UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Holbæk Bibliotek, i den store sal

STARTTIDSPUNKT

28-02-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-02-2018 17:00:00


PUNKTER

10. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. februar 2018
11. Orientering om biblioteksområdet
12. Beslutning om tilskud til Holbæk Art 2018
13. Beslutning om tilskud til Tølløse Festival 2018
14. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018
15. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium
16. Beslutning om underskudsgaranti til "Idræt på Fælleden"
17. Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer
18. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen
19. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen Mål & Net
20. Drøftelse af budget 2018 - Udvalget for Kultur og Fritid
21. Drøftelse af budget 2019 - 2022 - Udvalget for Kultur og Fritid
22. Orientering om Talentrådets arbejde
23. Orienteringer til Udvalget for Kultur og Fritid den 28. februar 2018
24. Underskriftsark10. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. februar 2018

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. februar 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 28. februar 2018.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Godkendt.
11. Orientering om biblioteksområdet

Orientering om biblioteksområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Orientering om biblioteksområdet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Som led i udvalgets introduktion til Kultur- og Fritidsområdet vil leder af Holbæk Bibliotekerne Piet Dahlstrøm-Nielsen give en introduktion om Holbæk Bibliotekerne, der dels tegner et billede af hvor bibliotekerne står i dag, dels peger fremad i forhold til kommende indsatsområder.
 
Bibliotekets indsatser vil i særlig grad koncentrere sig om børn og unges sprog- og læsekompetencer i et dannelsesperspektiv. Herudover vil der blive arbejder med fællesskaber og borgerinddragelse samt styrkelse af bibliotekernes tilstedeværelse decentralt og tæt på borgerne.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Taget til efterretning.
12. Beslutning om tilskud til Holbæk Art 2018

Beslutning om tilskud til Holbæk Art 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. det besluttes at give et tilskud på 150.000 til kunstprojektet Holbæk Art 2018.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det besluttes at give et tilskud på 250.000 kr. til Holbæk Art 2018.

Beskrivelse af sagen
Den selvejende institution Holbæk Art har ansøgt om et tilskud på 250.000 kr. til sit kunstevent Holbæk Art 2018 med planlagt fernisering af 7 nye værker den 17. august 2018. Derfor skal der træffes politisk beslutning om et evt. tilskud til Holbæk Art 2018.
 
Baggrund for reduceret tilskud
Holbæk Art tidligere har modtaget følgende tilskud:
 
Praksis i lignende sager har hidtil været, at gentagne tilskud til samme aktør nedtrappes over tid. Endvidere er der færre midler i budgettet til fordeling på grund af besparelser i kommunen. Endelig fremgår af projektets budget, at det vil blive nedskaleret, såfremt Holbæk Art ikke opnår den fulde finansiering. På den baggrund indstiller administrationen, at der gives et tilskud på 150.000 kr.
 
Indhold af Holbæk Art 2018
I 2018 skabes syv nye værker af danske og internationale samtidskunstnere:
I den tredje udgave af Holbæk Art bliver samlingen af værker i Holbæks byrum udvidet med en intention om at udfordre og udforske ”grænsen” for gavlmaleriet. I Holbæk Art har det hele tiden været intentionen både at tilbyde interessante samtidskunstnere, at sætte præg på byen Holbæk, og samtidig udvide visionen for, hvad et gavlmaleri kan være og se ud.
 
Eksempelvis vil FOS skabe et lysværk på en gavl, og Lea Porsager vil skabe et magnetfelt med en skulptur, ligesom flere af de øvrige malere (Astrid Svangren og Tricia Midlleton) er kendt for at arbejde med maleriet i et såkaldt ”udvidet felt”.
 
På den måde ønsker Holbæk Art at udvide ”samlingen” af værker i det offentlige byrum med en række nytænkende værker, der tager gavlmaleriet til en helt ny form - både i et aktuelt lokalt perspektiv og i en større kunsthistorisk kontekst.
 
Den samlede projektansøgning er vedlagt som bilag.
 
