UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv

STARTTIDSPUNKT

30-05-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-05-2018 17:00:00


PUNKTER

69. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 30. maj 2018
70. Beslutning om anlægsbevilling til jordflytning i Sportsbyen
71. Underskriftsark69. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 30. maj 2018

Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 30. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 30. maj 2018.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Godkendt.

70. Beslutning om anlægsbevilling til jordflytning i Sportsbyen

Beslutning om anlægsbevilling til jordflytning i Sportsbyen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. der gives en anlægsbevilling på i alt 10 mio. kr. ud af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet for 2018 til håndtering af jord i henhold til indgået kontrakt med Fonden Holbæk Sportsby.


Beskrivelse af sagen
Fonden Holbæk Sportsby har i henhold til indgået kontrakt om Holbæk Sportsby fremsendt et krav på 10.944.000 mio. kr. for håndtering af jord til Sportsbyen. Kravet er accepteret og beløbet er betalt. Der søges om frigivelse af 10 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb fra anlægsbudgettet 2018. De resterende 944.000 kr. finansieres via byggemodningsbudgettet. 
 
Holbæk Kommune har den 30. juni 2016 indgået en OPP kontrakt med Fonden Holbæk Sportsby om at etablere et stort sportsanlæg med fodboldbaner og stadion, atletikbane, tennis- og petanquebaner, sansehave, parkeringspladser, veje og stier samt søer og bakker. Området er på 42 ha og for at kunne etablere de mange faciliteter, veje, stier, søer og bakker har der skulle graves, flyttes og indbygges store jordmængder for både at sikre optimale vilkår for faciliteterne og en hensigtsmæssig terrænmodulering.
 
I henhold til kontraktens § 12.1 er det Holbæk Kommune, som skal afholde udgifterne til muldjord, når der er foretaget flytning af mere end 100.000 m3 muldjord. De første 100.000 m3 muldjord skal afholdes af OPP leverandøren. Hertil at OPP leverandøren er berettiget til at kræve at forestå ændringsarbejdet svarende til markedsniveauet. Kun hvis Holbæk Kommune kan påvise at der er særlige forhold, der begrunder, at andre end OPP leverandøren forestår ændringsarbejdet, er Holbæk Kommune berettiget til selv at forestå ændringsarbejdet. 
 
Forklaring af beløbets størrelse
I området er der foretaget 44 boreprøver jf. Bilag 1. Boreprøverne er taget med 80 meters mellemrum. Boreprøverne giver derfor ikke et eksakt billede af jordforholdene overalt i hele området, men en indikation af hvor meget jord, der skal fjernes, før man når ned til det bæredygtige lag – råjorden.
 
I henhold til kontrakten omhandler godtgørelsen OPP-leverandørens direkte dokumenterede omkostninger til jordentreprenøren, der vedrører lagene over råjorden. Der er fastsat en aftalt pris på 36 kr. pr m3. Prisen er afstemt i forhold til V&S prisbøgerne (Molio Prisdata) der bruges til overslagskalkulation af tilbud og budgetter inden for bygge- og anlægsbranchen. 
 
 
OPP-leverandøren har derfor fremsendt 3D model som viser den oprindelige overflade samt en model af den færdige overflade. Dertil de tilhørende beregninger opgjort i forhold til muldlaget. Der er foretaget en ekstern kontrol af de beregnede muldjordsmængder af ingeniør Esben Milling, der har vurderet at mængden på 304.000 m3 kan accepteres.
 
I løbet af processen oplyste Fonden, at der reelt er flyttet mere jord end det fremsendte. Den eksterne vurdering viste, at fx en afvigelse på bare 10 cm muld kan give en mængde variation på 40.000 m3 grundet det store område. Holbæk Kommune vurderede derfor, at det var sandsynligt, at kravet kunne vokse.
 
I accept af kravet betingede Holbæk Kommune sig, at aftalen er endelig og at der dermed ikke kan fremsættes yderligere krav om jordflytning inden for projektområdet.


Økonomiske konsekvenser
De 10 mio. kr. finansieres via rådighedsbeløbet i anlægsbudgettet for 2018. I første omgang er det fulde beløb blevet afholdt via ratebetalingerne for ikke at frigive flere midler end nødvendigt.
 
Sidste ratebetaling er i henhold til rateplanen i august 2018 såfremt beløbet ikke frigives nu vil der således mangle 10 mio. kr. til at betale den sidste faktura. De resterende 944.000 kr. finansieres via projektets byggemodningsbudget som allerede er frigivet.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Et flertal bestående af A og V indstiller at indstillingen tiltrædes. Imod stemmer O.

71. Underskriftsark

Underskriftsark