UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2 i Holbæk

STARTTIDSPUNKT

27-11-2019 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

27-11-2019 18:50:00


PUNKTER

109. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 27. november 2019
110. Beslutning om frigivelse af budgetmidler til kunstgræsbane i Vipperød
111. Drøftelse af renoveringsprojekt for Æglageret
112. Beslutning om støtte til Mørkøv Hallens padelbane
113. Beslutning om støtte til Holbæk Streetbasketball Tour 2020
114. Beslutning om indgåelse af velfærdsalliance med DBU
115. Beslutning om fortsat tilskud til museumsbygninger i Holbæk
116. Beslutning om tilskud til aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen
117. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i efteråret 2019
118. Beslutning om Budgetrevision 4, 2019
119. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 27. november 2019
120. Underskriftsark109. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 27. november 2019

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 27. november 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 

 1. godkender dagsordenen til Udvalget for Kultur og Fritid 27. november 2019.
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Godkendt.

110. Beslutning om frigivelse af budgetmidler til kunstgræsbane i Vipperød

Beslutning om frigivelse af budgetmidler til kunstgræsbane i Vipperød
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der frigives yderligere 1,3 mio. kr. af afsatte anlægsmidler til ’Projektomkostninger til opstart af anlæg’ i budget 2019 under Økonomiudvalget til etablering af Miljøvenlig kunstgræsbane i Vipperød
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har den 10. april 2019 bevilliget og frigivet 3,3 mio. kr fra de afsatte anlægsmidler i budget 2019 under Kultur og Fritid til etablering af Miljøvenlig kunstgræsbane i Vipperød.

Kommunalbestyrelsen er i den tidligere sagsfremstilling gjort opmærksom på, at en eventuel merudgift vil blive fremlagt efter afholdt licitation og inden kontrakten med de udførende underskrives. Med denne sag beskrives den forventede anlægsøkonomi.

Kunstgræsbanen er udbudt som en kunstgræsbane med kork. Kork er valgt efter at Holbæk Kommune har undersøgt hvilke miljøvenlige infill produkter, som er på markedet. Kunstgræsbanen er beliggende meget tæt på et område med særlige drikkevandsinteresser og kork er valgt for at minimere risikoen for udvaskning af tungmetaller og DEHP (et hormonforstyrrende stof). VVM-afgørelse og udledningstilladelse er den 24. oktober 2019 sendt i høring. 

Der er afholdt licitation mandag den 14. oktober 2019 og der er indkommet 4 tilbud på fagentrepriserne.

Kontrakten skal underskrives medio december 2019, hvis tidsplanen skal overholdes med forventet ibrugtagning forår 2020.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsentreprisen og Kunstgræsentreprisen er udbudt med tildelingskriteriet ”laveste pris”. Kommunens rådgiver har gennemregnet tilbuddene. Tilbuddene indeholder ikke forbehold og der er ikke noteret regnefejl.

I anlægsentreprisen er laveste indkomne bud en samlet entreprisesum på 2.634.562 kr.

Som tillæg til anlægsentreprisen, kan der etableres den resterende stiforbindelse mellem den projekterede sti og hen til p-pladsens faste belægning. Denne vil blive etableret med et kantstensbånd og belægning af betonfliser. Dette gøres ud fra mermængder i tilbudslisten, og svare til en meromkostning på ca. 50.000 kr., hvilket er medtaget i den samlede økonomi under anlægsentreprisen. 

I kunstgræsentreprisen er laveste indkomne bud en samlet entreprisesum på 1.589.924 kr.

Det samlede buget ser således ud:

Anlægsøkonomi

Mio kr

Anlægsentreprisen

2,634 *

Kunstgræsentreprisen

1,589 *

Forundersøgelser og rådgivning

0,375

Administrationsomkostninger, indvielse, ekstra tilkøb af kork infill samt ekstra ampere

 

0,557

Uforudsete udgifter (5 % *)

0,255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*uforudsete udgifter på 5% er af anlægsentreprisen og kunstgræsentreprisen.

 

Samlet set udgør budgettet dermed 5.410.000 kr.

Vipperød Fodbold klub har meddelt, at de kan bidrage med 1 mio. kr. Der skal betales gavemoms af dette beløb. Gavemomsen udgør 17,5 %, dvs. et nettobidrag på 825.000 kr.

Der søges derfor om en merbevilling på 1,3 mio. kr. udover de 3,3 mio. kr. som er bevilliget og frigivet. Den samlede anlægsramme for Holbæk kommune udgør 4,6 mio. kr.

Derudover bidrager Fodboldklubben med 825.000 kr., når gavemomsen er fratrukket.

 

Administrationen anbefaler, at der inden kontakten underskrives, frigives 1,3 mio. kr. fra de overførte midler på 3,7 mio. kr. fra budget 2018 (’Projektomkostninger til opstart af anlæg’) til budget 2019 under Økonomiudvalget til etablering af Miljøvenlig kunstgræsbane i Vipperød.

Midlerne skal ikke anvendes i 2019 og vil blive overført til 2020 sammen med den samlede bevilling til projektet.

Driftsmidler

Holbæk Kommune har den 25. januar 2016 meddelt Vipperød Fodboldklub, at der er bevilliget 2,0 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Vipperød.

Frigivelsen af midlerne sker med den præmis at den kommunale fodboldbane og tilhørende klubhus i Kongstrup nedlægges og de afsatte kommunale midler til drift af Kongstrup banen (Roskildevej 262, Vipperød) overgår til drift den nye kunstgræsbane. Disse midler skal dermed dække driften af kunstgræsbanen. Anlægssummen indeholder desuden ekstra 2 tons korkgranulat svarende til ca. 10 % af den samlede indfyldte korkmængde ved nyinstallation. Vurderingen er at infills materialet derfor ikke skal indkøbes ekstra de første 5 driftsår afhængig af banens brug og vejrlig.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der har de senere år været et øget fokus på udfordringen med spredningen af gummigranulat fra kunstgræsbaner. Undersøgelser fra Danmark og Norge peger på, at der hvert år forsvinder flere tons gummigranulat fra hver kunstgræsbane, dvs. små stykker af mikroplast som i mange tilfælde havner i naturen. Det er et problem der blandt andet har medført at man nogle steder i Norge helt er stoppet med at anlægge kunstgræsbaner med gummigranulat som infill. Ved at anvende et mere miljøvenligt materiale som infill, kan man imødekomme denne problematik, og det er hvad der valgt i dette projekt.

I dette projekt er det traditionelle infill, gummigranulat, erstattet med ren kork. Da kork er et naturligt forekommende produkt, er der ingen kendte negative miljømæssige konsekvenser, ved at det spredes til naturen ved f.eks. udledning til vandløb og lignende.

