UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Brorfelde Observatorium

STARTTIDSPUNKT

25-09-2018 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

25-09-2018 18:00:00


PUNKTER

97. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 25. september 2018
98. Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen
99. Beslutning om bevilinger fra Lokalområdernes Udviklingspulje
100. Beslutning om partnerskabsaftale vedr. Idræt på Fælleden
101. Beslutning om driftskontakt til Jernløse Hallen
102. Beslutning om partnerskab om Røgfri fremtid
103. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Kultur og Fritids ordinære møder i 2019
104. Beslutning om samarbejde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder
105. Orientering om Brorfelde Obervatorium
106. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 25. september 2018
107. Underskriftsark97. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 25. september 2018

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 25. september 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag.
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 25. september 2018.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2018
Godkendt.
98. Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen

Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:
 
 1. at den eksisterende samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen med en restløbetid til og med 2021 ændres til at omfatte årene 2019 og 2020 med uændret tilskudsramme
   

Beskrivelse af sagen
Bestyrelsen for Fonden Holbæk i Pinsen ønsker at genforhandle den eksisterende 4-årige samarbejdsaftalen (2018 – 2021) med Holbæk Kommune, således at den løber i årene 2019 – 2020 med den samme samlede tilskudsramme som i den eksisterende aftale. Bestyrelsen har en forventning om, at man i en ny 2-årig aftaleperiode kan øge besøgstallet fra 15.000 årligt til 40.000. Endvidere forventer bestyrelsen, at man kan øge erhvervssponsorater fra de nuværende 200.000 kr. (2018) til 500.000 kr. årligt.
 
Baggrund
Byrådet godkendte den 11. juni 2014 en eventstrategi for den årlige begivenhed ”Holbæk i Pinsen”. Formålet var at skabe en stor årlig event, som kunne bringe hele kommunen sammen på tværs af lokalområderne.
 
Der har været eksperimenteret med forskellige koncepter for eventen. I 2015 blev Fonden Holbæk i Pinsen (HIP) stiftet med det overordnede formål ”at tilrettelægge og gennemføre en årlig tilbagevendende unik, større udendørs kvalitetskulturbegivenhed på Holbæk Havn og fjord”. Samtidig indgik Holbæk Kommune en samarbejdsaftale med HIP – i første omgang en 3-årig periode.
 
HIP stod for eventen i 2016 med ”Skvulp – Holbæk Havnekulturfestival”, som siden har været det faste koncept. Bestyrelsen for HIP arbejder alle frivilligt.
 
Den 8. november 2017 godkendte et flertal i byrådet en ny 4- årig samarbejdsaftale med HIP for årene 2018 – 2021. I aftalen forpligter HIP sig til at arbejde målrettet for at nå et årligt besøgstal på 15.000 i aftaleperioden. Det kommunale tilskud i aftalen er:
 
År
Tilskud
2018
1,5 mio. kr.
2019
1,5 mio. kr.
2020
1,3 mio. kr.
2021
1,1 mio. kr.
 
Nyt aftalegrundlag
Konceptet med Skvulp har stor lokal opbakning. Så meget at bestyrelsen for HIP tror på, at eventen har potentiale til at vokse betydeligt i de kommende år, men det kræver en investering i form af øgede økonomiske ressourcer.
 
I 2019 er Holbæk Kommune vært for Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne. Arrangementet indgår som en del af Skvulp 2019 og vil tiltrække mange besøgende. Bestyrelsen for HIP ønsker at holde momentum i de efterfølgende år.  Bestyrelsen tror på, at man kan nå besøgstal på mindst 40.000 pr. år i stedet for de 15.000 pr. år, som er målet i den nuværende samarbejdsaftale. Derfor ønsker bestyrelsen, at den eksisterende aftale komprimeres således, at midlerne for 2019 – 2021 anvendes i årene 2019 og 2020. Det vil sige, at aftalen udløber et år tidligere men med samme kommunale tilskudsramme: Dermed vil tilskudsrammen i en ny aftale være således være således:
 
År
Tilskud
2019
1,95 mio. kr.
2020
1,95 mio. kr.
 
Ud over det kommunale tilskud har bestyrelsen for HIP en forventning om, at de kan øge erhvervssponsorater til Skvulp. I 2018 har der været rejst erhvervssponsorater for 200.000 kr. Dette forventer bestyrelsen, set i lyset af et højere besøgstal, at kunne forøge til 500.000 kr. pr år i henholdsvis 2019 og 2020.
 

