UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13, Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

04-03-2020 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

04-03-2020 18:00:00


PUNKTER

25. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 4. marts 2020
26. Beslutning om benyttelsesaftale på 30 år med Kundby IF om areal til klubhus
27. Beslutning om køb af bandereklame i forbindelse med Davis Cup i Holbæk Sportsby d. 6. - 7. marts 2020
28. Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"
29. Beslutning om supplerende tilskud til Kystlivscenteret på Holbæk Havn
30. Beslutning om kultur-rygsæk aftale med Kystlivscenteret
31. Beslutning om forlængelse af garantistillelse periode for lån til Mørkøv Hallen
32. Beslutning om frigivelse af afsatte anlægsmidler til Svinninge kunstgræsbane
33. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020 i Udvalget for Kultur og Fritid
34. Drøftelse af budget 2021-2024 i Udvalget for Kultur og Fritid
35. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. februar 2020
36. Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. februar 2020
37. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 4. marts 2020
38. Underskriftsark25. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 4. marts 2020

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 4. marts 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:
 

 1. godkender dagsordenen til Udvalget for Kultur og Fritid 4. marts 2020.
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Godkendt.

26. Beslutning om benyttelsesaftale på 30 år med Kundby IF om areal til klubhus

Beslutning om benyttelsesaftale på 30 år med Kundby IF om areal til klubhus
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der indgås en benyttelsesaftale på 30 år med Kundby IF om areal til klubhus.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgår benyttelsesaftale med Kundby IF om areal til klubhus. Arealet stilles til rådighed i 30 år med virkning fra 1. januar 2021 og ophører således 31.12.2051 uden yderligere varsel, hvorefter arealet afleveres til Holbæk Kommune i ryddet stand, fri for bygninger og faste installationer, såfremt andet ikke aftales mellem Holbæk Kommune og Kundby IF.

Det benyttede areal skal anvendes til Kundby IF's klubhus og må ikke uden Kommunens skriftlige samtykke anvendes til andre formål.

Aftalen er fra Holbæk Kommunes side uopsigelig i hele aftaleperioden, med mindre der foreligger misligholdelse af aftalen.

Kundby IF kan opsige aftalen med et års varsel.

Benyttelsesaftalen erstatter den nuværende lejeaftale fra 1990 med Kundby IF, som udløber 31. december 2020.

I budgetaftalen for budget 2020 – 2023 blev aftaleparterne enige om at gennemføre en renovering af Kundby IF´s klubhus. Desuden blev aftaleparterne enige om at forlænge lejeaftalen med Kundby IF.

Kundby IF ejer klubhuset, som er opført på kommunalt areal beliggende Solbjerggård 2 i Kundby.

Den nye benyttelsesaftale omfatter det afgrænsede areal, hvor klubhuset er opført. Arealet stilles vederlagsfrit til rådighed for Kundby IF i aftaleperioden.

Administrationen har påbegyndt projekt med renoveringen af klubhuset ud fra et budget på 2,2 mio. kr. og forventer, at det står færdigt i 2. kvartal 2020.

Økonomiske konsekvenser

Kundby IF står for drift og vedligehold af klubhuset og modtager lokaletilskud fra Holbæk Kommune efter Lov om Folkeoplysning samt Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid.

Renoveringen gennemføres for anlægsmidler under rammen til renovering af bygninger mm.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige  miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Indstilles godkendt.caseno12-33046_#5189545_v1_kortplot klubhus kundby if.pdf.pdf

Bilag

Kortplot Klubhus Kundby IF.pdf


27. Beslutning om køb af bandereklame i forbindelse med Davis Cup i Holbæk Sportsby d. 6. - 7. marts 2020

Beslutning om køb af bandereklame i forbindelse med Davis Cup i Holbæk Sportsby d. 6. - 7. marts 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes, hvorvidt der skal købes en bandereklame for Holbæk Kommune til 35.000 kr. i forbindelse med Davis Cup i Holbæk Sportsby den 6. – 7. marts 2020
Beskrivelse af sagen

Holbæk Sportsby er vært for Danmarks herrelandshold i tennis, når der spilles Davis Cup-kamp mod Purto Rico den 6. – 7. marts 2020.