Rundt om banen bliver der desuden anlagt afskærmningsplader ved foden af hegnet i ca. 60 cm`s højde for at begrænse spredning af kork, som hjælper til at holde korken inde på banen i forbindelse med drift og generel brug. Selvom det ikke skader at korken ryger uden for hegnet, er der omkostninger forbundet med genopfyldning af korken og det er derfor hensigtsmæssigt at undgå så meget spredning som muligt.

Udledningstilladelse samt VVM afgørelse vedr. etablering af kunstgræsbane i Vipperød er givet den 29. oktober 2019. Der er truffet beslutning om at kunstgræsbanen ikke er VVM pligtig.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Indstilles godkendt.

111. Drøftelse af renoveringsprojekt for Æglageret

Drøftelse af renoveringsprojekt for Æglageret
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter renoveringsprojekt for Æglageret.
Beskrivelse af sagen

Udvalget skal drøfte renoveringsprojektet for DSI Æglagerets bygning på Lindevej i Holbæk, med afsæt i en mundtlig præsentation fra foreningen DSI Æglageret. Udvalgets drøftelser skal give udvalgets medlemmer indsigt i projektets formål, indhold og rammer. Udvalget skal på nuværende tidspunkt ikke beslutte, om der skal gives et supplerende økonomisk tilskud.

Foreningen DSI Æglageret har siden efteråret 2018 arbejdet på at finde økonomiske midler til at renovere det snart 100-årige tag og murværk, indrette 1. salen til en sal og etablere handikap adgang i form af elevator til alle etager. Det samlede projekt udgør 8.550.000 kr. ex. moms.

En projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

Status for projektøkonomi

Æglageret har modtaget kommunalt tilskud til projektet på 425.000 kr. (PULO-midler godkendt i økonomiudvalget, december 2018)

Derudover har Æglageret modtaget tilsagn om støtte på 200.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden.

Æglageret oplyser, at flere andre fonde har givet afslag med den begrundelse, at det lokale bidrag var for lille. En af de disse fonde, har meddelt, at de gerne vil støtte med det ønskede restbeløb, hvis de så et lidt større lokalt engagement.

Æglageret er i dialog med de lokale pengeinstitutter om et bidrag. Sideløbende har Æglageret henvendt sig Holbæk Kommune med henblik på at ansøge om et supplerende tilskud på 200.000 - 400.000.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne drøftelse

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget d. 5.12.2018, punkt 276: beslutning om tildeling af midler fra puljen ”rum til fællesskab”, efteråret 2018

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Drøftet.caseno11-60300_#5745805_v1_fwd æglageret, holbæk, ombygning så 1. salen kan blive en workshop sal - bilag 2 budget for renover.pdf
caseno11-60300_#5745804_v1_fwd æglageret, holbæk, ombygning så 1. salen kan blive en workshop sal - bilag 1 beskrivelse af re.pdf
caseno11-60300_#5745803_v1_fwd æglageret, holbæk, ombygning så 1. salen kan blive en workshop sal - bilag 3 tidsplan for ombyg.pdf

Bilag

Bilag 2 Budget for renoveringen med omkostninger
Bilag 1 Beskrivelse af renoveringsprojektet
Bilag 3 Tidsplan for ombygning


112. Beslutning om støtte til Mørkøv Hallens padelbane

Beslutning om støtte til Mørkøv Hallens padelbane
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Mørkøv Hallens etablering af padelbane støttes med 200.000 kr. i 2019 under forudsætning af, at den resterende finansiering til projektet rejses
 2. der frigives 216.000 kr. fra de overførte midler på 3,7 mio. kr. fra budget 2018 (’Projektomkostninger til opstart af anlæg’) til budget 2019 under Økonomiudvalget til etablering af padelbane i Mørkøv
Beskrivelse af sagen

Mørkøv Hallen er en selvejende idrætshal, som har søgt om kommunal støtte til etablering af en padelbane.

Den samlede udgift til etablering af padelbane er opgjort til 770.000 kr., hvoraf Mørkøv Hallen søger Holbæk Kommune om et tilskud på 200.000 kr. Mørkøv Hallen forventer at finansiere de resterende 570.000 kr. via egenfinansiering, fonde og puljer.

Hvorfor etablere Padeltennis i Mørkøv?

Padeltennis er en relativ ny sport, som ikke kræver samme teknik som f.eks. almindelig tennis. Padeltennis henvender sig alle aldersgrupper og rammer derfor en meget bred befolkningsgruppe.

Med etablering af en padelbane ønsker Mørkøv Hallen at skabe et miljø i og omkring hallen, som henvender sig til både den etablerede foreningsidræt i hallen og den uorganiserede idræt der foregår ved legepladsen og multibanen.

En padelbane ved Mørkøv Hallen vil også være et tilbud i idrætsundervisningen til den lokale skole – Kildebjergskolen, som har ca. 480 elever. Skolen bruger i forvejen både de indendørs og udendørs faciliteter ved Mørkøv Hallen til idrætsundervisning.

Den primære foreningsaktør i Mørkøv Hallen er Mørkøv Idrætsforening, som består af afdelingerne fodbold, badminton, tennis, billard og e-sport.  Idrætsforeningen har til sammen ca. 600 medlemmer. Herudover har idrætsforeningen et samarbejde med Jyderup tennisklub, som danner et solidt grundlag for etablering og benyttelse af padelbanen.

Mørkøv Hallen har søgt og fået byggetilladelse til etableringen af padelbanen.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen anbefaler, at finansieringen på samlet 216.000 kr. anvises og frigives af de overførte midler på 3,7 mio. kr. fra budget 2018 (’Projektomkostninger til opstart af anlæg’) til budget 2019 under Økonomiudvalget til etablering af padelbane i Mørkøv.

Mørkøv Hallen søger om 200.000 kr., hvor der skal tillægges 8% til interne administrationsomkostninger i relation til anlægsområdet.

Midlerne skal ikke anvendes i 2019 og vil blive overført til 2020 i en samlet

bevilling til projektet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Etablering af udendørs idrætsfacilliter til idrætsudøver har generelt et lavere såkaldt C02-aftryk end idrætsgrene, der udøves i haller og gymnastiksale.

Forskellene på CO2-aftryk er store. Til sammenligning vil hver enkelt håndbold- og indendørs fodboldspiller i gennemsnit have et CO2-aftryk på 14,1 kilo om året, er fitnessudøveren nede på cirka 5,4 kilo. Prisen som den mest grønne idræt tager yoga med blot 3,7 kilo udledning om året.

I mellemgruppen med en udledning på 9-10 kilo pr. idrætsudøver ligger idrætsgrene som tennis, badminton, kampsporter, volleyball og basketball, mens gymnasterne tegner sig for små otte kilo.

