UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

0.16, Kanalstræde 2 i Holbæk

STARTTIDSPUNKT

28-11-2018 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

28-11-2018 18:00:00


PUNKTER

120. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. november 2018
121. Beslutning om tilskud til DCU-cykelløb " Demin Cup" i 2019
122. Beslutning om støtte til rekrutterings- og fastholdelsesprojekt i Holbæk Kommunes tennisklubber
123. Beslutning om frigivelse at 100.000 kr i budget 2019 til Den Levende Børnekultur
124. Beslutning om samarbejdsaftale 2019-2022 med Fonden Galeasen Hjalm
125. Beslutning om Administrationsgrundlag for Kultur og Fritidsområdet 2019
126. Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby
127. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I efteråret 2018
128. Beslutning om budgetrevision 4 2018
129. Drøftelse af rammer for fordeling af ressourcer til foreninger
130. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport 2017
131. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 28. november 2018
132. Drøftelse af visionsplan 2020 for Andelslandsbyen Nyvang
133. Underskriftsark120. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. november 2018

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. november 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 

1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 28. november 2018.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Godkendt.

121. Beslutning om tilskud til DCU-cykelløb " Demin Cup" i 2019

Beslutning om tilskud til DCU-cykelløb " Demin Cup" i 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der afsættes 55.000 kr. til afvikling af en afdeling af ”Demin Cup” i 2019 i Holbæk Kommune

Beskrivelse af sagen

Foreningen Holbæk Cykelsport og repræsentant fra DCU præsenterede på møde med Udvalget for Kultur og Fritid den 31. oktober 2018 et forslag til aktivitetsplan for cykelevents 2019 – 2022.

På baggrund af denne præsentation har Holbæk Cykelsport sammen med DCU ansøgt om tilskud til afvikling af en afdelingerne af ”Demin Cup” i 2019, som er en løbsserie for U19-ryttere.

Den økonomiske ramme på 55.000 kr. anvendes dels til betaling af 25.000 kr. til DCU for at afvikle løbet i Holbæk Kommune. Desuden afsættes der 30.000 kr. forbundet med kommunens udgifter til afspærringer, opsætning og nedtagning af skilte, toiletfaciliteter og oprydning. Udgiften til afspærring mv. er opgjort på baggrund af et lignende arrangement i Svinninge i august 2018

DCU medbringer nødvendigt udstyr til indretning af målområde, målportal og præmiepodie.

Den forventede dato for løbet er den 11. august 2019.

Stedet for løbes afholdelse er endnu ikke fastlagt.

I august 2018 blev der afviklet DCU-Cup i Svinninge i samarbejde mellem Holbæk Cykelsport og Svinninge Lokalforum. I forbindelse med løbet var der også arrangeret en byfest i Svinninge med forskellige aktiviteter, som skabte en god kulisse for løbet og tiltrak mange tilskuere.

Både lokalforum i Svinninge og i Mørkøv har tilkendegivet en forhåndsinteresse for at blive vært for ”Demin Cup” i 2019. Andre lokalområder kan også vise sig at være interesserede. Kommunens administration vil, såfremt denne sag godkendes, sammen med Holbæk Cykelsport tage kontakt til forskellige lokalområder og spørge, om de vil byde ind på opgaven med at afholde ”Demin Cup” i 2019 og samtidig forpligte sig til at få skabt en god kulisse for løbet. På baggrund af disse tilbagemeldinger vil administrationen sammen med Holbæk Cykelsport og DCU taget endelig stilling til den geografiske placering af løbet.

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken

Et tilskud til ”Demin Cup” i 2019 understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Udsyn og Oplevelse”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil sikre en spredning og mangfoldighed i kommunens begivenheder, så lokalområdernes særlige kompetencer kommer i spil”.

 


Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 55.000 kr. til ”Demin Cup” i 2019 kan finansieres fra ”Eventpuljen” i budget 2019.

Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 28. november 2018 har puljen et restbudget i 2019 på 80.231 kr.

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Godkendt.

122. Beslutning om støtte til rekrutterings- og fastholdelsesprojekt i Holbæk Kommunes tennisklubber

Beslutning om støtte til rekrutterings- og fastholdelsesprojekt i Holbæk Kommunes tennisklubber

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. godkender en bevilling på 87.960 kr. til et rekruttering- og fastholdelsesprojekt i Holbæk Kommunes tennisklubber

Beskrivelse af sagen

Tennissporten har i Holbæk Kommune brug for et løft for at vende den til dels stagnerende og negative medlemsudvikling. En udvikling som hælder mod en aldrende medlemssammensætning og som varsler om, at foreningerne kan gå mod langsom afvikling. Dette er særligt gældende i kommunens lokalområder uden for Holbæk by.

Rekruttering
Syv tennisklubber i Holbæk Kommune er derfor gået sammen med DGI Midt- og Vestsjælland om at gøre en ekstra indsats i 2018 og 2019 for at fremme skolesamarbejdet og introducere tennis i skolernes idrætstimer. Klubberne er i Holbæk, Tuse, Mørkøv, Tuse Næs, Tølløse, Ugerløse og Gislinge.

Skoletennisprojektet går ud på at tilbyde undervisning i idrætstimerne i to lektioner à 1,5 time pr. klassetrin i målgruppen 3.-5. klassetrin. Efterfølgende vil klubberne tilbyde gratis ungdomstræning i klubben tre gange til hver skoleelev.

Indsatsen tager udgangspunkt i træningskonceptet KPT (Klar, Parat, Tennisklub), der er udviklet af DGI og Sjællands Tennis Union. De to organisationer vil hjælpe klubberne med at koordinere indsatsen, der skal nå ud til både folke- og privatskoler i klubbernes lokalområder.

Der er behov for en positiv medlemsudvikling i tennissporten for aldersgruppen 0-12 år.

