UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv

STARTTIDSPUNKT

30-05-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-05-2018 17:00:00


PUNKTER

54. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. maj 2018
55. Beslutning om tilskud til udsmykning af Musikhus Elværket
56. Beslutning om forsikring af frivillige indsatser
57. Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2018 - Lukket punkt
58. Beslutning om samarbejdsaftale for Kystlivscenter Holbæk
59. Beslutning om kriterier for Lokalområdernes Udviklingspulje
60. Beslutning om underskudsgaranti til Sensommer Fest ved Skarresø d. 3. - 4. august 2018
61. Beslutning om værtskab for træskibsstævne i pinsen 2019
62. Beslutning om individuel talentstøtte 2018
63. Beslutning vedr. effektiviseringsstrategi for 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid
64. Beslutning vedr. besparelsesstrategi for 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid
65. Orientering med afsæt i Kultur- og Fritidspolitikkens tema "Fællesskab, læring og dannelse"
66. Orientering om status for projekt Lillefidus, maj 2018
67. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 30. maj 2018
68. Underskriftsark54. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. maj 2018

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 30. maj 2018.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Godkendt.
55. Beslutning om tilskud til udsmykning af Musikhus Elværket

Beslutning om tilskud til udsmykning af Musikhus Elværket

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der bevilges 130.000 kr. til udsmykning af Musikhus Elværket.


Beskrivelse af sagen
Brugerrådet for Musikhus Elværket søger om tilskud på 130.000 kr. fra Udvalget for Kultur og Fritid til udsmykning af Musikhus Elværket, så det fremstår mere synligt i havneområdet.
 
Projektet omfatter oplyst logo på gavlene, infoskærme ved hovedindgangen, lyseffekter og plakatholdere samt en g-nøgle enten på gavlene eller som vejrhane. (se bilag).
 
Brugerrådet håber, at udsmykningen kan medvirke til at gøre borgerne mere bevidste om spillestedets tilstedeværelse og bidrage til at foreningernes mange aktiviteter i Musikhus Elværket vil blive mere synlige og på den måde tiltrække et potentielt større publikum.
 
På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 25. april 2018 præsenterede repræsentanter fra Brugerrådet sammen med lederen af Holbæk Kulturskole, Christian Frank, et forslag til udsmykning af Musikhus Elværket. Dette oplæg vil danne rammen for realiseringen af projektet. I denne præsentation indgik også forslag om udendørs scene og cafeområde. Disse to ønsker vil ikke kunne realiseres inden for rammen af denne bevilling.
 
Brugerrådet for Musikhus Elværket består af repræsentanter fra Holbæk Bigband, Holbæk Byorkester, Holbæk Symfoniorkester, Holbæk Jazzklub og Musikklubben.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Udsmykningen af Musikhus Elværket understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Bevægende byrum”. En del af indsatsen i dette tema er: ”Vi vil bruge kunst og kultur til at styrke byudvikling og skabe ejerskab og fællesskab i alle kommunens byer”.


Økonomiske konsekvenser
Et tilskud på 130.000 kr. til udsmykning af Elværket kan finansieres fra puljen ”Øvrige Kulturelle Opgaver”.
 
Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 30. maj 2018 har puljen et restbudget på 130.000 kr.


Øvrige konsekvenser
Bygningen har fredningsstatus, byggeværdi 2. Projektet realiseres under forudsætning af, at dette kan ske inden for rammerne, som er fastlagt af den gældende fredningsstatus.


Høring
Forslaget om udsmykning af Elværket har været i høring hos Foreningen for bygnings- og landskabskultur i Holbæk Kommune referat fra møde i bilag til sagen.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Godkendt.caseno15-55124_#4535343_v1_præsentation udsmykning af elværket til kfu 30.5.18 vs2.pdf.pdf
caseno15-55124_#4535369_v1_udsmykning elværket - referat fra møde med fbl den 2.5.18.pdf.pdf

Bilag

Præsentation udsmykning af Elværket til KFU 30.5.18 vs2.pdf
Udsmykning Elværket - referat fra møde med FBL den 2.5.18.pdf


56. Beslutning om forsikring af frivillige indsatser

Beslutning om forsikring af frivillige indsatser

Sagsgang og sagstype
Projektudvalg for lokal udvikling, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:
 1. at Holbæk Kommune, pr. 1. juli 2018, forsikrer frivillige indsatser som en selvforsikringsordning. Forsikringsordningen omfatter både ansvarsskader og ulykkesskader.
 2. at udgifter til erstatningsudbetalinger til skader grundet frivillige indsatser afholdes af det centrale budget.
 3. at der foretages en evaluering af den valgte forsikringsordning efter 2 år.