Skøjtehaller og svømmeanlæg indgår ikke i beregningerne på grund af bygningernes kompleksitet, selv om de er de største CO2-udledere på grund af deres høje energiforbrug til nedkøling af is og opvarmning af bassiner.

Derfor vurderer administrationen umiddelbart, at der som udgangspunkt altid er en belastning ved forbrug og bearbejdning af ressourcer ved nyetablering af nye faciliteter, men de miljø- og klimamæssige konsekvenser er relativt beskedne ved etablering og drift af en udendørs padeltennisbane set i forhold til andre idrætsfacilliter.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Indstilles godkendt.

113. Beslutning om støtte til Holbæk Streetbasketball Tour 2020

Beslutning om støtte til Holbæk Streetbasketball Tour 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Streetbasketball Tour 2020 støttes med et beløb på 25.000 kr.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Basketball Klub ønsker at afholde Holbæk Streetbasketball Tour 2020 med det formål at tilbyde fysisk aktivitet og efterfølgende inkludering i foreningslivets forpligtende fællesskaber. Målgruppen er primært børn og unge fra udsatte områder og sårbare familier.

Touren afholdes i perioden april til maj 2020 og finder sted ved fem arrangementer i forskellige lokalområder i Holbæk Kommune. Foreningen ønsker at bringe aktiviteten ud til de deltagende børn og unge i stedet for at bede dem komme til foreningen. Som afslutning på touren planlægger foreningen et afsluttende finalestævne i Holbæk Sportsby, der placeres i forbindelse med deres herreholds kamp i 1. division.

Arrangementerne annonceres af foreningen til folkeskoler, kommunens hjemmeside, lokalaviser og via diverse sociale netværk for at nå så langt ud til målgruppen som muligt.

Foreningen vil introducere 3 mod 3-basketball på touren. Både Danmarks Basketball Forbund og det internationale forbund, FIBA, markedsfører denne nye subdisciplin massivt som et lettere tilgængeligt tilbud til interesserede. Det er deres forventning, at denne disciplin kan medvirke til både at tiltrække mange nye spillere, men også til at fastholde eksisterende spillere, der ønsker at prøve kræfter med noget nyt.

Holbæk Streetbasketball Tour 2020 er et tiltag, der kan medvirke til at opnå målsætningerne i den nye Bevæg dig for livet-kommuneaftale. Et af temaerne i denne kommuneaftale er Sårbare borgere, som er den målgruppe, touren henvender sig til.

Samtidig kan tiltaget være medvirkende til at få flere børn og unge til at blive fysisk aktive og måske endda melde sig ind i en idrætsforening. Dette er også medvirkende til at opnå Bevæg dig for livet-kommuneaftalens målsætning om 7.600 flere fysisk aktive borgere – heraf 6.200 flere foreningsmedlemmer.

Der udarbejdes konkret aftale med Holbæk Basketball Klub om Holbæk Streetbasketball Tour 2020 inden for rammerne af den politiske beslutning.

Relation til kultur- og fritidspolitikken
Støtte til Holbæk Steetbasketball Tour 2020 understøtter kultur- og fritidspolitikkens tema ”Natur, fritid og udeliv”. En del af indsatsen under dette tema er ”Vil vil fremme muligheden for selvorganiseret aktivitet i kommunens faciliteter og anlæg”.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at udgiften på 25.000 kr. finansieres af Frivilligheds- og Sundhedspuljen. Puljen har i 2019 et restbudget på 92.498 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlig miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Godkendt.

114. Beslutning om indgåelse af velfærdsalliance med DBU

Beslutning om indgåelse af velfærdsalliance med DBU
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes at indgå aftale om en velfærdsalliance mellem Holbæk Kommune og DBU og herunder at den årlige udgift på 74.469 kr. finansieres fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen under politikområde Kultur og Fritid
Beskrivelse af sagen

I et samarbejde med DBU, DBU Sjælland og udvalgte lokale fodboldklubber ønsker Holbæk Kommune at løse forskellige velfærdsudfordringer ved anvendelse af foreningsdrevne indsatser.

Aftalen om en velfærdsalliance med DBU omfatter en række konkrete indsatser inden for disse overordnede temaer:

-         Udvikling af pige-/kvindefodbold

-         Sundhed

-         Beskæftigelse

DBU bidrager til aftalen med disse projekter, der er en del af deres vision ”En Del Af Noget Større”:

-         Aktiviteter til nærmere definering med kommunens fodboldklubber målrettet udvikling af pige-/kvindefodbold og flere piger og kvinder til fodbold

-         Opstart af Fodbold Fitness-hold i op til to fodboldklubber i regi af Bevæg dig for livet Fodbold

-         Opstart af Fodbold for Hjertet i samarbejde med kommunens sundhedscenter og en fodboldklub

-         Flere i beskæftigelse via det fondsfinansierede DBU-projekt Fælles Fodslag forankret i en fodboldklub målrettet arbejdsledige borgere

-         Udvikling og afvikling af en større event i Holbæk Sportsby

Desuden understøtter DBU Sjælland ovenstående projekter med op til seks udviklingsforløb for kommunens fodboldklubber.

Projekterne er nærmere beskrevet i sagens to bilag.

Udover disse projekter, der har karakter af bredde- og velfærdsindsatser, vil DBU i aftaleperioden afvikle minimum én ungdomslandskamp i Holbæk Sportsby (som prøveafvikling) og yderligere minimum én ungdomslandskamp (såfremt prøveafviklingen forløber succesfuldt).

Velfærdsalliancen løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at udgiften på 74.469 kr. årligt finansieres af Frivilligheds- og Sundhedspuljen under Udvalget for Kultur og Fritid. Puljen har i 2020 et restbudget på 80.000 kr.

Udgifter til afvikling af en ungdomslandskamp er ikke indregnet i udgifter til aftalen. DBU anslår, at udgifter pr. kamp ligger et sted mellem 8.000 kr. og 15.000 kr., hvilket fremgår af sagens bilag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Indstilles godkendt, idet aftalen evalueres årligt.caseno19-36884_#5067961_v1_udkast til aftale om velfærdsalliance mellem holbæk kommune og dbu pr. 08.10.2019.pdf
caseno19-36884_#5068104_v1_bilag - u-landskampe økonomi.pdf
caseno19-36884_#5104946_v1_bilag 1 - beskrivelse af edans-projekter i velfærdsalliance med holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

UDKAST til aftale om Velfærdsalliance mellem Holbæk Kommune og DBU
Bilag - U-landskampe Økonomi
Bilag 1 - Beskrivelse af EDANS-projekter i Velfærdsalliance med Holbæk Kommune.pdf


115. Beslutning om fortsat tilskud til museumsbygninger i Holbæk

Beslutning om fortsat tilskud til museumsbygninger i Holbæk
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. aftale om fortsat tilskud på 500.000 kr. pr. år i perioden 2020 – 2022 til museumsbygningerne i Holbæk bliver godkendt.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden 2013 givet et årligt tilskud på 500.000 kr. til vedligeholdelse af museumsbygningerne i Holbæk, beliggende Klosterstræde 18, 4300 Holbæk.