Fastholdelse
Samtidig vil kommunens tennisklubber sammen med DGI Midt- og Vestsjælland gøre tennis til en helårssport i alle kommunens tennisforeninger. Det er oplagt at udnytte Holbæk Sportsbys nye og større faciliteter til at tilbyde tennis hele året, ligesom det er oplagt at benytte idrætshallerne uden for Holbæk by til lokale tennisaktiviteter i løbet af efteråret og vinteren, hvor grusbanerne er lukkede. Det er påvist, at det har stor betydning for fastholdelse af medlemmer, at foreningerne kan tilbyde tennis hele året igennem.

DGI Midt- og Vestsjælland vil facilitere et procesforløb, hvor tennisklubberne finder modeller for, hvordan de i fællesskab kan udnytte de eksisterende faciliteter til alle klubbers gavn.

 

Økonomi
Den samlede økonomi for rekrutterings- og fastholdelsesprojektet udgør 142.560 kr. Af dette søges der bevilget 87.960 kr.

Budget for rekrutteringsindsats

117.560 kr.

Egenfinansiering

- 46.600 kr.

Budget for fastholdelsesindsats

25.000 kr.

Egenfinansiering

-8.000 kr.

Total

87.960 kr.

 

Relation til kultur- og fritidspolitikken
Projektet understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Fællesskab, læring og dannelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder: ”Vi vil styrke samarbejde mellem forenings- og kulturlivet, dagtilbud og skoler ved fortsat at udbygge portalen Skolen i virkeligheden”.


Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 87.960 kr. til rekrutterings- og fastholdelsesprojektet i tennisklubberne kan finansieres fra ”Øvrige Kulturelle opgaver” i budget 2019.

Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid 28. november 2018 har puljen et restbudget på 288.500 kr.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Ole Hansen (A) og Susanne Utoft (L) godkender indstillingen, dog under forudsætning om, at alle tennisklubber i kommunen tilbydes at deltage i projektet, hvis de har ønske herom.


Morten Bjørn Nielsen (V) kan ikke tiltræde indstillingen, idet udgifter til instruktører bør afholdes af foreningerne selv.caseno15-12318_#4760517_v1_ansøgning om støtte til skoletennis og fastholdelse - skoletennis.pdf
caseno15-12318_#4760519_v1_ansøgning om støtte til skoletennis og fastholdelse - fastholdelse.pdf

Bilag

Ansøgning om støtte til Skoletennis og fastholdelse - Skoletennis
Ansøgning om støtte til Skoletennis og fastholdelse - Fastholdelse


123. Beslutning om frigivelse at 100.000 kr i budget 2019 til Den Levende Børnekultur

Beslutning om frigivelse at 100.000 kr i budget 2019 til Den Levende Børnekultur

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 

 1. det i budget 2019 afsatte beløb på 100.000 kr. til Den Levende Børnekultur frigives og tilføres i en allonge til driftskontrakten med Foreningen Sidesporet

 

 1. det godkendes, at administrationen går i dialog med lokalområderne om at tilbyde tre til fire forestillinger fra Den Levende Børnekultur i forbindelse med lokale events i 2019

Beskrivelse af sagen

I budget 2019 er der afsat ekstra 100.000 kr. til Den Levende Børnekultur. Beløbet frigives, og administrationen udarbejder en allonge, hvor det afsatte beløb tilføres som en del af driftsaftale med Fonden Sidesporet, hvor den Levende Børnekultur i forvejen indgår.

Fonden Sidesporet foreslår, at de 100.000 kr. bruges til at finansiere tre til fire forestillinger i lokalområder gennem sommeren 2019 efter samme koncept, som de forestillinger, der har været afholdt på Murepladsen i Holbæk. Fonden Sidesporet ønsker at binde forestillingerne op de festivaler og arrangementer, som er planlagt i lokalområderne i sommeren 2019. Derfor skriver administrationen til lokalområderne for at høre om deres interesse og mulighed for blive vært for forestillinger fra Den Levende Børnekultur i forbindelse med lokale events i sommeren 2019. På baggrund at lokalområdernes tilbagemelding fastlægges de tre til fire forestillinger i lokalområderne.

Der lægges op til, at forestillingerne vil være gratis.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Punkt 1 Godkendes.

Punkt 2 Godkendes.

 

124. Beslutning om samarbejdsaftale 2019-2022 med Fonden Galeasen Hjalm

Beslutning om samarbejdsaftale 2019-2022 med Fonden Galeasen Hjalm

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. godkender samarbejdsaftale 2019-2022 med Fonden Galeasen Hjalm.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune og Fonden Galeasen Hjalm har indgået en samarbejdsaftale for perioden 2016-2018, som udløber den 31. december 2018.

 

Kultur og Fritid har udarbejdet samarbejdsaftale for perioden 2019-2022 med Fonden Galeasen Hjalm

 

Af samarbejdsaftalen fremgår det,

 

 • at fonden er ansvarlig for sejladsen. Fonden har i nuværende periode overdraget ansvaret for sejladserne til NV-Pro.
 • at såfremt der i kontraktperioden er et ønske om at overdrage sejladsforpligtelsen til tredjemand, skal dette godkendes af Holbæk Kommune.
 • at der i perioden maj-oktober sejles 15 sejladser med grundskoleelver fra Holbæk Kommune. Sejladserne kan afholdes i samarbejde med andre aktører f.eks. Kystlivscentret, efter anvisning fra Holbæk Kommune.
 • at Hjalm stilles vedlagsfrit til rådighed for SKVULP

 

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Aftalen med Fonden Galeasen Hjalm understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Det maritime liv”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil give fjordliv og kystkultur en central rolle i fritidslivet og undervisningen af børn og uge”.


Økonomiske konsekvenser

Kultur og Fritid har afsat budget til samarbejdsaftalen med Fonden Galeasen Hjalm.

 

I 2019 ydes tilskud på 219.000 kr., i 2020 ydes tilskud på 224.000 kr., i 2021 ydes tilskud på 229.000 kr. og i 2022 ydes tilskud på 234.000 kr.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab godkendte den 22. februar 2016 samarbejdsaftalen med Fonden Galeasen Hjalm 2016-2018.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Godkendt.caseno14-84002_#4770267_v2_samarbejdsaftale 2019-2021 - pfd udgave.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale 2019-2021 - pfd udgave


125. Beslutning om Administrationsgrundlag for Kultur og Fritidsområdet 2019

Beslutning om Administrationsgrundlag for Kultur og Fritidsområdet 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Administrationsgrundlaget for kultur og fritidsområdet for 2019 godkendes som fremlagt af administrationen.