Beskrivelse af sagen
Den 1. juli 2017 blev det muligt for kommunerne at forsikringsdække borgere, der yder en frivillig indsats i kommunalt regi. Derfor skal det besluttes, om Holbæk kommune ønsker at gøre brug af den nye mulighed - og i givet fald hvordan.
 
Baggrund
Holbæk Kommune har afventet resultaterne fra en arbejdsgruppe nedsat i Odense kommune, som har gennemført en grundig analyse af fordele og ulemper ved at forsikringsdække borgere, der yder en frivillig kommunal indsats. Dette arbejde var grundlaget for, at Odense kommunes byråd i november 2017 besluttede at forsikre alle frivillige indsatser via kommunens selvforsikringsordning.
 
Det er administrations vurdering, at analysearbejdet fra Odense kommune også kan indgå i grundlag for at træffe en politisk beslutning i Holbæk Kommune.
 
Hvad kan kommunen forsikre?
De nye regler giver mulighed for at forsikre den frivillige indsats. Hvorimod det frivillige arbejde er i forvejen dækket på lige fod med kommunens medarbejdere. Hvorvidt der er tale om en indsats eller arbejde beror på en konkret vurdering i hvert tilfælde. Forskellen på hhv. indsats og arbejde er beskrevet i vedlagte notat.
 
Eksempler på typiske frivillige indsatser i Holbæk Kommune:
§ Frivillige, som af egen drift arrangerer aktiviteter og er med til at skabe stemning på plejecentre / aktivcentre eller ledsager de ældre på gåture.
 
 Eksempler på frivilligt arbejde i Holbæk Kommune:
§ Frivillige mentorer for sårbare unge
§ Frivillige gældsrådgivere, som i kommunens frivilligcenter, yder rådgivning til borgere. 
 
Hvad kan kommunen IKKE forsikre?
Kommunen kan ikke tegne forsikring for frivillige i foreningsregi, da foreningen er selvstændigt ansvarlige for skader, som deres frivillige påføres eller påfører andre som en del af foreningens frivillige indsats for kommunen.
 
Almindelige håndsrækninger, hvor f.eks. pårørende uden en forudgående aftale kortvarigt giver en hånd med i en bestemt situation, er ikke at betragte som hverken frivilligt arbejde eller frivillige indsatser og er dermed ikke omfattet af denne sag.
 
Hvad skal forsikringsdækningen omfatte?
Kommunen skal beslutte, om det er alle frivillige indsatser, der skal være omfattet af forsikringerne, eller der alternativt skal udfærdiges retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal være omfattet.
 
Kommunen skal også beslutte, om der skal tegnes både ulykkes- og ansvarsforsikring eller kun en af delene.
 
Administrations anbefaling til forsikringsdækning
Det er administrationens anbefaling, at alle frivillige indsatser bør forsikres og dækningen bør omfatte både ulykke og ansvar.
 
Det vil skabe større klarhed og tryghed for både frivillige og ansatte og sende et signal om anerkendelse og værdsættelse af de frivilliges indsats. Desuden vil der være en væsentlig administrativ arbejdsbyrde forbundet med at identificere og vurdere særlige grupper af frivillige, der eventuelt ikke skulle være omfattet af forsikring.
 
Modeller for at forsikre frivillige indsatser
Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at forsikre den frivillige indsatser, kan det ske på 2 måder:
 
 1. Kommunen tegner en forsikring i et forsikringsselskab.
 2. Forsikring via den kommunale selvforsikring.
 
Begge modeller er uddybende beskrevet i vedlagte bilag. 
 
Der i øjeblikket kun ét forsikringsselskab, Gjensidige, der tilbyder kommunerne forsikring for frivillige på de vilkår, der er nævnt i loven, og hvor det ikke samtidig kræves, at kommunen har sine øvrige ansvars- og arbejdsskadeforsikringer i selskabet.
 
