UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

mødelokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-06-2019 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

26-06-2019 18:00:00


PUNKTER

78. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 26. juni 2019
79. Foreløbig orientering om "SKVULP" HolbækKulturFestival 2019
80. Beslutning om fortsættelse af Kulturbussen 2020-2021
81. Beslutning om ændrede vedtægter for Holbæk Teater
82. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 26. juni 2019
83. Underskriftsark78. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 26. juni 2019

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 26. juni 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

  1. godkender dagsordenen til Udvalget for Kultur og Fritid den 26. juni 2019

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-06-2019

Godkendt.

79. Foreløbig orientering om "SKVULP" HolbækKulturFestival 2019

Foreløbig orientering om "SKVULP" HolbækKulturFestival 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

 

  1. tager foreløbig orientering om ”SKVULP” 2019 til efterretning.

Beskrivelse af sagen

SKVULP er afholdt fredag og lørdag den 7. og 8. juni 2019.

 

Repræsentanter fra bestyrelsen for Fonden Holbæk i Pinsen og lederen af skvulpsekretariatet

vil på mødet give en orientering om ”SKVULP – Holbæk HavneKulturFestival 2019” for kultur og fritidsudvalget.

  1. Der gives en foreløbig evaluering i forhold til:

-         aktivitet

-         besøgende

-         erhvervssponsorer

-         deltager fra lokalområderne

  1. Den foreløbige plan for SKVULP 2020.

 

Relation til Kultur- og fritidspolitikken

”Skvulp HavneKulturFestival 2019” understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema: ”Det

maritime liv” En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil støtte aktiviteter og events i

kommunen, der arbejder aktivt med formidling af havnens historie”.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige

konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-06-2019

Taget til efterretning.

80. Beslutning om fortsættelse af Kulturbussen 2020-2021

Beslutning om fortsættelse af Kulturbussen 2020-2021

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administration indstiller, at udvalget:

  1. bevilger støtte til Kulturbussen i 2020 og 2021.

Beskrivelse af sagen

Museum Vestsjælland søger Holbæk Kommune om støtte til fortsættelse af Kulturbussen i 2020 og 2021.

Kulturbussen er et fælleskommunalt projekt, Museum Vestsjælland har derfor også sendt ansøgningen til Kalundborg, Slagelse, Ringsted, Odsherred og Sorø kommuner.

Kulturinstitutionerne som Kulturbussen har aftaler med:
Sorø Kunstmuseum, Brorfelde Observatorium, Andelslandsbyen Nyvang, Vikingeborgen Trelleborg og Ulfsborgens Venner.
Fra Museum Vestsjælland: Odsherreds Kunstmuseum, Odsherreds Kulturhistoriske Museum, Malergården, Kalundborg Museum, Holbæk Museum, Ringsted Museum og Arkiv, Sorø Museum, Slagelse Museum, Flakkebjerg Skolemuseum og Skælskør Bymuseum.

Krav til destinationen: At der på stedet tilbydes undervisning med pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Museum Vestsjælland søger Holbæk Kommune om 133.218 kr. i 2020 og 135.216 kr. i 2021.

Holbæk Kommune forventes i 2020 at kan råde over 38 kørsler med kulturbussen. I 2019 er der på nuværende tidspunkt disponeret 41 kørsler. I 2018 var antallet af kørsler på 19.

Kulturbussen har været en stor succes derfor ønskes ordningens fortsættelse i 2020 og 2021.

Kulturbussens transporttid mellem skole og kulturinstitution er en del af undervisningsforløbet, som udnyttes til både indslag i bussen og stop ved en lokalitet inden bestemmelsesstedet er nået.

Museum Vestsjælland har i medsendte bilag nærmere beskrevet samarbejdet om

-         professionalisering og synlighed,

-         ressourceoptimering,

-         hovedprincipperne,

-         booking og

-         administration og udvikling  

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Bidrag til driften af Kulturbussen understøtter temaet ”kreative miljøer”.
”Vi vil sikre, at alle børn fra dagtilbud til udskoling møder et bredt udsnit af kunstneriske genrer og håndværksfag med fokus på stedbundne, kreative miljøer”.


