UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Kystlivscentret

STARTTIDSPUNKT

27-02-2019 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

27-02-2019 18:00:00


PUNKTER

25. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 27. februar 2019
26. Drøftelse af vision for Holbæk Havn 2025
27. Beslutning om økonomisk støtte til maritim fragtrute i 2019
28. Orienteringssag - Evaluering af Ugerløse Friluftsbads sæson 2018
29. Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby
30. Drøftelse af projekt "Kulturel Rygsæk" - kulturtilbud til skoleelever
31. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer
32. Godkendelse af takster for udlejning af lokaler
33. Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer
34. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen
35. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen Mål & Net
36. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 27. februar 2019
37. Underskriftsark25. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 27. februar 2019

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 27. februar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 27. februar 2019.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-02-2019

Godkendt.

26. Drøftelse af vision for Holbæk Havn 2025

Drøftelse af vision for Holbæk Havn 2025

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. vedlagte udkast til en vision for Holbæk Havn 2025 drøftes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har fokus på at udvikle det maritime potentiale og håndværkstraditioner på Holbæk havn, så havnen og fjorden bliver endnu mere nærværende for alle borgere kommunen og ud over kommunens grænser.

Derfor har Holbæk Kommune og de maritime aktører udarbejdet et udkast til en vision for Holbæk Havn 2025, som nu skal drøftes i udvalget for Kultur og Fritid.  Udkastet er vedlagt.

Udkastet vil blive præsenteret på udvalgsmødet af Ture Møller fra Kystliv Holbæk og Martin Andersen fra Nationalmuseet.

Baggrund

Det maritime liv er ét af indsatsområderne i Holbæk Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, som blev vedtaget i 2017. I de seneste år har et fællesskab af kommune, Museum Vestsjælland, Nationalmuseet, Kystliv Holbæk, Beddingsforening, træskibsforeningen, EUC Nordvestsjælland og en række frivillige ildsjæle udviklet den maritime aktivitet og identitet på Holbæk Havn.

Den 22. januar 2019 afholdtes en strategidag, hvor over 20 relevante aktører deltog.  Drøftelserne på strategidagen har resulteret i vedhæftede udkast til en vision for Holbæk Havn 2025. Dette visions-udkast drøftede alle aktørerne på et møde den 18. februar, hvor der var opbakning til visionspapiret.

Dagen blev faciliteret af firmaet Seismonaut, som også bistod kommunen i den tidlige udvikling af Brorfelde Observatorium.

Indhold i udkast til vision

Visions-udkastet indebærer følgende:

-         etablering af et maritimt netværk, som forankres hos Holbæk Kystlivscenter

5 konkrete indsatsområder:

-         styrket oplevelsestilbud på havnen

-         maritim kultur som del af det lokale DNA

-         Holbæk som maritim uddannelses by

-         Det lokale erhvervsliv som ressource

-         Stærke strategiske partnerskaber i ind- og udland

Status for maritimt samarbejde med Nationalmuseet

Holbæk Kommune har et igangværende samarbejde med Nationalmuseet om maritime aktiviteter på Holbæk Havn. Til udvalgets orientering har Nationalmuseet fremsendt vedlagte status dette arbejde.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved denne drøftelse


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke nogen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne drøftelse


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-02-2019

Drøftet.caseno19-5735_#4846368_v1_nationalmuseet, status på maritime aktiviteter..pdf
caseno19-5735_#4850142_v1_holbæk havn 2025_final 21022019.pdf

Bilag

Nationalmuseet, status på maritime aktiviteter.
Holbæk Havn 2025_Final 21022019


27. Beslutning om økonomisk støtte til maritim fragtrute i 2019

Beslutning om økonomisk støtte til maritim fragtrute i 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives et tilskud på 55.000 kr. til maritim fragtrute i 2019

Beskrivelse af sagen

Nationalmuseet ansøger om tilskud på 80.000 kr. til en maritim fragtrute med historiske skibe mellem Holbæk og København i sommeren 2019 i ugerne 25-29 og 31-34. Sparekassen Sjælland-Fyn bidrager til realiseringen med 25.000 kr i 2019, således at den samlede kommunale udgift i Holbæk herefter udgør 55.000 kr.