For at kunne give et konkret forsikringstilbud til Holbæk Kommune, skal Gjensidige vide, hvor mange timer de frivillige i Holbæk Kommune samlet yder per år. Der findes ikke p.t. en opgørelse over, hvor mange timers frivillig indsats der lægges i Holbæk Kommune om året. Det er derfor ikke muligt at komme med et estimat over præmien ved tegning af forsikring.
 
Administrationen vurderer, at det vil være en væsentlig administrativ opgave, at kortlægge de frivillige indsatser på tværs af det kommunale område. Det skyldes at brugen af frivillige indsatser er mangfoldig og opstår løbende efter behov i de decentrale dele af forvaltningen.
 
Ved selvforsikring afholdes alle udgifter i forbindelse med konkrete skader af kommunen selv. Erstatningsbeløb afholdes via det centrale budget. Denne metode kræver ikke forudgående registrering af timer og vurdering af, om der er tale om frivilligt arbejde eller frivillig indsats.
 
Det er administrationens vurdering, at selvforsikring af frivillige indsatser kan administreres af de samme medarbejderressourcer, som i dag varetager kommunes forsikringsfunktioner, da mængden af skader forventes at være begrænset.
 
Administrationens anbefaling til valg af forsikringsmodel
Administrationen anbefaler, at frivillige indsatser forsikres gennem kommunens selvforsikring, da dette vurderes at medføre de laveste omkostninger for kommunen samlet set. Administrationen anbefaler, at erstatningsbeløb afholdes via det centrale budget. Det er ikke muligt at anslå, hvor store udgifterne forventes at blive, da kommunen ikke tidligere har haft skader, som skyldes frivillig indsats. Desuden kan det økonomiske omfang af de potentielle skader være meget forskelligt – lige fra en simpel brilleskade til en alvorlig personskade.
 
Evaluering af den valgte ordning
Det er administrationens anbefaling, at der bør foretages en evaluering af den valgte forsikringsordning efter to år. Det er vanskeligt på forhånd at vurdere omfanget af skader og de medfølgende udgifter, og formålet med evalueringen efter 2 år vil derfor være at få et indtryk af, om skades- og udgiftsbilledet har ændret sig, og om der på baggrund heraf skal ske ændringer i den valgte forsikringsform.


Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at erstatningsudbetalinger som følger af skader grundet frivillige indsatser bliver afholdt af det centrale budget og der oprettes særskilt konto hertil.
 
Administrationsomkostninger til ulykkesskader afholdes af Organisationsservice inden for eksisterende rammer.
 
Administrationsomkostninger til ansvarsskader afholdes Vækst og Bæredygtighed inden for eksisterende rammer.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 03-05-2018
Godkendt. Udvalget vil gerne informeres om, hvordan de frivillige blev informeret om forsikringen, når den evt. træder i kraft.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Indstilles godkendt.caseno13-26401_#4483737_v1_notat, forsikring af frivillig indsats.pdf

Bilag

Notat, Forsikring af frivillig indsats


57. Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2018 - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Godkendt.

58. Beslutning om samarbejdsaftale for Kystlivscenter Holbæk

Beslutning om samarbejdsaftale for Kystlivscenter Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 1. godkender vedlagte samarbejdsaftale med Kystliv Holbæk om drift af et kystlivscenter på Holbæk Havn i perioden 01.06.2018-31.12.2020.
   

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. februar 2018, at den tidligere Stark hal på Holbæk Gl. Havn frem til 2025 kan benyttes til etablering af et kystlivscenter. Administrationen har i dialog med foreningen Kystliv Holbæk udarbejdet vedlagte samarbejdsaftale, som skal godkendes.
 
Samarbejdsaftalen sætter rammerne for det kommunale driftstilskud til Kystlivscenteret til og med 2020.
 
Baggrund
Etableringen af et kystlivscenter tager afsat i kommunens Kultur- og Fritidspolitik, som har fokus på det maritime liv. Ambitionen er at skabe et omdrejningspunkt for formidling og udvikling af kulturhistoriske maritime skibshåndværk. Den lokale maritime kulturhistorie vil blive brugt som undervisningsplatform og derved styrke formidlingen og den fortsatte udvikling af en kystkultur på et nationalt niveau.
 
