UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13, Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

05-02-2020 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

05-02-2020 18:00:00


PUNKTER

13. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. februar 2020
14. Drøftelse af evalueringsrapport for Holbæk Teater
15. Orientering om Aprilfestival 2020
16. Orientering om aktivitetsgenererede data i sportshaller
17. Beslutning om tilskud til Carmen Opera på Hørbygård Gods den 29. august 2020
18. Beslutning om tilskud renoveringsprojekt for Æglageret
19. Beslutning om Budgetrevision 1 2020
20. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
21. Beslutning om budgetmidler til kultur- og fritidsformål
22. Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
23. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 5. februar 2020
24. Underskriftsark13. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. februar 2020

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. februar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:
 

 1. godkender dagsordenen til Udvalget for Kultur og Fritid 5. februar 2020.
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Godkendt.

14. Drøftelse af evalueringsrapport for Holbæk Teater

Drøftelse af evalueringsrapport for Holbæk Teater
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter anbefalinger i Statens Kunstfonds evalueringsrapport for Holbæk Teater
 2. udvalget drøfter hvorvidt der skal optages dialog med Slagelse Kommune omkring vilkår for indgåelse af fælles egnsteateraftale.
Beskrivelse af sagen

Ad 1) drøftelse af anbefalinger fra Statens Kunstfonds evalueringsrapport

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har forestået en evaluering af egnsteateret Holbæk Teater. Evalueringsrapporten forelå i juni 2019 og er vedlagt som bilag.

På udvalgsmødet vil repræsentanter for Holbæk Teaters ledelse og bestyrelse give en præsentation af deres tiltag og videre arbejde med de anbefalinger, som følger af evalueringsrapporten.

Administrationen har været i dialog med Holbæk Teaters ledelse og bestyrelse om indholdet af rapporten. Referatet fra dette møde er vedlagt som bilag.

Det er administrationens anbefaling, at Kulturministeriets anbefalinger til god ledelse i selvejende kulturinstitutioner også indgår i den videre fælles dialog. Udvalget blev orienteret om disse anbefalinger på KFU-mødet i januar (se link i sagshistorik)

I lyset af ovenstående, er det administrationens vurdering, at der i særlig grad bør arbejdes med tiltag indenfor følgende emner:

-         Fokus på at styrke teatrets kunstneriske identitet, herunder tydeliggøre og skærpe den kunstneriske profil og det kunstneriske udtryk i teaterets egenproduktioner.

 

-         Bestyrelsens overvejelser i forhold til et fremtidigt styrket samarbejde / en fusion med Teatret Fair Play.

 

-         Teaterets arbejde på at udvikle teatertilbud i Slagelse kommune (Udviklingen af Teater Sjælland).

-          

 

-         Bestyrelsens overvejelser i forhold til bestyrelsessammensætning og aflønning.

 

Repræsentanter er Holbæk Teater´s bestyrelse og daglige ledelse deltager under denne del af dagsordenen

 

Ad 2) Udvalget drøfter hvorvidt der skal optages dialog med Slagelse Kommune omkring vilkår for indgåelse af fælles egnsteateraftale.

 

Det skal samtidig drøftes, hvorvidt Holbæk Kommune skal rette henvendelse til Slagelse Kommune med henblik på at få optaget en politisk drøftelse af præmisser og vilkår for indgåelse af en 4-årig egnsteateraftale, hvori begge kommuner bidrager økonomisk.

Denne del af drøftelsen sker uden deltagelse af repræsentanter fra Holbæk Teater´s bestyrelse og daglige ledelse.

 

Den videre proces

Arbejdet med – og udmøntningen af – evalueringsrapportens anbefalinger samt eventuelle politiske drøftelser med Slagelse Kommune - skal indgå i den kommende egnsteateraftale for teateret.

Et udkast til en ny egnsteateraftale for perioden 2021 – 2024 forventes behandlet på møde i udvalget for Kultur og Fritid den 4. marts 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne drøftelse.

