UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Kulturkasernen

STARTTIDSPUNKT

30-01-2019 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

30-01-2019 18:00:00


PUNKTER

11. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. januar 2019
12. Drøftelse af Tuse idrætsanlæg
13. Dialogmøde med og besigtigelse af Kulturskolen
14. Drøftelse af vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter
15. Beslutning om bevilling til realisering af fase 2 på Brorfelde Observatorium
16. Beslutning om Budgetrevision 1 2019
17. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer
18. Godkendelse af takster for udlejning af lokaler
19. Orientering om den Kulturelle Rygsæk - Kulturtilbud til skoleelever
20. Beslutning om ny samdriftsaftale for Museum Vestsjælland
21. Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
22. Orientering om borgerpanelundersøgelse - sundhed
23. Orientering til Udvalg for Kultur og Fritid den 30. januar 2019
24. Underskriftsark11. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. januar 2019

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 30. januar 2019.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Godkendt.

12. Drøftelse af Tuse idrætsanlæg

Drøftelse af Tuse idrætsanlæg

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Drøftelsessag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 

1. drøfter vedligehold og udbygning af Tuse idrætsanlæg.


Beskrivelse af sagen

 Tuse IF har en aftale med Holbæk Kommune, hvor Tuse IF står for driften af idrætsanlægget i Tuse - herunder Tuse Hallen.

 

Tuse IF har en række ønsker til kommende prioritering til vedligeholdelsen af idrætsanlægget samt udbygning af nye idrætsfaciliteter, som Tuse IF gerne vil drøfte med Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Derfor mødes Udvalget for Kultur og Fritid med repræsentanter fra Tuse IF for nærmere drøftelse af idrætsforeningens ønsker.

 

Ønskerne omhandler:

 

Vedligeholdelsen af eksisterende idrætsfaciliteter:

-         Renovering eller ny kunstgræsbane da den eksisterende kunstgræsbane er slidt ned. Kunstgræsbanen benyttes af skolen som legeplads, fodboldklubberne Holbæk United og Monday FC. Herudover har Tuse IF fodbold haft en medlemsfremgang på 27% svarende til 79 medlemmer.

Udbygning af idrætsfacilitetet:

-         Idrætshal 2 i Tuse. Foreningerne mangler haltid. Gymnastikafdeling har over 700 medlemmer og har stoppet for optag af nye medlemmer. Til en hal 2 er der ønske om at den kommer til at indeholde springcenter og opbevaringsrum.


Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelse.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Drøftet.caseno15-13515_#4818153_v1_brev fra tuse if til kultur og fritidsudvalget januar 2019 vedligeholdelse 30122018.pdf.pdf

Bilag

Brev fra Tuse IF til Kultur og Fritidsudvalget januar 2019 vedligeholdelse 30122018.pdf


13. Dialogmøde med og besigtigelse af Kulturskolen

Dialogmøde med og besigtigelse af Kulturskolen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Drøftelsessag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 

1. drøfter Kulturskolens oplæg om aktivitetsniveau.


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kulturskole inviterer Udvalget for Kultur og Fritid til et kort besøg på Kulturskolen Gl. Ringstedvej 32 hvor udvalget samtidig vil få et indblik i hvordan de nyrestaurerede lokaler benyttes af Kulturskoleelever og unge gennem UngHolbæk og Ungebyrådet.

 

Efterfølgende fortsætter udvalget på Kulturkasernen med henblik på en kort rundvisning sammen med repræsentanter fra Kulturkasernens brugerråd og Kasernens bestyrelse.

 

Rundvisningen afsluttes med en status på Kulturkasernens aktivitetsniveau


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelse.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Drøftet.

14. Drøftelse af vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter

Drøftelse af vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter drøftes.

Beskrivelse af sagen

En række foreninger skal flytte ud i den kommende Holbæk Sportsby.  Visse af disse foreninger ejer i dag deres egne idrætsfaciliteter, som primært ligger på det kommunale areal Holbæk Have. Der skal således indgås aftaler med foreningerne om fraflytning af Holbæk Have.

Administrationen vil på mødet give en mundtlig gennemgang af mulige vilkår for flytning af de fire foreninger:  Holbæk Fremad (atletikklub), Holbæk Bold og Idrætsforening, Holbæk Cykelsport samt Holbæk Badmintonklub.

På baggrund af udvalgenes drøftelser vil administrationen udarbejde en særskilt beslutningssag, som forelægges til efterfølgende politiske behandling.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart nogen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne drøftelsessag.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Drøftet.

15. Beslutning om bevilling til realisering af fase 2 på Brorfelde Observatorium

Beslutning om bevilling til realisering af fase 2 på Brorfelde Observatorium

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. der frigives 2,9 mio. kr. fra de afsatte midler under Økonomiudvalget i budget 2019 til renovering af bygninger m.m. til realisering af fast 2 på Brorfelde Observatorium.

Beskrivelse af sagen

I november indsendte Holbæk Kommune projektansøgninger ind til Aage og Johanne Louis- Hansens Fond og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal til restaurering og indretning af den helt unikke værkstedsbygning (herefter Værkstedet) på Brorfelde Observatorium, som kraftigt trænger til restaurering for at bestå. Dette har resulteret i flotte donationer på 5.000.000 fra hver fond – altså i alt 10.000.000 kr. En forudsætning for at modtage beløbet er, at projektet er fuldt finansieret inden igangsættelse.