Holbæk Tennis- og Padleklub, Holbæk Sportsby og Dansk Tennis Forbund er i fuld gang med at planlægge arrangementet, som har et samlet budget på 122.000 kr. Der er foreløbig rejst indtægter for 95.000 kr. fra sponsorater fra det lokale erhvervsliv mv.

Arrangørerne påregner, at der skal bruges ca. 200 frivillige til arrangementet, hvor Holbæk Tennis- og Padleklub vil stille med de fleste.

Hvad tale for køb af bandereklame

Det er første gang, at Holbæk Sportsby er vært for en større sportsevent. Ved at købe en bandereklame til Davis Cup-matchen viser Holbæk Kommune, at man støtter op både økonomisk om moralsk om at tiltrække store sportsbegivenheder til Sportsbyen og forbedre mulighederne for, at Davis Cup-arrangementet løber rundt økonomisk.

Endvidere vil Holbæk Kommune få eksponering på landsdækkende tv samt i de trykte medier. Der vil være stor pressedækning fra arrangementet. Bl.a. vil DR TV sender fra Davis Cup-matchen, og der forventes også tv-dækning fra andre kanaler.

Hvad taler imod køb af bandereklamer

Arrangørerne burde selv kunne rejse midler - sponsorater mv.- til en sportsevent i denne størrelse.

Holbæk Kommune bør alene støtte indhold og ikke reklame-eksponering.

 

Økonomiske konsekvenser

Køb af bannerreklame til Davis Cup i Holbæk Sportsby kan finansieres fra Eventpulje,  som før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 4. marts 2020 har et restbudget på 48.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

For stemmer A, V og O.

B undlader at stemme.

28. Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"

Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der ydes kommunal mellemfinansiering på 200.000 kr. til projekt ”Meget Mere Merløse” og mellemfinansiering udbetales, når projektet er fuldt finansieret.
Beskrivelse af sagen

St. Merløse Gymnastikforening og andre frivillige har iværksat projekt ”Meget Mere Merløse” (projektholder), som etablere en række offentlige faciliteter i St. Merløse. Flere af projektets faciliteter er anlagt og taget i brug.

Nu er projektet gået ind i en ny fase, hvor projektholder planlægger udbygning med anlæg af et multifunktionelt aktivitetsområde.

Til at realisere det multifunktionelle aktivitetsområde søger projektholder om kommunal mellemfinansiering på 200.000 kr., som er rejst fra Lokale og Anlægsfonden til. Dette tilskud udbetales, når projektet er etableret. Ifølge Lokale- og Anlægsfondens tilsagnsbrev skal projektet være påbegyndt inden et år fra bevillingsbrevets dato, som er dateret den 8. april 2019.

Projektet med anlæg af et multifunktionelt aktivitetsområde, som Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om at støtte, har ifølge projektholder et samlet budget på 1.475.000 kr.

Samlet set har projektholder rejst tilsagn om støtte fra fonde og andre tilskudsgivere for 724.000 kr. (opgjort pr. 31.12.19) Desuden har Holbæk Kommune støttet med henholdsvis 100.000 kr. fra § 18-puljen og med 400.000 kr. fra Puljen Rum til Fællesskab. Den samlede støtte til projektet andrager således 1,24 mio. kr. Oversigten over den samlede støtte pr. 31.12.2019 fremgår af bilag til sagen.

Den øvrige restfinansiering på 251.000 kr. vil projektholder søge at få rejst fra fonde og andre bidragsydere.

Sammenfattet er projektets finansiering således:

Budget for multifunktionelt UNO aktivitetsområde - ekskl. moms.
 

1.475.000 kr.

Rejste midler fra forskellige fonde og tilskudsgivere pr. 31.12.19 (se oversigt i bilag)

-724.000 kr.

Tilskud Holbæk Kommune fra Puljen Rum til Fællesskaber december 2018

-400.000 kr.

Tilskud Holbæk Kommune §18 midler december 2019

-100.000 kr.