Økonomiske konsekvenser

Kultur og fritid har afsat budget til Kulturbussen som vil kunne finansiere støtte til Kulturbussen i både 2020 og 2021.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” bevilgede den 30. maj 2017 tilskud til Kulturbussen for 2018 og 2019 med 130.000 kr. i hvert af de to år.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-06-2019

Godkendt.caseno12-46158_#4958552_v2_kulturbussens fortsættelse i 2020 og 2021.pdf

Bilag

Kulturbussens fortsættelse i 2020 og 2021


81. Beslutning om ændrede vedtægter for Holbæk Teater

Beslutning om ændrede vedtægter for Holbæk Teater

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Holbæk Teaters forslag til vedtægtsændringer af 13. maj 2019 godkendes.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med godkendelse af Holbæk Teaters Årsrapport 2017/18 havde kommunens administration bemærkninger omkring opnåelse af skattefrihed. Betingelse for skattefrihed er, at Holbæk Teater senest den 30. juni 2019 ændre teatrets vedtægt, så det tydeligt fremgår, at formuen udelukkende kan anvendes til institutionens formål.

Bestyrelsen i den selvejende institution Holbæk Teater har derfor tilrettet sine vedtægter. Ændringen blev godkendt i bestyrelsen den 13. maj 2019.

Holbæk Kommune har indgået en egnsteateraftale med Holbæk Teater for perioden fra 01.01. 2017 til 31.12.2020.

Efter egnsteateraftalen skal Holbæk Kommune som hovedtilskudsyder godkende ændringer af Holbæk Teaters vedtægter. Egnsteateraftalen er under Udvalget for Kultur og Fritids politikområde.

Bestyrelsen har godkendt ændringer i §§ 2, 3 og 22-23. Ændringerne kan ses i skemaet nedenfor og udgør følgerne:

§2

-         Tilføjelse omkring anvendelsen af institutions formue for at opnå skattefrihed.

§3

-         Ændringer omkring krav til 2 bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen.

-         Tilføjelse om at bestyrelsesmedlemmer kan modtager vederlag, som fastsættes af bestyrelsen.

§§22 og 23

-         Ændring omkring et årlige regnskab, som revideres alene af en registreret eller statsautoriseret revisor. Kommunernes Revisionsafdeling er udtaget.

Ændringer til ny vedtægt af 13. maj 2019

Nuværende vedtægt af 19. juni 2017

§2

Institutionens formål er at drive teatervirksomhed og kulturformidlende virksomhed i henhold til den enhver tid gældende teaterlov.

Institutionens formue og et eventuelt overskud kan alene anvendes i overensstemmelse med institutionens formål.

§2

Institutionens formål er at drive teatervirksomhed og kulturformidlende virksomhed i henhold til den enhver tid gældende teaterlov.

 

§3

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges som følger:

-         2 medlemmer udpeges af Holbæk Kommune udenfor dens midte og i samråd med Holbæk Teater, idet det tilstræbes, at de 2 udpegede medlemmer afdækker hhv. uddannelses- og børne- og ungeområdet samt den almene teatergænger.

-         1 medlem udpeges af Holbæk Erhvervsforum og behøver ikke være medlem af foreningen.

-         2 medlemmer udpeges af bestyrelsen ovenfor. Det ene medlem skal have teaterfaglig indsigt.

Styrelsen konstituerer sig selv og vælger altid en formand og en næstformand.

De kommunalt udpegede medlemmer vælges for 4 år, og funktionsperioden følger den kommende valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Sker der afgang af styrelsesmedlemmer i funktionsperioden, skal suppleringsvalg finde sted.

Er styrelsesmedlemmet oprindeligt udpeget af Holbæk Kommune, foreslår Holbæk Kommune forslag til suppleringsmedlem, og tilsvarende er gældende for det tilfælde, at medlemmet oprindeligt er udpeget af Holbæk Erhvervsforum.

Den offentlige tilskudsyder orienteres om styrelsens sammensætning og ændringer i denne, og betinger den offentlige hovedtilskudsyder denne beføjelse.