Projektets økonomi
Det fremsendte budget for Holbæk Art 2018 er på 1.200.000 kr. Gavle/mure stilles til rådighed af positive ejendomsejere og de ydelser, som Holbæk Art skal tilkøbe udover kunstnere og kurator købes så vidt muligt ind i lokalområdet for at støtte det lokale erhvervsliv. Holbæk Art forventer at indsamle ca. 6-700.000 kr. lokalt i området. Resten arbejdes der på at hente hos fonde.
 
Det fremsendte budget er vedlagt sammen med det seneste regnskab. Regnskabet for 2017 er endnu ikke revideret. 
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitik
Et tilskud til Holbæk Art 2018 understøtte Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Bevægende byrum”.  En del af indsatserne i dette tema er: ”vi vil bruge kunst og kultur til at styrke byudviklingen og skabe ejerskab og fællesskab i alle kommunens byer” samt ”vi vil samarbejde med foreninger og lokale initiativer, der fremmer fysisk bevægelse og kunstoplevelser”.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Et tilskud på 250.000 kr. vil imødekomme ansøgningen fra Holbæk Art om tilskud til eventet i 2018, som i øvrigt beskrevet ovenfor.
 
Et tilskud på 250.000 kr. vil indebære et større træk på de tilgængelige puljer på Kultur og Fritidsområdet.

Økonomiske konsekvenser
Et tilskud på 150.000 kr. kan finansieres via Eventpuljen.  Saldo i denne pulje er 243.000 kr. før disponeringer på udvalgsmødet d. 28.02.2018.

Lovgrundlag – link
Kommunalfuldmagtsreglerne.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Kultur og Fritid den 28.04.2014, punkt 39: tilskud på 250.000 kr. til Holbæk Art 2014
 
Udvalget for Kultur og Fritid den 05.01.2015, punkt 3: tilskud på 250.000 kr. til Holbæk Art 2016
 
Udvalget ”Kultur og Fritid” den 25.04.2016, punkt 63: underskudsgaranti til Holbæk Art 2016 – realiseret 86.000 kr.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 23.01.2017, punkt 17: tilskud på 100.000 kr. til belysning af Holbæk Art værker

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Godkendt.


caseno13-59183_#4898393_v1_vs ansøgning fra holbæk art - holbæk art-a°rsrapport 2016 - underskrevet revisor-3.pdf.pdf
caseno13-59183_#4898389_v1_vs ansøgning fra holbæk art - anbefalingjens erik sørensen. fauerschou. august 2015.pdf.pdf
caseno13-59183_#4448290_v1_bilag budget 2018 holbæk art - pdf.pdf
caseno13-59183_#4448282_v1_bilag anbefaling fra mikkel bogh.pdf
caseno13-59183_#4448277_v1_ansøgning om tilskud til holbæk art 2018.pdf

Bilag

Bilag, Holbæk Art- årsrapport 2016,underskrevet revisor
Bilag, anbefaling fra Jens Erik Sørensen.
Bilag Budget 2018 Holbæk Art - pdf
Bilag anbefaling fra Mikkel Bogh
Ansøgning om tilskud til Holbæk Art 2018


13. Beslutning om tilskud til Tølløse Festival 2018

Beslutning om tilskud til Tølløse Festival 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. der ydes et tilskud på 50.000 kr. til Tølløse Festival

Beskrivelse af sagen
Tølløse Festival har henvendt sig til Holbæk Kommune med et ønske om økonomisk støtte til festivalen i 2018.
Ifølge ansøgning ønskes et tilskud på 50.000 kr. og en underskudsgaranti på 100.000 kr., eller alternativt en underskudsgaranti på 100.000 kr.
 
Under hensyntagen til de begrænsede økonomiske ressourcer er det administrationens vurdering, at et tilskud på 50.000 kr. vil være tilstrækkeligt, idet:
 
1. foreningen selv har kapital til at dække et evt. underskud, da festivalen i 2017 gav et overskud på 126.000 kr.
2. at ressourcerne til events skal komme flere lokalområder til gavn.
 
Tølløse Festival blev i 2017 meldt udsolgt med et besøgstal på 2.000.
 