 


Beskrivelse af sagen

Administrationsgrundlaget fastsætter rammer og kriterier for udmøntning af puljer, tilskud og anden støtte relateret til kultur- og fritidsområdet.

I slutningen af et kalenderår bliver administrationsgrundlaget revideret og en ny version, som gælder for det efterfølgende kalenderår, behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

dette møde behandles administrationsgrundlaget for kalenderåret 2019.

 

Høring Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har haft administrationsgrundlaget for 2019 i høring og gennemgik dokumentet på møde den 24. oktober 2018. Folkeoplysningsudvalget kan overordnet godkende det nye administrationsgrundlag. Dog kan Folkeoplysningsudvalget ikke godkende administrationsgrundlagets vilkår om, at foreninger, som modtager tilskud fra Holbæk Kommune, skal indsende det fulde foreningsregnskab, som offentliggøres på kommunens hjemmeside. Dette fremgår af administrationsgrundlagets afsnit 2, Aftenskoler, Afsnit 3 Foreninger og afsnit 7, Regnskabsprincipper.

Administrationen bemærker, at baggrunden for Holbæk Kommunens krav om at modtage de fulde årsregnskaber og offentliggøre disse, sker ud fra et ønske om at sikre gennemsigtighed i uddelingen af kommunale midler og med hjemmel i folkeoplysningslovens § 33, stk. 6 og stk. 9.
I bilag til denne sag er folkeoplysningsudvalgets høringssvar fuldt beskrevet sammen med administrationens bemærkninger hertil og begrundelsen for, at administrationen indstiller, at det fremlagte administrationsgrundlag godkendes.

 

Indholdsmæssige ændringer

I udkast til Administrationsgrundlag for 2019, er der lavet nogle få tilretninger (markeret med gult), samt nogle få ord/sætninger, der helt skal fjernes (markeret med rødt):

 

 • Side 4 – 1. – nyt afsnit om indhentelse af børneattester og opbevaring af dokumentation for indhentelse af disse.
 • Side 4 – 1. – nyt afsnit – Misligholdelse af kravene.
 • Side 4 – 2. – nyt afsnit om indsendelse af fuldt årsregnskab.
 • Side 7 – 2. – nyt afsnit – Undervisning af borgere med handicap
 • Side 9 – 3. – uddybende afsnit om hvilke aktiviteter der kan godkendes som værende folkeoplysende og dermed tilskudsberettiget, og om hvilke elementer der indgår i administrationens vurdering.
 • Side 12, 4. – nyt afsnit om offentliggørelse af foreninger, som låner kommunale lokaler.
 • Side 12, 4.1. – nyt afsnit om gratis lokaler til øvrige foreninger, såfremt aktiviteten kan støttes af Holbæk Kommune.
 • Side 17, 5. – nyt afsnit om offentliggørelse af foreninger, som låner udendørs faciliteter, herunder kunstgræsbaner.
 • Side 24, 6.10. – Lokalområdernes Udviklingspulje – ny.
 • Side 25, 7. – nyt afsnit om indsendelse af fuldt årsregnskab.
 • Side 26, 7. – nyt afsnit om minimumskrav til Bestyrelsens erklæring.
 • Side 27, 10. Årets Hverdagsmester – ny.

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Godkendt.caseno11-60399_#4730598_v1_forslag til administrationsgrundlag 2019 for kultur og fritid.pdf
caseno11-60399_#4762014_v1_folkeoplysningsudvalgets høringssvar til administrationsgrundlag 2019 - tabel.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Administrationsgrundlag 2019 for Kultur og fritid
Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til administrationsgrundlag 2019 - tabel.pdf


126. Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjær Andersen indstiller, at:

 1. de i bilaget angivne idrætsfaciliteter anvendes indtil ibrugtagningen af Holbæk Sportsby
 2. udgifterne til anvendelsen af disse idrætsfaciliteter dækkes af mindreudgiften til driften af Holbæk Sportsby som følge af den forsinkede ibrugtagning

Beskrivelse af sagen

Ibrugtagelsen af Holbæk Sportsby bliver forsinket og forventes at åbnes for foreninger og andre brugere 22. februar 2019. Det er meddelt til foreninger og brugere på et informationsmøde 1. november 2018. På dette møde blev det meddelt foreningerne, at de kan forblive i deres nuværende faciliteter frem til den nye åbningsdato.

Siden informationsmødet har der været afholdt bilaterale møder med de idrætsforeninger, der bliver pålagt ekstra driftsomkostninger som følge af forsinkelsen. Holbæk Kommune pålægges tillige yderligere driftsomkostninger, idet visse faciliteter skal holdes ekstraordinært åbne i perioden fra 1.januar 2019 til 22. februar 2019.

Det er derfor nødvendigt med en merbevilling på 1.313.000 kr. for at dække disse ekstraordinære driftsomkostninger.


Økonomiske konsekvenser

Som følge af forsinkelsen af Holbæk Sportsby skal en række foreninger forblive i de faciliteter, de anvender på nuværende tidspunkt i perioden 1. januar 2019 til 22. februar 2019.

