UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

mødelokale 0.13, Kanalstæde 2 i Holbæk

STARTTIDSPUNKT

08-01-2020 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

08-01-2020 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 8. januar 2020
2. Orientering om Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af kulturinstitutioner
3. Drøftelse af evalueringsrapport for Teatret Fair Play
4. Drøftelse af kystlivscenter 2020+
5. Beslutning om 2 årigt samarbejde med Statens Kunstfond om husning af vokalensemblet Theater of Voices i Holbæk
6. Beslutning om salg af bygninger til Andelslandsbyen
7. Beslutning om tilskud til nyt tag på staklade i Andelslandsbyen Nyvang
8. Beslutning om Administrationsgrundlag for Kultur og fritid 2020
9. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport 2018
10. Orientering om og implementering af budget 2020
11. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2020
12. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 8. januar 2020

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 8. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:
 

 1. godkender dagsordenen til Udvalget for Kultur og Fritid 8. januar 2020.
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-01-2020

Godkendt.

2. Orientering om Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af kulturinstitutioner

Orientering om Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af kulturinstitutioner
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af kulturinstitutioner tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Kulturministeriet nedsatte i 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner. Anbefalinger blev udgivet i januar 2011 og kan læses i deres fulde længde i vedlagte bilag.

Baggrunden for Kulturministeriets arbejde var en konstatering af, at de selvejende kulturinstitutioner som regel er blevet til på græsrodsniveau med et folkeligt mandat. Med tiden er forventninger til kvaliteten øget, og det har ført til et behov for professionalisering af institutionerne. Dermed skærpes også kraven til ledelsen. Det gælder i særlig grad de institutioner, som modtager driftstilskud fra det offentlige.

Det er administrationens vurdering, at Kulturministeriets anbefalinger er relevante at inddrage i den videre dialog med selvejende kulturinstitutioner i Holbæk Kommune.

Kulturministeriets anbefalinger falder i 13 emner, som kort beskrives her:

-         Vedtægter

 • Vedtægterne skal leve op til lovgivningen og de skal godkendes at tilsynsmyndigheden, som normalt er hovedtilskudsyderen (fx Holbæk Kommune).
 • Bestyrelsen bør årligt gennemgå vedtægterne for at sikre at de er hensigtsmæssige i forhold til institutionens aktuelle situation mv.

 

-         Bestyrelsens opgaver og ansvar

 • Bestyrelsen har det overordnede ansvar og skal altid agere uafhængigt af særinteresser.
 • En af bestyrelsens væsentligste opgaver er at ansætte en kompetent direktion og sikre en klar arbejdsdeling mellem direktion og bestyrelse.
 • Bestyrelsen skal løbende vurdere direktionens resultater og følge op med de nødvendige forbedringer.
 • Bestyrelsen fastlægger institutionens strategi og følger op på denne.

 

-         Bestyrelsens sammensætning

 • Bestyrelsen bør med passende mellemrum vurdere, om medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav, institutionens formål, situation og forhold stiller.
 • Konstaterer bestyrelsen at der er væsentlige svagheder i bestyrelsens sammensætning, skal den tage initiativ til at ændre den, om nødvendigt i dialog med tilskudsydere eller andre interessenter.
 • Nye bestyrelsesmedlemmer bør gennemgå et introduktionsforløb.

 

-         Bestyrelsens vederlag

 • Bestyrelsens medlemmer bør aflønnes med et vederlag, som afspejler bestyrelses indsats og ansvar.
 • Vederlaget bør ikke overstige, hvad der må anses for forsvarligt i forhold til institutionens økonomi.
 • Vederlaget kan være af symbolsk størrelse, hvis institutionens økonomi ikke giver mulighed for andet.

 

-         Evaluering af arbejdet

 • Bestyrelsen må årligt vurdere sin egen og direktionens indsats.

 

-         Direktionen

 • Direktionen skal handle i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer.
 • Medlemmer af direktionen bør ikke være medlem af bestyrelsen.
 • Direktionens opgave er at lede institutionen og tegne dens profil overensstemmelse med vedtægter og bestyrelsens beslutninger.
 • Direktionen skal til enhver tid sikre, at institutionens juridiske og økonomiske forhold er i orden.

 

-         Bestyrelsesformandens opgaver

 • Formanden leder bestyrelsens arbejde og skal sikre et konstruktivt samarbejde med alle parter.
 • Formanden bør ikke udføre hverv for institutionen, der ikke er en del af hvervet som formand.