Den hidtidige aftale udløber pr. 31.december 2019, derfor fremlægges en ny aftale for perioden 2020 – 2022 med henblik på udvalgets godkendelse.

Museumsbygningerne var ikke en del af den samlede tværkommunale museumsfusion, som skabte Museum Vestsjælland i 2012.  Derfor er bygningstilskuddet ikke indarbejdet i museets driftstilskud, men bliver udbetalt som et særligt tilskud.

Museumsbygningerne i Holbæk er ejet af en almennyttig fond, som har til formål at vedligeholde museumsbygningerne og stille dem til rådighed for Museum Vestsjællands aktiviteter i Holbæk. Vedligeholdelsen af museumsbygningerne sker i tæt dialog med Museum Vestsjælland.

Hvad er museumsbygningerne i Holbæk

Museumsbygninger i Holbæk består af 11 gamle bygninger fra 1600-, 1700- og 1800-tallet. Det er unikt for Holbæk, at der midt i en købstads gamle bykerne er bevaret et helt kompleks, hvor alle bygninger ligger på deres oprindelige plads – undtagen købmandsgården – der blev flyttet til museet i 1937.

Fremtidig vedligeholdelse af museumsbygninger

Fonden har fremsendt vedlagte oversigt over forventede vedligeholdelsesarbejder i 2020 - 2022, som det årlige tilskud skal anvendes til.

Økonomiske konsekvenser

I det vedtagne budget for 2020 samt overslagsårene 2021 og 2022 er der afsat 500.000 kr. til vedligeholdelse af museumsbygningerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Møde d. 28.08.2017 i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”: punkt 90 – beslutning om fortsat tilskud til museumsbygninger i Holbæk

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Godkendt.caseno13-33129_#5096780_v1_udkast, aftale om tilskud til museumsbygninger 2020 - 2022.pdf.pdf
caseno13-33129_#5762997_v1_bygningsvedligehold museumsbygninger i holbæk - mve 2019.11.21 bygnignsvedligehold holbæk museum 202.pdf

Bilag

udkast, aftale om tilskud til museumsbygninger 2020 - 2022.pdf
Bygningsvedligehold Museumsbygninger i Holbæk - MVE 2019.11.21 Bygnignsvedligehold Holbæk Museum 2020-22.pdf


116. Beslutning om tilskud til aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen

Beslutning om tilskud til aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. ansøgning fra bestyrelsen for Knabstrup Hallen om tilskud på 379.973 kr. til anlæg af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen imødekommes i budget 2020 under forudsætning af, at den resterende finansiering til projektet rejses.

 

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Knabstrup Hallen har ansøgt om tilskud til medfinansiering af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen med miniracerbane, køretårn, modelflyveplads samt modelskibssø.

Ansøger oplyser, at en opgradering af faciliteterne bl.a. kan gøre det muligt at afholde internationale miniracerstævner.

Der søges om tilskud fra Kultur og Fritid på 379.973 kr. Beløbet svarer til de restmidler, som i 2015 blev bevilget til Knabstrup Hallen fra udviklingspulje til nye faciliteter i sportshallerne, en pulje afsat i budget 2015 – 18. Dengang modtog Knabstrup Hallen tilsagn på 515.000 kr. fra udviklingspuljen til ”Projekt Grønt Område”. Imidlertid blev kun en del af projektet realiseret og af den oprindelige bevilling er anvendt 135.026 kr.

I første omgang har Knabstrup Hallen derfor søgt om af få frigivet disse restmidler på 379.973 kr. til det nye aktivitetscenter. Administrationen oplyser, at restmidlerne fra udviklingspuljen til nye faciliteter i sportshallerne, ikke længere findes i anlægsbudgettet. Dette skyldes, at Kommunalbestyrelsen, under hensyntagen til lav likviditet, i 2017 besluttede at annullere alle ikke igangsatte projekter samt uforbrugte overførsler.

Fordele ved projektet

 • Projektet peger godt ind i ”Knabstrup Sætter Kurs” – et projekt som blev afviklet i foråret 2019 og havde som mål - i samarbejde med borgere, politikere og kommunale medarbejdere - at styrke lokalområdet. Et at de 6 temaer, der blev arbejdet med, var Knabstrup Hallen, hvor en tværgående arbejdsgruppe skulle arbejde på at gøre hallen til et samlingspunkt for borgere og specielle sportsgrene.

 

 • Det er givet tilsagn om medfinansiering fra LAG

Udfordringer ved projektet

 • Projektet har et økonomisk omfang, som vil lægge beslag på en væsentlig del af udvalgets puljemidler i 2020.
 • Administrationen har ikke haft mulighed til at vurdere de data, der er igangsat med opsætning af kameraer til aktivitetsmåling

Projektets budget

Projektet har et samlet budget på 1.518.999 kr. Bestyrelsen for Knabstrup Hallen oplyser, at man har fået forhåndstilsagn fra LAG Midt-Nordvestsjælland om tilskud til projektet på 400.000 kr. og forventer at kunne fundraise yderligere 740.000 kr.

Budgettet kan sammenfatte således:

Forhåndstilsagn fra LAG

400.000 kr.

Ansøgt kommunalt tilskud

379.973 kr.

Søges rejst ved fundraising af halbestyrelsen

739.026 kr.

I alt

1.518.999 kr.

 

Bestyrelsen for Knabstrup Hallen skal selv indhente nødvendig myndighedsgodkendelse til anlægget.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 379.973 kr. i budget 2020 til anlæg af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen kan finansieres således:

Pulje

Budget 2020

Tilskud aktivitetscenter

Rest i puljen

Eventpuljen

190.000

150.000

40.000

Øvrige Kulturelle opgaver

61.000

61.000

0

Udstyrspuljen

313.000

168.973

144.027

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 22. juni 2015: Punkt 65: Beslutning om fordeling af tilskud til projekter fra udviklingspuljen til nye aktiviteter i sportshaller

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Indstilles godkendt.caseno12-53979_#4935590_v1_aktivitetscenter knabstrup hallen - lag-ansøgning.pdf.pdf
caseno12-53979_#5097081_v1_indstillingsbrev lag knabstrup hallen.pdf.pdf

Bilag

Aktivitetscenter Knabstrup Hallen - LAG-ansøgning.pdf
indstillingsbrev LAG Knabstrup Hallen.pdf


117. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i efteråret 2019

Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i efteråret 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller at

 1. der frigives en anlægsbevilling på 99.750 kr. til projekt Brinken ved Sølyst.
  med Jyderup Stilav som ansøger, når Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetrevision 4 har omplaceret beløbet fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler).