Det forventes, at udgifterne til driften af disse faciliteter vil udgøre 1.313.000 kr. Disse udgifter dækkes af den mindre driftsbetaling for Holbæk Sportsby.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Punkt 1 indstilles godkendt

Punkt 2 indstilles godkendt

 caseno18-28994_#4769235_v1_beregning af ekstraomkostninger.pdf

Bilag

Beregning af ekstraomkostninger


127. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I efteråret 2018

Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I efteråret 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra Trafikgruppen under Svinninge Lokalfora til Udskiftning af skolevejstavle og fodgængerfelt finansieret af Udviklingspuljen til lokalområder i driftsbudgettet
 2. der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til trafiksikkerhed og fremkommelighedstiltag i samarbejdet med Knabstrup i 2019 på baggrund af ansøgning fra Knabstrup Lokalforening finansieret af Udviklingspuljen til lokalområder i driftsbudgettet for 2018
 3. der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra en lokal gruppe borgere til hastighedsbegrænsning i Kr. Eskilstrup finansieret af Udviklingspuljen til lokalområder i driftsbudgettet
 4. der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra Tuse lokalforum til lys på Tuse byvej finansieret af Udviklingspuljen til lokalområder i driftsbudgettet
 5. der tildeles 400.000 kr. til ansøgningen fra St. Merløse IF Gymnastik – Meget mere Merløse til Multifunktionelt idrætsaktivitetsområde med socialt hyggeområde
 6. der tildeles 425.000 kr. til ansøgningen fra DSI Æglageret til Renovering af tag og loftsrum
 7. der tildeles 99.000 kr. til ansøgningen fra Spirefestival og Hvidegaard til Spirefestival vol. 2 – Øget fællesskab, kunst og bæredygtighed
 8. der tildeles 54.500 kr. til ansøgningen Hagested Lokalforum/beboerforening til Renovering og forbedring af byens fest- og shelterplads
 9. der tildeles 125.000 kr. til ansøgningen fra Tuse Næs Jagtforening til Nyt Klubhus og offentligt areal med shelter, bålplads, grillplads.
 10. der tildeles 55.000 kr. til ansøgningen fra Holbæk Cykelsport – hold Q til Kvindecykling i Holbæk Cykelsport og Holbæk Kommune
 11. der tildeles 98.100 kr. til ansøgningen fra Vipperød Hundegruppe og Vipperød Lokalforum til Vipperød Hundelegeplads
 12. der tildeles 125.000 kr. til ansøgningen fra Visit Holbæk på vegne af lokale fiskeguider, lokale fiskeklubber og lystfiskere til fortsat medlemskab af Fishing Zealand
 13. der tildeles 150.000 kr. til ansøgningen fra Dialog Holbæk til et nyt hus for fællesskab
 14. der tildeles 455.000 kr. til ansøgningen fra Sidesporet til en Flådestation ved Filmtorvet

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har på deres møde d. 8. november 2018 besluttet hvilke ansøgninger, de ønsker at tildele penge fra puljen Rum til Fællesskab.

Puljen Rum til Fællesskab er oprettet for at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling. Der er midler for op mod 4 mio. kr. årligt i puljen.

Da 10 af de anbefalede projekter har særlig interesse for udvalgene for henholdsvis Klima og Miljø og Kultur og Fritid, starter sagen i disse udvalg, som får mulighed for at forholde sig til dem. Beslutningskompetencen ligger i Økonomiudvalget med mindre det er anlægssager. I så fald træffer Kommunalbestyrelsen beslutning. Konkret fordeler det sig som følger:

 • Udvalget for Klima og Miljø skal forholde sig til indstilling 1-4
 • Udvalget for Kultur og Fritid skal forholde sig til indstilling 5-10
 • Økonomiudvalget træffer beslutning i indstilling 5-14
 • Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sag 1-4

Hvad kan der søges penge til i Puljen Rum til Fællesskab

Der søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

 • Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.
 • Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.
 • Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.
 • Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

Et projekt skal altså leve op til mindst et af kriterierne. Der gives tilskud til nyopførelse, istandsættelse af noget eksisterende, forprojekter og driftstilskud. Der kan gives både fuldt tilskud samt med- og mellemfinansiering. For projekter der søger midler over 100.000 kr. er der krav om medfinansiering.

De fulde betingelser kan læses her

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har udvalgt 14 ansøgninger til politisk godkendelse

Puljen Rum til Fællesskab blev oprettet i august 2018 og modtog 22 ansøgninger ved første deadline. Administrationen har screenet alle ansøgninger og vurderet, om de lever op til puljens krav, og om der er lovhjemmel til at yde støtte til projekterne.

Yderligere er der i forbindelser med ansøgninger under sikker færden lavet en administrativ vurdering af, hvad den bedste trafikale løsning er, og der er foretaget en prioritering af disse ansøgninger. Se den fulde vurdering i bilaget.

Ud af de 22 ansøgninger blev 19 lagt op til politisk beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne. To af ansøgningerne var fra henholdsvis Svinninge Forsamlingshus og Hørby Forsamlingshus. Disse ansøgninger bliver ikke taget med i betragtning, da det ikke er lovligt for kommunen at tildele penge til aktiviteter i forsamlingshuse der underbygger deres mulighed for at udleje lokaler. Midler til dette virker konkurrenceforvridende for andre virksomheder der også udlejer lokaler. To ansøgninger fra Svinninge Lokalfora angående trafiksikkerhed har administrationen anbefalet at betragte samlet som én samlet ansøgning.

Puljen er på 4. mio. kr. og der er samlet kommet ansøgninger for 6.889.100 kr.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne valgte på deres møde d. 8. november 2018 at imødekomme 14 af de 19 ansøgninger svarende til et beløb på 3.636.600 kr. Syv af de anbefalede ansøgninger imødekommes konkret som det fremstår i ansøgningerne. Syv ansøgninger imødekommes delvist økonomisk og med forskellige krav til dokumentation og lignende. Disse krav fremgår i Projektudvalgets protokol som er vedhæftet som sidste bilag i denne sag.

Præsentation af ansøgninger

I bilag 1 finder i et overblik og en kort beskrivelse af hver af de 19 ansøgninger som puljen modtog. De første 14 er præsentationen af de ansøgninger som Projektudvalget har valgt at indstille til godkendelse. Ansøgninger i deres fulde længde er til at finde i de efterfølgende bilag.


Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 12. september 2018, at der inden for rammen af Udviklingspuljen blev oprettet puljen Rum til fællesskab på 4. millioner kroner årligt.