Det samlede budget for fuld restaurering, udstilling og indretning af Værkstedet er 15.900.000 kr. Derfor er er der et finansieringsbehov på 5.900.000 kr. (inkl. Fondsmoms). Kommunalbestyrelsen har afsat 3.000.000 kr. årligt i 2018, 2019 og 2020 til anlægsprojekter på Brorfelde Observatorium efter vedlagte finansieringsplan vedtaget af Kommunalbestyrelsen primo 2018. Disse prioriteres til implementering af nye elforsyningskabler, spildevandsanlæg, trafiksanering samt andre projekter, der sikrer en bæredygtig drift og udvikling af området. Af disse kan 3 mio. kr. allokeres til Værkstedet. De øvrige anlægsmidler kan desværre ikke omprioriteres, da projekterne er igangsat eller indgår i andre projektansøgninger som medfinansiering – såsom Geologiens Hus (indgår i Istidsruten), kloakering og trafiksaneringen.

Om Brorfelde Observatorium

Holbæk Kommune har siden 2014 gennemført en succesfuld restaurering af udvalgte bygninger og hele naturområdet på Brorfelde Observatorium. Dette er sket med uundværlig støtte fra flere fonde – ikke mindst A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal.

Den 25. juni 2016 slog Brorfelde Observatorium officielt dørene op som et nyt opdagelsescenter med fokus på astronomi, geologi, teknik og natur. Brorfelde Observatorium er dermed gjort tilgængelig for offentligheden og har indtil videre tiltrukket over 75.000 besøgende. Der tilbydes skoleforløb, lejrskoleaktiviteter, dagsoplevelser, teambuilding, events og en lang række andre naturvidenskabelige aktiviteter, der både følger årets gang og gæsternes ønsker.

Siden åbningen er udviklingen af anlægget fortsat. I februar 2019 åbner en nyrestaureret kuppel med ny udstilling og Danmarks bedste teleskop – fuldfinansieret af donationer fra Lundbeckfonden og Augustinus Fonden. Brorfelde Observatorium er desuden en central partner i arbejdet med Istidsruten, hvor Brorfelde Observatorium etablerer Geologiens Hus, et udendørs geologisk aktivitetsområde samt fire nye stjernekiggershelters - finansieret af Nordea-fonden. Ligeledes har Brorfelde Observatorium netop modtaget en donation på 4, 9 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til indkøb af nye teleskoper, formidlingsstationer samt udvikling af Det virtuelle observatorium –et nyt attraktivt, relevant formidlingstilbud med afsæt i astronomiens forunderlige verden, som gør udforskningen af universets hemmeligheder til en håndgribelig, sjov og lærerig oplevelse - på stedet eller online med digitale undervisningsforløb på skoler, gymnasier og universiteter. Fundraising til det øvrige anlæg og projekter fortsætter sideløbende.

Brorfelde Observatorium forventer at kunne åbne Værkstedet for publikum op til vinterferien 2021 og forventer herefter et besøgstal på 36.000 året.


Økonomiske konsekvenser

Der skal tilføres yderligere midler til fase 2 på Brorfelde Observatorium i budget 2020


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Indstilles godkendt.

16. Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. at budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning i 2019

 

Budgetrevisioner

Dette er den første af fire budgetrevisioner i 2019.

 

Formålet med budgetrevisionerne er, at Kommunalbestyrelsen får et overblik over kommunens samlede økonomi – herunder forventningerne til årets forbrug. Det er også ved budgetrevisionerne, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at omprioritere budget mellem politikområderne.

Når der flyttes budgetter mellem politikområder, kaldes det en omplacering.

Når der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af kommunale bloktilskud.

 

Budgetrevision 1 ligger så tidligt på året, at det er for tidligt at estimere, så derfor er forventningen til årets forbrug som udgangspunkt lig med budgettet. Budgetrevision 1 anvendes primært til konsekvensrettelser i forhold til 2018 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2019.

 

Den anden og den tredje budgetrevision behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt omprioriteringer af budgettet.

 

Den fjerde og sidste budgetrevision udarbejdes på samme måde som budgetrevision 2 og 3. Herudover vil buffer afsat til uforudsete udgifter blive fordelt i det omfang, der er brug for det. Budgetrevision 4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december.

 

Udgiftsdrivere

På de stående udvalgsmøder præsenteres udgiftsdrivere.

Udgiftsdriverne skal give overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi.

Udgiftsdriverne vil være koblet til budgetforudsætningerne, og skal gøre det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2018, som ikke er indarbejdet i 2019
 2. Beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen efter budgetvedtagelsen om anvendelsen af et beløb.

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne truffet i Kommunalbestyrelsen kort beskrevet. I bilag 1 er et overblik over omplaceringer mellem politiområder.

I bilag 2 er der en mere uddybende forklaring på omplaceringerne.

Omplaceringerne og de nye beslutninger vil indgå i det korrigerede budget.

 

Omplaceringer

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2018, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2019. Det indstilles blandt andet, at der overføres 4 mio. kr. til administrationen på ”Alle kan bidrages” område fra øvrige områder. Herudover udmøntes en række puljemidler og der flyttes budgetter, som følge af en sammenlægning af Vej og Park og Teknisk Service. 

 

Beslutninger efter budgetvedtagelsen

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. oktober 2018 blev det besluttet at tilføre Holbæk i Pinsen yderligere 450.000 kr. i 2019 og 2020 og reducere budgettet tilsvarende i 2021. Så over en treårig periode er beslutningen udgiftsneutral. Budgettet øges dog i 2019 og er foreslået finansieret af overførte midler fra 2019.