I april/maj 2018 blev de første undervisningsforløb for skoleklasser ved den nyopførte barkegryde gennemført med stor succes. Disse forløb vil blive udviklet og udbygget som led i kystlivscenterets aktiviteter.
 
Kommunale tilskud
Holbæk Kommune yder følgende driftstilskud til Kystlivscenteret i aftaleperioden:
 
I 2018 ydes et tilskud på 850.000 kr.
I 2019 ydes et tilskud på 500.000 kr.
I 2020 ydes et tilskud på 500.000 kr.
 
Supplerende finansiering
Kystliv Holbæk er i færd med at indgå samarbejder med det lokale erhvervsliv med henblik på at sikre den samlede driftsfinansiering af kystlivscenteret. Derudover arbejdet Kystliv Holbæk på at skaffe yderligere supplerende finansiering til drift og udvikling af kystlivscenteret.
 
Kystliv Holbæks opgaver
 
 
 
 
Symbiose med øvrige havneaktører
Holbæk Kommune og Kystliv Holbæk vil til stadighed arbejde for at udvikle den maritime symbiose af relevante aktører omkring kystlivscenteret, bl.a. Nationalmuseet, Museum Vestsjælland, maritime foreninger, EUC samt NVPro.  Denne symbiose resulterer både i konkrete samarbejde fx barkning af nationalmuseets sejl i barkegryden – men også strategiske samarbejder fx langsigtet udvikle af de stedbundne kvaliteter i Holbæk gl. havn.
 
 
Relation til kultur og fritidspolitik
Samarbejde med Kystliv Holbæk understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”det maritime liv”. En del af indsatsen under dette tema er bl.a.: ”Vi vil fremme samarbejdet mellem nationale, regionale og internationale aktører, uddannelser og erhvervsliv, så der skabes vækst i havnemiljøet.”


Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune yder følgende tilskud til kystlivscenteret:
 
I 2018 ydes et tilskud på 850.000 kr.
I 2019 ydes et tilskud på 500.000 kr.
I 2020 ydes et tilskud på 500.000 kr.
 
Tilskuddene finansieres via
de midler, som i budget 2018 samt overslagsårene 2019 og 2020 er afsat til maritime aktiviteter i Holbæk havn (500.000 kr. årligt).
KFU besluttede i oktober 2017 at prioritere yderligere 350.000 kr. inden for egen ramme til opstart af kystlivscenteret i 2018.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Kultur og Fritid, 23.10.2017, punkt 113:         
Beslutning om prioritering af initiativer inden for udvalgets økonomisk ramme i budget 2018
 
Kommunalbestyrelsen, 21.02.2018, punkt 33:
Beslutning om brug af haller på Holbæk Havn


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Godkendt.caseno17-942_#4558362_v1_samarbejdsaftale med kystliv holbæk 2018-2020.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale med Kystliv Holbæk 2018-2020


59. Beslutning om kriterier for Lokalområdernes Udviklingspulje

Beslutning om kriterier for Lokalområdernes Udviklingspulje

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter at godkende kriterier for Lokalområdernes Udviklingspulje


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har afsat 300.000 kr. årligt til uddeling via Lokalområdernes Udviklingspulje. Puljen skal have nye kriterier, der tager højde for fokusområder, ansøgning, tildeling og afrapportering efter fuldendt projekt.
 
Kriterierne lægger vægt på, at der kan søges til projekter, der:
 
I modsætning til tidligere vil det fremadrettet være en gruppe af fælles-skabere, der modtager ansøgninger, hjælper ansøgerne med at kvalificere ansøgningerne samt indstiller fire modtagere af hver 75.000 kr. til endelig godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Kriterierne har været forelagt Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, der ikke har bemærkninger til dem.
 
De i bilaget beskrevne kriterier vil være generelt gældende. Det vil i 2018 ikke være muligt at overholde fristerne, som beskrevet i kriterierne. Det indstilles derfor, at ansøgningsfristen i 2018 bliver 1. september, med beslutning om uddeling hurtigst muligt derefter.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Godkendt.caseno17-49467_#4531148_v1_lokalområdernes udviklingspulje - kriterier for tildeling af midler.pdf

Bilag

Forslag til kriterier for Lokalområdernes Udviklingspulje


60. Beslutning om underskudsgaranti til Sensommer Fest ved Skarresø d. 3. - 4. august 2018

Beslutning om underskudsgaranti til Sensommer Fest ved Skarresø d. 3. - 4. august 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag
           

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en underskudsgaranti på 30.000 kr. til Sensommer Fest ved Skarresø
den 3. – 4. august 2018.