Såfremt alle indstillinger imødekommes, bruges 3.636.600 kr. af de afsatte 4 mio. kr. finansieret af Udviklingspuljen til lokalområder i driftsbudgettet.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens godkendelse af puljen Rum til Fællesskab


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Punkterne 5-10 indstilles godkendt.

 caseno18-1395_#4761784_v1_bilag til indstilling 1) trafikgruppen under svinninge lokalforum.pdf.pdf
caseno18-1395_#4761785_v1_bilag til indstilling 2) knabstrup lokalforening.pdf.pdf
caseno18-1395_#4761789_v1_bilag til indstilling 3) kr. eskilstrup, hastighedsbegræsning.pdf.pdf
caseno18-1395_#4761793_v1_bilag til indstilling 4) tuse lokalforum.pdf.pdf
caseno18-1395_#4761795_v1_bilag til indstilling 5) meget mere merløse.pdf.pdf
caseno18-1395_#4761798_v1_bilag til indstilling 6) spirefestival og hvidegaard.pdf
caseno18-1395_#4761802_v1_bilag til indstilling 7) vipperød hundegruppe og vipperød lokalforum.pdf
caseno18-1395_#4761804_v1_bilag til indstilling 8) hagested lokalforumbeboerforening.pdf
caseno18-1395_#4761808_v1_bilag til indstilling 9) visit holbæk.pdf
caseno18-1395_#4761809_v1_bilag til indstilling 10) tuse næs jagtforening.pdf
caseno18-1395_#4761810_v1_bilag til indstilling 11) holbæk cykelsport.pdf
caseno18-1395_#4761811_v1_bilag til indstilling 12) dsi æglageret.pdf
caseno18-1395_#4761817_v1_bilag til indstilling 13) dialog holbæk - nyt hus til fællesskab.pdf
caseno18-1395_#4761818_v1_bilag til indstilling 14) sidesporet.pdf
caseno18-1395_#4761826_v1_ansøgninger som pulo ikke anbefaler at imødekomme.pdf
caseno18-1395_#4761835_v1_administrationens prioritering af ansøgninger om sikker færden under rtf - efterår 2018.pdf
caseno18-1395_#4761833_v1_beslutningsreferat fra projektudvalget for udvikling af lokalområdernes behandlingen af ansøgningern.pdf
caseno18-1395_#4768930_v1_bilag 1 - oversigt og kort beskrivelse af det ansøgte projekt til puljen rtf - efterår 2018 til kmu,.pdf

Bilag

Bilag til indstilling 1) Trafikgruppen under Svinninge lokalforum.pdf
Bilag til indstilling 2) Knabstrup Lokalforening.pdf
Bilag til indstilling 3) Kr. Eskilstrup, hastighedsbegræsning.pdf
Bilag til indstilling 4) Tuse lokalforum.pdf
Bilag til indstilling 5) Meget Mere Merløse.pdf
Bilag til indstilling 7) Spirefestival og Hvidegaard
Bilag til indstilling 11) Vipperød Hundegruppe og Vipperød Lokalforum
Bilag til indstilling 8) Hagested Lokalforumbeboerforening
Bilag til indstilling 12) Visit Holbæk
Bilag til indstilling 9) Tuse Næs Jagtforening
Bilag til indstilling 10) Holbæk Cykelsport
Bilag til indstilling 6) DSI Æglageret
Bilag til indstilling 13) Dialog Holbæk - nyt hus til fællesskab
Bilag til indstilling 14) Sidesporet
Ansøgninger som PULO ikke anbefaler at imødekomme
Administrationens Prioritering af ansøgninger om Sikker færden under RTF - Efterår 2018
Beslutningsreferat fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes behandlingen af ansøgningerne til puljen Puljen Rum til Fællesskab - efteråret 2018
Bilag 1 - Oversigt og kort beskrivelse af det ansøgte projekt til puljen RTF - efterår 2018 til KMU, ØU og KB endelig


128. Beslutning om budgetrevision 4 2018

Beslutning om budgetrevision 4 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. at der foretages bevillingsberigtigelse ved at buffer til uforudsete udgifter anvendes til dækning af:
  1. merforbrug på folkeskoler på 13.400.000 kr.
  2. merforbrug på administration på ”Alle kan bidrage” 4.500.000 kr.
  3. 500.000 kr. på tværgående sagsbehandling jf. beslutning i budgetaftalen

Herudover anvendes:

 1. 1.000.000 kr. fra buffer til uforudsete udgifter samt 9.700.000 kr. af mindreforbrug på kommunal medfinansiering til dækning af merforbrug på politikområde voksenspecialområdet og politikområde skoler
 1. der gives tillægsbevilling på 5.432.000 kr. til deponering af udgift til lejemål finansieret af kommunal medfinansiering
 2. der udarbejdes handleplaner til fremlæggelse i nedenstående udvalg primo januar 2019 og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019 med henblik på at imødegå forventede økonomiske udfordringer i udvalgene
  1. Udvalget for Børn og Skole
  2. Udvalget for Beskæftigelse
  3. Udvalget for Ældre og Sundhed
  4. Socialudvalget
 3. budgetrevision 4 godkendes

Beskrivelse af sagen

Samlet

Kommunalbestyrelsen godkendte i september budgetrevision 3. Resultatet ved budgetrevision 3 var et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på samlet 72,9 mio. kr. Dette indeholder også overførsler fra 2017 til 2018. Resultatet af budgetrevision 4 viser et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 176,6 mio. kr. og viser dermed en forbedring i forhold til budgetrevision 3.

Forbruget opgjort ved BR4 bærer præg af, at de styringsmæssige tiltag, som blev igangsat i 2017, har haft indflydelse på organisationens økonomistyring og dermed på forbruget i 2018.

 

Drift

I 2018 er der mindreforbrug på langt de fleste områder. Det gælder såvel løn som øvrig drift.