Om Tølløse Festival
Tølløse Festival er en non-profit musikfestival med en lyst til at skabe en "årlig fælles kulturoplevelse" til glæde for hele familien. Idégrundlaget bag festivalen er at styrke musikkulturen i Tølløse, og derved give de unge musik-glade en mulighed for at optræde i kendte omgivelser.
Et stort antal frivillige er med til at danne rammerne for musik, underholdning og aktiviteter.
 
Se også vedlagte beskrivelse af festivalen fra foreningen.
 
Ny lokalitet
Festivalen skifter i år beliggenhed fra slotsparken til boldbanerne ved Tølløse Hallen. Foreningen forklarer, at "rammerne er mindre charmerende end ved slottet, til gengæld er logistikken bedre".
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitik
Et tilskud til Tølløse Festival 2018 understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Udsyn og oplevelse”. En indsats i dette tema nævner som eksempel, at: ”Vi vil sikre en spredning og mangfoldighed i kommunens begivenheder, så lokalområdernes særlige kompetencer og kendetegn sættes i spil”.

Økonomiske konsekvenser
Tølløse Festival havde efter festivalen i 2017 et overskud på 126.000 kr.
Foreningen har oplyst, at årsagen til ønsket om støtte i 2018 er, at overskuddet fra 2017 er hensat som egenkapital.
 
Det samlede budget for festivalen er i 2018 på ca. 215.000 kr.
 
Et tilskud på 50.000 kr. kan finansieres via puljen ”Øvrige kulturelle opgaver”. Saldo i denne pulje er 50.167 kr. før disponeringer på udvalgsmødet d. 28.02.2018.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23. januar 2017, punkt 16: Beslutning om tilskud til Tølløse Festival 2017

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Godkendt.


caseno16-61540_#4437062_v1_tølløse festival 2018 ansøgning.pdf.pdf

Bilag

Tølløse Festival 2018 ansøgning


14. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at det besluttes:
1. hvilke udvalg der skal være repræsenteret på Folkemødet 2018
2. hvilke medlemmer fra de pågældende udvalg der deltager

Beskrivelse af sagen
Folkemødet 2018 på Bornholm finder sted i perioden 14. – 17. juni.
 
Folkemødets formål ”… er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.”
 
Folkemødets fulde program ligger først endeligt klar i maj, men den faglige bredde spænder vidt. De stående udvalg og projektudvalg vil, i det omfang de er repræsenteret, kunne sammensætte programmer der er fagligt relevante og falder inden for de emner udvalget beskæftiger sig med.
 
Kommunalbestyrelsen beslutter, om Holbæk Kommune skal være politisk repræsenteret på Folkemødet 2018 og i givet fald hvilke udvalgsmedlemmer, der kan deltage. De enkelte udvalg indstiller til Kommunalbestyrelsen, om de ønsker at være repræsenteret og i givet fald hvilke medlemmer, der ønsker at deltage.
 
Ledelsessekretariatet er aktuelt ved at afsøge mulighederne for forskellige samarbejder i forbindelse med deltagelsen i 2018.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2018 afsat 1.868.800 kr. til kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation.
 
Adgangen til Folkemødet er gratis, men der vil være udgifter til transport, overnatning og forplejning. Den samlede udgift pr. deltager forventes ligge mellem 2000-2500 kr.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Udvalget indstiller, at Ole Hansen og Susanne Utoft deltager i Folkemødet på Bornholm, og at Solvej Pedersen deltager i Folkemødet på Mors den 23.  – 25. august 2018.
15. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der frigives 3,0 mio. kr. af anlægsmidler i 2018, og der forud-disponeres 3,0 mio. kr. 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til større istandsættelses- og ombygningsarbejder i henhold til nedenstående investeringsplan.
 2. administrationen 1 gang årligt i januar/februar fremsender redegørelse for arbejdernes stade i forhold investeringsplanen
 3. hvis der bliver behov for at ændre på prioriteringerne i investeringsplanen, skal Kommunalbestyrelsen godkende en revideret investeringsplan.

Beskrivelse af sagen
Historik
Formålet er at restaurere Brorfelde Observatorium og omdanne det til et levende og attraktivt center for formidling af naturvidenskab.
 
