UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Svinninge Sportscenter

STARTTIDSPUNKT

27-03-2019 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

27-03-2019 18:00:00


PUNKTER

38. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 27. marts 2019
39. Drøftelse af ny kunstgræsbane i Svinninge
40. Drøftelse af aktiviteter på Holbæk Bibliotekerne
41. Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter
42. Beslutning om støtte til Talent Holbæk
43. Beslutning om tilskud Tølløse Festival 2019
44. Beslutning om tilskud til sommeraftener i Strandparken 2019
45. Beslutning om tilskud til Holbæk Art i 2019 og 2020
46. Beslutning om mellemfinansiering af projekter i kystlivscenteret på Holbæk Havn
47. Beslutning om frigivelse af budget midler til kunstgræsbane i Vipperød
48. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023
49. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 27. marts 2019
50. Underskriftsark38. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 27. marts 2019

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 27. marts 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 27. marts 2019

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Godkendt.

39. Drøftelse af ny kunstgræsbane i Svinninge

Drøftelse af ny kunstgræsbane i Svinninge

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. ny kunstgræsbane i Svinninge drøftes

Beskrivelse af sagen

Svinninge IF ønsker at anlægge en kunstgræsbane i Svinninge, og har nedsat en projekt- og styregruppe, som har udarbejdet en foreløbig projektbeskrivelse, som de vil præsentere på udvalgets møde.

Projekt- og styregruppen peger på, at en ny kunstgræsbane i Svinninge vil være et stort aktiv for udviklingen i lokalområdet og give mulighed for motion og fodbold hele året for folk i alle aldre.

En ny kunstgræsbane vil også give mulighed for, at de omkringliggende klubber i Jyderup, Gislinge, Kundby og Hjembæk får bedre mulighed for at benytte kunstgræsbane.

Flere foreninger og institutioner i lokalområdet og fra de omkringliggende lokalområder har tilkendegivet deres interesse for en ny kunstgræsbane i Svinninge.

Projekt- og styregruppen har ikke indhentet konkret tilbud på anlæg af ny kunstgræsbane, så projektets økonomi er ikke kendt p.t.

I Holbæk Kommune findes der i dag kunstgræsbaner i:

 • Mørkøv - 1 bane
 • Tuse – 1 bane
 • Tølløse – 1 bane
 • Holbæk Sportsby – 2½ bane

Desuden er planerne langt fremme for at anlægge en ny kunstgræsbane i Vipperød, hvor det samlede anlægsbudget er på 3,5 mio. kr.

Relation til kultur- og Fritidspolitikken
En drøftelse af ny kunstgræsbane i Svinninge understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema: ”Bevægende Byrum”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil integrere fysisk bevægelse og leg i byerne ved at etablere faciliteter, der kan bruges af folk i alle aldre på alle tidspunkter i døgnet”.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne drøftelsessag.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Drøftet.caseno12-14264_#4871148_v1_projektbeskrivelse kunstgræsbane svinninge (002).pdf.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse kunstgræsbane Svinninge (002).pdf


40. Drøftelse af aktiviteter på Holbæk Bibliotekerne

Drøftelse af aktiviteter på Holbæk Bibliotekerne

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Drøftelsessag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 

1. drøfter aktuelle aktiviteter på Holbæk Bibliotekerne


Beskrivelse af sagen

Formålet er at diskutere og tegne en tydelig retning for Holbæk Bibliotekernes indsatser. Det sker gennem diskussionen på dette punkt og det opfølgende punkt på udvalgsmødet i maj.
 

Diskussionen er med baggrund i Kultur- og fritidspolitikken, at biblioteket får ca. en fjerdedel af kulturbudgettet, at der skal arbejdes med fællesskab og på tværs af forvaltninger og institutioner samt publikationen ”Biblioteket er dit” udgivet af Bibliotekschefforeningen.
 

På mødet taler lederen af Holbæk Bibliotekerne Piet Dahlstrøm-Nielsen om udvalgte aktiviteter på biblioteket ud fra 4 temaer:

 

 • Skolen i virkeligheden – Hvordan biblioteket understøtter Kommunalbestyrelsens indsats omkring skolerne gennem målrettede tilbud og samarbejde
   
 • Læselyst – Hvordan biblioteket gennem en faglig indsats styrker både børn og voksnes læsning, med fokus på blandt andet læring og drift via frivillighed

 

 • Fællesskaber – Hvordan biblioteket både faciliterer fællesskaber og byder direkte ind i indsatser og tilbud
   
 • Arrangementer – Hvordan biblioteket med særlige samarbejdspartnere kan løfte events, der ikke kun taler ind i bibliotekernes kerneopgave

 

Relation til Kultur- og fritidspolitikken

I Kultur- og Fritidspolitik er det under temaet ”Fællesskab, Læring og Dannelse” beskrevet: ”Biblioteket har med sine mange besøgende en særlig opgave i at sikre fællesskab, folkeoplysning og dannelse.”


Økonomiske konsekvenser

De nuværende aktiviteter er finansieret inden for udvalgets budget.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Drøftet.caseno17-47707_#4871455_v1_biblioteket er dit.pdf.pdf

Bilag

Biblioteket er dit.pdf


41. Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter

Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der indgås aftaler med foreningerne HB&I, Holbæk Fremad, Holbæk Cykelsport om fraflytning af eksisterende lokaler uden nedrivning af lokalerne, som beskrevet i nedenstående vilkår,
 2. der indgås aftale med Holbæk Badmintonklub om kompensation for afståelse af lejeret på nedenstående vilkår.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der indgås aftaler om fraflytning med foreningerne HB&I, Holbæk Fremad, Holbæk Cykelsport, som fastholder foreningernes økonomiske ansvar for nedrivning af eksisterende idrætsfaciliteter, som beskrevet i nedenstående vilkår,
 2. der indgås ikke en aftale med Holbæk Badmintonklub om kompensation ved fraflytning af eksisterende faciliteter.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med ibrugtagning af Holbæk Sportsby skal en række idrætsforeninger flytte fra eksisterende faciliteter, som er ejet af foreningerne selv. Der er brug for en politisk godkendelse af de konkrete vilkår for foreningernes fraflytning. Nedenfor bliver situationen og fraflytningsvilkår for de enkelte foreninger beskrevet.

