UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

virturelt Teams-møde

STARTTIDSPUNKT

06-05-2020 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

06-05-2020 18:00:00


PUNKTER

50. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 6. maj 2020
51. Orientering om status på Talent Holbæk
52. Beslutning om egnsteateraftale 2021 - 2024 - Lukket
53. Beslutning om Aprilfestival i 2021
54. Beslutning om kommunal mellemfinansiering af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen
55. Beslutning om partnerskabsaftale med Naturpark Åmosen om opførelse og drift af "Porten til Naturpark Åmosen" på ejendommen Slagelsevej 40 i Jyderup
56. Beslutning om forprojekt Gislinge Multiforum
57. Beslutning om Budgetrevision 2
58. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj
59. Drøftelse af budget 2021-2024 - maj
60. Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen
61. Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019
62. Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019
63. Orienteringer
64. Underskriftsark50. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 6. maj 2020

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 6. maj 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 

 1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritids møde den 6. maj 2020.
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Godkendt.

51. Orientering om status på Talent Holbæk

Orientering om status på Talent Holbæk
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om status på Talent Holbæk taget til efterretning
Beskrivelse af sagen

Udvalget orienteres om status for Talent Holbæk med oplæg fra Kulturskolen.

Om Talent Holbæk

Holbæk Kommune er sammen med en række andre kommune vest for Storebælt udpeget af Kulturministeriet som nationale talentkommuner i årene 2019 – 2021. Holbæk Kommune modtager et årligt tilskud fra Kulturministeriet 310.000 kr.

Udpegningen er en del af Kulturministerens talentindsats, der skal:

 • Skabe stærke lokale og regionale talentmiljøer, som styrker fællesskabet mellem unge talenter og sikrer en hensigtsmæssig talentfødekæde-struktur samt et kvalificeret rekrutteringsgrundlag til de videregående kunstneriske uddannelser.

 

 • Opkvalificere lokale talentudviklingstilbud på grundkursusniveau med større diversitet i de kunstarter, unge talenter arbejder indenfor, og i sammenhæng med såvel skoleliv som talentudviklingsforløb på kommunale talent- og kulturskoler samt videregående kunstneriske uddannelser mv.

 

Talent Holbæk har modtaget bred opbakning. Ud over Holbæk Kommune og Talentrådet støtter en række kultur- og uddannelsesinstitutioner samt erhvervsvirksomheder projektet.

Visionen for Talent Holbæk er at udvikle et østdansk center for kunstnerisk talentudvikling musik, scenekunst, billedkunst og forfatterskole.

Formål med Talentkommuneprojektet er, at:

 • Etablere et tværgående samarbejde mellem undervisningstilbud på GK-niveau

Og udbygge den allerede eksisterende talentudvikling der er i gang med Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) og Scenekunstnerisk Grundkursus (SGK) samt Musikalsk Grundkursus (MGK).

 • Skabe stærke lokale og regionale talentmiljøer inden for kunst, idræt m.v., som
  styrker fællesskabet mellem unge talenter
 • Styrke en hensigtsmæssig talentfødekæde-struktur samt et kvalificeret
  rekrutteringsgrundlag til de videregående kunstneriske uddannelser.
 • Opkvalificere lokale talentudviklingstilbud på grundkursusniveau med større
  diversitet i de kunstarter, unge talenter arbejder indenfor
 • Skabe bedre sammenhæng med såvel skoleliv som talentudviklingsforløb på kommunale talent- og kulturskoler samt videregående kunstneriske uddannelser.
 • Talenternes arbejde skal blive synligt og vigtigt lokalt i byrummene, erhvervslivet og tværgående talentfællesskaber regionalt og nationalt.

 

Økonomi årligt

Holbæk Kommune

500.000 kr.

Kulturministeriet

310.000. kr.

Talentrådet

100.000 kr.

Erhvervssponsorater

200.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Taget til efterretning.

52. Beslutning om egnsteateraftale 2021 - 2024 - Lukket

Offentlig beslutning

Godkendt.

53. Beslutning om Aprilfestival i 2021

Beslutning om Aprilfestival i 2021
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det godkendes, at Holbæk Kommune i 2020 indgår en bindende aftale med Teatercentrum om værtskab for Aprilfestival 2021
 2. det uforbrugte budget for 2020 på 2,3 mio. kr. forbliver i kassen, og er dermed med til at finansiere det nye budget for 2021
 3. udgifter på 3,8 mio.kr. indarbejdes i år 2021 og indtægter på 2,5 mio. kr. indarbejdes i år 2022 i budgetforslaget for 2021-2024
Beskrivelse af sagen

I april 2020 skulle Holbæk Kommune have været vært for Aprilfestivalen – verdens største festival for børne og ungdomsteater. På grund af Coronavirus og de restriktioner, der blev indført på nationalt plan, blev det store arrangement aflyst medio marts 2020. Siden er der drøftet forskellige mulige fremadrettede scenarier for realisering af Aprilfestivalen i Holbæk Kommune. Dette er sket i tæt dialog med Teatercentrum, en faglig enhed under Kulturministeriet, der står bag Aprilfestivalen. De har været i dialog med Esbjerg Kommune, som har værtskabet i 2021, og Esbjerg er villige til at overdrage næste års værtskab til Holbæk og selv indtage 2022, hvilket de formelt har bekræftet.

Arbejdet med Aprilfestival i Holbæk Kommune 2020

De lokale formål var bygget op omkring formuleringen: Mødet, gnisten & drømmen. Herigennem blev der sat stort fokus på kommunens børn, unge og talenter – både som målgruppe men i lige så høj grad som medskabere og medværter for festivalen. Derudover skulle det være en festival, der kunne mærkes i hele kommunen. Samtidig var bæredygtighed en central værdi for arbejdet med festivalen, som havde betydning for valg omkring bl.a. materialer, forplejning og transport.

Der blev arbejdet målrettet mod realisering af disse lokale formål i en før, under og efter model, med stærk involvering af lokalområder, skoler/dagtilbud og unge. Arbejdet med denne model skulle sikre at vi ikke blot fik en uge med en masse fantastisk teater, men også havde varige spor efter eventet på bl.a. talentudvikling og stærke samarbejdsrelationer ud i hele kommunen.

I starten af marts 2020 var programmet for festivalen klart. Alle kommunale folkeskoler og privatskoler tilmeldt til forestillingsprogrammet. Derudover var 43 ud af 45 dagtilbud tilmeldte.

Der var realiseret 10 workshops med kompetenceforløb for i alt 125 lærere og pædagoger. På 15 ud af 18 folkeskoler vare der rekrutteret og uddannet kulturcrews til at være teaterværter under festivalen. Og i 18 dagtilbud var der ligeledes rekrutteret og uddannet minicrews, som bl.a. havde fået teknikkurser på Elværket.

Lokalområderne var blevet involveret i en proces henover fra efteråret og der var stor opbakning. 2/3 havde tilmeldt sig festivalprogrammet som medarrangører, med mange forskellige initiativer så som fællesspisning, talks med skuespillere og workshops for familier i deres egne lokalområder. Nogle var gået sammen på tværs af områderne og lavet fælles program.