Manglende finansiering

251.000 kr.

 

Projektholder påtænker at optage et rentefrit lån på 300.000 kr., som ydes af bygherren. Administrationen sidestiller ikke lån som en del af den samlede finansiering af projektet.

Byrådet har tidligere bevilget tilsagn om kommunal mellemfinansiering til ”Meget Mere Merløse” med henholdsvis 241.400 kr. i september 2016 og 475.000 kr. i juni 2015. Begge mellemfinansieringer er indfriede af projektholder.

Betingelser for mellemfinansiering

 • Projektet er fuldt finansieret
 • Der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførsel
 • Projektholder er ansvarlig for at sikre, at projektet overholder vilkår for tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
 • Der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn fra Lokale og Anlægsfonden
 • Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 200.000 kr.
 • Der sker udbetaling af mellemfinansiering i takt med afholdelse af faktiske udgifter (efter anmodning fra den projektansvarlige)
 • Projektholder skal straks orientere Holbæk Kommune, såfremt der sker afvigelser i projektet

Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til mellemfinansiering

Det skal bemærkes, at det er projektholder selv, som varetager og er ansvarlig for projektets gennemførsel – herunder den løbende rapportering og dialog med tilskudsgiver. Dermed er det også projektholder, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra fonde og tilskudsgivere overholdes, ligesom projektholder selv skal indhente nødvendige tilladelser.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur.

Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og foreningen som ansvarlig projektejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

Såfremt kommunen ikke yder mellemfinansiering, skal projektholder finde anden mellemfinansiering for at realisere projektet. 

Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning. Det betyder, at i det år, hvor mellemfinansieringen bliver udbetalt, skal der gives en tillægsbevilling, der svarer til udlægget i det pågældende år.

Mellemfinansieringen vil ikke påvirke servicerammen, da beløbet betales over mellemregningskonto (finansforskydning).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 5. december 2018: Pkt. 276: Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i efteråret 2018

Byrådet den 6. september 2016: Pkt. 201: Beslutning om mellemfinansiering af projekt ”Meget Mere Merløse”

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Indstilles godkendt.

Solvej Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 caseno14-38867_#5191970_v1_meget mere merløse - oversigt tilskud 31.12.2019.pdf.pdf
caseno14-38867_#5191855_v1_sv diverse - 2019-p-0023 multifunktionelt aktivitetsområde... meget mere merløse_bevillingsskrivels.pdf
caseno14-38867_#5192007_v1_meget mere merløse - budget loa ansøgning.pdf.pdf

Bilag

Meget Mere Merløse - oversigt tilskud 31.12.2019.pdf
SV: Diverse - 2019-P-0023 Multifunktionelt aktivitetsområde... Meget Mere Merløse_Bevillingsskrivelse.pdf
Meget Mere Merløse - budget LOA ansøgning.pdf


29. Beslutning om supplerende tilskud til Kystlivscenteret på Holbæk Havn

Beslutning om supplerende tilskud til Kystlivscenteret på Holbæk Havn
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling
 1. Administrationen indstiller, at der gives et supplerende tilskud til kystlivscenteret på 0,5 mio. kr. i 2020.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune og Foreningen Kystliv Holbæk indgik i 2017 en aftale om kommunalt tilskud til udvikling og drift af Kystlivscenteret til og med 2020.  Ifølge denne aftale udgør det kommunale tilskud i 2020 i alt 0,5 mio. kr. I samme periode har lokalt erhvervsliv stillet med en underskudsgaranti, således at realiseringen af et kystlivscenter i fade 2 kunne realiseret.

Såfremt kystlivscenteret skal gøres permanent, vil det være nødvendigt at styrke kystlivscenterets økonomiske bæredygtighed. De er administrationens vurdering, at det kommunale tilskud skal løftes til i alt 1. mio. kr. årligt med virkning fra 2020.

Derfor skal udvalget tage stilling til at give et supplerende tilskud på 0,5 mio. kr. i 2020. Et tilskud i 2020 bør samtidig ses i sammenhæng med et politisk ønske om at gøre aktiviteterne i Kystlivscenteret permanente, hvorfor der fra og med budget 2021 vil skulle findes budget hertil.