 

Holbæk Bold og Idrætsforening (HB&I)

Holbæk Kommune og HB&I indgik i 1965 en brugskontrakt for det kommunale areal på Borgmestergårdsvej 11a, (matrikel 11ah, Holbæk Markjorder). Brugsaftalen giver HB&I ret til at opføre et klubhus på arealet.

Ifølge brugskontrakten forpligter HB&I sig til – såfremt ikke andet aftales – ved kontraktens ophør, at aflevere arealet i samme stand, som det er overtaget og fuldstændig ryddet, herunder også for fundamenter og lignende.

Brugsaftalen ophørte efter sin ordlyd i 2015 og der er ikke sket en skriftlig forlængelse. Brugsaftalen må dog anses at være løbet videre på uændrede vilkår, idet HB&I - med kommunens viden - har fortsat brugen af arealet. Efter almindelige obligationsretlige principper kan en kontrakt uden tidsbegrænsning opsiges med et passende varsel.

Udover brugskontrakten for det kommunale areal, har HB&I har en eksisterende gæld til kommunen på i alt 839.688 kr. Gælden er opstået over tid, som en række mindre rente- og afdragsfrie lån med pant i bygningen. Det fremgår af pantebrevene, at gælden forfalder ved klubbens fraflytning af bygningerne.

Holbæk Kommune har været i dialog med HB&I om rydningen af arealet og håndtering af den eksisterende gæld.  HB&I ønsker ikke at afholde udgifterne til rydning af arealet (nedrivning af klubhuset mv.) eller indfri den eksisterende gæld, da det er klubbens opfattelse, at alle foreninger i den første opstart af dialog om en sportsby, blev stillet i udsigt, at foreningerne ikke vil blive stillet ringere i forbindelse med fraflytning af Holbæk Have. Ifølge HB&I vil klubben blive stillet væsentlig ringere, såfremt klubben skal afholde udgifter til nedrivning af klubhus, da det ifølge HB&I vil det betyde væsentlige udfordringer for klubbens muligheder for at fortsætte sine fremtidige aktiviteter

Vilkår fra HB&I’s fraflytning

-         Den nuværende gæld (839.688 kr.) overgår til en ny låneaftale uden pant i bygningerne.  Gælden bliver fastholdt som et rente- og afdragsfrit lån de næste 10 år (frem til 31.12.2029). I 2029 reviderer parterne rammerne for afvikling af dette lån.

 

-         HB&I fraflytter klubhus mv. uden at nedrive bygningerne. Kommunen overtager vederlagsfrit bygningerne. Arealet Holbæk Have sælges inkl. bygningerne, som efterfølgende forventes nedrevet i forbindelse med udbygning af Holbæk Have. Nedrivning bekostes af den kommende ejer af arealet, som i øvrigt også skal bekoste en nedrivning af de kommunalt ejede faciliteter stadion og stadionhal mv.

 

-         HB&I får ikke ny gæld i forbindelse med fraflytningen, HB&I kompenseres ikke forbindelse med fraflytningen af bygningerne.

 

-         Kommunen afholder ikke udgifter til nedrivning af bygningerne. Kommunen må forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have, fordi arealet sælges inkl. klubhus. 

 

Holbæk Cykelsport

Holbæk Kommune indgik i 1983 en aftale med den daværende forening Holbæk Cyklering (nuværende Holbæk Cykelsport) om brug af et kommunalt areal på Borgmestergårdsvej 18 (matrikel nr. 11a, Holbæk Markjorder). Ifølge brugsaftalen forpligter foreningen sig til – såfremt ikke andet aftales – ved aftalens ophør, at aflevere arealet i samme stand, som det er overtaget og fuldstændig ryddet, herunder også for fundamenter og lignende.

Brugsaftalen ophørte efter sin ordlyd i 2006, men må anses at være løbet videre på uændrede vilkår, idet Holbæk Cykelsport - med kommunens viden - har fortsat brugen af arealet, hvor foreningen har opstillet en pavillon af ældre dato.

Situationen med Holbæk Cykelsport kan derfor sidestilles med HB&I, dog med det forbehold, at den økonomiske situation for foreningen ikke kan sammenlignes, da de forventede udgifter til nedrivning af pavillonen beløber sig til 40.000 kr.

Holbæk Kommune har været i dialog med Holbæk Cykelsport, som ønsker en fraflytningsaftale på vilkår, som ikke er ringere end HB&I’s fraflytningsvilkår.

Vilkår for Holbæk Cykelsports fraflytning

-         Holbæk Cykelsport fraflytter pavillon uden at nedrive denne. Kommunen overtager vederlagsfrit pavillonen. Arealet Holbæk Have sælges inkl. pavillonen, som efterfølgende forventes nedrevet i forbindelse med udbygning af Holbæk Have. Nedrivning bekostes af den kommende ejer af arealet, som i øvrigt også skal bekoste en nedrivning af de kommunalt ejede faciliteter stadion og stadionhal mv.

 

-         Holbæk Cykelsport får ikke ny gæld i forbindelse med fraflytningen, Holbæk Cykelsport kompenseres ikke forbindelse med fraflytningen af pavillonen.

 

-         Kommunen må muligvis forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have, fordi arealet sælges inkl. pavillon.  

 

Holbæk Fremad (Atletikklub)

I 1979 indgik Holbæk Kommune en aftale med Holbæk Fremad (atletikklubben) om klubbens brug af et kommunalt areal med henblik på at opføre et klubhus. Arealet er Borgmestergårdsvej 13 (matrikel nr. 11ø, Holbæk Markjorder).  Ifølge aftalen forpligter klubben sig til – hvis ikke andet aftales – at afleveret arealet ryddet for bygninger den 30. april 2029.