I forhold til rekruttering af de godt 300 frivillige, som der var brug for på festivalen, var iVolunteer taget i brug for at åbne det frivillige fællesskab op for alle interesserede.

kommunikationsfronten var der i foråret god pressedækning særligt på mini- og kulturcrews. Der var en app klar til offentliggørelse som led i at reducere tryksager og arbejde i en mere bæredygtig retning. Og mange byrums-artikler og det store program var klar til bestilling og distribution.

 

Aprilfestivalen aflyses

Medio marts viser konsekvenserne af Covid-19 sig for alvor. Der indføres restriktioner, som umuliggør realisering af festivalen og de lokale formål, og der træffes beslutning lokalt og i tæt dialog med Teatercentrum om at aflyse Aprilfestivalen for første gang i 50 år. Lokalt betød det at vi måtte bremse alt, hvad der fortsat kunne bremses. Vi måtte informere børn, unge, voksne og ældre i hele kommunen om, at deres store arbejde og engagement ikke i år kunne kulminere i en Aprilfestival. Tilbagemeldingerne var med stor opbakning og lyst til et fremadrettet samarbejde.

Udover store lokale konsekvenser, var det et meget hårdt slag for de i alt 121 deltagende teatre, som hvert år deltager gratis på Aprilfestivalen, fordi de her sælger deres forestillinger til opkøbere og formidlere fra hele landet og udlandet. De mistede med aflysningen en primær indtægtsmulighed, som Teatercentrum siden har afsøgt nye veje for at afhjælpe.

I marts da Aprilfestivalen aflyses, er der allerede indgået mange aftaler og bestilt mange materialer. Hvis vi arbejder mod en Aprilfestival i Holbæk Kommune i 2021, vil vi som noget af det første kigge på, hvilke materialer og produkter der kan genbruges. Og hvilke aftaler eksempelvis med hoteller, som endnu ikke er udmøntet. Dette kan på nuværende tidspunkt ikke værdiansættes konkret, men det kan betyde, at vi måske ikke kommer til at realisere alle midler i forbindelse med Aprilfestival 2021.

 

Mulighed i 2021

Siden aflysningen har der været fokus på at få skabt et økonomisk overblik og på at få samlet alle de gode erfaringer og relationer, som er opbygget gennem arbejdet mod Aprilfestivalen. Samtidig er der blevet drøftet flere forskellige scenarier med Teatercentrum.

Teatercentrum går i dialog med Esbjerg Kommune, som har værtskabet i 2021. Og efter påske informerer Teatercentrum Holbæk Kommune om at Esbjerg Kommune er villige til at rykke deres værtskab frem fra 2021 til 2022. Der forfattes fra Holbæk Kommune et formelt politisk brev til Esbjergs Borgmester, som har vendt tilbage med bekræftelse på aftalen.

Hvis Holbæk Kommune overtager værtskabet for Aprilfestivalen i 2021 vil det betyde, at det store arbejde mod Aprilfestivalen ikke skal pakkes for langt væk, men derimod samles op og bygges direkte videre på. Den interne organisering står stadig tydelig, og det samme gælder relationer til skoler/dagtilbud, lokalområderne, frivillige unge talenter, der alle på forskellig vis har involveret sig i arbejdet.

Udover at genoptage dette arbejde er der også nye perspektiver i dette scenarie, som bl.a. brobygning mellem Holbæk Kommune og Esbjerg Kommune. Begge er talentkommuner, og det ville være oplagt at gå i dialog omkring muligheder for udveksling og gensidig inspiration omkring vores unge og strategier for talentudvikling.

I forhold til skoler og dagtilbud er der mange muligheder for på tværs at videreudvikle kompetencer og involvere børn og unge i kommunens kulturelle arrangementer som minicrews og kulturcrews – ikke alene i forhold til Aprilfestivalen, men også i forhold til hvordan vi generelt tænker kulturen relevant ind i børnenes hverdag.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er tidligere bevilliget 5.500.000 kr. til Aprilfestival 2020 (Byrådet 08.02.2017), heraf 300.000 kr. i 2019 og 5.200.000 kr. i 2020.

På grund af den sene aflysning er der allerede brugt en stor del af budgettet for 2020, men der forventes et restbudget af uforbrugte midler på 2.600.000 kr.

I slutningen af 2021 forventes trods aflysning desuden en statslig refusion på 1.400.000 kr. efter refusionsordningen for børneteater, som Aprilfestivalen er omfattet af.

Aprilfestival 2021 forventes at kunne gennemføres med et budget på 5.500.000 kr. (samme niveau som oprindelig bevilliget for 2020), heraf 300.000 kr. i 2020 og 5.200.000 kr. i 2021.

Som følge heraf vil der være et mindreforbrug på 2.300.000 kr. i 2020, der lægges i kassen, og et behov for tilførsel af 3.800.000 kr. i 2021.

I slutningen af 2022 forventes en statslig refusion på 2.500.000 kr. efter refusionsordningen for børneteater, der lægges i kassen.

Samlet set vil aflysningen i 2020 og afviklingen i 2021 medføre en samlet merudgift på 1.500.000 kr. Der henvises til bilag 1 for økonomisk opstilling.

 

Aprilfestival 2021 forudsætter således, at der indarbejdes 3.800.000 kr. i 2021 samt statsrefusion på 2.500.000 kr. i 2022 i budgetforslag 2021-2024

 

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Indstilles godkendt.caseno16-13605_#5247051_v1_bilag 1 aprilfestival 2021 - økonomisk konsekvenser.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Aprilfestival 2021 - økonomisk konsekvenser.pdf


54. Beslutning om kommunal mellemfinansiering af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen

Beslutning om kommunal mellemfinansiering af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der ydes kommunal mellemfinansiering på 400.000 kr. til Knabstrup Hallen
Beskrivelse af sagen

Den selvejende Knabstrup Hallen arbejder med et nyt aktivitetscenter ved hallen og har modtaget tilsagn om tilskud fra LAG på 400.000 kr. (tilsagnsbrev vedlagt)

Tilsagnet fra LAG bliver først udbetalt, når projektet er realiseret. Knabstrup Hallen søger om kommunal mellemfinansiering på 400.000 kr. da de ikke har økonomi til at afholde udgifterne selv indtil projektet er realiseret. Der skal tages stilling til, om kommunen vil yde denne mellemfinansiering.

Om projektet med nyt aktivitetscenter

Med det nye aktivitetscenter bliver der anlagt en miniracerbane, køretårn, modelflyveplads samt modelskibssø.

Projektets finansiering

Det oprindelige budget for projektet var på 1,5 mio. kr. Budgettet er efterfølgende blevet justeret til 961.937 kr. Dette er sket ved at levere mere frivilligt arbejde til projektet, idet der er foretaget mindre tilretninger af anlægget og fordi, at de tilbud, som er indhentet, har gjort projektet billigere end først antaget.

Det justerede budget er samlet set således:

LAG

400.000 kr.

Holbæk Kommune

379.973 kr.

Medfinansiering Knabstrup Hallen

181.964 kr.

I alt

961.937 kr.

 

LAG har den 24. april 2020 godkendt de justeringer, der er foretaget af projektet og indstillet projektet til tilsagn hos Erhvervsstyrelsen.

