UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Holbæk Museum, Klosterstræde 18 i Holbæk

STARTTIDSPUNKT

29-08-2018 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

29-08-2018 18:00:00


PUNKTER

83. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. august 2018
84. Temamøde - evaluering af Skvulp Havnefestival 2018 - fremtidige muligheder og perspektiver
85. Dialog med Museum Vestsjælland om formidlingsprofil og samdriftsaftale
86. Beslutning om forlængelse af Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet
87. Beslutning tilskud til Holbæk Drama College i 2018 til udvidet samarbejde med skoler.
88. Beslutning om henvendelse til kulturministeren om VAK
89. Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen
90. Beslutning om tilskud til integrationsprojekt i Svinninge IF
91. Beslutning om skriftlig opbakning til frivillige projekter
92. Beslutning om budgetrevision 3 2018
93. Drøftelse af økonomi inden for politikområde kultur og fritid i budget 2019
94. Drøftelse af ny benyttelsesaftale for Kapellanvej 4, 4300 Holbæk
95. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 29. august 2018
96. Underskriftsark83. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. august 2018

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. august 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag.
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 29. august 2018.
   

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Godkendt.
 
84. Temamøde - evaluering af Skvulp Havnefestival 2018 - fremtidige muligheder og perspektiver

Temamøde - evaluering af Skvulp Havnefestival 2018 - fremtidige muligheder og perspektiver

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
Temadrøftelse
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget afholder temadrøftelse med repræsentanter fra Fonden Holbæk i Pinsen med evaluering af Skvulp Havnefestival 2018 og fremtidige muligheder og perspektiver
   

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Kultur og Fritid har en temadrøftelse med bestyrelsen for Fonden Holbæk i Pinsen (HIP) for at evaluere Skvulp Havnefestival 2018 og de fremtidige muligheder og perspektiver.
På mødet kommer HIP med en mundtlig orientering om Skvulp 2018.
I 2019 er Holbæk Kommune vært for Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne. Arrangementet indgår som en del af Skvulp 2019.

Baggrund
Byrådet godkendte den 11. juni 2015 en eventstrategi for den årlige begivenhed ”Holbæk i Pinsen”. Formålet var at skabe en stor årlig event, som kunne bringe hele kommunen sammen på tværs af lokalområderne.
 
I 2015 blev Fonden Holbæk i Pinsen (HIP) stiftet med det overordnede formål ”at tilrettelægge og gennemføre en årlig tilbagevendende unik, større udendørs kvalitetskulturbegivenhed på Holbæk Havn og fjord” Samtidig indgik Holbæk Kommune en samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen – i første omgang for en 3-årig periode.
 
HIP stod for eventen i 2016 med ”Skvulp – Holbæk Havnefestival” – som siden har været et fast koncept.
 
Den 8. november 2017 godkendte et flertal i byrådet en ny 4-årig samarbejdsaftale med HIP.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Drøftet.
85. Dialog med Museum Vestsjælland om formidlingsprofil og samdriftsaftale

Dialog med Museum Vestsjælland om formidlingsprofil og samdriftsaftale

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Drøftelsessag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget drøfter input til fremtidig samdriftsaftale og formidlingsprofil for Museum Vestsjælland.
   

Beskrivelse af sagen
Udvalget inviteres til en dialog med ledelsen for Museum Vestsjælland om input til ny samdriftsaftale og museets fremtidige faglige profiler.  Museumsdirektør Eskil Vagn Olsen vil give et oplæg på mødet.
Administrationen anbefaler at udvalgets drøftelse har særlig fokus på den organisatoriske og faglige integration samt formidling af bedre byggeskik og maritime satsninger.
 
Om Museum Vestsjælland
Museum Vestsjælland blev skabt den 1. januar 2013 ved en sammenlægning af museerne i de 6 kommuner: Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Ringsted, Slagelse og Sorø.  Museet har siden arbejdet med at implementere en ny fælles organisation og fastlægge de fremtidige formidlingsprofiler for de faste udstillingssteder i alle 6 kommuner.
 
Slots- og Kulturstyrelsen gennemførte i 2017 en kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland, som blev forelagt udvalget til drøftelse d. 23. oktober 2017.
 
Kvalitetsvurderingen er vedlagt som bilag.
 
Slots- og Kulturstyrelsens samlede kvalitetsvurdering var, at Museum Vestsjællands opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Slots- og Kulturstyrelsen har også vurderet, at fusionen og den efterfølgende udvikling har særligt løst en række af de tidligere udfordringer og bidraget til et væsentligt kvalitativt løft af den faglige opgavevaretagelse og professionalisering af den samlede virksomhed. Der synes fortsat at være potentiale for udvikling og forankring af museets faglige profil.
 
Slots- og Kulturstyrelsen anbefalede, at museet fremadrettet bør have fokus på at udarbejde nye samdriftsaftaler med de deltagende kommuner og de faglige formidlingsprofiler skal styrkes.
Museum Vestsjælland har fremsendt følgende overblik over besøgstal:


 

Sagshistorik, henvisninger

 

Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. oktober 2017: Punkt 109 – Drøftelse af kvalitetsvurdering for Museum Vestsjælland
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Drøftet.


caseno12-46158_#4322424_v1_kvalitetsvurdering af museum vestsjælland 2017..pdf

Bilag

Kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland 2017.


86. Beslutning om forlængelse af Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet

Beslutning om forlængelse af Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget for Kultur og Fritid fastholder beslutning af 21. marts 2018 om at udtræde af Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet ved nuværende aftales udløb pr. 31.12.2018.
   