Økonomiske konsekvenser
Hvis den ny samarbejdsaftale med HIP godkendes, har det den økonomiske konsekvenser, at det resterende budget i den nuværende aftale på 3,9 mio. kr. anvendes inden for 2 budgetår i stedet for oprindeligt 3 år.
 
Budgetår
Nuværende aftale
Ny aftale
2019
1,5 mio. kr.
1,95 mio kr.
2020
1,3 mio.kr.
1,95 mio. kr.
2021
1,1 mio. kr.
-
I alt
3.9 mio. kr.
3,9 mio. kr.
 
Erhvervssponsorater
År
Nuværende aftale*
Ny aftale
2019
200.000 kr.
500.000 kr.
2020
200.000 kr.
500.000 kr.
2021
200.000 kr.
-
I alt
600.000 kr.
1 mio. kr.
*2018 tal
 
Besøgstal
År
Nuværende aftale
Ny aftale
2019
15.000
40.000
2020
15.000
40.000
2021
15.000
-
I alt
45.000
80.000
 
I 2020 skal der tages politisk stilling til, om der skal indgået en ny samarbejdsaftale med virkning fra 2021 med HIP og i givet fald afsættes budget herfor.
 

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets dagsorden den 8. november 2017: Punkt 213: Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018 - 2021
Byrådets dagsorden den 11. juni 2014: Punkt 89: Beslutning om vedtagelse af eventstrategi i Holbæk Kommune
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Indstilles godkendt under forudsætning af, at midlerne tilføres KFU i 2019 og 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Sagen sendes tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid, med henblik på præcisering. Det fremgår ikke tydeligt af sagen, om Udvalget i deres indstilling er opmærksom på, at der ikke vil være midler i 2021, hvis midlerne for 2019, 2020 og 2021 anvendes i løbet af de første to år.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2018
Udvalget indstiller, at aftalen med SKVULP ændres, så de samlede kommunale midler anvendes i 2019 og 2020, og der ikke er kommunale midler til et arrangement i 2021.
Et flertal bestående af A, V, L og B indstiller, at denne finansiering samtidig håndteres indenfor KFU´s egne overførsler mellem budgetår. Et mindretal bestående af O er imod dette.
99. Beslutning om bevilinger fra Lokalområdernes Udviklingspulje

Beslutning om bevilinger fra Lokalområdernes Udviklingspulje

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. træffer beslutning om tildeling af fire bevillinger à 75.000 kr. fra Lokalområdernes Udviklingspulje
 

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen ønsker gennem Lokalområdernes Udviklingspuljen at støtte borgernes arbejde med udvikling og forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by. Derfor har Kommunalbestyrelsen afsat 300.000 kr. til uddeling i 2018.
 
Der er modtaget seks ansøgninger, der er gennemgået og vurderet af administrationen.
 
Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til de vedtagne kriterier:
”Der kan søges penge til initiativer eller projekter, der:
 1. bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
 2. kommer det lokale fællesskab til gavn
 3. kommer en bred kreds af borgere til gavn”
 
Ansøgning 1: Foreningen Makvärket
Der er ansøgt om tilskud til gennemførelse af et 2-årigt undervisningsforløb i akroyoga.
Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til kriterie 2 og 3, men der er en juridisk vurdering af, at det alene er det budgetterede udstyr, der er støtteværdigt. Det resterende budget har karakter af driftsstøtte til Makvärket.
Fælles-skaberne indstiller derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.
 
Ansøgning 2: Projektgruppe bestående af Kulturgruppen, Tornved Lokalhistoriske Forening, Jyderup Musikforening og Jyderup Erhvervsforening
Der er ansøgt om tilskud til teknisk opgradering af Skarridsøsalen i Jyderup.
Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til alle tre kriterier. Skarridssøsalen er ejet af Holbæk Kommune. Der er i forlængelse heraf en juridisk vurdering om, at det forudsættes, at lokalet kun bliver udlånt inden for rammen for kommunalfuldmagtens rammer og eventuel øvrig udlejning sker på markedsvilkår.
Fælles-skaberne indstiller derfor, at ansøgningen imødekommes.
 