Sagshistorik, henvisninger

KFU møde d. 8. januar 2020: Orientering om Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af kulturinstitutioner

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Drøftet.caseno11-81486_#5127420_v1_evaluering af holbæk teater, kulturstyrelsen, samlet rapport.pdf
caseno11-81486_#5164354_v1_referat, møde 16.12.2019 om evalueringsrapport.pdf.pdf

Bilag

Evaluering af Holbæk Teater, Kulturstyrelsen, samlet rapport
Referat, møde 16.12.2019 om evalueringsrapport.pdf


15. Orientering om Aprilfestival 2020

Orientering om Aprilfestival 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Aprilfestival 2020 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er vært for Aprilfestival 2020. Frem til festivalen vil Udvalget for Kultur og Fritid løbende på sine møder få en orientering fra administrationen om status for festivalen. Den løbende orientering vil bl.a. tage udgangspunkt i:

 • den overordnede målsætning
 • inddragelse af skoler og dagtilbud
 • samarbejde med lokalområderne
 • samarbejde med unge (GK-miljøer med mere)
 • samarbejde med frivillige omkring festivalen.
Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Taget til efterretning.

16. Orientering om aktivitetsgenererede data i sportshaller

Orientering om aktivitetsgenererede data i sportshaller
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget 

1. Tager orienteringen til efterretning. 

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har indgået en toårig samarbejdsaftale med Lokale- og Anlægsfonden (LOA), hvori vi måler aktiviteten i en række udvalgte idrætshaller. Ni idrætshaller i Holbæk Kommune har givet tilsagn om at være med i projektet "Aktivitetsmåling i idrætshaller", som blev iværksat med udgangen af 2019. Projektet har til formål at skabe synlighed omkring booket og realiseret aktiviteter i hallerne, hvormed vi kan får en forbedret udnyttelse af ikke anvendte tider.

Den tilhørende teknologi er nu opsat, og data er derfor tilgængelige. Forud for offentliggørelse af data en præsentation for udvalget.

Efter offentliggøre primo februar er det herefter tanken, at der offentliggøres tal hvert kvartal for alle deltagende haller.

Fra 2021 gøres forsøget permanent, og herfra indgår samtlige haller datagenereringen.

 

https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/sport-og-fritid/aktivitetsmaaling-i-idraetsfaciliteter/

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne orientering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Taget til efterretning.

17. Beslutning om tilskud til Carmen Opera på Hørbygård Gods den 29. august 2020

Beslutning om tilskud til Carmen Opera på Hørbygård Gods den 29. august 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der gives støtte på 30.000 kr. til Carmen Opera på Hørbygård den 29. august 2020 under forudsætning af, at Turland Tuse Næs som arrangør kan rejse eksterne finansiering til arrangementet på 136.000 kr. så der som minimum er balance i budgettet
Beskrivelse af sagen

Foreningen Turland Tuse Næs har ansøgt om underskudsgaranti på 150.00 kr. samt kommunal mellemfinansiering 120.000 kr. til Carmen Opera på Hørbygård Gods på Tuse Næs den 29. august 2020. Arrangementet sker i samarbejde med den selvejende institution Opera i Provinsen, som leverer en samlet pakke med solister, skuespillere, instruktør, musikere, dirigent mv. Arrangøren har lavet aftale med ejerne af Hørbygård Gods, der stiller godsets park gratis til rådighed for arrangementet.

Administrationen indstiller, at der gives tilsagn om tilskud på 30.000 kr. under forudsætning af, at det lykkes for Turland Tuse Næs at rejse ekstern finansiering for 136.000 kr. og der således skabes balance mellem udgifter og indtægter for arrangementet. Der ydes ikke kommunal mellemfinansiering, da Turland Tuse Næs ikke p.t. har opnået tilsagn om ekstern finansiering, som kræver mellemfinansiering. Der er ikke praksis for at yde kommunal mellemfinansiering på forventet billetsalg. 

Carmen Operaen har et samlet budget på 346.000 kr. Der budgetteres med billetpriser på 450 kr. og Opera i Provinsen har betinget sig, at et maksimum på 400 billetter kommer til salg. Billetindtægterne kan således maksimalt udgøre 180.000 kr.

Budget kan sammenfattes således:

Udgifter oplyst af Turland Tuse Næs

-346.000 kr.

Anslået salg af billetter (400 stk. x 450 kr.)

 180.000 kr.

Tilskud fra Holbæk Kommune (under forudsætning af beslutning)

   30.000 kr.

Manglende finansiering

 136.000 kr.

 

Om operaprojektet

Den 19. april 2020 startes der op med en koncert, ”Vild med Opera”, i Hørby Kirke. Til denne koncert har Turland Tuse Næs fået sponsorater, som sammen med billetindtægterne dækker udgifterne.