 

-         Forhold til tilskudsyder

 • Bestyrelsen bør sikre klarhed om, hvilke krav, der følger med det offentlige tilskud.
 • Hvis institutionen ikke opfylder forudsætningerne for tilskud, kan institutionen blive pålagt skærpet tilsyn eller myndighederne kan helt eller delvist kræve tilskuddet tilbagebetalt.

 

-         Åbenhed og kommunikation

 • Selvejende institutioner med offentligt tilskud har en særlig forpligtelse til at informere om deres virksomhed.
 • De væsentligste oplysninger om institutionen bør være tilgængelige på institutionens hjemmeside.
 • En gennemarbejdet og ajourført kommunikationsstrategi hjælper til at opfylde institutionens informationsforpligtelser.

 

-         Regnskab og budget

 • Bestyrelse og direktion skal sikre at styring og disponering af institutionens midler sker efter gældende regler og standarder.
 • Bestyrelsen må løbende sikre, at der er likviditet til at opfylde institutionens forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

 

-         Risikostyring

 • Drift og valg af strategi medfører risici., som bestyrelsen og ledelsen skal identificere, kommunikere og håndtere – dette bør ske mindst én gang årligt.

 

-         Revision

 • Sikring af en uafhængig, kompetent og omhyggelig revision er et væsentlig led i bestyrelsens arbejde.
 • Bestyrelsen bør løbende kritisk vurdere revisors uafhængighed og kompetence og sikre en regelmæssig dialog med revisor.

 

-         Årsrapport

 • Bestyrelsen skal ved aflæggelse af årsrapporten vurdere, om institutionen har den nødvendige likviditet til at klare driften i det kommende år. 
 • Bestyrelsen skal også forholde sig til, om institutionen i det kommende år kan opfylde de forudsætninger som ligger til grund for det offentlige tilskud.
Økonomiske konsekvenser

Der er ingen væsentlige økonomiske konsekvenser ved denne orientering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-01-2020

Taget til efterretning.caseno19-46180_#5124039_v1_kum, redegoerelse god ledelse.pdf.pdf

Bilag

KUM, redegoerelse god ledelse.pdf


3. Drøftelse af evalueringsrapport for Teatret Fair Play

Drøftelse af evalueringsrapport for Teatret Fair Play
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter anbefalingerne i Statens Kunstfonds evalueringsrapport for Teatret Fair Play.
Beskrivelse af sagen

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har forestået en evaluering af egnsteateret Fair Play. Evalueringsrapporten forelå juni 2019 og er vedlagt som bilag.

På udvalgsmødet vil repræsentanter for Teatret Fair Plays ledelse og bestyrelse give en præsentation af deres tiltag og videre arbejde med de anbefalinger, som følger af evalueringsrapporten.

Administrationen været i dialog med Teatret Fair Plays bestyrelse og ledelse om indholdet af rapporten. Referatet fra dette møde er vedlagt som bilag.

Det er administrationens anbefaling, at Kulturministeriets anbefalinger til god ledelse i selvejende kulturinstitutioner også indgår i den videre fælles dialog.

På den baggrund er der administrationens vurdering, at der i særlig grad bør arbejdes med tiltag indenfor følgende emner:

-         Fokus på bestyrelsessammensætning og kompetencer i relation til scenekunst, ungeområdet og markedsføring/indtjening

 

-         Etablering af en strategi for Teateret Fair Play, herunder en tydeligere identitet for teatret i forhold til børn og unge, samt i forhold til fast teater vs. turnerende teater

 

-         Arbejde med fortsat at fastholde en høj kunstnerisk kvalitet, herunder fokus på at inddrage unge, sikre kvalitet ift gæstespil og sikre et højt bundniveau

 

-         Bedre forankring af Holbæk Drama College i teatrets kommunikations strategi

 

-         Bestyrelsens overvejelser i forhold til et fremtidigt styrket samarbejde med Holbæk Teater, eventuel fusion i fremtiden og hvis ja, på hvilke vilkår?

Arbejdet med – og udmøntningen af - evalueringsrapportens anbefalinger skal indgå i den kommende egnsteateraftale for teatret.