Betingelser for udbetaling af mellemfinansiering:

Som ved tidligere sager om mellemfinansiering, forudsætter administrationen at mellemfinansieringen tilknyttes følgende betingelser:

-         projektet skal være fuldt finansieret

-         Der skal være udpeget en ansvarlig for projektets gennemførsel

-         Knabstrup Hallen er ansvarlig for at projektet overholder alle vilkår for tilskudstilsagn fra LAG

-         Der skal udtages sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport i finansieringstilsagn fra LAG.

-         Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 400.000 kr.

-         Udbetaling af mellemfinansieringen sker efter skriftlig anmodning fra Knabstrup Hallen.

-         Knabstrup Hallen skal straks orienteret Holbæk Kommune skriftligt, såfremt der sker afvigelser i projektet.

 

Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellemfinansiering:

Det er Knabstrup Hallen selv, som varetager og er ansvarlige for projektets gennemførsel – herunder den løbende rapportering og dialog med LAG samt andre fonde. Dermed er det også Knabstrup Hallen, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra LAG og andre bliver overholdt, ligesom Knabstrup Hallen selv skal indhente nødvendige tilladelser.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur. Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og Knabstrup Hallen som ansvarlig projektejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

 

Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet udbetales over en mellemfinansieringskonto (finansforskydning).

Såfremt det måtte vise sig, at tilsagnet fra LAG – mod forventning – ikke bliver udbetalt fuldt ud, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forelagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

 

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019: Punkt 306: Beslutning om tilskud til aktivitetscenter til Knabstrup Hallen

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Indstilles godkendt.caseno12-53979_#5097081_v1_indstillingsbrev lag knabstrup hallen.pdf.pdf
caseno12-53979_#5252236_v1_budget for rc-center knabstrup justeret 23.4.20.pdf.pdf

Bilag

indstillingsbrev LAG Knabstrup Hallen.pdf
Budget for RC-Center Knabstrup justeret 23.4.20.pdf


55. Beslutning om partnerskabsaftale med Naturpark Åmosen om opførelse og drift af "Porten til Naturpark Åmosen" på ejendommen Slagelsevej 40 i Jyderup

Beslutning om partnerskabsaftale med Naturpark Åmosen om opførelse og drift af "Porten til Naturpark Åmosen" på ejendommen Slagelsevej 40 i Jyderup
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbesstyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. partnerskabsaftale med Naturpark Åmosen om opførelse og drift af en ny base for naturformidling – ”Porten til Naturpark Åmosen” - på Slagelsevej 40 i Jyderup godkendes
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgår en partnerskabsaftale med Naturpark Åmosen (NPÅ) om opførelse og drift af en ny base for naturformidling på Slagelsevej 40 i Jyderup (Skarresø Campingplads). Den nye formidlingsbase skal ses som et led i udbygningen af ”Porten til Åmosen” og det konkrete projekt med en formidlingsbase i form af en ny bygning der benævnes naturrummet.

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter.

Partnerskabsaftalen danner rammen for den løbende dialog mellem parterne om samarbejdet og de gensidige forventninger parterne har til samarbejdet og drifts- og udviklingsmål for ”Porten til Åmosen”. Aftalen danner endvidere rammerne for håndteringen og finansiering af den løbende drift og aktiviteter på ejendommen.

Aftalen løber til den opsiges af en af parterne. Opsigelsesvarslet er 12 måneder til ophør den 1. januar. Aftalen er uopsigelig for Holbæk Kommune de første 10 år og kan derfor tidligst opsiges af kommunen til ophør den 1. januar 2032.

NPÅ overtager det fulde driftsansvar for naturrummet (bygningen) og al pleje af udenomsarealer, ligesom NPÅ er ansvarlig for afvikling af samtlige aktiviteter på ejendommen. Der er også NPÅ, der er ansvarlig for projektering og opførelse af alle anlæg, bygninger mv. på ejendommen.

Naturrummet stilles gratis til rådighed for kommunale institutioner og godkendte folkeoplysende foreninger. Der nedsættes et brugerråd bestående af naturrummets faste brugere.

NPÅ sørger som udgangspunkt for, at tilbyde følgende til offentligheden:

 • Offentlige arealer med madpakke område, primitiv camping, grønne områder, P-plads, toilet mv.
 • Årlige offentlige events (evt. med delvis brugerbetaling)
 • Offentlig udstilling med fokus på natur og kulturhistorie
 • Fortsat udvikling af tilbuddene på og ved Porten til Naturpark Åmosen
 • Digital formidling med natur- og kulturinformation til borgere, turister, skoler og institutioner
 • Samarbejde med Naturpark Åmosen og andre natur- og kulturinstitutioner.

NPÅ stiller undervisningsmaterialer til rådighed for skoler og daginstitutioner.

 

Driftstilskud fra Holbæk Kommune

Som led i partnerskabsaftalen modtager NPÅ fra et årligt driftstilskud fra Holbæk Kommune på 175.000 kr. fra og med 2021, som reguleres en gang årligt med udgangspunkt i nettoprisindekset pr. 1. januar 2020. Da partnerskabsaftalen er uopsigelig for kommunen i 10 år, indebærer aftalen, at kommunen er forpligtet til at yde driftstilskuddet i mindst 10 år.

NPÅ kan udleje overskudskapacitet til markedspris. Indtægter på udleje tilfalder NPÅ uden modregning af det kommunale driftstilskud.

 

Benyttelsesaftale

NPÅ får stillet ejendommen til rådighed i særskilt benyttelsesaftale. Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2019 at administrationen blev bemyndiget til at indgå en 30-årig benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen om arealet på Slagelsesvej 40 i Jyderup. En forudsætning for denne sag om partnerskabsaftale er, at parterne samtidig indgår benyttelsesaftale for ejendommen.

Ny lokalplan

Kommunalbestyrelsen har den 22. april 2020 godkendt at forslag til Kommuneplantillæg 10 og lokalplanforslag 11.21 for udvikling af et rekreativt naturområde ved Skarresø sendes i offentlig høring i 8 uger. En forudsætning for denne sag om partnerskabsaftale er således, at den nye lokalplan endelig vedtages.

Økonomiske konsekvenser

Som led i partnerskabsaftalen betaler Holbæk Kommune et årligt driftstilskud til Naturpark Åmosen på 175.000 kr. Det årlige driftstilskud reguleres en gang årligt med udgangspunkt i nettoprisindekset pr. 1. januar 2020. Finansieringen af driftstilskuddet skal tilføres politikområde kultur og fritid fra og med budget 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes ikke umiddelbart, at der er miljø- og klimamæssige beslutninger ved denne beslutning.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2019: Pkt: 166 Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup (Skarresø Camping)

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Indstilles godkendt.caseno13-46331_#5245724_v1_partnerskabsaftale naturpark åmosen - natur-rum.pdf.pdf
caseno13-46331_#5245727_v1_benyttelsesaftale for areal.pdf.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale Naturpark Åmosen - Natur-Rum.pdf
Benyttelsesaftale for areal.pdf


56. Beslutning om forprojekt Gislinge Multiforum

Beslutning om forprojekt Gislinge Multiforum
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Der afsættes 50.000 kroner til forprojekt for Gislinge Multiforum
Beskrivelse af sagen

Initiativgruppen til Gislinge Multiforum har arbejdet for en fornyelse og modernisering af de tilstødende lokaler til Gislingehallen gennem en større ombygning. Gruppen har udarbejdet tegninger i et idekatalog og sammen med foreninger, klubber og brugerråd udformet en foreløbig projektplan (se bilag idekatalog). Gruppen søger om 50.000 til forprojekt som indeholder fagligt modspil inden for idræt og kultur, udvikling af færdig løsning og en endelig tegning over ombygningen (se bilag ansøgning).

