UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

virtuelt møde

STARTTIDSPUNKT

15-05-2020 13:30:00

SLUTTIDSPUNKT

15-05-2020 14:30:00


PUNKTER

65. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 15. maj 2020
66. Beslutning om forældrebetaling på Kulturskolen
67. Underskriftsark65. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 15. maj 2020

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 15. maj 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 

1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritids møde den 15. maj 2020.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 15-05-2020

Godkendt.

66. Beslutning om forældrebetaling på Kulturskolen

Beslutning om forældrebetaling på Kulturskolen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Kulturskolen fortsat opkræver ordinær forældrebetaling for de børn, som er tilmeldt Kulturskoles musikundervisning mv.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kulturskole er en kommunal institution, som bl.a. udbyder musikundervisning. Kulturskolens undervisning er delvist takstfinansieret.  Denne forældrebetaling sker i rater, jf. illustration i vedlagte bilag. På grund af Corona-restriktioner har Kulturskolens undervisning siden 11. marts 2020 været kraftigt reduceret. Der skal tages politisk stilling til, om den ordinære forældrebetaling skal fastholdes.

Håndtering af Corona-restriktioner på Kulturskolen

Under nedlukningen har Kulturskolen tilbudt fjernundervisning til alle elever. Disse tilbud om fjernundervisning har haft karakter af nødundervisning og har varieret i udformning fx inspiration til selvtræning, online-undervisning, fremsendelse af noder, løbende udfordringer via sociale medier mv.

Medio april 2020 skulle den ordinære opkrævning af 4. rate forældrebetaling have været udsendt. Den samlede 4. rate svarer til ca. 350.000 kr.

Udsendelsen af 4.rate-opkrævningen har været udskudt, idet man bl.a. afventede KL’s dialog med Kulturministeriet om opkrævning af forældrebetaling på kultur/musikskoler

Kulturministeren har efterfølgende fremsendt vedhæftede brev til KL.

Kulturministerens udmelding om forældrebetaling på kultur/musikskoler

Som det fremgår af Kulturministerens brev, så har kommunerne hjemmel til at opkræve forældrebetaling, selvom undervisningen ikke har været afholdt. Kulturministeren opfordrer dog kommunen til at understøtte kultur/musikskolernes fortsatte virke, så forældrene undgår at betale for en ydelse, de ikke modtager. Kulturministeren angiver dog i brevet ikke statslig finansiering til opfordringen, hvilket ellers ville følge normal DUT-praksis.

Det er KL’s umiddelbare vurdering, at såfremt kommunerne vælger at følge Kulturministerens opfordring, må kommunerne selv tilvejebringe den nødvendige finansiering, idet udgifterne hertil ikke vil være dækket af eventuelle aftaler om statslig kompensation for kommunale Corona-relaterede udgifter.

Såfremt udvalget for Kultur og Fritid beslutter, at Holbæk Kommune ikke skal udsende den ordinære opkrævning af forældrebetaling, vil der således mangle finansiering til drift af Kulturskolens undervisning. Denne manglende finansiering skal i stedet findes på anden vis indenfor udvalgets budgetramme. 

Administrativ indstilling

På den baggrund er det administrationen indstilling, at Kulturskolen skal opkræve forældrebetaling, selvom der ikke er givet det fulde tilbud i Kulturskolens undervisning.

Ved at fastholde den ordinære forældrebetaling bliver Kulturskolen ligestillet med øvrige kommunale, takstfinansierede tilbud til børn/unge, fx dagtilbud og SFO-tilbud.

Når en elev meldes ind i Kulturskolen, så er der en 3 mdr. prøveperiode. Herefter forpligter man sig til at betale for en fuld sæson (i alt 4 rate-betalinger). Det er ikke muligt at udmelde en elev i løbet af sæsonen.

Kultur/musikskoler i Danmark oplever i disse år udfordringer med rekruttering af nye elever. Dette gør sig også gældende i Holbæk Kommune. Disse rekrutteringsudfordringer kan blive forstærket af Corona-krisen. Derfor vil Kulturskolen arbejde på at udvikle initiativer, som kan understøtte den fremtidige rekruttering af elever.

Genåbning af Kulturskolens aktiviteter

Kultur/musikskoler er ikke udtrykkeligt nævnt i de politiske genåbningsaftaler af 7 og 8 maj 2020. Et muligt genåbningstidspunkt kunne være i fase 3, dvs. forventet genåbning d. 8. juni, idet denne genåbningsfase forventes at omfatte kulturtilbud. Administrationen har været i telefonisk dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, som imidlertid ikke kan af/bekræfte om kultur/musikskoler er omfattet af fase 3.

Den sidste ordinære undervisningsgang i Kulturskolens indeværende sæson er planlagt til 19. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

Forældrebetalingens 4. rate udgør ca. 350.000 kr.  Ved at fastholde denne opkrævning tilvejebringes den forventede takstfinansiering, som er indregnet i Kulturskolens samlede budget.

Såfremt der er politisk ønske om at annullere opkrævning af forældrebetalingens 4. rate, vil der være behov for at tilvejebringe finansiering af i alt 350.000 kr.  Det kan ske på følgende vis:

-         100.000 kr. fra afsatte midler til arrangementer i Kulturskolen.

-         100.000 kr. fra afsatte midler til reparation og vedligehold af kulturhuse

-         144.000 kr. fra Børnekulturpuljen (herefter restsaldo 0 kr.) *

-             6.000 kr. fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen (herefter restsaldo 2.000 kr.)

*Bemærk i seneste puljeoversigt til KFU var der anført en restsaldo på 114.000 kr. Den 9/4 har Tølløse Festival meddelt, at de aflyser festivalen i år grundet Corona. Derfor vil Tølløse Festival ikke bede om udbetaling af tilskuddet på 30.000 kr., som KFU tidligere har bevilget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 15-05-2020

Et flertal bestående af A, V og O tiltræder indstillingen.

Et mindretal bestående af B stemmer imod.caseno20-10452_#5262781_v1_ratebetaling, kulturskolen.pdf
caseno20-10452_#5262780_v1_kulturministeriets brev til kl om brugerbetaling på musik- og kulturskoler.pdf

Bilag

ratebetaling, Kulturskolen
Kulturministeriets brev til KL om brugerbetaling på musik- og kulturskoler


67. Underskriftsark

Underskriftsark