Et udkast til en ny egnsteateraftale for perioden 2021 – 2024 er planlagt til at blive behandlet på møde i udvalget for Kultur og Fritid den 4. marts 2020.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen væsentlige økonomiske konsekvenser ved denne drøftelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne drøftelse.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-01-2020

Drøftet.caseno11-62190_#5124040_v1_referat, møde 11.11.2019 m. fair plays bestyrelse.pdf.pdf
caseno11-62190_#5090628_v1_vs evaluering af teatret fail play - puss tilbagemelding - teatret fair play - samlet rapport.pdf.pdf

Bilag

referat, møde 11.11.2019 m. Fair Plays bestyrelse.pdf
VS: Evaluering af Teatret Fail Play - PUSS tilbagemelding - Teatret Fair Play - samlet rapport.pdf


4. Drøftelse af kystlivscenter 2020+

Drøftelse af kystlivscenter 2020+
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter det strategiske arbejde med kystlivscenter i 2020 og årene frem.
Beskrivelse af sagen

Siden 2017 har Holbæk Kommune i samarbejde med maritime aktører arbejdet på at udvikle og styrke den maritime profil i Holbæk Gl. Havn – ikke mindst i form af et Kystlivscenter, som nu er en realitet. Nu er det blevet tid til at iværksætte en politisk drøftelse af fremtiden og ambitionerne for Kystlivscenteret.

Det hidtidige arbejde med Kystlivscenteret kan inddeles i 2 faser:

Fase 1:

i 2017 blev der etableret en barkegryde. Dette projekt identificerede de relevante aktører og mulige samarbejder, som findes på det maritime område. Formålet med dette projekt var at etablere rammerne og indholdet i den langsigtede ambition for et permanent kystlivscenter.

Fase 2:

I 2018 – 2020 er der blevet arbejdet intensivt for at realisere et kystlivscenter. Dette er lykkedes. Kystlivscenteret har bl.a. fokus på formidling og samarbejde med undervisningsinstitutioner i kommunen, hvilke kommer til udtryk i et tæt samarbejde med grundskolerne.  Således er kystlivscenteret en del af projektet ”den kulturelle rygsæk” som bliver iværksat i 2020.  Sideløbende har kystlivscenteret hurtigt markeret sig, som en relevant maritim aktør både lokalt, regionalt og nationalt.  Der er et tæt samarbejde med Nationalmuseets fartøjssamling, som nu også har til huse i Holbæk.

Den fremtidige aktivitet på kystlivscenteret kan defineres som en ny fase:

Fase 3:

          Kystlivscenteret vil være rammen for udvikling og formidling af skibshåndværk og vil markere Holbæk om et nationalt fokusområde for kystkultur.

 

 

Strategisk drøftelse af fase 3 - fremtiden for kystlivscenter Holbæk

På udvalgsmødet vil repræsentanter for foreningen Kystliv Holbæk og Kystlivscenteret fortælle om det igangværende arbejde og visionen for fremtidens Kystlivscenter.

På baggrund af denne præsentation bedes udvalget drøfte det strategiske arbejde med kystlivscenteret i 2020 og årerne frem.

I den forbindelse skal det bemærkes, at det er administrationens vurdering, at der bør ske en forøgelse af det kommunale økonomiske engagement fra 2020 og frem, hvis kystlivscenterets økonomiske bæredygtighed skal opretholdes.

Administrationen vurderer, at der årligt skal tilføres 0,5 mio. kr. yderligere, i fald kystlivscenteret skal kunne opretholde sin drift med strukturel balance.  Dette vil give et løft af det årlige kommunale tilskud fra 0,5 mio. kr. årligt til 1.mio. årligt.  Hertil kommer, at Kystlivscenteret fra 2020 indgår i den kulturelle rygsæk og derigennem modtager yderligere 0,2 mio. kr.

 

Eksisterende aftale om kommunalt tilskud

Holbæk Kommune og Foreningen Kystliv Holbæk har indgået en aftale om et kommunalt tilskud til udvikling og drift af Kystlivscenteret til og med 2020. Ifølge denne aftale skal Holbæk Kommune betale følgende årlige tilskud:

2018: et tilskud på 0,85 mio. kr.

2019: et årligt tilskud på 0,5 mio. kr.

2020: et årligt tilskud på 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen væsentlige økonomiske konsekvenser ved denne drøftelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne drøftelse

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid d. 30.05.2018: punkt 58: Beslutning om samarbejdsaftale for Kystlivscenter Holbæk

Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” d.19.06.2017 punkt 87: Temadrøftelse om kystlivscenter i Holbæk

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-01-2020

Drøftet.

5. Beslutning om 2 årigt samarbejde med Statens Kunstfond om husning af vokalensemblet Theater of Voices i Holbæk

Beslutning om 2 årigt samarbejde med Statens Kunstfond om husning af vokalensemblet Theater of Voices i Holbæk
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget godkender, at der indledes et 2-årigt samarbejde med Statens Kunstfond om samarbejde og husning af ensemblet ”Theatre of Voices” i Holbæk kommune.
Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og fritid har tidligere drøftet mulighederne for at huse det internationale ensemble ”Theater og Voices” i Holbæk kommune.  Muligheden er opstået med baggrund i en fra Statens Kunstfond, som har en målsætning om, at få udbredt kulturtilbud af høj kvalitet i hele landet.