Beskrivelse af sagen
Jyderup Erhvervsforening og Jyderup Højskole afholder Sensommer Fest ved Skarresø den 3. – 4. august 2018. I den forbindelse ansøges Udvalget for Kultur og Fritid om en underskudsgaranti på 30.000 kr.
 
Arrangementet afholdes på plænen ved Jyderup Højskole. En række bands og solister vil optræde (se bilag).
 
Arrangøren budgetterer med entreindtægter i omegnen af 60.000 kr.
 
Det samlede budget er på 145.000 kr., heraf dækker Jyderup Erhvervsforening og Jyderup Højskole hver med 10.000 kr. Desuden har arrangørerne ansøgt Jyderup Fremtid og Sparekassen Sjælland om støtte til arrangementet med hver 15.000 kr.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Et tilskud til Sensommerfest ved Skarresø 2018 understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Bevægende Byrum”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil bruge kunst og kultur til at styrke byudviklingen og skabe ejerskab og fællesskab i alle kommunens byer”.


Økonomiske konsekvenser
Et tilskud på 30.000 kr. kan finansieres fra Eventpuljen.
 
Eventpuljen har før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 30. maj 2018 et restbudget på 30.000 kr.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Godkendt.caseno18-21969_#4557627_v1_budget skarresø festival - budget skaresø 18.pdf.pdf
caseno18-21969_#4557615_v1_vs sensommerfestival - sensommer fest 2018 plakat.pdf.pdf

Bilag

budget Skarresø Festival - budget skaresø 18.pdf
VS: Sensommerfestival - Sensommer fest 2018 plakat.pdf


61. Beslutning om værtskab for træskibsstævne i pinsen 2019

Beslutning om værtskab for træskibsstævne i pinsen 2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Holbæk Kommune påtager sig værtskabet for Træskibs Sammenslutningens træskibstræf i pinsen 2019.
 2. der gives et supplerende tilskud på 150.000 kr. i 2019 til fonden ”Holbæk i Pinsen”, som skal forestå Holbæk Kommunes værtskab for Træskibs Sammenslutningens træskibstræf i pinsen 2019.


Beskrivelse af sagen
Holbæk kommune har fået mulighed for at være vært for Træskibs Sammenslutningen (TS) træskibs-stævne i pinsen 2019.  Værtsbyen betaler 300.000 kr. for værtskabet (et værtsby- sponsorat) og er i øvrigt ansvarlig for udgifter forbundet med stævnet.
 
Fonden ”Holbæk i Pinsen” har tilbudt at forestå gennemførelsen af stævnet og afholde alle udgifter i forhold til aftalen med TS, mod at Holbæk kommune giver Holbæk i Pinsen et supplerende tilskud på 150.000 kr. til delvis finansiering af værtsby-sponsoratet.  Derfor skal der træffes beslutning om et supplerende tilskud til fonden ”Holbæk i Pinsen”
 
Baggrund
TS afholder årligt et træskibs-stævne, som hvert år i pinsen besøger en ny havn. Ca. 600 besætningsmedlemmer fra hele landet deltager i stævnet om bord på de deltagende skibe. I 2013, da Holbæk sidst var vært anslås det, at 30.000 mennesker lagde vejen forbi stævnet og Holbæk havn.
 
Holbæk var vært for TS Pinsestævne i 2013. Hvilket var forløberen for pinsearrangementer på Holbæk havn og stiftelsen af fonden ”Holbæk i Pinsen”, som i dag afholder SVULP hvert år i pinsen.
 
I 2017 var TS pinsestævnet i Hobro og i 2018 er det netop blevet afholdt i Helsingør.
 
Der er med kort varsel opstået mulighed for at Holbæk kan blive vært for pinsestævnet i 2019, idet den hidtidige værtsby har trukket sig.
 