Baggrund

Projektets mål er at bygge til eller ombygge så der er plads til møder, klub, SFO2, og anden aktivitet inden for idræt og kultur. Initiativgruppen lægger vægt på fælleskab for alle og derudover fælles løsning på tværs af skole og frivillig foreningsaktivitet for de unge. Formålet er at skabe et samlingssted hvor alle kan mødes både organiseret og spontant til hyggeligt socialt samvær (se bilag projektbeskrivelse).

Gislingehallen er fuldt booket alle ugens dage og har ikke tilstrækkelig plads til anden mindre idrætsaktivitet. De frivillige initiativer til at unge kan være sammen i klub og mærke fællesskab med idræt har ikke et lokale at være i. Samtidig vokser gruppen af unge, da udskolingen i 8. og 9. klasse er tilbage på Gislinge skole. Hallen har heller ikke en moderne indretning til et indbydende mødested. Den er mørk og indbyder ikke til hyggeligt samvær (se bilag ansøgning).

Forprojektets mål og tidsplan

Fornyelse og modernisering af bygningen er en kompleks sag. Initiativgruppen arbejder i øjeblikket dels med planlægning af de frivillige initiativer til aktiviteter for unge, løsninger omkring driften, og dels med samarbejdet med skole og institutioner samt planlægning af den omfattende fundraising som skal i gang.

I selve forprojektet er målet at få afklaret en samlet ide til ombygningen ved workshop, udarbejde endelig tegning og få lagt et budget for byggeriet. Med fagligt input kan løsningen formes så den imødekommer både fællesskab og integration omkring idrætsudfoldelse og kulturel aktivitet. Tidsplan for forprojekt er efterår 2020 (start 1.8 og slut 1.11).

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til forprojekt Gislinge Multiforum på 50.000 kr. tages fra kultur- og fritids udviklingspulje til anlæg (restmidler mastebro) i budget 2020. Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 6. maj 2020 har puljen et restbudget på 600.000 kr.  

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Godkendt.caseno20-13886_#5246270_v1_projektbeskrivelse gislinge multiforum april 2020.pdf
caseno20-13886_#5246264_v1_idekatalog gislinge multiforum april 2020.pdf
caseno20-13886_#5246181_v1_ansøgning gislinge multiforum april 2020.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse Gislinge Multiforum april 2020
Idekatalog Gislinge Multiforum april 2020
Ansøgning Gislinge Multiforum april 2020


57. Beslutning om Budgetrevision 2

Beslutning om Budgetrevision 2
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller:

 1. At budgetrevision 2 godkendes
 2. At de udarbejdede handleplaner jf. de økonomiske styringsprincipper godkendes
 3. At omplaceringer og negative tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller:

 1. At budgetrevision 2 godkendes
 2. At der i lyset af den nuværende krise ikke arbejdes med handleplaner i ved Budgetrevision 2
 3. At der indføres generel tilbageholdenhed i organisationen
 4. At omplaceringer og negative tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 2 er i år udarbejdet samtidig med at vi som kommune står i en helt ekstraordinær situation relateret til Covid. Situationen har allerede på nuværende tidspunkt sat sig sine spor i kommunens økonomi, men vil også fremadrettet påvirke økonomien. Til trods for, at Covid har stor effekt på økonomien, så er der også udfordringer i økonomien, der ikke skyldes Covid. Budgetrevisionen sigter på at synliggøre begge typer af udfordringer.

Budgetrevision 2 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. marts og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Nettoudgifterne vedrørende Covid vil derfor være underestimerede i forhold til de reelle udgifter, der kan forventes på sigt. Beslutninger truffet i forbindelse med Erhvervs- og Kulturpakken er indarbejdet i estimaterne på de områder de vedrører. Det vil sige primært under Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Kultur og Fritid samt under anlæg.

Der forventes ved budgetrevision 2 et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 68,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sammenlignet med det oprindelige budget, er der en forventning om merforbrug på 106,3 mio.kr.

Effekterne af Covid er indregnet i estimaterne, hvor de er kendte og dermed med en vis sikkerhed kan indregnes i estimaterne. På en lang række områder er der dog ikke indregnet effekter i estimaterne, idet omfanget fortsat er behæftet med stor usikkerhed eller vedrører udgifter opstået efter 31. marts. Det gør sig for eksempel gældende på skole- og daginstitutionsområdet, hvor øgede udgifter til vikarer og lignende endnu ikke er indregnet i estimaterne. Der er derfor for nuværende alene indregnet 53,5 mio. kr. i Covid udgifter. Heraf alene 2,9 mio. kr. på serviceudgifter. Det reelle tal må forventes at blive langt højere.

Når den samlede effekt af Covid ikke kan indregnes i estimaterne, så rummer det samlede forventede resultat for kommunen en væsentlig usikkerhed. I de efterfølgende afsnit vil der på driften særskilt både blive beskrevet, hvad der er indregnet af Covid-udgifter og hvordan resultatet ser ud, når direkte Covid-udgifter er fratrukket.

Samlet set vil estimater hvor Covid ikke er medregnet, blive betragtet som strukturelle estimater på driften. Det er her, hvor et eventuelt estimeret merforbrug på et område vil blive ved med at slå igennem, selv efter Covid ikke længere påvirker estimaterne. Det vil sige estimater som fordrer handling i såvel indeværende som kommende år.

Det forventes, at staten i en eller anden form vil kompensere kommunerne for Covid udgifter. Dette skal dog ses som en nettobetragtning, forstået på den måde at mindreudgifter også skal medgå i regnestykket. På beskæftigelsesområdet bliver der kompenseret i forhold til de aftaler, der allerede ligger på området omkring regulering af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti.  Aftalerne på området sikrer kompensation på landsplan for kommunerne under et. Hvordan forholdene vil være specifikt i Holbæk Kommune, vides endnu ikke.

Regeringen og KL har den 26. marts indgået en aftale om de økonomiske rammer for kommunerne og økonomiske tiltag, der gør det muligt for kommunerne at hjælpe med at holde hånden under den danske økonomi, der er præget af Covid.

Med aftalen suspenderer regeringen anlægsloftet, kommunerne får tilladelse at overskride servicerammen i 2020 med det, som kan henføres til Covid ud fra en netto-betragtning, og der lægges op til en vis finansiering af forventet merforbrug på forsørgelsesudgifter.

Administrationens fortolkning i forbindelse med denne sag er, at kommunerne bliver kompenseret under et både når det kommer til service og forsørgelsesudgifter. Det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt, hvordan det samlet vil påvirke Holbæk Kommune, men vi forudsætter i Budgetrevision 2, at Holbæk Kommune bliver fuldt ud kompenseret for Covid nettoudgifter – i første omgang ved en efterregulering af 2020 budgettet som led i økonomiaftalen mellem KL og staten til sommer.

