UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Andelslandsbyen Nyvang, Forsamlingshuset

STARTTIDSPUNKT

02-05-2019 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

02-05-2019 18:00:00


PUNKTER

51. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 2. maj 2019
52. Drøftelse af fremadrettet strategi for Andelslandsbyen økonomi og indhold
53. Drøftelse af "SKVULP - Holbæk HavneKulturFestival" 2019
54. Orientering om Aprilfestival 2020
55. Beslutning om anlægsbevilling 2019 til renovering af Jyderup hallen
56. Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby
57. Beslutning om transport til skoleelever til ordningen "Kend dit land"
58. Beslutning om deltagelse i Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland
59. Beslutning om tilskud til DM i pétanque 2020
60. Beslutning om Budgetrevision 2 2019
61. Drøftelse af budget 2020 - 2023 - Udvalget for Kultur og Fritid
62. Borgerrådgiverens beretning 2018
63. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017
64. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 2. maj 2019
65. Underskriftsark51. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 2. maj 2019

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 2. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.
 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:
 

 1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 2. maj 2019.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Godkendt.

52. Drøftelse af fremadrettet strategi for Andelslandsbyen økonomi og indhold

Drøftelse af fremadrettet strategi for Andelslandsbyen økonomi og indhold

Sagsgang og sagstype

Drøftelsessag

Udvalget for Kultur og Fritid


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. den fremadrettede strategi for Andelslandsbyens økonomi og faglige indhold drøftes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 10. april 2019 en sag om et lån til Andelslandsbyen, som er udfordret på sin økonomi.

I lyset af denne sag vil Andelslandsbyens bestyrelsesformand og direktør på mødet give en status for den nuværende økonomiske situation.

Derudover vil de give en status på det fremadrettede, strategiske arbejde i Andelslandsbyen – både i relation til Andelslandsbyens økonomi og det faglige indhold.

Vedlagt som bilag til drøftelserne er:

- handlingsplan for genopretning af økonomi

- udkast til regnskab 2018

- strategi 2025 (udarbejdet af Seismonaut)

Forud for udvalgsmødet vil Andelslandsbyens ledelse være vært for en rundvisning på Andelslandsbyen.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være økonomiske konsekvenser ved denne drøftelse.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne drøftelse.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Drøftet.caseno11-60155_#4912685_v1_strategi og handlingsplan for nyvang april 2019.pdf
caseno11-60155_#4912678_v1_andelslandsbyen, strategi 2025, seismonaut.pdf
caseno11-60155_#5478074_v1_fwd nyt udkastregnskab ifølge aftale-) - 35570 årsregnskab 2018 - afkræftende konklusion.pdf.pdf

Bilag

Strategi og handlingsplan for Nyvang april 2019
Andelslandsbyen, strategi 2025, seismonaut
UDKAST, andelslandsbyen, regnskab 2018


53. Drøftelse af "SKVULP - Holbæk HavneKulturFestival" 2019

Drøftelse af "SKVULP - Holbæk HavneKulturFestival" 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. ”Skvulp – Holbæk HavneKulturFestival” drøftes.

Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra bestyrelsen for Fonden Holbæk i Pinsen og lederen af skvulpsekretariatet vil fremlægge status samt det foreløbige program for ”SKVULP – Holbæk HavneKulturFestival 2019” for kultur og fritidsudvalget og herefter drøfte årets festival med medlemmerne af udvalget. 

 

Baggrund

Byrådet godkendte den 11. juni 2014 en eventstrategi for den årlige begivenhed ”Holbæk i Pinsen”. Formålet var at skabe en stor årlig event, som kunne bringe hele kommunen sammen på tværs af lokalområderne.

 

Der har været eksperimenteret med forskellige koncepter for eventen. I 2015 blev Fonden Holbæk i Pinsen (HIP) stiftet med det overordnede formål ”at tilrettelægge og gennemføre en årlig tilbagevendende unik, større udendørs kvalitetskulturbegivenhed på Holbæk Havn og fjord”. Samtidig indgik Holbæk Kommune en samarbejdsaftale med HIP – i første omgang en 3-årig periode.

 

HIP stod for eventen i 2016 med ”Skvulp – Holbæk HavneKulturFestival”, som siden har været det faste koncept. Bestyrelsen for HIP arbejder alle frivilligt.

 

I 2019 er Holbæk Kommune vært for Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne. Arrangementet indgår som en del af SKVULP 2019 som også forventes at tiltrække mange besøgende.

SKVULP får et tilskud på 1,95 mio. kr. fra Holbæk Kommune i 2019.

