UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Ugerløse Forsamlingshus, Hovedgaden 2, Ugerløse

STARTTIDSPUNKT

30-10-2019 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

30-10-2019 18:00:00


PUNKTER

101. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. oktober 2019
102. Orientering om"SKVULP" - Holbæk HavneKulturFestival 2019
103. Orienteringssag - Evaluering af Ugerløse Friluftsbads sæson 2019
104. Drøftelse om udspringsplatform og vippe i Ugerløse Friluftsbad
105. Beslutning om Bevæg dig for livet kommuneaftale
106. Beslutning om tilskud til for-projekt angående mulig afholdelse af fællesnordisk konference for klinkbyggede både i Holbæk i 2021
107. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I foråret 2019
108. Underskriftsark101. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. oktober 2019

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 1. godkender dagsordenen til Udvalget for Kultur og Fritid 30. oktober 2019.
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-10-2019

Godkendt.

102. Orientering om"SKVULP" - Holbæk HavneKulturFestival 2019

Orientering om"SKVULP" - Holbæk HavneKulturFestival 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om resultatet af ”SKVULP” Holbæk HavneKulturFestival 2019 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra bestyrelsen for Fonden Holbæk i Pinsen og lederen af skvulpsekretariatet vil på udvalgets møde give en orientering om ”SKVULP” – Holbæk HavneKulturFestival 2019 (festivalen), som fandt sted i dagene 7. – 8. juni.

Orienteringen vil tage udgangspunkt i årsrapporten for regnskabsåret som dækker perioden 01.07.18 – 30.6.19. I årsrapporten indgår årsregnskab og årsberetning fra ledelsen.

Af årsberetningen fremgår bl.a.:

 • Op mod 50.000 gæster deltog i festivalen
 • Mange frivillige deltog i afviklingen
 • Træskibs Sammenslutningens Pinsetræf var en del af SKVULP 2019 – og kun positive tilbagemelding fra Træskibs Sammenslutningen efter arrangementet
 • Samlet budget i 2019 på godt 3 mio. kr., hvor Holbæk Kommune bidrog med 1,95 mio. kr.
 • Partnerskaber/sponsorater med det lokale erhvervsliv med kontante indtægter på 607.500 kr. Desuden partnerskaber/sponsorater med håndværksydelser mv. opgjort til en værdi af 488.000 kr. – i alt 1,09 mio. kr. i partnerskaber/sponsorater.
 • Det endelige regnskab for festivalen 2019 udviser et overskud på 198.907 kr.

Den nuværende driftsaftale mellem Holbæk Kommune og Fonden Holbæk i Pinsen løber til og med 2020.

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken

”Skvulp” – Holbæk HavneKulturFestival 2019 understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema: ”Det Maritime liv”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil støtte aktiviteter og events i kommunen, der arbejder aktivt med formidling af havnens historie”.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-10-2019

Taget til efterretning.caseno14-22762_#5068777_v1_skvulp - årsrapport 2019 til kfu vs2.pdf.pdf

Bilag

SKVULP - Årsrapport 2019 til KFU vs2.pdf


103. Orienteringssag - Evaluering af Ugerløse Friluftsbads sæson 2019

Orienteringssag - Evaluering af Ugerløse Friluftsbads sæson 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om evalueringen af Ugerløse Friluftsbads sæson 2019 til efterretning
Beskrivelse af sagen

Evalueringsrapport for Ugerløse Friluftsbads sæson 2019 præsenteres for Udvalget Kultur og Fritid på mødet af repræsentanter fra Ugerløse Svømmeklub, Ugerløse Lokalforum og leder er Ugerløse Friluftsbad.

 

Evalueringsrapport 2019 er en opsamling nøgletal, der sammenlignes med tidligere sæsoner samt kort tilbagemelding fra årets sæson.

 

I 2019 har der være 18.679 besøgende mod 23.029 i 2018. Entréindtægterne i 2019 er opgjort til 143.000 kr. mod 159.499 kr. i 2018.
 

Sæson 2019 ligger således relativt højt, men under rekordsæsonen i 2018 både i antal besøgende og indtægter. Det høje besøgstal i 2018 tilskrives det gode sommervejr. Tallene for de to sæsoner skal desuden ses i sammenhæng med, at der i 2019 var flere åbningstimer end i 2018.