På baggrund af dette forventes derfor mindreforbrug på driften på 109,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på driften skyldes primært:

 • Forventede mindreudgifter på 26 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.
 • Forventede mindreudgifter på 10 mio. kr. på dagpasningsområdet
 • Forventede mindreudgifter på 7 mio. kr. på kultur- og fritidsområdet
 • Forventede mindreudgifter på ældreområdet på 25 mio. kr.
 • Forventede mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 25 mio. kr.
 • Ikke forbrugte puljer på 34 mio. kr. under Økonomiudvalget, herunder bl.a. buffer til uforudsete udgifter, udviklingspulje til lokalområder og barselspulje

 

Skoleområdet trækker i den modsatte retning med et forventet merforbrug på 20 mio. kr. Herudover forventes et merforbrug på Socialudvalget på 6 mio. kr.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 80,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. Herudover forventes merindtægt på 43,8 mio. kr. i som kommer fra indtægter fra salg af grunde og ejendomme, der modregnes i anlægsudgifterne.

 

Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget

Det korrigerede budget for 2018 indeholder 126 mio. kr. som er overført fra 2017 på drift, anlæg og deponering. Herudover er tilskud og udligning reguleret med 48 mio. kr. på baggrund af midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud jf. styringsprincip 3. Det betyder, at der samlet set er givet tillægsbevillinger for 174 mio. kr. i løbet af året.

Det er på denne baggrund, at det forventede mindreforbrug på samlet set 176,6 mio. kr. skal ses. Hvis der ses på afvigelsen i forhold til oprindeligt budget, er der kun tale om et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

 

Mindreforbruget på 176,6 mio. kr. består af:

 

                           Mindreudgifter på driften på 109,7 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget en mindreudgift på 70,3 mio. kr.)

                           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 2,5 mio. kr. (i forhold til oprindeligt forbrug en mindreindtægt på 50,1 mio. kr.)

                           Mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 15,8 mio. kr.)

                           Mindreforbrug på 43,8 mio. kr. i forbindelse indtægter fra salg af grunde og ejendomme, samt udgifter forbundet med salg og byggemodningsudgifter (i forhold til oprindeligt budget et mindreforbrug på 39,8 mio. kr.)

                           Merforbrug på deponeringer på 11,5 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 44,3 mio. kr.)

 

Det oprindelige budget lagde op til en kassestyrkelse på 38,9 mio. kr. Den nuværende kassestyrkelse forventes at blive på 41,7 mio. kr.

Det forventede årsresultat kan derfor opsummeres som følger:

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

Forventet regnskab 2018 BR4

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR4

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2018 BR4

Indtægter

-4.344,5

-4.296,9

-4.294,4

2,5

-50,1

Driftsudgifter

4.098,5

4.138,0

4.028,3

-109,7

70,3

-serviceudgifter

2.821,7

2.860,1

2.794,2

-65,9

27,5

-overførsler

901,5

902,6

875,8

-26,8

25,7

-andet ej service

375,4

375,3

358,3

-17,0

17,1

Renter

21,7

21,7

21,7

0,0

0,0

Anlæg

154,2

211,1

130,2

-80,9

24,0

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

31,1

61,0

72,5

11,5

-41,4

Resultat i alt

-38,9

134,9

-41,7

-176,6

2,8

Kasseopbygning

38,9

-134,9

41,7

176,6

-2,8

Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i Kommunalbestyrelsen + barselsudligningsordning.

 

Forbruget på servicerammen for 2018 forventes at ligge 27,5 mio. kr. under det oprindelige budget afsat til serviceudgifter. Der forventes altså, at forbruget på områder inden for servicerammen ligger under det budgetterede hertil og det drejer sig primært om midler på udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

 

Selvom der samlet set er mindreforbrug på driften er der enkelte politikområder med merforbrug. Det betyder, at der ved BR4 foretages bevillingsberigtigelse, således at alle politikområderne har bevillinger til at afholde de forventede udgifter. Herudover udmøntes buffer til uforudsete udgifter her ved BR4.

Bevillingsberigtigelse

Jf. Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal politikområder med forventet merforbrug sikres bevilling til at dække de forventede udgifter, der er på politikområdet. Ved BR4 drejer det sig om politikområderne Skoler og Voksenspecialområdet. En stor del af merforbruget på politikområde Skoler forventes dækket af udmøntningen af buffer til uforudsete udgifter, som beskrevet nedenfor. Efter udmøntning af buffer til uforudsete udgifter og øvrige omplaceringer, resterer der 6,9 mio. kr. på politikområde Voksenspecialområdet og 3,8 mio. kr. på politikområde Skoler.

Udover den resterende del af buffer til uforudsete udgifter er det nødvendigt at omplacere 9,7 mio. kr. for at dække merforbruget på politikområde Voksenspecialområdet samt politikområde Skoler. Dette foreslås omplaceret fra mindreforbruget på kommunal medfinansiering.

 

Udmøntning af buffer til uforudsete udgifter.  

Buffer til uforudsete udgifter foreslås udmøntet til at dække merforbruget på de 4 folkeskoler på 13,4 mio. kr., merforbruget på administration på ”Alle kan bidrage” på 4,5 mio. kr. samt til tværgående sagsbehandling på 0,5 mio. kr. Når disse 3 poster er finansieret, resterer der 1 mio. kr., som foreslås anvendt til bevillingsberigtigelsen nævnt ovenfor.

 

Tabelmæssigt ser bevillingsberigtigelse og udmøntning af buffer til uforudsete udgifter således ud

Mio. kr. (+ området tilføres budget, - området reduceres i budget)

Udmøntning af buffer til uforudsete udgifter

Bevillings-berigtigelse

Folkeskoler

13,4

 

Administration

4,5

 

Tværgående sagsbehandling

0,5

 

Bevillingsberigtigelse

1,0

-1,0

Politikområde skoler udover folkeskoler

 

3,8

Politikområde Voksenspecialområdet

 

6,9

Kommunal medfinansiering

 

-9,7

Buffer til uforudsete udgifter

-19,4

 

I alt

0,0

0,0

Note: Buffer til uforudsete udgifter er på 19,4 mio. kr., da der tidligere er truffet beslutning om tilskud til NVPRO på 0,6 mio. kr. i byråd i 2017

 

