UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

mødelokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

5/29/2019 3:15:00 PM

SLUTTIDSPUNKT

5/29/2019 6:00:00 PM


PUNKTER

66. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. maj 2019
67. Orientering om Fritidsportalen
68. Drøftelse om retning for Holbæk Bibliotekerne
69. Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 om afvikling af etape i Holbæk Kommune i forbindelse med Tour de France 2021 i Danmark
70. Beslutning om supplerende driftstilskud til Hjalm i 2019
71. Beslutning om fordeling af Lokalområdernes Udviklingspulje 2019
72. Lukket punkt
73. Beslutning om etablering af Kunstgræsbane i Tuse
74. Beslutning om individuel talentstøtte 2019
75. Drøftelse af budget 2020-2023
76. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 29. maj 2019
77. Underskriftsark66. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. maj 2019

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 

1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 29. maj 2019.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-05-2019

Godkendt, idet punkt 71 udsættes.

67. Orientering om Fritidsportalen

Orientering om Fritidsportalen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

 

 1. tager orientering til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Som led budget 2019 og overslagsårene, blev der besluttet effektiviseringer på kultur- og fritidsområdet. Dette indebar bl.a. at en række administrative opgaver skulle digitaliseres med øget selvbetjening for foreningerne. Derfor blev der indgået aftale om indkøb af ”KMD Booking” en digital løsning fra KMD med foreningsregister, lokalebooking og tilskudsmodul, som effektiviserer sagsbehandlingen.

Systemet kaldes i Holbæk Kommune for Fritidsportalen.

Fritidsportalen er foreningernes indgang til Kultur og Fritid, når nye foreninger søger godkendelse, når godkendte foreninger søger om lån af lokaler og tilskud. Foreningsregistret anvendes administrativt. Desuden er foreningsregistret offentligt tilgængeligt på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Fritidsportalen åbnede op for brugerne den 4. marts 2019 med følgende moduler:

-         foreningsregisteret – hvor foreningerne selv vedligeholder foreningens oplysninger, regnskaber og vedtægter

-         lokalebooking for sæson 2019-2020

-         erklæring af børneattest

-         medlemstilskud for 2019

Næste skridt er, at Fritidsportalen udvides med mulighed for at søge

-         udstyrspuljen

-         leder- uddannelsestilskudspuljen

-         lokaletilskud til foreningernes egne eller lejede lokaler

-         undervisningstilskud - aftenskoler

-         øvrige puljer og tilskud

Som introduktion og præsentation til Fritidsportalen har Kultur og Fritid hold tre aftenmøder i marts måned i Mørkøv, Holbæk og St. Merløse med repræsentanter fra ca. 150 foreninger.

Kultur og Fritid havde efterfølgende inviteret til to workshopdage i Kultur- og Fritidssekretariatet, hvor repræsentanter fra 55 foreninger kom og fik vejledning til Fritidsportalen.

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid vil Fritidsportalen blive præsenteret.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-05-2019

Taget til efterretning.

68. Drøftelse om retning for Holbæk Bibliotekerne

Drøftelse om retning for Holbæk Bibliotekerne

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Drøftelsessag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

 

 1. drøfter mulige indsatser på bibliotekets områder.

Beskrivelse af sagen

Prioritering af indsatser og tiltag på Holbæk Bibliotekerne
Sagen er en opfølgning på den diskussion, der foregik på Udvalget for Kultur og Fritids møde den 27. marts 2019.

Her blev udvalget præsenteret for 4 områder (Skolen i Virkeligheden; Læselyst; Fællesskaber; Arrangementer), hvor biblioteket har arbejdet med konkrete tilbud baseret på kommunens politiske og bibliotekets faglige visioner.

Formålet er at fortsætte diskussionen fra mødet d. 27/3 og tegne en tydelig retning for Holbæk Bibliotekernes indsatser. 

Diskussionen er med baggrund i Kultur- og fritidspolitikken, at biblioteket får ca. en fjerdedel af kulturbudgettet og at der skal arbejdes med fællesskab og på tværs af forvaltninger og institutioner. Udover det lokale fokus bygger drøftelsen også på den nationale fokus, der er på biblioteksområdet: Publikationen ”Biblioteket er dit” udgivet af Bibliotekschefforeningen var bilag til sidste udvalgsmøde og til dette udvalgsmøde er den netop udkomne folder: ”KL’s bibliotekspolitiske synspunkter” bilag. I denne giver KL dels udtryk for, hvad de mener er vigtigt for bibliotekernes videre virke, men stiller også samtidig relevante spørgsmål, vi lokalt kan bruge i drøftelserne.