Beskrivelse af sagen
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har i juni måned 2018 bedt kommunerne om at tage stilling til, om man ønsker at indgå i en etårig forlængelse af den nuværende kulturaftale - samt tage stilling til, hvorvidt kommunerne vil indgå i arbejde med at forberede en ny kulturaftale, som efter planen skal træde i kraft fra 2020.

Den nuværende kulturaftale udløber med udgangen af 2018. Kulturministeriet har meddelt Kulturregionen, at der lægger op til en etårig forlængelse af aftalen.

Kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø udgør Kulturregionen, som siden 2017 har indgået 4-årige kulturaftaler med Kulturministeriet.
 
Udvalget for Kultur og Fritid drøftede på sit møde den 21. marts 2018 det kulturregionale samarbejde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland i lyset af den nuværende aftales udløb. Beslutningen på mødet blev, at udvalgsformanden skulle meddele kulturregionen, ”at kommunen ønsker andre former for mellemkommunale samarbejder”.
 
Holbæk Kommune har i dag allerede en række tværkommunale samarbejder, som ikke er en del af kulturregionen. Som eksempler kan nævnes: Museum Vestsjælland, fælles fundraising mellem Brorfelde Observatorium og Geopark Odsherred og det fremtidige samarbejde om Fjordlandet samt BGK Nordvestsjælland.
 
På den baggrund meddeles til kulturregionens sekretariat, at Holbæk Kommune ikke ønsker at indgå i en etårig forlængelse af kulturaftalen for 2019.
 
Økonomi i kulturaftalen
Økonomien i kulturaftalen er sammensat dels af kommunal medfinansiering på 3 kr. pr. indbygger pr. år pr. kommune - heraf 0,50 kr. til fællessekretariat placeret i Odsherred Kommune. Kulturministeriet yder et tilsvarende tilskud. Derudover administrerer det fælles sekretariat de tidligere amtsmidler og rammeaftale vedrørende børneteaterordningen. Holbæk Kommunes medfinansiering til Kulturaftalen udgør i 2018 i alt 210.000 kr.
 
Ved at udtræde af Kulturaftalen frigøres 210.000 kr. årligt. Beløbet indgår som effektiviseringer i budget 2019 – som godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018.
Såfremt Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at forblive en del af kulturaftalen efter 2018, skal kommunens medfinansiering findes inden for eget budget.
 
En anden konsekvens ved at udtræde af kulturaftalen er, at Holbæk Kommune selv skal indhente tilskud og administrere rammeaftalen vedrørende børneteaterordningen.
 
Den eksisterende Kulturaftale
Kulturaftalen beskriver samarbejdsgrundlaget for større fælleskommunale kulturprojekter – herunder indsatser og økonomi. Indsatserne i den nuværende kulturaftale er:
 
 • Børn, unge og udsyn
 • Kulturarv og identitet
 
Formålet med projekterne i Kulturregionen er at skabe udvikling og understøtte indsatser, der er relevante både for en enkelte kommune og for Kulturregionen som helhed.
 
Baggrund for forlængelsen af kulturaftalen
Kulturministeren lancerede i foråret 2018, at hun ville indlede et servicetjek af det eksisterende kulturaftalekoncept. Som led heri inviterede ministeren den 6. april 2018 de politiske formænd for kulturregionerne til dialogmøde med henblik på drøftelse af det fremtidige koncept for kulturaftaler mellem stat og kommuner.
 
På baggrund af mødet den 6. april har kulturministeren efterfølgende den 9. maj 2018 meddelt kommunerne, at der skal afsættes mere tid til at justere kulturaftalekonceptet. Meldingen fra ministeren er, at det næppe er muligt at få en ny ordning på plads inden udgangen af 2018. Kulturministeren forestiller sig, at den nye ordning skal være klar 1. januar 2020.
 
Slots- og kulturstyrelsen har den 14. juni 2018 fremsendt oplysninger om, hvad en forlængelse indebærer, og hvordan processen vil forme sig. Det fremgår her, at en etårig forlængelse tager afsæt i den nuværende aftale både hvad angår økonomi og indhold.
 
Det vil sige, at de to nuværende indsatsområder; kulturarv og identitet samt børn, unge og udsyn fortsat er pejlemærker for aftalegrundlaget og for aktiviteter i aftalen.
 
Endvidere betyder det, at såvel rammebevilling til opsøgende børneteater, amtsmidler og projektmidler til udfoldelse af indsatsområderne fortsat bliver lagt ud til Kulturregionen.
 
Forlængelsen af den nuværende aftale vil derfor også indebære, at kommunerne fortsat bidrager med 3. kr. pr. indbygger som fordeles som i gældende aftale med 2,50 kr. til projektstøtte og 0,50 kr. pr. indbygger til sekretariatsdrift.
 

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Kultur og Fritid den 21. marts 2018: Punkt 34: Drøftelse af kulturregionalt samarbejde
 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Tiltrådt.
87. Beslutning tilskud til Holbæk Drama College i 2018 til udvidet samarbejde med skoler.

Beslutning tilskud til Holbæk Drama College i 2018 til udvidet samarbejde med skoler.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der ydes et tilskud på i alt 75.000 til Holbæk Drama College i 2018 til udarbejdelse af undervisningsmaterialer til skoler om mobning samt til 10 workshops til skoler.
   

Beskrivelse af sagen
Holbæk Drama College (HDC) opfører i foråret 2019 forestillingen ”Historien om Sara”, som tilbydes til skoler. Forestillingen handler om mobning. I forbindelse med forestillingen ønsker HDC at udvide samarbejde med skolerne og udarbejde et undervisningsmateriale, så elever og lærere på forskellig måde kan arbejde med mobning ud fra de eksempler, som er hentet i teaterforestillingen. Der kan arbejdes med materialet uafhængigt af, om eleverne ser forestillingen, men det giver klart det bedste udbytte, hvis man arbejder før og efter eleverne ser forestillingen. Desuden vil HDC tilbyde 10 workshops til skolerne med præsentation af undervisningsmaterialet og fokus på emne vedr. mobning.
 