 

Selv om sommervejret i 2019 ikke var på højde med 2018, er oplevelsen, at Ugerløse Friluftsbad bliver besøgt af flere nye brugere. Dette er blot én af tilbagemeldingerne i forhold til den øget åbningstid i sommerferien. 

 

Der har været et ønske om etablering af udspringsplatform og vippe i Ugerløse Friluftsbad. Udvalget drøfter sag om udspringsplatform og vippe under andet punkt. 

 

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken

I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Bevægende byrum”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil samarbejde med foreninger og lokale initiativer der fremmer fysisk bevægelse og kulturoplevelser”.

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen økonomiske konsekvenser ved denne orientering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser i forbindelse med orienteringen af friluftsbadets sæson 2019.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-10-2019

Taget til efterretning.caseno14-10554_#5066576_v1_evaluering af sæsonen 2019 - ugerløse friluftsbad - pdf 11102019.pdf.pdf

Bilag

Evaluering af sæsonen 2019 - Ugerløse Friluftsbad - pdf 11102019.pdf


104. Drøftelse om udspringsplatform og vippe i Ugerløse Friluftsbad

Drøftelse om udspringsplatform og vippe i Ugerløse Friluftsbad
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter projektet om en udspringsplatform og ny vippe i Ugerløse Friluftsbad
Beskrivelse af sagen

Ugerløse Friluftsbad blev bygget af lokale frivillige i 1933 og bliver driftet af Holbæk Kommune i et godt samarbejde med de to lokale svømmeklubber: Undløse svømmeklub og Ugerløse svømmeklub. Senest i 2015 undergik Ugerløse en gennemgående renovering.

Det gode samarbejde med de lokale foreninger har resulteret i en række udviklingstiltag i de seneste år. Således er der etableret en sauna, hvor foreningerne tilbyder saunagus. Ligeledes er rammene for morgensvømning udvidet i 2019, så Friluftsbadet nu appellere til en bredere kreds af borgere.

Næste skridt er at udvikle tilbud, som er målrettet børn og unge. Derfor arbejder foreningerne på at etablere en udspringsplatform og en ny vippe. Formålet er at skabe faciliteter i Undløse Friluftsbad, som er attraktive for de lokale børn og unge, herunder de børn og unge som ellers ikke er aktive i det lokale idrætsliv. Derved kan Undløse Friluftsbad være med til at skabe rum til fællesskab og bevægelse i et lokalområde.

Udvalget skal drøfte dette projekt med afsæt i vedlagte projektbeskrivelse. Det kan oplyses, at der arbejdes på at søge fonde om finansiering af projektet.

Til orientering kan det oplyses, at andre lignende projekter tidligere har opnået tilsagn fra fonde om økonomisk tilskud (Jyderup Bad, St. Merløse mv.) Ofte har foreningernes ansøgninger indeholdt et brev fra Holbæk Kommune, hvori der udtrykkes opbakning til projekterne.

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken

Etablering af en udspringsplatform i Ugerløse Friluftsbad ligger inden for temaet ”Fællesskab, Læring og Dannelse” i Kultur og Fritidspolitikken. Under dette tema, er der bl.a. følgende indsatsområde ”vi vil samarbejde med og bakke op om tiltag, der gavner og inkluderer borgere, der ikke selv banker på hos foreningerne.”

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelse. Såfremt der senere skal træffes politisk beslutning om evt. kommunalt tilskud, vil de økonomiske konsekvenser ved en sådan beslutning blive belyst.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne drøftelse

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-10-2019

Drøftet.caseno14-10554_#5667398_v1_vs om tilbagemelding på forslag til springtårn i ugerløse friluftsbad - 2019.09.01 ugerløse friluft.pdf
caseno14-10554_#5667396_v1_vs om tilbagemelding på forslag til springtårn i ugerløse friluftsbad - 190619_ugerløse friluftsbad.pdf

Bilag

Teknisk Projektbeskrivelse inkl. budget, Ugerløse friluftsbad, Udspringsplatform
Visualisering - Ugerløse friluftsbad


105. Beslutning om Bevæg dig for livet kommuneaftale

Beslutning om Bevæg dig for livet kommuneaftale
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til Bevæg dig for livet kommuneaftale for Holbæk Kommune godkendes
Beskrivelse af sagen

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra foreningslivet i Holbæk Kommune, Folkeoplysningsudvalget, DGI Midt- og Vestsjælland samt Kultur- og Fritidssekretariatet har over to møder arbejdet med at skabe konkret indhold til en Bevæg dig for livet kommuneaftale for Holbæk Kommune.