 

 1. der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt Tølløse Fælled med en række lokale foreninger i Tølløse som ansøgere, når Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetrevision 4 har omplaceret beløbet fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler).

 

 1. der frigives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til projekt Multibane i Ladegårdsparken med Kultur og Trivsel, Ladegårdsparken som ansøgere, når Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetrevision 4 har omplaceret beløbet fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler).
Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefalede på deres møde d. 19. november 2019, hvilke ansøgninger til puljen Rum til Fællesskab fra efterårsrunden 2019 Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal imødekomme.


Puljen modtog 3 ansøgninger ved ansøgningsfrist d. 17. september 2019. Administrationen har screenet alle ansøgninger og vurderet, at de alle lever op til puljens krav, og at der er lovhjemmel til at yde støtte til projekterne.
Puljen Rum til Fællesskab kan på nuværende tidspunkt ikke bruges til driftsmidler, da der tilbageholdenhed på endnu ikke disponerede driftsmidler. Alle tre ansøgninger vedrører anlægsmidler, hvorfor det er muligt for projektudvalget at anbefale ansøgningerne

Puljen Rum til Fællesskab er i budgettet opdelt i to: ”Udviklingspulje til lokalområder”, som er driftsmidler og ”Pulje til Lokaludvikling” som er anlægsmidler. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller indledningsvist at driftsmidlerne omplaceres til anlæg for at imødekomme de indkomne ansøgninger.
 

Fagudvalgenes interesse i ansøgningerne

De anbefalede projekter har enten særlig interesse for Udvalget for Klima og Miljø eller Udvalget for Kultur og Fritid, hvorfor sagen starter i disse fagudvalg, som får mulighed for at forholde sig til dem. Da alle projekter vedrører anlægsmidler, er det Kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetencen.

Fagudvalgene skal forholde sig til følgende indstillinger:

 • Udvalget for Klima og Miljø skal forholde sig til indstilling 1
 • Udvalget for Kultur og Fritid skal forholde sig til indstilling 2 og 3.Hvad kan der søges penge til i Puljen Rum til Fællesskab

Der søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.

Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.

Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.

Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

 

De fulde betingelser kan læses her


Korte beskrivelser af ansøgninger og administrationens vurderinger heraf

De 3 ansøgninger fremgår i sin fulde længde af bilag 1, 2, 3,
Af Bilag 0 fremgår korte beskrivelser af ansøgninger og administrationens vurderinger heraf.Projekt Brinken ved Sølyst:

 • Gennem ansøgningen ønskes det, at brink markeres af en nybygget stensætning, der i lige linje afgrænser søen, og giver besøgende direkte adgang til vandet og sikrer udsynet. Ligeledes oprenses en del af søbredden for tagrør. 
 • Projektet imødekommer kriterierne ’Lokale samlingssteder’ og ’Møder i naturen’.
 • Ansøgte støttebeløb fra puljen Rum til Fællesskab: 99.750 kr.

Administrationens vurdering:
Projektet forbedrer den landskabelige kvalitet på et bynært opholdsareal, der har mange lokale brugere.
En realisering af projektet er i overensstemmelse med den udvikling, der er beskrevet i Jyderup Handleplan og Istidsruten vedrørende det ønskede mål om øget turisme- og naturoplevelser ved Skarresø.
Projektet vurderes, at indeholde anlægsmidler, da stensætningen er så ødelagt og forfalden, at der vil være tale om at anlægge stensætningen på ny.
Efter ca. 2-3 år vil tagrør i søbredden skulle skæres eller graves op igen.
Denne aktivitet skal de udføre lokalt frivilligt selv. Holbæk Kommune har ikke driftsmidler til denne aktivitet. Det kan dog være usikkert, om der lokalt er ressourcerne til at udføre denne opgave.
Såfremt Holbæk Kommune skulle udføre denne aktivitet er der umiddelbart tale om en driftsudgift på ca. 20.000 kr. hvert 3-5 år.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller:
At projektet tildeles 99.750 kr. og at det påhviler ansøger at drifte projektet selv.
 


Projekt Tølløse Fælled:

 • Det kommunalt ejede areal mellem Dalvænget og Rødtjørnevej ønskes omdannet til en bypark til Tølløse og omegn.
  Med byparken skabes en aktivitetspark, hvor mennesker samles til bevægelse, motion, musik, fællesarrangementer og naturoplevelser gennem bl.a. en frugthave, stier, bålhus, sø og amfiscene.
 • Området ønskes udformet så det tilbyder muligheder for oplevelser, aktivitet og hyggeligt samvær. Projektet tilstræber at tilføre området mere natur ved at forvandle store åbne arealer til halvvild fælled.
 • Projektet imødekommer kriterierne ’Lokale samlingssteder’,  ’Møder i naturen’ og ’Særlige kendetegn’
 • Ansøgte støttebeløb fra puljen Rum til Fællesskab: 800.000 kr.

Administrationens vurdering:

Projektet er flot og ambitiøst og kan både styrke det lokale fællesskab og komme en bred kreds af borgere til gavn.

Der skal udarbejdes en benyttelsesaftale mellem lokalforum og kommunen. Her vil vilkår for benyttelse samt fremtidig drift indgå.

Afledte driftsomkostninger efter anlæg, må de frivillige selv afholde, da der ikke er penge i budgettet til drift. Der ansøges som en del af projektet om midler til grej/udstyr, som de frivillige kan benytte. Administrationen vurderer dog, at driften fremover kan være en udfordring, da det er et meget stort projekt. Der er risiko for, at de frivillige på sigt ikke kan overskue de mange driftsopgaver. Holbæk Kommune skal være opmærksomme på udfordringen og være klar til at finde midlerne i budgetterne til fremtidig drift. Et groft skøn ud fra ansøgeres materiale kan være en udgift på omkring 85.000 kr. årligt.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller:
At projektet tildeles 500.000 kr. og at det påhviler ansøger at drifte projektet selv, hvor ansøger skal dokumentere, hvordan de selv kan drifte projektet.  

 

 

 

Projekt Multibane i Ladegårdsparken:

 • Gennem ansøgning er det ønsket at skabe et fælles udendørsrum i form af en multibane i Ladegårdsparken, hvor børn og unge i boligområdet kan have let adgang til faciliteter og dermed dyrke mere gratis idræt i deres fritid og på samme tid invitere andre unge fra Holbæk, samt andre byer, ind i boligområdet. Multibanen ønskes opført ved boligområdets aktivitetshus.
 • Projektet imødekommer kriteriet  ’Lokale samlingssteder’.
 • Ansøgte støttebeløb fra puljen Rum til Fællesskab: 300.000 kr.