Efter mandat fra de øvrige udvalgsmedlemmer skrev udvalgsformand Ole Hansen derfor til TS, som på sin generalforsamling den 17. maj besluttede, at tildele værtskabet 2019 til Holbæk.
 
Samarbejde med fonden ”Holbæk i Pinsen”
Holbæk Kommune har en samarbejdsaftale med fonden ”Holbæk i Pinsen” – hvorefter kommunen giver 1.500.000 kr. i tilskud til SKVULP 2019.
 
Fonden ”Holbæk i Pinsen” vil – inden for rammen af den eksisterende samarbejdsaftale påtage sig, at planlægge og gennemføre TS stævnet i Holbæk i 2019, som led i SKVULP 2019.
 
I forhold til værtsbyens sponsorat på 300.000 kr. vil fonden afholde halvdelen (150.000 kr.) indenfor rammen af den eksisterende samarbejdsaftale, den resterende halvdel afholdes af Holbæk kommune som et supplerende tilskud på 150.000 kr. til fonden.
 
På den baggrund vil administrationen udarbejde et tillæg til den eksisterende samarbejdsaftale med fonden ”Holbæk i Pinsen”. Tillægget fastsætter rammerne for anvendelsen af det supplerende tilskud på 150.000 kr.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitik
Et tilskud til at sikre værtskabet for TS Pinsestævne 2019 understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”det maritime liv”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil støtte aktiviteter og events i kommunen, der arbejder aktivt med formidlingen af havnens historie”


Økonomiske konsekvenser
Et supplerende tilskud på 150.000 kr. til at sikre værtskabet for TS pinsestævne 2019 kan finansieres via eventpuljen for 2019 indenfor udvalgets egen ramme.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Et flertal bestående af A og O tiltræder indstillingen.
 
Et mindretal bestående af V kan ikke tiltræde indstillingen, fordi udgiften skal afholdes inden for tilskuddet til fonden ”Holbæk i Pinsen”.
62. Beslutning om individuel talentstøtte 2018

Beslutning om individuel talentstøtte 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Talentrådets indstillinger af individuel talentstøtte godkendes.


Beskrivelse af sagen
Talentrådet indstillede på mødet den 15. maj 2018 ansøgninger til individuel talentstøtte.
 
Ansøgningerne har Talentrådet vurderet med baggrund i kriterier for ansøgning om individuel talentstøtte.
 
Der er modtaget 15 ansøgninger fordelt med 12 til sport/idræt og 1 til musik/sang og 2 til billedkunst og medie.
 
Talentrådet besluttede, at indstille følgende aktiviteter (10 ansøgninger):
 
· Landevejscykling støttes med 10.000 kr. til udstyr
· Musik støttes med 5.000 kr. til undervisning
· Billedkunst støttes med 10.000 kr. til uddannelse
· Taekwondo støttes med 15.000 kr. til konkurrence
· Basketball støttes til 3 ansøgninger med hver 9.300 til træningslejr
· Kitesurfing støttes med 7.500 kr. til konkurrence
· Atletik støttes med 5.000 kr. til træningslejr og konkurrence
· Fodbold støttes med 10.000 kr. til træning.
 
Samlet er der indstillet individuel talentstøtte for i alt 90.400 kr.   
 
Talentrådet kunne ikke imødekomme 5 ansøgninger med begrundelserne
 
· Der ydes ikke individuel støtte til foreninger.
· 3 ansøgninger blev vurderet til at have et for lavt talentniveau.
· Det ansøgte udstyr vurderes ikke at være udvikling af talentet.
 
Kriterierne for individuel talentstøtte er følgende:
 
· Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder komme i betragtning.
· Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.
· Besidde specielle evner indenfor det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til at udvikle disse potentialer yderligere
· Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv som rækker 2 – 3 år frem.
· Indstilles til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv eller sine børn)
· Medsende en udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.
· Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liv eller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Et tilskud til individuel talentstøtte understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”kreative miljøer”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil samarbejde med Talentrådet om at udvælge og støtte konkrete miljøer og styrke partnerskaber mellem kulturinstitutioner, foreninger, erhvervsliv, skoler og uddannelse”.