 

Relation til Kultur- og fritidspolitikken

”Skvulp HavneKulturFestival 2019” understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema: ”Det maritime liv” En del af indsatsen under dette tema er: Vi vil støtte aktiviteter og events i kommunen, der arbejder aktivt med formidling af havnens historie”.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. oktober 2018: Punkt 203: Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen

Byrådets dagsorden den 8. november 2017: Punkt 213: Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018 - 2021

Byrådets dagsorden den 11. juni 2014: Punkt 89: Beslutning om vedtagelse af eventstrategi i Holbæk Kommune
 

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Drøftet.

54. Orientering om Aprilfestival 2020

Orientering om Aprilfestival 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om aprilfestival 2020 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er vært for Aprilfestival 2020. Den 4. – 5. april var Udvalget for Kultur og Fritid på studietur til Hjørring, som var vært for Aprilfestival 2019.

Frem til festivalen i 2020 vil Udvalget for Kultur og Fritid løbende på sine møder får en orientering fra administrationen om status for festivalen. Den løbende orientering vil bl.a. tage udgangspunkt i status på:

 • den overordnede målsætning
 • inddragelse af skoler og dagtilbud
 • samarbejde med lokalområder
 • samarbejde med unge (GK-miljø med mere)
 • samarbejde med frivillige omkring festivalen

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Taget til efterretning.

55. Beslutning om anlægsbevilling 2019 til renovering af Jyderup hallen

Beslutning om anlægsbevilling 2019 til renovering af Jyderup hallen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 0.6 mio. kr. fra de afsatte anlægsmidler i budget 2019 under Kultur og Fritid, til renovering af Jyderup hallen.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I forbindelse med bygningsgennemgang af Jyderup hallens klimaskærm, vurderes det at Jyderup Hallens vinduer og døre trænger til fornyelse pga. råd.

Derfor anbefales en renovering som omfatter skift af vinduer og døre samt renovering af facade.

Såfremt der ikke foretages en udskiftning af vinduerne, vil der være risiko for eventuel vandindtrængen samt øvrige skader på facade og klimaskærm.


Økonomiske konsekvenser

Investeringsbehovet estimeres til 0,6 mio. kr.,  der dækker administrationsbidrag samt udgifter til selve renoveringsarbejdet.

De 0,6 mio. kr. frigives af de afsatte 0,6 mio. kr. på Investeringsoversigten for 2019 til renovering af Jyderup Hallen under Udvalget for Kultur og Fritid.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes at renoveringen vil afstedkomme en driftsbesparelse på opvarmning af hallens faciliteter.

Energirenoveringen vurderes at have en positiv påvirkning på reducering af udledningen af CO2.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Indstilles godkendt.

56. Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kultur- og Fritidssekretariatet bemyndiges til at udbetale økonomisk kompensation til de foreninger og anlæg, der rammes af den tidsubestemte forsinkelse af Holbæk Sportsby

Beskrivelse af sagen

Vi udsendte torsdag den 4. april 2019 en pressemeddelelse, hvor det blev meddelt, at ibrugtagningen af Holbæk Sportsby er udskudt på ubestemt tid. Denne tredje forsinkelse af Holbæk Sportsby bevirker, at en række foreninger skal forblive i deres nuværende faciliteter i en længere periode en planlagt. Det er derfor nødvendigt at kompensere disse foreninger og de berørte anlæg økonomisk for den forlængede periode, hvor de skal være i drift.

Kommunalbestyrelsen har på møder den 12. december 2018 og den 13. marts 2019 besluttet at udbetale kompensation til de samme berørte foreninger. Beregningen af den økonomiske kompensation, der blev besluttet på disse møder, er foretaget i samarbejde mellem de berørte foreninger/anlæg og Kultur- og Fritidssekretariatet.

Da den seneste forsinkelse af Holbæk Sportsby ikke har en fastsat dato for ibrugtagning, er det ikke muligt at foretage en præcis beregning af den nødvendige kompensation.

Det indstilles derfor, at Kultur- og Fritidssekretariatet bemyndiges til at udbetale en økonomisk kompensation af en størrelse, der ikke overstiger den besparelse Holbæk Kommune opnår som følge af den mindre driftsbetaling til Holbæk Sportsby.


Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 er der samlet afsat 10.265.000 kroner til driften af Holbæk Sportsby. Det svarer til en ugentlig omkostning på 197.404 kroner.

Beregningen af den økonomiske kompensation til foreninger og anlæg tager udgangspunkt i de tidligere beregninger af kompensationer samt de aktuelle økonomiske forhold hos disse, der kvalificeres via dialog med de berørte foreninger.

Den økonomiske kompensation finansieres via den af kommunen afsatte budgetramme til betaling af driftstilskud til Holbæk Sportsby.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes ikke umiddelbart, at der er nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018: Punkt 268: Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019: Punkt 67: Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Indstilles godkendt.