Den maritime udvikling

Holbæk Kommune har de seneste år satset på maritim udvikling på Holbæk Havn med håndværk, oplevelse og formidling. Det har bl.a. resulteret i: Renovering af Værftet, beddingsdrift på Værftet, fripladsordning for træskibe i Holbæk Havn, etablering af Holbæk Kystlivscenter, anlæg af barkegryde, driftsaftale med Fonden Hjalm, aftale med Nationalmuseet om renovering af Galeasen Anna Møller og aftale med Nationalmuseet om faretøjssamlingen i Holbæk Havn. I 2019 er Holbæk Kommune vært fra Træskibs Sammenslutningens Pinsetræf i forbindelse med Skvulp Havnefestival.

De maritime projekter drives af frivillige sammen med professionelle og samarbejder bl.a. med Museum Vestsjælland, Nationalmuseet og lokale uddannelsesinstitutioner. Projekterne er dels finansieret med kommunale midler, men også via tilskud fra fonde og det lokale erhvervsliv.

Fragtruten med historiske fragtskibe

Nationalmuseet planlægger fra sommeren 2019 at genoplive en fragtrute (paketsejlads) med historiske fragtskibe mellem Holbæk Kystlivscenter og den spirende Maritime Park på Refshaleøen i København. Fragten vil gå begge veje og vil være lokale fødevare og andre specialiteter. Desuden vil der være mulighed for et mindre antal passagerer at sanse og mærke sejlskibenes realiteter på turene.

Sejladserne gennemføres med et af Nationalmuseets sejlfragtskibe, som er hjemhørende i Holbæk. Skibene vil kunne lægge til undervejs i Hundested, Gilleleje samt Helsingør for både at losse og laste samt deltage i lokale begivenheder. I hver havn vil der afholdes en markedsdag, hvor byens borgere kan se og købe de varer, der fragtes og komme ombord og opleve fragtskibene.

Nationalmuseets målsætning med paketsejladsen er, at:

 1. Skærpe interessen for danske kystliv, søfart og Danmarks maritime arv
 2. Nytolke fragtbegrebet – herunder udbrede kendskabet til lokale føde- og drikkevare m.m. samt producenter og restauranter langs ruten
 3. Fremme oplevelsesøkonomiske aktiviteter, der knytter sig til Danmarks maritime DNA, langs ruten
 4. Binde landsdele sammen og styrke samarbejdet og sammenhold mellem de maritime kulturlokaliteter, aktivere og synliggøre ”vandkanten” – i første omgang i det nordvest- og nordøstlige Sjælland

Fragtgodset

Paketten henvender sig særligt til lokale bæredygtige producenter af specialiteter i høj kvalitet og deres kunder, restauranter og specialbutikker. Nationalmuseet peger på, at godset fx kan være frugt og grønt, kødvarer, emballeret fisk, øl, vin spiritus, chokolade, tekstiler, keramik og kunsthåndværk. Ud over transporten får producenten også en yderligere dimension til fortællingen om deres produkter.

Økonomi

Nationalmuseet har opstillet et samlet budget for paketten i 2019 på 475.000 kr. pr. md., hvor der søges om tilskud fra Holbæk Kommune på 40.000 kr. pr. md. Desuden budgetteres der med lignende tilskud fra de kommuner, som skibene anløber på ruten. Der planlægges 4 rundture pr. måned i en periode på 2 måneder. Nationalmuseet bidrager selv med 80.000 kr. pr. md.

Såfremt projektet bliver en succes i 2019, vil Nationalmuseet arbejde for at øge den erhvervsmæssige betaling de kommende år.

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken

Et tilskud til maritim fragtrute i 2019 understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Det Maritime Liv”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil støtte aktiviteter og events i kommunen, der arbejder aktivt med formidling af havnens historie”

 


Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til maritim fragtrute kan finansieres fra puljen Øvrige Kulturelle Opgaver. Før behandling af denne sag har puljen et restbudget i 2019 på 72.000 kr. (før evt. overførsler fra 2018)


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-02-2019

Godkendt.caseno19-6893_#4843723_v1_paketsejlads med historiske fragtsejlskibe.pdf.pdf
caseno19-6893_#4843725_v1_budget fragtrute v1.pdf.pdf

Bilag

Paketsejlads med historiske fragtsejlskibe.pdf
Budget fragtrute v1.pdf


28. Orienteringssag - Evaluering af Ugerløse Friluftsbads sæson 2018

Orienteringssag - Evaluering af Ugerløse Friluftsbads sæson 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 

 1. tager orienteringen om evalueringen af Ugerløse Friluftsbads sæson 2018 til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Evalueringsrapport for Ugerløse Friluftsbads sæson 2018 præsenteres for Udvalget af formanden for Ugerløse Svømmeklub og servicelederen.