Følgende foreninger deltog i arbejdsgruppen: AOF Kultur og fritid, Holbæk Bold- & Idrætsforening, Badminton i dagtimerne, St. Merløse IF/Meget Mere Merløse og Holbæk Kajak Klub.

Det har været vigtigt for Folkeoplysningsudvalget og Holbæk Kommune, at der er fuld opbakning fra foreningerne til denne aftale.

Når kommuneaftalen skal realiseres, er det også vigtigt, at foreningerne er med til at tage ejerskab for de indsatser, der skal gennemføres.

Det konkrete indhold omfatter syv temaer:

 1. Natur til motion
 2. Land til vand
 3. 60+ senioraktiviteter
 4. Overvægt
 5. Sårbare borgere
 6. Aftenskoler
 7. Rekruttering og fastholdelse

Aftaleperioden for kommuneaftalen er 2020-2023 med mulighed for forlængelse.

Målsætningen i aftaleperioden er, at få 50 procent af befolkningen i Holbæk Kommune til at være fysisk aktive i en forening, samt at få 75 procent af til at være fysisk aktive generelt. Til sammenligning er der lige nu 64,2 procenter, der er fysisk aktive, mens der er 42,5 procent, der er fysisk aktive i en forening.

I reelle tal svarer det til, at antallet af fysisk aktive borgere skal forøges med 7.600 personer. Antallet af fysisk aktive borgere i foreningslivet skal forøges med 6.200 personer.

Arbejdsgruppen peger på disse fem konkrete indsatser, der i aftaleperioden skal sættes ekstra fokus på, for at opnå målsætningen om flere aktive i befolkningen:

 1. Bekæmpelse af frafald blandt teenagere i foreningslivet (særligt fokus på piger)
 2. Familieidræt
 3. Partnerskaber mellem aftenskoler og Sundhedscenteret
 4. Opdyrke seniorfællesskaber i eksisterende foreninger
 5. Fjordens Dag

Det betyder ikke, at resten af de potentielle indsatser i aftalen skal fravælges eller nedtones.

Bevæg dig for livet-samarbejdet følges af en politisk følgegruppe bestående af politikere fra relevante udvalg, relevante kommunale chefer, formanden for og et medlem fra Folkeoplysningsudvalget, et bestyrelsesmedlem fra hhv. DIF og DGI, bestyrelsesmedlem fra DGI Midt- og Vestsjælland, lederen af den fælles kommunale enhed i DIF/DGI samt direktøren fra DGI Midt- og Vestsjælland. Derudover nedsættes der en administrativ styregruppe og en projektgruppe.

Relation til kultur- og fritidspolitikken
Indgåelse af en Bevæg dig for livet kommuneaftale understøtter blandt andet kultur- og fritidspolitikkens tema ”Fællesskab, læring og dannelse”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab”.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomi, der er bundet op på Bevæg dig for livet kommuneaftalen, ligger som udgangspunkt inden for rammen af det allerede eksisterende budget. Det eneste, der kan falde uden for denne ramme er tilkøb af en benchmarkundersøgelse, som tilbydes af DIF/DGI, og som koster 25.000 kr.

Tilføjelse efter behandling i Folkeoplysningsudvalget
Sundhedsstyrelsen beskriver i deres håndbog – Fysisk aktivitet – en række anbefalinger om fysisk aktivitet som forebyggelse og behandling af sygdomme. Sundhedsstyrelsen kommer også med en række anbefalinger til forebyggelse af ensomhed hos ældre via aktivitet og social interaktion.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt – med følgende tilføjelser/ændringer:

-         Under Arenaer i afsnit 5.1 tilføjes ”Fælleden i Holbæk”

-         Under Indsatser i afsnit 5.7 tilføjes ”Øge tilgængeligheden for handicappede til motion, foreningsdeltagelse og faciliteter”

-         Når sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, tilføjes der under Økonomiske konsekvenser oplysninger om samfundsøkonomiske konsekvenser i forhold til sundhed, kriminalitet, ensomhed med mere