57. Beslutning om transport til skoleelever til ordningen "Kend dit land"

Beslutning om transport til skoleelever til ordningen "Kend dit land"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der afsættes 70.000 kr. til skoleelevers transport i 2019 i forbindelse med deltagelse i ordningen ”Kend dit land”

Beskrivelse af sagen

Kulturministeriet har henvendt sig til Holbæk kommune for at invitere alle kommunens kommende 4. klasser på dannelsesrejse med projektet ”Kend dit land i skoleåret 19/20”.

 

Kend dit land er skabt af Kulturministeriet, Børne- og Socialministeriet, Undervisningsministeriet samt Miljø- og Fødevareministeriet. Projektet er et samarbejde mellem stat og kommuner, og sidste år blev der gennemførte et pilotprojekt med 3000 deltagende børn fra ni forskellige kommuner. Der er nu blevet afsat statslig finansiering til, at mange flere elever fra både folkeskoler samt frie og private skoler kan være med i 2019.

 

Med baggrund i denne henvendelse har Kultur og Fritid i dialog med Læring og Trivsel givet vores folkeskoler mulighed for at deltage i ordningen. På den baggrund er der nu fremsendt en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om statsligt tilskud fra ordningen ”Kend dit land”, der er målrettet elever i 4. klasse. Fem skoler har udtrykt ønske om at deltage i ordningen svarende til 184 elever.

 

Det samlede budget for ansøgningen er opgjort til 270.000. Det statslige tilskud udgør 50 % af udgifterne. Der kan højest søges om 1.050 kr. pr. elev (dog max 50%). Der kan søges om tilskud til: Transport, undervisning, inkl. entre, forplejning, overnatning lærerlønninger (faktiske udgifter).

 

Udvalget for Kultur og Fritid medfinansierer skolernes transportudgift med op til 70.000 kr. Den samlede transportudgift er anslået til 140.000 kr. De enkelte skoler dækker øvrige udgifter i forbindelse med deres deltagelse svarende til 50%

 

Ansøgt fra Staten (50%)*

130.000 kr.

Kommunens egenbetaling transport- udgift (dækkes af udvalget for Kultur og Fritid)

70.000 kr.

Skolernes medfinansiering til øvrige udgifter (dækkes af skolerne)

70.000 kr.

I alt

270.000 kr.

* Der kan højest søges om 1.050 kr. pr. elev (dog max 50%)

 

Om Kend dit land

Formålet med ordningen ”Kend dit land” er at øge børns dannelse gennem øget kendskab til kultur, natur og historie i de egne af landet, som er fjerne for børnene. Derudover skal projektet inspirere til, at kommuner og skoler selv begynder at udarbejde deres egne mini-dannelsesrejser i stil med Kend dit land-turene.

Kulturministeriet har sammen med en række andre ministerier sammensat 15 ture, som kommunerne kan lægge billet ind på. Turene går på tværs af landet, og rummer mellem 6 – 9 besøgssteder per tur, hvoraf minimum 2-4 besøgssteder skal besøges.

 

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken

Et tilskud til ”Kend dit land” i 2019 understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Fællesskab, Læring og Dannelse. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil styrke samarbejdet mellem forenings- og kulturlivet, dagtilbud og skoler..”


Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til ”Kend dit land” kan finansieres fra puljen til Børnekultur. Før behandling af denne sag har puljen et restbudget i 2019 på 135.000 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Godkendt.caseno19-15837_#4906159_v1_pixibog_folkeskolen_faerdig_opslag kend dit land.pdf.pdf

Bilag

Pixibog_folkeskolen_faerdig_opslag kend dit land.pdf


58. Beslutning om deltagelse i Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland

Beslutning om deltagelse i Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der afsættes 82.000 kr. årligt til deltagelse i Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland samt ”Åben Skole”

Beskrivelse af sagen

Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland er et tilbud til kommuner i kulturregionen. Pr. 1/1-2019 var Holbæk Kommune ikke længere en del af kulturregionen, men er af forfatterskolen blevet tilbudt en særlig løsning til at deltage for 70.000 kr. årligt.

Derudover tilbyder de deltagelse i forfatterskolens ”Åben Skole” som er et tilbud om 12 timers skriveværksted af kommunens daglige professionelle underviser for yderligere 12.000 kr. årligt. 

Den samlede udgift er således 82.000 kr. årligt.

 

Om Forfatterskolen

Forfatterskolen startede i 2012 som et fritidstilbud på biblioteket en dag om ugen i otte kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Elever bliver undervist af professionelle forfattere.

Odsherred Kommune står for administration og organisering for forfatterskolen.

Lokalt har hver kommune en kontaktperson, som står for den daglige forfatterskole, kontakt med forfatteren og de unge.

En uddybende beskrivelse kan ses i vedlagte bilag.