 

I evalueringsrapporten for 2018 er der samlet op på nøgletal og tilbagemeldinger for sæsonen.

 

Den solrige sommer i 2018 betød, at Ugerløse Friluftsbad havde rekord i antal besøgende og derfor også i indtægterne. 

 

Antallet af besøgende i 2018 er opgjort til 23.029 mod 16.538 i 2017.

 

Entréindtægterne i 2018 er opgjort til 159.499 kr. mod 78.805 kr. i 2017.

 

I 2018 har der også været en række nye tiltag. Blandt andet blev der etableret et svømmehold for ældre en gang om ugen om formiddagen. Tilbuddet blev godt modtaget og holdet har været fyldt helt op og på den måde har man udnyttet ledig kapacitet i formiddagstimerne.

 

Ligeledes etablerede Ugerløse Svømmeklub et svømmehold hvor børn med særlige behov kunne deltage og hvor svømmeklubben satte ekstra instruktør på, så holdet kunne gennemføres som andre svømmehold.

Evalueringen af sæson 2018 vil på udvalgets møde blive præsenteret af repræsentanter fra Ugerløse Svømmeklub sammen med Ugerløse Friluftsbads leder.

I forhold til politikker

I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Bevægende byrum”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil samarbejde med foreninger og lokale initiativer der fremmer fysisk bevægelse og kulturoplevelser”.


Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen økonomiske konsekvenser ved denne orientering.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser i forbindelse med orienteringen af friluftsbadets sæson 2018.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-02-2019

Taget til efterretning.caseno14-10554_#4839311_v1_evaluering af sæsonen 2018 - ugerløse friluftsbad.pdf

Bilag

Evaluering af sæsonen 2018 - Ugerløse Friluftsbad


29. Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. de i bilaget angivne idrætsfaciliteter anvendes indtil ibrugtagning af Holbæk Sportsby
 2. Udgifterne til idrætsfaciliteternes anvendelse dækkes af mindreudgiften til driften at Holbæk Sportsby som følge af den forsinkede ibrugtagning

Beskrivelse af sagen

Ibrugtagningen af Holbæk Sportsby bliver forsinket og forventes at åbnes for foreninger og andre brugere 7. maj 2019. Det er meddelt til foreninger og brugere ved mail af 31. januar 2019 samt på møde i Brugerrådet 5. februar 2019. På dette møde blev det meddelt foreningerne, at de som udgangspunkt kan blive i deres nuværende faciliteter frem til den nye åbningsdato.

Siden mødet i Brugerrådet har der været afholdt bilaterale møder og dialoger med de idrætsforeninger, der bliver pålagt ekstra driftsomkostninger som følge af forsinkelsen. Holbæk Kommune pålægges yderligere driftsomkostninger, idet visse faciliteter skal holdes ekstraordinært åbne i perioden fra 22. februar 2019 til 7. maj 2019.

Det er derfor nødvendigt med en merbevilling på 1.860.258 kr. for at dække disse ekstraordinære omkostninger.


Økonomiske konsekvenser

Som følge af forsinkelsen af Holbæk Sportsby skal en række foreninger forblive i de faciliteter, de anvender på nuværende tidspunkt i perioden 23. februar 2019 til 7. maj 2019.

Det forventes, at udgifterne til driften af disse faciliteter vil udgøre 1.860.258 kr. Disse udgifter dækkes af den mindre driftsbetaling for Holbæk Sportsby.

I budget 2019 er der samlet afsat 10.265.000 mio. kr. til driften af Holbæk Sportsby.

Med forsinkelsen af Holbæk Sportsby sparer Holbæk Kommune drift i perioden 23. februar til 6. maj 2019 – eller 73 dage. Det svare til en besparelse på driftsbetalingen til Holbæk Sportsby på 2.053.000 kr. Heraf disponeres 1.860.258 til kompensation efter forsinkelser af Holbæk Sportsby for perioden 23. februar- til 6. maj 2019.