Atletikklubbens situation adskiller sig fra situationen med HB&I og Holbæk Cykelsport, fordi atletikklubbens tidsbegrænsede aftale ikke er udløbet endnu.  Den kan ikke opsiges med sædvanligt varsel, men tidligst i 2029 – hvilket kan være en udfordring for udviklingen af Holbæk Have. Aftalen kan ophøre tidligere, såfremt atletikklubben og Holbæk Kommune i fællesskab er enige herom. 

Atletikklubben har etableret 6 pavilloner på arealet, som bliver brugt til klubhus og indendørs træningsfaciliteter.

Vilkår for Atletikklubbens fraflytning

-         Holbæk Kommune overtager vederlagsfrit ejerskabet af alle 6 eksisterende pavilloner.

 

-         3 af pavillonerne (i alt ca. 144 m2) bliver flyttet til sportsbyen, hvor de skal anvendes til dommer- og speakerrum, handicaptoilet, depot for atletik, vintertræning for atletik. Omkostningerne til flytning og reetablering af pavillonerne i sportsbyen forsøges afholdt som byggemodningsomkostninger i det samlede sportsby-projekt.

 

-         De 3 resterende pavilloner forbliver i Holbæk Have. Atletikklubben fraflytter de 3 resterende pavilloner uden at nedrive/fjerne dem.

 

-         Benyttelsesaftalen for arealet, som udløber i 2029, bringes til ophør i forbindelse med atletikklubbens fraflytning af pavillonerne.

 

-         Holbæk Have sælges inkl. pavilloner, som efterfølgende forventes nedrevet i forbindelse med udbygning af Holbæk Have. Nedrivning bekostes af den kommende ejer af Holbæk Have, som i øvrigt også skal bekoste en nedrivning af de kommunalt ejede faciliteter stadion og stadionhal mv.

 

-         Kommunen må muligvis forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have, fordi arealet sælges inkl. pavilloner. Nedgangen i salgsprovenuet må formodes at være mindre end den nedgang i salgsprovenuet som ville følge af, at benyttelsesaftalen fortsatte frem til 2029.

 

Holbæk Badminton klub

Det tidligere byråd besluttede d. 13. december 2017, at lejeaftalen med Holbæk Badmintonklub skulle opsiges, samt at Holbæk Kommune skal overtage ejerskabet til badmintonhallen. Byrådet besluttede også, at badmintonhallen skal sættes til salg, med Badmintonklubben som lejere

Administrationen har opsagt lejeaftalen pr 1. april 2019, hvorefter Holbæk Kommune overtager ejerskabet til hallen. Derefter har Badmintonklubben en ubetinget ret til at råde (lejeret) over badmintonhallen i de tidsrum, som badmintonklubben måtte ønske og på sådanne vilkår, som må anses for rimelige og sædvanlige for udlejning af sportslokaler i offentligt eje til en sportsklub alt efter forholdene.

Badmintonklubbens lejeret formodes at have en negativ betydning for den pris, som Holbæk Kommune kan få for ejendommen og derfor foreslås det, at bygningen forsøges frigjort for lejeretten.

Det er vanskeligt at angive præcist, hvad badminklubbens lejeret er værd, men administrationen har fået ejendommen salgsvurderet henholdsvis med og uden lejeret.

Såfremt ejendommen sælges med lejeret, så er vurderingen, at ejendommen kan sælges for 3.5 mio. kr., mens værdien uden lejeret er fastsat til 4 mio. kr.

Forskellen mellem de to vurderinger kan bruges som estimat for, hvad den ubetingede lejeret er værd. Dermed anslås, at lejeretten er 500.000 kr. værd.

Vilkår for Holbæk Badmintonklubs frasigelse af lejeret til badmintonhallen

-         Badmintonklubben har indvilliget i at frasige sig deres lejeret over Badmintonhallen mod kompensation på 500.000 kr.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternative vilkår for HB&I

-         den nuværende gæld (839.688 kr.) overgår til en ny låneaftale uden pant i bygningerne.  Gælden bliver fastholdt som et rente- og afdragsfrit lån de næste 10 år (frem til 31.12.2029). I 2029 reviderer parterne rammerne for afvikling af dette lån.

 

-         HB&I fraflytter klubhus og har det økonomiske ansvar for at rydde arealet (nedrive klubhuset) i overensstemmelse med den oprindelige benyttelsesaftale fra 1965.

 

-         Det kan aftales, at bygningerne ikke skal nedrives ved HB&I’s fraflytning i foråret 2019, men i stedet nedrives som led i bebyggelse af Holbæk Have.

 

-         Udgifterne til nedrivning af bygningerne vil blive pålagt HB&I’s eksisterende gæld til Holbæk Kommune, som en supplerende gældspost. Den forventende udgift til nedrivning af klubhus mv. vil blive opgjort i forbindelse med salget af Holbæk Have.

 

-         Kommunen afholder ikke udgifter til nedrivning af bygningerne. Kommunen må forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have fordi arealet sælges inkl. klubhus. Denne nedgang modsvares det tilgodehavende, som kommunen får hos HBI i form af den supplerende gældspost.

 

Alternative vilkår for Holbæk Cykelsport

-         Holbæk Cykelsport fraflytter pavillon og har det økonomiske ansvar for at rydde arealet (nedrive pavillon) i overensstemmelse med den oprindelige benyttelsesaftale fra 1983.

-         Det kan aftales, at bygningerne ikke skal nedrives ved Holbæk Cykelsport’s fraflytning i foråret 2019, men i stedet nedrives som led i bebyggelse af Holbæk Have.

 

-         Udgifterne til nedrivning af bygningerne vil blive pålagt Holbæk Cykelsport i form af en gæld til Holbæk Kommune på max 40.000 kr.

 

-         Kommunen afholder ikke udgifter til nedrivning af bygningerne. Kommunen må forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have fordi arealet sælges inkl. pavillon. Denne nedgang modsvares det tilgodehavende, som kommunen får hos Holbæk Cykelsport i form af den nye gældspost.