Administrationens vurdering:

Projektet vil kunne tilføre boligområdet en værdi med et lokalt samlingssted for børn og unge. 
Derudover vurderes det, at projektet er tilpas enkelt så det vil kunne realiseres forholdsvis let og hurtigt. Der er ikke afledte driftsomkostningerne forbundet for Holbæk Kommune, da boligselskabet forestår driften.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller:
At projektet tildeles 300.000 kr. og at det påhviler ansøger at drifte projektet selv.    Boligselskabet forestår driften af projektet selv.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt står der 2.361.400 mio. kr. udisponeret på ’Udviklingspuljen til lokalområder’ (driftsmidler) og 225.000 kr. på ’Pulje til Lokaludvikling’ (anlægsmidler).

Vedtages samtlige indstillinger frigives der anlægsbevillinger på i alt 899.750,00 kr. til de tre beskrevne projekter, når Kommunalbestyrelsen, i forbindelse med budgetrevision 4, har omplaceret beløbet fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler).

Der er ikke fremtidige afledte driftsomkostninger forbundet med sagen, da Projektudvalget for udvikling af Lokalområderne indstiller med hensyn til alle tre ansøgninger, at det påhviler ansøgere selv at drifte projektet. 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens godkendelse af puljen Rum til Fællesskab

Kommunalbestyrelsen, 11. september 2019, punkt 212: Budgetrevision 3

PULO, 19. november 2019, punkt 7: Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab (efterårsrunden 2019).

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Indstilles godkendt.caseno19-2742_#5095986_v1_bilag 0_korte beskrivelser af ansøgninger og administrationens vurderinger heraf.pdf.pdf
caseno19-2742_#5095987_v1_bilag 1_brinken ved sølyst - samlet ansøgning.pdf.pdf
caseno19-2742_#5096000_v1_bilag 2_tølløse fælled - samlet ansøgning.pdf.pdf
caseno19-2742_#5096012_v1_bilag 3_multibane i ladegårdsparken - samlet ansøgning.pdf.pdf

Bilag

Bilag 0_Korte beskrivelser af ansøgninger og administrationens vurderinger heraf.pdf
Bilag 1_Brinken ved Sølyst - samlet ansøgning.pdf
Bilag 2_Tølløse Fælled - samlet ansøgning.pdf
Bilag 3_Multibane i Ladegårdsparken - samlet ansøgning.pdf


118. Beslutning om Budgetrevision 4, 2019

Beslutning om Budgetrevision 4, 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives tillægsbevilling på 21,1 mio. kr. på politikområde Beskæftigelse og Uddannelse og 0,8 mio. kr. på politikområde Dagundervisning under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt 18,0 mio. kr. på politikområde Voksenspecialområdet under Socialudvalget, finansieret af kassen
 2. der gives negativ tillægsbevilling til buffer til uforudsete udgifter på 19,2 mio. kr. som lægges i kassen
 3. der gives anlægsbevilling på 21 mio. kr. til Asfalt under Udvalget for Klima og Miljø som frigives og finansieres af negativ tillægsbevilling på 21 mio. kr. på drift under Udvalget for Klima og Miljø
 4. øvrige omplaceringer og tillægsbevillinger som fremgår af bilag 1 godkendes
 5. der udarbejdes handleplaner på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Beskrivelse af sagen

Med budgetrevision (herefter BR) 4 forventes det at driftsbudgettet overholdes. Der forventes således et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 20,3 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sammenlignes i stedet med det oprindelige budget, er der en forventning om merforbrug på 32,0 mio.kr. heraf tegner serviceudgifterne sig for 7,8 mio. kr.

Merforbruget på serviceudgifterne har været i fokus ved såvel BR2 som BR3. Ved BR2 forventedes et merforbrug på 33,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og dermed i forhold til kommunens måltal for service. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen tilbageholdenhed på forbrug af drift i hele organisationen. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 19,7 mio. kr. på serviceudgifterne – i forhold til kommunens måltal for service. For at sikre, at budgettet til serviceudgifter ikke blev overskredet, indførte Kommunalbestyrelsen derfor yderligere tilbageholdenhed i forbruget. Herudover blev der ved BR3 iværksat flytning af anlægsudgifter væk fra servicerammen mm., som samlet set betød, at det forventede merforbrug på service ville være på 14,5 mio. kr., inden den yderligere tilbageholdenhed blev iværksat. 

 

Den yderligere tilbageholdenhed har medført, at forventningen til merforbruget er nede på 7,8 mio. kr. ved BR4. Men da rammen til serviceudgifter er blevet reduceret siden BR3, er den reelle overskridelse af serviceudgifterne på 9,9 mio. kr. (beskrevet i afsnit om serviceramme nedenfor).

 

Forventninger til totaloversigtens resultat i BR4

Med BR 4 forventes resultatet af regnskabet at blive et overskud på 20,1 mio. kr.

Det svarer til et samlet mindreforbrug på 123,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget stammer fra både drift og anlæg.

I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det dækker blandt andet over et merforbrug på 32,0 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på 36,6 mio. kr. på anlæg.

Det forventede merforbrug på 32,0 mio.kr. på driften består af forventet merforbrug på 7,8 mio. kr. på serviceudgifter og 24,2 mio. kr. på andre driftsudgifter. På serviceudgifterne er det primært under Socialudvalget, der forventes et merforbrug. På andre driftsudgifter er det forsørgelsesudgifterne, der forventes at overstige det oprindelige budget.

 

Servicerammen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 13. marts 2019 sagen ”Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019”. Her blev det besluttet, at der i forbindelse med budgetrevisionerne i år skal følges særskilt op på serviceudgifterne. Serviceudgifterne opgjort på udvalgsniveau fremgår af tabel 1.

Den forventede overskridelse af det oprindelige budget på 7,8 mio. kr. til serviceudgifter kan opgøres således:

Tabel 1: Serviceudgifter 2019

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse på oprindeligt budget til serviceudgifter

2019

 

A

B

C

C-A

Serviceudgift*

2.901,6

2.956,9

2.909,4

7,8

Økonomiudvalget

591,2

596,0

557,8

-33,4

Udvalget for Børn og Skole

897,3

922,3

908,7

11,5

Udvalget for Ældre og Sundhed

554,4

561,0

551,9

-2,5

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,3

128,5

-0,7

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

46,4

49,1

47,5

1,1

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,6

108,0

-1,9

Socialudvalget

573,3

584,5

607,1

33,8

 

Rammen til serviceudgifter er siden BR3 blevet reduceret. Det skete i forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen om økonomien i 2020. Udviklingen i lønudgifterne i 2019 bliver ikke lige så høj som forventet i 2018 og derfor reduceres kommunens ramme til service. Hertil kommer en række andre mindre ændringer (primært som følge af ny lovgivning) som alt i alt reducerer rammen i Holbæk Kommune med 2,1 mio. kr. Derfor er det forventede merforbrug i forhold til servicerammen på 9,9 mio. kr., mens merforbruget i forhold til det oprindelige budget er 7,8 mio. kr.