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-10-2019

Godkendt.caseno17-24110_#5065411_v1_opdateret udkast - bevæg dig for livet kommuneaftale - holbæk kommune.pdf

Bilag

Opdateret udkast - Bevæg dig for livet Kommuneaftale - Holbæk Kommune


106. Beslutning om tilskud til for-projekt angående mulig afholdelse af fællesnordisk konference for klinkbyggede både i Holbæk i 2021

Beslutning om tilskud til for-projekt angående mulig afholdelse af fællesnordisk konference for klinkbyggede både i Holbæk i 2021
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der i budget 2020 afsættes 150.000 kr. i projektstøtte til Træskibs Sammenslutningen, med det formål at få iværksat undersøgelser af, hvorvidt der kan findes økonomisk og faglig opbakning fra de relevante aktører i de nordiske lande til afholdelse af fællesnordisk konference i Holbæk i 2021. Tilskuddet fra Holbæk Kommune forudsætter som minimum tilsagn på 100.000 kr. fra andre kilder før frigivelse
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Med udgangspunkt i den norske organisation ”Forbundet Kysten”, har en række maritime aktører gennem en årrække arbejdet frem imod, at de nordiske lande skal udarbejde og indsende en fælles nordisk ansøgning til UNESCO, med henblik på at få optaget den klinkbyggede båd på UNESCOS liste over umistelige immateriel kulturarv.

I februar dette år fik Forbundet Kysten følgende besked fra det norske «Kulturdepartementet»: «Etter å ha vurdert nominasjonsforslaget har Kulturdepartementet truffet beslutning om å arbeide for en fellesnordisk nominasjon.» Herefter blev de øvrige nordiske lande - på nationalt niveau - i juni dette år invitetet med som medforslagsstillere. 

Det forventes, at en fællesnordisk ansøgning vil blive fremsendt til UNESCO i marts 2020, og et endeligt svar forventes retur fra UNESCO i november 2021.

 

Mulighed for fælles konference i Holbæk

I umiddelbar forlængelse af en eventuel nominering fra UNESCO´s side er det tanken, at der skal afholdes en fællesnordisk konference for at markere og fejre udnævnelsen.

Med Holbæk kommunes massive satsning på maritim kulturarv, med tilstedeværelse af en af Danmarks største samlinger af bevaringsværdige træskibe, hjemmehavn for Nationalmuseet´s fartøjssamling og oprettelse af et kystlivscentret ”Kystliv Holbæk”, har Forbundet Kysten og Det Nordiske kystkulturnetværk givet deres opbakning til, at Træskibs Sammenslutningen i Danmark, kan gå videre med en grundigere undersøgelse af, hvorvidt en konference kan finde økonomisk og faglig opbakning fra de relevante aktører i de nordiske lande med henblik på afholdelse i Holbæk 2021.

 

For at kunne realisere dette afklarende arbejde foreslås, at Holbæk kommune bidrager med 150.000 kr. under forudsætning af, at Træskibs Sammenslutningen som minimum finder 100.000 kr. fra øvrige kilder til realiseringen af dette arbejde.

 

Den videre proces

I første omgang skal der arbejdes med fagligt program, budget, keynotespeakers, officielt program og ikke mindst fonde, for at sikre bred opbakning til konferencen. Potentialet er stort, men kræver også et stort forarbejde.

Aktørerne foreslår, at der nedsættes en styregruppe, hvor også Holbæk Kommune får mulighed for at øve indflydelse.

Mål og hovedaktiviteter for projektet

 1. Faglig fejring af nordens første fællesudnævnelse af umistelig immateriel kulturarv på fortegnelsen efter UNESCOs 2003-konvention til sikringen af den immaterielle kulturarv
 2. Udarbejde et charter for bevaring af den klinkbyggede båd på UNESCOs liste over umistelig immateriel kulturarv – kan underskrives – og måske navngives efter værtsbyen - ved konferencen
 3. Konference om arbejdet med UNESCOs liste over immateriel kulturarv
 4. Udarbejdelse af erfaringskatalog over bevaring af immateriel kulturarv i praksis
 5. Netværk og erfaringsudveksling

 

Projektets effekter

 • Konferencen har potentiale til at tiltrække kultur nøglepersoner- og politikere inden for kulturarv.
 • Holbæk Kommune kan lægge navn til evt. charter
 • Holbæk Kommune positionerer sig ved konferencen og fremover som central spiller i bevaringen af den klinkbyggede båd som immateriel kulturarv.