I alt søger HDC om 75.000 kr. til skolesamarbejdet fordelt således:
 
Udarbejdelse og distribution af undervisningsmateriale
50.000 kr.
Tilbud om 10 workshops på skoler
25.000 kr.
I alt
75.000 kr.
 
Om HDC
HDC blev etableret i 2014 i et samarbejde mellem Holbæk Teater, Teatret Fair Play, Stenhus Gymnasium som et professionelt scenekunsttilbud for unge under 25 år.
 
HDC udbyder Scenisk Grundkursus (SGK), som er et 3-årigt scenisk kursusforløb, hvor eleverne får mulighed for at udvikler deres talent for drama, skuespil og formidling i samspil med et professionelt miljø. HDC tages sideløbende med en gymnasiale uddannelse på Stenhus Gymnasium & HF (STX).
 
I forbindelse indgåelsen af egnsteateraftalen mellem Teatret Fair Play og Holbæk Kommune for 2017 – 2020 overgik driften og af HDC til Teatret Fairplay, og blev således en del af den nye egnsteateraftale.
 
I 2018 modtager Teatret Fair Play 1.590.750 kr. i driftstilskud fra Holbæk Kommune – heraf er 631.250 kr. øremærket til udgifter forbundet med teatrets engagement i HDC. Holbæk Kommune modtager teaterrefusion fra staten.
 
Relation til Kultur- og fritidspolitikken
Et udvidet samarbejde mellem skolerne og HDC understøtter Kultur- og fritidspolitikkens tema ”Kreative Miljøer”. En del af indsatsen i dette tema er: ”Vi vil sikre, at alle børn fra dagtilbud til udskoling møder et bredt udsnit af kunstneriske genrer og håndværksfag med fokus på stedbundne, kreative miljøer”.
 

Økonomiske konsekvenser
Et tilskud til HDC til udvidet samarbejde med skoler kan finansieres fra puljen ”Øvrige Kulturelle Opgaver”.
 
I august 2018 udviser budgettet for Kultur- og Fritid et mindreforbrug. Derfor tilføres puljen ”Øvrige Kulturelle Opgaver” 300.000 kr. af dette mindreforbrug.
 
Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 29. august 2018 har puljen med de tilførte midler et restbudget på 298.780 kr.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Tiltrådt.
88. Beslutning om henvendelse til kulturministeren om VAK

Beslutning om henvendelse til kulturministeren om VAK

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. vedlagte brev til kulturministeren om fastholdelse af det statslige tilskud til VAK godkendes.
   

Beskrivelse af sagen
Kulturminister Mette Bock offentlige i brev af 9. maj 2018 til kulturregionerne i Danmark, at ministeren overvejede at inddrage de tidligere amtslige tilskud uden for lov.
 
Ved amternes nedlæggelse blev en del af de amtslige tilskud til kulturtilbud videreført som statstilskud – de såkaldte amtslige tilskud uden for lov. Det er disse tilskud, som kulturministeren overvejer at inddrage. I Holbæk vil det have konkret betydning for VAK – Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, som modtager ca. 700.000 kr. svarende til 60% af VAKs samlede indtægter.
 
Derfor har administrationen på vegne af Ole Hansen (S), udvalgsformand, udarbejdet vedlagte bekymringsbrev til kulturministeren.
Om VAK
VAK – Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, beliggende i Jyderup er en væsentlig aktør for de skabende professionelle kunstnere i Danmark, som arbejder med støbning eller træ- og metalforarbejdning.
VAK indeholder i dag veludstyrede værksteder til teknik-tunge processer som bronze- og glasstøbning, støbning i forskellige plastformer og træ- og metalforarbejdning. I løbet af 2018 udvider VAK med digitale faciliteter med støtte fra Holbæk Kommune.
VAK er et af ganske få steder i landet, hvor skabende professionelle kan afprøve og udvikle deres ideer og koncepter i fuld skala og seriøse materialer. VAK er et sted, hvor forskellige lag af dansk kulturliv interagerer og som sådan har stedet en stor værdi for Danmarks kunst- og kulturliv. Derudover understøtter VAK aktivt talentudviklingen indenfor de kunstneriske fag.
Det tidligere amtslige tilskud er afgørende for VAKs fortsatte drift og udvikling.
 
Kulturregion Midt- og Vestsjælland
I Kulturregionen er der 3 kulturinstitutioner, som modtager disse tilskud: VAK i Holbæk Kommune, Guldagergaard i Slagelse kommune samt Odsherred Kunstmuseum (del af Museum Vestsjælland) i Odsherreds kommune.
 
På samme vis vil kulturinstitutioner over hele landet blive berørt af dette forslag.
 
Kulturregionen har sammen med de tre berørte kulturinstitutioner sendt et brev til Kulturministeren og udtrykt bekymring.  Tilsvarende er de øvrige kulturregioner også i færd med at sende breve til Kulturministeren.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Godkendt.


caseno13-11513_#4676311_v1_brev til kum om amtsligt tilskud uden for lov.pdf

Bilag

Brev til KUM om amtsligt tilskud uden for lov


89. Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen

Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:
 
 1. at den eksisterende samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen med en restløbetid til og med 2021 ændres til at omfatte årene 2019 og 2020 med uændret tilskudsramme
   

Beskrivelse af sagen
Bestyrelsen for Fonden Holbæk i Pinsen ønsker at genforhandle den eksisterende 4-årige samarbejdsaftalen (2018 – 2021) med Holbæk Kommune, således at den løber i årene 2019 – 2020 med den samme samlede tilskudsramme som i den eksisterende aftale. Bestyrelsen har en forventning om, at man i en ny 2-årig aftaleperiode kan øge besøgstallet fra 15.000 årligt til 40.000. Endvidere forventer bestyrelsen, at man kan øge erhvervssponsorater fra de nuværende 200.000 kr. (2018) til 500.000 kr. årligt.
 