Derfor vil fokus i denne sagsfremstilling være på håndtering af de strukturelle problemer på de enkelte driftsområder.

 

 Tabel 1: Samlet resultat

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2020

 (A)

Korrigeret budget 2020

(B)

Forventet regnskab 2020 BR2

(C)

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR2

(C-A)

Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR2

(C-B)

Udgifter direkte relateret til Covid

(D)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(C-B-D)

Indtægter

-4.634,6

-4.634,6

-4.639,9

-5,2

-5,2

4,3

-9,5

Driftsudgifter

4.308,1

4.346,2

4.414,4

106,3

68,1

53,5

14,6

Renter

15,3

15,3

14,3

-1,0

-1,0

0,0

-1,0

Anlæg

222,7

305,5

251,0

28,3

-54,5

36,5

-91,0

Finansiering

62,5

61,3

0,3

-62,2

-61,0

-36,5

-24,5

Resultat i alt

-26,0

93,7

40,1

66,1

-53,6

57,8

-111,4

 

Det forventede regnskab her ved BR2 viser et samlet resultat på 40,1 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 53,6 mio. kr. men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 66,1 mio. kr.

Der er et merforbrug på driften, hvorimod der er et mindreforbrug på anlæg og finansiering. Dette gør sig gældende såvel med som uden Covid udgifter. Alle områder gennemgås separat i de efterfølgende afsnit.

Samlet set er der her ved Budgetrevision 2 indarbejdet forventede udgifter 57,8 mio. kr. som følge af Covid.

Hovedindstillingen medfører, at der jævnfør økonomisk styringsprincip 11 udarbejdes handleplaner for områder med strukturelle udfordringer på serviceudgifter, hvilket er hos Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole. De strukturelle udfordringer rækker ind i Budget 2021-24, og dermed vil et merforbrug i 2020 medføre at udgiftsniveauet er for højt, når vi kommer ind i 2021. Handleplaner på området vil derfor forbedre udgangspunktet for budget 2021. Handleplanerne på områderne vil også hjælpe i forhold til den udfordring, der er på budgettet i 2020 til serviceudgifter. Udover handleplanerne i denne sag, arbejdes der stadig på beskæftigelsesområdet med de handleplaner, der blev besluttet forbindelse med Budgetrevision 1.  Argumentet for den alternative indstilling er uddybet i afsnittet omkring den alternative indstilling, men vil ikke løse de strukturelle udfordringer for Budget 2021.

Resultat før Covid på driften (strukturelt resultat)

Som det fremgår af tabel 1, viser resultatet før Covid stadig et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 14,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget vil der, som det kan ses i tabel 2, være et strukturelt merforbrug på 52,7 mio. kr. Forskellen imellem afvigelsen i det oprindelige budget og det korrigerede budget skyldes, at overførsler fra 2019 til 2020 ikke er medregnet i oprindeligt budget. Det er primært på Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og Udvalget for Børn og Skole, at der er merforbrug i forhold til det oprindelige budget.  Oprindeligt budget kan også være en god indikator for om der er udfordringer i budget 2021. Disse udfordringer er beskrevet i et senere afsnit.

Der er følgende forventede afvigelser på driften på udvalgsniveau. Da de indstillede omplaceringer i bilag 1 har stor betydning for resultaterne på de enkelte udvalg, er den forventede afvigelse også beskrevet efter omplaceringer. I de enkelte udvalgsnotater er der beskrevet både før og efter omplaceringer.

Som tidligere skrevet er der ikke her medregnet udgifter til Covid. Beskrivelsen af disse udgifter sker i et senere afsnit.


Tabel 2: Resultat på drift med og uden udgifter relateret til Covid

Mio. kr.

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR2

(A)

Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR2 (B)

Indstillede Omplaceringer

 (C)

Forventet afvigelse korrigeret budget efter indstillede omplaceringer

(B+C)

Udgifter direkte relateret til Covid

(D)

Forventet afvigelse fra oprindeligt budget ikke relateret til Covid

(A+C-D)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(B+C-D)

I alt

106,3

68,1

0,0

68,1

53,5

52,7

14,6

Økonomiudvalget

0,7

-4,8

-7,9

-12,7

3,7

-10,9

-16,4

Udvalget for Børn og Skole

17,7

8,3

-2,8

5,5

0,1

14,9

5,4

Udvalget for Ældre og Sundhed

-8,8

-13,7

-0,5

-14,2

0,5

-9,8

-14,7

Udvalget for Klima og Miljø

1,3

0,8

0,0

0,8

0,8

0,5

0,0

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

82,3

73,4

12,4

85,7

50,0

44,6

35,7

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,6

-5,1

-0,2

-5,3

-2,1

-0,6

-3,1

Socialudvalget

15,7

9,3

-1,1

8,2

0,6

13,9

7,6

 

Resultaterne og de strukturelle udfordringer på de enkelte udvalg er beskrevet herunder. Alle resultater er beskrevet under forudsætning af, at omplaceringerne der er indstillet i denne Budgetrevision godkendes.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. på hele udvalgets område Merforbruget skyldes, at skolerne ikke kan holde deres budgetter. Der forventes på området et merforbrug på 11,9 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning. Herudover har det vist sig vanskeligt at styre det faldende elevtal på skolerne. Modsat trækker dagtilbudsområdet, der forventer et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. I henhold til det økonomisk styringsprincip 11 er der udarbejdet handleplaner på folkeskoleområdet på 10,0 mio. kr. Der kan ikke anvises handleplaner for de resterende 1,9 mio. kr.

 

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Det forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. på området. Mindreforbruget skyldes primært, at projekter på området ikke forventes at kunne gennemføres i 2020 med baggrund i den nuværende covid19 krise. Herudover forventes der mindreforbrug på sundhedsområdet som følge af den nuværende covid19-krise.

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. på Socialudvalget. På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. Dette skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 4,2 mio. kr. Herudover er der et merforbrug grundet flere anbringelser. På voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. primært på grund af lukning af Ungekollegiet. Såvel lukning af Kikhøj som Ungekollegiet anses som en engangsudgift. Der er derfor på udvalgets område kun lavet handleplaner på 1,6 mio. kr. svarende til merforbruget eksklusive lukning af institutionerne. Handleplanerne er udarbejdet på såvel børnespecial- som voksenspecialområdet.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes på udvalget for Kultur og Fritid et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Dette skyldes, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn om disse i 2020.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et budget i balance. Der er et merforbrug på beredskabet, som bliver modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug vedrørende vejafvandingsbidrag.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et strukturelt merforbrug på området på 35,7 mio. kr. Dette skyldes primært en høj indflyvning til budget 2020, samt en for lav gennemsnitspris på fleksjob i det oprindelige budget for 2020. Merforbruget forventes primært på sygedagspenge, førtidspension og ledighedsydelse. Merforbruget er også her uden effekterne af Covid. Disse beskrives i et senere afsnit.

