UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

mødelokale 0.13, Kanalstræde 2 i Holbæk

STARTTIDSPUNKT

25-09-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-09-2019 18:00:00


PUNKTER

93. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 25. september 2019
94. Drøftelse af den forgangne sæson og fremtidsplaner for Brorfelde Observatorium
95. Lukket punkt
96. Drøftelse af dialogmøde om Sportsbyen, afholdt d. 4. september 2019
97. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2020 på udvalgets område
98. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Kultur og Fritids ordinære møder i 2020
99. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 25. september 2019
100. Underskriftsark93. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 25. september 2019

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 25. september 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 

1. godkender dagsordenen til Udvalget for Kultur og Fritid den 25. september 2019.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Godkendt.

94. Drøftelse af den forgangne sæson og fremtidsplaner for Brorfelde Observatorium

Drøftelse af den forgangne sæson og fremtidsplaner for Brorfelde Observatorium
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget afholder dialogmøde med lederen for Brorfelde Observatorium for at drøfte den forgangne sæson og planer for fremtiden
Beskrivelse af sagen

Udvalget mødes med lederen af Observatorium i Brorfelde, som vil orientere om status for projekter, besøgstal og fundraising på Observatoriet samt drøfte planer for fremtiden i forhold til strategi, målgrupper og mål.

Observatoriet er organiseret som et projekt under Holbæk Kommune og er ved for alvor at etablere sig som Danmarks naturvidenskabelige opdagelsescenter. Holbæk Kommune har siden 2014 gennemført en succesfuld restaurering af udvalgte bygninger og hele naturområdet på Brorfelde Observatorium. Den 25. juni 2016 slog Brorfelde Observatorium officielt dørene op som et nyt opdagelsescenter med fokus på astronomi, geologi, teknik og natur. Brorfelde Observatorium er dermed gjort tilgængelig for offentligheden og har indtil videre tiltrukket over 75.000 besøgende. Der tilbydes skoleforløb, lejrskoleaktiviteter, dagsoplevelser, teambuilding, events og en lang række andre naturvidenskabelige aktiviteter, der både følger årets gang og gæsternes ønsker.

Brorfelde Observatorium er desuden en central partner i arbejdet med Istidsruten, som er en 250 km lang cykelrute, der gennem 5 kommuner og i et samarbejde mellem 6 attraktioner fortæller om det nordvestsjællandske istidslandskab. Undervejs lærer cyklisterne om både natur, kultur, naturvidenskab, flora og fauna, dyreliv m.v. I den forbindelse får Brorfelde Observatorium etableret Geologiens Hus, et udendørs geologisk aktivitetsområde samt fire nye stjernekiggershelters. Projektet er finansieret af Nordea-fonden.

Sideløbende med udviklingen har der været en kontinuerlig fundraising som har resulteret i en række projekter, hvor den samlede pulje af ekstern finansiering på nuværende tidspunkt udgør 47 mio. kr. Hertil kommer Holbæk Kommunes store opbakning i form af anlægs- og driftsmidler.

Observatoriet vil præsentere de strategiske tanker for fokus på målgrupper, måltal og samlede konceptudvikling.

Observatoriet modtager et årligt driftstilskud på 3 mio. kr.

 

Relation til Kultur og Fritidspolitikken

En drøftelse af den forgangne sæson- og fremtidsplaner for Brorfelde Observatorium understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Udsyn og oplevelse”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil samarbejde med professionelle aktører om begivenheder, der kan være løftestang for lokale aktører og initiativer inden for maritiemt håndværk, astronomi og naturvidenskab, kunst i byrummet og scenekunst”

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Drøftet.

95. Lukket punkt
96. Drøftelse af dialogmøde om Sportsbyen, afholdt d. 4. september 2019

Drøftelse af dialogmøde om Sportsbyen, afholdt d. 4. september 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter det afholdte fællesmøde om sportsbyen d. 4. september 2019, herunder det videre forløb.
Beskrivelse af sagen

Den 4. september 2019 blev der afholdt et fællesmøde om status for Holbæk Sportsby. På mødet deltog foreninger med faste tider i Holbæk Sportsby, fonden og kommunalbestyrelsen. Med afsæt i borgmesterens præsentation af rammerne for det videre forløb skal udvalget drøfte og evaluere mødet.

Borgmesteren rundede mødet af med at præsentere 3 parallelle spor for det videre forløb. Blandt mødets deltagere var der opbakning til disse parallelle spor:

-  De kontraktkrav der er til anlægget skal leveres. Aftales mellem fond og kommune

-  De udeståender der er i dagligdagen skal løses. Samarbejde mellem fond, kommune og foreninger

-  De supplerende ting skal drøftes politisk, og kan imødekommes, hvis det prioriteres at anvende flere penge på Holbæk Sportsby.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne drøftelse.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Drøftet.caseno19-30405_#5667362_v1_ referat møde d. 4. september om sportsby - referat møde d. 4. september om sportsby_.pdf.pdf
caseno19-30405_#5667368_v1_ referat møde d. 4. september om sportsby - holbæk sportsby.pptx.pptx