 

Kystlivscenterets faser

Fase 1:

i 2017 blev der etableret en barkegryde. Dette projekt identificerede de relevante aktører og mulige samarbejder, som findes på det maritime område. Formålet med dette projekt var at etablere rammerne og indholdet i den langsigtede ambition for et permanent kystlivscenter.

Fase 2:

I 2018 – 2020 er der blevet arbejdet intensivt for at realisere et kystlivscenter. Dette er lykkedes. Kystlivscenteret har bl.a. fokus på formidling og samarbejde med undervisningsinstitutioner i kommunen, hvilke kommer til udtryk i et tæt samarbejde med grundskolerne.  Således er kystlivscenteret en del af projektet ”den kulturelle rygsæk” som bliver iværksat i 2020.  Sideløbende har kystlivscenteret hurtigt markeret sig, som en relevant maritim aktør både lokalt, regionalt og nationalt.  Der er et tæt samarbejde med Nationalmuseets fartøjssamling, som nu også har til huse i Holbæk.

Fase 3:

Fra 2021 og frem vil Kystlivscenteret vil være rammen for udvikling og formidling af skibshåndværk og vil markere Holbæk om et nationalt fokusområde for kystkultur på permanent basis, såfremt der er politisk opbakning hertil.

 

Baggrund for supplerende tilskud

Kystlivscenteret fungerer i dag som læringssted for børn og unge. Kystlivscenteret bidrager til at styrke turismen og skaber lokale autentiske oplevelser. Derudover skaber Kystlivscenteret borgerinddragende kystlivsaktiviteter og er en nøglespiller i udviklingen af det maritime miljø på Holbæk havn, bl.a. i samarbejde med nationalmuseet og de lokale træskibsmiljøer.

Udvalget for Kultur og Fritid fik på mødet d. 08.01.2020 præsenteret det strategiske arbejde med Kystlivscenteret i 2020 og årene frem (præsentation vedlagt). En del af præsentationen var et budget, som viste et forventet underskud på 510.000 kr. i 2020

Administrationen vurderer på den baggrund, at der årligt skal tilføres 0,5 mio. kr. yderligere, i fald Kystlivscenteret skal kunne opretholde sin drift med strukturel balance og dermed fortsat kan indgå i udviklingen af Holbæk Havn.

Sideløbende med det kommunale tilskud indgår kystlivscenteret fra 2020 i den kulturelle rygsæk (undervisningsforløb for skoleklasser og dagtilbud) og modtager herigennem 0,2 mio. kr.

 

Samarbejdsaftale fra 2021 og frem

Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2020. Derfor skal der i foråret 2020 iværksættes dialog med henblik på at lave en ny samarbejdsaftale for 2021 og frem. 

Finansieringen af et kommunalt tilskud til kystlivscenteret fra 2021 på 1.mio. kr. årligt, skal ske ved at prioritere midler indenfor kulturudvalgets eksisterende budgetramme.

Udvalget vil blive forlagt en særskilt sag herom, når et nyt aftaleudkast foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Det supplerende tilskud på 500.000 kr. i 2020 vil forventeligt kunne blive finansieret af de kommende overførte midler fra budget 2019.

Politisk beslutning om overførsel af midler til kulturområdet forventes i april 2020.

Finansiering af et supplerende tilskud på 500.000 kr. fra 2021 og frem vil kunne finansieres inden for udvalgets ramme på følgende vis:

-         300.000 kr. findes ved at reducere medlemstilskuddet til folkeoplysende foreninger med 20 kr. pr. medlem under 25 år (fra 220 kr. til 200 kr.)

-         100.000 kr. finansieres via lokaltilskudskontoen

-         100.000 kr. findes ved at halvere puljen til aktiviteter på haven (fra 200.000 kr. til 100.000 kr.)

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.