Økonomiudvalget:

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug med 13,7 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder og på administrationen. Modsat trækker et merforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark og til andre IT-systemer. Herudover forventes et merforbrug til ekstra pension til tjenestemænd. Merforbruget vedrørende tjenestemændene er placeret under økonomiudvalget, men vedrører alle udvalg.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Resultat budget til serviceudgifter

Mio. kr.

Budget til serviceudgifter 2020

 (A)

Forventet regnskab 2020 BR2

(B)

Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR2

(B-A)

Udgifter direkte relateret til Covid

(C)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(B-A-C)

Indtægter

3.027,7

3.057,3

29,6

2,9

26,7

 

Merforbruget på det oprindelige budget slår igennem på budgettet til serviceudgifter, der er baseret på det oprindelige budget. Der forventes et samlet merforbrug på 29,6 mio. kr. Heraf udgør Covid nettoudgifter 2,9 mio. kr. for nuværende. KL har - som nævnt tidligere - den 26. marts aftalt, at Covid relaterede udgifter ikke indgår i loftet for budgettet til serviceudgifter. Det forventes dog stadig, at Holbæk Kommune overskrider det strukturelle budget til serviceudgifter med 26,7 mio. kr.

Overskridelsen skyldes blandt andet merforbruget på skoleområdet og at en lang række af de overførte midler fra 2019 til 2020 anvendes. Heriblandt på takstinstitutionerne. Handleplanerne på Socialudvalg og Udvalget for Børn og Skole vil ved godkendelse heraf medføre en forbedring af den strukturelle overskridelse på 11,6 mio. kr.

Der har ved Budgetrevision 2 tidligere vist sig, at skønnet vedrørende serviceudgifter har været i den høje ende. Dette skyldes blandt andet, at overførslerne anvendes i knap så stor udstrækning på områderne. Hvis handleplanerne godkendes, vil den strukturelle overskridelse udgøre 15,1 mio. kr. Set i lyset heraf og sammenholdt med Covid-krisen anbefales det ikke at igangsætte yderligere handlinger i forbindelse med Budgetrevision 2. Såvel de strukturelle serviceudgifter som serviceudgifter relateret til Covid følges nøje i de kommende måneder og der tages nærmere stilling til yderligere handlinger i forbindelse med Budgetrevision 3. 

Påvirkning på budget 2021 som følge af BR2

Som nævnt tidligere er der en række merforbrug på det strukturelle resultat på driften, der også giver problemer i forbindelse med budget 2021.

Det drejer sig om specialundervisning på folkeskoleområdet, merforbruget på beskæftigelsesområdet, ekstra anbringelser på børnespecialområdet samt merforbrug vedrørende Udbetaling Danmark og pensioner til tjenestemænd på Økonomiudvalget.

På Økonomiudvalget er der desuden en ny udgift til betaling af indefrosne feriepenge. Holbæk Kommune skal afregne de feriepenge som bliver indefrosset i perioden 1/9-2019 til 31/8-2020 til folk der går på pension i 2021. Udgiften hertil forventes at udgøre knap 6 mio. kr. i budget 2021. Og der vil være en tilsvarende udfordring i de efterfølgende år.

Udfordringerne og finansieringen heraf i budget 2021 adresseres i forbindelse med behandlingen af budget 2021 i de stående udvalg i de kommende møder, samt på budgetcamp for 2020.

 

Handlinger på driften som følge af BR2

Der er udarbejdet handleplaner på Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget. Ved godkendelse heraf bliver resultatet forbedret med 11,6 mio. kr. Dette vil betyde at det strukturelle merforbrug i forhold til det korrigerede budget reduceres til 3 mio. kr.

I forbindelse med overgangen til samtidighedsferie bliver der indefrosset feriepenge, så lønmodtagerne både får udbetalt feriepenge og kan holde ferie med løn. Fremadrettet bliver udbetalingen af feriepengene til medarbejdere der går på pension, som nævnt ovenfor til en ekstra udgift. I indeværende år er en del af den særlige feriegodtgørelse udbetalt ultimo april blevet indefrosset. Det medfører færre udgifter til løn i 2020. Budgetterne er ikke blevet reguleret tilsvarende ned. Det indstilles derfor, at lønbudgetterne på alle områder reduceres svarende til den mindre udgift til særlig feriegodtgørelse. Beløbet indgår som en del af tillægsbevillingerne nævnt i indstillingen og kan også ses nærmere i bilag 1.

 

Udgifter indregnet i estimatet relateret til Covid

I forbindelse med Covid er der kommet en lang række nye udgifter til. I dette afsnit beskrives hvorledes udgifterne er indregnet i denne sagsfremstilling. Da udviklingen vedrørende Covid ændrer sig fra dag til dag er det er på nuværende tidspunkt umuligt at komme med et skøn på de samlede udgifter ved Covid. Derfor er der alene medtaget de sikre og forholdsvis sikre udgifter. Afledte effekter af Covid, som for eksempel kunne være at en effektivisering ikke når at blive hentet eller at projekter ikke når at blive færdige i år er medregnet i den strukturelle drift. I afsnittet er alene fokuseret på de områder der er kommet til som mer- eller mindreudgifter som følge af Covid. De reelle udgifter til Covid må forventes at blive væsentligt højere. Af vigtige større udgifter af ukendt størrelse kan på nuværende tidspunkt nævnes afledte udgifter fremadrettet i forhold til ekstra indsatser på det specialiserede område, rengøring i skoler og daginstitutioner, værnemidler på alle områder samt udgifter til vikarer i skoler og daginstitutioner.

 

Tabel 4: Sikre og forsholdsvis sikre udgifter vedrørende Covid

Mio. kr.

Udgifter direkte relateret til Covid

I alt

53,5

Økonomiudvalget

3,7

Udvalget for Børn og Skole

0,1

Udvalget for Ældre og Sundhed

0,5

Udvalget for Klima og Miljø

0,8

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

50,0

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,1

Socialudvalget

0,6

 

Der er i driften samlet set indregnet 53,5 mio. kr. vedrørende udgifter, der direkte er relateret til Covid. Herudover påvirker beslutningen af Erhvervs- og kulturpakken med 4,2 mio. kr. i mindreindtægt på skatterne, da der ikke opkræves grundskyld for 2. halvår i 2020. (Forskydning idet det forventes opkrævet i 2021) Herudover er der mindre indtægter til stade- og fortovsleje samt en pulje til kultur der også medfører ekstra udgifter på området. Samlet set koster Erhvervs- og kulturpakken ca. 6 mio. kr. ekskl. anlæg.

Beløbene dækker både over mer- og mindreudgifter på de enkelte områder. Det er som tidligere nævnt kun sikre og forholdsvis sikre udgifter, der for nuværende er indregnet i estimaterne.

I gennemgangen af de enkelte udvalg beskrives ovenstående udgifter og de største poster vedrørende de ukendte og usikre udgifter. En længere liste over forventede udgifter, som endnu er ukendte kan ses af bilag 13.