Når det er er vigtigt at overholde det oprindelige budget for service, er det på grund af sanktionslovgivningen.

Sanktionsloven har både et individuelt og kollektivt element. Hvis kommunernes samlede forbrug på serviceudgifterne således overskrides i regnskab 2019, vil kommunernes bloktilskud blive reduceret i 2020. Er man som kommune med til at overskride rammen, straffes man hårdere, end hvis man har overholdt sit budget.

Det er altså vigtigt at holde budget til serviceudgifter for at mindske en eventuel sanktion. Hertil kommer, at pejlemærket vedrørende serviceudgifter, som Kommunalbestyrelsen reviderede 19. juni 2019, fastslår, at forbruget af serviceudgifter ikke må overskride det budgetlagte forbrug.

I 2018 blev servicerammen for kommunerne under ét kun lige akkurat overholdt. 

 

Handlinger som følge af BR4

I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet, at asfalt er en anlægsudgift og udgiften blev derfor flyttet fra drift til anlæg. Det indstilles derfor, at der i forbindelse med B4 gøres det samme for 2019. Det betyder, at der gives en anlægsbevilling på 21 mio. kr. til asfalt i 2019 og at der gives en negativ tillægsbevilling på 21 mio. kr. på politikområde Kommunale Veje og Trafik under Udvalget for Klima og Miljø.

Holbæk Kommunes ramme til serviceudgifter forventes overskredet med 9,9 mio. kr. I forbindelse med BR3 blev der gjort opmærksom på, at forbrugsprocenterne kunne indikere, at skønnene over forventet merforbrug på service lå i overkanten. De samme forbrugsprocenter pr. ultimo oktober viser stadig samme tendens og indikerer stadig, at skønnet ligger i overkanten.

Da det anbefales at flytte asfalt fra drift til anlæg i 2019, vil det medføre, at udgifterne til service vil blive reduceret med 21 mio. kr. Med baggrund i usikkerhederne i skønnene samt udviklingen i forbrugsprocenterne, så anbefales ikke yderligere handlinger.

I forbindelse med BR4 udmøntes buffer til uforudsete udgifter. Det sker ved, at bufferpuljen på 19,2 mio. kr. lægges i kassen og dermed finansierer hovedparten af bufferen den tillægsbevilling, der gives til Voksenspecialområdet på 18 mio. kr. på Socialudvalget. Merforbruget på Børnespecialområdet tillægsbevilges ikke, da merforbruget på Kikhøj og Undløse Behandlingshjem overstiger det samlede merforbrug på området.

Herudover gives tillægsbevilling på 21,1 mio. kr. til politikområde Beskæftigelse og Uddannelse og 0,8 mio. kr. på politikområde Dagundervisning under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Merforbruget medfører her desuden, at det indstilles, at der iværksættes handleplaner på politikområde Beskæftigelse og Uddannelse.

Hermed anvendes bufferen til at finansiere merforbrug primært på Socialudvalget.

Bevillinger gives således, at Holbæk Kommune lever op til Budget- og Regnskabsregulativets krav jf. bilag 10.02 om, at der ved forventning om en overskridelse af driftsbevillingerne skal anmodes om en tillægsbevilling.

Forventninger til totaloversigtens resultat i BR4

Med BR 4 forventes resultatet af regnskabet at blive et overskud på 20,1 mio. kr.

Det svarer til et samlet mindreforbrug på 123,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget stammer fra både drift og anlæg, 20 mio. kr. fra drift og 100 mio. kr. fra anlæg.

I forhold til det oprindelige budget, er der tale om et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det dækker blandt andet over et merforbrug på 32,0 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på 36,6 mio. kr. på anlæg.

Det forventede merforbrug på 32,0 mio.kr. på driften består af forventet merforbrug på 7,8 mio. kr. på serviceudgifter og 24,2 mio. kr. på andre driftsudgifter. På serviceudgifterne er det primært under Socialudvalget, der forventes et merforbrug. På andre driftsudgifter er det forsørgelsesudgifterne, der forventes at overstige det oprindelige budget.

 

Tabel 2: Samlet resultat

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019 BR4

Indtægter

-4.433,8

-4.443,6

-4.447,8

-4,2

14,0

Driftsudgifter

4.148,9

4.201,2

4.180,9

-20,3

32,0

-serviceudgifter

2.901,6

2.956,9

2.909,4

-47,5

7,8

-overførsler

872,5

870,2

900,3

30,2

27,8

-andet ej service

374,7

374,2

371,1

-3,1

-3,6

Renter

25,1

25,1

18,8

-6,3

6,3

Anlæg

170,0

233,5

133,5

-100,1

36,6

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

74,2

86,8

94,6

7,8

-20,3

Resultat i alt

-15,6

103,0

-20,1

-123,1

4,5

Kasseopbygning

15,6

-103,0

20,1

123,1

-4,5

 

BR4 viser et forventet mindreforbrug på 123,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug består af:

• Forventet mindreforbrug på driften på 20,3 mio. kr.

• Forventede merindtægter på skatter og tilskud på i alt 4,2 mio. kr.

• Forventet mindreforbrug på anlæg på 100,1 mio. kr.

• Forventet mindreforbrug på renter på 6,3 mio. kr.

• Forventet merforbrug på finansiering på 7,8 mio. kr.

 

I tabel 3 ses afvigelserne på de enkelte udvalg på driften.

 

Tabel 3: Forventet regnskab og afvigelse på driftsudgifter (udvalgsopdelt)

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019 BR4

Driftsudgifter

4.148,9

4.201,2

4.180,9

-20,3

32,0

Økonomiudvalget

580,1

586,3

547,4

-38,9

-32,7

Udvalget for Børn og Skole

897,3

922,3

908,7

-13,6

11,5

Udvalget for Ældre og Sundhed

845,8

850,6

843,3

-7,3

-2,5

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,3

128,5

0,1

-0,7

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

952,7

952,9

974,8

22,0

22,2

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,6

108,0

-7,6

-1,9

Socialudvalget

634,0

645,2

670,2

25,0

36,2

 

Hovedforklaringerne på de forventede merforbrug på udvalgsniveau er:

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Ved BR 3 var beløbet 11,5 mio. kr. Årsagen til det forventede mindreforbrug er dels tilbageholdenhed på Dagtilbudsområdet, som forventes at beløbe sig til 7,5 mio. kr., dels forventet mindreforbrug på Skoleområdet på 6,7 mio.kr. og dels et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Sundhed for Børn og Unge. På skoleområdet er det forventede mindreforbrug stadig sammensat af forventet merforbrug på de enkelte skoler, som opvejes af handleplaner på skoleområdets fællesområde.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Ved BR3 var beløbet 1,7 mio. kr. Årsagen er primært et forventet mindreforbrug på hjemmeplejen – både myndighed og udfører. I modsat retning trækker hjælpemidler, hvor der er forventning om merforbrug.