Baggrund
Byrådet godkendte den 11. juni 2014 en eventstrategi for den årlige begivenhed ”Holbæk i Pinsen”. Formålet var at skabe en stor årlig event, som kunne bringe hele kommunen sammen på tværs af lokalområderne.
 
Der har været eksperimenteret med forskellige koncepter for eventen. I 2015 blev Fonden Holbæk i Pinsen (HIP) stiftet med det overordnede formål ”at tilrettelægge og gennemføre en årlig tilbagevendende unik, større udendørs kvalitetskulturbegivenhed på Holbæk Havn og fjord”. Samtidig indgik Holbæk Kommune en samarbejdsaftale med HIP – i første omgang en 3-årig periode.
 
HIP stod for eventen i 2016 med ”Skvulp – Holbæk Havnekulturfestival”, som siden har været det faste koncept. Bestyrelsen for HIP arbejder alle frivilligt.
 
Den 8. november 2017 godkendte et flertal i byrådet en ny 4- årig samarbejdsaftale med HIP for årene 2018 – 2021. I aftalen forpligter HIP sig til at arbejde målrettet for at nå et årligt besøgstal på 15.000 i aftaleperioden. Det kommunale tilskud i aftalen er:
 
År
Tilskud
2018
1,5 mio. kr.
2019
1,5 mio. kr.
2020
1,3 mio. kr.
2021
1,1 mio. kr.
 
Nyt aftalegrundlag
Konceptet med Skvulp har stor lokal opbakning. Så meget at bestyrelsen for HIP tror på, at eventen har potentiale til at vokse betydeligt i de kommende år, men det kræver en investering i form af øgede økonomiske ressourcer.
 
I 2019 er Holbæk Kommune vært for Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne. Arrangementet indgår som en del af Skvulp 2019 og vil tiltrække mange besøgende. Bestyrelsen for HIP ønsker at holde momentum i de efterfølgende år.  Bestyrelsen tror på, at man kan nå besøgstal på mindst 40.000 pr. år i stedet for de 15.000 pr. år, som er målet i den nuværende samarbejdsaftale. Derfor ønsker bestyrelsen, at den eksisterende aftale komprimeres således, at midlerne for 2019 – 2021 anvendes i årene 2019 og 2020. Det vil sige, at aftalen udløber et år tidligere men med samme kommunale tilskudsramme: Dermed vil tilskudsrammen i en ny aftale være således være således:
 
År
Tilskud
2019
1,95 mio. kr.
2020
1,95 mio. kr.
 
Ud over det kommunale tilskud har bestyrelsen for HIP en forventning om, at de kan øge erhvervssponsorater til Skvulp. I 2018 har der været rejst erhvervssponsorater for 200.000 kr. Dette forventer bestyrelsen, set i lyset af et højere besøgstal, at kunne forøge til 500.000 kr. pr år i henholdsvis 2019 og 2020.
 

Økonomiske konsekvenser
Hvis den ny samarbejdsaftale med HIP godkendes, har det den økonomiske konsekvenser, at det resterende budget i den nuværende aftale på 3,9 mio. kr. anvendes inden for 2 budgetår i stedet for oprindeligt 3 år.
 
Budgetår
Nuværende aftale
Ny aftale
2019
1,5 mio. kr.
1,95 mio kr.
2020
1,3 mio.kr.
1,95 mio. kr.
2021
1,1 mio. kr.
-
I alt
3.9 mio. kr.
3,9 mio. kr.
 
Erhvervssponsorater
År
Nuværende aftale*
Ny aftale
2019
200.000 kr.
500.000 kr.
2020
200.000 kr.
500.000 kr.
2021
200.000 kr.
-
I alt
600.000 kr.
1 mio. kr.
*2018 tal
 
Besøgstal
År
Nuværende aftale
Ny aftale
2019
15.000
40.000
2020
15.000
40.000
2021
15.000
-
I alt
45.000
80.000
 
I 2020 skal der tages politisk stilling til, om der skal indgået en ny samarbejdsaftale med virkning fra 2021 med HIP og i givet fald afsættes budget herfor.
 

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets dagsorden den 8. november 2017: Punkt 213: Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018 - 2021
Byrådets dagsorden den 11. juni 2014: Punkt 89: Beslutning om vedtagelse af eventstrategi i Holbæk Kommune
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Indstilles godkendt under forudsætning af, at midlerne tilføres KFU i 2019 og 2020.
90. Beslutning om tilskud til integrationsprojekt i Svinninge IF

Beslutning om tilskud til integrationsprojekt i Svinninge IF

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der bevilges 32.500 kr. til et integrationsprojekt i Svinninge IF.


Beskrivelse af sagen
Svinninge IF har haft stor en tilgang af flygtningedrenge i alderen 13-15 år. De har løst en træneropgave for drengene og givet dem fast træningstid to gange om ugen. Nu ønsker klubben at give dem en mulighed for at deltage i turnering mod andre klubber.
 
Klubbens udfordring er, at forældrene til drengene ikke stiller sig til rådighed med kørsel, hjælp omkring holdet eller på anden måde har mulighed for at yde den hjælp som andre forældre er vokset op med.
 