Efter en indledende drøftelse i Udvalget for kultur og fritid den 25. september 2019 var der ikke umiddelbart mulighed for at finde tilstrækkelige økonomiske midler for Kultur og fritid, til at kunne engagere sig i et forpligtende samarbejde med 400.000 kr. årligt.

Efterfølgende har Statens Kunstfond rettet en fornyet henvendelse, hvor det kommunale økonomiske engagement reduceres til 100.000 kr. årligt i en prøveperiode på 2 år i 2020-2021.  Ensemblet samlede aktiviteter reduceres samtidig med, at Statens Kunstfonds økonomiske tilsagn til ensemblet styrkes. Hertil kommer, at vi internt i KUBO indfører 100.000 kr. ekstra årligt i lønmidler til kulturskolen, til brug for indkøb af ekstra mandetimer relateret til håndtering af arbejdet med ensemblet.

Den fornyede henvendelse har været drøftet med kulturskolen og set i lyset af den formindskede økonomi samt tilførsel af lønmidler er der et positivt ønske om at tilknytte ensemblet til kommunen.

Holbæk kommune er samtidig talentkommune, og ankomsten at et ensemblet vil naturligt kunne tænkes op imod dette.  Konkret er det tanken, at ensemblet – ud over egne aktiviteter – skal kunne engageres i forhold til:

 • Samarbejde med Phønix-ensemblet (eksisterende ensemble for unge talentfulde musikere, som giver koncert i Holbæk)
  • Skvulp-festival
  • Sommeraftener i Strandparken
  • Udvikling af nye koncertformater
  • Turnévirksomhed i lokal- og regionsområdet
 • Weekend workshops for og med lokale kor fra hele Holbæk kommune
 • Sessions med elever fra for talent-miljøer (vi er talentkommune)
 • Samarbejde med Holbæk teater i forhold til forestillinger.

 

Baggrund om ensemblet:
Theatre of Voices er et internationalt anerkendt vokalensemble, som i snart 30 år har produceret koncerter i hele verden. I mere end 15 år har ensemblet været fast etableret i Danmark. De har vunder både internationale- og danske priser. De opfører klassisk vokalmusik i mange forskellige former, som emnemæssigt strækker sig fra Christians IV tid til nutidens klimaproblematikker.

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Indsatsen understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Udsyn og oplevelse”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil samarbejde med professionelle aktører om begivenheder, der kan være løftestang for lokale aktører og initiativer for maritimt håndværk, astronomi og naturvidenskab, kunst i byrummet og scenekunst”.

Økonomiske konsekvenser

100.000 kr. årligt i 2 år til Theater og Voices og intern omrokering af 100.000 kr. årligt i 2 år til Kulturskolen. Midlerne finansieres indenfor den samlede budgetramme af midler til talentudvikling.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid har drøftet sagen på mødet den 25. september 2019.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-01-2020

Godkendt.caseno19-32777_#5127889_v1_theatre of voices aftale.pdf.pdf
caseno19-32777_#5127894_v1_theatre of voices budget.pdf.pdf

Bilag

Theatre of Voices aftale.pdf
Theatre of Voices budget.pdf


6. Beslutning om salg af bygninger til Andelslandsbyen

Beslutning om salg af bygninger til Andelslandsbyen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller:

 1. Areal og bygninger på matrikel nr. 31a, Holbæk Markjorder (undtagen bygning beliggende Forten 10) samt del af matrikel nr. 2e, Holbæk Markjorder, sælges til Andelslandsbyen på nedenstående vilkår.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller:

 1. Der indgås benyttelsesaftale med Andelslandsbyen vedr. areal og bygninger på matrikel nr. 31a, Holbæk Markjorder samt del af matrikel nr. 2e, Holbæk Markjorder.
Beskrivelse af sagen

Andelslandsbyen Nyvang ønsker at overtage ejerskabet af den samlede bygningsmasse samt arealet, som udgør Andelslandsbyen. Der skal tages politisk beslutning om Andelslandsbyens ønske skal imødekommes.

Andelslandsbyen ønsker at overtage arealet og den samlede bygningsmasse inkl. det tidligere vej- og bromuseum, idet Andelslandsbyen ønsker at øge og prioritere vedligeholdelsen af bygningerne. Hertil kommer, at Andelslandsbyen, som ejer af bygningerne, vil have bedre mulighed for at tiltrække fondsmidler til renovering af bygningsmassen.