Ansøgning 3: KFUM Spejderne Kirke Eskilstrup
Der er ansøgt om tilskud til nyt tørvetag på den lokale spejderhytte.
Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til alle tre kriterier. Der er ingen juridiske forbehold.
Fælles-skaberne indstiller derfor, at ansøgningen imødekommes.
 
Ansøgning 4: St. Merløse Bylaug
Der er ansøgt om tilskud til et overdækket opholdsrum indeholdende hyggeområde midt i St. Merløse beliggende ved den multifunktionelle idræts- og aktivitetsplads (Meget Mere Merløse).
Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til alle tre kriterier. Der er ingen juridiske forbehold.
Fælles-skaberne indstiller derfor, at ansøgningen imødekommes.
 
Ansøgning 5: Grundejerforeningen Bognæs
Der er ansøgt om tilskud til etablering af et rekreativt område med badebro på Bognæs.
Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til alle tre kriterier. Der er et juridiske forbehold omkring den offentlig adgang til det rekreative område, idet adgangen foregår via private matrikler. Vækst og Bæredygtighed har på den baggrund undersøgt og meddelt, at der er tinglyst offentlig adgang til det rekreative område.
Fælles-skaberne indstiller derfor, at ansøgningen imødekommes.
 
Ansøgning 6: Foreningen Skamstrup og omegn
Der er ansøgt om tilskud til energibesparende foranstaltninger, forbedringer og nyanskaffelser til Skamstrup Forsamlingshus.
Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til alle tre kriterier. Den juridiske vurdering er, at det falder uden for kommunalfuldmagtens rammer at give denne form for driftsstøtte til et forsamlingshus.
Fælles-skaberne indstiller derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Uddeling fra Lokalområdernes Udviklingspulje understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Fællesskab, læring og dannelse”. En del af indsatsen i dette tema er: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab”.
 

Øvrige konsekvenser
Lokalområdernes Udviklingspulje indeholder 300.000 kr. i 2018. Uddeling af de fire bevillinger à 75.000 kr. udnytter puljen fuldt ud.
 

Sagshistorik, henvisninger
Kriterierne for Lokalområdernes Udviklingspulje har været forelagt Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, der ikke havde bemærkninger til disse.
Udvalget for Kultur og Fritid godkendte kriterierne på mødet 30. maj 2018.
 
30. maj 2018: Godkendelse af kriterier for Lokalområdernes Udviklingspulje

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2018
Ansøgning 2, 3, 4 og 5 imødekommes.


caseno17-49467_#4698243_v1_ansøgning 6 - foreningen skamstrup og omegn.pdf
caseno17-49467_#4698242_v1_ansøgning 5 - grundejerforeningen bognæs.pdf
caseno17-49467_#4698241_v1_ansøgning 4 - st merløse bylaug.pdf
caseno17-49467_#4698240_v1_ansøgning 3 - kfum spejderne kirke eskilstrup.pdf
caseno17-49467_#4698239_v1_ansøgning 2 - projektgruppe fra jyderup.pdf
caseno17-49467_#4698238_v1_ansøgning 1 - foreningen makvarket.pdf

Bilag

Ansøgning 6 - Foreningen Skamstrup og Omegn
Ansøgning 5 - Grundejerforeningen Bognæs
Ansøgning 4 - St Merløse Bylaug
Ansøgning 3 - KFUM Spejderne Kirke Eskilstrup
Ansøgning 2 - Projektgruppe fra Jyderup
Ansøgning 1 - Foreningen Makvarket


100. Beslutning om partnerskabsaftale vedr. Idræt på Fælleden

Beslutning om partnerskabsaftale vedr. Idræt på Fælleden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. træffer beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland vedr. afvikling af idrætsstævnet Idræt på Fælleden 2019-2021
 

Beskrivelse af sagen
Lørdag 16. juni 2018 afviklede DGI Midt- og Vestsjælland idrætsstævne Idræt på Fælleden på Fælleden i Holbæk. Det skete med deltagelse af ca. 3.000 udøvere og ca. lige så mange gæster. Aktiviteterne omfattede gymnastik, håndbold, fodbold, duathlon og disc golf. Både målt på antal aktiviteter, udøvere og gæster har det første Idræt på Fælleden været en stor succes. Udvalget for Kultur og Fritid gave til Idræt på Fælleden 2018 en underskudsgaranti på 50.000 kr.
 