Den 29. august afholdes Carmen Opera på Hørbygård Gods i samarbejde med Opera i Provinsen. Operaen synges på dansk af professionelle solister og Opera i Provinsens kor. Der bliver tale om en vandrekoncert, hvor publikum føres rund i parken under de forskellige akter.

I tilfælde af regnvejr gennemføres koncerten indendørs i en lade på Hørbygård Gods.

Hvis arrangementet bliver en succes, planlægges Opera på Hørbygård Gods til at blive en tilbagevendende begivenhed hvert andet år.

Relation til kultur- og fritidspolitikken

Støtte til Carmen Opera på Hørbygård understøtter kultur- og fritidspolitikkens tema
”Udsyn og Oplevelse”. En del af indsatsen under dette tema er ”Vi vil sikre en spredning og mangfoldighed i kommunens begivenheder, så lokale kompetencer og kendetegn kommer i spil”.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 30.000 kr. til Carmen Opera på Hørbygård Gods den 29. august 2020 kan finansieres fra Eventpuljen. Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 5. februar 2020 har Eventpuljen et restbudget på 88.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Godkendt.caseno20-4369_#5164750_v1_ansøgning kultur- og fritidssekretariatet 2019.pdf.pdf
caseno20-4369_#5164758_v1_projektbeskrivelse til carmen operaen.pdf.pdf
caseno20-4369_#5164766_v1_opera på hørbygård budget 24.01.20 (002).pdf.pdf

Bilag

Ansøgning Kultur- og Fritidssekretariatet 2019.pdf
Projektbeskrivelse til Carmen Operaen.pdf
OPERA PÅ HØRBYGÅRD budget 24.01.20 (002).pdf


18. Beslutning om tilskud renoveringsprojekt for Æglageret

Beslutning om tilskud renoveringsprojekt for Æglageret
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der frigives et tilskud på 200.000 kr. til renoveringsprojekt for Æglageret. Tilskuddet finansieres fra lokaletilskudskontoen på politikområde Kultur og Fritid i budget 2020.
Alternativ indstilling

 

 

Beskrivelse af sagen

Den selvejende institution Æglageret har siden foråret 2018 arbejdet på at rejse økonomiske midler til renovering af deres bygning. I projektet indgår renovering af tag og murværk, samt indretning af 1. salen med en ny sal til aktiviteter. Desuden etableres der handicapadgang i form af elevator til alle etager. Det samlede budget udgør  8.550,000 kr. ex moms.

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 27. november 2019 præsenterede repræsentanter fra Æglagerets bestyrelse renoveringsprojektet for udvalget. Efterfølgende den 4. december 2019 blev der udarbejdet en støtteerklæring, hvor Udvalget for Kultur og Fritid udtrykte sin støtte til projektet – herunder: ”Såfremt Æglageret kan rejse mindst 4. mio. kr. i eksterne støtte til renoveringsprojektet, vil Udvalgets for Kultur og Fritid være positivt indstillede for at støtte projektet med 200.000 kr. yderligere.”

Den 12. december 2019 modtog Æglageret tilsagn til renoveringsprojektet fra Den A. P. Møllerske Støttefond på 4. mio.

Status for projektøkonomi

Fra

Beløb

Lokale og Anlægsfonden

200.000 kr.

Den A. P. Møllerske Støttefond

4.000.000 kr.

Den Selvejende institution Æglageret (egenfinansiering)

100.000 kr.

Holbæk Kommune – tilskud fra Projektudvalget for udvikling af lokalområderne, puljen Rum til  llesskaber (godkendt i Økonomiudvalget 5. december 2018)

425.000 kr.

Udvalget for Kultur og Fritid (under forudsætning af beslutning d. 5.02.20)

200.000 kr.

I alt rejst januar 2020

4.925.000 kr.

Samlet budget

8.550.000 kr.

Rest projektfinansiering

3,6 mio. kr.

 

Æglagerets bestyrelse skal nu søge andre fonde for at dække de sidste 3,6 mio. kr. Bestyrelsen skønner, at det er et meget stort plus i ansøgningsprocessen, at Æglageret har modtaget den store donation fra Den A. P. Møllerske Støttefond.