Uddybende forklaringer på afvigelser

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. ved BR4. Det skyldes primært mindreforbrug på integration, kontanthjælp og beskæftigelsesindsatser. Der er merforbrug på førtidspension, A-dagpenge og sygedagpenge. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med, at kommunens indtægter under budgetgarantien er reduceret som følge af midtvejsreguleringen, som blev givet som tillægsbevilling på tilskud og udligning ved BR3. Der blev midtvejsreguleret med godt 30 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifter.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr. på hele udvalget. Skoleområdet forventes at have et merforbrug på 20 mio. kr., der foreslås bevillingsberigtiget her ved BR4. Der forventes merforbrug til privatskoler og efterskoler på knap 7 mio. kr. mio. kr. og merforbrug på godt 13 mio. kr. til folkeskoler, hvoraf knap 3 mio. kr. er overført fra 2017. Merforbruget på folkeskolerne foreslås her ved BR4 dækket fra buffer til uforudsete udgifter. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug på 9 mio. kr.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 52,9 mio. kr. på området. Kommunal medfinansiering af sygehusudgifter har et mindreforbrug på 26 mio. kr. Indførelsen af sundhedsplatformen har betydet stor usikkerhed omkring udgifterne til kommunal medfinansiering. Den usikkerhed gør sig stadig gældende på nuværende tidspunkt. Mindreforbruget her foreslås sammen med buffer til uforudsete udgifter anvendt til finansiering af bevillingsberigtigelsen.

Der er mindreforbrug på eksterne puljer på 10,6 mio. kr., mindreforbrug på ældrepleje på 17,0 mio. kr. (herunder elever 4 mio. kr.), mindreforbrug på hjælpemidler på 5 mio. kr. og et merforbrug på ældreboliger på 6,3 mio. kr.

 

Socialudvalget:

Der forventes et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. på området. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 6,9 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der bevillingsberigtiges på voksenspecialområdet.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Dette skyldes, at en række beløb fra puljer og fondsmidler først forventes anvendt i 2019.

 

Udvalget for Klima og Miljø

Budgettet for udvalget forventes at balancere.

  

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 40,4 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår i mindreforbruget. Buffer til uforudsete udgifter på 19,4 mio. kr. forudsættes udmøntet ved denne budgetrevision som beskrevet ovenfor. Herudover forventes mindreforbrug på 15 mio. kr. en lang række puljer, bl.a. puljer til lokalområder, barselsudligning, kompetencemidler mv.

 

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 80,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. De vigtigste mindreforbrug udgøres af Sportsbyen og skimmelsvampssanering i St. Merløse. Yderligere mindreforbrug kan ses af bilag 3.

Herudover forventes merindtægt på 43,8 mio. kr. i forbindelse indtægter fra salg af grunde og ejendomme, udgifter forbundet med salg og byggemodningsudgifter

 

Tilskud og udligning

På tilskud og udligning er der en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. Der forventes merforbrug til tilbagebetaling af grundskyld.

Der blev ved BR3 givet en tillægsbevilling til midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti, p/l samt beskæftigelsestilskud for i alt 47,6 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget er der derfor på tilskud og udligning en samlet mindreindtægt på 50,1 mio. kr.

 

Finansforskydninger

Der forventes et merforbrug på 11,5 mio. kr. Merforbruget skyldes grundkapitalindskud på Ny Taastrupvej 2. Salgsindtægten fra samme ejendom er en del af merindtægten på salg under anlæg.

 

Overblik på forventet forbrug på drift på udvalg sammenholdt med budget 2019

I lighed med BR4 i 2017 gives der ved BR4 i år et kort overblik omkring situationen på de enkelte udvalg i forhold til budget 2019

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der ses en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og førtidspensionister i forhold til budgetforudsætningerne for 2019. Dette imødegås delvist af en forventning om mindreudgift til integration. Samlet set ses der en udfordring med at holde budgettet for 2019, som i forvejen er tilpasset i nedadgående retning.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Børn og Skole:

På dagtilbudsområdet er der et forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr., som ikke kan bruges til at finansiere merforbrug på skolerne, jf. politisk beslutning. Derfor forventes beløbet  overført til 2019. På skoleområdet er der et forventet merforbrug på 20 mio. kr. og selvom området er tildelt ekstra penge i budgettet for 2019, er området økonomisk presset i forhold til resultatet for 2018. Budgettet for udvalget for 2019 forventes derfor som helhed at kunne holde. Men politikområde skoler forventes ikke at kunne holde budgettet.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner på politikområde skoler, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Budgettet for 2019 forventes at kunne holde. Der ses dog en bekymrende udvikling på udgifterne omfattet af den mellemkommunale refusion. Mellemkommunale refusioner omhandler betaling af Holbæk Kommunes ældre borgeres anvendelse af tilbud i andre kommuner samt andre kommuners betaling for ældre borgeres anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune. Der ses et fald i andre kommuners anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune og det udfordrer økonomien på området.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Socialudvalget:

Der forventes i 2018 et merforbrug på voksenspecialområdet på 6,9 mio. kr. Udgiftspresset forventes at fortsætte ind i 2019 bl.a. på midlertidige botilbud, botilbud generelt og beskyttet beskæftigelse. Da børnespecialområdet kun har et lille mindreforbrug og der samtidig er pres på området er der for nuværende en forventning om merforbrug i 2019 på udvalget.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Budget 2019 forventes at kunne holde

Udvalget for Klima og Miljø

Budget 2019 forventes at kunne holde

Økonomiudvalget:

Budget 2019 forventes at kunne holde

 

 

Likviditet

På likviditetsområdet er der følgende prognose. 

 

 

I prognosen var det forudsat, at der skulle overføres 40 mio. kr. på drift samt at alle anlægsmidler blev anvendt i 2018. Da såvel drift som anlæg forventer et mindre forbrug end forudsætningen er den faktiske likviditet over prognosen. Forudsætningen om deponeringsfrigivelse af 50 mio. kr. fra salg i tidligere år er endvidere indfriet i 2018.

