenlignet med andre typer af kunstgræsbaner som f.eks. i Vipperød og Tuse. Miljømæssigt er 4G-banen den bedste løsning, da der er mindst plastmateriale, som kan forurene naturen og vandmiljøet, ligesom der ikke udledes Co2 ved transport af nyt infill-materiale. For yderligere beskrivelse af banen, herunder sammenligning med andre banetyper, henvises til sagen fra 2. april 2020.

Tidsplan

Der afholdes licitation medio juli 2020, hvorefter arbejdet sættes i gang, hvis tidsplanen skal overholdes med forventet ibrugtagning efterår 2020.

Hvis ikke projektet skal forsinkes, er det derfor afgørende, at man på nuværende tidspunkt forholder sig til finansiering af eventuelle merudgifter – frem for at arbejdet må afvente politisk behandling i august 2020.

Forventet økonomi

Erfaringerne fra den igangværende opførelse af kunstgræsbaner i Vipperød og Tuse viser allerede, at etablering kunstgræsbanerne inkl. hegn og lys mv. er dyrere end budgetteret. Dertil kommer, at boreprøverne i Svinninge betyder, at der skal tages særligt hensyn til drikkevandsinteresserne. Samlet set medfører det, at administrationen estimerer, at der er behov for en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. Estimatet er baseret på kommunens egne erfaringer med opførelse af kunstgræsbaner, samt nyanlæg af 4G-baner andre steder i landet.

Økonomiske konsekvenser

Det estimerede anlægssum for 4G-banen i Svinninge ser således ud:

Anlægsøkonomi

kr.

Hovedentreprise

6.000.000

Forundersøgelser og rådgivning

400.000

Administrationsomkostninger mv.

 542.000

Uforudsete udgifter (5 % af entreprisesum)

347.000

Samlet estimeret anlægsbudget

7.289.000

 

Det afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til anlægsbevillingen ”Svinninge Kunstgræsbane” på investeringsoversigten for 2020 under udvalget for Kultur og Fritid er frigivet.

Svinninge Fodboldklub har meddelt, at de kan bidrage med 1 mio. kr. Da der skal betales ”gavemoms” af dette beløb på 17,5% vil nettobidraget udgøre på 825.000 kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 2,5 mio.kr., så den samlede anlægsramme til projektet udgør 7.325.000 kr.

Administrationen anbefaler, at tillægsbevillingen finansieres via ubrugte og overførte midler fra 2019 vedr. ”Projektomkostninger til opstart af anlæg”. Det anbefales samtidig, at midlerne frigives, så arbejdet med kunstgræsbanen kan iværksættes umiddelbart efter gennemført licitation. Såfremt det efter licitationen i juli måned viser sig, at der ikke er behov for den fulde tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. forbliver de resterende midler under ”Projektomkostninger til opstart af anlæg”.

Der er overført 3,284 mio.kr. fra 2019 til 2020 ’’Projektomkostninger til opstart af anlæg’’.

Drift og vedligehold

Fremtidig kunstgræsbane vil blive driftet og vedligeholdt af Holbæk kommune.

En 4G kunstgræsbane skal vedligeholdes på omtrent samme niveau som en naturlig græsbane. Banen tåler til gengæld flere spiltimer i træk end en græsbane og kan bruges året rundt (bilag 2 Miljøstyrelsen vejledning om kunstgræsbaner). Der er blot andre tiltag, der skal foretages. Fx skal banen kostes over i stedet for at slå græsset, og banen kræver ingen infill (Bilag 1 BIOFOR, HORFOR – kunstgræsbaner). 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Holbæk Kommune har undersøgt, hvordan der kan etableres en miljøvenlig kunstgræsbane uden nogle former for infill. Infill er det produkt der lægges i konventionelle kunstgræstæpper for at give spillerne en mere naturtro og behagelig spilleoplevelse. Infill er typisk gummigranulat, som har tendens til at sprede sig som mikroplast udenfor banen til gene for natur og vandmiljø.

En 4. generations kunstgræsbane udmærker sig ved ikke have noget infill. Kunstgræstæppet på 4G er forbedret for at kompensere for dette og sikre en god spilleoplevelse. En 4G bane består således kun af et kunstgræstæppe og sand, og dermed mindskes risikoen for spredning af mikroplast.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020: Punkt 65: Beslutning om frigivelse af afsatte anlægsmidler til Svinninge kunstgræsbane

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Indstilles godkendt.caseno20-5812_#5267596_v1_miljøstyrelsen - vejldening om kunsgræsbaner.pdf.pdf
caseno20-5812_#5267595_v1_biofor hofor - kunstgræsbaner.pdf.pdf

Bilag

Miljøstyrelsen - Vejldening om kunsgræsbaner.pdf
BIOFOR HOFOR - kunstgræsbaner.pdf


77. Beslutning om forprojekt til skaterpark i Tølløse

Beslutning om forprojekt til skaterpark i Tølløse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Der afsættes 30.000 kr. til forprojekt til skaterpark i Tølløse.
Beskrivelse af sagen

En initiativgruppe i Tølløse ønsker at anlægge en skaterpark i Tølløse, med forskellige faciliteter. I første omgang søges om tilskud på 30.000 kr. til et forprojekt, hvor der udarbejdes en skitse til skaterparkens opbygning og indretning.