Sagshistorik, henvisninger

08.01.2020: udvalget for Kultur og Fritid: punkt 4 – drøftelse af Kystlivscenter 2020+

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Godkendt.caseno17-942_#5190627_v1_kystlivscenter, præsentation til kfu 08.01.2020.pdf.pdf

Bilag

Kystlivscenter, præsentation til KFU 08.01.2020.pdf


30. Beslutning om kultur-rygsæk aftale med Kystlivscenteret

Beslutning om kultur-rygsæk aftale med Kystlivscenteret
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes at indgå kultur-rygsæk aftale med Kystlivscenteret for de kommende 3 skoleår (20/21 – 22/23).
Beskrivelse af sagen

Som led i budgetaftalen 2020 er der afsat midler til at realisere en kultur-rygsæk rettet mod skoler og dagtilbud i Holbæk Kommune.

Udvalgets skal nu tage stilling til den første konkrete udmøntning i form af en aftale med Kystlivscenteret om levering af uddannelsesforløb rettet med 6. årgang.

Baggrund for projektet

I Holbæk Kommune er der gennem mange år opbygget et godt og attraktivt samarbejde omkring børns møde med kunst og kultur i dagtilbud og skole. Det samarbejde kan yderligere styrkes og udbygges til gavn for børn og unges indsigt og aktive deltagelse i kunst og kultur. Samtidig kan kulturinstitutionernes driftssituation styrkes, hvorved rammerne for at udvikle tilbud til børn og unde styrkes.

Projektet udspringer af:

-         Kulturministeriets strategier om børns møde med kunst og kultur

-         Folkeskolens formål og den åbne skole

-         Kravene i den styrkede pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet

Ambitionen er at have fokus på alle børn tidligt i deres liv – derfor inddrages både dagtilbuds- og skoleområdet.  Formålet er at bidrage positivt til dannelse i hele opvæksten.  En uddybende beskrivelse af Kulturrygsækken er vedlagt som bilag.

Indhold i aftalen med Kystlivscenteret

 • Kystlivscenteret leverer undervisningsforløb, som er rettet mod 6. årgang.
 • Der skal 28 undervisningsforløb pr. skoleår i aftaleperioden.
 • Skolerne kan vælge mellem 4 forskellige undervisningstilbud på Kystlivscenteret jf., så det er muligt at vælge et undervisningsforløb, som understøtter de øvrige aktiviteter på den enkelte skole.
 • De 4 undervisningsforløb er uddybende beskrevet i aftalens bilag 1:
  • ”Isefjordsjollen, barkning og rebslåning”
  • ”Hønen, garn, øser, dørk og stager”
  • ”Vi svømmer i mad”
  • ”Båden og vinden”
 • Der vil være en årlig evaluering, hvor både kystlivscenter og skolerne er forpligtet til at levere input og data.

Administrationen er i dialog med Teateret FairPlay om at indgå en tilsvarende aftale, rettet mod et andet klassetrin. Denne aftale vil blive forelagt udvalget i en særskilt sag.

Økonomiske konsekvenser

Det årlige tilskud på 200.000 kr. finansieres indenfor de midler til kultur-rygsæk, som blev afsat i budgetaftalen for 2020 samt overslagsårene.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Godkendt.caseno19-2635_#5194674_v1_beskrivelse af kulturrygsæk - endelig.pdf.pdf
caseno19-2635_#5194696_v1_kultur-rygsæk aftale, kystlivscenter - 2020+.pdf.pdf

Bilag

Beskrivelse af Kulturrygsæk - endelig.pdf
Kultur-rygsæk aftale, Kystlivscenter - 2020+.pdf


31. Beslutning om forlængelse af garantistillelse periode for lån til Mørkøv Hallen

Beslutning om forlængelse af garantistillelse periode for lån til Mørkøv Hallen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Holbæk Kommune påtager sig forlængelse af garantiforpligtigelsen fra 13½ år til 20 år for et lån på 2.874.000 kr. som Den selvejende institution Mørkøv Hallen vil optage i KommuneKredit til indfrielse af et tilsvarende eksisterende lån i Realkredit Danmark.
Beskrivelse af sagen

Den selvejende institution Mørkøv Hallen har i 2003 optaget et lån og den 12.04.2013 tilført et tillægslån i Realkredit Danmark til i alt 3.969.000 kr. til finansiering af anlægsudgifter. Holbæk Kommune har givet garanti for lånet.