Brorfelde har i 2014 modtaget i alt 20,9 mio. kr. fra fonde til ombygning af Brorfelde Observatorium, fase 1, som i hovedtræk omfattede:
Ovenstående arbejder er udført i perioden fra 2015 til 2017.
 
Ultimo 2017 har Brorfelde Observatorium fået tilsagn om en donation på 5,8 mio. kr. fra Augustinusfonden til istandsættelse af Nr. 23 Schmidt Teleskop bygningen, som anvendes til:
 
Kommunalbestyrelsen har i Holbæk Kommunes anlægsbudget afsat 3,0 mio. kr. til anlægsopgaver på Brorfelde Observatorium i 2018, 2019 og 2020.
 
Se venligst bilag1, Brorfelde, Investeringsplan 2018 – 2020

Økonomiske konsekvenser
Bevillingsskema:
Opgave
Bevillingstype
Beløb
Frigivelse af budgetsatte midler i indeværende år
Anlæg
3.000.000 kr.
Forud-disponering af budgetsatte midler i 2019
 
3.000.000 kr.
Forud-disponering af budgetsatte midler i 2020
 
3.000.000 kr.
I alt
 
9.000.000 kr.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Indstilles godkendt.


caseno15-47538_#4438423_v1_brorfelde investeringsplan 2018 - 2020.pdf.pdf

Bilag

Brorfelde Investeringsplan 2018 - 2020.pdf


16. Beslutning om underskudsgaranti til "Idræt på Fælleden"

Beslutning om underskudsgaranti til "Idræt på Fælleden"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. træffer beslutning om at stille underskudsgaranti på 50.000 kr. til DGI’s store idrætsstævne i 2018 på Holbæk Fælled – ”Idræt på Fælleden”


Beskrivelse af sagen
DGI Midt- og Vestsjælland har gennem en lang årrække afviklet det store idrætsstævne ”Høvestævnet” i Odsherred Kommune. Denne tradition har DGI besluttet skal ophøre. I stedet ønsker de at afvikle et nyt stort idrætsstævne på Holbæk Fælled – ”Idræt på Fælleden”. Første gang stævnet afvikles er lørdag 16. juni 2018.
 
Det er et ønske fra DGI, at stævnet bliver til i et tæt samarbejde med både det lokale foreningsliv og Holbæk Kommune. Desuden ønsker DGI at samarbejde med andre lokale aktører for at skabe sideløbende sociale og kulturelle oplevelser for deltagerne i stævnet.
 
Antallet af idrætter på stævnet reguleres løbende og afgøres af de lokale foreningers mulighed for og lyst til at bidrage med planlægning og afvikling.
 
Arbejds- og ansvarsfordeling
DGI byder ind med projektledelse, som indebærer:
 
Holbæk Kommune byder ind med arealer, klargøring og tilladelser, som indebærer:
 
Budget
DGI har anmodet Holbæk Kommune om en underskudsgaranti, som sikkerhed for at stævnet kan afvikles.
 
 
Indtægter
Udgifter
Gymnastik
75.000 kr.
75.000 kr.
Håndbold
19.550 kr.
19.550 kr.
Fodbold
10.500 kr.
10.500 kr.
Strøm
 
2.000 kr.
Renovation
 
1.000 kr.
Skiltning
 
1.500 kr.
Lyd
 
10.000 kr.
Telte
 
10.000 kr.
Samaritter
 
5.500 kr.
DGI konsulenttimer
 
75.000 kr.
Markedsføring
 
20.000 kr.
Total
105.050 kr.
230.050 kr.
Balance
 
-125.000 kr.
 
 
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Støtte til ”Idræt på Fælleden” understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Natur, fritid og udeliv”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil udnytte vores fjord og natur til at understøtte rekreative oplevelser.”


Økonomiske konsekvenser
Udvalget for Kultur og Fritid træffer beslutning om at bevilge 50.000 kr. til ansøgeren og deres idrætsstævne.
 
Beløbet finansieres fra puljen Øvrige kulturelle opgaver, hvorfra der i 2018 hidtil er bevilget 205.833 kr. Der er pt. 50.167 kr. tilbage i puljen samt evt. uforbrugte midler fra 2017, der kan overføres.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Godkendt.
17. Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer

Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer

Sagsgang og sagstype
Udvalget Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersensen indstiller, at:
 
 1. orientering om fordeling af puljen – Kulturelle Arrangementer – tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Puljen Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2018 samlet afsat 236.000 kr. til de tre fordelinger.
 