Økonomiske konsekvenser
Talentrådet har afsat 100.000 kr. til støtte af individuelle talentansøgninger.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Godkendt.caseno12-14427_#4557428_v1_oversigt over ansøgninger 1 april 2018 - uden navn - indstillinger.pdf.pdf

Bilag

Oversigt over ansøgninger 1 april 2018 - uden navn - indstillinger.pdf


63. Beslutning vedr. effektiviseringsstrategi for 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning vedr. effektiviseringsstrategi for 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender de fremlagte effektiviseringsforslag til videre politisk behandling


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har besluttet en effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019-2021, der hvert år skal frigive en procent af servicerammen til politisk råderum svarende til 28 mio. kr. Henover foråret har udvalget drøftet forslag til effektiviseringer, ligesom udvalget har drøftet forslag til besparelser, der bliver aktuelle i det omfang at effektiviseringsforslagene ikke alene kan opfylde udvalgets andel af måltallet.
 
Som led i effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 - 2021 har Udvalget for Kultur og Fritid en samlet andel i 2019 på 1,7 mio. kr. Administrationen anviser effektiviseringer for 1,1 mio. kr. Det resterende beløb på 0,6 mio. kr. hentes ved besparelser.
 
På sit møde den 27. juni 2018 skal kommunalbestyrelsen vedtage de samlede effektiviseringsforslag med betydning for budget 2019. På den baggrund vil det stå klart, hvor stor en andel af de 28 mio. kr., der skal findes ved besparelser i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien.
 
Forud for mødet i kommunalbestyrelsen skal effektiviseringsforslagene gennemgå følgende proces:
Der er to bilag til sagen, som begge er lukkede. Det ene bilag indeholder forslag til effektiviseringer på udvalgets område. Det andet viser forskellige besparelsesforslag, som udvalget kan prioritere efter, hvis det politiske råderum skal opnås.
Bilagene er lukkede indtil Økonomiudvalget sender effektiviseringsforslagene i høring i juni måned, ligesom besparelsesforslag vil blive offentlige i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Godkendt.

64. Beslutning vedr. besparelsesstrategi for 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning vedr. besparelsesstrategi for 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
BeslutningssagIndstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender besparelser svarende til 0,6 mio. kr. i det fremlagte besparelsesforslag for budget 2019 til videre politisk foranstaltning.
 2. beslutter hvorvidt der yderligere - helt eller delvist - skal findes besparelser på op til 1,2 mio. kr. til finansiering at kendte projekter på baggrund af det fremlagte besparelsesforslag.


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har besluttet en effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019-2021, der hvert år skal frigive en procent af servicerammen til politisk råderum svarende til 28 mio. kr. Henover foråret har udvalget drøftet forslag til effektiviseringer, ligesom udvalget har drøftet forslag til besparelser, der bliver aktuelle i det omfang at effektiviseringsforslagene ikke alene kan opfylde udvalgets andel af måltallet.
 
Som led i effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 - 2021 har Udvalget for Kultur og Fritid en samlet andel i 2019 på 1,7 mio. kr. Administrationen har anvist effektiviseringer på 1,1 mio. kr. Det resterende beløb på 0,6 mio. kr. skal findes ved besparelser. Herforuden skal udvalget tage stilling til finansiering på 1,2 mio. kr. til kendte projekter i 2019, som er besluttet af Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” i 2017. Til at finde besparelser på 0,6 mio. kr. samt finansiering af kendte projekter på 1,2 mio. – i alt 1,8 mio. kr. - anviser administrationen besparelsesforslag for 2,645 mio. kr., som udvalget kan prioritere efter for at opnå det politiske råderum.
 
På sit møde den 27. juni 2018 skal kommunalbestyrelsen vedtage de samlede effektiviseringsforslag med betydning for budget 2019. På den baggrund vil det stå klart, hvor stor en andel af de 28 mio. kr., der skal findes ved besparelser i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien.
 