Økonomiske konsekvenser

idet der ikke i budget 2020 er afsat et selvstændigt budget til formål som dette, kan et tilskud  på 200.000 kr. til renoveringsprojekt for Æglageret finansieres fra lokaletilskudskontoen på politikområde Kultur og Fritid i budget 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 27.11.19, punkt 111: Drøftelse af renoveringsprojekt for Æglageret

Økonomiudvalget d. 5.12.2018, punkt 276: Beslutning om tildeling af midler fra puljen ”rum til fællesskab” efteråret 2018

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Godkendt.

19. Beslutning om Budgetrevision 1 2020

Beslutning om Budgetrevision 1 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes
 3. der gives tillægsbevilling på 250.000 kr. til indskudskapital til Destination Sjælland under finansforskydninger på Økonomiudvalget som besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019
 4. at der – i forlængelse af punkt 3 – gives negativ tillægsbevilling på 250.000 kr. på driften til politikområde Erhverv og Turisme under Økonomiudvalget
Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 1 (BR1) er den første af 4 budgetrevisioner i 2020.

BR1 anvendes til konsekvensrettelser i forhold til 2019 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2020. Der udarbejdes ikke et fuldt estimat, men der ses på indvirkningen af forbruget i 2019 på budget 2020 og budget 2021.

BR2 og BR3 behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt handleplaner og omprioriteringer af budgettet.

BR2 anvendes desuden som grundlag for en række udgifter til budget 2021. Ved BR3 tilpasses budgetterne, som følge af konsekvenserne i økonomiaftalen.

I BR4 vil der – i lighed med tidligere år - blive taget stilling til fordeling af buffer til uforudsete udgifter i det omfang, der er brug for det. BR4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december måned.

 

Forventet regnskab 2019

Samlet set viser det forventede regnskab for 2019 på driften, at budgettet overholdes. Der blev ved BR4 i 2019 givet tillægsbevillinger for at sikre budgetoverholdelse på Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. På trods af tillægsbevillingen ses der med det forventede regnskab dog stadig et merforbrug på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Der er dog stadig usikkerhed omkring størrelsen af refusioner på udvalgets område. På de øvrige områder er budgettet overholdt.

Det forventes samtidig, at budgettet til serviceudgifter i Holbæk Kommune overholdes, hvilket betyder, at der ikke bliver en individuel sanktion i 2020 på baggrund heraf. På nuværende tidspunkt forventes servicerammen for kommunerne samlet set heller ikke at blive overskredet.

 

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2019, som ikke er indarbejdet i budget 2020
 2. Konsekvensrettelser af budgetter, som er placeret på forkerte politikområder

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne der er indstillet ændret kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområder.

 

Omplaceringer og tillægsbevillinger i BR1

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2019, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2020. Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetter er placeret på forkerte politikområder.

Det indstilles blandt andet, at der omplaceres 8,5 mio. kr. fra politikområde Administration til beskæftigelsesindsatsen under politikområde Beskæftigelse og Uddannelse. Herudover indstilles midler til udvikling af lokalområder flyttet fra politikområde Kultur og Fritid til politikområde Administration.

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019, blev det besluttet, at Holbæk Kommune skulle indgå i turismesamarbejdet Destination Sjælland. Dette betød, at der, udover driften, skulle afsættes et beløb til egenkapital på 250.000 kr. fra Holbæk Kommune.  Rent teknisk betyder det, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til aktiedeponering ved oprettelse af Destination Sjælland. Denne finansieres af budget under driften på politikområde Erhverv og Turisme. Budgettet til dette er afsat i budget 2020.

En samlet liste over forklaringerne på omplaceringerne kan ses af bilag 2.

 

Indvirkning af forbrug i 2019 på budget 2020 og konsekvenser for 2021 (ændrede forudsætninger)

Siden budgetvedtagelsen for 2020 er forudsætningerne på en række områder ændret. Nogle forudsætninger er alene ændringer i forhold til om der er tale om serviceudgifter eller forsørgelsesudgifter, mens andre har konsekvenser for den samlede driftsramme. Der er tale om et tidligt estimat for året og erfaringen fra tidligere år viser, at det generelt er svært at skønne over udviklingen i indeværende og kommende år på nuværende tidspunkt. Handlingerne der udføres her ved BR1 skal ses i lyset heraf.

