UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Holbæk Teater, Vimmelskaftet 27 i Holbæk

STARTTIDSPUNKT

28-08-2019 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

28-08-2019 18:00:00


PUNKTER

84. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. august 2019
85. Valg af ny næstformand
86. Drøftelse med bestyrelsen for Holbæk Teater om den forgangne sæson og planer for fremtiden
87. Beslutning om Holbæk Rideklubs drift
88. Beslutning om godkendelse af ny samarbejdspartner for Hjalm
89. Beslutning om Budgetrevision 3, 2019
90. Drøftelse om eventuel overdragelse af arealer og bygninger til Andelslandsbyen Nyvang
91. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 28. august 2019
92. Underskriftsark84. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. august 2019

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. august 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 

 1. godkender dagsordenen til Udvalget for Kultur og Fritid den 28. august 2019.
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-08-2019

Godkendt.

85. Valg af ny næstformand

Valg af ny næstformand
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid vælger ny næstformand
Beskrivelse af sagen

Da Solvej Pedersen (B), som hidtil har været næstformand i Udvalget for Kultur og Fritid, i forbindelse med Emrah Tuncers fravær fra Kommunalbestyrelsen grundet barsel midlertidigt er udtrådt af Udvalget for Kultur og Fritid, skal udvalget midlertidigt vælge en ny næstformand.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutningen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§§ 22 og 24 i lov om kommunernes styrelse

Sagshistorik, henvisninger

Pkt. 191 på Kommunalbestyrelsens møde den 14. august 2019

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-08-2019

Casper Larsen valgt.

86. Drøftelse med bestyrelsen for Holbæk Teater om den forgangne sæson og planer for fremtiden

Drøftelse med bestyrelsen for Holbæk Teater om den forgangne sæson og planer for fremtiden
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

 

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget afholder dialogmøde med bestyrelsen for Holbæk Teater for at drøfte den forgangne sæson og planer for fremtiden

 

 

Alternativ indstilling

 

 

 

Beskrivelse af sagen

Udvalget mødes med bestyrelsen for Holbæk Teater mødes, hvor bestyrelsen redegør for teatrets forgangne sæson og fremlægger planer for fremtiden.

Holbæk Teater er et af to egnsteatre i Holbæk Kommune, og bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Holbæk Kommune har indgået en egnsteateraftale med Holbæk Teater for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. Der er aftalt følgende delmål i aftalen:

- Egenproduktioner, minimum 2 årligt

- Gæsteforestillinger

- Talentudviklingen

- Samarbejde med Teatret Fair Play

- Deltagelse i Holbæk Drama College (HDC)

I 2019 modtager Holbæk Teater et egnsteatertilskud fra Holbæk Kommune på 6,8 mio. kr., hvortil Holbæk Kommune modtager teaterrefusion fra staten.

I forbindelse med at Holbæk Kommune er vært for Aprilfestival 2020, er Holbæk Teater en central samarbejdspartner.

Holbæk Teater er en af partnerne i Holbæk Drama College.

 

Relation til Kultur og Fritidspolitikken

En drøftelse med bestyrelsen for Holbæk Teater om teatrets forgangne sæson og planer for fremtiden understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Udsyn og oplevelse”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil samarbejde med professionelle aktører om begivenheder, der kan være løftestang for lokale aktører og initiativer inden for maritimt håndværk, astronomi og naturvidenskab, kunst i byrummet og scenekunst.”

 

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

 

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne drøftelsessag.

 

 

Øvrige konsekvenser

 

 

 

Høring

 

 

 

Lovgrundlag – link

 

 

 

Sagshistorik, henvisninger

 

 

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-08-2019

Drøftet.caseno11-81486_#4012152_v1_egnsteateraftale 2017-2020.pdf

Bilag

Egnsteateraftale 2017-2020


87. Beslutning om Holbæk Rideklubs drift

Beslutning om Holbæk Rideklubs drift
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune yder et lån til Holbæk Rideklub på 100.000 kr. til indfrielse af foreningens gæld, som tilbagebetales over 10 år.

 

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Rideklub selv rejser 100.000 kr. til indfrielse af foreningens gæld.

 

Beskrivelse af sagen

Igennem flere år har HRK været tynget af gældsposter, som har besværliggjort foreningens drift. HRK har forhandlet en aftale med kreditor om at afvikle gældende ved at betale et engangsbeløb på 100.000 kr.

Med en betaling på 100.000 kr. har Holbæk Rideklub (HRK) således mulighed for at afvikle tyngende gældsposter, som kan forbedre HRK’s økonomi fremadrettet.

Administrationen indstiller derfor, at Holbæk Kommune yder et lån på 100.000 kr. med en løbetid på 10 år til indfrielse af foreningens gæld. Begrundelsen er, at der i særlige tilfælde er ydet lån til kulturaktører og foreninger. Bl.a. er der givet lån til Andelslandsbyen Nyvang og givet tilsagn om, at Holbæk Bold- og Idrætsforening, hvis de måtte ønske det, kan tilbydes kommunalt lån til delvist at dække nedrivningsudgifter til deres bygning på Borgmestergårdsvej. 

Et lån til HRK kan finansieres fra lokalekontoen på kultur og fritids budget.

Renten på lånet vil være diskontoen +2%, som forrentes hver den 1.12. Lånet skal være afdraget over 10 år (så gælden er afdraget senest 2029). Det årlige afdrage vil være 10.000 kr.