 

Alternative vilkår for Atletikklubben (Holbæk Fremad)

-         Holbæk Kommune overtager vederlagsfrit ejerskabet af 3 af pavillonerne (i alt ca. 144 m2), som flyttes til sportsbyen, hvor de skal anvendes til dommer- og speakerrum, handicaptoilet, depot for atletik og vintertræning for atletik. Omkostninger til flytning og reetablering af pavillonerne i sportsbyen forsøges afholdt som byggemodningsomkostninger i det samlede sportsby-projekt.

 

-         De resterende 3 pavilloner i Holbæk Have fjernes for Atletikklubbens regning i forbindelse med klubbens fraflytning i foråret 2019.

 

-         Benyttelsesaftalen for arealet, som udløber i 2029, bringes til ophør i forbindelse med atletikklubbens fraflytning af pavillonerne.

 

Alternative vilkår Holbæk Badmintonklub

-         Badmintonklubbens lejeret bliver ikke afskrevet, idet der ikke indgåes aftale om kompensation.

-         Holbæk Kommune kan sætte Badmintonhallen til salg med lejeret, hvorefter en ny ejer skal respektere badmintonklubbens fortsatte lejeret.


Økonomiske konsekvenser

De beskrevne løsninger i hovedindstillingerne indebærer følgende økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune:

-         Omkostninger til flytning og etablering af 3 pavilloner til atletik i sportsbyen forsøges afholdt som byggemodningsomkostninger.

 

-         500.000 kr. (udgift til frikøb af badmintonklubbens lejeret, som finansieres af provenuet for salg af Badmintonhallen).

 

-         Ved et salg af Holbæk Have med klubhus og pavilloner, som nævnt ovenfor, må der forventes en ikke-fastlagt nedgang i det samlede salgsprovenu.

 

De beskrevne løsninger i de alternative indstillinger indebærer følgende økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune

-         Omkostninger til flytning og etablering af 3 pavilloner til atletik i sportsbyen forsøges afholdt som byggemodningsomkostninger

-         Der må forventes en nedgang i salgsprovenu for Badmintonhal på anslået 500.000 kr.

 

-         Som ved hovedindstillingerne må der forventes en ikke-fastlagt nedgang i det samlede salgsprovenu for Holbæk Have. Denne nedgang modsvares dog af de gældsforpligtelser, som foreninger får til Holbæk Kommune.


Miljø- og Klimamæssige konsekvenser

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved foreningernes fraflytning af arealerne. Dette gæler både hovedindstillinger og de alternative indstillinger.


Høring

Holbæk Kommune har været i dialog med de berørte foreninger


Lovgrundlag – link

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan Holbæk Kommune yde økonomisk støtte til folkeoplysende idrætsforeninger.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Et flertal bestående af A, V og L indstiller at hovedindstillingen tiltrædes med den forudsætning, at der indgås en aftale med de berørte foreninger om at medvirke til nedrivning af egen bygningsmasse. Aftalerne skal indgås i lyset af udgifterne til nedrivning af bygningsmassen.

 

B og O undlader at stemme.

42. Beslutning om støtte til Talent Holbæk

Beslutning om støtte til Talent Holbæk

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Talent Holbæk støttes med 500.000 kr. i 2019.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes Talentråd har efter ansøgning til Kulturministeriet fået bevilget et samlet tilskud på 950.000 kr. i årende 2019-2021 til Talent Holbæk. Med bevillingen har Holbæk Kommune nu status som talentkommune frem til 31. december 2021.

 

Holbæk Kommune er sammen med 5 andre kommune vest for Storebælt udpeget af Kulturministeriet som nationale talentkommuner. Udpegningen er en del af Kulturministerens talentindsats, der skal styrke lokale talentmiljøer ude i landet og hjælpe unge talenters vej til at skabe sig en professionel karriere.

 

Talentrådet i Holbæk har siden starten i 2012 arbejdet målrettet med talentudvikling. Det er også Talentrådet, der har arbejdet for at Holbæk kunne blive talentkommune.

 

Talent Holbæk har modtaget bred opbakning. Ud over Holbæk Kommune og Talentrådet har en række kultur- og uddannelsesinstitutioner samt erhvervsvirksomheder tilkendegivet deres støtte til projektet.

 

Visionen for Talent Holbæk er at udvikle et østdansk center for kunstnerisk talentudvikling på tværs af billedkunst, scenekunst og musik.

 

Talent Holbæk skal udbygge den allerede eksisterende talentudvikling der er i gang med Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) og Scenekunstnerisk Grundkursus (SGK) samt Musikalsk Grundkursus (MGK).

 

Udvalget for Kultur og Fritid tilkendegav på mødet den 31. oktober 2018, at udvalget ville bakke op om Talentrådets ansøgning og at udvalget var indstillet på at forstærke indsatsen økonomisk til Talentrådet.

 

I Talentrådets ansøgning til Kulturministeriet var Holbæk Kommunes medfinansiering opgjort til 500.000 kr. i hvert af de 3 år og således en forudsætning for Kulturministeriets tilskud. 

 

Udvalget skal til budget 2020 og 2021 finde finansiering til Talent Holbæk med 500.000 kr. i hvert at de to budgetår for at leve op til aftalen med Kulturministeriet.


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunes tilskud til Talent Holbæk i 2019 på 500.000 kr. dækkes af overførte midler fra 2018.

Der skal findes yderligere finansiering på 500.000 kr. i budgetår 2020 og 2021.

Talent Holbæk har et samlet budget på 1.100.000 kr.

Projektets udgifter dækkes ind med:

-         500.000 kr. fra Holbæk Kommune

-         100.000 kr. fra Talentrådet

-         200.000 kr. fra Erhvervsområdet

-         310.000 kr. fra Kulturministeriet


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Godkendt.caseno12-14427_#4874402_v1_bevilling fra kulturministeriet.pdf

Bilag

Bevilling fra Kulturministeriet


43. Beslutning om tilskud Tølløse Festival 2019

Beslutning om tilskud Tølløse Festival 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der bevilliges et tilskud på 30.000 kr. til Tølløse Festival 2019

Beskrivelse af sagen

Tølløse Festival har henvendt sig til Holbæk Kommune med ansøgning om økonomisk støtte til festivalen i 2019.