 

Overblik over bygningsmasse

Kulturinstitutionen Andelslandsbyen Nyvang har siden 1988 benyttet matrikel nr. 31a, Holbæk Markjorder samt en del af matrikel nr. 2e og tilhørende bygninger som grundlag for Andelslandsbyens aktiviteter og kulturhistoriske formidling. Undtaget er en bygning, som kommunen udlejer til Museum Vestsjællands administration, jf. vedlagte bilag.

I løbet af årene har Andelslandsbyen desuden opført en række supplerende bygninger på arealet, fx en kirke.

I forbindelse med opførelsen af kirken fik Andelslandsbyen et rente- og afdragsfrit lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond på 6,6 mio. kr. Dette lån er efterfølgende overført til Holbæk Kommune, således at Holbæk Kommune er debitor på lånet hos Feriefonden. Holbæk og Andelslandsbyen har indgået aftale om, at Andelslandsbyen afholder udgifterne til at indfri dette lån, såfremt dette måtte blive en realitet. Til sikkerhed for lånet er der optaget pant i ejendomme.  I forbindelse med det foreslåede salg, skal det sikres, at der fortsat er pant i ejendommen.

I 2016 købte Holbæk Kommune det tidligere Vej og Bromuseum, som også ligger på matriklen. Denne bygning er siden blevet anvendt af Andelslandsbyen, som billetsalg og udstillingsareal.

En oversigt over areal og bygninger fremgår af vedlagte bilag.

I dag har Kommunen det juridiske ansvar for vedligeholdelse af bygningerne på matriklen. Denne vedligeholdelse indgår i den samlede kommunale bygningsmasse. Vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, som bruges til skoler, plejehjem, dagtilbud, kommunal administration mv. bliver som udgangspunkt prioriteret højere end vedligeholdelsen af bygninger i Andelslandsbyen.

I det lys har Andelslandsbyen derfor forestået hovedparten af den daglige vedligeholdelse i de senere år.

 

Særligt om bygning beliggende Forten 10 (pt. udlejet til Museum Vestsjælland)

I 2018 har Holbæk Kommune foretaget en større renovering af denne bygning. Momsudgifter afskrives over en 10-årig periode. Momsafskrivningen for renoveringen i 2018 er først færdig i 2028.

Hvis bygningen sælges i 2020, vil Holbæk Kommune skulle betale 478.000 kr. til Indenrigsministeriet grundet momsafskrivningsreglerne. Først i 2028 kan bygningen sælges uden at Holbæk Kommune skal refundere dele af momsen.

På den baggrund anbefaler administrationen, at denne bygning ikke bliver solgt før 2028. I stedet foreslås bygningen og nærliggende areal udlagt til selvstændig matrikel med tinglyst vejadgang. Dette er vist på vedlagte kortbilag.

 

Vilkår for salg

Administrationen har udarbejdet følgende vilkår for et salg:

-         Den samlede matrikel nr. 31 a, Holbæk Markjorder samt del af matrikel 2e, Holbæk Markjorder inkl. alle bygninger, med undtagelse af bygning på Forten 10, bliver solgt til Andelslandsbyen for et symbolsk beløb (1kr).

-         Det tinglyses, at matrikel og bygninger kun må anvendes til formål og aktiviteter som kommunen kan støtte i form af almennyttige og kulturhistorisk formidling samt tilhørerende aktiviteter. 

-         Det tinglyses, at såfremt Andelslandsbyen ophører eller ønske at fraflytte areal og bygninger, skal Holbæk Kommune en ret til at erhverve areal og bygninger for samme beløb dvs. 1 kr. (en tilbageskødningsret).

-         Der vil fortsat være pant i ejendommen på 6.6 mio. som sikkerhed for lånet til Arbejdsmarkedets feriefond.

salgsomkostninger inkl. udgifter til udmatrikulering afholdes af Holbæk Kommune. Det skønnes, at de samlede omkostninger vil være ca. 150.000 kr. Dette er i overensstemmelse med tidligere sager om salg af bygninger for 1 kr. til kulturinstitutioner, hvor kommunen har afholdt udgifterne i forbindelse med salget.

 

Fordele og Ulemper ved denne løsning

Fordel:

-         Andelslandsbyen bliver ”herre i eget hus” og får bedre mulighed for at søge fondsmidler mv. til renovering af bygningerne.