 • Der er udarbejdet sag til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vedrørende konjunkturer og høj indflyvning til budget 2020. Der forventes en ekstra udgift på 17,7 mio. kr. som følge af indvirkningen af forbruget i budget 2019 på budget 2020. Der er udarbejdet handleplaner til at imødegå disse udgifter. Herudover forventes der med baggrund i statens seneste økonomiske redegørelse på beskæftigelsesområdet et merforbrug på 15,6 mio. kr. som følge af ændrede konjunkturer. Hvis landstendenserne følger redegørelsen, vil Holbæk Kommune blive reguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen. Udviklingen afventes inden der bliver iværksat yderligere handlinger. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne.
 • Udgifterne til Udbetaling Danmark i 2020 under politikområde Administration forventes samlet set at blive 4 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2020. 2,6 mio. kr. af denne udgift skyldes fejl i forbindelse med budgetteringen af området for budget 2020. De resterende 1,4 mio. kr. er en ekstra regning fra KMD, som var ukendt ved vedtagelsen af budget 2020. Udgiften er en ekstra serviceudgift. Konsekvensen for budget 2021 er under udredning. Da det stadig er tidligt på året og da Økonomiudvalget historisk har haft mindreforbrug ses tiden an. Hvis der ved BR2 er merforbrug på Udvalget, vil der blive udarbejdet handleplaner med henblik på budgetoverholdelse.
 • Socialudvalgets økonomi forventes også at være under pres i 2020. På Voksenspecialområdet skal en lang række forudsætninger lykkes for budgettet for 2020 overholdes. Der er fortsat en forventning om, at dette kan lade sig gøre. På Børnespecialområdet er der også en lang række forudsætninger der skal lykkes. Udviklingen i udgifterne på området har været stigende der har i januar været flere anbringelser end forventet. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne. Ved BR2 vil der, hvis området melder merudgifter ind, blive udarbejdet handleplaner.
 • Udgifter til interne mentorer har hidtil været bogført som forsørgelsesudgifter under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En del af disse udgifter skal bogføres som serviceudgifter under Økonomiudvalget. Beløbet er endnu ukendt, men af en væsentlig størrelse. Beløbets forventes kendt ved BR2.
 • Niveauet for serviceudgifter forventes udover ovenstående punkter forbedret med 12,5 mio. kr. hvilket skyldes at de 8,5 mio. kr. nævnt i omplaceringer ovenfor anvendes på beskæftigelsesindsats og dermed formindsker forbruget af serviceudgifter. Dertil er 4 mio. kr. under Forberedende grunduddannelse (FGU) budgetmæssigt placeret som serviceudgifter, men er retteligt ikke-service.

 

 

Indvirkning på den samlede ramme

Indvirkning af forbruget i 2019 samt de ændrede forudsætninger betyder samlet set et pres på det oprindelige budget i 2020 på ca. 37 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner for 17 mio. kr. og for de sidste 20 mio. kr. ses tiden nærmere an. Det oprindelige budget for 2020 har en kassestyrkelse på 26 mio. kr. og der er afsat en buffer til uforudsete udgifter på 13 mio. kr.

 

Serviceudgifter

Det nuværende pres på serviceudgifterne kan ses af nedenstående tabel

Pres på serviceudgifter i 2020 (- = mindre pres)

mio. kr.

Udbetaling Danmark

4,0

Pres på Socialudvalg (for nuværende 0)

0,0

Mentorer som serviceudgift (pt. ukendt)

 

Forbedring beskæftigelsesindsats

-8,5

Forbedring FGU

-4,0

 

 

Skatter

I budget 2020 har kommunerne samlet set sat skatterne mere op end det var aftalt i økonomiaftalen. Holbæk Kommune har ikke sat skatten op, men rammes af en kollektiv sanktion, fordi kommunerne under et har sat skatten op. Beløbet er ikke kendt endnu, men forventes at være af begrænset størrelse. I 2019 udgjorde beløbet ca. 200.000 kr.

 

Implementering af budget 2020

I forbindelse med implementeringen af budget 2020 er der en række initiativer, der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse. Status på implementeringen af disse er medtaget i bilag 3 og 4 og vil blive medtaget i de resterende budgetrevisioner i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører ikke økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.caseno20-2842_#5169087_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169089_v1_bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169085_v1_bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169086_v1_bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf
Bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf
Bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf


20. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 drøftes
Beskrivelse af sagen

Den 22. januar 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny model for arbejdet med effektiviseringer samt fordelingen af måltal for effektiviseringer i budget 2021.