Der er til denne ansøgningsfrist den 1. februar 2018 indkommet 14 ansøgninger for i alt 364.350 kr.
 
Det administrative udvalg har valgt at give underskudsgaranti til 12 af de 14 ansøgninger for i alt 152.800 kr.
 
I vedlagte bilag, er der anført begrundelse for underskudsgaranti / afslag, samt angivet eventuel underskudsgaranti.
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken.
I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Udsyn og oplevelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil sikre en spredning og mangfoldighed i kommunens begivenheder, så lokalområdernes særlige kompetencer og kendetegn sættes på spil”.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Taget til efterretning.


caseno12-15493_#4438061_v1_01.02.2018 - fortegnelse over ansøgninger til puljen kulturelle arrangementer.pdf

Bilag

01.02.2018 - fortegnelse over ansøgninger til puljen Kulturelle Arrangementer


18. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen

Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen

Sagsgang og sagstype
Udvalget Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om fordeling af – Udstyrspuljen – tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2018 samlet afsat 291.000 kr. til de tre fordelinger.
 
Der er til denne ansøgningsfrist den 1. februar 2018 indkommet 37 ansøgninger for i alt 731.832 kr.
 
Det administrative udvalg har valgt at give støtte til 15 af de 37 ansøgninger for i alt 133.700 kr.
 
I vedlagte bilag er der anført begrundelse for tilskud / afslag, samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken.
I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Fællesskab, læring og dannelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab”.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Taget til efterretning.


caseno12-5692_#4447162_v1_01.02.2018-fortegnelse over ansøgninger til udstyrspuljen.pdf

Bilag

01.02.2018-Fortegnelse over ansøgninger til udstyrspuljen


19. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen Mål & Net

Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen Mål & Net

Sagsgang og sagstype
Udvalget Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om fordeling af – Udstyrspuljen Mål & Net – tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udstyrspuljen Mål & Net bliver uddelt en gang årligt – 1. februar. Der er i 2018 afsat 104.000 kr. til fordeling.
 
Der er indkommet 11 ansøgninger for i alt 158.519 kr.
 
Det administrative udvalg har – i samarbejde med Vej og Park – besluttet, ud fra en faglig vurdering af behov, eksisterende bestand og pris, at indkøb og flytte det der er skrevet under indstilling.
 
Det administrative udvalg har kontrolleret priser fra leverandører af mål og net, og der bliver indkøb mål og net, indenfor budgettets ramme på 104.000 kr.
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken.
I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Fællesskab, læring og dannelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab”.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Taget til efterretning.


caseno12-5692_#4437252_v1_01.02.2018 - liste over fordeling af udstyrspuljen mål & net.pdf

Bilag

01.02.2018 - liste over fordeling af Udstyrspuljen Mål & Net


20. Drøftelse af budget 2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelse af budget 2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Drøftelsessag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         budget 2018 drøftes
2.         udgiftsdriverne drøftes


Beskrivelse af sagen
 
Budget 2018
Administrationen gennemgår budget 2018 for udvalget. Herigennem får udvalgets medlemmer mulighed for at spørge ind til de forskellige forudsætninger, ligesom det afklares i lidt større detaljer, hvilke aktiviteter budgettet dækker over
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det besluttet, at der skulle findes besparelser på 1,5 mio. kr. på udvalgets budget i 2018.
 
Besparelserne er realiseret således:
 
Område
Beløb
Optimering af kontrakter
-0,6 mio. kr.
Reduktion af fritidstilbud som supplerer børneområdet (Viften)
-0,2 mio. kr.
 
Rammebesparelse politiske puljer
-0,1 mio. kr.
Regulering lokaleleje privatskoler
-0,1 mio. kr.
Reduktion på aftenskoleområdet
-0,2 mio. kr.
Reduktion på biblioteksområdet
-0,3 mio. kr.
I alt
-1,5 mio. kr.
 