Baggrund

HRK har en benyttelsesaftale med Holbæk Kommune om areal til rideanlæg. Benyttelsesaftalen løber frem 31. januar 2026. På ejendommen er opført en bygning med stald, ridehus og rytterstue (mødelokale). HRK har det fulde driftsansvar på bygningerne.

Lokaletilskud

HRK modtager løbende lokaletilskud fra Holbæk Kommune jf. Folkeoplysningsloven. I 2018 modtog foreningen 51.000 kr. i lokaletilskud.

Udgifter til drift af stald er ikke omfattet af lokaletilskudsregler jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsen, § 15, stk. 4. Driften af udearealer – folde og ridebaner – er ikke dækket af lokaletilskud og afholdes af foreningen. HRK betaler Holbæk Kommune for forpagtning af græsareal i forbindelse med rideanlægget på p.t. 16.000 kr. årligt.

HRK´s medlemstal og aktiviteter

Medlemsaktiviteter omfatter deltagelse i stævner, socialt samvær, drift af rideanlæg og afholdelse af ridestævner. Derudover har HRK hestepension med opstaldning af heste for medlemmernes egen regning. På grund af usikkerhed om foreningens fortsatte drift er samtlige pensionærer fraflyttet.

HRK har oplyst sit aktuelle medlemstal til i alt 25 medlemmer, heraf 13 medlemmer u/25 år.

Foreningen har oplevet en medlemstilbagegang i forbindelse med at pensionærerne er fraflyttet. En væsentlig forudsætning for at genoprette HRK´s økonomi er, at de kan tiltrække nye pensionærer.

I 2019 har foreningen kun indtægter fra kontingenter, da pensionærerne er fraflyttet. En væsentlig forudsætning for at genoprette HRK´s økonomi er, at de kan tiltrække nye pensionærer og generere indtægter til tilbagebetaling af lånet.

Regnskabstal 2018

HRK´s regnskab for 2018 udviser et negativt resultat på 105.481 kr. og en negativ egenkapital på 256.025 kr.

Løbetid på benyttelsesaftale

Som konsekvens af beslutning i denne sag kan der senere komme særskilt sag om forlængelse af benyttelsesaftale for rideanlæg beliggende Ladegårdsalleen 3b, 4300 Holbæk, som kan sikre mulighed for fremtidig låntagning med pant i bygningerne. Udvalget for Kultur og Fritid behandlede den 31. oktober 2018 sag, ”Drøftelse af forlængelse af benyttelsesaftale for Holbæk Rideklub” Beslutningen var: ”Det undersøges hvilke løsninger der kan gennemføres, uden at benyttelsesaftalen forlænges (Se også sagshistorik til denne sag).

Fremtidig drift af bygninger

Ud over afdrag på kommunalt lån er det en forudsætning for HRK fremtidige drift, at der fortages investeringer i ridefaciliteterne. Som beskrevet ovenfor er HRK udfordret på økonomien. Derfor må det forventes, at HRK i fremtiden vil rette henvendelse til Kommunen om yderligere tilskud til bygningernes drift og vedligehold. Vækst og Bæredygtighed har den 16. august 2019 foretaget besigtigelse af HRK´s faciliteter. Rapporten med tilstandsvurdering, økonomisk overslag og fotos fremgår af bilag.

HRK oplyser, at taget på staldbygningen er i så dårlig en stand, at det skal udskiftes i nær fremtid. Foreningen forventer tagudskiftningen kan udføres med frivillig arbejdskraft og foreningen således kun vil få udgifter til materialer. 

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Igennem flere år har Holbæk Rideklub (HRK) været tynget af gældsposter, som har besværliggjort foreningens drift. HRK har forhandlet en aftale med kreditor om at afvikle gælden ved at betale et engangsbeløb på 100.000 kr.

Med en betaling på 100.000 kr. har Holbæk Rideklub (HRK) således mulighed for at afvikle tyngende gældsposter, som kan forbedre HRK’s økonomi fremadrettet.

Administrationen indstiller, at HRK selv betaler de 100.000 kr. Begrundelsen er, at Holbæk Kommune ikke har kutyme for at betale for foreningers fulde udgifter til renovering og vedligeholdelse af deres egne bygninger, og at det derfor forudsættes, at HKR selv finansierer dette. Foreninger som ejer eller lejer deres lokaler modtager alene lokaletilskud jf. Folkeoplysningsloven.

HRK har oplyst, at foreningen ikke selv har økonomi til af finansiere de 100.000 kr.

Som konsekvens af beslutning i denne sag kan der senere komme særskilt sag om forlængelse af benyttelsesaftale for rideanlæg beliggende Ladegårdsalleen 3b, 4300 Holbæk, som kan sikre mulighed for fremtidig låntagning med pant i bygningerne. Udvalget for Kultur og Fritid behandlede den 31. oktober 2018 sag: ”Drøftelse af forlængelse af benyttelsesaftale for Holbæk Rideklub” Udvalgets beslutning var: ”Det undersøges hvilke løsninger der kan gennemføres, uden at benyttelsesaftalen forlænges (Se også sagshistorik til denne sag).
 

Økonomiske konsekvenser

Et lån på 100.000 kr. til Holbæk Rideklub finansieres fra lokalekontoen på kultur og fritids budget.