Om ”Åben Skole”

Som noget nyt vil kulturregionens kommuner få 12 timers skriveværksted årligt som et Åben Skole tilbud. Det foretrækkes, at det er pågældende kommunes daglige professionelle underviser, der står for skriveværkstedet af rekrutteringsmæssige årsager. Det kan både foregå ude på skolerne, men det kan også være på biblioteket. Kommunen må selv bestemme, om de 12 timer skal bruges på én gang til én klasse over et par dage eller f.eks. 5 klasser á 2 timer.

 

Relation til Kultur- og Fritid

Deltagelse i Forfatterskolen understøtter Kultur og Fritidspolitikkens tema om ”Fællesskab, læring og dannelse”, herunder indsatsen: ”Vi vil understøtte samarbejde, videndeling, uddannelse og rekruttering på tværs af foreningerne”.


Økonomiske konsekvenser

Den samlede årlige udgift på 82.000 kr. til Forfatterskolen samt ”Åben Skole” kan finansernes via Børnekulturpuljen. Denne pulje har før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 2. maj 2019 en restsaldo på 135.338 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Godkendt.caseno19-15957_#4906286_v1_projektbeskrivelse og tilbud til holbæk - forfatterskolen for unge i midt- og vestsjælland..pdf

Bilag

Projektbeskrivelse og tilbud til Holbæk - Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland.


59. Beslutning om tilskud til DM i pétanque 2020

Beslutning om tilskud til DM i pétanque 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. det besluttes at yde et tilskud på 40.000 kr. fra Eventpuljen til ”DM i Pétanque 2020”

Beskrivelse af sagen

Pétanque Holbæk ønsker at afholde et Danmarksmesterskab fra den 2. juli – 5. juli 2020 i Holbæk Sportsby, og søger om tilskud til arrangementet på 40.000 kr. fra Eventpuljen.

 

Klubben har brug for en beslutning, da de skal melde deres værtskab til Dansk Pétanque Forbund i maj 2019.

 

Pétanque Holbæk søger om dækning til de faktiske udgifter, som er anført i skemaet nedenfor. Klubben har ikke indtægter på arrangementet, men lægger mange ulønnede arbejdstimer i arrangementet.

 

Beløb

Leje af telte 2 stk. med borde og stole samt toiletvogn ved spilleområde

 15.000

Leje og opsætning af tribune

 10.000

Opsætning af strøm til campingvogne

  5.000

Materialer til opsætning af baner 75 stk. samt markedsføring

  5.000

Diverse omkostninger, kørepenge og møder etc.

  5.000

I alt kr.

40.000

 

Om ”DM i pétanque 2020”

Sportsbyen vil danne rammen om et Danmarksmesterskab i pétanque Holbæk. Arrangementet vil kunne bidrage med:

 • Skabe liv og aktivitet i Holbæk Sportsby
 • Sende signalet om, at Holbæk er sportens by
 • Tiltrække spillere fra hele Danmark
 • Udnytte alle faciliteterne i Holbæk Sportsby
 • Give os en mulighed for at skabe større interesse for sporten.

 

Relation til Kultur- og Fritidspolitik

Et tilskud til afholdelse af ”DM i pétanque” understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema om ”Udsyn og oplevelse”, herunder indsatsen: ”Vi vil styrke koordinering, samarbejde og kommunikation udadtil og indadtil om kommunens aktører og events”.


Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 40.000 kr. tages fra budget 2020 (Eventpuljen).


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Godkendt.caseno12-3706_#4898453_v2_ansøgning til dm kultur og fritid event v2.docx.pdf

Bilag

Ansøgning til DM Kultur og fritid Event V2.docx


60. Beslutning om Budgetrevision 2 2019

Beslutning om Budgetrevision 2 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. der gives negativ tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. til tilskud og udligning som styrker kassebeholdningen
 3. handleplaner fremlagt i sagsfremstillingen godkendes
 4. der udvises tilbageholdenhed i forbruget på daginstitutionsområdet, pulje til lokal udvikling og ældreområdet

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. der gives negativ tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. til tilskud og udligning som styrker kassebeholdningen
 3. handleplaner fremlagt i sagsfremstillingen godkendes
 4. der udvises tilbageholdenhed i forbruget på alle kommunens udgiftsområder

Beskrivelse af sagen

Med budgetrevision 2 forventes umiddelbart et underskud på hele regnskabet på 42,4 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 58 mio.kr. set i forhold til det oprindelige budget (budget vedtaget i Kommunalbestyrelsen i oktober 2018). I det følgende fokuseres alene på merforbruget ift. oprindeligt budget og ikke korrigeret budget. Det skyldes, at BR2 viser en risiko for, at de oprindeligt budgetterede serviceudgifter bliver overskredet.

Ser man alene på driften, er der et forventet merforbrug på 42,5 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifterne 33,9 mio. kr. Det er primært på Socialudvalget, der forventes et merforbrug i forhold til serviceudgifterne. Der forventes også merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, hvilket modsvares af et forventet mindreforbrug på Økonomiudvalget.