Mål
Integrationsarbejdet i Svinninge IF skal styrke de etniske minoriteters lyst og evne til at deltage aktivt i det frivillige foreningsarbejde og dermed inspirere til et aktivt medborgerskab i Danmark.
 
Idræt som redskab
De etniske minoriteter befinder sig i et spændingsfelt mellem kulturer. Idrætten kan være et mødested med et værdigrundlag, der er tæt på at være fælles. Det giver afsæt for et bedre kendskab og dermed en bedre forståelse af hinanden som mennesker. Mødet i idrætten og foreningen åbner for kontakt mellem mennesker og skaber samtale frem for kultursammenstød.
 
Svinninge IF vil arbejder målrettet for, at idrætslivet også afspejler samfundet – og derfor skal flere minoritetsdanskere ind i foreningslivet som medlemmer, trænere og frivillige ledere.
 
Budget
Efterår 2018
 
 
Fodboldstøvler
2.500 kr.
 
Øvrigt udstyr (skinner etc.)
1.500 kr.
 
Tøj og påklædning
5.000 kr.
 
Kørsel til udekampe
5.000 kr.
 
Stævner
5.000 kr.
 
Kontingent
2.500 kr.
 
 
 
Forår 2019
 
 
Kørsel til udekampe
10.000 kr.
 
Kontingent
1.000 kr.
 
 
 
Total
32.500 kr.
 
Kørsel er i efteråret 2018 beregnet til kun 5.000 kr. grundet ekstraordinært tilskud fra Sjællandske Medier. Der er i 2019 beregnet til 10.000 kr. gældende for foråret.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Integrationsprojektet understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Fællesskab, læring og dannelse”. En del af indsatsen i dette tema er: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringern af det aktive medborgerskab”.


Økonomiske konsekvenser
Et tilskud på 32.500 kr. til integrationsprojektet kan finansieres fra den samlede ramme til Fripladsordningen.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Godkendt.


caseno12-14264_#4645798_v2_partnerskabsaftale udkast.pdf

Bilag

Udkast til partnerskabsaftale


91. Beslutning om skriftlig opbakning til frivillige projekter

Beslutning om skriftlig opbakning til frivillige projekter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget drøfter procedure for udarbejdelse af erklæringer om kommunal opbakning til projekter (sindetskrivelser)
 2. Erklæring om opbakning til projektet ”Meget Mere Merløse” godkendes.
 3. Erklæring om opbakning til projektet ”Drivkraften i Grønne Hjerte” godkendes.
   

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune modtager løbende ansøgninger om sindetskrivelser – dvs. en erklæring om kommunal opbakning til frivillige projekter. En kommunal sindetskrivelse er ofte en forudsætning for, at de frivillige projektholdere kan komme videre med at rejse penge fra fonde og andre tilskudsgivere til at realisere projekterne. Udvalget skal drøfte procedure for udarbejdelse af disse erklæringer.
 
De frivillige aktører bag to projekter i lokalområderne har uafhængigt af hinanden kontaktet Holbæk Kommune med ønsket om at få en skriftlig erklæring om Holbæk Kommunes opbakning til projektet. 

Administrationen har udarbejdet vedlagte erklæringer, som udtrykker kommunal opbakning til projekterne.  Erklæringerne er udtryk for, at kommunen finder projekterne interessante og vurderer, at projekternes realisering vil være til gavn for lokalområderne. Erklæringerne indebærer ikke, at kommunen har forpligtet sig til at give økonomisk støtte til projekterne.
 
Beskrivelse af projekt ”Meget Mere Merløse”
Styregruppen for projekt Meget Mere Merløse har siden 2012 arbejdet på at etablere et aktivt byrum i St. Merløse.  Projektet er i vid udtrækning lykkedes. Det eneste som endnu ikke er en realitet er en aktivitets- og multibane.  Projektgruppen har i maj 2018 henvendt sig til Holbæk Kommune med ønsket om en erklæring fra Holbæk Kommune om økonomisk støtte til projektet. Denne henvendelse er vedlagt.
 
Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om, hvorvidt projektet skal have fremadrettet økonomisk støtte. Derfor indeholder den vedlagte erklæring ikke en tilkendegivelse herom.
 
Beskrivelse af projekt ”Drivkraften i Grønne Hjerte”
Holbæk- og Regstrup Spejderne har i igennem de sidste år realiseret projektet ”Grønne Hjerte”, som er et rekreativt udendørsområde.  Det har dannet grundlag for spejdernes nye projekt ”Drivkraften i Grønne Hjerte”, som indebærer opkøb og renovering af et hus for at skabe et indendørs omdrejningspunkt for fællesskab og aktiviteter i Regstrup.
 
Den fulde projektbeskrivelse er vedlagt.
 
Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om, hvorvidt projektet skal have fremadrettet økonomisk støtte. Derfor indeholder den vedlagte erklæring ikke en tilkendegivelse herom.
 

Økonomiske konsekvenser
De vedlagte erklæringer om opbakning har ikke nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.
 