 

Omplaceringer og tillægsbevillinger

Ved budgetrevision 4 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer. Herudover indstilles som beskrevet ovenfor udmøntning af buffer til uforudsete udgifter samt bevillingsberigtigelse

 

De tekniske omplaceringer drejer sig hovedsageligt om udmøntning af puljer til de korrekte områder. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.

 

Når der omprioriteres mellem politikområder, kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Udvalget for Kultur og Fritid tager budgetrevision 4 til efterretning for så vidt angår udvalgets eget ressort.

 caseno18-15744_#4768758_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768760_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768761_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter renter anlæg finansiering.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768762_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768749_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768751_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768752_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768753_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768755_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768756_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter Renter Anlæg Finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf


129. Drøftelse af rammer for fordeling af ressourcer til foreninger

Drøftelse af rammer for fordeling af ressourcer til foreninger

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsesssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter rammerne for fordeling af ressourcer til foreninger, herunder den samlede tilskudsstruktur og puljer

Beskrivelse af sagen

Formålet er at fortsætte drøftelserne fra sidste udvalgsmøde om fordeling af ressourcer til foreninger, herunder den samlede tilskudsstruktur og puljer.

På mødet gives en ny introduktion til området, som indeholder et revideret oplæg baseret på udvalgets drøftelser ved sidste udvalgsmøde.

På mødet vil det også blive belyst, hvilke parametre der evt. kan inddrages ved fordeling af ressourcer, så fordelingen understøtter Kultur- og Fritidspolitikken samt kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2018.

Et parameter kunne fx være i højere grad at understøtte fællesskabsorienterede aktiviteter, som forebygger ensomhed og understøtter bevægelse i aldersgruppen 60+.


Sagshistorik, henvisninger

31.10.2018 – KFU punkt 115 – Drøftelse af rammer for fordeling af ressourcer til foreninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Udsættes til næste udvalgsmøde.

 

130. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport 2017

Orientering om Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport 2017

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Årsrapport 2017 for Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalgets årsrapport udarbejdes én gang årligt og beskriver de forskellige tilskudsordninger inden for folkeoplysningsområdet. Endvidere indeholder årsrapporten en oversigt over de udviklingsprojekter og tiltag, som Folkeoplysningsudvalget har givet tilskud til.

Rapporten giver en status på og analyse af udviklingen inden for forenings- og aftenskoleområdet.

De vigtigste pointer i Årsrapport 2017 er:

-         Fald i aftenskolernes undervisningstimer

-         Uændrede antal kursister i aftenskolernes i årene 2016 og 2017

-         Vi har en foreningsdeltagelse i Holbæk Kommune på 40,1 % af alle holbækkere

-         Fald på 27 i antallet af folkeoplysende idrætsforeninger

-         Fastholdelse med stigende tendens af medlemmer i folkeoplysende idrætsforeninger

-         Der blev uddelt 128.370 kr. fra 60+ foreningspuljen i 2017


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Udsættes til næste udvalgsmøde.

 

131. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 28. november 2018

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 28. november 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

 

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

 

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun

er adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

132. Drøftelse af visionsplan 2020 for Andelslandsbyen Nyvang

Drøftelse af visionsplan 2020 for Andelslandsbyen Nyvang

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Visionsplan 2020 for Andelslandsbyen Nyvang drøftes

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Andelslandsbyen Nyvang har udarbejdet en ”.Visionsplan 2020”. Formålet med dagens drøftelse er at give Udvalget for kultur- og fritid indsigt i denne plan, at give bestyrelsen for Andelslandsbyen Nyvang mulighed for at drøfte indsatser og strategier med udvalget herunder drøfte mulighed for kommunal opbakning til indsatserne.

På mødet præsenterer formanden og et bestyrelsesmedlem for Andelslandsbyen Nyvang Visionsplan 2020 for udvalget.

 

Visionsplan 2020 omfatter i korte træk følgende indsatser:

 • Andelslandsbyen Nyvang skal være en attraktion på nationalt og internationalt niveau
   
 • Andelslandsbyen Nyvang skal være førende i Danmark i forhold til at anvende sanselig formidling og historisk levendegørelse som bærende formidlingsprincipper
   
 • Andelslandsbyen Nyvang skal være et af de bedst besøgte historiske oplevelsescentre i Danmark

  Andelslandsbyen Nyvang skal være videnscenter for andelsbevægelsens historie og med dette historiske afsæt medvirke til at vise vejen for, hvordan der kan udvikles nye deleøkonomiske og folkelige fællesskaber i det 21. århundredes samfund
   
 • Andelslandsbyen Nyvang skal medvirke til at fastholde kendskabet til gamle håndværk og husflidsteknikker og levendegøre dem overfor vores gæster. Samtidigt skal Nyvang skabe rammerne for, at nye generationer får mulighed for at stifte bekendtskab med og prøve kræfter med de gamle håndværk og derigennem vække interessen for ”håndens arbejde”
   
 • Andelslandsbyen Nyvang skal være sit samfundsansvar bevidst, være aktiv deltager i Holbæks og andre kommuners bosætnings-, turisme, erhvervs, uddannelses-, arbejdsmarkeds-, senior-og integrationspolitik og indgå i relevante offentlige og private partnerskaber.

Andelslandsbyen modtager et årlig driftstilskud fra Holbæk Kommune. Den nuværende driftsaftale løber frem til den 31. december 2020. Driftstilskuddet er fastlagt således i aftaleperioden:

2018

4,7 mio. kr.

2019

4,6 mio. kr.

2020

4,5 mio. kr.

 

 


Økonomiske konsekvenser

Ifald udvalg eller kommunalbestyrelse ønsker at involvere sig yderligere i andelslandsbyens indsatser, skal dette finansieres fra puljemidler og/eller uforbrugte overførsler mellem 2018 og 2019, eller ved prioriteringer til kommende budgetforhandlinger.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Drøftet.caseno11-60155_#4764166_v1_andelslandsbyens visionsplan. - vision2020andelslandsbyennyvang.pdf.pdf

Bilag

Andelslandsbyens visionsplan. - vision2020andelslandsbyenNyvang.pdf


133. Underskriftsark

Underskriftsark