Servicerammen

I overførselssagen blev det besluttet, at der i forbindelse med budgetrevisionerne i år vil blive fulgt særskilt op på serviceudgifterne – også på udvalgsniveau, jf. nedenfor i tabel 1. Af overførselssagen fremgår ligeledes, at der er behov for en skærpet styring på serviceudgifterne dels fordi bufferen til uforudsete udgifter allerede i forbindelse med overførselssagen blev forudsat anvendt, dels fordi der på driften forudsættes overført et lige så stort beløb til 2020, som blev overført ind i 2019.

Den forventede overskridelse opgøres således:

Tabel 1: Serviceramme 2019

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

 

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR2

Forventet afvigelse på serviceramme 2019

 

A

B

C

C-A

Serviceudgifter i alt

2.901,6

2.959,8

2.935,5

33,9

Økonomiudvalget

591,2

612,2

575,2

-16,0

Udvalget for Børn og Skole

897,3

913,9

913,9

16,6

Udvalget for Ældre og Sundhed

554,4

563,4

560,1

5,7

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

127,8

-1,3

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

46,4

46,4

45,9

-0,5

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

111,1

1,2

Socialudvalget

573,3

579,6

601,5

28,3

 

En overskridelse af kommunernes samlede serviceramme i regnskab 2019 betyder, at kommunernes bloktilskud reduceres. Sanktionen er både kollektiv og individuel. Hvis Holbæk Kommune overskrider vores serviceramme i 2019 - svarende til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter - bliver kommunen reduceret i bloktilskuddet, hvis kommunerne under et overskrider servicerammen. I 2018 blev servicerammen for kommunerne under et kun lige akkurat overholdt. 

 

På baggrund af risikoen for en overskridelse af serviceudgifterne i 2019 samt hensynet til at overholde kommunens økonomiske styringsprincipper er det administrations anbefaling, at der ved budgetrevision 2 træffes de fornødne beslutninger til fortsat at sikre en sund økonomisk udvikling i Holbæk Kommune. Spørgsmålet er imidlertid hvordan, i hvilket omfang og i hvilket tempo.

 

Det er stadig tidligt på året, og kommunerne, herunder Holbæk Kommune, har en tendens til at skønne et relativt højt forbrug ved budgetopfølgningen på baggrund af marts tal. Sidste år pegede BR2 på et forventet forbrug på driften 4.132 mio.kr., mens det faktiske forbrug blev 4.004 mio.kr.

 

Dette underbygges af, at det faktiske forbrug med udgangen af marts måned, viser at Holbæk Kommune har brugt 0,63%-point mindre end det beløb, man skulle forvente – givet størrelsen af det korrigerede budget for 2019 og givet at forbruget i 2019 fordeler sig på samme måde over året, som det gjorde i de seneste 3 år.

 

Lønudgifterne, som udgør omkring halvdelen af kommunens samlede driftsudgifter, er ved udgangen af marts måned på niveau med sidste års lønudgifter, hvilket ligeledes taler for, at det samlede forbrugsestimat er for højt. Omvendt er halvdelen af udgifterne ikke bundet i løn, og hvis priserne stiger, eller der kommer flere borgere i et tilbud, i forhold til forventningen ved vedtaget budget, så peger det på stigende udgifter.

 

BR 2 viser således samlet set en risiko for overskridelse af serviceudgifterne. Dette bør kommunen reagere på, men det bør være afbalanceret over for usikkerheden i skønnene således, at der ikke økonomistyringsmæssigt reageres for hårdt, hvis forbruget ultimo året rent faktisk viser sig at blive lavere end skønnet ved BR 2.

 

På den baggrund anbefales det, at der besluttes handleplaner på Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og at der i udvises tilbageholdenhed i forbruget på nedenstående områder indtil efter sommerferien, hvor skønnet over forbruget i BR 3 bygger på 6-7 måneders viden om udviklingen.

 

Handleplaner

I henhold til styringsprincip 11 skal et forventet merforbrug ledsages af en handleplan, så budgettet ikke overskrides. Her er der dog tale om merforbrug i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførte midler fra 2018). Administrationen vedlægger derfor handleplaner på Socialudvalget til politisk godkendelse.

 

De udarbejdede handleplaner medfører, at merforbruget på Socialudvalget og på servicerammen reduceres med 2,0 mio. kr. Dette betyder stadig et merforbrug på Socialudvalget på 21,7 mio. kr. og en overskridelse af servicerammen på 31,9 mio. kr.

Dette understreger blot vigtigheden af, at der (for nuværende) udvises tilbageholdenhed.