Initiativgruppen ønsker at skabe et alsidigt rum til børn og unge i Tølløse og peger på, at der ikke findes lignende faciliteter i lokalområdet.

Skaterparken tænkes placeret ved Sportsvej i Tølløse og skal indeholde følgende aktiviteter:

-         Skaterbane (skål, trapper og ramper)

-         Parkourbane

-         Opholdsområde

-         Belysning

-         Balancebomme mv.

-         Trampoliner mv.

Projektets har et samlet projekt på 2.167.500 kr.

Det areal, som der peges på til skaterparkens placering, ejes af FORS. En realisering af projektet forudsætter at FORS ønsker at stille arealet til rådighed til skaterpark.

Nærmere beskrivelse af projektet og indhold kan ses i bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til Skaterpark Tølløse på 30.000 kr. til et forprojekt kan tages fra kultur- og fritids udviklingspulje til anlæg (restmidler mastebro) i budget 2020. Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. juni 2020 har puljen et restbudget på 550.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne

beslutning.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Tiltrådt. For stemmer A, V og O.

Imod stemmer B, idet B mener, at ansøgningen ikke lever op til gældende krav i forhold til eksempelvis CVR. nummer om at søge støtte gennem Frivilligportalen, Holbæk Kommunecaseno20-18166_#5273799_v2_ansøgnig til projekt skaterpark tølløse.pdf
caseno20-18166_#5275421_v1_kort skaterpark tølløse vs2.pdf.pdf

Bilag

Ansøgnig til Projekt Skaterpark Tølløse
Kort skaterpark Tølløse vs2.pdf


78. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Drøftelsessag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover.
Beskrivelse af sagen

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. januar 2020 arbejdes der med at finde effektiviseringer i budget 2021.

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover. Oprindeligt skulle april mødet have været sidste gang, at effektiviseringerne skulle drøftes i de stående udvalg, inden de blev sendt i høring og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Som konsekvens af COVID-19 blev effektiviseringerne ikke drøftet på udvalgets møde i april, og processen for arbejdet med effektiviseringer blev ændret på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april.

Dermed vil den politiske behandling af effektiviseringerne i 2020 foregå sideløbende med processen for budget 2021. Effektiviseringerne vedtages dermed ikke før sommerferien som planlagt, men vil følge samme proces som resten af budgettet, med høring i perioden 31. august til 18. september og vedtagelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

På dette møde primo juni er det sidste gang, de stående udvalg drøfter effektiviseringerne. Næste gang, effektiviseringsforslagene drøftes politisk, er på budgetcampen 20 og 21. august.

I 2021 er det samlede måltal for effektiviseringer på alle udvalg 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. Når det politiske råderum er mindre end 28 mio. kr. skyldes det, at de 28 mio. kr. dels reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, dels reduceres med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

 

Måltallet:

Måltallet for Udvalget for Kultur og Fritid er 2,5 mio. kr. herfra fratrækkes -0,2 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 2,3 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

 

Tidsplan:

Den reviderede tidsplan for arbejdet med effektiviseringer blev vedtaget på det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Februar - maj

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo juni

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område sidste gang

20. og 21. august

Budgetcamp

31. august til 18. september

Effektiviseringerne i høring sammen med budget 2021

30. september

Økonomiudvalget behandler effektiviseringerne ved 2. behandlingen af budget 2021

7. oktober

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021 ved 2. behandlingen af budget 2021

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Drøftet.

79. Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni

Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Drøftelsessag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter Udvalgets budgetforslag.
Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt som rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020 er:

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Udvalget for Kultur og Fritid

119,6

118,5

118,5

115,4

Kultur og Fritid

119,6

118,5

118,5

115,4

 

På udvalgets møde i marts blev arbejdet med budget 2021-2024 sat i gang.

Dette møde i juni måned er sidste gang udvalget ser deres budgetforslag, før det præsenteres på budgetcampen i august, som en del af et samlet budgetforslag for 2021-2024.

På mødet præsenteres udvalget for de ændrede forudsætninger, som har effekt på budget 2021. Hvis de ændrede forudsætninger presser udvalgets ramme, vil administrationen præsentere løsninger, som gør det muligt at overholde den fastlagte ramme.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Drøftet.caseno19-41896_#5274466_v1_kfu budget 2021-2024 indsatser uden budget bilag kfu 3.6.20.pdf

Bilag

KFU Budget 2021-2024 indsatser uden budget bilag KFU 3.6.20


80. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

 

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

 

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i Udvalget for Kultur og Fritid:

 

Mødet den 12. august 2020:

-

 

Mødet den 9. september 2020:

-         Beslutning om budgetrevision 3 

-          

Mødet den 7. oktober 2020:

-         Orientering om Kulturstyrelsens godkendelse af egnsteateraftaler for Holbæk Teater og Teatret Fair Play 

 

81. Underskriftsark

Underskriftsark