Den selvejende institution Mørkøv Hallen har nogle udfordringer med likviditeten, og vil til forbedring af likviditeten foretage en låneomlægning af sit lån i Realkredit Danmark. Lånet har en restgæld på 2.874.000 kr., der ønskes indfriet således, at et nyt lån optages i KommuneKredit til en noget lavere rente og uden betaling af bidragssatser.

Samtidig søger Mørkøv Hallen om en forlængelse af garantiforpligtigelsen fra 13½ år til 20 år.

Mørkøv Hallen vil ved en låneomlægning få en besparelse de første år på ca. 130.000 kr. pr. år, dog vil afdragsperioden blive forlænget fra 2033 til 2040. Den samlede besparelse vil over den 20 årige periode andrage ca. 600.000 kr.

Det skal bemærkes, at Mørkøv Hallen får et driftstilskud i 2020 på 1.704.000 kr. til drift og vedligeholdelse af hallen og udendørs idrætsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart vil forlængelsen af garantiforpligtigelsen fra 13½ år til 20 år ikke have nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, hvis lånet afvikles på de indgåede vilkår.

Holbæk Kommune kan dog blive nødsaget til, at have et midlertidigt udlæg i forbindelse med indfrielse af lånet i Realkredit Danmark på 2.874.000 kr. og inden det nye lån i KommuneKredit kan blive effektueret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

I.h.t. pgf. 41 i Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om påtagelse af garantiforpligtigelse.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Indstilles godkendt.

32. Beslutning om frigivelse af afsatte anlægsmidler til Svinninge kunstgræsbane

Beslutning om frigivelse af afsatte anlægsmidler til Svinninge kunstgræsbane
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til anlægsbevilling ”Svinninge Kunstgræsbane” under Udvalget for Kultur og Fritid frigives
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har den 17. oktober 2019 i budgetaftalen for 2020-2023 indgået aftale om, at der 2020 afsættes 4 mio.kr. til etablering af kunstgræsbane i Svinninge.

Svinninge Idrætsforening har fokus på at styrke klub og lokalsamfund og vil udvikle idrætslivet i og omkring byen. En kunstgræsbane i Svinninge giver mulighed for motion og fodbold hele året og vil give mulighed for at omkringliggende klubber som Jyderup, Gislinge, Kundby og Hjembæk kan anvende kunstgræsbanen i Svinninge. Dette vil kunne aflaste tilsvarende baner i Tuse og Mørkøv.

Svinninge Fodboldklub har meddelt, at de kan bidrage med 1 mio. kr., Der fratrækkes gavemoms af beløbet og nettobidrag er 825.000 kr. Svinninge IF er afhængige af Fonde og søger igennem forskellige året igennem. Svinninge Fodboldklub deler betalingen i to rater. Første bidrag fra Svinninge Fodboldklub kan erlægges ca. 1/7-2020 med en slut afregning senest 31/12-2020. 

Det afsatte beløb skal dække rådgivning, administrationsbidrag, boreprøver, uforudsete udgifter samt etablering af en kunstgræsbane med hegn, lys og sti.  Det forudsættes, at der kan afgives tilbud inden for rammen, men da 4G-baner i Danmark (se beskrivelse nedenfor) er nyt, og der endnu ikke er foretaget boreprøver på området i Svinninge, kan der forekomme en ekstra udgift. Skulle dette blive aktuelt, vil dette blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen.

Banen placeres vest for Svinningehallen på en eksisterende naturgræsbane som en omlægning af denne. Idrætsanlægget har i dag 2 x 11-mandsbaner, atletikbane samt tennisbane.  jf. bilag 1 Placering af kunstgræsbanen.

