UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

09-01-2019 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

09-01-2019 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 9. januar 2019
2. Drøftelse af samarbejde mellem Holbæk Art og Holbæk Kommune 2019 - 2020
3. Drøftelse af rammer for fordeling af ressourcer til foreninger
4. Beslutning om studietur for Udvalget for Kultur og Fritid til Hjørring den 4.- 5.- april 2019
5. Beslutning om driftskontrakt til Æglageret
6. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport 2017
7. Drøftelse af budget 2020-2023 - Udvalget for Kultur og Fritid
8. Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne
9. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 9. januar 2019
10. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 9. januar 2019

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 9. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 

1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 9. januar 2019.

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-01-2019

Godkendt.

2. Drøftelse af samarbejde mellem Holbæk Art og Holbæk Kommune 2019 - 2020

Drøftelse af samarbejde mellem Holbæk Art og Holbæk Kommune 2019 - 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

Udvalget drøfter samarbejde med Holbæk Art i perioden 2019 - 2020


Beskrivelse af sagen

Den selvejende kulturinstitution Holbæk Art har siden 2014 arbejdet med professionel samtidskunst i det offentlige rum i Holbæk by og således medvirket til at brande Holbæk som kulturby. Udstillingen er blevet udvidet med nye værker hver andet år. I dag findes der 27 værker, hvoraf de 15 værker er belyste.

Igennem årene har Holbæk Art opbygget en række samarbejder og partnerskaber med lokale uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og erhvervsvirksomheder, ligesom der har været et tæt samarbejde med Holbæk Kommune.

Holbæk Art har arbejdet med en strategiplan frem til 2020 og præsenterer denne strategiplan på udvalgets møde.

Målet i strategiplanen er at opsætte 7 nye værker, som skal stå klar i ugen op til pinsen i 2020 og således bidrage til Skvulp-festival 2020.

Holbæk Art vil bruge 2019 til at forberede aktiviteterne i 2020 - dvs. søge finansiering til de 7 nye værker ved fundraising, sponsorater og samarbejder, samt igangsætte arbejdet med udvælgelse af kunstnere. Desuden vil Holbæk Art fortsat arbejde på at rejse midler til belysning af flere værk.

I 2020 vil Holbæk Art også arbejde målrettet i forhold til børn og unge mellem 6 – 20 år med projekt Young Art. Som led i projektet vil der blive afholdt YOUNG ARTist-kunstværksted, hvor børn og unge inviteres til at kreere en tegning, et maleri eller en skulptur, som afsluttende bedømmes af professionelle og der vil ske en præmiering af værkerne inden for forskellige aldersgrupper.

På sigt efter 2020 ønsker Holbæk Art en samarbejdsaftale med Holbæk Kommune, som det kendes fra andre ledende kulturbyer.

Økonomi
Siden 2014 har Holbæk Art igennem årene rejst midler således:

År:

Budget/fundraising i alt

Heraf fra Holbæk Kommune

2018

750.000 kr.

150.000 kr.

2017

310.000

100.000 (belysning af kunstværker)

2016

1,5 mio. kr.

250.000 kr. + 86.000 kr. i underskudsgaranti

2014

2,5 mio. kr.

250.000 kr.

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 28. februar 2018: Punkt 12: Beslutning om tilskud til Holbæk Art 2018

Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 23. januar 2017: Punkt 17: Beslutning om tilskud til belysning af Holbæk Art værker

Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 25.april 2016: Punkt 63: Beslutning om underskudsgaranti til Holbæk Art

Udvalget for Kultur og Fritid den 5. januar 2015: Punkt 3: Beslutning om tilsagn om støtte til "Holbæk Art 2016"

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-01-2019

Drøftet.caseno18-51338_#4792296_v1_vs holbæk art - holbæk art holbæk kommune 2018 bilag .pdf.pdf

Bilag

VS: Holbæk Art - Holbæk Art Holbæk Kommune 2018 bilag .pdf


3. Drøftelse af rammer for fordeling af ressourcer til foreninger

Drøftelse af rammer for fordeling af ressourcer til foreninger

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsesssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter rammerne for fordeling af ressourcer til foreninger, herunder den samlede tilskudsstruktur og puljer

Beskrivelse af sagen

Formålet er at fortsætte drøftelserne fra sidste udvalgsmøde om fordeling af ressourcer til foreninger, herunder den samlede tilskudsstruktur og puljer.

På mødet gives en ny introduktion til området, som indeholder et revideret oplæg baseret på udvalgets drøftelser ved sidste udvalgsmøde.