Renten vil være diskontoen +2%, som forrentes hver den 1.12. Lånet skal være afdraget over 10 år (så gælden er afdraget senest 2029). Det årlige afdrage vil være 10.000 kr.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.

 

Øvrige konsekvenser

Der kan senere komme ansøgning fra HRK om forlængelse af benyttelsesaftale. Den nuværende aftale løber frem til 31. januar 2026.

 

 

Høring

 

 

 

Lovgrundlag – link

 

 

 

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 31. oktober 2018: Punkt 111: Drøftelse af forlængelse af benyttelsesaftale for Holbæk Rideklub

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-08-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.caseno11-62211_#5012565_v1_tilstandsvurdering_holbæk rideklub - tilstandsvurdering 2019.pdf.pdf
caseno11-62211_#5012567_v1_tilstandsvurdering_holbæk rideklub - holbæk rideklub - rapport 2019.pdf.pdf
caseno11-62211_#5012568_v1_tilstandsvurdering_holbæk rideklub - billeder for holbæk rideklub_august 2019.pdf.pdf

Bilag

Tilstandsvurdering_Holbæk Rideklub - Tilstandsvurdering 2019.pdf
Tilstandsvurdering_Holbæk Rideklub - Holbæk Rideklub - rapport 2019.pdf
Tilstandsvurdering_Holbæk Rideklub - Billeder for Holbæk Rideklub_august 2019.pdf


88. Beslutning om godkendelse af ny samarbejdspartner for Hjalm

Beslutning om godkendelse af ny samarbejdspartner for Hjalm
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det godkendes, at fonden Hjalm indgår aftale med fonden Concura om varetagelse af fondens sejlladsforpligtelse med skibet Hjalm.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune og Fonden ”Galeasen Hjalm af Holbæk” (Hjalm) har en samarbejdsaftale om skolesejladser for folkeskoleelever i Holbæk Kommune og andre kulturaktører.  Hjalm har hidtil haft en supplerende aftale med produktionsskolen NVPRO, som forestod den egentlige sejlads og drift af skibet Hjalm. 

Produktionsskolen NVPRO gik konkurs i foråret 2019. Ifølge samarbejdsaftalen med Holbæk Kommune, skal der ske godkendelse i Holbæk Kommune, hvis Hjalm ønsker at indgå aftale med en tredjepart om overdragelse af sejlladsforpligtelsen. Derfor skal udvalget behandle sagen.

Baggrund

Hjalm har henvendt sig til kommunen, da Hjalm ønsker at indgå en ny aftale om sejladsforpligtelsen samt ansvar for daglig drift.  Hjalm ønsker at indgå aftale med fonden Concura.

Fonden ConCura udfører forebyggende, afdækkende og behandlende socialpædagogisk arbejde, målrettet børn, unge og deres familier. Fonden har faciliteter i både Holbæk, Tveje Merløse, Kvanlæse og Tølløse

Samarbejdet mellem Hjalm og Concura ændrer ikke på de forpligtelser, som følger af den samarbejdsaftale der er indgået mellem Hjalm og Holbæk Kommune og som løber frem til og med 31.12.2022.

Administrationen indstiller at Holbæk Kommune godkender, at Hjalm indgår aftale med Concura, så det sikres at der fremadrettet er bemanding til at sejle og vedligeholde træskibet Hjalm.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne beslutning. Samarbejdsaftalen med Hjalm afholdes fortsat indenfor de gældende økonomiske rammer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-08-2019

Godkendt.caseno14-84002_#5009565_v1_samarbejdsaftale + sikkerhedsinstruks.pdf

Bilag

samarbejdsaftale + sikkerhedsinstruks


89. Beslutning om Budgetrevision 3, 2019

Beslutning om Budgetrevision 3, 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. omplaceringerne og tillægsbevillingerne i bilag 1 godkendes

2. anlægsbevillinger beskrevet bilag 1 godkendes og rådighedsbeløbene frigives

3. de udarbejdede handleplaner godkendes

4. organisationen skal udvise yderligere tilbageholdenhed med henblik på at overholde oprindeligt budget til serviceudgifter

 

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. omplaceringerne og tillægsbevillingerne i bilag 1 godkendes

2. anlægsbevillinger beskrevet bilag 1 godkendes og rådighedsbeløbene frigives

3. de udarbejdede handleplaner godkendes

4. besparelserne i bilag 11 godkendes og beløbet tilføres kassen

 

Beskrivelse af sagen

Med budgetrevision 3 forventes det at driftsbudgettet overholdes. Der forventes et mindre forbrug på de samlede driftsudgifter på 19,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget

Sammenlignes driftsbudgettet med det oprindelige budget er der en forventning om merforbrug på 36,4 mio.kr., hvoraf serviceudgifterne tegner sig for 19,7 mio.kr.

Det forventede merforbrug på serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget er faldet siden BR2, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at imødegå det forventede merforbrug på serviceudgifterne med tilbageholdenhed på driften.

I foråret ved BR2 forventedes et merforbrug på service på 33,9 mio.kr. Ved sommerseminaret var skønnet et merforbrug på 40 mio.kr., og nu er forventningen til merforbruget nede på 19,7 mio.kr.

Dette indikerer, at beslutningen om tilbageholdenhed i forbruget ved BR2 har virket omend målet ikke er fuldt ud nået. Derfor anbefales det i hovedindstillingen, at organisationen i resten af året skal udvise yderligere tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter.