På mødet kommer lederen af Holbæk Bibliotekerne med oplæg til mulige indsatsområder. Udvalget skal være med til at prioritere hvilke områder biblioteket skal lægge ressourcer i. Der bliver tale om tydelige tilvalg, men også klare fravalg.

Relation til Kultur- og fritidspolitikken.
I Kultur- og Fritidspolitik er det under temaet ”Fællesskab, Læring og Dannelse” beskrevet: ”Biblioteket har med sine mange besøgende en særlig opgave i at sikre fællesskab, folkeoplysning og dannelse.”


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-05-2019

Drøftet.caseno17-47707_#4932654_v1_bilag til kfu den 29. maj 2019.pdf

Bilag

Bilag til KFU den 29. maj 2019


69. Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 om afvikling af etape i Holbæk Kommune i forbindelse med Tour de France 2021 i Danmark

Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 om afvikling af etape i Holbæk Kommune i forbindelse med Tour de France 2021 i Danmark

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune indgår samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 om afvikling af etape i Holbæk Kommune i forbindelse med Tour de France 2021
 2. Udgiften på i størrelsesordenen 1 mio. kr. til afholdelse af Tour de France prioriteres i budgetforhandlingerne for 2020-2023

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Tour de France 2021 afvikles de 3 første etaper af løbet i Danmark i dagene den 2. – 4. juli. Amaury Sport Organisation S.A. (A.S.O.) er den ansvarlige organisation for Tour de France. I forbindelse med etaperne i Danmark er der oprettet en dansk organisation, Grand Départ Copenhagen Denmark 2021, som med reference til A.S.O. bliver ansvarlig for afviklingen af de 3 etaper i Danmark.

Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 har peget på, at 2. etape kører igennem Holbæk Kommune den 3. juli. Etapen har start i Roskilde og mål i Nyborg. Ruten er ikke endeligt planlagt og der kan derfor ske ændringer af ruteføringen.

Den 4. april 2019 var borgmester Christina Krzyrosaik Hansen og kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard derfor inviteret til møde med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 (arrangøren), for at drøfte mulighederne for at føre 2. etape igennem Holbæk Kommune. Af hensyn til den videre planlægning af det store arrangement fik Holbæk Kommune frist til den 3. juni 2019 om at tilkendegive, hvorvidt man ønsker at deltage i afviklingen af 2. etape.

For at kunne overholde tidsfristen rundsendte borgmester Christina Krzyrosaik Hansen den 14. maj 2019 et brev til Kommunalbestyrelsen, hvor hun bad om af få en forhåndstilkendegivelse omkring Holbæk deltagelse i Tour de France med svarfrist senest den 21. maj.

Derfor skal der med denne sag tages endelig politisk stilling til at indgå en samarbejdsaftale med arrangøren og Holbæk Kommune om afvikling af 2. etape af Tour de France 2021. Samtidig skal der tages stilling til, at den økonomiske ramme til de opgaver, der skal afholdes af Holbæk Kommune i forbindelse med afviklingen og efter de krav, som arrangøren stiller, indgår og prioriteres i budgetforhandlingerne for 2020-2023.

Om Tour de France

Tour de France er verdens største cykelløb og verdens 3. største sportsevent. Løbet transmitteres hvert år i 190 lande og har alene på Facebook 2,6 mio. følgere.

At få en etape igennem Holbæk Kommune vil give en unik mulighed for eksponering af Holbæk og give både borgere og turister en enestående mulighed for at opleve Tour de France på nærmeste hold. Erhvervsmæssigt vil det også få værdi – både på kort og langsigt - at få Tour de France-feltet igennem Holbæk. Der forventes øget omsætning hos forretningslivet og turisterhvervet. Fra arrangøren forventes det, at de 3 Tour de France-etaper i Danmark samlet vil tiltrække op imod 1. mio. tilskuere.