Såfremt Holbæk Kommune mod forventning overtager Holbæk Sportsby før den 7. maj 2019, vil der blive ekstra omkostninger.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes ikke umiddelbart, at der er nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018: Punkt 268: Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-02-2019

Indstilles godkendt.caseno18-28994_#4849598_v1_beregning af ekstraomkostninger - forsinkelse 7.5.2019 (003).pdf.pdf

Bilag

Beregning af ekstraomkostninger - Forsinkelse 7.5.2019 (003).pdf


30. Drøftelse af projekt "Kulturel Rygsæk" - kulturtilbud til skoleelever

Drøftelse af projekt "Kulturel Rygsæk" - kulturtilbud til skoleelever

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. En overordnet model for projekt ”Kulturel Rygsæk” i Holbæk Kommune drøftes.
 2. Et konkret bud på iværksættelse af første etape af projekt ”Kulturel Rygsæk” i skoleåret 2019 – 2020 drøftes

Beskrivelse af sagen

På baggrund af orienteringssag i Udvalget den 30. januar 2019 om projekt Den Kulturelle Rygsæk i Faaborg-Midtfyn Kommune, drøfter Udvalget en overordnet model for et fuldt indfaset og obligatorisk projekt Kulturel Rygsæk. Desuden drøfter Udvalget konkrete aktiviteter og økonomi i første fase af projektet i skoleåret 2019 - 2020.

 

Overordnet model for et fuldt indfaset projekt

Målgruppe for projekt Kulturel Rygsæk: Obligatorisk tilbud til dagtilbud og folkeskoleelever i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Aktiviteterne kan være:

Årgang

Kulturtilbud

Dagtilbud

Teater, musik, Brorfelde, Andelslandsbyen

 1. kl.

Kulturskolen – musikundervisning i et samarbejde mellem musiklærer og underviser i klassen

 1. kl.

Teaterforestilling og arbejde med dramaturgi i fx workshop

Kystlivscenter – heldagspakke

 1. kl.

Koncert – med forskellige genre som opleves og arbejdes med
undervisningen

 1. kl.

Andelslandsbyen – historiske blik og praktisk arbejde

 1. kl.

Koncert – samspil og skolekoncert. Billedkunstforløb – samarbejde med Æglageret/Mellemrum

 1. kl.

Teater – forestillinger og dramaworkshop. Holbæk Museum: ”Arkæolog for en dag”

 1. kl.

Brorfelde – naturformidling, eksperimentering og undersøgelse af rummet ude og hjemme på skolen

 1. kl.

Kystlivscenter – kobling mellem teori/praksis – Historie/håndværk
Holbæk Drama College

 1. kl

Filmprojekt – kortfilm, arbejde på skolerne og galla.
Teaterforestilling

 1. kl.

Koncert- og analyse af genre evt. forløb omkring musikvideo.

 

Første etape i skoleåret 2019 -2020

Første etape af projekt ”Kulturel Rygsæk” i Holbæk kommune gennemføres i skoleåret 2019 – 2020 og omfatter et obligatorisk tilbud til hvert skoletrin (indskoling, mellemtrin og udskolingen).

 

Tilbud til indskolingen

Holbæk Kystlivscenter tilbyder en heldags undervisningspakke med temaet: ”Skoven, træet, masten og tovet”, Formål, tema og indhold fremgår af bilag.

Pris beregnet på 700 elever og 28 forløb: 39.200 kr. Bustransport anslået op til 125.000 kr. I alt 164.200 kr.

 

Tilbud til mellemtrin

På Brorfelde Observatorium tilbyder en heldags undervisningspakke til eleverne på mellemtrinnet med titlen ”På rejse igennem vores solsystem”, hvor eleverne skal beskæftige sig med solsystemet og høre om fortællinger og fænomener, som vi stadig er i gang med at forstå. Hvad er planeter, måner, kometer og asteroider? Hvordan brugte man Danmarks største teleskop på Brorfelde til at opdage asteroider? Gennemgang af planetrækken og praktiske forsøg med tyngdekraften, hvor eleverne skal designe raketter.

Pris beregnet på 700 elever og 28 forløb kr. 95.000 kr. Bustransport anslået op til 125.000 kr. – i alt 220.000 kr.