-         De tinglyste klausuler sikrer, at areal og bygninger kan gå tilbage til kommunen, såfremt Andelslandsbyen ophører eller ønsker at fraflytte.

-         Kommunen har ikke længere en ejers forpligtelser i forhold til glatførebekæmpelse og vedligeholdelse af bygningerne.

-         Den samlede kommunale bygningsmasse bliver reduceret jf. kommunens arealoptimeringsstrategi.

-         Holbæk Kommune vil ikke længere have ansvar for at forsikre bygningsmassen

Ulempe:

-         Efter et salg, vil kommunen ikke længere kunne råde over areal og bygninger.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Den alternative indstilling indebærer, at det juridiske ejerskab af areal og bygninger forbliver hos Holbæk Kommune.

I stedet indgås en skriftlig benyttelsesaftale, som sikrer klare rammer for Andelslandsbyens fremtidige brug af bygninger og areal.

Denne samarbejdsaftale bør indeholde en tydelig fordeling af ansvaret for bygningsdrift og vedligeholdelse.

Derudover bør samarbejdsaftalen regulere øvrige forhold i forbindelse med brugen af bygninger og areal – fx ansvar for vintervedligehold, græsslåning, forsikringsforhold mv.

 

Fordele og ulemper ved denne løsning

Fordele:

-         Parterne kan i en vis udstrækning aftale, at Andelslandsbyen skal stå for den daglige vedligeholdelse af bygninger mv.

-         Holbæk kommune vil have mulighed for at opsige benyttelsesaftalen med et vist varsel og dermed råde over areal og bygninger til anden kommunal aktivitet.

 

Ulempe:

-         Det vil være en udfordring at rejse fondsmidler til renovering af kommunalt ejede bygninger, derfor vil den fremtidige renovering og vedligeholdelse skulle finansieres af kommunale midler.

-         Holbæk Kommune skal afsætte ressourcer til at føre tilsyn med Andelslandsbyens vedligeholdelse, idet kommunen som ejer i sidste ende er ansvarlig for bygningernes sikkerhed for besøgende.

Økonomiske konsekvenser

Ved et køb overtager Andelslandsbyen alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt evt. udgifter til istandsættelse af bygningsmassen.

Kommunen anvendte i 2018 i alt 280.038 kr. på drift og vedligehold af bygningsmassen på matrikel 31a, Holbæk Markjorder. Disse udgifter vedrører primært bygningen på Forten 10, som ikke indgår i salget til Andelslandsbyen, da denne bygning pt. er udlejet til Museum Vestsjælland.  Drift og vedligehold af denne bygning forbliver hos Holbæk Kommune.

Holbæk kommune afholder salgsomkostningerne, herunder udgifter til udmatrikulering (anslået 150.000 kr.). Dette finansieres via køb/salg-kontoen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlig miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid d. 28. august 2019: pkt, 90. Drøftelse om eventuel overdragelse af arealer og bygninger til Andelslandsbyen Nyvang.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-01-2020

Udvalget indstiller hovedindstillingen til godkkendelse.caseno19-29376_#5788037_v1_andelslandsbyen - andelslandsbyen - giskort 2.pdf.pdf
caseno19-29376_#5788036_v1_andelslandsbyen - andelslandsbyen - giskort 1.pdf.pdf
caseno19-29376_#5788034_v1_andelslandsbyen - andelslandsbyen - forten - giskort 1.pdf.pdf

Bilag

Andelslandsbyen - Andelslandsbyen - Giskort 2.pdf
Andelslandsbyen - Andelslandsbyen - Giskort 1.pdf
Andelslandsbyen - Andelslandsbyen - Forten - Giskort 1.pdf


7. Beslutning om tilskud til nyt tag på staklade i Andelslandsbyen Nyvang

Beslutning om tilskud til nyt tag på staklade i Andelslandsbyen Nyvang
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes at yde et anlægstilskud på 200.000 kr. til udskiftning af tag på staklade i Andelslandsbyen Nyvang
Beskrivelse af sagen

Andelslandsbyen Nyvang har ansøgt Holbæk Kommune om tilskud på 200.000 kr. til udskiftning af tag på staklade.

Baggrund

Stakladen indgår i den bygningsmasse af historiske bygninger, som udgør Andelslandsbyen, og laden trænger til renovering. Derfor arbejder Andelslandsbyen på at rejse penge fra fonde til en større renovering.

Det er særligt akut at få udskiftet taget på stakladen, så bygningen ikke forfalder yderligere. Desuden peger Andelslandsbyen på, at et nyt tag vil have betydning for fondsansøgninger, så fondene kan se, at Andelslandsbyen selv har sat renoveringsarbejdet i gang.