Aftalen med arrangøren

Samarbejdsaftalen mellem arrangøren og Holbæk Kommune har til formål at fastlægge den indbyrdes fordeling af de opgaver, der påhviler parterne i forbindelse med gennemkørslen af 2. etape i Holbæk Kommune. Aftalen er betinget af, at A.S.O. godkender det endelige ruteforløb i Danmark, som offentliggøres i første kvartal af 2020. Holbæk Kommune har således ingen indflydelse på rutens forløb. 

 Holbæk Kommune skal afsætte ressourcer både mandskabsmæssigt og økonomisk til:

 • Lokal terrorsikring
 • Relevante godkendelser
 • Omlægning af busruter
 • Organisering af minimum 200 frivillige
 • Klargøre og rengøre kørebanen på ruten
 • Opsætning og nedtagning af afspærring på ruten
 • Sikre at der anvendes minimum 600.000 kr. til lokal markedsføring og aktivering af Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 i perioden 1. januar 2021 – 4. juli 2021
 • Udpege kommunal kontaktperson, som får ansvar for kontakten til arrangøren

Arrangøren leverer bl.a. følgende:

 • Kommunen eksponeres som officiel samarbejdspartner og kommunen kan bruge A.S.O.- logo i sin markedsføring
 • Eksponering gennem live tv
 • Undervisningstilbud til skoleelever om Tour de France. Arrangøren leverer en Tour de France-diktat til skolerne. Ideen er at få gjort flere børn interesserede og aktive i cykelsport

Økonomi ved tidligere cykelevents

I 2013 var Holbæk Kommune vært for en etape i Post Danmark Rundt – enkeltstart. Her var udgiften til afspærring 288.000 kr. I 2014 til motionsløbet TV2 På Tur var udgiften til afspærring 150.000 kr. I 2017 blev det store internationale motionsløb Gran Fondo afviklet i Holbæk. Her var udgiften til afspærring 231.000 kr. For de nævnte cykelevents var der opstillede forskellige krav til afspærring bl.a. om ruten skulle være lukket eller delvis lukket.

Budget Tour de France

I forbindelse med Tour De France vil kravene være skærpede omkring sikkerhed og afspærring.

Derfor forventer administrationen, at de samlede udgifter til gennemførelse af Tour de France i Holbæk Kommune i 2021 vil udgøre i størrelsesordenen 1. mio kr. Heraf udgør 600.000 kr. lokal markedsføring jf. samarbejdsaftalen med arrangøren. De øvrige 400.000 kr. er øvrige udgifter – primært til afspærring, klargøring af vejnet, terrorsikring samt andre udgifter forbundet med arrangementet. Beløbet er anslået. En del af udgifterne til fx klargøring af vejnettet kan formentlig dækkes fra grundbudgettet i kommunen til vedligeholdelse af veje, ligesom en del af udgifterne til andre forbundne udgifter til fx markedsføring kan finansieres med eventmidler på kultur- og fritidsområdet, så det samlede behov for yderligere midler holdes så begrænset som muligt. Finansieringen fremgår under økonomiske konsekvenser.

I skønnet på de 1 mio. kr. indgår ikke personaleressourcer fra administrationen. Det forudsættes, at kerneområderne afsætter de nødvendige personaleressourcer, som primært vil komme fra:

 • Kultur, Fritid og Borgerservice (rekruttering af frivillige og projektkoordination)
 • Vækst og Bæredygtighed (myndighed og drift)
 • Ledelsessekretariatet (kommunikation)
 • Fælles-skaber (rekruttering af frivillige og koordinering af lokale aktiviteter på ruten)
 • Eksterne aktører – herunder andre myndigheder.)

 


Økonomiske konsekvenser

Der forventes udgifter på i størrelsesordenen 1 mio. kr. til afholdelse af Tour de France. Udgiften skal prioriteres i budgetforhandlingerne for 2020-2023.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-05-2019

Indstilles godkendt.caseno19-19553_#4935876_v1_aftale med parcourskommuner 31480994_22028753_0.pdf.pdf

Bilag

Aftale med parcourskommuner 31480994_22028753_0.pdf


70. Beslutning om supplerende driftstilskud til Hjalm i 2019

Beslutning om supplerende driftstilskud til Hjalm i 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives et supplerende driftstilskud på 227.150 kr. til at sikre driften af skibet Hjalm i resten af 2019.