Forud for mødet i kommunalbestyrelsen skal effektiviseringsforslagene gennemgå følgende proces:
 
Der er et bilag til sagen, som er lukket. Bilag indeholder forslag til besparelser på udvalgets område, som udvalget kan prioritere efter, hvis det politiske råderum skal opnås.
Bilagene er lukkede indtil Økonomiudvalget sender effektiviseringsforslagene i høring i juni måned, ligesom besparelsesforslag vil blive offentlige i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Ad 1:
Besparelsesforslag KUBO 15 (side 5 i bilaget) dog kun med 0,07 mio. kr., KUBO 9 (side 9 i bilaget), KUBO 10 (side 10 i bilaget), KUBO 11 (side 11 i bilaget), KUBO 13 (side 13 i bilaget) og KUBO 14 (side 14 i bilaget) godkendt til videre politisk behandling.
 
Ad 2:
Udsat til næste møde.  
65. Orientering med afsæt i Kultur- og Fritidspolitikkens tema "Fællesskab, læring og dannelse"

Orientering med afsæt i Kultur- og Fritidspolitikkens tema "Fællesskab, læring og dannelse"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Orienteringssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orientering med afsæt i Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”fællesskab, læring og dannelse” tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Som led i udvalgets introduktion til kultur- og fritidsområdet vil der på udvalgsmødet være en introduktion til Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”fællesskab, læring og dannelse”.
 
Orienteringen vil blandet andet give et overblik over de relevante aktører – herunder Folkeoplysningsudvalget - samt igangværende og kommende projekter.
 
Det politiske tema ”fællesskab, læring og dannelse”
Holbæk Kommune har et stærkt forenings- og kulturliv med over 450 foreninger, 14 aftenskoler og en række selvorganiserede grupper.  Det er disse foreninger, borger og frivillige, der tegner fællesskaberne i Holbæk kommune og som vi støtter i den daglige drift.
 
Foreninger og aktiviteter tilbyder fællesskaber der danner os, skaber forståelse og forpligter os til hinanden
 
Indsatser under dette tema:

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Taget til efterretning.

66. Orientering om status for projekt Lillefidus, maj 2018

Orientering om status for projekt Lillefidus, maj 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
Orienteringssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. Udvalget tager orientering om status for arbejdet med projekt Lillefidus til efterretning.


Beskrivelse af sagen
På mødet præsenterer projektgruppens tværgående repræsentanter fra hhv. Læring og Trivsel, Kultur og Fritidssekretariatet og Holbæk Bibliotek en status for projekt Lillefidus.
 
Projekt Lillefidus har til formål:
 
Udvikling af nye målbare aktiviteter, metoder og materialer for forskellige måder hvorpå Holbæk Kommunes dagtilbud, biblioteker, organisationer, frivillige og andre aktører, kan styrke de 0-2 årige børns sproglige udvikling og kulturelle dannelse.
 
Alle aktiviteter skal være:
 
· Forskningsbaserede
· Involvere alsidige kompetencer & ressourcer (at de er flerfaglige)
· Inddrage frivillige ressourcer når det giver mening
· Målbare
For at realisere projektets formål er der i februar 2018 afholdt en workshop med pædagoger, dagplejen, områdeledere, forældre, frivillige aktører, sprogkonsulenter, sundhedsplejen, biblioteket. Resultatet blev et idekatalog som både identificerer aktuelle relevante indsatser og peger på nye muligheder for et mere systematisk arbejde med 0-2 åriges sproglige udvikling og kulturelle dannelse.
 
Der er nu nedsat tværfaglige arbejdsgrupper ude i de enkelte områder og dagtilbud, som lige nu er ved at udvikle og planlægge konkrete aktiviteter, der peger op mod projektets mål og kriterier.
 
I september lanceres projekt Lillefidus i presse og relevante medier og netværk.
 
Relation til Kultur og Fritidspolitikken
Projekt Lillefidus understøtter Kultur og Fritidspolitikkens tema om ”Fællesskab, læring og dannelse”, herunder indsatsen: ”Vi vil styrke samarbejdet mellem forenings- og kulturlivet, dagtilbud og skoler [red.].”


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab, 23.10.2017, punkt 113: Beslutning om midler til den indledende projektfase for Lillefidusen
 
Udvalget Kultur og Fritid, 25.04.2018, punkt 44: Beslutning om tilskud til Lillefidus


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Taget til efterretning.caseno18-14439_#4556941_v1_udkast til kommunikationsplan - lillefidus.pdf

Bilag

Udkast til kommunikationsplan - Lillefidus


67. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 30. maj 2018

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 30. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

68. Underskriftsark

Underskriftsark