 

Budget

Det forberedende projekt har et samlet budget på 350.000 kr., som tænkes finansieret således:

Holbæk Kommune

150.000 kr.

Ansøgerorganisationer

  50.000 kr.

Kulturministeriet/Folkemindesamlingen

  50.000 kr.

Fundraising - fonde/erhvervsliv

100.000 kr.

I alt budget

350.000 kr.

 

Budgettet dækker over udgifter til:

 • Løn til ½ årsværk (tovholderfunktion)
 • Kontorhold, kommunikation, tryk af materialer til ansøgninger
 • Rejseudgifter til deltagelse i planlægningsmøder hos de nordiske samarbejdspartnere
 • Afholdelse af planlægningsmøder i Holbæk for de nordiske samarbejdspartnere
 • Andet/uforudset

 

Relation til kultur- og fritidspolitik

Et tilskud på 150.000 kr. til forberedelse af at sikre Holbæk by som vært for fælles nordisk konference med markering af den klinkbyggede båds optagelse på UNESCO´s liste over umistelig immateriel kulturarv understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema: ”Det maritime liv”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil fremme samarbejdet mellem nationale, regionale og internationale aktører, uddannelser og erhvervsliv, så der skabes vækst i havnemiljøet”.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 150.000 kr. i 2020 til for-projekt kan finansieres fra puljer Øvrige Kulturelle Opgaver under forudsætning af uændret budget i puljen i budget 2020. Når der er udarbejdet et konkret forslag til konference i Holbæk, forlægges projektet til ny politisk behandling.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-10-2019

Indstilles godkendt.

107. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I foråret 2019

Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I foråret 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:

 1. 510.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’ med Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby som ansøger, hvor midlerne er forudsat en sammenhæng til de anbefalinger Trafiksikkersikkerhedsplan 2020-2025 vil angive.
   
 2. 35.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Stibelysning i Svampebyen’ med Undløse Lokalråd som ansøger.
   
 3. 70.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’ med beboergruppe i samarbejde med Lokalforum Store Merløse som ansøger.    
   
 4. 220.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Skolesti ved Vipperød’ med Vipperød Lokalforum som ansøger, hvor midlerne er forudsat at berørte lodsejere indgiver en skriftlig tilkendegivelse på, at stien kan anlægges henover deres ejendom.  
   
 5. 300.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Øasen’ med Foreningen Øasen som ansøgere.
Beskrivelse af sagen

Ved forårsrunden 2019 modtog puljen Rum til Fællesskab 16 ansøgninger. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har på deres møde i maj 2019 prioriteret hvilke ansøgninger indstilles imødekommet af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Administrationen har screenet alle ansøgninger og vurderet, om de lever op til puljens krav, og om der er lovhjemmel til at yde støtte til projekterne. Ud af de 16 ansøgninger blev 15 lagt op til politisk beslutning i projektudvalget. En af ansøgningerne var fra Holbæk Seniorlandsby. Denne ansøgning bliver ikke taget i betragtning, da det ikke er lovligt for kommunen at tildele penge til aktiviteter i fælleshuse, der underbygger deres mulighed for at udleje lokaler. Midler til dette virker konkurrenceforvridende for andre virksomheder, der også udlejer lokaler.

 

Kun anlægsprojekter kan indstilles og forudsætter en omplacering

Administrationen har vurderet om de forskellige ansøgninger søger om driftsmidler eller anlægsmidler. Puljen kan på nuværende tidspunkt ikke bruges til driftsmidler, da der ikke er luft til det i servicerammen og der derfor er indført forbrugstilbagehold. Derfor har Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne besluttet at give afslag på samtlige ansøgninger til projekter, der ansøger om driftsmidler.

Puljen Rum til Fællesskab er i budgettet opdelt i to: ”Udviklingspulje til lokalområder”, som er driftsmidler og ”Pulje til Lokaludvikling” som er anlægsmidler.   Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller indledningsvist at driftsmidlerne omplaceres til anlæg for at imødekomme de indkomne ansøgninger.