Ifølge ansøgning ønskes et tilskud på 30.000 kr.

 

Resultat 2018

Efter festivalen i 2018 har Tølløse Festival genereret et overskud på 44.605 kr.

Ifølge regnskab fra 2018 har Tølløse Festival en egenkapital på 170.826.

 

Nøgletal fra Tølløse festival 2017-2018

 

Tilskud fra Holbæk kommune

 

Besøgstal oplyst af Tølløse Festival

2018

50.000

2.100

2017

100.000

2.000

 

Om Tølløse Festival

Tølløse Festival er en non-profit musikfestival under Fællesskab Tølløse hvis formål er at skabe en "årlig fælles kulturoplevelse" til glæde for hele familien. Idégrundlaget bag festivalen er at styrke musikkulturen i Tølløse, og derved give de unge musik-glade en mulighed for at optræde i kendte omgivelser. Et stort antal ulønnet frivillige, er med til at danne rammerne for musik, underholdning og aktiviteter.

Helt overordnet er det festivalens formål at skabe liv og kulturudvikling i Tølløse og være et samlet kulturtilbud i lokalsamfundet.

Tølløse Festival har været afholdt siden 2017.

 

I bilag til sagen findes regnskab og rapportering for festivalen 2018.

 

Lokalitet

Festivalens afholdes i 2019 ved boldbanerne ved Tølløse Hallen.

 

Relation til Kultur- og Fritidspolitik

Et tilskud til Tølløse Festival 2019 understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Udsyn og oplevelse”.  En indsats i dette tema nævner som eksempel, at: ”Vi vil sikre en spredning og mangfoldighed i kommunens begivenheder, så lokalområdernes særlige kompetencer og kendetegn sættes i spil”.

 

 

 


Økonomiske konsekvenser

 

 

Det samlede budget for festivalen i 2019 er på 237.500 kr.

 

Et tilskud på 30.000 kr. kan finansieres via puljen ”Øvrige kulturelle opgaver”. Puljen har før mødet i udvalget for Kultur og Fritid d. 27.3.19 et restbudget på 202.000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23. januar 2017, punkt 16: Beslutning om tilskud til Tølløse Festival 2017

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Godkendt.caseno16-61540_#4863709_v1_tølløse festival 2019 ansøgning (002).pdf.pdf
caseno16-61540_#4790959_v1_regnskab tølløse festival 2018..pdf

Bilag

Tølløse Festival 2019 ansøgning (002).pdf
Regnskab Tølløse Festival 2018.


44. Beslutning om tilskud til sommeraftener i Strandparken 2019

Beslutning om tilskud til sommeraftener i Strandparken 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. det besluttes at yde et tilskud på 44.000 kr. fra Eventpuljen ”Sommeraftener i Strandparken” den 20. juni 2019

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kulturskole ønsker at afholde ”Sommeraftener i Strandparken” den 20. juni 2019 og søger om tilskud til arrangementet på 44.000 kr. fra Eventpuljen

 

Arrangementet har et samlet budget på 143.650 kr. Der er givet tilsagn om støtte fra fire erhvervssponsorer for i alt 100.000 kr. De fire sponsorer er

 

 • Sparekassen Sjælland – Fyn
 • Vilcon Hotel & Konferencecenter/Hotel Strandparken
 • Holbæk lift & materieludlejning A/S
 • NHE Biler A/S  

 

”Sommeraftener i Strandparken” bygger videre på de gode erfaringer, der har været tidligere år, bl.a. koncert med Copenhagen Phil, balletopvisning fra Den kongelige Ballet og alsang. Flere tusinde borgere har overværet disse arrangementer.

 

Om ”Sommeraftener i Strandparken”

Strandparken vil danne rammen om en aften med Fønixensemblet under ledelse af dirigent og konferencier Morten Ryelund. Det regionale ungdomsstrygeorkester ”Presto” vil også optræde. Desuden vil elever og lærere fra Holbæk kulturskole også være en del af underholdningen.

 

Der vil være gratis entre til arrangementet.

 

Relation til kultur- og Fritidspolitik

Et tilskud til afholdelse af ”Strandaftener i Strandparken” understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema om ”Bevægende byrum”, herunder indsatsen: ”Vi vil bruge kunst og kultur til at styrke byudviklingen og skabe ejerskab og fællesskab”.


Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for festivalen i 2019 er på 143.650 kr.

 

Et tilskud på 44.000 kr. kan finansieres via Eventpuljen. Puljen har før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid d. 27.03.19 et restbudget på 207.000 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Godkendt.caseno19-10892_#4865971_v1_sommeraftener2019_sponsor1.pdf.pdf
caseno19-10892_#4865968_v1_bilag budget sommeraftener i strandparken 2019.pdf.pdf

Bilag

Sommeraftener2019_Sponsor1.pdf
Bilag budget Sommeraftener i Strandparken 2019.pdf


45. Beslutning om tilskud til Holbæk Art i 2019 og 2020

Beslutning om tilskud til Holbæk Art i 2019 og 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Det gives et tilskud på 100.000 kr. i 2019 samt et tilskud på 100.000 kr. i 2020 til Holbæk Art

Beskrivelse af sagen

Den selvejende kulturinstitution Holbæk Art har ansøgt Udvalget for Kultur og Fritid om tilskud til aktiviteter. I 2019 er der ansøgt om 200.000 kr. og i 2020 er der ansøgt om 400.000. kr.

Administrationen indstiller, at der gives et tilskud på 100.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020, så Udvalget har økonomisk råderum i budgettet til også at støtte andre nye initiativer i kommunen.

Holbæk Art må selv prioritere, hvorledes midlerne anvendes, men der opfordres til, at Holbæk Art indtænker lokalområderne fremadrettet.

Baggrund

Holbæk Art har siden 2014 arbejdet med professionel samtidskunst i det offentlige rum i Holbæk by og således medvirket til at brande Holbæk som kulturby. Udstillingen er blevet udvidet med nye værker hver andet år. I dag findes der 27 værker.