 

Forbrugstilbageholdenhed

De områder, hvor der bør udvises tilbageholdenhed, er:

 

 • Daginstitutionsområdet
 • Puljen til Lokal Udvikling
 • Ældreområdet

 

Når det er disse tre områder, administrationen anbefaler forbrugstilbageholdenhed indtil estimaterne over forbruget i 2019 bliver mere solide, skyldes det, at daginstitutionsområdet, Puljen til Lokal Udvikling og ældreområdet alle har fået overført midler, som reelt forøger deres forbrugsmuligheder i 2019.

 

Med forbrugstilbageholdenhed menes, at der holdes tilbage med forbrug på bl.a. puljer og overførte midler. Det vil sige, at udgifter der ikke forringer serviceniveauet afventer, at der er mindre usikkerhed om det samlede forbrug. Herefter tages der beslutning om den videre fremfærd. Forbrugstilbageholdenhed vil endvidere understøtte, at der overføres det samme beløb på driften ind i 2020, som der blev overført ind i 2019

 

I den alternative indstilling anbefales en generel tilbageholdenhed på alle kommunens udgiftsområder. Forskellen mellem hovedindstillingen og den alternative indstilling er således, hvorvidt alle udgiftsområder skal udvise tilbageholdenhed, eller det alene er på områder, som med budgettet reelt har fået forøget forbrugsmulighederne. Dermed er det også en beslutning om, hvor bredt forbrugstilbageholdenheden skal slå igennem på organisationen eller om den skal være målrettet nogle færre udgiftsområder.

 

Det forventede resultat for 2019 i forhold til korrigeret budget

Der styres generelt på det korrigerede budget. Det er også på baggrund af forventninger til merforbrug i forhold til det korrigerede budget, at der iværksættes handleplaner. I tabel 2 ses resultatet i forhold til såvel korrigeret som oprindeligt budget.

Tabel 2: Samlet resultat

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR2

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019BR2

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019BR2

Indtægter

-4.433,8

-4.433,8

-4.441,2

-7,4

-7,4

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.191,4

-12,9

42,5

-serviceudgifter

2.901,6

2.959,8

2.935,5

-24,3

33,9

-overførsler

872,5

871,6

889,9

18,3

17,4

-andet ej service

374,7

372,9

366,0

-7,0

-8,8

Renter

25,1

25,1

25,1

0,0

0,0

Anlæg

170,0

240,0

192,9

-47,1

22,9

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

74,2

74,2

74,2

0,0

0,0

Resultat i alt

-15,6

109,8

42,4

-67,4

58,0

Kasseopbygning

15,6

-109,8

-42,4

67,4

-58,0

 

Budgetrevision 2 viser et forventet mindreforbrug på 67,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget består af:

 

 • Mindreforbrug på driften på 12,9 mio. kr.
 • Merindtægter på skatter og tilskud på i alt 7,4 mio. kr.
 • Mindreforbrug på anlæg på 47,1 mio. kr.

 

I tabel 3 ses afvigelserne på de enkelte udvalg på driften.

Tabel 3: Forventet regnskab og afvigelse på driftsudgifter (udvalgsopdelt)

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR2

Forventet afvigelse korrigeret budget 2019 BR2

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2019 BR2

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.191,4

-12,9

42,5

Økonomiudvalget

580,1

601,1

564,0

-37,1

-16,0

Udvalget for Børn og Skole

897,3

913,9

913,9

0,0

16,6

Udvalget for Ældre og Sundhed

845,8

853,0

851,5

-1,5

5,7

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

127,8

-0,6

-1,3

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

952,7

951,8

959,0

7,2

6,3

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

111,1

-4,7

1,2

Socialudvalget

634,0

640,3

664,0

23,7

30,0

 

Hovedforklaringerne på de forventede merforbrug på udvalgsniveau er:

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. på området. Der forventes merforbrug på førtidspension, uddannelseshjælp, sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, integration, løntilskud og beskæftigelsesordninger. Hovedårsagen til det forventede merforbrug skal findes i en forsøgsordning med staten, der medfører en udgift på 5,5 mio. kr. i år. Finansieringen af forsøget kommer først i 2020. Administrationen arbejder med handleplaner til udvalget.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes balance i budgettet på området. Hvis omplaceringerne i budgetrevisionen godkendes, forventes et mindreforbrug på området på 4,5 mio. kr. Dette dækker over et forventet mindreforbrug på Folkeskoler og Dagtilbud og et forventet merforbrug på Sundhed for Børn og Unge. Tandplejen har indgået en aftale med en privat virksomhed om retning af tænder. Dette forventes at give merforbrug i år. For området som helhed forventes anvendt 12,1 mio. kr. af de overførte midler fra 2018.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det stammer fra ældreområdet, hvor der blandt andet forventes mindreforbrug på botilbud for personer over 67 år. På Sundhedsområdet forventes merforbrug på Kommunal Medfinansiering. Dette skyldes, at staten i år har valgt at afregne området med udgangspunkt i det oprindelige budget og ikke aktiviteten på området. Hvis der lige som tidligere år var blevet afregnet i forhold til aktiviteten kunne Holbæk Kommune se frem til et mindreforbrug på området. Da budgettet i forbindelse med BR1 blev reduceret med 1,8 mio. kr. forventes nu et merforbrug på det beløb. Herudover forventes der også merforbrug på øvrige sundhedsudgifter.