Til orientering har Holbæk Kommune tidligere ydet følgende tilskud til de to projekter:
 
 
De udestående mellemfinansieringer for 1. projekt i Grønne Hjerte forventes, ifølge projektejer, indfriet i 4 kvartal 2018.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Punkt 1 drøftet.
Punkt 2 og 3 godkendt.
Solvej Pedersen deltog grundet inhabilitet ikke i behandlingen af punkt 2.


caseno18-33945_#4677819_v1_erklæring om opbakning til projekt drivkraften i grønne hjerte, august 2018.pdf
caseno18-33945_#4677818_v1_erklæring om opbakning til projekt meget mere merløse, august 2018.pdf
caseno18-33945_#4678221_v1_henvendelse fra meget mere merløse om sindetskrivelse.pdf
caseno18-33945_#4678217_v1_projektbeskrivelse drivkraften i grønne hjerte.pdf

Bilag

Erklæring om opbakning til projekt Drivkraften i Grønne Hjerte, august 2018
Erklæring om opbakning til projekt Meget Mere Merløse, august 2018
Henvendelse fra Meget Mere Merløse om sindetskrivelse
Projektbeskrivelse: drivkraften i Grønne hjerte


92. Beslutning om budgetrevision 3 2018

Beslutning om budgetrevision 3 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 47.568.000 kr. til midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning
 3. der udarbejdes yderligere handleplaner på Udvalget for Børn og Skole med henblik på at sikre budgetoverholdelse, jf. styringsprincip 3
 4. budgetrevision 3 godkendes
   

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen godkendte i maj budgetrevision 2. Resultatet ved budgetrevision 2 var et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på samlet 11,2 mio. kr. I forbindelse med sommerseminaret blev Kommunalbestyrelsen orienteret om, at driften var forbedret væsentligt siden BR2. Resultaterne af budgetrevision 3 er i overensstemmelse med den orientering der blev givet på budgetcampen den 16.-17. august.
Forbruget opgjort ved BR3 bærer præg af, at de styringsmæssige tiltag, som blev igangsat i 2017 har varig indflydelse på organisationens økonomistyring og dermed forbruget i 2018. Regnskab 2017 viste et overskud på 85 mio. kr. En markant resultatforbedring i forhold til resultatet i det oprindelige budget. Regnskab 2017 viste også, at der kom styr på driftsbudgettet i sin helhed.
Forbruget blev bremset kraftigt op i de sidste måneder af 2017. Denne udvikling er fortsat ind i 2018. Der har i de første 7 måneder af 2018 været lavere forbrug end budgetteret på driften og det giver sig også udslag på forventningerne til driftsresultatet for 2018. Der er mindreforbrug på langt de fleste områder og det gælder på såvel løn som øvrig drift. For så vidt kommunal medfinansiering og forsørgelse er der også udefrakommende faktorer, der for nuværende påvirker forbruget i nedadgående retning.
På baggrund af dette forventes der derfor nu et mindreforbrug på driften på 102,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Mindreforbruget på driften skyldes primært:
 • 36 mio. kr. i forventede mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.
 • Forventede mindreudgifter på ældreområdet på 25 mio. kr.
 • Forventede mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 16 mio. kr.
 • Ikke forbrugte puljer på 27 mio. kr. under økonomiudvalget.
 
Skoleområdet trækker i den modsatte retning med et forventet merforbrug på 19 mio. kr.
 
Der skal betales en midtvejsregulering på 47 mio. kr. i 2108. Reguleringerne vedrører primært forsørgelsesudgifter og medfinansiering af sundhedsvæsenet. Mindreudgifterne på beskæftigelsesområdet på 16 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en midtvejsregulering på godt 30 mio. kr., som skyldes at konjunkturerne på arbejdsmarkedet og dermed kommunernes forsørgelsesudgifter har udviklet sig gunstigere end forudsat. Det viser altså, at det går bedre på beskæftigelsesområdet på landsplan, men at der stadig er potentiale for forbedringer i Holbæk Kommune, uanset mindreforbrug på 16 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
 
På anlæg forventes det, at 21,1 mio. kr. ikke kan nå at blive anvendt i 2018.
 
Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget
Det korrigerede budget for 2018 indeholder 126 mio. kr. for overførsler fra 2017 på drift, anlæg og deponering.
Budgetrevision 3 viser et mindreforbrug på 72,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Dette består af:
 
                           Mindreudgifter på driften på 102,8 mio. kr.
                           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 51,1 mio. kr. (bl.a. en midtvejsregulering på 47 mio. kr.)
                           Mindreforbrug på anlæg på 21,1 mio. kr.
 
Da det korrigerede budget er påvirket af, at alle overførsler fra 2017 er lagt ind i budget 2018, forventes der i BR3 et kassetræk på 14,5 mio. kr. Det oprindelige budget lagde op til en kassestyrkelse på 38,9 mio. kr. I forhold til likviditeten forventes denne forbedret grundet frigivne deponeringer for salg på 50 mio. kr. Den samlede forventede likviditetsforbedring udgør derfor 35,5 mio. kr.
 
På de stående udvalg er der følgende resultat:
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Der forventes et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. ved BR3. Der er mindreforbrug på integration, kontanthjælp og sygedagpenge. Der er merforbrug på førtidspension og A-dagpenge. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med, at kommunens indtægter under budgetgarantien er reduceret som følge af midtvejsreguleringen. Der bliver midtvejsreguleret med godt 30 mio. kr. vedr. forsørgelsesudgifter.
 
Udvalget for Børn og Skole:
Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. på området. Skoleområdet forventes at have et merforbrug på 19 mio. kr. Der forventes merforbrug til privatskoler og efterskoler på knap 7 mio. kr. mio. kr. og merforbrug på godt 12 mio. kr. til folkeskoler, hvoraf knap 3 mio. kr. er overført fra 2017. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug på 9 mio. kr.
Udvalget skal søge at finde løsninger på skolernes merforbrug jf. styringsprincip 3.
 