 

Tilbud til udskolingen

Teaterforestillinger på produceret af Teatret Fair Play og opført af 2. årgangselever fra Holbæk Drama College (HDC)

I alt 10 forestillinger ude på skolerne.

Formålet med dette tilbud er, at skoleeleverne møder det levende teater, som kan bruges på forskellig måde i undervisningen. Erfaringen viser, at det giver noget særligt for skoleeleverne at se de unge skuespillere fra HDC på scenen, hvor skoleeleverne kan spejle sig på en anden måde end de kan med voksne skuespillere.

Pris beregnet på 10 forestillinger på skoler i alt 100.000 kr. Der kan hentes statsrefusion på forestillingerne på 50% året efter forestillingerne har været afholdt.

 

Samlet økonomi 2019 -2020

Den samlede økonomi for at iværksætte projekt Kulturel Rygsæk i skoleåret 2019 -20 er for aktiviteter og transport 484.000 kr.

 

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken

Projekt Kulturel Rygsæk understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Kreative Miljøer”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil sikre, at børn fra dagtilbud til udskolingen møder et bredt udsnit af kunstneriske genrer og håndværksfag med fokus på stedbundne, kreative miljøer”.

 


Økonomiske konsekvenser

Såfremt der senere træffes beslutning om at realisere projekt Kulturel Rygsæk i skoleåret 2019 - 2020, skal der tilføres nye midler i budgettet. Det samme vil gøre sig gældende, hvis der er ønske om at arbejde videre med projektet efterfølgende skoleår.

Projektledelsen kan i første fase (skoleåret 2019 – 2020) varetages inden for eksisterende personaleressourcer. I takt med at projektet udvikles i efterfølgende skoleår, vil det kræve  budget til yderligere personaleressource.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimakonsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-02-2019

Drøftet.caseno19-2635_#4845186_v1_tilbud holbæk kystlivscenter 2019 -20.pdf.pdf

Bilag

Tilbud Holbæk Kystlivscenter 2019 -20.pdf


31. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget.

Drøftelsessag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag på udvalgets område med økonomisk effekt for budget 2020 drøftes

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, hvor målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev foldet ud på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, pkt. 21. Formålet med strategien er at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af forslag under strategien. Samlet set skabte det 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019, bl.a. arbejdsprogrammet.

I forhold til næste års budget er arbejdet i de stående udvalg og Økonomiudvalget igangsat. De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Måltallene for 2020 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

-          andel af servicerammen

-          udvikling i udgiftsniveauet

-          udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

Måltallene for budget 2020 ses i nedenstående skema:

Udvalg og politikområder

 

 

i mio. kr.

Måltal

 

Måltal

Minus profil fra 2019

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

Politisk organisation

 

 

Administration

-3,0

-2,5

Erhverv og turisme

 

 

Ejendomme

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

-6,5

-6,2

Skole 0-9 klasse

-3,0

-2,7

Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

-10,0

-9,0

Sundhed

-1,0

-0,5

Ældre

-9,0

-8,5

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

-2,5

-2,5

Miljø og planer

 

 

Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

-1,5

-2,3

Dagundervisning

-0,5

-1,3

Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

 

 

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

 

 

 

I alt

-28,0

-26,0

 

I den grå kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. på udvalg og politikområder.

Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har en økonomisk betydning for budget 2020, ses det justerede måltal i den hvide kolonne. Det er måltallet i den hvide kolonne, som udvalgene skal opfylde.

 

Drøftelse af effektiviseringsforslag

På mødet præsenteres og drøftes forslag til effektiviseringer på udvalgets område.

Det er ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer, idet Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019 under punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020 præciserede, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019: Punkt 4: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Udvalget for Børn og Skole den 30. januar 2019: Punkt 19: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Ældre og Sundhed 28. januar 2019: Punkt 13: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 4. februar 2019: Punkt 4: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Socialudvalget den 28. januar 2019: Punkt 12: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget den 6. februar 2019.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-02-2019

Drøftet.

32. Godkendelse af takster for udlejning af lokaler

Godkendelse af takster for udlejning af lokaler

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. takster for udlejning af kommunale lokaler ændres i henhold til nedenstående

Beskrivelse af sagen

Administrationsgrundlag for Kultur og fritid 2019 indeholder takster for udlejning af lokaler i kapitel 4.4.