Styrelsesmedlemmerne kan modtage vederlag for styrelsesarbejdet. Vederlaget fastsættes af bestyrelsen og i øvrigt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Medarbejderne har i øvrigt ret til at udpege en observatør, som er berettiget til at deltage i styrelsesmøderne. Observatøren har taleret, men ikke stemmeret.

§3

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges som følger:

-         2 medlemmer udpeges af Holbæk Kommune udenfor dens midte og i samråd med Holbæk Teater, idet det tilstræbes, at de 2 udpegede medlemmer afdækker hhv. uddannelses- og børne- og ungeområdet samt den almene teatergænger.

-         1 medlem udpeges af Holbæk Erhvervsforum og behøver ikke være medlem af foreningen.

-         2 medlemmer udpeges af bestyrelsen ovenfor og 1 medlem skal have teaterfaglig indsigt og 1 medlem juridisk kompetence.

Styrelsen konstituerer sig selv og vælger altid en formand og en næstformand.

De kommunalt udpegede medlemmer vælges for 4 år, og funktionsperioden følger den kommende valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Sker der afgang af styrelsesmedlemmer i funktionsperioden, skal suppleringsvalg finde sted.

Er styrelsesmedlemmet oprindeligt udpeget af Holbæk Kommune, foreslår Holbæk Kommune forslag til suppleringsmedlem, og tilsvarende er gældende for det tilfælde, at medlemmet oprindeligt er udpeget af Holbæk Erhvervsforum.

Den offentlige tilskudsyder orienteres om styrelsens sammensætning og ændringer i denne, og betinger den offentlige hovedtilskudsyder denne beføjelse.

Medarbejderne har i øvrigt ret til at udpege en observatør, som er berettiget til at deltage i styrelsesmøderne. Observatøren har taleret, men ikke stemmeret.

§22

Det af en registreret eller statsautoriseret revisor reviderede regnskab behandles af styrelsen inden udgangen af hvert års oktober måned.

 

§23

Det påhviler styrelsen sammen med teaterchefen til de tilskudsgivende myndigheder rettidigt at indsende:

a)     Det af registreret, statsautoriseret revisor reviderede regnskab med status til godkendelse.

b)     Revisionsberetning.

c)      Årsberetning.

d)     Budget for den følgende sæson til godkendelse.

e)     Eventuel tilskudsansøgning.

f)       Enhver oplysning om teatervirksomhedens økonomi, som måtte blive forlangt af de pågældende myndigheder.

§22

Det af en registreret eller statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revisorafdeling reviderede regnskab behandles af styrelsen inden udgangen af hvert års oktober måned.

§23

Det påhviler styrelsen sammen med teaterchefen til de tilskudsgivende myndigheder rettidigt at indsende:

a)     Det af registreret, statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revisionsafdeling reviderede regnskab med status til godkendelse.

b)     Revisionsberetning.

c)      Årsberetning.

d)     Budget for den følgende sæson til godkendelse.

e)     Eventuel tilskudsansøgning.

f)       Enhver oplysning om teatervirksomhedens økonomi, som måtte blive forlangt af de pågældende myndigheder.

 

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken

Ændring af Holbæk Teaters vedtægter for at opnå skattefrihed understøtter Kultur- og Fritidspolitikken tema ”Kreative miljøer”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil sikre at alle børn fra dagtilbud til udskoling møder et bredt udsnit af kunstneriske genre og håndværksfag med fokus på stedbundne, kreative miljøer.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Egnstesterbekendtgørelen § 3, stk. 2:

”Vedtægterne skal godkendes af teaterets bestyrelse og af den/de tilskudsydende kommune-/kommuner.”

Vedtægterne skal ikke godkendes af kulturstyrelsen, men alene indsendes til orientering.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-06-2019

Godkendt.caseno11-81486_#4952836_v1_holbæk teater - nye vedtægter i 2019 søges godkendt.pdf.pdf

Bilag

Holbæk Teater - nye vedtægter i 2019 søges godkendt.pdf


82. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 26. juni 2019

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 26. juni 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

83. Underskriftsark

Underskriftsark