I 2019 skal Holbæk Art arbejde med at forberede åbningen af 7 nye kunstværker i pinsen 2020.

Det forberedende arbejde i 2019 er bl.a. at tage kontakt til kunstnere og mur-ejere, kuratorisk arbejde, udvikling af Young Artist, fundraising, kontakt til samarbejdspartnere samt evt. belysning af udvalgte værker.

Endvidere ønsker Holbæk Art i 2019 at udvide med et ”satellitværksted”, der placeres i et lokalområde. Formålet er at skabe interesse i hele Holbæk Kommune for Holbæk Art, få kontakt til nye frivillige og sponsorer, der kan være ambassadører for projektet. Denne udvidelse af Holbæk Arts aktiviteter og geografiske virke kan kun finde sted, såfremt der er lokal interesse for projektet og den fornødne økonomi er til stede.

I 2020 åbner Holbæk Art 7 nye værker. For at brande Holbæk som kulturby flyttes Holbæk Art-begivenheden frem til ugen lige før pinsen. Flytningen til forsommeren betyder, at aktiviteter og 7 nye unikke værker kan besøges ved Skvulpfestival 2020 og at flere borgere og kulturturister kan få glæde af omvisninger i sensommeren.

I 2020 vil Holbæk Art også have fokus på kunst og børn og unge: Young Artist, samarbejde med Kulturskolen og folkeskoler, Stenhus Gymnasium, unge ambassadører mv.

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken

Et tilskud til Holbæk Art i 2019 og 2020 understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Bevægende Byrum”. En del af indsatsen under dette tema er: Vi vil bruge kunst og kultur til at styrke byudviklingen og skabe ejerskab og fællesskab i alle kommunens byer”


Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 100.000 kr. til Holbæk Art i 2019 kan finansieres via puljen ”Øvrige Kulturelle Opgaver”. Puljen har før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid d. 27.3.19 et restbudget på 202.000 kr.

Et tilskud på 100.000 kr. til Holbæk Arts i 2020 kan finansieres via puljen ”Øvrige Kulturelle Opgaver” i budget 2020. Beløbet afsættes, når budgettet for 2020 er politisk godkendt. 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 9. januar 2019: Punkt 2: Drøftelse af samarbejde med Holbæk Art 2019 - 2020


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Godkendt.caseno18-51338_#4867289_v1_bilag 1 - holbæk art kultur og fritid 2019.pdf.pdf
caseno18-51338_#4867295_v1_ansøgning holbæk art holbæk kommune 2019 - 2020.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Holbæk Art Kultur og Fritid 2019.pdf
Ansøgning Holbæk Art Holbæk Kommune 2019 - 2020.pdf


46. Beslutning om mellemfinansiering af projekter i kystlivscenteret på Holbæk Havn

Beslutning om mellemfinansiering af projekter i kystlivscenteret på Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der afsættes en samlet ramme på 845.000 kr. til mellemfinansiering af to projekter i Kystlivscenteret.

Alternativ indstilling

 


Beskrivelse af sagen

Foreningen Kystliv Holbæk driver Kystlivscenteret på Holbæk Havn. Foreningen har modtaget tilsagn om støtte fra LAG og Friluftsrådet på i alt 845.000 kr. til to særskilte projekter i Kystlivscenteret.

Tilsagn fra LAG bliver først udbetalt, når projektet er realiseret. Tilsagn fra Friluftsrådet bliver udbetalt i rater.

Foreningen søger om kommunal mellemfinansiering på op til 845.000 kr., da foreningen ikke har økonomi til at afholde udgifterne selv, indtil projektet er realiseres. Der skal tages stilling til om kommunen vil yde mellemfinansiering.

 

Indhold af de to projekter

Det ene projekt ”opstart af Holbæk Kystlivscenter” handler om indkøb af det første udstyr, værktøj og materialer, så værkstederne på kystlivscenteret kan færdiggøres og undervisningsaktiviteterne iværksættes.

Det andet projekt ” Kystliv ved Isefjorden” handler om udvikling og gennemførelse af tværfaglige undervisningsforløb med aktiv deltagelse i byggeri og brug af traditionelle fiskejoller.  Undervisningsforløbene er målrettet elever på folkeskoler, erhvervsfaglige uddannelser og gymnasium.

Projektet indeholder også udvikling af kystlivsoplæg og tilbud om aktiviteter for ældre borgere samt beboere fra socialt boligområde.

Tilsagnsbrevene fra hhv. LAG og Friluftsrådet er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes, at tilsagnsbrevet fra LAG er et foreløbigt tilsagn, da den endelige godkendelse af projektet afventer Erhvervsstyrelsens formelle godkendelse.

 

Betingelser for kommunal mellemfinansiering

-         Projektet er fuld finansieret.

-         Der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførsel.

-         Foreningen er ansvarlig for at sikre, at projektet overholder alle vilkår for tilskudstilsagn fra LAG og Friluftsrådet.

-         Der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn fra LAG og Friluftsrådet.

-         Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 845.000 kr.

-         Der sker udbetaling af mellemfinansiering i takt med afholdelse af faktiske udgifter (efter anmodning fra projektansvarlig).

-         Foreningen skal straks orientere Holbæk Kommune skriftligt, såfremt der sker afvigelser i projektet.

 

Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellemfinansiering

Det er foreningen selv, som varetager og er ansvarlig for projektets gennemførsel – herunder den løbende rapportering og dialog med fonde. Dermed er det også foreningen, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra fonde bliver overholdt, ligesom foreningen selv skal indhente nødvendige tilladelser.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur. Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og foreningen som ansvarlig projektejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

 

Øvrige kommunale tilskud til Kystlivscenteret

-         Holbæk Kommune stiller lokale til rådighed på Holbæk Havn til 2025 (gl. stark hal)

-         Holbæk Kommune yder i 2019 og 2020 årlige tilskud på 500.000 kr. til drift af kystlivscenteret.


Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet udbetales over en mellemregningskonto (finansforskydning).