For at fastholde succesen og det gode tilbud om et stort lokalt idrætsstævne med breddeidræt ønskes der mellem DGI Midt- og Vestsjælland og Holbæk Kommune indgået en partnerskabsaftale for årene 2019-2021.
 
Partnerskabsaftalen sætter rammerne for:
 • Afvikling af Idræt på Fælleden i Holbæk i årene 2019-2021
 • Målgruppe og indhold
 • Økonomi (se nedenfor)
 • Målsætning
 
Økonomi
DGI Midt- og Vestsjælland dækker udgifter forbundet med projektledelse, aktivitetsplanlægning og -afvikling, økonomisk styring, tilmeldinger, markedsføring og samarbejde med lokale foreninger.
 
Holbæk Kommune dækker udgifter forbundet med klargøring af arealer (fx græsslåning, strøm, renovation, skiltning, opstregning af baner), lydanlæg, teltleje, toiletter, samaritter og relevante tilladelser. Der dækkes ikke udgifter til forplejning, lønninger eller anden form for forplejning.
 
Holbæk Kommune betaler selv de omtalte udgifter for et beløb på op til 50.000 kr. pr. år. Beløbet prisfremskrives som beskrevet i partnerskabsaftalen.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Indgåelse af partnerskabsaftale om Idræt på Fælleden understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Natur, fritid og udeliv”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil udnytte vores fjord og natur til at understøtte rekreative oplevelser.”
 

Øvrige konsekvenser
Udvalget for Kultur og Fritid træffer beslutning om at bevilge 150.000 kr. over tre år til opfyldelse af partnerskabsaftalen.
 
Beløbet finansieres fra Eventpuljen, hvorfra der i årene 2019, 2020 og 2021 endnu ikke er bevilget noget.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2018
Godkendt.


caseno17-47545_#4699036_v1_partnerskabsaftale - idræt på fælleden 2019-2021.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale - Idræt på Fælleden 2019-2021


101. Beslutning om driftskontakt til Jernløse Hallen

Beslutning om driftskontakt til Jernløse Hallen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag.
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender driftskontrakt til Jernløse Hallen.
   

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har igennem Kultur- og fritidspolitikken gode erfaringer fra samarbejder med foreninger om driften af idrætsfaciliteter i lokalområderne.
Som eksempler kan nævnes driftsaftaler med brugerne af Vipperød Hallen, Tuse Hallen og Holbæk Svømmehal.
 
Set i det lys har brugerne af Jernløse Hallen henvendt sig til Holbæk Kommune med en tilkendegivelse af, at foreningerne gerne vil stå for driften af Jernløse Hallen efter en tilsvarende driftsaftale.
Det er foreningerne Jernløse Fodbold, Jernløse Gymnastik, Jernløse Håndbold og Jernløse Badminton.
 
Foreningerne er i færd med at stifte en forening ”Fællesskabet Jernløsehallen” som har til formål at drive Jernløsehallen. Foreningerne har tilkendegivet, at ”Fællesskabet Jernløsehallen” forventes stiftet inden udgangen af september 2018.
 
Kultur og Fritidssekretariatet har på baggrund af henvendelsen fra foreningerne været i dialog om udarbejdelsen af en driftskontakt for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020.
 
Efter seneste dialogmøde den 11. september 2018 mellem foreningerne og Kultur og Fritidssekretariatet er der enighed om oplæg til indgåelse af driftskontakt mellem Holbæk Kommune og Fællesskabet Jernløsehallen.
 
Driftskontrakten tager udgangspunkt i de driftsopgaver, der løses i Jernløse Hallen i dag. ”Fællesskabet Jernløsehallen” vil med driftsaftalen selv skulle stå for planlægningen af driftsopgaverne, budget og regnskab, tilsyn og dialog med brugerne, særlig rengøring, indvendig vedligeholdelse og den daglige administration.
 
Fremtidig cafeteriedrift
Den vedlagte driftskontrakt for Jernløse hallen vedrører ikke driften af cafeteriet i Jernløsehallen, som er bortforpagtet.
 
Til orientering, udløber den nuværende forpagtningsaftale den 30. september 2018. Aftalen forventes forlænges frem til og med den 31. december 2018.
 
I løbet af efteråret vil administrationen forestå en annoncering af cafeteriedriften med henblik på, at kunne indgå en ny længerevarende aftale om forpagtning af cafeteriet med virkning fra 1. januar 2019.
 