 

Udvalget for Børn og Skole:

På nuværende tidspunkt er der indregnet 0,1 mio. kr. i estimatet i budgetrevision 2. Der vil kunne forventes øgede udgifter til vikarer og ekstra hænder efter genåbningen af skoler og daginstitutioner, dog delvist modvirket af færre udgifter til vikarer i perioden før genåbningen.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der er indregnet 0,5 mio. kr. i estimatet på nuværende tidspunkt. Dette dækker over øgede udgifter til vikarer og indkøb af værne- og hjælpemidler. Modsat trækker færre udgifter til genoptræning og kørsel. Fremadrettet må der stadig forventes større udgifter til vikarer samt indkøb af værnemidler.

Socialudvalget:

Der er indregnet 0,6 mio. kr. som primært drejer sig om ekstraudgifter på takstinstitutionerne. Der må forventes afledte udgifter fremadrettet i forhold til ekstra indsatser på det specialiserede område.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreudgifter på ca. 2,1 mio. kr. Dette skyldes primært aflysningen af Aprilfestival. Modsat dette går merudgifter på biblioteket til ebøger samt tabt indtjening på Brorfelde. Fremadrettet afhænger udgifter og indtægter meget af genåbningstakten i samfundet.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes mindreindtægter på færgen, stadepladser og parkeringsområdet på nuværende tidspunkt. Herudover er det meldt fra Movia, at der kommer en ekstraudgift på transportområdet, men udgiftens størrelse er endnu ukendt og det vides heller ikke, om staten kompenserer Movia direkte.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes merudgifter på 50 mio. kr. som følge af flere mennesker på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Forudsætningerne for beløbet kan ses i bilag 5.

Økonomiudvalget:

Der forventes ekstraudgifter på 3,7 mio. kr. på udvalget. Skyldes en forventet ansættelse af sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet på 2,5 mio. kr. Herudover udgifter til værnemidler på ejendomsområdet samt færre indtægter fra byggesagsgebyrer (erhvervspakken).

De endnu ikke medregnede udgifter af væsentlig størrelse er ekstra rengøring på skoler og i dagtilbud som indtil videre forventes at udgøre et tocifret millionbeløb.

 

Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 54,5 mio. kr. Hvis der ses bort fra de ekstra udgifter besluttet i Erhvervs- og Kulturpakken er mindreforbruget på 91 mio. kr. Budgettet til Erhvervs- og Kulturpakken er endnu ikke medtaget, da beslutningen herom blev truffet efter skæringsdatoen for Budgetrevision 2. Udgifterne er dog medregnet.

 

Renter

Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et lavere renteniveau end forventet.

 

Indtægter

Der forventes her en merindtægt på 5,2 mio. kr. Der forventes en samlet merindtægt på 11,5 mio. kr. af forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beregningen her er foretaget før Covid og indeholder derfor ikke ekstra indtægter som følge heraf. Indtægten er en efterregulering for 2019 samt en forventning om stigende ledighed i 2020 før Covid. Der er en forventet mindreindtægt på grundskyld på 2 mio. kr. Herudover er der en forventet mindreindtægt på 4,3 mio. kr. på dækningsafgift grundet Erhvervs- og Kulturpakken. Indtægten på dækningsafgift falder i stedet i 2021.

 

Finansiering

Der forventes en mindreudgift på finansiering på 61 mio. kr. Dette skyldes en merindtægt på 24,5 mio. kr. som følge af frigivne deponerede midler vedr. Kanalstræde 2. Herudover låneoptages 36,5 mio. kr. til de anlæg der igangsættes, som følge af Erhvervs- og Kulturpakken. Som nævnt i afsnittet omkring anlæg er budgettet hertil endnu ikke medtaget. Beløbet under anlæg og finansiering udligner dog hinanden.

 

Likviditet

Normalt ville likviditeten i forbindelse med budgetrevisioner alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. I 2020 er det dog anderledes grundet den nuværende situation med Covid samt tidspunktet for udarbejdelsen af likviditeten. Først og fremmest er der indarbejdet effekter af BR1 i prognosen.

Desuden er der lavet derfor lavet tre scenarier, som følge af beslutninger truffet på baggrund af Covid-krisen

 1. En basis prognose som viser udviklingen på baggrund af vedtaget budget 2020, sammen med en række grundforudsætninger som beskrevet nedenfor
 2. En prognose der viser udviklingen med baggrund i vedtaget budget 2020 og beslutninger truffet den 8. april i Erhvervs- og Kulturpakken.
 3. En prognose der viser udviklingen med baggrund i vedtaget budget 2020, beslutninger 8. april samt indregnede Covid udgifter ved Budgetrevision 2 og fuld kompensation herfor.

Grundforudsætninger er:

 1. Der overføres 70 mio. kr. vedr. anlæg fra 2020 til 2021 (standard som tidligere år)
 2. Der overføres 30 mio. kr. vedr. drift fra 2020 til 2021 (standard som tidligere år)
 3. Der er indarbejdet frigivelse af deponeringer på i alt 24,5 mio. kr. vedr. hjælpemiddeldepot og Kanalstræde (medtaget specielt i år)
 4. Der er indarbejdet 37,5 mio. kr. som følge af merforbrug ved BR1(medtaget specielt i år)

Den grønne linje viser udviklingen i likviditeten inkl. covid med den viden administrationen har på nuværende tidspunkt. Den viser, at Holbæk Kommune med fuld kompensation for Covid udgifter ikke kommer ned på hverken den nedre eller øvre målsætning for likviditeten i 2020.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Ifølge økonomisk styringsprincip nr. 11 skal der udarbejdes handleplaner når et område har merforbrug i forhold til korrigeret budget.

Set i lyset af den nuværende situation kan det virke uhensigtsmæssigt at gennemføre handleplaner i år, når Covid påvirker vores drift på en måde, som vi ikke har et klart billede af. Derfor går den alternative indstilling på, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes handleplaner for de konkrete områder med strukturelle udfordringer, men at der derimod indføres generel tilbageholdenhed på samme måde som i 2019. Baggrunden for den alternative indstilling er, at vi fordeler opgaven med at begrænse vores udgifter på hele organisationen, samt at det i den nuværende situation med uvished omkring kommunens samlede økonomi kan give mening, at vi begrænser vores udgifter generelt. Vedtages den alternative indstilling bliver der ikke taget stilling til udfordringen i forhold til budget 2021 og Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole skal dermed arbejde på at finde løsninger i Budget 2021. Udover hensynet til at sikre en så økonomiske forsvarlig indgang til budget 2021 som mulig er det administrationens opfattelse, at en generel tilbageholdenhed i organisationen på nuværende tidspunkt ikke vil være hensigtsmæssig.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagsfremstillingen

Høring

Med godkendelse af handleplaner skal der for enkelte forslag igangsættes en høringsrunde. Denne er vedlagt handleplanerne i bilag 10 og 11

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.caseno20-2842_#5254162_v1_bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254222_v1_bilag 2 - økonomiudvalget indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254163_v1_bilag 3 - økonomiudvalget drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254165_v1_bilag 4 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254167_v1_bilag 5 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254168_v1_bilag 6 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254171_v1_bilag 7 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254154_v1_bilag 8 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254155_v1_bilag 9 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254157_v1_bilag 10 - handleplaner socialudvalget.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254158_v1_bilag 11 - handleplaner udvalget for børn og skole.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254159_v1_bilag 12 - samlet opgørelse implementering af budget 2020.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254161_v1_bilag 13 - liste over områder med ukendte udgifter som følge af covid.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf
Bilag 2 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget drift.pdf
Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift.pdf
Bilag 9 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 10 - handleplaner Socialudvalget.pdf
Bilag 11 - Handleplaner udvalget for Børn og Skole.pdf
Bilag 12 - Samlet opgørelse implementering af budget 2020.pdf
Bilag 13 - Liste over områder med ukendte udgifter som følge af Covid.pdf


58. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes

 

Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover. Mødet i april skulle have været sidste gang, at effektiviseringerne skulle drøftes i de stående udvalg inden de blev sendt i høring og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Som konsekvens af COVID-19 blev effektiviseringerne ikke drøftet på udvalgets møde i april og processen for arbejdet med effektiviseringer blev ændret på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april.