Forventninger til resultat i BR3

Med Budgetrevision 3 forventes regnskabsresultatet at blive et underskud på 27,8 mio. kr.

Det svarer til et samlet mindreforbrug på 75,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på både drift og anlæg.

I forhold til det oprindelige budget, er der tale om et forventet merforbrug på 43,4 mio. kr. Heraf stammer 36,4 mio.kr. fra driften og 8,9 mio. kr. fra anlæg.

Det forventede merforbrug på 36,4 mio.kr. på driften består af forventet merforbrug på 19,7 mio.kr. på serviceudgifter og 16,7 mio.kr. på andre driftsudgifter. På serviceudgifterne er det primært under Socialudvalget, der forventes et merforbrug. På andre driftsudgifter er det forsørgelsesudgifterne, der forventes at overstige det oprindelige budget.

Der foreligger endnu ikke en opgørelse af midtvejsregulering og efterregulering af statstilskud og beskæftigelsestilskud for 2019, da disse først meldes ud i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Dette kan påvirke indtægtssiden af skønnet.

 

Servicerammen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 13. marts 2019 sagen ”Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019”. Her blev det besluttet, at der i forbindelse med Budgetrevisionerne i år skal følges særskilt op på serviceudgifterne. Serviceudgifterne opgjort på udvalgsniveau fremgår af tabel 1. Af overførselssagen fremgår ligeledes, at der er behov for en skærpet styring på serviceudgifterne, dels fordi en del af bufferen til uforudsete udgifter allerede i forbindelse med overførselssagen blev forudsat anvendt, dels fordi der på driften forudsættes overført et lige så stort beløb til 2020, som blev overført ind i 2019.

For nuværende forventes overført ca. 28 mio. kr. fra 2019 til 2020. De senere år har overførslerne ligget på omkring 60 mio. kr. Fra 2018 til 2019 blev der overført 55 mio. kr. Med en forventning om overførsel på 28 mio.kr. svarer det til omkring halvdelen af hvad kommunen normalt overfører.

Hvis overførslen til 2020 kun bliver på ca. halvdelen af det, der blev ført ind i 2019 presses serviceudgifterne i vejret.

 

Den forventede overskridelse af det oprindelige budget på 19,7 mio. kr. til serviceudgifter kan opgøres således:

Tabel 1: Serviceudgifter 2019

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR3

Forventet afvigelse på oprindeligt budget til serviceudgifter

2019

 

A

B

C

C-A

Serviceudgifter i alt

2.901,6

2.960,0

2.921,3

19,7

Økonomiudvalget

585,4

599,0

563,4

-21,0

Udvalget for Børn og Skole

899,8

921,0

909,5

9,7

Udvalget for Ældre og Sundhed

555,7

562,1

558,5

2,8

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

126,6

-2,5

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

46,7

49,0

47,7

-1,0

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

108,8

-1,1

Socialudvalget

575,0

584,8

606,7

31,8

 

Hvis kommunernes samlede forbrug på det oprindelige budget til service overskrides i regnskab 2019, betyder det, at kommunernes bloktilskud kan blive reduceret. Hvis Holbæk Kommune overskrider sin andel af servicerammen i 2019 - svarende til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter – vil kommunens bloktilskud blive reduceret, hvis kommunerne under et overskrider servicerammen. I 2018 blev servicerammen for kommunerne under et kun lige akkurat overholdt. 

 

Det er altså vigtigt at holde det oprindelige budget på serviceudgifterne for at imødegå en eventuel sanktion. Hertil kommer, at pejlemærket vedrørende serviceudgifter, som Kommunalbestyrelsen vedtog 27. juni 2018, som en del af den økonomiske politik, fastslår at forbruget af serviceudgifter ikke må overskride det budgetlagte forbrug

 

Valget mellem hovedindstilling og alternativ indstilling.

Forventningen til merforbrug på serviceudgifterne er faldende. I foråret ved Budgetrevision 2 forventedes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget til serviceudgifter på 33,9 mio. kr.

Ved Kommunalbestyrelsens Sommerseminar var det forventede merforbrug på serviceudgifterne i forhold til oprindeligt budget på 40,0 mio. kr. Her ved Budgetrevision 3 er det skønnet på 19,7 mio. kr. Beslutningen ved BR2 om at indføre tilbageholdenhed frem mod BR3 har altså vist sig effektfuld, om end målet endnu ikke er nået. Samtidig viser opgørelsen af forbrugsprocenterne på drift, at kommunen i årets første måneder har brugt 47 mio. kr. mindre på drift end forventet, når der sammenlignes med forbruget i årene 2016-2018, jf. Bilag 14. Dette kan – sammen med den relativt lave forventning om overførsler fra 2019 til 2020 - indikere at skønnet over forventet merforbrug på service ligger lidt i overkanten.

 

En af årsagerne til det forventede merforbrug på service er, at der i dag er budgetlagt og bogført en række udgifter på service, som rettelig hører til på anlæg. For at rette op på dette, kræver det godkendelse af en række anlægsbevillinger. Hvis bevillingerne i bilag 1 godkendes, vil overskridelsen af udgifterne til service reduceres med 3,4 mio. kr.