Når foreninger anvender lokaler til folkeoplysende aktiviteter, eller aktiviteter, som kommunen kan yde støtte til efter kommunalfuldmagtsregler, udlånes lokalerne til foreninger uden betaling herfor. Imidlertid skal foreninger og kommercielle aktører betale for lån af lokaler, når konkrete aktiviteter ikke er af folkeoplysende karakter eller ligger uden for kommunalfuldmagtsreglerne.

Denne tilgang er fortsat gældende, men i forbindelse med etableringen af Holbæk Sportsby har Vækst og Bæredygtighed indhentet lejepriser fra sammenlignelige faciliteter forskellige steder på Sjælland. På baggrund af disse lejepriser foreslås det, at taksterne som beskrevet i kapital 4.4 i administrationsgrundlag ændres tilsvarende.

De nuværende takster i administrationsgrundlaget er som følger:

Bruger

Aktivitet

Hal

Gymnastiksal / lokale

Foreninger fra Holbæk Kommune

Koncerter mv. som ikke er en del af foreningens folkeoplysende aktivitet

6.000 kr. for 1. døgn
1.500 kr. pr. efterfølgende døgn

272,05 kr. pr. time

Kan ikke anvendes til koncerter

Foreninger IKKE fra Holbæk Kommune

Aktiviteter for egne medlemmer og/eller for deltagere, der ikke er bosiddende i Holbæk Kommune

15.000 kr. for 1. døgn
2.000 kr. pr. efterfølgende døgn

800 kr. pr. time

Foreninger med begrænset medlemstilgang *

Alle aktiviteter

15.000 kr. for 1. døgn
2.000 kr. pr. efterfølgende døgn

800 kr. pr. time

Erhvervsdrivende / selskaber / private

Alle aktiviteter, herunder kommercielle aktiviteter (legeland, messer mv.)

15.000 kr. for 1. døgn
2.000 kr. pr. efterfølgende døgn

800 kr. pr. time

Private borgere

Evt. fodboldturnering der tager et par timer eller lign.

800 kr. pr. time

800 kr. pr. time

Private skoler / uddannelsesinstitutioner fra Holbæk Kommune

Alle aktiviteter, herunder undervisning

272,05 kr. pr. time

272,05 kr. pr. time

 

Der foreslås disse ændrede takster, der er tilpasset de af Vækst og Bæredygtighed indhentede lejepriser fra sammenlignelige faciliteter:

Bruger

Aktivitet

Hal

Gymnastiksal / lokale

Foreninger fra Holbæk Kommune

Koncerter mv. som ikke er en del af foreningens folkeoplysende aktivitet

3.500 kr. pr. døgn

175 kr. pr. time

Kan ikke anvendes til koncerter

Foreninger IKKE fra Holbæk Kommune

Aktiviteter for egne medlemmer og/eller for deltagere, der ikke er bosiddende i Holbæk Kommune

7.000 kr. pr. døgn

345 kr. pr. time

Foreninger med begrænset medlemstilgang *

Alle aktiviteter

7.000 kr. pr. døgn

345 kr. pr. time

Erhvervsdrivende / selskaber / private

Alle aktiviteter, herunder kommercielle aktiviteter (legeland, messer mv.)

7.000 kr. pr. døgn

345 kr. pr. time

Private borgere

Evt. fodboldturnering der tager et par timer eller lign.

695 kr. pr. time

345 kr. pr. time

Private skoler / uddannelsesinstitutioner fra Holbæk Kommune

Alle aktiviteter, herunder undervisning

695 kr. pr. time

345 kr. pr. time

 

Taksten for leje af en hal (kolonne 3) er sammenlignet med taksten for leje af Multihal 1 i Holbæk Sportsby. Taksten for leje af en gymnastiksal/lokale (kolonne 4) er sammenlignet med taksten for leje af Bordtennissalen i Holbæk Sportsby, der areal- og anvendelsesmæssigt er den bedst sammenlignelige facilitet.

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Udsat.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-02-2019

Godkendt.

33. Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer

Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer

Sagsgang og sagstype

Udvalget Kultur og Fritid

 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. orientering om fordeling af puljen – Kulturelle Arrangementer – tages til efterretning.