 
Relation til Kultur- og fritidspolitikken
Indgåelse af aftale om driften af Jernløse Hallen understøtter Kultur- og fritidspolitikkens tema ”Fælles, læring og dannelse”. En del af indsatsen i dette tema er: ”Vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab”.
 

Økonomiske konsekvenser
Der er i driftsaftalen 2019 og 2020 til Jernløse Hallen afsat 553.000 kr. hvilket er på niveau med det budget der er afsat til Jernløse Hallen i 2018.
 
Med indgåelse af driftsaftalen vil hallens serviceniveau være uændret.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2018
Godkendt.


caseno18-6376_#4700039_v2_driftskontrakt jernløse hallen 2018-2019.pdf

Bilag

Driftskontrakt Jernløse hallen 2018-2019


102. Beslutning om partnerskab om Røgfri fremtid

Beslutning om partnerskab om Røgfri fremtid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
1.Holbæk Kommune indgår partnerskab om ”Røgfri fremtid” med Kræftens Bekæmpelse.
 

Beskrivelse af sagen
Den lokale forening af Kræftens bekæmpelse har henvendt sig til Kommunalbestyrelsen med opfordring til at blive partner i projektet Røgfri Fremtid. Henvendelsen fra Kræftens Bekæmpelse er vedlagt som bilag i sagen.

 
Kræftens bekæmpelse og TrygFonden har i foråret 2016 etableret partnerskabet Røgfri Fremtid, som arbejder for, at vi kan se de første røgfri generationer vokse op.
 
Sundhedsprofilen for Region Sjælland (undersøgelse i 2017) viser, at ca. hver femte unge mellem 16 og 24 i Region Sjælland ryger hver dag. 

Hvad forpligter man sig til som partner?
Som partner skriver man under på at ville støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber:
 • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
 • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
 • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.
   
 
Hvad får man som partner?
Nyeste viden
Røgfri Fremtid ønsker at inspirere med nyeste viden, best practice, cases og resultater. Partnere bliver inviteret til workshops, seminarer og konferencer med førende kapaciteter på området. Endvidere får partnere inspiration fra konkrete erfaringer.
 
Netværk og nye relationer
Omdrejningspunktet for partnerskabet er et stort netværk med andre, der arbejder med tobak. Der er mulighed for at hente inspiration fra dem, der ligner en selv, og fra dem, der arbejder helt anderledes med tobaksforebyggelse.
 
Branding
Partnere modtager både logo, infografikker og teksteksempler, der kan bruges på egne platforme. Røgfri Fremtid formidler gerne partnernes initiativer, events og tiltag, ligesom partnere har mulighed for at være medafsendere på analyser og initiativer.

 
Hvem er øvrige partnere?
Blandt partnere er regioner, ministerier, faglige organisationer og 40 kommuner samt en række virksomheder.
 

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen. Som partner bestemmer man selv, hvad man ønsker at gøre for at fremme visionen.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2018
Indstilles tiltrådt.


caseno18-38637_#4695471_v1_henvendelse om at indgå partnerskab omkring røgfri fremtid.pdf

Bilag

Henvendelse om at indgå partnerskab omkring Røgfri Fremtid


103. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Kultur og Fritids ordinære møder i 2019

Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Kultur og Fritids ordinære møder i 2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2019

Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2019 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 8.00-10.00 på følgende datoer:
 • Onsdag d. 9. januar
 • Onsdag d. 30. januar
 • Onsdag d. 27. februar
 • Onsdag d. 27. marts
 • Onsdag d. 1. maj
 • Onsdag d. 29. maj
 • Onsdag d. 26. juni
 • Onsdag d. 28. august
 • Onsdag d. 25. september
 • Onsdag d. 30. oktober
 • Onsdag d. 27. november
Passer de foreslåede tidspunkter dårligt, kan udvalget vælge at rykke møderne til et andet tidspunkt samme dag. 
Godkendes mødedatoerne ikke, får det betydning for de andre politiske udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, da dagene er afstemt med hinanden.
Administrationen lægger op til, at møder i alle de stående udvalg holdes mandag, tirsdag eller onsdag, da det ellers ikke er muligt at udsende dagsordenen til Økonomiudvalgets møder rettidigt.
Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

Øvrige konsekvenser

 

 

Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §20

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2018
Møderne afholdes onsdage kl. 15.15 – 18.30.
104. Beslutning om samarbejde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder

Beslutning om samarbejde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutning
 

Indstilling
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:
 1. der indgås et samarbejde om en særlig indsats for udvikling i Knabstrup mellem Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og fritid og Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder
   

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid og Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder har alle initiativer, der fokuserer på Knabstrup i efteråret 2018. Udvalget for Børn og Skole skal indstille en prioritering af anlægsmidler fra pulje til nye børnehuse i anlægsbudget 2019, og i den forbindelse analyseres pt mulighederne for synergi mellem skole, SFO og børnehus. Udvalget for Kultur og Fritid afslutter et projekt om benyttelse af hallerne med et møde i Knabstrup hallen i oktober, og Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder har besluttet at gå i dialog med Knabstrup om et bredt samarbejde med borgerne om udvikling af lokalområdet.
 
Der er muligheder i at tænke de tre forskellige initiativer sammen, da de i forvejen overlapper og yderligere har mulighed for skabe et stærkere resultat for lokalområder hvis løsningerne tænkes sammen. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder vil således gerne inviterer Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og fritid til at samarbejde om en særlig indsats for udvikling i Knabstrup.
 
Hvorfor en særlig Indsats i Knabstrup?
Befolkningsprognosen viser et fald i antallet af børn i alderen 6-16 år samt af borgere i alderen 40-59årige i Knabstrup. Samtidigt er der en stor stigning antallet af ældre. På trods af den store søgning mod Holbæk Kommune fra nye borgere viser en ny bosætningsanalyse, at der stort set ikke er nogle af dem, der søger mod Knabstrup og at de borgere der allerede bor i Knabstrup også søger andre steder hen, når de vælger at flytte. Dette vil generelt påvirke udviklingen i lokalsamfundet fremover. I sammenhæng med de stående udvalgs arbejde har det særlig betydning for børnehuset, skolen og hallen i Knabstrup. Samtidigt er fremtiden for netop disse tre institutioner af stor betydning for hele lokalsamfundet.
 
Der er vurderet et investerings og genopretningsbehov på samlet 19,2 mio. kr. for de tre institutioner, med en fordeling på 12,5 mio. på børnehuset, 3,1 mio. på skolen og 3,6 mio. på hallen. Generelt er bygningerne slidte, og for skole og børnehus mangler der sammenhæng mellem bygningerne, hvilket udfordrer især det tværgående samarbejde og inklusion. Særligt børnehuset er udfordret med eksempelvis dårlig akustik, skadedyr og regulering af temperaturer. Antallet af elever på skolen i Knabstrup er faldet fra 95 børn i 2014 til 74 i nuværende skoleår, men elevprognosen viser, at antallet af elever vil bevæge sig mellem 67 – 54 elever de næste 10 år. Børnehuset vil beholde sit nuværende antal børn på ca. 50 børn. I forhold til benyttelse af hallen er booking af denne ikke den højeste I Kommunen.
 
Den demografiske udvikling i Knabstrup taler for en dialog om hele lokalområdets udvikling – herunder holdbare løsninger for alle kommunens ejendomme. Når der skal investeres i nybyg, ombyg eller renovering af skole, børnehus og hal kunne det evt. fremtidssikres bedre og skabe muligheder for nye forbindelser på tværs af borgerne på skolen, i børnehuset, i hal og lokalsamfundet generelt. Der er eksempler på steder i Danmark hvor nye kultur- og mødesteder skabes i lokalområder, hvor blandt andet skole, kirke, hal og den lokale fysioterapeut samles under et tag. Sådanne løsninger er skabt i et samarbejde mellem alle i lokalsamfundet der havde lyst, kommunen, foreninger og private aktører.
 
Projektudvalget for Udvikling af lokalområder ønsker at kommunen indgår et samlet samarbejde med forældre, frivillige og andre aktører i Knabstrup med henblik på at finde ud af, om det er muligt og hvis det er muligt, hvilke faciliteter der giver mening lokalt i Knabstrup at tænke sammen. Det er dette samarbejde som projektudvalget gerne vil invitere Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og fritid med i.
 
Hvordan vil en særlig indsats i Knabstrup forløbe?
Skolen og børnehuset er i kraft af Udvalget for Børn og Skoles projekt om prioritering af anlægsmidler fra puljen til nye børnehuse i anlægsbudget 2019, allerede i dialog og er klar til at samarbejde om en løsning. Resten af de relevante aktører og interessenter bliver inviteret til dialog hvis Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og fritid beslutter indgå i samarbejdet.
 