Såfremt det måtte vise sig, at fondstilsagnene – mod forventning – ikke bliver udbetalt fuldt ud, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forelagt kommunalbestyrelsen i en særskilt salg.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Indstilles godkendt.caseno17-942_#4871003_v1_bevillingsbrev, friluftsrådet, kystlivscenter 2019.pdf.pdf
caseno17-942_#4870963_v1_lak foreløbigt tilsagnsbrev, kystlivscenter 2019.pdf.pdf

Bilag

Bevillingsbrev, Friluftsrådet, kystlivscenter 2019
LAK foreløbigt tilsagnsbrev, kystlivscenter 2019


47. Beslutning om frigivelse af budget midler til kunstgræsbane i Vipperød

Beslutning om frigivelse af budget midler til kunstgræsbane i Vipperød

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

 


Indstilling

Indstilling:

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der frigives i alt 3,3 mio. kr. fra de afsatte anlægsmidler i budget 2019 under Kultur og Fritid til etablering af Miljøvenlig kunstgræsbane i Vipperød

 

 


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har den 25. januar 2016 meddelt Vipperød Fodboldklub, at der er bevilliget 2,0 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Vipperød.

Frigivelsen af midlerne sker med den præmis at den kommunale fodboldbane og tilhørende klubhus i Kongstrup nedlægges og de afsatte kommunale midler til drift af Kongstrupbanen overgår til drift den nye kunstgræsbane.

Midlerne var afsat i 2018, men grundet anlægsstoppet er de 2,0 mio. kr. i stedet afsat til 2019. Kommunalbestyrelsen afsatte ekstra anlægsmidler i budget 2019 til etablering af en kunstgræsbane med miljøvenlige produkter til infill i banen.

Vipperød Fodbold klub har meddelt at de kan bidrage med 1 mio. kr.

Det afsatte beløb skal dække rådgivning, administrationsbidrag, boreprøver samt etablering af en kunstgræsbane med hegn og lys. Hertil skal det vurderes om regnvandet fra banen skal håndteres lokalt som en del af en bæredygtig løsning. Vandet skal udgøre et aktivitets element der bidrager til at skabe leg, læring og øge naturindholdet i området.

Det forudsættes at der kan afgives tilbud inden for ramme og at en eventuel merudgift vil blive fremlagt for kommunalbestyrelsen hertil skal den endelige ekstra driftsudgift ligeledes afdækkes i udbuddet og forelægges kommunalbestyrelsen.

Banen placeres vest for Vipperødhallen på en eksisterende naturgræsbane som en omlægning af denne. Idrætsanlægget har yderligere 2 x 11 mandsbaner og 4 x 7 mandsbaner jf. bilag 1 Placering af kunstgræsbanen.

Miljøvenlige infill produkter

Holbæk Kommune har undersøgt hvilke miljøvenlige infill produkter som er på markedet og har i den forbindelse været i dialog med Københavns Kommune der har udarbejdet en bæredygtighedsanalyse, hvor forskellige typer infill er blevet testet jf bilag 2. Bæredygtighedsværktøjet v4,0.

Infill er det materiale, der understøtter stråene og holder dem oppe. Normalt vil infills materialet bestå af gummigranulater som igennem længere tid har været stærkt kritiseret for spredning af mikroplast til vandmiljøet.

Københavns kommune har i stedet for gummigranulat som infill i 2018 med tilskud fra Lokale og Anlægsfonden anvendt det miljøvenlige produkt kork, som infill i en ny kunstgræsbane i Tingbjerg Idrætspark.

Kork er et naturligt forekommende produkt, og der er derfor ingen negative miljømæssige konsekvenser ved, at det spredes til naturen. Kork er et forholdsvist nyt produkt i kunstgræsbaner, men har nogenlunde de samme egenskaber som gummigranulat. Derfor vil spilleoplevelsen være den samme som på en bane med gummigranulat som infill. Dette bakkes op af erfaringer fra andre byer.

Holbæk Kommune har sammen med Vipperød Fodbold klub være på besigtigelse i Tingbjerg og efterfølgende besøgt Københavns Kommune for at få en grundig gennemgang af banens kvaliteter mm. Det er aftalt med Vipperød Fodbold klub at udbuddet alene omhandler infill med kork.

Kork er en dyrere løsning end gummigranulat, der normalt anvendes. At anvende kork fremfor gummigranulat har i udgangspunktet ingen betydning for driftsomkostningerne. Kunstgræsbanen i Tingbjerg blev i efteråret 2018 FIFA godkendt.

 

Den videre proces

Når midlerne er udmøntet, sættes anlægsprojektet i gang. Kunstgræsbanen forventes at være klar til ibrugtagning til oktober 2019, jf Bilag 3. Tidsplan 2019 0228


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved valg af kork som infill er det vurderingen af der ingen negative miljømæssige konsekvenser ved at korken spredes til naturen. Kork er et fornybart naturmateriale og kommer fra korkegen der er en hjemmehørende art på den Iberiske halvø, hvor kork skove/plantager er et vigtigt habitat for en række arter. Den fornyede efterspørgsel på kork modvirker at korkskove bliver fældet, for at bruge arealet til andre formål.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Indstilles godkendt.caseno19-5737_#4856478_v1_placering af kunstgræsbane.pdf.pdf
caseno19-5737_#4856449_v1_bæredygtighedsanalyse af 4 infill alternativer.pdf.pdf
caseno19-5737_#4856445_v1_tidsplan2019 0228.pdf.pdf

Bilag

Placering af kunstgræsbane.pdf
Bæredygtighedsanalyse af 4 infill alternativer.pdf
Tidsplan2019 0228.pdf


48. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, samt Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. udvalget godkender effektiviseringsforslag på eget område, som skal indgå i den videre politiske behandling for at opfylde udvalgets andel af måltallet for effektiviserings- og besparelsesstrategien i 2020.

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Kommunalbestyrelsen en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1 % af serviceudgifterne) for at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af forslag under strategien. Samlet set skabte det et råderum på 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019, bl.a. med afsæt i arbejdsprogrammet.