 

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 23,7 mio. kr. Det skyldes primært Voksenspecialområdet, som forventer et merforbrug på 22,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært botilbud, men der forventes også merforbrug på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Herudover forventes merforbrug på boligydelse og boligsikring. Børnespecialområdet forventer et merforbrug på 1 mio. kr.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Det skyldes primært, at en række puljemidler først forventes udbetalt i 2020.

 

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

 

For de stående udvalg tilsammen forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 24,1 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter samt yderligere mindreforbrug under Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at buffer til uforudsete udgifter anvendes til at dække forventede merforbrug på de stående udvalg. Ifølge kommunens 2. styringsprincip skal hensynet til kommunens samlede økonomi altid gå forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger. Herudover forventes et mindreforbrug på en række puljer (herunder barselspulje og pulje til udvikling af lokalområder) samt mindreforbrug på boliger til flygtninge.

 

Forklaringerne på udvalgsniveau er uddybet i udvalgsnotaterne vedlagt denne dagsorden.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 47,1 mio. kr. Det største mindreforbrug skyldes en lang opstartsfase på opførelse af daginstitutioner og udgifterne forventes her først at falde i 2020. Herudover er der flere andre projekter, der forventes igangsat lidt senere end tidligere planlagt. Der er endnu ikke frigivet beløb vedrørende grunde og bygninger solgt i 2019

 

Indtægter

På indtægtssiden er der samlet set et en merindtægt på 7,4 mio. kr. Det skyldes merindtægter på udligningen på 9,8 mio. kr. Indtægten skyldes en overgangsordning for kommuner med udligningstab på 10 mio. kr. fratrukket en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende en sanktion for, at kommunerne under et satte skatten op i 2019. De 9,8 mio. kr. indstilles som negativ tillægsbevilling til styrkelse af kassebeholdningen. Udover de 9,8 mio. kr. forventes en mindreindtægt på midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt en mindreindtægt på ejendomsskat og dækningsafgift på i alt 2,4 mio. kr.

 

Budget 2020

Der blev i januar fremlagt en sag vedrørende budgetramme for 2020 for Kommunalbestyrelsen. Her blev der gjort opmærksom på, at der er pres på servicerammen også for 2020. Merforbruget i 2019 på primært Socialudvalget øger presset på servicerammen i budget 2020. Og hvis udgifterne på området ikke kan reduceres, skal der findes kompenserende reduktioner på de øvrige udgiftsområder.

 

Likviditet

Likviditetsprognosen er opdateret på baggrund af regnskab 2018 og en forudsætning om, at budget 2019 overholdes. Der er ikke ændret ved grundforudsætningerne for likviditetsprognosen. I den opdaterede prognose forudsættes blandt andet:

 • at der på driften overføres samme beløb til 2020, som blev overført til 2019.
 • at der på anlæg overføres 23 mio. kr. mindre til 2020 end det, der blev overført til 2019, svarende til en overførsel på 47 mio. kr.
 • at der modtages 10 mio. kr. ekstra i tilskud, som følge af overgangsordning vedrørende udligningstab
 • at der frigives deponeringer på 43 mio. kr. fra salg af jord og fast ejendom i tidligere år
 • at betalinger på løn, varekøb, betalinger til andre kommuner mv. falder på samme tidspunkt på året, som de plejer

Økonomiske konsekvenser

Sagsfremstillingen giver ikke anledning til økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Det anbefales, at den alternative indstilling tiltrædes.caseno19-1330_#4912886_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912889_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912893_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912901_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912902_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912903_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912876_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912879_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912880_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912882_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912883_v1_bilag 11 - samlet opgørelse implementering af budget 2019 til br2.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912884_v1_bilag 12 - handleplaner socialudvalget.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 11 - Samlet opgørelse implementering af budget 2019 til BR2.pdf
Bilag 12 - handleplaner Socialudvalget.pdf


61. Drøftelse af budget 2020 - 2023 - Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelse af budget 2020 - 2023 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid
 

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter forudsætninger for udarbejdelse af deres forslag til budget 2020 - 2023

Beskrivelse af sagen

Udvalget præsenteres for nyt om forudsætningerne for den kommende budgetdannelse. Det vil eksempelvis være forventede mer- eller mindreforbrug, som får betydning for budgettet, ny lovgivning, politiske beslutninger med betydning for budgettet, eller en bestemt udvikling af priser på udvalgets områder.