Beskrivelse af sagen

Træskibet Hjalm er ejet af fonden ”Galeasen Hjalm af Holbæk”. Holbæk Kommune har indgået en samarbejdsaftale med fonden om brug af træskibet Hjalm til bl.a. skolesejllads i perioden 2019 – 2022.  Fonden modtager i 2019 et årligt tilskud på 219.000 kr. mod at Holbæk kommune kan benytte Hjalm til i alt 15 skolesejladser, heraf er 109.000 udbetalt. 

Fonden har hidtil haft en underliggende aftale med NVPRO om at varetage den konkrete drift og sejlads af skibet. Da NVPRO er gået konkurs, har fonden ikke længere en underleverandør til at stå for drift og sejlads af skibet. Således kan skibet ikke pt. chartres og er ikke i stand til at genere indtægter på nuværende tidspunkt.

På den baggrund har fonden bedt Holbæk Kommune om et supplerende driftstilskud på 227.150 kr. med henblik på at understøtte driften af Hjalm i resten af 2019.

Sideløbende er Holbæk Kommune og Fonden i fællesskab i dialog med FGU-Nordvestsjælland, National Museet og andre maritime aktører med henblik på at sikre en langsigtet bæredygtig drift af Hjalm.

Når der foreligger en afklaring af den langsigtede drift af Hjalm, vil denne blive forelagt til særskilt politisk behandling.


Økonomiske konsekvenser

Et supplerende driftstilskud på 227.150 kr. kan finansieres fra henholdsvis:

-         197.615 kr. fra puljen ”øvrige kulturelle opgaver” Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 29. maj 2019 har puljen et restbeløb på 197.615 kr.

-         29.535 kr. via ”frivilligheds- og sundhedspuljen. Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 29. maj 2019 har puljen et restbeløb på 114.816 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-05-2019

Godkendt.

71. Beslutning om fordeling af Lokalområdernes Udviklingspulje 2019

Beslutning om fordeling af Lokalområdernes Udviklingspulje 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget  

 

 1. træffer beslutning om tildeling af tre bevillinger à 75.000 kr. fra Lokalområdernes Udviklingspulje.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen ønsker gennem Lokalområdernes Udviklingspuljen at støtte borgernes arbejde med udvikling og forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by. Derfor har Kommunalbestyrelsen afsat 300.000 kr. til uddeling i 2019.

 

Der er modtaget fem ansøgninger, der er gennemgået og vurderet af administrationen.

 

Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til de vedtagne kriterier:
 

”Der kan søges penge til initiativer eller projekter, der:

 1. bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
 2. kommer det lokale fællesskab til gavn
 3. kommer en bred kreds af borgere til gavn”
   


Ansøgning 1: Grundejerforeningen Løserup Strand

Der er ansøgt om tilskud til en badebro ved Løserup Strand.

Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til alle kriterier.


Fælles-skaberne indstiller, at ansøgningen imødekommes, såfremt alle myndigheds godkendelser er på plads, og såfremt der garanteres fri og offentlig adgang til badebroen.

 

Ansøgning 2: Hørby Bådelaug

Der er ansøgt om tilskud til anlæggelse af shelter med flydeplatform, overdækket grillterrasse samt slæbested for kajakker og småbåde.

Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til alle kriterier.

Fælles-skaberne indstiller, at ansøgningen imødekommes, såfremt alle godkendelser er på plads, og såfremt der garanteres fri og offentlig adgang til faciliteterne.

 

Ansøgning 3: Holbæk- og Regstrupspejderne

Der er ansøgt om tilskud til nyt køkken i spejderhytten i Grønne Hjerte i Regstrup.

Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til kriterie 2, men det er samtidig vores vurdering, at der er tale om en forsamlingshuslignende konstruktion. Den juridiske vurdering er derfor, at det falder uden for kommunalfuldmagtens rammer at give denne form for anlægsstøtte til et forsamlingshus.

Fælles-skaberne indstiller derfor, at ansøgningen ikke imødekommes

 

Ansøgning 4: Tuse Næs Lokalforum

Der er ansøgt om tilskud til konsulentbistand til udarbejdelse af en lokal udviklingsplan.