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder vil sammen med lokalområdet faciliterer samarbejdet. Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og fritid vil blive inviteret og orienterer løbende i det omfang de ønsker. Projektudvalget kan og skal selvfølgelig ikke tage beslutning om forhold, der ligger inden for andre udvalgs ressort, men de kan som projektudvalg agere mere fleksibelt og skabe borgerinvolverende processer, der kan skabe et tværgående og kvalificeret grundlag at tage beslutningen ud fra i Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og fritid
 
Ud over samarbejdet om de fremtidige faciliteter i Knabstrup, vil der i dialog med borgerne blive mulighed for at samarbejde om flere temaer, som de finder relevante. Eksempelvis kunne bosætning og infrastruktur være et tema, som andre arbejdsgrupper kunne arbejde med som en del af den særlige indsats. 
 
Udvalget for Børn og Skoles beslutning om indstilling af prioritering af anlægsmidler fra puljen til nye børnehuse i anlægsbudget 2019 fokuserer på fem lokalområder, hvoraf Knabstrup er et af disse. Administrationen kommer med deres oplæg til prioritering i oktober 2018. Denne beslutning er afgørende for tidsrammen for samarbejdet om de fremtidige faciliteter i Knabstrup. Men et indledende udkast til en proces kunne være;

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2018
Godkendt.
105. Orientering om Brorfelde Obervatorium

Orientering om Brorfelde Obervatorium

Sagsgang og sagstype
Udvalg for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget for Kultur og Fritid tager orienteringen til efterretning.
   

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har siden 2014 gennemført en succesfuld restaurering af udvalgte bygninger og hele naturområdet på Brorfelde Observatorium. Dette er sket med uundværlig støtte fra flere fonde.
Den 25. juni 2016 slog Brorfelde Observatorium officielt dørene op som et nyt opdagelsescenter med fokus på astronomi, geologi, teknik og natur. Brorfelde Observatorium er dermed gjort tilgængelig for offentligheden og har indtil videre tiltrukket over 55.000 besøgende. Der tilbydes skoleforløb, lejrskoleaktiviteter, dagsoplevelser, teambuilding, events og en lang række andre naturvidenskabelige aktiviteter, der både følger årets gang og gæsternes ønsker.
Siden åbningen er udviklingen af anlægget fortsat. Blandt andet er Danmarks største teleskop, Schmidt-teleskopet, opgraderet med et nyt kamera, så det nu også er Danmarks bedste stjernekamera til gavn for både gæster og skoleelever. Vi er desuden i gang med at restaurere den karakteristiske kuppel, som også blive indrettet med nye udstillinger. Dette sker med støtte fra Augustinus Fonden.
Brorfelde Observatorium er desuden en central partner i arbejdet med Istidsruten, som er en 250 km lang cykelrute, der gennem 5 kommuner og i et samarbejde mellem 6 attraktioner fortæller om det nordvestsjællandske istidslandskab. Undervejs lærer cyklisterne om både natur, kultur, naturvidenskab, flora og fauna, dyreliv m.v. I den forbindelse får Brorfelde Observatorium etableret Geologiens Hus, et udendørs geologisk aktivitetsområde samt fire nye stjernekiggershelters. Projektet er finansieret af Nordea-fonden.
Sideløbende med udviklingen tilbyder observatoriet en bred vifte af aktiviteter – og inviterer gæsterne med i udviklingen. Brorfelde Observatorium har dermed positioneret sig som en naturvidenskabelig attraktion i hastig vækst, der tiltrækker både gæster, skoleklasser og samarbejdspartnere som resultat af kvalitetsbårne tilbud, en høj faglighed og en vellykket kommunikationsstrategi – og et behov for attraktioner med hjernevitaminer i Midt- og Vestsjælland.
Leder af Brorfelde Observatorium, Julie K. L. Bouchet, vil orientere om den videre udviklings- og finansieringsstrategi, ligesom hun vil indføre udvalget i nogle af de udfordringer og dilemmaer, der kan være i at udvikle et oplevelsescenter, som samtidig har et stort aktivitetsniveau.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2018
Taget til efterretning.
106. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 25. september 2018

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 25. september 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.
 

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
 
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
 
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun
er adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.
 
107. Underskriftsark

Underskriftsark