 

I ”Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019” blev der udover ønsket om særskilt opfølgning på serviceudgifterne besluttet, at overføre 2 mio. kr. til Puljen til Lokaludvikling, selvom midlerne i buffer til uforudsete udgifter allerede var anvendt. Dermed har Kommunalbestyrelsen allerede i marts sagt god for et merforbrug på service på 2 mio. kr. Dette medfører umiddelbart et merforbrug på serviceudgifterne på 2 mio. kr., som er taget ud af den samlede udfordring.

 

På baggrund af ovenstående kan det beløb, der skal håndteres af hensyn til overholdelse af servicerammen og Kommunalbestyrelsens beslutninger, opgøres til følgende:             

Beløb (mio. kr.)

 

Forventet merforbrug serviceudgifter ift. oprindelig budget jf. Budgetrevision 3

19,7

Anlægsudgifter der i dag er bogført som serviceudgifter

-3,4

Merforbrug på serviceudgifter jf. overførselssag

-2,0

Forventet merforbrug på serviceudgifter, der skal håndteres

14,5

 

Indtil videre har organisationen arbejdet med tilbageholdenhed for at sikre at forbruget ikke overstiger det oprindelige budget. Det har vist sig effektfuldt. Derfor er hovedindstillingen, at der udvises yderligere tilbageholdenhed i resten af 2019.

 

Yderligere tilbageholdenhed og konsekvenserne heraf er beskrevet nedenfor.

Foruden tilbageholdenhed anbefales det, at der udarbejdes handleplaner på politikområderne Børnespecialområdet under Socialudvalget og Beskæftigelse og Uddannelse under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Udarbejdelsen af handleplanerne følger af det økonomiske styringsprincip nr. 11, som fastslår, at der skal udarbejdes handleplaner ved merforbrug på et politikområde. Siden BR2 er det forventede merforbrug på de to politikområder øget. Der er udarbejdet handleplaner på 0,7 mio. kr. på Børnespecialområdet og 0,7 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, som indstilles godkendt. Handleplanerne kan ses i bilag 13.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at løse det forventede merforbrug på serviceudgifterne med yderligere tilbageholdenhed, men i stedet ønsker at iværksætte konkrete besparelser, så kan den alternative indstilling vælges i stedet.

Her anbefales det, at det forventede merforbrug hentes ved hjælp af besparelser. Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på 10,6 mio. kr. Besparelserne er udarbejdet med baggrund i, hvad der er muligt at hente i den resterende del af 2019 på de enkelte udvalgsområder. I bilag 11 er de enkelte besparelsesforslag beskrevet, og konsekvenserne af at vælge dem er også beskrevet. Udover de i bilag 11 beskrevne besparelsesforslag kan der indføres indkøb med omtanke generelt i organisationen således, at den samlede udfordring på 14,5 mio. kr. indfries.

Det er forventningen, at merforbruget på serviceudgifterne kan hentes ved såvel hovedindstillingen, som den alternative indstilling.

 

Yderligere tilbageholdenhed i forbruget

Yderligere tilbageholdenhed i forbruget bygger videre på den tilbageholdenhed, som organisationen allerede har iværksat. Tilbageholdenhed er, når forbruget skubbes. Det indebærer, at man venter med at købe nogle varer, eller køber lidt færre end man normalt ville have gjort. Man trækker forbruget eller venter med at sætte noget i gang, som kræver ekstra indkøb.

Som eksempler på tilbageholdenhed kan også nævnes puljer, som kun anvendes i meget begrænset omfang og kompetenceudviklingsmidler som udskydes til 2020. Der kan også være tale om en udskydelse i forhold til ansættelse af medarbejdere i vakante stillinger. Men der vil ikke være tale om afskedigelser.

Når der ikke genbesættes stillinger, kan det have betydning for serviceniveauet, da nogle opgaver i en periode ikke vil blive udført. En række af de beløb, der er holdt tilbage, kan overføres til og anvendes i 2020, hvis kommunens samlede økonomi tillader det.

 

Besparelser

Besparelserne er udarbejdet med baggrund i, hvad der er muligt at hente i den resterende del af 2019. I modsætning til den yderligere tilbageholdenhed vil de midler, der bliver fundet på denne måde, ikke blive overført til 2020. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger besparelser, vil beløbene blive trukket ud af udvalgenes rammer og lagt i kassen.

Forskellen mellem tilbageholdenhed og besparelse kan eksemplificeres ved kompetenceudvikling. Hvis der er tale om tilbageholdenhed vil kompetenceudviklingen blive udskudt til senere. Hvis der er tale om besparelse vil kompetenceudviklingen ikke blive gennemført.

Valget mellem besparelse og yderligere tilbageholdenhed er også en afvejning af hvem der skal træffe beslutningen. Vælges den alternative indstilling tydeliggøres det, at den konkrete beslutning om at sikre overholdelse af oprindeligt budget til service er en politisk beslutning. Vælges tilbageholdenhed, er det i højere grad de enkelte skoler, hjemmeplejen, børneindsatsen osv. som træffer beslutningerne om udmøntningen af beslutningen.

Herudover er valget mellem hovedindstillingen og den alternative indstilling også et valg mellem, hvor vidtgående beslutninger – og den signalgivning der er forbundet hermed - der skal bringes i anvendelse, afvejet overfor problemets omfang. Det bemærkes i den forbindelse at en forventet overskridelse på 14,5 mio. kr. på serviceudgifter svarer til ca. ½ pct. af den samlede serviceudgiftsramme.