Samme ansøgning er sendt til puljen ”Rum til fællesskab” under Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne - PULO. Fælles-skaberne vurderer, at konsulentbistand ikke i sig selv lever op til nogle af kriterierne. ”Rum til fællesskab” vurderes som mere relevant i forhold til denne type ansøgning. 

Fælles-skaberne indstiller derfor, at ansøgningen ikke imødekommes

 

Ansøgning 5: Baptistspejderne i Tølløse

Der er ansøgt om tilskud til bålhytte med udekøkken.

Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til alle kriterier.

Fælles-skaberne indstiller derfor, at ansøgningen imødekommes, såfremt alle myndigheds godkendelser er på plads, og såfremt der garanteres fri og offentlig adgang til faciliteterne.

 

Fælles-skaberne indstiller til, at ansøgning 1, 2 og 5 imødekommes, og at der gives afslag til ansøgning 3 og 4. Alle ansøgninger er med som bilag til sagen.


Økonomiske konsekvenser

Lokalområdernes Udviklingspulje indeholder 300.000 kr. i 2019. Ved uddeling af de tre bevillinger à 75.000 kr. udnyttes puljen ikke fuldt. Der vil være en rest på 75.000 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kriterierne for Lokalområdernes Udviklingspulje har været forelagt Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, der ikke havde bemærkninger til disse.

Udvalget for Kultur og Fritid godkendte kriterierne på mødet 30. maj 2018.

 

30. maj 2018: Godkendelse af kriterier for Lokalområdernes Udviklingspulje


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-05-2019

Udsat, idet sagen genoptages efter behandling af BR3, hvor det afklares hvorvidt der er midler til udbetaling.

 caseno17-49467_#4928141_v1_ansøgning 1.pdf
caseno17-49467_#4928142_v1_ansøgning 2.pdf
caseno17-49467_#4928143_v1_ansøgning 3.pdf
caseno17-49467_#4928144_v1_ansøgning 4.pdf
caseno17-49467_#4928145_v1_ansøgning 5.pdf

Bilag

Ansøgning 1
Ansøgning 2
Ansøgning 3
Ansøgning 4
Ansøgning 5


72. Lukket punkt
73. Beslutning om etablering af Kunstgræsbane i Tuse

Beslutning om etablering af Kunstgræsbane i Tuse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der frigives i alt 2,4 mio. kr. fra de afsatte anlægsmidler under renoveringspuljen, budget 2019, og at der bevilges yderligere 2.642.400 kr. til etablering af kunstgræsbane i Tuse.


Beskrivelse af sagen

Den gamle kunstgræsbane i Tuse blev taget i brug i 2011. Siden har der været en høj benyttelsesgrad af banen - både af foreningsbrugere fra Tuse og fra andre lokalområder. Skolens elever har derudover brugt banen i forbindelse med idrætsundervisning og boldspil i frikvarterer.

Den intensive brug af kunstgræsbanen banen har medført, at banens kunstgræstæppe er nedslidt, og at banens nuværende stand betyder, at den ikke lever op til de krav, der stilles for afholdelse af fodboldkampe.  Tuse IF forslår at der anlægges en helt ny kunstgræsbane forbeholdt foreningsbrugere til kampe og træning.

Samtidig fastholdes den eksisterende gamle bane i den nuværende stand, til supplerende træningsbane for foreninger og til legeareal for skolens brugere. Tuse IF har erklæret sig indforstået med, at den eksisterende bane skal kunne anvendes til træning for amerikansk fodbold.

I anlægsbudgettet for 2019 er der afsat 2.4 mio. kr. til etablering af en ny kunstgræsbane. Det afsatte beløb rækker dog ikke, i det der er et reelt behov for yderligere 2.642.400 kr. til etablering af en mere miljøvenlig opbygning af banen ved brug af naturgummi som infill materiale.

Tuse IF har indhentet et samlet tilbud på opbygning og etablering af banen på 4.273,220 kr. Hertil skal lægges 8 % til administrationsbidrag samt 10 % til uforudsete udgifter.

Det forventes at der indhentes yderligere 2 tilbud på opgaven fra eksterne leverandører.

Anlæg af ny kunstgræsbanes betydning for driftstilskud fra kommunen til Tuse IF.