På mødet vil det også blive belyst, hvilke parametre der evt. kan inddrages ved fordeling af ressourcer, så fordelingen understøtter Kultur- og Fritidspolitikken samt kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2018.

Et parameter kunne fx være i højere grad at understøtte fællesskabsorienterede aktiviteter, som forebygger ensomhed og understøtter bevægelse i aldersgruppen 60+.


Sagshistorik, henvisninger

31.10.2018 – KFU punkt 115 – Drøftelse af rammer for fordeling af ressourcer til foreninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Udsættes til næste udvalgsmøde.

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-01-2019

Drøftet.

4. Beslutning om studietur for Udvalget for Kultur og Fritid til Hjørring den 4.- 5.- april 2019

Beslutning om studietur for Udvalget for Kultur og Fritid til Hjørring den 4.- 5.- april 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. program og budget for udvalgets studietur til Hjørring den 4. – 5. april 2019 godkendes

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid ønsker af gennemføre en studietur for udvalget den 4. – 5. april 2019 til Hjørring, som på det tidspunkt er vært for Aprilfestival 2019.

Formålet med turen er at hente erfaringer fra Hjørring med at planlægge og organisere Aprilfestival 2019 - erfaringer, som Udvalget kan bruge til det videre arbejde med planlægningen af Aprilfestival 2020 i Holbæk.

På studieturen er der aftalt møder med forskellige nøglepersoner, som har været inddraget i planlægningen og/eller som står for afviklingen af Aprilfestival 2019.

Møderne på studieturen vil tage udgangspunkt i:

 • det strategiske/politiske arbejde op til festivalen - overvejelser om at få arrangementet til at sætte sig spor.
 • samarbejdet med det lokale erhvervsliv for at skabe merværdi
 • skolesamarbejde og inddragelse i forbindelse med festivalen
 • møde med Teatercentrum
 • møde med repræsentanter fra den lokale arbejdsgruppe for Aprilfestival.

Endelig er der afsat tid til besøg hos Han Herred Havbåde for at høre om deres projekt med klassisk kystkultur.

Budgettet for turen anslås til 25.000 kr.

Jf. Styrelsesloven og Kommunalbestyrelsens beslutning af 18. april 2018, må udvalgene ikke arrangere studieture uden Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. Dette gælder, uanset om udvalget helt/delvist tager afsted selv eller udvalget inviterer resten af Kommunalbestyrelsen med. Derfor skal studieturen godkendes af Kommunalbestyrelsen.


Økonomiske konsekvenser

De 25.000 kr. til studieturen betales fra kommunalbestyrelsens pulje.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-01-2019

Indstilles godkendt.caseno18-48098_#4780159_v1_endeligt program for studietur til hjørring 2019.pdf.pdf

Bilag

Endeligt program for studietur til Hjørring 2019.pdf


5. Beslutning om driftskontrakt til Æglageret

Beslutning om driftskontrakt til Æglageret

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. godkender driftskontrakt på 4 år til den selvejende institution Æglageret.

Beskrivelse af sagen

Den selvejende institution Æglageret og Holbæk Kommune er i dialog kommet frem til indholdet i en ny 4-årig driftskontrakt.

Udgangspunktet for det årlige driftstilskud på 300.000 kr. er samme niveau som den tidligere aftale med den ændring, at driftstilskuddet fremskrives med KL´s årlige gennemsnitlige pris og løn fremskrivning.

Ny driftskontrakt er en genforhandling af en tidligere kontrakt hvor aftalen var løbende med 1 års opsigelse.

I ny driftskontrakt til Den selvejende institution Æglageret er det aftalt

-         at aftaleperioden er 4 år

-         at driftstilskuddet pristalsreguleres

-         at Aprilfestivalen 2020 låner lokaler på Æglageret

Ny driftskontrakt er tilpasset skabelon med vilkår der er udarbejdet for de kontrakter som Kultur og Fritid indgår om driftstilskud.

 

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Aftalen med Den selvejende institution Æglageret understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Udsyn og oplevelse”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil øge tilgængeligheden, så oplevelserne kommer ud til borgere i alle aldre over hele kommunen.”


Økonomiske konsekvenser

Kultur og Fritid har inden for egen budgetramme afsat beløb til at kunne indgå ny driftskontrakt med Den selvejende institution Æglageret.


Høring

Kultur- og Fritidssekretariatet har været i dialog om driftskontrakten med formand og kasserer fra Den selvejende institution Æglageret


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-01-2019

Godkendt.caseno11-60300_#4794266_v1_æglageret 2019-2020 -06122018.pdf

Bilag

Æglageret 2019-2020 -06122018


6. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport 2017

Orientering om Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport 2017

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Årsrapport 2017 for Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalgets årsrapport udarbejdes én gang årligt og beskriver de forskellige tilskudsordninger inden for folkeoplysningsområdet. Endvidere indeholder årsrapporten en oversigt over de udviklingsprojekter og tiltag, som Folkeoplysningsudvalget har givet tilskud til.