 

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 25,0 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end forventningen ved BR 3. Årsagen til det forventede merforbrug ligger både på Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet. På Børnespecialområdet er årsagen primært forventede merudgifter til opholdssteder, samt forventet merforbrug på henholdsvis Kikhøj samt Undløse Skole og Behandlingshjem. På Voksenspecialområdet er årsagen primært botilbud, både de længerevarende ophold, dem til personer med særlige sociale problemer, botilbudslignende tilbud og midlertidigt ophold.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., stort set svarende til forventningerne ved BR3. Det forventede mindreforbrug skyldes primært udvist tilbageholdenhed i forbruget og at en række puljemidler først forventes udbetalt i 2020.

 

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvorimod der ved BR3 var et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ændringen skyldes yderligere omkostninger til beredskabet, flere opgaver på vejområdet samt en manglende indtægt fra staten vedr. affald. Den var tidligere forventet udbetalt ultimo 2019.

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på 22 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,4 mio. kr. i forhold til BR 3. Det forventede merforbrug er sammensat af forventning om merforbrug på især førtidspension og sygedagpenge samt uddannelseshjælp, ledighedsydelse og kontanthjælp. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, integrationsydelse, ressourceforløb til personer under 30 år og revalidering. Det er især førtidspension og sygedagpenge, der sprænger budgettet.

 

Stigningen på 7,4 mio. kr. siden BR3 skyldes dels, at mindreforbruget på A-dagpenge nu ikke ser ud til at blive så højt som tidligere forventet, og dels bristede forventninger om at få udgifterne til sygedagpenge ned på det budgetlagte niveau.

 

Økonomiudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 38,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er dermed øget med 3,0 mio. kr. i forhold til BR3. Hovedårsagen til det forventede mindreforbrug skal findes i forventet mindreforbrug på generelle reserver. Det vil sige bufferpuljen og Puljen til udvikling af lokalområderne. Derudover er der forventninger om mindreforbrug på administrationen blandt andet som følge af tilbageholdenhed og forventning om mindreforbrug på ejendomme – som primært stammer fra udfordringer med at ansætte medarbejdere på nogle områder.

Forklaringerne på udvalgsniveau er uddybet i udvalgsnotaterne vedlagt denne dagsorden.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 100,1 mio. kr. Det største mindreforbrug skyldes en lang opstartsfase på opførelse af daginstitutioner og udgifterne forventes her først at falde i 2020. Herudover er der flere andre projekter, der forventes igangsat senere end tidligere planlagt. Det drejer sig blandt andet om renovering af bygninger, bygning af klubhuse og kunstgræsbaner og renovering af Holbæk Havn. Herudover er der et mindreforbrug på Sportsbyen på 5,3 mio. kr.

Der er endnu ikke frigivet beløb vedrørende grunde og bygninger solgt i 2019. Der kan læses nærmere herom i bilag 3, hvori der også indgår en oversigt over køb og salg.

Der skal gøres opmærksom på at konsekvenser af omplacering fra drift til anlæg på Økonomiudvalgets område – Pulje til Lokaludvikling - som bevilget i Kommunalbestyrelsen den 13. november 2019 ikke er medtaget i BR 4.

 

Indtægter

På indtægtssiden forventes samlet set en merindtægt på 4,2 mio. kr.

Der forventes merindtægter på tilskud og udligning på 3,4 mio. kr. Dette dækker over forventede merindtægter på 5,8 mio. kr. blandt andet som følge af tilførte DUT-midler ,men forventede mindreindtægter på beskæftigelsestilskud på 2,4 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen heraf. Der ønskes tillægsbevillinger for beløbene, hvilet matcher økonomistyringsprincip nr. 3

På skatter forventes merindtægter på 0,8 mio. kr. Primært som følge af øgede indtægter på dækningsafgift, mens indtægterne på grundskyld er lidt lavere end forventet.

 

Renter

Der forventes et samlet mindreforbrug på renter på 6,3 mio. kr. Mindreudgiften skyldes det lave renteniveau samt udskudt låneoptagelse. Der forventes låneoptaget i 1. kvartal 2020.

 

Finansiering

Der forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. på området. Dette skyldes forventet merforbrug på finansforskydninger på 11,8 mio. kr. Som følge af Skats fraflytning fra Jernbanegade har Holbæk Kommune mistet retten til deponeringsfritagelse ved at bo i lejede lokaler på Kanalstræde 2. Holbæk Kommune skal derfor deponere 45 mio. kr. for at bo i lejede lokaler. Da Holbæk Kommune har ikke anvendte lånedispensationer på 30 mio. kr. og 1 mio. kr. af beløbet frigives i år, skal der deponeres 14 mio. kr., hvilket giver et merforbrug. Deponeringen er indregnet i likviditeten for budget 2020, som lå til grund for vedtagelsen af budget 2020.

Der forventes dog mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. På afdrag på lån forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Likviditet

 

Likviditetsprognosen er opdateret på baggrund af regnskab 2018 og en forudsætning om, at budget 2019 overholdes. Der er ikke ændret ved grundforudsætningerne for likviditetsprognosen. I den opdaterede prognose forudsættes blandt andet:

 • at der på driften overføres samme beløb til 2020, som blev overført til 2019.

 

 • at der på anlæg overføres 23 mio. kr. mindre til 2020 end det, der blev overført til 2019, svarende til en overførsel på 47 mio. kr.

 

 • at der modtages 10 mio. kr. ekstra i tilskud, som følge af overgangsordning vedrørende udligningstab

 

 • at der frigives deponeringer på 43 mio. kr. fra salg af jord og fast ejendom i tidligere år

 

 • at betalinger på løn, varekøb, betalinger til andre kommuner mv. falder på samme tidspunkt på året, som de plejer

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø og klimamæssige konsekvenser af budgetrevisionen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.caseno19-1330_#5104699_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104762_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104701_v1_bilag 3 - indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104702_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104703_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104704_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104705_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104706_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104696_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104697_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104698_v1_bilag 11 - samlet opgørelse implementering af budget 2019 til br4.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 11 - Samlet opgørelse implementering af budget 2019 til BR4.pdf


119. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 27. november 2019

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 27. november 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

 

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

 

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er

adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

120. Underskriftsark

Underskriftsark