Tuse IF skal selv medvirke til at betale for anlæg af den nye bane. Dette sker ved, at  foreningen selv skal betale 900.000 kr. ud af den samlede anlægssum. Denne betaling sker lavpraktisk ved, at kommunen de kommende 6 år reduceres det årlige driftstilskud med 150.000 kr., som Tuse IF modtager fra Kultur og Fritid.

Når dette kan lade sig gøre, er baggrunden, at der i forbindelse med drift af idrætsanlæg og hal pt. er en betydelig frivillig indsats, hvilket kan frigøre disse midler over en årrække.

Imidlertid er den løbende drift af en kunstgræsbane højere end driften af den græsbane, som nedlægges. Differencen udgør 75.000 kr. årligt på permanent basis.

Samlet set betyder dette, at Tuse IF de 6 kommende år modtager (netto) 75.000 kr. mindre i årligt driftstilskud, hvorefter at Tuse IF fra 2027 for forhøjet deres løbende driftstilskud med 75.000 kr.

Bundopbygningen af kunstgræsbanen er afgørende for et godt resultat og erfaringer viser at det ikke vil være hensigtsmæssigt at ligge selve kunstgræsset i november/december. Arbejdet med opbygning og etablering af kunstgræsbanen forventes derfor allerede påbegyndt ultimo august 2019 afhængig af udbuds- og licitationsprocessen.


Økonomiske konsekvenser

Der gives i alt 2,4 mio. kr. fra de afsatte anlægsmidler i budget 2019 under Økonomiudvalget, og der bevilges yderligere 2.642.400 kr. til opbygning og etablering af kunstgræsbanen.

Det afsatte beløb skal dække rådgivning, administrationsbidrag på 8 %, uforudsete udgifter  10 % samt etablering af kunstgræsbanen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved at benytte TPE naturgummi, som er en blanding af naturgummi og syntetisk gummi, til opbygning af kunstgræsbanen , forventes infill materialet at have et lavere indhold af miljøskadelige stoffer som kan spredes i miljøet.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-05-2019

Det indstilles, at der etableres en kunstgræsbane i Tuse.

 

Et flertal bestående af O, B og L indstiller, at der anvendes naturgummi som infill materiale, jf. indstillingen. Et mindretal bestående af A indstiller, at der anvendes kork som infill materiale.

Et mindretal bestående af V undlader at stemme.

 

Finansieringen sker med midler afsat i budgettet til kunstgræsbanen i Tuse og med midler afsat i budgettet til renovering af kommunale bygninger og faciliteter.

74. Beslutning om individuel talentstøtte 2019

Beslutning om individuel talentstøtte 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

1. Talentrådets indstillinger af individuel talentstøtte godkendes.


Beskrivelse af sagen

Talentrådet indstillede på mødet den 7. maj 2019 ansøgninger til individuel

talentstøtte.

 

Ansøgningerne har Talentrådet vurderet med baggrund i kriterier for ansøgning om

individuel talentstøtte.

 

Der er modtaget 13 ansøgninger fordelt med 10 til sport/idræt og 1 til billedkunst og 2 scenekunst.

 

Talentrådet besluttede at indstille følgende aktiviteter (10 ansøgninger):

 

 • Taekwondo – 2 ansøgninger - støttes med 15.000 kr. til konkurrencer og 5.000 kr. til stævner
 • Karate støttes med 6.000 kr. til træningslejr/stævner
 • Atletik støttes med 5.000 kr. til træningslejr/stævner
 • Landevejscykling støttes med 15.000 kr. til udstyr/træningsprogram
 • Basketball støttes med hver 7.500 til træningslejr
 • Kitesurfing støttes med 15.000 kr. til konkurrence/rejser
 • Atletik støttes med 5.000 kr. til træningslejr og konkurrence
 • Billedkunst støtte med 10.000 kr. til kursus/udstyr
 • Scenekunst – 2 ansøgninger – støttes med 10.000 kr. til højskoleophold og 10.000 kr. til undervisning i sang og dans.

 

Samlet er der indstillet individuel talentstøtte for i alt 98.500 kr.

 

Talentrådet kunne ikke imødekomme 3 ansøgninger med begrundelserne

 • Kriterierne for alder er ikke opfyldt.
 • 2 ansøgninger støttes ikke idet Talentrådet har foretaget en økonomisk prioritering.