Rapporten giver en status på og analyse af udviklingen inden for forenings- og aftenskoleområdet.

De vigtigste pointer i Årsrapport 2017 er:

-         Fald i aftenskolernes undervisningstimer

-         Uændrede antal kursister i aftenskolernes i årene 2016 og 2017

-         Vi har en foreningsdeltagelse i Holbæk Kommune på 40,4 % af alle holbækkere

-         Fald på 27 i antallet af folkeoplysende idrætsforeninger

-         Fastholdelse med stigende tendens af medlemmer i folkeoplysende idrætsforeninger

-         Der blev uddelt 128.370 kr. fra 60+ foreningspuljen i 2017


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-01-2019

Taget til efterretning.caseno15-59766_#4788843_v1_årsrapport 2017 for folkeoplysningsudvalget.pdf

Bilag

Årsrapport 2017 for Folkeoplysningsudvalget


7. Drøftelse af budget 2020-2023 - Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelse af budget 2020-2023 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. proces for udvalgets arbejde med budget 2020-2023 drøftes

 

 1. budget 2019, herunder forskelle i forhold til budget 2018, præsenteres og drøftes
   
 2. budgettet på politikområderne gennemgås og drøftes i forhold til mulige prioriteringer

Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2020-2023, som Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2018 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2020-2023.
 

I lighed med sidste år skal de stående udvalg henover foråret arbejde med budgettet for at skabe mulighed for omprioritering og for at sikre, at udvalgets ramme overholdes.

Dette arbejde påbegyndes med dette møde.
 

Først drøfter udvalget den detaljerede procesplan for budgetarbejdet, som administrationen har udarbejdet og præsenterer på mødet.
 

Dernæst bliver budget 2019 gennemgået, idet budget 2019 er fundamentet, som budget 2020 står på. Gennemgangen vil have fokus på forskelle og ligheder i 2019 i forhold til 2018.
 

Endelig gennemgås politikområderne med henblik på eventuel prioritering senere på foråret. Gennemgangen vil have fokus på, hvor det er muligt at ændre på aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveau mv. Gennemgangen fortsætter på de næste møder i udvalget.


Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-01-2019

Drøftet.caseno18-48967_#4795791_v1_bilag kfu - drøftelse af budget 2020-2023 d. 9.1.19 -.pdf.pdf
caseno18-48967_#4797273_v1_kfu - procesplan budget 2020 - 2023 vs2.pdf.pdf

Bilag

Bilag KFU - drøftelse af budget 2020-2023 d. 9.1.19 -.pdf
KFU - procesplan budget 2020 - 2023 vs2.pdf


8. Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne

Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen, om at der fra 2019 tilføjes en vurdering af de miljø- og klimamæssige konsekvenser som et fast felt i de politiske sagsfremstillinger, til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at der i sagsfremstillingerne til de stående udvalg og kommunalbestyrelsen skal være en vurdering af de miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Derfor tilføjer administrationen fra januar 2019 et fast felt i skabelonen for de politiske sagsfremstillinger, som hedder ”Miljø- og klimamæssige konsekvenser”.

Indholdet i feltet vil som udgangspunkt være en overordnet vurdering og skøn af de miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen, men ikke detaljerede og omfattende vurderinger. Ønsker et udvalg eller kommunalbestyrelsen sådanne vurderinger i en konkret sag, er der naturligvis altid mulighed for at bede administrationen om at udarbejde disse. I tilfælde af at der ikke vurderes at være nogen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser i en sag, vil der i sagen stå ”Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser”.

Feltet er rent teknisk sat op med virkning fra januar. Det betyder, at det optræder første gang på dagsorden til udvalgsmøderne i slutningen af januar. De sager, der er på dagsordenen til udvalgsmøderne, efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i starten af januar, er skrevet i december, og her er det nye felt således ikke med. Feltet vil derfor først være at se på dagsordenen til udvalgsmøderne i slutningen af januar og herefter på alle dagsordener.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser. Det må dog formodes, at særligt kerneområdet Vækst og Bæredygtighed kommer til at bruge ekstra administrative ressourcer på denne opgave. Ressourcer, der således går fra andre opgaver.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-01-2019

Taget til efterretning.

9. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 9. januar 2019

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 9. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

 

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

 

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun

er adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

10. Underskriftsark

Underskriftsark