Med denne sag igangsættes arbejdet i de stående udvalg i forhold til at identificerer effektiviseringer i budget 2021. Udvalgene vil på møderne i februar, marts og april blive præsenteret for de effektiviseringsforslag, som administrationen har identificeret. I april oversender udvalget forslagene til Økonomiudvalget, som sender dem i høring.

Ved budget 2018 besluttede kommunalbestyrelsen, at man fremadrettet skulle arbejde med en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse d. 22. januar modellen for 2021, er besparelser ikke længere en del af modellen. Der arbejdes nu udelukkende med effektiviseringer.

Formålet med at arbejde med effektiviseringer er at lokalisere effektiviseringsgevinster som kan skabe plads for politisk prioritering. Samtidig skal det hjælpe organisationen med at fokusere og optimere arbejdsgange, så kommunens midler anvendes så økonomisk effektivt som muligt

Ny model for effektiviseringer:

 • Måltallet på 28 mio. kr. fastholdes svarende til ca. 1 % af serviceudgifterne
 • Der arbejdes udelukkende med effektiviseringer
 • Hvis udvalget kan lokalisere effektiviseringsgevinster, som samlet set for udvalget, overstiger deres måltal, så kan udvalget bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønsker. Overopfyldelse tilgår ikke længere fællesskabet, medmindre det er udvalgets ønske
 • Udvalget skal samlet set opnå deres måltal på tværs af udvalgets politikområder, derfor kan overopfyldelse på et politikområde, bruges til at dække underopfyldelse på et andet politikområde. Først når det samlede måltal er opnået, kan udvalget disponere over evt. yderligere overopfyldelse
 • Den nye model fastholder den tidligere tidsmæssige forskydning i forhold til budgetprocessen, så høringen af effektiviseringsforslagene sker i foråret og effektiviseringsforslagene vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj. På den måde kendes det politiske råderum samt evt. overopfyldelse på udvalg før budgetcampen i august.

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer:

Dato:

Handling

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringerne i 2021

Primo marts og april

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED- Organisation samt råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021

20 maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Mål tal for effektiviseringer i 2021:

Den nye fordeling af måltal tager udgangspunkt i de to tidligere års effektiviseringer justeret med administrations vurdering af, hvad der er realistisk. Måltallet tager samtidig hensyn til stigende profiler fra effektiviseringsforslag i 2019 og 2020. Disse forslag reducerer måltallet for budget 2021.

I 2021 priser i 1.000 kr.

Måltal

Profil fra tidligere år

Faktiske måltal

Kultur og Fritid

2.500

-200

2.300

Kultur og Fritid

2.500

-200

-2.300

I alt

28.000

-8.850

19.150

Disponeret til investeringer

-5.000

 

-5.000

Reel mulighed for politisk råderum

23.000

-8.850

14.150

 

På mødet fremlægges overvejelser i forhold til effektiviseringer i 2021

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Drøftet.

21. Beslutning om budgetmidler til kultur- og fritidsformål

Beslutning om budgetmidler til kultur- og fritidsformål
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det udisponerede restbeløb på 0,6 mio. kr., der i 2019 var afsat til ’Mastebro’ under Udvalget for Klima og Miljø, overføres fra budget 2019 til 2020 og omprioriteres til Udvalget for Kultur og Fritid og frigives til kultur- og fritidsformål.
Beskrivelse af sagen

Der har tidligere været afsat årlige anlægsmidler under Udvalget for Kultur og Fritid til mindre kultur- og fritidsformål.

I budget 2020 og overslagsår 2021, er der ikke afsat frie anlægsmidler til disse formål.

Administrationen modtager løbende en række henvendelser fra foreninger og kulturinstitutioner, hvor fx fonde eller andre bidrager under forudsætning af, at Holbæk Kommune også forpligter sig til at bidrage økonomisk til mindre bygge- og anlægsprojekter.

Der er ofte tale om en ”gearing” af et relativt mindre kommunalt økonomisk bidrag, hvor andre bidrager med størstedelen af økonomien.

Derfor anbefaler administrationen, at der omprioriteres udisponerede midler fra budget 2019 til 2020, som beskrevet i hovedindstillingen.