 


Beskrivelse af sagen

Puljen Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2019 samlet afsat 220.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til denne ansøgningsfrist den 1. februar 2019 indkommet 10 ansøgninger for i alt 153.922 kr., og der er til denne fordeling et budget på omkring 75.000 kr.

Det administrative udvalg har valgt at give underskudsgaranti til 8 af de 10 ansøgninger for i alt 82.600 kr.

I vedlagte bilag, er der anført begrundelse for underskudsgaranti, samt angivet eventuel underskudsgaranti.

Administrationsgrundlag for puljen Kulturelle Arrangementer

Puljen er afsat til mindre ikke-kommercielle kulturelle aktiviteter. Tilskud gives som udgangspunkt som underskudsgaranti. Der gives om udgangspunkt ikke tilskud til forplejning, transport, løn, annoncering samt jubilæer og receptioner, hvorfor nogle ansøgere vil opleve, at de bevilges et mindre tilskud end ansøgt.

Relation til kultur- og fritidspolitikken

Uddeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Udsyn og oplevelser”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil sikre en spredning og mangfoldighed i kommunens begivenheder, så lokalområdernes særlige kompetencer og kendetegn sættes på spil”.


Økonomiske konsekvenser

Der bruges 82.600 kr. fra puljen Kulturelle Arrangementer.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen Miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-02-2019

Taget til efterretning.caseno12-15493_#4836054_v1_01.02.2019 - fordeling af kulturelle arrangementer.pdf

Bilag

01.02.2019 - fordeling af kulturelle arrangementer


34. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen

Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen

Sagsgang og sagstype

Udvalget Kultur og Fritid

 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. orientering om fordeling af – Udstyrspuljen – tages til efterretning.

 


Beskrivelse af sagen

Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2019 samlet afsat 313.079 kr. til de tre fordelinger.

Der er til denne ansøgningsfrist den 1. februar indkommet 18 ansøgninger for i alt 884.611 kr., og der er til denne fordeling et budget på omkring 105.000 kr.

 

Det administrative udvalg har valgt at give støtte til 8 af de 18 ansøgninger for i alt 97.349 kr.

 

I vedlagte bilag, er der anført begrundelse til tilskud / afslag, samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.

 

Relation til kultur- og fritidspolitikken

Uddeling af midler fra Udstyrspuljen understøttet Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Fællesskab, læring og dannelse”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab”.

 


Økonomiske konsekvenser

Der bruges 97.349 kr. fra Udstyrspuljen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen Miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-02-2019

Taget til efterretning.caseno12-5692_#4837285_v1_01.02.2019 - fortegnelse over ansøgninger til udstyr og rekvisitter.pdf

Bilag

01.02.2019 - fortegnelse over ansøgninger til Udstyr og Rekvisitter


35. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen Mål & Net

Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen Mål & Net

Sagsgang og sagstype

Udvalget Kultur og Fritid

 

Orienteringssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. orientering om fordeling af – Udstyrspuljen Mål & Net – tages til efterretning.

 


Beskrivelse af sagen

Udstyrspuljen Mål & Net bliver uddelt en gang årligt – 1. februar. Der er i 2019 afsat 106.000 kr. til fordeling.

 

Der er indkommet 8 ansøgninger for i alt 140.803 kr.

 

Det administrative udvalg har – i samarbejde med Vækst og Bæredygtighed / Drift & Vedligehold – besluttet, ud fra en faglig vurdering af behov, eksisterende bestand og pris, at indkøb og flytte det der er skrevet under indstilling.

 

Det administrative udvalg kontrollerer priser fra leverandører af mål og net, og der bliver indkøbt mål og net, indenfor budgettets ramme på 106.000 kr.

 

Relation til kultur- og fritidspolitikken.

I henhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Fællesskab, læring og dannelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab”.

 


Økonomiske konsekvenser

Der bruges 106.000 kr. fra Udstyrspuljen Mål & Net.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen Miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-02-2019

Taget til efterretning.caseno12-5692_#4838992_v1_01.02.2019 - mål & net - fortegnelse over ansøgninger.pdf

Bilag

01.02.2019 - Mål & Net - fortegnelse over ansøgninger


36. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 27. februar 2019

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 27. februar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Orienteringssag.


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

37. Underskriftsark

Underskriftsark