 

Kendt viden fra budgetrevision 4 2018

Ved budgetrevision 4 i 2018 var der en række områder der var økonomisk udfordret og som også forventes at være økonomisk udfordret i 2019. Det drejer sig om:

 • Folkeskolerne
 • Socialudvalgets område generelt
 • Mellemkommunale refusioner på ældreområdet
 • Sygedagpenge og førtidspension

Der er derfor igangsat en række handleplaner med henblik på budgetoverholdelse på områderne, som er behandlet i de stående udvalg i januar måned.

 

Ny viden siden vedtagelsen af budgettet

Siden budgetvedtagelsen er der sket nogle ændringer, som får indflydelse på udgifter og indtægter og serviceramme i 2019. Det drejer sig om:

 

 • Der omplaceres 3 mio. kr. fra seniorjob og fleksjob til Administration under Økonomiudvalget på Alle kan Bidrage. Beløbet omplaceres for at sikre, at der ikke bliver merforbrug på administrationen i 2019. Beløbet flyttes fra ikke-service til service og øger altså udgifterne på service, hvis budgetterne overholdes.
 • Der omplaceres 1,8 mio. kr. fra ikke service til service vedrørende ny beregning af pris x mængde på Sundhedsområdet. Budgettet til denne beregning var i det oprindelige budget placeret på ikke service.
 • Derudover omplaceres internt på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 2,3 mio. kr. fra service til ikke service vedrørende IT-udgifter.
 • Holbæk Kommune får en yderligere indtægt på udligningen på 10 mio. kr. Beløbet gives som en overgangsordning 2019 og 2020 og dækker over en kompensation på en kontoplanændring på ældre og voksenspecialområdet, som betød lavere indtægter til blandt andet Holbæk Kommune. Beløbet øger ikke servicerammen i 2019.
 • Holbæk Kommune får 0,2 mio. kr. mindre på statstilskuddet. Skyldes at kommunerne kollektivt bliver sanktioneret for samlet set at have sat skatten op.
 • Der forventes mindreudgifter på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 2,2 mio. kr. Dette mindsker presset på servicerammen med 2,2 mio. kr.
 • Der er et forventet merforbrug på serviceudgifter på Uddannelse til alle unges område på 2,3 mio. kr. på Administration. Mentorer skal bogføres på administration og ikke som Holbæk Kommune plejer at gøre, som forsørgelsesudgift. Da der på administration ikke er refusion beløbet forventes der et merforbrug. Herudover betyder ændringen, at der omplaceres budget fra ikke-service til service på 0,5 mio. kr. Dette betyder et øget pres på servicerammen på i alt 2,8 mio. kr.

Ovenstående viden vil indgå i skøn ved BR2, som forelægges Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Hvis der kommer yderligere udfordringer i løbet af året, vil administrationen løbende indstille forslag til handlinger, der sikrer, at budgettet overholdes.

 

Serviceudgifter

De nye viden beskrevet ovenfor påvirker ikke driftsbudgettet samlet set, men balancen mellem driftsudgifter indenfor servicerammen og udenfor servicerammen er ændret. Det samlede pres på servicerammen kan med dette opgøres til 3,2 mio. kr.

Hvis udgifterne inden for servicerammen skal holdes på ovenstående niveau forudsættes der - udover budgetoverholdelse – at der overføres lige så store beløb til 2020, som der forventes overført til 2019. På baggrund af BR4 forventedes der overført ca. 55 mio. kr. til 2019. For at holde overskuddet i forhold til servicerammen, skal der så også overføres 55 mio. kr. til 2020. Dette skal ses i lyset af, at der er indstillet anvendt overførsler fra 2018 på folkeskoleområdet til at dække det forventede merforbrug på området.

 

 

Budget 2019

Herunder er en oversigt over budgettet for 2019 og forventet forbrug 2018. Den første kolonne viser det forventede forbrug på drift i 2018 i 2019-priser på baggrund af oktober data. De øvrige budgetposter fremskrives ikke mellem årene, og indgår derfor ikke i tabellen. Den anden kolonne med oprindeligt budget 2019 viser budgettet, som det ligger i Økonomisystemet i januar 2019.

 

 

 

Mio. kr.

Forventet forbrug

Oprindeligt

Forskel

2019-priser

BR4 2018

Budget 2019

 

Indtægter

 

-4.433,8

 

Drift i alt

4.108,8

4.148,9

-40,0

-Økonomiudvalget

468,9

580,1

-111,1

-Børn og Skole

967,7

897,3

70,5

-Ældre og Sundhed

811,9

845,8

-33,9

-Socialudvalget

648,6

634,0

14,6

-Beskæftigelse og Uddannelse

975,7

952,7

23,0

-Klima og Miljø

124,0

129,1

-5,1

-Kultur og Fritid

112,0

109,9

2,1

Renter

 

25,1

 

Anlæg

 

170,0

 

Finansiering

 

74,2

 

 

 

 

 

Resultat i alt

 

-15,6

 

 

 

 

 

Ændring af kassebeholdning

 

15,6

 

Forøgelse (+), Forbrug (-)

 

Tabellen viser i der i budget 2019 er plads til forbrug på 40 mio. kr. mere end forbruget i 2018 forventes at blive. De store afvigelser på enkelte udvalg, skyldes at budgetterne til ejendomme er flyttet til Økonomiudvalget fra de øvrige udvalg.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

 caseno19-1330_#4819923_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#4819922_v1_bilag 2.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2.pdf


17. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Socialudvalget og Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag på udvalgets område med økonomisk effekt for budget 2020 drøftes

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, der årligt skal realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev foldet ud på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, pkt. 21.

På baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og økonomiudvalget vedtog Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 første række af effektiviseringer med økonomisk effekt for budget 2019.
Med henblik på næste års budget igangsættes arbejdet nu i de stående udvalg og Økonomiudvalget med drøftelse af konkrete effektiviseringsforslag.

De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

Besparelsesforslag

Udvalgsmøder i april

Udvalg drøfter eventuelt besparelsesforslag – så det samlede råderum på 28 mio.kr. til tværgående politisk prioritering bliver fundet

Udvalgsmøder i maj

Sidste drøftelse af alle budgetforslag, inklusive eventuelle forslag til besparelser

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Måltallene for 2020 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

-          andel af servicerammen

-          udvikling i udgiftsniveauet

-          udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

Måltallene for budget 2020 ses i nedenstående skema:

Udvalg og politikområder

 

 

i mio. kr.

Måltal

 

Måltal

Minus profil fra 2019

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

Politisk organisation

 

 

Administration

-3,0

-2,5

Erhverv og turisme

 

 

Ejendomme

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

-6,5

-6,2

Skole 0-9 klasse

-3,0

-2,7

Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

-10,0

-9,0

Sundhed

-1,0

-0,5

Ældre

-9,0

-8,5

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

-2,5

-2,5

Miljø og planer

 

 

Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

-1,5

-2,3

Dagundervisning

-0,5

-1,3

Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

 

 

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

 

 

 

I alt

-28,0

-26,0

 

I den grå kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. på udvalg og politikområder.

Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har en økonomisk betydning for budget 2020, ses det justerede måltal i den hvide kolonne. Det er måltallet i den hvide kolonne, som udvalgene skal opfylde.

 

Drøftelse af effektiviseringsforslag

På mødet præsenteres og drøftes de første udkast til effektiviseringer på udvalgets område.

Det er ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer. I det omfang, det ikke kan lade sig gøre, kan det blive nødvendigt, at udvalget udarbejder forslag til besparelser, så råderummet nås. Det vil i givet fald først ske på møderne i april og maj, og forslagene vil indgå i budgetprocessen på linje med øvrige forslag til ændringer i budgettet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Drøftet.

18. Godkendelse af takster for udlejning af lokaler

Godkendelse af takster for udlejning af lokaler

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. takster for udlejning af kommunale lokaler ændres i henhold til nedenstående

Beskrivelse af sagen

Administrationsgrundlag for Kultur og fritid 2019 indeholder takster for udlejning af lokaler i kapitel 4.4. I forbindelse med etableringen af Holbæk Sportsby har Vækst og Bæredygtighed indhentet lejepriser fra sammenlignelige faciliteter forskellige steder på Sjælland. På baggrund af disse lejepriser foreslås det, at taksterne som beskrevet i kapital 4.4 i administrationsgrundlag ændres tilsvarende.

De nuværende takster i administrationsgrundlaget er som følger:

Bruger

Aktivitet

Hal

Gymnastiksal / lokale

Foreninger fra Holbæk Kommune

Koncerter mv. som ikke er en del af foreningens folkeoplysende aktivitet

6.000 kr. for 1. døgn
1.500 kr. pr. efterfølgende døgn

272,05 kr. pr. time

Kan ikke anvendes til koncerter

Foreninger IKKE fra Holbæk Kommune

Aktiviteter for egne medlemmer og/eller for deltagere, der ikke er bosiddende i Holbæk Kommune

15.000 kr. for 1. døgn
2.000 kr. pr. efterfølgende døgn

800 kr. pr. time

Foreninger med begrænset medlemstilgang *

Alle aktiviteter

15.000 kr. for 1. døgn
2.000 kr. pr. efterfølgende døgn

800 kr. pr. time

Erhvervsdrivende / selskaber / private

Alle aktiviteter, herunder kommercielle aktiviteter (legeland, messer mv.)

15.000 kr. for 1. døgn
2.000 kr. pr. efterfølgende døgn

800 kr. pr. time

Private borgere

Evt. fodboldturnering der tager et par timer eller lign.

800 kr. pr. time

800 kr. pr. time

Private skoler / uddannelsesinstitutioner fra Holbæk Kommune

Alle aktiviteter, herunder undervisning

272,05 kr. pr. time

272,05 kr. pr. time

 

Der foreslås disse ændrede takster, der er tilpasset de af Vækst og Bæredygtighed indhentede lejepriser fra sammenlignelige faciliteter:

Bruger

Aktivitet

Hal

Gymnastiksal / lokale

Foreninger fra Holbæk Kommune

Koncerter mv. som ikke er en del af foreningens folkeoplysende aktivitet

3.500 kr. pr. døgn

175 kr. pr. time

Kan ikke anvendes til koncerter

Foreninger IKKE fra Holbæk Kommune

Aktiviteter for egne medlemmer og/eller for deltagere, der ikke er bosiddende i Holbæk Kommune

7.000 kr. pr. døgn

345 kr. pr. time

Foreninger med begrænset medlemstilgang *

Alle aktiviteter

7.000 kr. pr. døgn

345 kr. pr. time

Erhvervsdrivende / selskaber / private

Alle aktiviteter, herunder kommercielle aktiviteter (legeland, messer mv.)

7.000 kr. pr. døgn

345 kr. pr. time

Private borgere

Evt. fodboldturnering der tager et par timer eller lign.