Udvalget for Ældre og Sundhed:
Der forventes et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. på området. Kommunal medfinansiering af sundhed har et mindreforbrug på 36 mio. kr. Indførelsen af sundhedsplatformen har betydet stor usikkerhed omkring udgifterne til kommunal medfinansiering
Der er mindreforbrug på eksterne puljer på 9,8 mio. kr., mindreforbrug på ældrepleje på 16,3 mio. kr. (herunder elever 4 mio. kr.), mindreforbrug på hjælpemidler på 5 mio. kr. og et merforbrug på ældreboliger på 6,5 mio. kr.
En mindre del af mindreforbruget på ældreområdet forventes også at have virkning i budget 2019 og frem.
 
Socialudvalget:
Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på området. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 3 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug, der opvejer merforbruget på voksenspecialområdet.
Der ses på voksenspecialområdet et stort pres på en række udgifter, herunder bl.a. midlertidige botilbud, botilbud generelt og beskyttet beskæftigelse.
 
Udvalget for Kultur og Fritid:
Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette skyldes, at en række beløb fra puljer og fondsmidler først forventes udbetalt i 2019.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Budgettet for udvalget forventes at balancere.
  
Økonomiudvalget:
Samlet set forventes et mindreforbrug på 32,0 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår i mindreforbruget. Buffer til uforudsete udgifter på 20 mio. kr. forudsættes udmøntet ved BR4 til at dække merforbrug på specifikke områder som eksempelvis folkeskoler. Herudover forventes mindreforbrug på en lang række puljer, bl.a. puljer til lokalområder.
 
Der forventes samlet set et mindreforbrug på servicerammen i 2018 på 26 mio. kr.
 
Tilskud og udligning
På tilskud og udligning er der et merforbrug på 51,1 mio. kr. Der er midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti, p/l samt beskæftigelsestilskud for i alt 47,6 mio. kr. Herudover er der ekstraudgifter til tilbagebetaling af grundskyld.
Det indstilles jf. kommunens styringsprincip 3, at der gives tillægsbevilling til midtvejs- og efterreguleringen på de 47,6 mio. kr.
 
Anlæg
På anlæg forventes et mindreforbrug på 21,1 mio. kr., der forventes overført til 2019.  Estimatet er baseret på erfaring på området.
 
Likviditet
På likviditetsområdet er der følgende prognose. 
 
 
Det er indregnet i likviditeten, at der forventes anvendt overførsler fra 2017 til 2018 vedr. anlæg og deponeringer for 86 mio. kr. Forskellen mellem den faktiske likviditet og prognosen skyldes forventningen om et bedre resultat i 2018 i forhold til oprindeligt budget 2018.
  
Forventet årsresultat
På baggrund af ovenstående kan det samlede resultat vises som i nedenstående tabel.
 
Samlet set viser resultatet et underskud på 14,5 mio. kr. Underskuddet opstår fordi der anvendes af overførte midler fra tidligere år.
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2018
Korrigeret budget 2018
Forventet regnskab 2018 BR3
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR3
Indtægter
-4.344,5
-4.344,5
-4.293,4
51,1
Driftsudgifter
4.098,5
4.138,0
4.035,2
-102,8
-serviceudgifter
2.821,7
2.862,7
2.804,7
-58,0
-overførsler
903,8
902,6
885,4
-17,2
-andet ej service
373,1
372,7
345,1
-27,6
Renter
21,7
21,7
21,7
0,0
Anlæg
154,2
211,1
190,0
-21,1
Forsyning
0,0
0,0
0,0
0,0
Finansiering
31,1
61,0
61,0
0,0
Resultat i alt
-38,9
87,4
14,5
-72,9
Kasseopbygning
38,9
-87,4
-14,5
72,9
 
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Omplaceringer og tillægsbevillinger
Ved budgetrevision 3 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer. Herudover indstilles, at der gives tillægsbevilling til midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning.
 
Omplaceringerne drejer sig hovedsageligt om udmøntning af puljer til de korrekte områder. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.
 
Når der omprioriteres mellem politikområder kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.
 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde
 


caseno18-15744_#4679028_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679030_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679031_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter renter anlæg finansiering.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679032_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679033_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679034_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679035_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679036_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679038_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679026_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter Renter Anlæg Finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - Drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - Drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - Drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - Drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - Drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - Drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - Drift.pdf


93. Drøftelse af økonomi inden for politikområde kultur og fritid i budget 2019

Drøftelse af økonomi inden for politikområde kultur og fritid i budget 2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
Drøftelsessag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 1. drøfter finansiering af kendte og nye projekter i budget 2019
   

Beskrivelse af sagen
Som led i effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 - 2022(E&B strategi) har Udvalget for Kultur og Fritid en samlet andel på 1,7 mio. kr. i budget 2019. Udvalget besluttede på sit møde den 30. maj 2018 at anvise effektiviseringer for 1,1 mio. kr. og besparelser på 0,6 mio. kr. På kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018 blev de anviste effektiviseringer godkendt. De anviste besparelser behandles i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien.
 
På politikområde kultur og fritid skal der også tages politisk stilling til finansiering af en række kendte projekter i budget 2019, som er besluttet af ”Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab” i 2017 og hvor der ikke tidligere er afsat budget. Der skal findes finansiering til kendte projekter i budget 2019 for 1,2 mio. kr. Den samlede oversigt over de kendte projekter fremgår af bilag til sagen.
 
Desuden skal der findes finansiering til en række nye projekter, som der er fremsat ønske om at arbejde med i budget 2019. Hvis alle nye projekter skal realiseres kræver det, at der findes finansiering i budget 2019 for 2,1 mio. kr. Den samlede oversigt de nye projekter fremgår af bilag til sagen.
 