Arbejdet med næste års budget – budget 2020-2023 – er sat i gang i de stående udvalg og Økonomiudvalget. De stående udvalg og Økonomiudvalget har drøftet effektiviseringsforslag på deres møder i januar og februar. På mødet i marts godkender udvalgene effektiviseringsforslag på eget område og sender dem videre til behandling i Økonomiudvalget med sine anbefalinger. Herefter sendes forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

 • Udvalgsmøder i januar, februar og marts:  

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

 • Udvalgsmøder ultimo marts:

Udvalg godkender effektiviseringsforslag og anbefaler Økonomiudvalget, hvilke der skal indarbejdes i budgettet

 • Økonomiudvalgsmøde i april:

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

 • Økonomiudvalgsmøde, samt kommunalbestyrelsesmøde i maj:

Effektiviseringsforslag vedtages

Vedtagelse allerede maj 2019 sikrer den nødvendige tid til implementering af effektiviseringerne, inden den økonomiske effekt skal realiseres fra start begyndelsen af januar 2020. Den typiske effektivisering indebærer en ændret organisering af arbejdsrutiner og kræver derfor tid for at sikre en vellykket implementering for både medarbejdere og borgere.

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for 2020 samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

På mødet præciserede Kommunalbestyrelsen, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser. Det er derfor ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer, hvis der skal skabes det ønskede råderum til politisk prioritering.

Tabel 1. Fordeling af strategiens måltal for 2020, samt status på forslag

Udvalg og politikområder

Måltal

Aktuelt måltal

Effektivise-ringsforslag

Difference

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

7,01

+ 4,51

     Politisk organisation

 

 

 

 

     Administration

-3,0

-2,5

3,66

 

     Erhverv og turisme

 

 

 

 

     Ejendomme

 

 

3,36

 

Udvalget for Børn og Skole

-6,5

-6,2

5,19

- 1,01

     Skole 0. – 9. klasse

-3,0

-2,7

3,66

 

     Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

1,28

 

     Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

0,25

 

Udvalget for Ældre og Sundhed

-10,0

-9,0

4,40

- 4,60

     Sundhed

-1,0

-0,5

 

 

     Ældre

-9,0

-8,5

4,40

 

Udvalget for Klima og Miljø

-2,5

-2,5

0,52

- 1,98

     Miljø og planer

 

 

 

 

     Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

0,47

 

Udvalget for Beskæftigelse
og Uddannelse

-1,5

-2,3

0,20

- 2,10

     Dagundervisning

-0,5

-1,3

 

 

     Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

-0,20

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

2,91

+ 1,21

     Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

1,70

 

     Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

1,21

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

0,87

- 0,93

     Kultur og fritid

-2,5

-1,8

0,87

 

Projektudvalget for Udvikling
af lokalområder

 

 

1,00

+ 1,00

     Administration

 

 

 

 

I alt i mio. kr.

-28,0

-26,0

22,09

-4,91

 

I første kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har økonomisk betydning for budget 2020, ses det aktuelle måltal i næste kolonne.

Bilag

Der er et lukket bilag til sagen, som indeholder beskrivelse af effektiviseringsforslag på udvalgets område.

Effektiviseringsforslagene offentliggøres, når Økonomiudvalget den 3. april træffer beslutning om at sende forslagene i høring.


Økonomiske konsekvenser

Når provenuet fra effektiviseringsforslagene realiseres, skabes et råderum til politisk prioritering. Det harmonerer med princip 7 i ”12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune”.

Forventningen og ønsket om et politisk råderum gør det muligt at igangsætte nye politiske initiativer. Råderummet bliver dog mindre end målsætningen, hvis der ikke findes flere effektiviseringsforslag eller besparelser end det er tilfældet nu.

Som det ses af tabel 1 ovenfor er der nye effektiviseringsforslag for i alt 22,09 mio. kr. Derudover blev der vedtaget effektiviseringsforslag sidste år, som har en større økonomisk effekt i 2020 end 2019 – samlet for 2 mio. kr. I alt er der derfor skabt et råderum på 24,09 mio. kr. til budget 2020, hvis alle effektiviseringsforslag vedtages.

En del af råderummet er allerede disponeret. Dels blev der i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2019+ brugt 2 mio. til en række indsatser i 2020, fx bus til Sportsbyen. Dels er 5 mio. kr. af det årlige råderum forudsat anvendt til organisatorisk arbejde med strategien, hvoraf der pt. er disponeret 4,27 mio. kr. i 2020.

I 2020 vil det reelle råderum til politisk prioritering derfor være 17,82 mio. kr. ved vedtagelse af samtlige effektiviseringsforslag.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Generelt vurderes der ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Vedtagelse af effektiviseringsforslagene i kommunalbestyrelsen i maj, forudsætter en høringsproces, da forslagene kan have personalemæssige konsekvenser.

Høringsproceduren vil følge proceduren i budgetprocessen. Det indebærer, at effektiviseringsforslagene sendes i høring blandt borgere, i MED/HU og i råd mv. efter følgende plan

 • Ultimo marts godkender udvalg effektiviseringer på eget område og sender dem til videre til økonomiudvalget
 • Den 3. april behandler Økonomiudvalget alle effektiviseringsforslag og sender dem i høring
 • Fra 4. april til 26. april er det muligt at afgive høringssvar
 • Den 8. maj behandler Økonomiudvalget effektiviseringsforslagene
 • Den 15. maj vedtager Kommunalbestyrelsen effektiviseringsforslagene

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019: Punkt 4: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Udvalget for Børn og Skole den 30. januar 2019: Punkt 19: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 27. februar 2019:Punkt 32: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Ældre og Sundhed 28. januar 2019: Punkt 13: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 25. februar 2019: Punkt 24: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 26. februar 2019: Punkt 35: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 4. februar 2019: Punkt 4: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 26. februar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Socialudvalget den 28. januar 2019: Punkt 12: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 25. februar 2019: Punkt 24: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 27. februar 2019:Punkt 31: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget den 6. februar 2019: Punkt 53: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Godkendt.

49. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 27. marts 2019

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 27. marts 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

 

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

 

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

50. Underskriftsark

Underskriftsark