Miljøvenlig kunstgræsbane

Holbæk Kommune har undersøgt hvordan der kan etableres en miljøvenlig kunstgræsbane uden nogle former for infill. Infill er det produkt der lægges i konventionelle kunstgræstæpper for at give spillerne en mere naturtro og behagelig spilleoplevelse. Infill er gummigranulat, som har tendens til at sprede sig som mikroplast udenfor banen til gene for natur og vandmiljø.

En 4 generations - kunstgræsbane udmærker sig ved ikke have noget infill. Kunstgræstæppet på 4G er forbedret for at kompensere for dette og sikre en god spilleoplevelse. En 4G bane består således kun af et kunstgræstæppe og sand og dermed mindskes risikoen for spredning af mikroplast (bilag 2 Sammenligning af kunstgræsbaner).  

Svinninge Fodbold Klub har været på besigtigelse i Gladsaxe, hvor de har afprøvet en lille 4G-testbane. Efter besøget har klubben meddelt deres ønske om en 4G-bane i Svinninge.

Ingen 4G baner er pt. godkendt af FIFA, men banerne opfylder den nordiske kvalitetsstandard og overholder kravene for den europæiske norm EN15330-1 standard, som beskriver kvalitet og egenskaber for kunstgræs til sportsbelægninger. Den manglende FIFA-godkendelse betyder, at banen ikke kan anvendes til divisionsfodbold og dette er klubben bekendt med. 

Den videre proces

Når midlerne er frigivet, sættes anlægsprojektet i gang. Kunstgræsbanen forventes at være klar til ibrugtagning til august 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 4 mio.kr. til etablering af Svinninge Kunstgræsbane.

Svinninge Fodboldklub har meddelt, at de kan bidrage med 1 mio.kr. Der skal betales gavemoms af dette beløb. Gavemomsen udgør 17,5% dvs. et nettobidrag på 825.000kr. hvilket giver en samlet sum til etablering af kunstgræsbanen på 4,8 mio. kr. 

Denne type af bane er ny og der kan derfor forekomme en ekstra udgift, som vil blive kendt efter licitation. Forekommer en ekstra udgift, vil dette blive fremlagt for kommunalbestyrelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Valg af en 4G-bane mindsker de negative miljømæssige konsekvenser, som ellers typisk er forbundet med anlæg af kunstgræsbaner, da banen ikke indeholder infill.

Høring

 

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Indstilles godkendt.caseno20-5812_#5175489_v1_bilag 1; placering af kunstgræsbanen.pdf.pdf
caseno20-5812_#5175490_v1_bilag 2; sammenligning af kunstgræsbaner.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1; Placering af kunstgræsbanen.pdf
Bilag 2; Sammenligning af kunstgræsbaner.pdf


33. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020 i Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020 i Udvalget for Kultur og Fritid
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget.

 

Drøftelsessag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes.
Alternativ indstilling

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover.

I 2021 er det samlede måltal for alle udvalg på 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. fordi de 28 mio. kr. reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer samt med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer. Til forskel fra tidligere år, skal der kun arbejdes med at finde effektiviseringer og ikke besparelser jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra 22. januar 2020.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, så kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

Måltallet:

Måltallet for Udvalget for Kultur og Fritid er 2,5 mio. kr. herfra fratrækkes -0,2 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 2,3 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

Tidsplan:

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer i foråret 2020 er vedtaget sammen med måltallet i Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Primo februar og marts

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED-organisation samt råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021

20. maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Drøftelsen af effektiviseringsforslag:

På mødet i marts bliver forslag til effektiviseringer i 2021 præsenteret og herefter drøftet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Drøftet.

34. Drøftelse af budget 2021-2024 i Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelse af budget 2021-2024 i Udvalget for Kultur og Fritid
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget.

 

Drøftelsessag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter budgetforslaget 2021.
Beskrivelse af sagen

Den politisk tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020:

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Udvalget for Kultur og Fritid

119,6

118,5

118,5

115,4

Kultur og Fritid

119,6

118,5

118,5

115,4

 

Mødet i marts igangsætter arbejdet med budgettet, som løber fra til juni. I den periode skal udvalget sammensætte et budgetforslag, som holde sig inden for budgetrammen og bygger på nye forudsætninger, som gælder for 2021.