 

 

Fagudvalgenes interesse i ansøgningerne

De anbefalede projekter har enten særlig interesse for Udvalget for Klima og Miljø eller Udvalget for Kultur og Fritid, hvorfor sagen starter i disse fagudvalg, som får mulighed for at forholde sig til dem. Da alle projekter vedrører anlægsmidler, er det Kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetencen.

Fagudvalgene skal forholde sig til følgende indstillinger:

 • Udvalget for Klima og Miljø skal forholde sig til indstilling 1, 2, 3 og 4.
 • Udvalget for Kultur og Fritid skal forholde sig til indstilling 5.

 

Hvad kan der søges penge til i Puljen Rum til Fællesskab

Der søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

 • Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.
 • Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.
 • Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.
 • Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

 

De fulde betingelser kan læses her

 

Præsentation af ansøgninger, der indstilles imødekommet

 • I bilag 0 findes et overblik og en kort beskrivelse af hver af de samtlige 15 ansøgninger inklusiv administrationens prioritering, vurdering og anbefaling. De 5 indstillede projekter præsenteres først i bilaget.
 • I bilag 1-5 findes de fulde ansøgningerne, til projekter, der i denne sag indstilles imødekommet:
 • Bilag 1: projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’
 • Bilag 2: projekt ’Stibelysning i Svampebyen’
 • Bilag 3: projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’
 • Bilag 4: projekt ’Skolesti ved Vipperød’
 • Bilag 5: projekt ’Øasen

Bilag 6: Vej og trafiks prioritering af ansøgninger.

Økonomiske konsekvenser
 • 510.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’ med Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby som ansøger, hvor midlerne er forudsat en sammenhæng til de anbefalinger Trafiksikkersikkerhedsplan 2020-2025 vil angive.

 

 • 35.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Stibelysning i Svampebyen’ med Undløse Lokalråd som ansøger.

 

 • 70.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’ med beboergruppe i samarbejde med Lokalforum Store Merløse som ansøger.    

 

 • 220.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Skolesti ved Vipperød’ med Vipperød Lokalforum som ansøger, hvor midlerne er forudsat at berørte lodsejere indgiver en skriftlig tilkendegivelse på, at stien kan anlægges henover deres ejendom. 

 

 • 300.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Øasen’ med Foreningen Øasen som ansøgere.

På nuværende tidspunkt står der 3,711 mio. kr. udisponeret på Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) og 225.000 kr. på til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler). Vedtages samtlige indstillinger omplaceres 1,135 mio. kr. til Pulje til Lokaludvikling og gives som anlægsbevilling.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens godkendelse af puljen Rum til Fællesskab

PULO, d. 21. maj 2019, punkt 3: Projektudvalgets anbefalinger i forbindelse med puljen Rum til fællesskab, d. 21. maj 2019

PULO, d. 17. september 2019, punkt 4: Beslutning om ansøgningsrunde i foråret 2019 i puljen Rum til Fællesskab

Kommunalbestyrelsen, 15. maj 2019, punkt 123: Budgetrevision 2

Kommunalbestyrelsen, 11. september 2019, punkt 212: Budgetrevision 3
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-10-2019

Indstilles godkendt.caseno19-2742_#5064451_v1_bilag 6 vej og trafiks prioritering af ansøgninger.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064450_v1_bilag 5 projekt 'øasen'.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064449_v1_bilag 4 projekt 'skolesti i vipperød'.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064448_v1_bilag 3 projekt 'forskønnelse i st. merløse’.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064447_v1_bilag 2 projekt 'stibelystning i svampebyen'.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064446_v1_bilag 1 projekt ’byporte og fartdæmpende foranstaltninger i mørkøv, skamstrup og stigs bjergby’.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064445_v1_bilag 0 - oversigt og kort beskrivelse af det ansøgte projekt til puljen rtf - forår 2019.pdf.pdf

Bilag

Bilag 6 Vej og trafiks prioritering af ansøgninger.pdf
Bilag 5 Projekt 'Øasen'.pdf
Bilag 4 Projekt 'Skolesti i Vipperød'.pdf
Bilag 3 Projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’.pdf
Bilag 2 Projekt 'Stibelystning i Svampebyen'.pdf
Bilag 1 Projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’.pdf
Bilag 0 - Oversigt og kort beskrivelse af det ansøgte projekt til puljen RTF - Forår 2019.pdf


108. Underskriftsark

Underskriftsark