695 kr. pr. time

345 kr. pr. time

Private skoler / uddannelsesinstitutioner fra Holbæk Kommune

Alle aktiviteter, herunder undervisning

695 kr. pr. time

345 kr. pr. time

 

Taksten for leje af en hal (kolonne 3) er sammenlignet med taksten for leje af Multihal 1 i Holbæk Sportsby. Taksten for leje af en gymnastiksal/lokale (kolonne 4) er sammenlignet med taksten for leje af Bordtennissalen i Holbæk Sportsby, der areal- og anvendelsesmæssigt er den bedst sammenlignelige facilitet.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Udsat.

19. Orientering om den Kulturelle Rygsæk - Kulturtilbud til skoleelever

Orientering om den Kulturelle Rygsæk - Kulturtilbud til skoleelever

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 

 1. Udvalget tager orientering om projektet Den Kulturelle Rygsæk fra Faaborg-Midtfyns Kommune til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Udvalget har bedt om en orientering om projekt Den Kulturelle Rygsæk i Faaborg-Midtfyn Kommune sammenholdt med lignende kulturtilbud i Holbæk Kommune.

 

Den Kulturelle Rygsæk i Faaborg-Midtfyn Kommune har til formål at sikre, at alle elever i folkeskoler og friskoler fra 0.-10. klasse i kommunen får mulighed for kulturel ballast gennem inspirerende møder med kunst og kultur i samarbejde med en lang række lokale og nationale kulturaktører.

Projektet Den Kulturelle Rygsæk er vokset ud af Faaborg-Midtfyn Kommunes Kulturstrategi 2012-2020. En forundersøgelse viste af kommunen lå lavet ift. børn og unges muligheder for møder med kunst og kultur. Derfor blev et centralt udviklingsområde i den nye kulturstrategi at styrke den kulturelle og kunstneriske dimension i kommunens skoler samt sikre et tættere samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner. Fra 2013-2017 har der pågået en udviklingsfase, hvor årgange gradvist er indsluset. Der er indgået kontrakter med skoler og kulturinstitutioner og forløb er udviklet. Der er afsat faste årlige driftsmidler og oprettet en central stilling for projektledelse og koordinering. Den Kulturelle Rygsæk er pr. 2018 i fuld drift fremadrettet.

 

Den Kulturelle Rygsæk opsummeret:

 • Fast koncept og ramme for forløb og tilbud
 • Centralt udviklet, organiseret og koordineret (1½ årsværk)
 • Forankret stærk på skolerne – ledelsen og faste tovholdere op alle skoler
 • Obligatoriske forløb for alle elever i 0.-10. klasse i kommunen – skolerne forpligter sig til at deltage
 • Målrettede kompetenceudviklingsforløb for lærere
 • Skræddersyede fagspecifikke forløb
 • Gratis forløb og transport for skoler
 • Fast årligt driftsbudget på 1 mio. kr. til forløb til skolerne. Transportudgifter dækkes derudover. Dertil 100.000 kr. årligt til ekstern markedsføring

 

Kulturtilbud til skoleelever i Holbæk Kommune

Holbæk Kommunes kulturinstitutioner og -aktører har flere kulturelle tilbud målrettet på forskellig vis til skoleelever og fag. Flere institutioner har skoletjenester primært med forløb på stedet og nogle udvikler materialer til specifikke tilbud. Brorfelde Observatorium har eksempelvis egen skoletjeneste, som i forbindelse med besøg af klasser tager udgangspunkt i vidensmål for fagene Natur/Teknologi, Geografi og Fysik/Kemi. Brorfelde har 20 gratis forløb til kommunens skoler og derefter er det betalingstilbud. Holbæk Bibliotek arrangerer flere forskellige gratis tilbud til skolerne i samarbejde med bl.a. lokale kulturinstitutioner men også professionelle forfattere eller besøgende teatre. Og Holbæk Kultur- og Billedskole tilbyder gratis forløb for skolerne i Billedkunst.

 

Eksempler på kulturtilbud til skoleelever i Holbæk Kommune:

 

 • Filmprojekt for alle 8. klasser i samarbejde med kulturbiografen & professionel fotograf
 • Samarbejde med Holbæk Folkebibliotek formidlings- og kultursamarbejde
 • Drama College teaterforestilling på turné på skolerne for 7.klasse
 • Musikundervisning for 0.klasse og forløb aftalt mellem skole, dagtilbud og Kulturskolen
 • Skolen i virkeligheden - webportal med 169 tilbud til dagtilbud og skole. På portalen kan der både findes gratis og betalingstilbud, samt forløb der foregår i Holbæk Kommune og udenfor arrangeret af forskellige kulturinstitutioner.
 •  
 • ”Kulturbussen” - gratis transport for skolerne til museer m.fl. i Region Sjælland
 • ”Levende musik i skolen” - alle børn får en professionel koncert på skolen samt undervisningsmateriale      
 • Børneteaterordning. ? af alle elever i grundskolen får hvert år en gratis teaterforestilling. Forestillinger udvælges på Aprilfestivalen.
 • Kulturcrew på skolerne er et samarbejde med Teatercentrum
 • ”Med skolen i biografen” giver kommunalt tilskud til at alle skoleklasserne kan komme i biografen samt modtager undervisningsmateriale

 

Forskelle mellem Den Kulturelle Rygsæk og Holbæk Kommunes kulturtilbud til skoler:

 • I Holbæk Kommune udvikler kulturinstitutioner selv løbende undervisningsforløb indenfor deres formål (gratis/betalingstilbud). Der udvikles også tilbud i relation til større enkeltstående events. I Faaborg-Midtfyn udvikles alle forløb i fagudvalg mellem institution og skole og i relation til Fælles Mål.
 • I Holbæk tilbyder Skolen i Virkeligheden overblik og administreres centralt, men kulturinstitutioner ligger selv tilbud ind og varetager booking. Der indgår her også tilbud udenfor kommunen, til yngre målgrupper, ligesom der både er gratis og betalingstilbud. I Faaborg-Midtfyn koordineres alle tilbud ud fra et årshjul og administreres centralt. Alle tilbud er gratis. Der indgår både lokale og nationale kulturinstitutioner.
 • I begge kommuner kan skolerne få dækket transportudgifter
 • I Holbæk Kommune er skolerne ikke forpligtet til at tage imod tilbud. Forløbene er ikke obligatoriske. Det er de i Faaborg-Midtfyn.
 • I Holbæk Kommune finansieres de enkelte kulturtilbud til skolerne fra hhv. Kultur og fritid og Læring og Trivsel. Fordelingen fremgår af bilag til sagen. I Faaborg-Midtfyn Kommune finansieres alle forløb samlet med et fast budget
 • I Faaborg Midtfyn har man afsat en fast årlig rammebevilling til den samlede finansiering af alle tilbud inden for projektet, som udvikles mellem skole og kulturinstitution/aktør og som taler ind i Fælles Mål.

 

 

Relation til Kultur og Fritidspolitikken

Kulturtilbud til skoler, der taler ind i Fælles Mål, understøtter Kultur og Fritidspolitikkens tema om ”Fællesskab, læring og dannelse”, herunder indsatsen: ”Vi vil styrke samarbejdet mellem forenings- og kulturlivet, dagtilbud og skoler ved at udbygge portalen ”Skolen i Virkeligheden”

Og temaet ”Kreative miljøer”, herunder indsatsen: ” Vi vil sikre at alle børn fra dagtilbud til udskoling møder et bredt udsnit af kunstneriske genrer og håndværksfag med fokus på stedbundne, kreative miljøer.”

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Taget til efterretning.caseno19-2635_#4818606_v1_projekt rygsæk - bilag kfu 30.1.19.pdf.pdf
caseno19-2635_#4819732_v1_kulturprojekter holbæk - økonomi - kfu 30.1.19.pdf.pdf
caseno19-2635_#4825334_v1_kystlivscenter.pdf
caseno19-2635_#4825332_v1_tilbud teatret fair play.pdf
caseno19-2635_#4825327_v1_sammenfat tilbud kulturelle rygsæk.pdf

Bilag

Projekt Rygsæk - bilag KFU 30.1.19.pdf
Kulturprojekter Holbæk - økonomi - KFU 30.1.19.pdf
Kystlivscenter
Tilbud Teatret Fair Play
Sammenfat tilbud Kulturelle rygsæk


20. Beslutning om ny samdriftsaftale for Museum Vestsjælland

Beslutning om ny samdriftsaftale for Museum Vestsjælland

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. vedlagte samdriftsaftale og økonomiaftale 2019-2012 vedrørende Museum Vestsjælland godkendes.

Beskrivelse af sagen

Samdriftsaftale og økonomiplan 2019 – 2021 for Museum Vestsjælland er fremlagt til politisk godkendelse. Vedtægter og strategiplan er desuden vedhæftet til orientering, idet beslutningskompetencen for disse dokumenter ligger i bestyrelsen for Museum Vestsjælland.

Administrationen vurderer, at samdriftsaftale og økonomiplan mv. lever op til de aktuelle planer og ambitioner for samarbejdet med Museum Vestsjælland.

Baggrund

Museum Vestsjælland blev stiftet den 31.12.2012 og dækker den kulturhistoriske museumsvirksomhed i kommunerne: Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Sorø og Ringsted. Den nye samdriftsaftale, der skal være gældende pr. 1. marts 2019, afløser den oprindelige fusions-aftale fra 2012.

Slots- og Kulturstyrelsen foretog i 2017 en kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland. Kvalitetsvurderingen indeholder anbefalinger om potentiale for udvikling og forankring af museets faglige profil.  På den baggrund har museet tilpasset strategiplanen og samdriftsaftalen.

Museum Vestsjællands øverste ledelse er en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen består af én repræsentant fra kommunalbestyrelsen i hver af de deltagende 6 kommuner samt i alt tre repræsentanter udpeget af kulturcheferne i kommunerne.

Ud over bestyrelsesmøderne afholder Museum Vestsjælland 2-4 årlige administrative møder med repræsentanter fra kulturforvaltningerne i kommunerne. Kommunerne inviterer også Museum Vestsjælland til dialogmøder med fagudvalget på kulturområdet med henblik på at sikre løbende dialog omkring museets aktiviteter i kommunen samt udmøntning af strategiplanen.

Bestyrelsen i Museum Vestsjælland har behandlet og godkendt forslaget til revideret samdriftsaftale samt Vedtægter (bilag A), Strategiplan (bilag B) og Økonomiaftale (bilag C), som alle er vedhæftet sagen.


Økonomiske konsekvenser

Ved museets etablering blev det samlede kommunale driftstilskud lagt fast ud fra et princip om nulvækst i forhold til den samlede økonomiske ramme i 2012 bortset fra de årlige pris- og lønfremskrivninger, der udmeldes af Kommunernes Landsforening (KL).

I 2015 godkendte de 6 kommuner en harmonisering af de kommunale tilskud. For Holbæk Kommune betød harmoniseringen, at tilskuddet til Museum Vestsjælland faldt med ca. 90.000 kr. netto.