For at anvise finansiering af kendte og nye projekter i 2019 har administrationen anvist en række besparelsesforslag i budget 2019 for i alt 2,85 mio. kr., som fremgår af bilag til sagen.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Drøftet.
94. Drøftelse af ny benyttelsesaftale for Kapellanvej 4, 4300 Holbæk

Drøftelse af ny benyttelsesaftale for Kapellanvej 4, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
Drøftelsessag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget drøfter og afgiver udtalelse om indgåelse af ny 30-årig benyttelsesaftale med ”De Grønne Pigespejdere” for arealet kapellanvej 4, 4300 Holbæk.
   

Beskrivelse af sagen
Spejdergruppen ”De Grønne Pigespejdere ejer et spejderhus på Kapellanvej 4, 4300 Holbæk. Matriklen er ejet af Holbæk Kommune og udlånt via en benyttelsesaftale, som udløber 31.12.2018. Ud fra et kultur- og fritidspolitisk perspektiv skal udvalget afgive en udtalelse til Økonomiudvalget om evt. at indgå en ny 30-årig benyttelsesaftale med spejdergruppen.

Det er Økonomiudvalget, som i en særskilt sag, skal beslutte om der skal indgås en ny 30-årig benyttelsesaftale med spejdergruppen.
 
Baggrund
I 1988 indgik Holbæk Kommune og de daværende KFUK-spejdere en aftale om vederlagsfri benyttelse af matrikel nr. 13ao, Holbæk Markjorder, beliggende kapellanvej 4, 4300 Holbæk. Aftalen indebar, at spejderne kunne råde over arealet frem til og med 31.12.2018.
 
I samme aftale blev den på grunden beliggende spejderhytte overdraget vederlagsfrit til eje til KFUK-spejderne.
 
KFUK-spejderne skiftede i 2003 navn til de grønne pigespejdere. Spejdergruppen har oplyst, at den pr. 31.12.2017 har 35 medlemmer, hvoraf 29 er under 25 år.
 
Udvalget for Kultur og Fritid blev i februar 2018 orienteret om spejdergruppens henvendelse. Efterfølgende har dele af udvalget besøgt spejderhuset på Kapellanvej.
 
Spejdergruppens ønske
Spejderhuset på Kapellanvej 4 trænger til vedligeholdelse. Spejdergruppen ønsker at optage et banklån (100.000 kr.) til at foretage en større renovering, men ønsker i sagens natur først en afklaring af vilkårene for brug af arealet, når den nuværende benyttelsesaftale udløber.
 
Spejdergruppen ønsker at indgå en ny benyttelsesaftale på 30 år, alternativt købe arealet for et symbolsk beløb med tilbagekøbsret til Holbæk Kommune.
 
Spejdergruppen har oplyst, at størstedelen af deres medlemmer kommer fra nærområdet ved Kapellanvej. De fleste bor så tæt på, at de kan gå til spejder. Ifølge spejdergruppen vil mange af de medlemmer forsvinde, hvis spejdergruppens aktiviteter flytter til spejderstadion. Spejdergruppen har medlemmer fra alle sociale lag, og de dårligst stillede vil ifølge spejdergruppen få svært ved at komme derud.
 
Overvejelser om benyttelsesaftales varighed.
Den hidtidige aftale har en varighed på 30 år. Holbæk Kommune arbejder generelt på at nedbringe varigheden af disse benyttelsesaftaler for derved at skabe et større råderum i forhold til arealoptimering. På den baggrund kan det overvejes, om en ny benyttelsesaftale burde have en kortere varighed.
 
Omvendt har spejderne et behov for en vis varighed, idet de skal optage et realkreditlån til istandsættelsen. Når Realkreditinstitutterne skal låne til ”bygninger på lejet jord”, stiller realkreditinstitutterne typisk krav om, at der foreligger en benyttelsesaftale, der løber i lånets løbetid + 2 år.
 
Spejdergruppen har oplyst, at de efter længere dialog med deres pengeinstitut ønsker en benyttelsesaftale på 30 år. Dette skal ses i lyset af foreningens øvrige aktiviteter, samt risiko for at der under renoveringen viser sig yderligere skade, som skal udbedres, så banklånet bliver højere end 100.000 kr.
 
Overvejelser om ny placering for spejdergruppen.
Kapellanvej 4, 4300 Holbæk ligger midt i centralt placeret parcelhuskvarter i Holbæk. Derfor har administrationen undersøgt, om det ville være økonomisk hensigtsmæssigt at sælge arealet som privatbolig og genhuse spejdergruppen andetsteds.
 
Det er administrationens vurdering, at det ikke på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at genhuse spejdergruppen på fx spejderstadion v. Torbenlundskoven. Det skyldes, at disse faciliteter kræver istandsættelse, samt etablering af depotrum. Desuden er der ikke belysning på adgangsstierne, hvilket er en udfordring, da spejdergruppens aktiviteter er om aften/eftermiddag i vinterhalvåret.
 
Samlet set vil udgifterne til genhusning vil formentlig være i samme størrelsesorden som de mulige indtægter ved at sælge arealet v. kapellanvej 4.

Økonomiske konsekvenser
Der er ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune ved at indgå en ny 30-årig benyttelsesaftale.
 
En indirekte økonomisk konsekvens vil være, at kommunen ikke kan disponere over arealet til anden side i benyttelsesaftalens varighed, fx frasælge arealet på markedsvilkår.
 

Høring
Formanden for ”De Grønne Pigespejdere” har 17. april 2018 fremsendt vedlagte brev til medlemmerne af kommunalbestyrelsen.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Der indgås en ny benyttelsesaftale.


caseno12-14065_#4495943_v2_henvendelse om de grønne pigespejdere på kapellanvej.pdf

Bilag

henvendelse om de grønne pigespejdere på Kapellanvej


95. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 29. august 2018

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 29. august 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

96. Underskriftsark

Underskriftsark