Endelig er valget også en risikoafvejning mellem politisk ikke rettidigt at træffe de nødvendige beslutninger for at leve fuldt op til den økonomiske politik, afvejet overfor risikoen for – senest ved årsregnskabet for 2019 – at kunne konstatere, at evt. gennemførte besparelser viste sig at være unødvendige ift. at overholde serviceudgifter i oprindeligt budget. 

 

Det forventede resultat for 2019 i forhold til korrigeret budget

I tabel 2 ses resultatet i forhold til såvel korrigeret som oprindeligt budget.

Tabel 2: Samlet resultat

 

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR3

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019BR3

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019BR3

Indtægter

-4.433,8

-4.443,6

-4.441,2

2,5

-7,4

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.185,2

-19,1

36,4

-serviceudgifter

2.901,6

2.960,0

2.921,3

-38,7

19,7

-forsørgelsesudgifter

872,5

870,2

899,4

29,2

26,9

-andet ej service

374,7

374,2

364,5

-9,6

-10,2

Renter

25,1

25,1

18,1

-7,0

-7,0

Anlæg

170,0

240,0

178,9

-61,0

8,9

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

74,2

77,2

86,8

9,5

12,5

Resultat

-15,6

103,0

27,8

-75,1

43,4

Kasseopbygning

15,6

-103,0

-27,8

75,1

-43,4

 

Budgetrevision 2 viser et forventet mindreforbrug på 75,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug består af:

Forventet mindreforbrug på driften på 19,1 mio. kr.

Forventede mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 2,5 mio. kr.

Forventet mindreforbrug på anlæg på 61,0 mio. kr.

Forventet mindreforbrug på renter på 7,0 mio. kr.

Forventet merforbrug på finansiering på 9,5 mio. kr.

 

I tabel 3 ses afvigelserne på de enkelte udvalg på driften.

 

Tabel 3: Forventet regnskab og afvigelse på driftsudgifter (udvalgsopdelt)

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR3

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019BR3

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019BR3

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.185,2

-19,1

36,4

Økonomiudvalget

580,1

589,2

553,4

-35,9

-26,7

Udvalget for Børn og Skole

897,3

921,0

909,5

-11,5

12,2

Udvalget for Ældre og Sundhed

548,8

851,6

849,9

-1,7

4,1

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

126,6

-1,8

-2,5

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

952,7

952,7

967,3

14,6

14,6

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

108,8

-7,0

-1,1

Socialudvalget

634,0

645,5

669,7

24,2

35,7

 

Hovedforklaringerne på de forventede merforbrug på udvalgsniveau er:

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. Det skyldes forventet merforbrug på både Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet. På Voksenspecialområdet skyldes det forventede merforbrug primært botilbud, men der forventes også merforbrug på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. På Børnespecialområdet skyldes det forventede merforbrug primært udgifter til opholdssteder samt forventet merforbrug på henholdsvis Kikhøj samt Undløse Skole og Behandlingshjem.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Det skyldes primært, at en række puljemidler først forventes udbetalt i 2020.

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. på området. Der forventes merforbrug på førtidspension, uddannelseshjælp, sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse og beskæftigelsesordninger. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, integration og løntilskud. Hovedårsagen til merudgiften er, at der er merudgifter på beskæftigelsesindsatsen.  Herunder blandt andet en forsøgsordning med staten, der medfører en udgift på 5,5 mio. kr. i år. Finansieringen af forsøget kommer først i 2020.

 

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Der er et forventet mindreforbrug på vintertjeneste samt generel tilbageholdenhed som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning herom pr. 15. maj 2019.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget stammer primært fra puljer under den kommunale hjemmepleje. På Sundhedsområdet forventes merforbrug på Kommunal Medfinansiering. Dette skyldes, at staten i år har valgt at afregne området med udgangspunkt i det oprindelige budget og ikke aktiviteten på området. Herudover forventes der også merforbrug på øvrige sundhedsudgifter.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes mindreforbrug på området på 11,4 mio. kr. Dette dækker over et forventet mindreforbrug på Folkeskoler og Dagtilbud på samlet 12,8 mio. kr. og et forventet merforbrug på Sundhed for Børn og Unge på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget fremkommer primært på baggrund af tilbageholdenhed, som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning herom pr. 15. maj 2019.

 

For de stående udvalg tilsammen forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 16,8 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter samt yderligere mindreforbrug under Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 35,9 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at buffer til uforudsete udgifter er skønnet som mindreforbrug på Økonomiudvalget. Buffer til uforudsete udgifter anvendes til at dække forventede merforbrug på de stående udvalg og udmøntes i forbindelse med Budgetrevision 4. Herudover forventes et mindreforbrug på en række puljer (herunder barselspulje og pulje til udvikling af lokalområder) samt mindreforbrug på boliger til flygtninge.

 

Forklaringerne på udvalgsniveau er uddybet i udvalgsnotaterne vedlagt denne dagsorden.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 61,0 mio. kr. Det største mindreforbrug skyldes en lang opstartsfase på opførelse af daginstitutioner og udgifterne forventes her først at falde i 2020. Herudover er der flere andre projekter, der forventes igangsat senere end tidligere planlagt. Der er endnu ikke frigivet beløb vedrørende grunde og bygninger solgt i 2019. Der kan læses nærmere herom i bilag 3, hvori der også indgår en oversigt over køb og salg.