I dag bruges stakladen primært til opbevaring af køretøjer. På sigt, efter en renovering, er planen, at stakladen skal bruges til afvikling af store events.

Fakta om stakladen

Stakladen er opført i 1925, og opbygget i en trækonstruktion. Laden har et samlet areal på 279 m2.

Sammen med proprietærgårdens øvrige bygninger giver stakladen et helhedsindtryk af tidligere tiders landbrug.

Driftskontrakt og lån

Holbæk Kommune har en driftskontrakt med Andelslandsbyen. Den nuværende kontakt løber frem til 31. december 2020. Som led i driftskontrakten modtager Andelslandsbyen i 2020 et driftstilskud fra Holbæk Kommune på 4,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. april 2019 at yde et lån på 3. mio. kr. til at sikre Andelslandsbyens likviditet.

Overdragelse af bygninger

Sideløbende med denne sag, bliver der også fremført en sag til politisk behandling om salg af areal og bygninger til Andelslandsbyen.

Økonomiske konsekvenser

Et anlægstilskud på 200.000 kr. til nyt tag på stakladen i Andelslandsbyen finansieres fra lokaletilskudskonto på politikområde kultur og fritid i budget 2019.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: Pkt. 98. Beslutning om lån til Andelslandsbyen Nyvang

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-01-2020

Godkendt.caseno11-60155_#5119175_v1_ansøgning pdf.pdf til nyt tag på stakladen.pdf
caseno11-60155_#5119178_v1_foto stakladen 2.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning PDF.pdf til nyt tag på stakladen
Foto stakladen 2.pdf


8. Beslutning om Administrationsgrundlag for Kultur og fritid 2020

Beslutning om Administrationsgrundlag for Kultur og fritid 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Administrationsgrundlag for Kultur og fritid 2020 godkendes som fremlagt af administrationen
Beskrivelse af sagen

Administrationsgrundlaget fastsætter rammer og kriterier for udmøntning af puljer, tilskud og anden støtte til kultur- og fritidsområdet. Det fastsætter også kriterier for foreningernes lokalelån.

I slutningen af kalenderåret bliver administrationsgrundlaget revideret og en ny version, som gælder for det efterfølgende kalenderår, drøftes i Folkeoplysningsudvalget og godkendes i Udvalget for Kultur og Fritid.

På dette møde behandles administrationsgrundlaget for 2020.

Høring i Folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningsudvalget har haft administrationsgrundlaget i høring og gennemgik det på deres møde den 10. december 2019. Folkeoplysningsudvalget kan overordnet godkende det nye administrationsgrundlag, men har følgende anbefalinger til ændringer, der er indarbejdet i bilaget til sagen:

-         Det skal præciseres, hvad ”fyldestgørende tilskudsregnskaber” betyder (afsnit 2)

-         Udtrykket ”relevant handicap” skal præciseres, så det stemmer overens med det, der kræves i handicaperklæringen (afsnit 2)

-         Bestemmelsen om omregningsfaktor i tyndt befolkede områder bevares (afsnit 2)

-         Dokumentationskravet til lokaletilskud omformuleres, så det stemmer overens med ansøgers muligheder (afsnit 2)

-         Bestemmelsen om særskilt opgørelse af ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer over 24 år i forbindelse med ansøgning om lokaletilskud bevares (afsnit 3.1)

-         Det præciseres, at lejepriserne gælder for både kommunale og selvejende lokaler (afsnit 4.4)

-         ”Initiativer i forhold til FN’s Verdensmål i foreningslivet” tilføjes som indsatsområde i Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje (afsnit 6.1)

-         ”Aktiviteter rettet mod flere generationer” tilføjes som indsatsområde i 60+ foreningspuljen (afsnit 6.2)

-         ”Friluftsliv” tilføjes som indsatsområde i Aktivitetspuljen til Holbæk Havn (afsnit 6.11)

Folkeoplysningsudvalget drøftede på deres møde desuden et forslag om, hvorvidt handicappede skal prioriteres før børn og unge i alderen 0-24 årige under vilkår for tildeling af lokaler. Udvalget besluttede, at dette ikke var ønskværdigt.