Udgiftsdrivere
Da udvalgets budget betragtes som relativt styrbart grundet mindre påvirkning af eksterne faktorer, som det kan være tilfældet på andre kerneområder, udarbejdes der ikke udgiftsdrivere på udvalgets område.
 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Drøftet.
21. Drøftelse af budget 2019 - 2022 - Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelse af budget 2019 - 2022 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. drøfter proces for udvalgets arbejde med budget 2019-2022
2. drøfter hvordan rammerne for budget 2019 påvirker budgettet, og hvilke konsekvenser det har
3. drøfter første udkast vedrørende effektiviserings- og besparelsesstrategien

Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til deres budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
På dette første møde efter konstitueringen skal udvalget drøfte, hvornår forudsætningerne for de forskellige aktiviteter skal gennemgås. Der lægges op til drøftelse af, hvad de økonomiske rammer betyder for udvalget. Og første udkast til effektiviseringer præsenteres.
 
Forårets drøftelser af budget 2018, rammer for budget 2019 samt effektiviseringer og forudsætninger for budgettet, vil tilsammen give udvalget tilstrækkelig viden i forhold til fastlæggelse af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal være færdig med drøftelserne ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni.
 
Som følge heraf drøftes på udvalgsmøderne i marts, april og maj sparekatalog og råderum til budget 2019 til udvalgets ønsker – herunder hvordan rammerne for budget 2019 påvirker budgettet, og hvilke konsekvenser det har.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Drøftet.


caseno17-49532_#4448819_v1_be-strategi_kfumøde i februar - pdf.pdf

Bilag

BE-strategi_KFUmøde i februar - pdf


22. Orientering om Talentrådets arbejde

Orientering om Talentrådets arbejde

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
OrienteringssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om talentrådets arbejde tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
På mødet vil Talentrådet i Holbæk Kommune orientere om rådets arbejde og præsentere en række anbefalinger til Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Talentrådet blev nedsat i 2012. I forlængelse heraf blev der udarbejdet en talentstrategi for Holbæk Kommune, som blev politisk godkendt i 2014. Visionen for denne strategi er: ”Holbæk Kommune skaber lokale talentmiljøer, som kvalificerer talenterne til at fortsætte på et videregående niveau”.
 
Der arbejdes med talentudvikling inden for følgende fagmiljøer:
 
Talentrådet er sammensat med en repræsentant fra hver af de fire fagmiljøer samt en repræsentant fra henholdsvis erhvervslivet, skolemiljøet (0-10. klasse) og ungdomsuddannelserne i Holbæk Kommune – dvs. i alt 7 medlemmer. Se oversigten over medlemmer her.
 
Talentrådet har i 2018 et budget på 400.000 kr. Talentrådets midler anvendes primært til at støtte talentmiljøer og til individuel talentstøtte.
 
For at skabe evidens og målrette talentarbejdet har Talentrådet i 2017 fået udarbejdet to rapporter. Dels en rapport, udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut (IDAN), som dækker idrætsmiljøer og dels en rapport i forhold til billedkunst og scenekunst udarbejdet af analyse- og managementrådgivningsvirksomheden Pluss. Begge rapporter har en række anbefalinger, som Talentrådet præsenterer på mødet med Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitik
Talentrådets arbejde understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema: ”Kreative miljøer” og herunder indsatsen: ”Vi vil i samarbejde med Talentrådet om at udvælge og støtte konkrete miljøer og styrke partnerskaber mellem kulturinstitutioner, foreninger, erhvervsliv, skoler og uddannelser”.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Kultur og Fritid den 27. februar 2012: Punkt 13: Oprettelse af Talentråd
Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014: Punkt 98: Beslutning – Talentstrategi i Holbæk Kommune

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Taget til efterretning.


caseno12-14427_#4442633_v1_talentstrategi-i-holbaek-kommune-lang-07112014.pdf.pdf

Bilag

talentstrategi-i-holbaek-kommune-lang-07112014.pdf


23. Orienteringer til Udvalget for Kultur og Fritid den 28. februar 2018

Orienteringer til Udvalget for Kultur og Fritid den 28. februar 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun er adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.
24. Underskriftsark

Underskriftsark