 

Indtægter

På indtægtssiden forventes samlet set en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. Der forventes en mindreindtægt på midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt en mindreindtægt på ejendomsskat og dækningsafgift på i alt 2,4 mio. kr.

 

Renter

Der forventes et samlet mindreforbrug på renter på 7,0 mio. kr. Mindreudgiften skyldes det lave renteniveau samt udskudt låneoptagelse. Der forventes låneoptaget i 1. kvartal 2020.

 

Finansiering

Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. på området. Dette skyldes forventet merforbrug til grundkapitalindskud på 13,5 mio. kr. til Worsøesvej og Slotshaven. Merforbruget indstilles dækket af en tillægsbevilling på 9,4 mio. kr., der finansieres af tilskud fra staten til grundkapitaltilskud. Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på afdrag på lån.

 

Likviditet

 

Likviditetsprognosen er opdateret på baggrund af regnskab 2018 og en forudsætning om, at budget 2019 overholdes. Der er ikke ændret ved grundforudsætningerne for likviditetsprognosen. I den opdaterede prognose forudsættes blandt andet:

 • at der på driften overføres samme beløb til 2020, som blev overført til 2019.

 

 • at der på anlæg overføres 23 mio. kr. mindre til 2020 end det, der blev overført til 2019, svarende til en overførsel på 47 mio. kr.

 

 • at der modtages 10 mio. kr. ekstra i tilskud, som følge af overgangsordning vedrørende udligningstab

 

 • at der frigives deponeringer på 43 mio. kr. fra salg af jord og fast ejendom i tidligere år

 

 • at betalinger på løn, varekøb, betalinger til andre kommuner mv. falder på samme tidspunkt på året, som de plejer

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

I den alternative indstilling foreslås det forventede merforbrug på serviceudgifter i forhold til det oprindelige budget dækket af besparelser.

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på 10,6 mio. kr. Besparelserne er udarbejdet med baggrund i, hvad der er muligt at hente i den resterende del af 2019 på de enkelte udvalgsområder. I bilag 11 er de enkelte besparelsesforslag beskrevet, og konsekvenserne af at vælge dem er også beskrevet. Udover de i bilag 11 beskrevne besparelsesforslag kan der indføres indkøb med omtanke generelt i organisationen således, at den samlede udfordring på 14,5 mio. kr. indfries.

Forventningen er – ligesom ved hovedindstillingen – at merforbruget på serviceudgifterne kan hentes, hvis den alternative indstilling godkendes.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø og klimamæssige konsekvenser af budgetrevisionen.

 

Øvrige konsekvenser

 

 

Høring

 

 

Lovgrundlag – link

 

 

Sagshistorik, henvisninger

 

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-08-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

 caseno19-1330_#5014154_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014156_v1_bilag 3 - indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014157_v1_bilag 4 - økonomiudvalget drift - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014158_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014159_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014160_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014161_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014164_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014147_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014148_v1_bilag 11 - forslag til besparelser.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014149_v1_bilag 12 - samlet opgørelse implementering af budget 2019 til br3.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014151_v1_bilag 13 - handleplaner børnespecialområdet og beskæftigelsesområdet.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014153_v1_bilag 14 - forbrugsprocenter.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014276_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget drift - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 11 - forslag til besparelser.pdf
Bilag 12 - Samlet opgørelse implementering af budget 2019 til BR3.pdf
Bilag 13 - handleplaner Børnespecialområdet og Beskæftigelsesområdet.pdf
Bilag 14 - Forbrugsprocenter.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf


90. Drøftelse om eventuel overdragelse af arealer og bygninger til Andelslandsbyen Nyvang

Drøftelse om eventuel overdragelse af arealer og bygninger til Andelslandsbyen Nyvang
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter en eventuel overdragelse af areal og bygninger på Nyvangs Allé til Andelslandsbyen Nyvang.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter en eventuel benyttelsesaftale med Andelslandsbyen Nyvang for areal og bygninger på Nyvangs Allé
Beskrivelse af sagen

Andelslandsbyen Nyvang og Holbæk Kommunes administration er løbende i dialog om den fremadrettede drift og vedligeholdelse af areal og bygningsmasse, som udgør Andelslandsbyen. I den seneste dialog har Andelslandsbyen vist interesse for at overtage ejerskabet af den samlede bygningsmasse samt arealet.  Udvalget for Kultur og Fritid skal drøfte dette ønske.

 

Overblik over bygningsmasse

Andelslandsbyen Nyvang har siden 1988 benyttet matrikel nr. 31a, Holbæk Markjorder og tilhørende bygninger som grundlag for Andelslandsbyens aktiviteter og kulturhistoriske formidling. Undtaget er en bygning, som kommunen udlejer til Museum Vestsjællands administration.

I løbet af årene har Andelslandsbyen desuden opført en række mindre bygninger på arealet.

Endelig købte Holbæk Kommune i 2016 det tidligere Vej og Bromuseum, som også ligger på arealet. Denne bygning er siden blevet anvendt af Andelslandsbyen.

En samlet oversigt over areal og bygninger er vedlagt som bilag.