 

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020 – 2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.

 

Prioriteringer inden for budgettet

Holbæk Kommune er sammen med 5 andre kommuner vest for Storebælt udpeget af Kulturministeriet som talentkommune i årene 2019 – 2021 (Talent Holbæk). Udvalget har den 27. marts 2019 besluttet at støtte Talent Holbæk med 500.000 kr. i 2019. Udvalget skal til budget 2020 og 2021 finde finansiering til Talent Holbæk med 500.000 kr. i hvert af de to budgetår for at leve op til aftalen med Kulturministeriet.

Udvalget har på mødet den 27. februar 2019 drøftet projekt Kulturel Rygsæk – kulturtilbud til skoleelever. Såfremt projektet ønskes realiseret, skal udvalget finde finansiering i budget 2020- 2023 på mellem 500.000 kr. til 1. mio. kr.

På udvalgets møde den 31. oktober 2018 præsenterede DCU et forslag til aktivitetsplan for cykelevents 2019 – 2022. I denne aktivitetsplan indgik bl.a. tilbud om at blive vært for PostNord Danmark Rundt, enkeltstart i 2022. Såfremt Holbæk Kommune skal byde ind på værtskabet, skal der findes finansiering på 750.000 kr. i budget 2022.

 

Sammenfattet prioriteringer inden for budgettet:

 

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Talent Holbæk

500.000 kr.

500.000 kr.

 

 

Kulturel Rygsæk

500.000 kr. – 1 mio. kr.

500.000 kr. – 1 mio. kr.

500.000 kr. – 1 mio. kr.

500.000 kr. –
1 mio. kr.

PostNord Danmark Rundt - enkeltstart

 

 

750.000 kr.

 

I alt

1 - 2 mio. kr.

1 – 2 mio. kr.

1,25 – 1,75 mio. kr.

0,5 – 1 mio. kr.

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 27. marts 2019: Punkt 42: Beslutning om støtte til Talent Holbæk

Udvalget for Kultur og Fritid den 27. februar 2019: Punkt 30: Drøftelse af projekt ”Kulturel Rygsæk” – kulturtilbud til skoleelever


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Drøftet.

62. Borgerrådgiverens beretning 2018

Borgerrådgiverens beretning 2018

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

 


Indstilling

Borgerrådgiver Per Timm indstiller, at:

-          Borgerrådgivningens beretning tages til efterretning


Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune er oprettet efter §65e i lov om kommunernes styrelse.

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har, efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen, eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering. Den udarbejdede og vedlagte Årsberetning og datamateriale er en opgørelse over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

 §65e i bekendtgørelse om Kommunernes styrelse

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Indstilles taget til efterretning.caseno19-7761_#4848683_v1_borgerrådgiverens beretning 2018.pdf.pdf
caseno19-480_#4910706_v1_bilag til årsredegørelse 2018 (nyt).pdf

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2018.pdf
Bilag til årsredegørelse 2018 (nyt)


63. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017

Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2018 tages til efterretning og
 2. administrationens opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiverens årsberetning for 2018 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at der er sket en positiv udvikling, og at der er effekt af de initiativer, der er sat i gang. Dette ligger i tråd med udviklingen i Ankestyrelsens statistikker, hvor Holbæk Kommune placerer sig væsentligt bedre end tidligere.

 

I årsberetning for 2018 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2018 har administrationen gennemgået og reflekteret over de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som bliver sat i gang på de enkelte kerneområder. Initiativerne er beskrevet i bilaget.

 

Borgerrådgiverens årsberetning 2017

Da Kommunalbestyrelsen sidste år behandlede borgerrådgiverens rapport for 2017, udtrykte Kommunalbestyrelsen ønske om, at der fremadrettet i administrationens opfølgning på årsberetningen også redegøres for status på opfølgning på beretningen fra året før.

Administrationen har derfor også fulgt op på de initiativer, som beretningen for 2017 gav anledning til. Dette findes ligeledes i bilag.

Opfølgningen viser, at organisationen arbejder seriøst med de forhold, som borgerrådgiveren peger på, og at der også er sket forbedringer på en række områder.

Arbejdet med forenkling af borgerens adgang til administrationen er i fuld gang, ligesom der arbejdes løbende på at forbedre kontakten med og involveringen af borgeren i sagerne.

 


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Indstilles taget til efterretning.caseno19-13780_#4884723_v1_handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2018.docx
caseno19-13780_#4884744_v1_opfølgning på borgerrådgiverens rapport 2017_samlet besvarelse.docx

Bilag

Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2018
Opfølgning på borgerrådgiverens rapport 2017_samlet besvarelse


64. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 2. maj 2019

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 2. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

 

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

 

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er

adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

65. Underskriftsark

Underskriftsark