Indholdsmæssige ændringer i udkastet
Disse ændringer er foreslået i årets udkast:

-          I administrationsgrundlaget for 2020 er der foretaget en række ændringer. De fleste ændringer sker, fordi Fritidsportalen i 2020 vil være fuld indfaset og det indebær, at foreningerne skal bruge Fritidsportalen i forbindelse med lokalebooking, foreningsoplysninger, puljeansøgninger og fremsendelse af dokumenter som regnskaber, vedtægter med videre, ligesom nye foreninger skal søge om godkendelse i Fritidsportalen

-          På aftenskoleområdet sker der også forskellige ændringer af den administrative praksis – blandt andet skal aftenskolerne benytte Fritidsportalen

-          I forhold til prioriteringen af tildeling af kommunale lokaler er det sket den ændring, at foreningsaktiviteter for 0-24 år prioriteres forud for ungdomsskoler

-          De aktivitetskameraer, der for nyligt er sat op i udvalgte idrætshaller rundt om i kommunen, er beskrevet i administrationsgrundlaget

-          Der er indskrevet procedure for koordinering af foreningstid og private arrangementer i kommunale lokaler

-          Det er tilføjet, at den gamle kunstgræsbane (når den nye er etableret) kan anvendes til amerikansk fodbold

-          I forhold til takster for udlejning af kommunale lokaler er der også sket en justering af taksterne – herunder en differentiering af priser mellem Holbæk by og lokalområderne

-          I Folkeoplysningsudvalget Udviklingspulje er it-kompetencer fjernet til fordel for FN’s Verdensmål

-          I 60+ foreningspuljen er der tilføjet et indsatsområde om aktiviteter rettet mod flere generationer

-          Ansøgningsperioderne til puljen uddannelse af ledere og instruktører er ændret til 1. og 2. halvår med ansøgningsfrister 1. august og 1. februar – og der er slækket på dokumentationskravet

-          I Aktivitetspulje til Holbæk Havn er der tilføjet indsatsområde om friluftsliv

-          Kravet om returnering af bevilget udstyr i fripladsordningen er fjernet

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-01-2020

Godkendt.caseno11-60399_#5125323_v1_udkast til administrationsgrundlag 2020.pdf

Bilag

Udkast til Administrationsgrundlag 2020


9. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport 2018

Orientering om Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport 2018
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Årsrapport 2018 for Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalgets årsrapport udarbejdes én gang årligt og indeholder data og analyser af folkeoplysende foreninger, aftenskoler og øvrige foreninger. Den indeholder beskrivelser af deltagerantal og medlemsudvikling.

Samtidig beskriver årsrapporten de forskellige tilskudsordninger, der hører under folkeoplysningsområdet.

I Årsrapport 2018 er der for første gang tilføjet et kapitel om kurser for foreninger, hvor de afholdte kurser nævnes med angivelse af deltagere. I løbet af få år vil der være mulighed for at udarbejde statistik på kursusvirksomheden og analysere på denne.

Vigtige pointer i Årsrapport 2018
De vigtigste pointer i denne årsrapport er følgende:

-         Udviklingen i undervisningstimer og kursister i aftenskolerne har fundet et stabilt leje

-         Aldersgruppen 60+ år udgør nu næsten halvdelen af alle medlemmer i foreningerne

-         Over halvdelen af alle holbækkere er nu medlem af en forening (50,1 procent)

-         Badminton vender flere års tilbagegang med 185 nye medlemmer

-         Idrætsforeningerne mister 1.027 medlemmer i aldersgruppen 0-24 år

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-01-2020

Tages til efterretning.caseno15-59766_#5136712_v1_årsrapport 2018 for folkeoplysningsudvalget.pdf.pdf

Bilag

Årsrapport 2018 for Folkeoplysningsudvalget.pdf


10. Orientering om og implementering af budget 2020

Orientering om og implementering af budget 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om budget 2020 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Udvalgets orienteres om budget 2020.

Der vil være fokus på, hvilke ændringer der er sket i forhold til budget 2019 og hvilke initiativer, der skal iværksættes for at hente/opfylde:

 de indarbejdede besparelser

 de indarbejdede effektiviseringer

 de nye aktiviteter, som der er givet ekstra penge til

Derudover fremlægges tilgængelig viden om, hvordan finansloven forventes at påvirke udvalgets budget, hvis der er en påvirkning.

Formålet med orienteringen er at forbedre udvalgets kendskab til og forståelse for budgettet. Det er vigtigt både af hensyn til forbrug og styring af forbrug i indeværende år – og som forberedelse til arbejdet med budget 2021.

På mødet i februar vil udvalget blive orienteret nærmere om, hvordan forbruget i 2019 forventes at påvirke forbruget i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-01-2020

Taget til efterretning.

11. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2020

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

 

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

 

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er

adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

12. Underskriftsark

Underskriftsark