 

Baggrund for Andelslandsbyens ønske

Andelslandsbyen ønsker at overtage arealet og den samlede bygningsmasse inkl. det tidligere vej- og bromuseum, idet Andelslandsbyen ønsker at øge og prioritere vedligeholdelsen af bygningerne.  Derudover er der enighed om, at Andelslandsbyen som ejer af bygningerne vil have bedre mulighed for at tiltrække fondsmidler til renovering af bygningsmassen.

I dag har Kommunen ansvaret for vedligeholdelse af de større bygninger. Denne vedligeholdelse indgår i den samlede kommunale bygningsmasse, hvor andre bygninger fx skoler, plejehjem mv. som udgangspunkt prioriteres højere end bygninger i Andelslandsbyen. Kommunen anvendte i 2018 i alt 280.038 kr. på drift og vedligehold af bygningsmassen i Andelslandsbyen.

 

Øremærket tilskud til bygningsvedligeholdelse

Andelslandsbyens økonomi er udfordret i disse år. Ved at overtage bygninger får Andelslandsbyen øgede udgifter til vedligeholdelse af bygningerne. Derfor ønsker Andelslandsbyen et supplerende tilskud, som er øremærket vedligeholdelse af bygningsmasse. 

Denne tilskudsmodel svarer til samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Museum Vestsjælland, hvor Holbæk Kommune yder et årligt tilskud til museets drift samt et supplerende tilskud til bygningsvedligehold.

Et scenarie kan være, at der indgås aftale om et øremærket driftstilskud på 500.000 kr.

 

Særligt om bygning som udlejes til Museum Vestsjælland

I 2018 har Holbæk Kommune foretaget en større renovering af denne bygning. Momsudgifter afskrives over en 10-årig periode. Momsafskrivningen for renoveringen i 2018 er først færdig i 2028.

Hvis bygningen sælges i 2020, vil Holbæk Kommune skulle betale 478.000 kr. til Indenrigsministeriet grundet momsafskrivningsreglerne. Først i 2028 kan bygningen sælges uden at Holbæk Kommune skal refundere dele af momsen.

På den baggrund anbefales, at et salg af ejendomme og areal før 2028 ikke omfatter den bygning, som udlejes til Museum Vestsjælland.

 

Overdragelsesscenarie til drøftelse

I lyset af ovenstående har administrationen udarbejdet følgende scenarie til udvalgets drøftelse:

Den samlede matrikel (nr. 31 a, Holbæk Markjorder) inkl. alle bygninger, med undtagelse af den bygning, som lejes ud til Museum Vestsjælland, bliver solgt til Andelslandsbyen for et symbolsk beløb. Salget sker med en klausul om, at matrikel og bygninger kun må anvendes til formål og aktiviteter som kommunen kan støtte i form af almennyttige og kulturhistorisk formidling samt tilhørerende aktiviteter. 

Såfremt Andelslandsbyen ophører, skal areal og bygninger tilbageskødes til Holbæk Kommune

Sideløbende indgår Holbæk Kommune og Andelslandsbyen aftale om et supplerende tilskud, som bliver øremærket til vedligeholdelse af bygningsmassen.

Bygningen, som udlejes til Museum Vestsjælland kan evt. sælges på tilsvarende vilkår i 2028, når momsen er afskrevet.

 

Kompetence til at beslutte salg af ejendom

Udvalget for Kultur og Fritid kan ikke træffe beslutning om køb/salg af fast ejendom, den kompetence ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Derfor vil udvalgets drøftelser vil efterfølgende indgå i en særskilt beslutningssag om overdragelse af de pågældende arealer og bygninger. Denne beslutningssag vil blive behandlet af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Andelslandsbyen Nyvang har vist interesse for at overtage den samlede bygningsmasse og arealet, hvorpå Andelslandsbyen i dag har sine aktiviteter.

Fremfor at overdrage bygning og arealer kunne et scenarie være, at Holbæk Kommune og Andelslandsbyen indgår en benyttelsesaftale.

Det vil betyde, at areal og bygningsmasse forbliver kommunal ejendom. Parterne skal indgå en skriftlig benyttelsesaftale om Andelslandsbyens fremtidige brug af bygninger og areal.

Denne samarbejdsaftale bør indeholde en tydelig fordeling af ansvaret for bygningsdrift og vedligeholdelse.

Derudover bør samarbejdsaftalen regulerer øvrige forhold i forbindelse med brugen af bygninger og areal – fx ansvar for vintervedligehold, græsslåning, forsikringsforhold mv.

Økonomiske konsekvenser

Ved et køb overtager Andelslandsbyen alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter udgifter samt evt. ombygningsomkostninger ti istandsættelse af bygningsmassen.

Såfremt Holbæk Kommune beslutter at yde et supplerende tilskud til vedligeholdelse af bygninger i Andelslandsbyen, skal dette tilskud finansieres. En del af finansieringen kan dækkes af de kommunale midler, som hidtil har været anvendt til vedligeholdelse af bygningsmassen i Andelslandsbyen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlig miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne drøftelse

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-08-2019

Drøftet. Udvalget får forelagt fordele og ulemper ved begge muligheder.

Carsten Andersen deltog ikke i drøftelsen.

 caseno19-29376_#5008413_v1_bilag, kortoversigt over andelslandsbyen, pdf.pdf

Bilag

bilag, kortoversigt over andelslandsbyen, pdf


91. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 28. august 2019

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 28. august 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

92. Underskriftsark

Underskriftsark