 

Kriterierne for individuel talentstøtte er følgende:

 • Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder komme i betragtning.
 • Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.
 • Besidde specielle evner indenfor det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til at udvikle disse potentialer yderligere
 • Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv som rækker 2 – 3 år frem.
 • Indstilles til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv eller sine børn)
 • Medsende en udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.
 • Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liveller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.

 

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken

Et tilskud til individuel talentstøtte understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema

”kreative miljøer”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil

samarbejde med Talentrådet om at udvælge og støtte konkrete miljøer og styrke

partnerskaber mellem kulturinstitutioner, foreninger, erhvervsliv, skoler og uddannelse”.


Økonomiske konsekvenser

Talentrådet har afsat 100.000 kr. til støtte af individuelle talentansøgninger.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-05-2019

Godkendt.caseno12-14427_#4932179_v1_bilag til kfu 29. maj 2019 - individuele ansøgninger nn.pdf

Bilag

Bilag til KFU 29. maj 2019 - Individuele ansøgninger NN


75. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter det endelige forslag til budget 2020-2023

Beskrivelse af sagen

 

Udvalget skal i maj måned gennemføre den sidste drøftelse af budget 2020-2023 på udvalgets politikområder.

 

For en del udvalgsområder præsenteres udvalget for pris x mængde, demografi, ny lovgivning samt øvrige budgetændringer, og drøfter løsninger, som sikrer at udvalget overholder sin ramme. Altså løsninger, der modsvarer en eventuel opdrift på baggrund af pris x mængde.

 

Dermed får udvalget et samlet overblik over sit bidrag til budgettet.

 

Påvirkning fra det forventede forbrug i 2019

 

Forventningerne til driftsforbruget i 2019, som estimeret ved Budgetrevision 2, er delvist fundament for Budget 2020-2023. Det betyder, at der er en risiko for, at budgettet for 2020 bliver højere end indtægterne kan dække og højere end måltallet for service tilsiger. Derfor arbejdes der administrativt med reduktioner og besparelser, svarende til 1 pct. af serviceudgifterne, frem til budgetcampen, hvor disse tiltag præsenteres.

 

Herudover vil Kommunalbestyrelsen på Budgetcampen blive præsenteret for nedjusteringer af budget 2020-2023, hvis forventningerne til forbruget i 2019 bliver nedjusteret i Budgetrevision 3.

 

 

Udvalget for Kultur og fritid:

 

Udvalget for kultur og fritid forventes at overholde budgettet i indeværende budgetår, hvorfor der ikke umiddelbart i forhold til eget kerneområde er behov for akutte opstramninger. Imidlertid er der behov for en generel forbrugstilbageholdenhed under hensyntagen til, at kommunens samlede budget kan overholdes.

 

Idet en stor del af midlerne på kultur og fritidsområdet er bundet til lønninger og aftaler med selvejende institutioner, er den kortsigtede mulighed på kultur og fritidsområdet at minimere uddelinger fra puljer til foreninger og kulturelle aktører.

 

Det kan være midler fra

 • Eventpuljen
 • Børnekultur
 • Øvrige kulturelle opgaver
 • Frivilligheds- og sundhedspuljen
 • Kulturelle arrangementer
 • Leder og instruktøruddannelsen
 • Udstyrspuljen – mål og net
 • Udstyrspuljen

 

Udvalget for Kultur og Fritid drøftede allerede på mødet den 2. maj 2019 mulige prioriteringer og indsatser, som udvalgsmedlemmerne kan vælge at medbringe til budget 2020. Disse forslag er i nedenstående tabel afgrænset til de indsatser, som udvalget allerede har drøftet og/eller prioriteret på tidligere møder.

 

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Talent Holbæk

500.000

500.000

 

 

Kulturel Rygsæk

500.000 kr – 1. mio. kr.

500.000 kr – 1. mio. kr.

500.000 kr – 1. mio. kr.

500.000 kr – 1. mio. kr.

Post Nord Danmark  Rundt – enkeltstart

 

 

750.000 kr.

 

I alt

1 – 2 mio. kr.

1 – 2 mio. kr.

1,25 – 1,75 mio. kr.

0,5 – 1 mio. kr.

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-05-2019

Drøftet.

76. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 29. maj 2019

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 29. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

 

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

 

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er

adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

77. Underskriftsark

Underskriftsark