Ved vedtagelsen af budget 2019, blev der afsat 1 mio. kr. til brugskunstprojektet ’Mastebro’ i 2019, med denne forudsætning jf. Budgetaftale 2019: ”Hvis projektet ikke er påbegyndt realiseret senest med udgangen af 2019, bortfalder bevillingen”.

Mastebroen blev ikke påbegyndt realiseret inden udgangen af 2019 og midlerne kan derfor omprioriteres til andre formål.

Administrationen anbefaler at de 0,6 mio. kr. frigives nu, så der kan gives tilsagn ad hoc.

Der udarbejdes en orientering ved budgetrevision 2, der beskriver, hvordan midlerne forventes udmøntet i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen traf d. 13.12.2019, som en del af den endelige beslutning om ”Forslag til Lokalplan 11.19 Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 for boligbebyggelse v. Holbækvej 102, J”, beslutning om, at der omprioriteres 0,4 mio. til reetablering af boldhegn og hæk, som finansieres ved omprioritering af midler til Mastebro i budget 2019.

Derfor er der 0,6 mio. til rest i 2019, der kan anvises overført og omprioriteret til kultur- og fritidsområdet i budget 2020.

Udklippet fra side 15 i Budget 2020-2023, viser det manglende økonomiske råderum til fx mindre bygge- og anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet i budget 2020, 2021 og 2023. 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Umiddelbart ingen

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Indstilles godkendt.

22. Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen ’Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering’. Hvert år udarbejder Uddannelse til Alle Unge en årsrapport på baggrund af indsatser i medfør af handlingsplanen og antallet af henvendelse til politiet i årets løb. Kommunalbestyrelsen og de relevante stående udvalg orienteres om årsrapporten.

Årsrapport 2019 - væsentlige pointer

Årsrapport 2019 er vedhæftet dagsordenspunktet. Rapportens væsentlige pointer er:

 • Antallet af henvendelser vedrørende radikalisering eller ekstremisme ligger nogenlunde på niveau med tidligere periode i Holbæk Kommune.
 • Der har været fire helt konkrete henvendelser på baggrund af handlingsplanen og dens action-card. Der er tale om én henvendelse, der relaterer til radikaliserede ytringer, to henvendelser, der relaterer til højreekstremistisk propaganda og én, der relaterer til en generel trivselsproblematik og trussel som gav anledning til en bekymring om, hvorvidt dette kunne medføre radikalisering.
 • I de konkrete sager har indsatsen været at fastholde tæt kontakt med den unge, vejledning til skole samt opfølgningssamtaler med relevante parter.
 • Der etableret et Infohus Netværk i hver af de 12 politikredse. Dette tværsektorielle forum faciliteres af politiets tovholder og består af repræsentanter fra bl.a. kommune, PET og SIRI (Nationalt center for forebyggelse af ekstremisme). I netværket udveksles erfaringer og viden indenfor feltet. I Midt-og Vestsjælland mødes netværket ca. fire gange om året.

Handlingsplanen er fortsat et værdifuldt værktøj til at tydeliggøre indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Desuden fungerer planen som et værktøj til at orientere sig i beskyttende faktorer og risikoindikatorer samt til at bringe de beskyttende faktorer i spil, hvor det er muligt og så tidligt som muligt.

Nyt værktøj og nye tendenser i 2019

SSP-konsulenterne arbejder kontinuerligt på at udbrede kendskabet til ’Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering’ og udvikle indsatsen på området. I 2019 er et nyt vurderingsværktøj taget i brug. Samtidig har der været styrket fokus på radikaliseringstendenser på sociale medier og på særlige grupperinger, hvor der kan være bekymring for radikalisering og ekstremisme.

SSP samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne, ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner. Vurderingen er, at der efterhånden er sikret et bredt kendskab til de muligheder, som handlingsplanen giver.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Lovgrundlag – link

Link til: Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering – kort, mellemlang og lang version

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 18. april 2018: Punkt 77. Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Indstilles taget til efterretning.caseno18-10476_#5157615_v1_årsrapport 2019 ekstremisme og radikalisering - endelig.pdf

Bilag

Årsrapport 2019 ekstremisme og radikalisering - endelig


23. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 5. februar 2020

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 5. februar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

 

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

 

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er

adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

24. Underskriftsark

Underskriftsark