Løbende vil administrationen præsentere udvalget for nye forudsætninger og løsninger på eventuelle udfordringer, som måtte dukke op på grund af de nye forudsætninger. Der lægges også op til at udvalget skal arbejde med mulighed for omprioriteringer.

Sidste gang, udvalget drøfter budgetforslag 2021, er på møderne primo juni. På disse møder godkender udvalgene det administrative oplæg til budgetforslaget.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Drøftet.

35. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. februar 2020

Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. februar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 

 1. til orientering om fordeling af – Udstyrspuljen – til efterretning
Beskrivelse af sagen

Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2020 restbudget på 143.027 kr. til de tre fordelinger.

Der er til denne ansøgningsfrist den 1. februar indkommet 28 ansøgninger for i alt 920.990kr., og der er til denne fordeling et budget på omkring 47.000 kr.

Det høje antal ansøgninger er en følge af, at puljerne på kultur- og fritidsområdet var suspenderet fra juni og til slutningen af 2019.

Det administrative udvalg har valgt at give støtte til 8 af de 28 ansøgninger for i alt 50.327 kr.

I vedlagte bilag, er der anført begrundelse til tilskud / afslag, samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.

Relation til kultur- og fritidspolitikken

Uddeling af midler fra Udstyrspuljen understøttet Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Fællesskab, læring og dannelse”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab”.

Økonomiske konsekvenser

Efter fordelingen af ansøgninger 1. februar 2020 er der et restbudget på 92.700 kr. til de næste 2 runder.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen Miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Taget til efterretning.caseno12-5692_#5190686_v1_udstyrspulje 2020 - 1. februar.pdf.pdf

Bilag

Udstyrspulje 2020 - 1. februar.pdf


36. Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. februar 2020

Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. februar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget Kultur og Fritid

 

Orienteringssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 

 1. tager orientering om fordeling af puljen – Kulturelle Arrangementer – til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Puljen Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2020 samlet afsat 227.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til ansøgningsrunden den 1. februar 2020 indkommet 10 ansøgninger for i alt 215.800 kr., og der er til fordeling et ramme på ca. 75.000 kr.

Det administrative udvalg har valgt at give begrænset underskudsgaranti til hver af de 10 ansøgninger for i alt 116.100 kr.

I vedlagte bilag, er de 10 ansøgninger liste op med ansøgt beløb og bevilling af underskudsgaranti.

Administrationsgrundlag for puljen Kulturelle Arrangementer

Puljen er afsat til mindre ikke-kommercielle kulturelle aktiviteter. Tilskud gives som udgangspunkt som underskudsgaranti. Der gives om udgangspunkt ikke tilskud til forplejning, transport, løn, annoncering samt jubilæer og receptioner, hvorfor nogle ansøgere vil opleve, at de bevilges et mindre tilskud end ansøgt.

Relation til kultur- og fritidspolitikken

Uddeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Udsyn og oplevelser”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil sikre en spredning og mangfoldighed i kommunens begivenheder, så lokalområdernes særlige kompetencer og kendetegn sættes på spil”.

Økonomiske konsekvenser

Der bruges 116.100 kr. fra puljen Kulturelle Arrangementer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen Miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Taget til efterretning.caseno12-15493_#5193311_v1_2020 - 1. februar ansøgninger - oversigt.pdf

Bilag

2020 - 1. februar ansøgninger - oversigt


37. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 4. marts 2020

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 4. marts 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

 

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

 

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i Udvalget for Kultur og Fritid:

 

Mødet den 1. april 2020:

-         Beslutning om benyttelsesaftale med DCH Jyderup

-         Beslutning om navnerettigheder på mindre idrætsanlæg

-         Beslutning om egnsteateraftaler 2021-2024

-         Beslutning om ”kultur rygsæk”-aftale med Teater Fair Play

 

 

Mødet den 6. maj 2020:

-         Budgetrevision 2

 

Mødet den 3. juni 2020:

-

 

38. Underskriftsark

Underskriftsark