I Økonomiaftalen for 2019 – 2021 er indføjet et princip for pris- og lønfremskrivning af de kommunale tilskud.

Driftstilskuddet til Museum Vestsjælland er afsat i budgettet – i 2019 er beløbet 3.192.618 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved at indgå en ny samdriftsaftale med Museum Vestsjælland.


Høring

 


Lovgrundlag – link

Museumslovens § 14 giver kommunerne adgang til at varetage museumsvirksomhed, herunder understøtte museumsdrift gennem driftstilskud


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Indstilles godkendt.caseno12-46158_#5381808_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.20 bilag d fordelingsnøgle kommunale tils.pdf
caseno12-46158_#5381807_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.20 bilag c økonomiaftale 2019-2021.pdf.pdf
caseno12-46158_#5381806_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.18 bilag b strategiplan 2019-2022.pdf.pdf
caseno12-46158_#5381805_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.11 bilag a museum vestsjælland vedtægter..pdf
caseno12-46158_#5381804_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.20 samdriftsaftale museum vestsjælland.pd.pdf

Bilag

Bilag D: Fordelingsnøgle for kommunale tilskud
Bilag C: Økonomiaftale 2019-2021
Bilag B: Strategiplan 2019-2022
Bilag A: Museum Vestsjælland Vedtægter
Samdriftsaftale Museum Vestsjælland


21. Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Orienteringen om årsrapport for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering”. Handlingsplanen var inden Kommunalbestyrelsens beslutning behandlet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid samt i Socialudvalget.

Handlingsplanen er en udmøntning af anbefalingerne i Regeringens ”National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” om kommunale handlingsplaner. Planen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kerneområderne i Holbæk Kommune samt en repræsentant fra den boligsociale helhedsplan Ladegårdsparken. Udarbejdelsen af handlingsplanen er understøttet af konsulentfirmaet Deloitte samt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Handlingsplanen

Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliseringstendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Målet er, at en stærk, koordineret og nærværende indsats tæt på borgeren i rette tid og på rette sted vil medvirke til at radikaliseringstendenser erstattes af andre og meningsfulde aktiviteter.

Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering.

Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger i kommunen skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.

Planen består af:

         Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

         ”Action Card”, der på en let og overskuelig måde viser, hvordan den enkelte borger eller ansatte skal handle, hvis man oplever eller er bekymret for radikalisering eller ekstremisme

         Kort sammenfatning af handlingsplanens pointer

Handlingsplanen findes på kommunens hjemmeside og Action Card kan findes i personalerum, omklædningsrum, klublokaler, fællesrum på skoler og uddannelser med videre.

 Årsrapporten

Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende opfølgning på handlingsplan:

         Hvert år i 1. og 3. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge i op på handleplanens konkrete indsatser

         Hvert år i 4. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge op på handlingsplanens overordnede målsætninger, og der udarbejdes en årsrapport på baggrund af den kommunale registrering af indsatser. Denne rapport vil ligge til grund for orientering og drøftelse i de stående udvalg. Rapporten suppleres med oplysninger om antallet af henvendelser til politiet.

Årsrapporten – væsentlige pointer

Den første årsrapport gældende fra beslutningen af handlingsplanen i april 2018 og frem til december 2018 foreligger nu.

I denne periode har vi kun kunnet iagttage få og små ændringer i forhold til henvendelser om radikalisering eller ekstremisme i Holbæk Kommune. Der har været et par henvendelser om unge i mistrivsel, hvor kendskab til forebyggelsesplanen har været udslagsgivende for henvendelserne.

Konkret er der arbejdet både med det enkelte individ og med de sociale sammenhænge, han eller hun indgår i.

Det fremgår af årsrapporten, at der i perioden har været fire helt konkrete henvendelser på baggrund af handlingsplanen og dens action-card. Der er tale om én henvendelse, der relaterer til religiøs radikalisering, to henvendelser, der relaterer til højre-radikalisering og én, der relaterer til en generel trivselsproblematik med en bekymring om, hvorvidt dette fører til radikalisering.

Samlet set har handlingsplanen vist sig som et værdifuldt værktøj til at tydeliggøre indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Desuden fungerer planen som et værktøj til at orientere sig i beskyttende faktorer og risikoindikatorer og til at bringe de beskyttende faktorer i spil, hvor det er muligt – og så tidligt som muligt.

Kendskab til handlingsplanen

SSP-konsulenterne har haft – og har fortsat - et stort ansvar for at udbrede kendskabet til ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering”. De samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne, ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.

SSP-konsulenterne har i forbindelse med udbredelsen af handlingsplanen arbejdet med forskellige formidlingsformer. Der har i de fleste tilfælde været tale om oplæg for og dialog med medarbejdergrupper. Dialogen har bl.a. kunne indeholde en drøftelse af de små ting, man som medarbejder og borger kan være opmærksom på. Det kan f.eks. være unge, der opholder sig i boligområdet i formiddagstimerne, hvor de burde være i skole.

I nogle fora – bl.a. på flere af skolerne – har oplægget om handlingsplanen været suppleret af arbejdet med forskellige cases, der kan medvirke til at skærpe medarbejdernes opmærksomhed over for bekymringstegn og de handlinger, der ligger i forlængelse af bekymringen.

Arbejdet med at udbrede kendskabet til ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering” afsluttes ikke. Der skal til stadighed være bevidsthed om, at det er et fælles ansvar at have fokus på de opmærksomhedspunkter handlingsplanen adresserer.


Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af handlingsplanen sker inden for den eksisterende økonomiske ramme


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Regeringen: Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, National Handlingsplan 2016

Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Kort, mellemlang og lang version

 


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 19. marts 2018

Socialudvalget, 20. marts 2018

Udvalget for Børn og Skole, 21. marts 2018

Udvalget for Kultur og Fritid, 21. marts 2018

Kommunalbestyrelsen, 18. april 2018

Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering


Bilag

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Indstilles taget til efterretning.caseno18-10476_#4807951_v1_årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.pdf

Bilag

Årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering


22. Orientering om borgerpanelundersøgelse - sundhed

Orientering om borgerpanelundersøgelse - sundhed

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. resultaterne af borgerpanelundersøgelsen om sundhed tages til efterretning.
 2. at invitationen til dialogmøde med deltagelse af udvalgene for Ældre og Sundhed, Børn og Skole og Kultur og Fritid i uge 9 tages til efterretning.

 


Beskrivelse af sagen

I september 2018 blev borgerpanelundersøgelsen om sundhed sendt ud til 1.017 deltagere. Spørgsmålene tog udgangspunkt i KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion). 715 gennemførte undersøgelsen, svarende til 70 %, hvilket er meget tilfredsstillende.

Generelt er der en helt overvejende tilfredshed med og accept af, at kommunen arbejder for og har indsatser rettet mod at fremme sundheden hos borgerne.

Aldersgrupper

Når det gælder indsatser rettet mod børn og unge, er opbakningen stor, på alle områder.

Indsatser rettet mod den erhvervsaktive aldersgruppe er mindst, men dog generelt høj.

Der mindre tilslutning til indsatser mod rygning og alkohol for ældre medborgere, mens indsatser for kost og motion/bevægelse har høj tilslutning.

Konkrete indsatser og tilbud

Borgerpanelet blev spurgt om, hvor godt de synes om seks forslag til kommunale indsatser, for at fremme sundheden. Besvarelserne viser at sund kost, cykelstier og billig motion er populære kommunale indsatser. Sundhedsannoncer og målrettede indsatser er mindre populære. Mens fravigelse af krav om bad i forbindelse med idræt i skolerne, vurderes at være en dårlig idé.

Passende eller upassende initiativer

Der er generelt meget stor tilslutning til initiativer rettet mod børn og unge (skoler og uddannelsesinstitution), samt for at opfordre 'syge' borgere til sundere livsstil.

Fælles regler for beboere på kommunale institutioner er der knap så stor tilslutning til. Og næsten 30% synes, det er upassende at spørge ind til alkoholmisbrug ved samtaler på jobcentre og hjemmebesøg.

Vejledninger om sundhed udsendt via e-Boks, scorer lavest, måske fordi det opleves som 'spam', der ikke hører til på den kommunikationskanal.

Livsstil og personligt vs. fælles ansvar

Besvarelserne giver generelt et broget billede, men et par forhold kan bemærkes:

         Der er relativ stor tilslutning til (61%), at kommunen blander sig i livsstilen for borgere, som er syge eller i behandling.

         Generelt er besvarelserne mere enige end uenige i de fremsatte udsagn. Dog med undtagelse af et enkelt, idet borgerpanelet er mere uenige end enige i, at der skal bruges færre penge på behandling og flere til forebyggelse. Så selv om der er tilslutning til en række forebyggende indsatser, så er det tilsyneladende ikke holdningen, at pengene skal tages fra behandling.

         Et helt generelt prioriteringsspørgsmål som borgerpanelet blev bedt om at tage stilling til var, om kommunen har et medansvar for at borgerne holder sig sunde, når det koster penge for kommunen, hvis folk bliver syge. Her har 49% svaret, at de er enige eller meget enige, mens kun 20% er uenige eller meget uenige. Altså en pæn overvægt af enige – men dog samtidig en stor andel som mener at kommunen ikke har et medansvar.

Kendskab til sundhedstilbud

De fleste deltagere i borgerpanelet ved, hvor de skal finde kommunens sundhedstilbud, eller regner med at kunne finde dem, hvis de skal bruge dem. Der er kun 11%, som har svaret at de er i tvivl. (Blandt de 18-29 årige er det dog 21%, som har svaret, at de er i tvivl. Besvarelsen er dog statistisk usikker, da der kun er 29, der har svaret).

Der er generelt få som kender de enkelte konkrete tilbud (kun mellem 3-22%), og 52% som ikke kender til nogen af tilbuddene. Dette må dog siges at være forventeligt, da det kun er en mindre andel af borgerne som er i kontakt med det kommunale sundhedsvæsen, og har behov for at anvende tilbuddene.

Visse forebyggende tilbud kunne måske være relevante for flere borgere at kende, fx rygestopkurser og faldforebyggelse.

Da undersøgelsen viser en stor opbakning til indsatser målrettet børn og unge, og indsatserne oplagt kan tænkes ind i kultur og fritid, inviterer Udvalget for Ældre og Sundhed til dialogmøde i forbindelse med udvalgsmøderne i uge 9 med deltagelse fra udvalgene for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og Fritid.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Indstilles taget til efterretning.caseno14-54575_#4753861_v1_figurrapport alle spørgsmål.pdf.pdf
caseno14-54575_#4753871_v1_hvad viser resultaterne.pdf.pdf

Bilag

Figurrapport alle spørgsmål.pdf
Hvad viser resultaterne.pdf


23. Orientering til Udvalg for Kultur og Fritid den 30. januar 2019

Orientering til Udvalg for Kultur og Fritid den 30. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Orienteringssag.


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

24. Underskriftsark

Underskriftsark