Bilag

Referat møde d. 4. september om sportsby - Referat møde d. 4. september om sportsby_.pdf
Referat møde d. 4. september om sportsby - Holbæk Sportsby.pptx


97. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2020 på udvalgets område

Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2020 på udvalgets område
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 1. udvalget drøfter mulige emner til borgerpanelundersøgelser i 2020 på udvalgets område
 2. beslutter hvilke emner/emne til borgerpanelundersøgelser der meldes ind til ØKU fra udvalget
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden 2015 haft et elektronisk borgerpanel. Økonomiudvalget har ansvar for at koordinere indkomne forslag til ­undersøgelser i borgerpanelet fra fagudvalg, projektudvalg og kommunalbestyrelse. For at kunne foretage denne koordinering, anmoder ØKU alle udvalg at melde tilbage med ønsker til hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført det næste år.

 

Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle kommunalpolitiske temaer. I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:

 

 • kommunens kommunikation
 • det lokale demokrati
 • kollektive trafik
 • unges muligheder
 • kultur, fritid og kunst

 

www.holbaek.dk/borgerpanel kan alle de hidtil gennemførte undersøgelser og resultater ses.

 

Når der er gennemført en undersøgelse i borgerpanelet, udarbejder administrationen en rapport med analyser, resultater og highlights fra undersøgelsen. Rapporten er et godt udgangspunkt for en drøftelse, og kan bruges som grundlag for konkret opfølgning og prioritering i fht. indsatser, planer eller strategier.

 

Forslag til undersøgelser på udvalgets område

I 2020 er Holbæk Kommune været for Aprilfestival, som er verdens største festival med scenekunst for børn og unge, hvor der afvikles 750 teateropførsler over to uger i Holbæk Kommune. En evaluering af Aprilfestival 2020 kan indgå i borgerpanelundersøgelser i 2020 og bruges til at indsamle viden om borgernes oplevelse af Aprilfestival. Denne viden kan indgå som en del af den samlede evaluering af Aprilfestival 2020.

Til at understøtte den fortsatte udvikling af Brorfelde Observatorium kan en borgerpanelundersøgelse medvirke til at indsamle viden om borgernes ønsker til åbningstid, hvor man søger information og forventninger til indhold og arrangementer på Brorfelde Observatorium.

På den baggrund indstiller administrationen, at udvalget melder følgende emner til borgerpanelundersøgelse ind til økonomiudvalgets fastlæggelse af årshjul:
 

 1. Aprilfestival 2020 – efterfølgende evaluering af Aprilfestival i borgerpanelundersøgelse
 2. Brorfelde Observatorium – få belyst ønsker til åbningstider, hvor man søger information og forventninger til indhold og arrangementer på Brorfelde Observatorium

Bemærk at det kun er borgerpanelundersøgelse, der meldes ind til årshjul. Fastlæggelse af temaer og spørgsmål i undersøgelserne vil blive behandlet efterfølgende i udvalget.

Miniundersøgelser

Der kan også laves miniundersøgelser i borgerpanelet. En miniundersøgelse består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema, og kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i økonomiudvalget

 

Miniundersøgelser med få enkle spørgsmål, kan fx bruges til at give en pejling på hvordan borgerpanelet (og dermed borgerne), ser på et aktuelt politisk spørgsmål eller emne, der skal drøftes eller tages beslutning om. Miniundersøgelser kan give bidrag den politiske dialog, eller bidrage til at kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne beslutning.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen er miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Udvalget ønsker, der laves borgerpanelundersøgelse vedrørende aprilfestival og udviklingen af Brorfelde.

98. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Kultur og Fritids ordinære møder i 2020

Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Kultur og Fritids ordinære møder i 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2020

 

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2020 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 15:15-18.30 på følgende datoer:

 • Onsdag d. 8. januar
 • Onsdag d. 5. februar
 • Onsdag d. 4. marts
 • Onsdag d. 1. april
 • Onsdag d. 6. maj
 • Onsdag d. 3. juni
 • Onsdag d. 12. august
 • Onsdag d. 9. september
 • Onsdag d. 7. oktober kl. 9:00-12:30
 • Onsdag d. 4. november
 • Onsdag d. 2. december

For at sikre kvaliteten i budgetopfølgningerne, er møderne som udgangspunkt flyttet til første uge i den enkelte måned, så organisationen har tid til at arbejde med data. Desuden er det mere overskueligt at afholde en samlet møderække inden for samme kalendermåned.

Godkendes mødedatoerne ikke, får det betydning for de andre politiske udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, da dagene er afstemt med hinanden.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

Udkast til den politiske mødekalender findes som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Lov om kommunernes styrelse §20

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Tiltrådt.caseno19-31799_#5043794_v1_politisk mødekalender 2020 - politisk behandling september.pdf.pdf

Bilag

Politisk mødekalender 2020 - politisk behandling september.pdf


99. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 25. september 2019

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 25. september 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.


Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.


Eventuelle orienteringer fra direktionen.


Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er

adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

100. Underskriftsark

Underskriftsark