Dermed vil den politiske behandling af effektiviseringerne i 2020 foregå sideløbende med processen for budget 2021 og effektiviseringerne vedtages ikke før sommerferien som planlagt, men vil følge samme proces som resten af budgettet, med høring i perioden 31. august til 18. september og vedtagelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

Der er derfor to mødegange tilbage til drøftelse af effektiviseringer, dette møde primo maj samt mødet primo juni, hvori det stående udvalg skal have færdiggjort forslag til effektiviseringer i budget 2021

I 2021 er det samlede måltal for alle udvalg på 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. Når det politiske råderum er mindre end 28 mio. kr. skyldes det, at de 28 mio. kr. dels reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, dels reduceres med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer.

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. januar 2020 arbejdes der med at finde effektiviseringer i budget 2021.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

Måltallet:

Måltallet for Udvalget for Kultur og Fritid er 2,5 mio. kr. herfra fratrækkes -0,2 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 2,3 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

Tidsplan:

Den reviderede tidsplan for arbejdet med effektiviseringer blev vedtaget på det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Februar - maj

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo juni

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

20. og 21. august

Budgetcamp

31/8 til 18/9

Effektiviseringerne i høring sammen med budget 2021

30. september

Økonomiudvalget behandler effektiviseringerne ved 2. behandlingen af budget 2021

7. oktober

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021 ved 2. behandlingen af budget 2021

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Drøftet.

59. Drøftelse af budget 2021-2024 - maj

Drøftelse af budget 2021-2024 - maj
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Budgetforslaget drøftes
Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den. 11 december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af buget 2021-2024 – herefter benævnt som rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Udvalget for Kultur og Fritid

119,6

118,5

118,5

115,4

Kultur og Fritid

119,6

118,5

118,5

115,4

 

På udvalgets møde i marts blev arbejdet med budget 2021-2024 sat i gang. Som konsekvens af COVID-19 blev budgettet ikke drøftet på udvalgets møde i april. Der er nu to mødegange tilbage, dette møde primo maj samt mødet primo juni, hvori det stående udvalg skal have færdiggjort sit budgetforslag for budget 2021-2024. 

På de to tilbageværende møder vil administrationen præsentere udvalget for nye forudsætninger. I det omfang forudsætningerne presser udvalgets budgetramme, vil administrationen præsentere løsninger, så rammen overholdes.

På mødet primo juni skal udvalget have sammensat et budgetforslag, som holder sig inden for rammen og bygger på de nye forudsætninger, som gælder for 2021. På mødet godkender udvalgene det administrative oplæg til budgetforslag for 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Drøftet.

60. Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen

Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. større sager og projekter som i bilaget er markeret med ’U’ og ’A’ godkendes som henholdsvis udsat eller aflyst.

Beskrivelse af sagen

Coronakrisen har bevirket, at organisationens ressourcer har været brugt på andre måder eller været flyttet til mere kritiske funktioner og opgaver end sædvanligt. For en række af Holbæk Kommunes større udviklingsprojekter, planer og tilbagevendende aktiviteter har det betydet en forsinkelse eller udskydelse og i enkelte tilfælde aflysninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2020 en ny tidsplan for Erhvervspolitik, Strategisk energiplan, Boligstrategi og Effektiviseringsstrategi, som det fremgår af oversigten i det vedhæftede bilag. Derudover er der en række større eller mindre sager eller projekter, der bliver påvirket.

I bilaget er der en samlet oversigt over aktiviteter, som tidsmæssigt enten er eller forventes at blive påvirket af coronakrisen, samt de nærmere begrundelser for ændringerne. Det ses også, hvilke ændringer, der er sket eller forventes at ske.

Af oversigten fremgår det også, om ændringerne i form af aflysning eller udsættelse skal godkendes politisk. Der lægges op til at sager, der kræver politisk beslutning om udsættelse eller aflysning godkendes på mødet. I takt med udviklingen i genåbningen af samfundet kan der komme nye ændringer i oversigten.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Indstilles godkendt.caseno20-13954_#5253546_v1_bilag, ark 1, oversigt over projekter og sager til politisk niveau v2.xlsx.xlsx

Bilag

Bilag, Ark 1, Oversigt over projekter og sager til politisk niveau v2.xlsx


61. Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019

Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019
Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2019 og 2018 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiverens årsberetning for 2019 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at der er sket en positiv udvikling, og at der er effekt af de initiativer, der er sat i gang.

I årsberetning for 2019 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2019 har administrationen gennemgået og vurderet de forhold, som borgerrådgiveren skriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som er beskrevet i bilaget, hvor også der er en oversigt over og status på de initiativer, som borgerrådgiverens beretning for 2018 gav anledning til.

Således behandles beretningen for 2019 på tilsvarende måde som beretningen for 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Indstilles taget til efterretning.caseno20-10758_#5225620_v1_handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2019-2018.docx.docx

Bilag

Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2019-2018.docx


62. Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019

Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019
Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

 1. tager Borgerrådgivningens beretning incl. datamateriale til efterretning.
 2. tager Borgerrådgivningens brugerundersøgelse til efterretning
Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Årsberetningen for 2019 er nu udarbejdet.

Som bilag til er der datamateriale over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.

Endvidere er der vedlagt brugerundersøgelse, som er udarbejdet i sommeren 2019 med god hjælp fra HR-afdelingen i Holbæk Kommune.

Bilag til dagsordenspunktet:

 1. Årsberetning.
 2. Data materiale/grundlag
 3. Brugerundersøgelse 2019
Økonomiske konsekvenser

Det vurderes umiddelbart ikke at være nogen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes umiddelbart ikke at være nogen miljø-og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag – link

§65e i bekendtgørelse om kommunernes styrelse

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Indstilles taget til efterretning.caseno20-10358_#5207246_v1_datamateriale 2019.pdf.pdf
caseno20-10358_#5207235_v1_brugerundersøgelse-redigeret.pdf.pdf
caseno20-10358_#5207231_v1_borgerrådgiverens beretning 2019.pdf.pdf

Bilag

Datamateriale 2019.pdf
Brugerundersøgelse-REDIGERET.pdf
Borgerrådgiverens beretning 2019.pdf


63. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

 

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

 

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i Udvalget for Kultur og Fritid:

 

Mødet den 3. juni 2020:

-

Mødet den 12. august 2020:

-

Mødet den 9. september 2020:

-

 

64. Underskriftsark

Underskriftsark