UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.21

STARTTIDSPUNKT

04-06-2020 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-06-2020 11:00:00


PUNKTER

49. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. juni 2020
50. Godkendelse af anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
51. Orientering om udgiftsdrivere, juni 2020
52. Drøftelse af budget 2021-2024, juni
53. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024, juni
54. Beslutning om genåbning af caféer og udendørs aktiviteter i Aktive Centre og Toppen
55. Beslutning om opfølgning på politikker og strategier på udvalgets område
56. Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+
57. Orienteringer
58. Underskriftsark49. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. juni 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. juni 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden for mødet den 4. juni bliver godkendt
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-06-2020

Godkendt

50. Godkendelse af anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Godkendelse af anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. anbefalinger til at plejecentre og deres interne samarbejdspartnere udarbejdet af Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkendes
 2. Udvalget for Ældre og Sundhed i samarbejde med plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere sikrer, at alle anbefalinger og opmærksomhedspunkter udmøntes i konkrete lokale initiativer
Beskrivelse af sagen

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af A, F, L, O og Ø indgik i november 2017 en politisk aftale (konstitueringsaftalen), som indebar, at der for perioden august 2018 – juli 2020 skulle nedsættes et projektudvalg for afbureaukratisering og decentralisering.

Projektudvalget fik af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 ved beslutningen om udvalgets kommissorium til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til afbureaukratisering og decentralisering som på én og samme tid skal bidrage til at øge kvalitet kvaliteten af service til og værdi for borgere, medarbejdere samt virksomheder og lokalområders udvikling samt effektiviteten i løsning af opgaverne. 

Der foreligger nu en indstilling til politisk godkendelse af tre anbefalinger og to opmærksomhedspunkter, som er udarbejdet på baggrund af projektudvalgets undersøgelse.

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering undersøgelse af de tre kommunale plejecentre og deres interne samarbejdspartnere

Projektudvalget har i perioden august 2019 til januar 2020 undersøgt plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere for potentialer for enten afbureaukratisering eller decentralisering. Undersøgelsen bestod af følgende aktiviteter: 

 • Et forløb med fire workshops med medarbejdere fra de tre kommunale plejecentre, Nexusteamet (det fælles IT-system) og hjælpemidler.

Som supplement til forløbet har projektudvalget derudover gennemført følgende aktiviteter: 

 • Dialogmøde med faglige organisationer på ældreområdet 
 • Dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet
 • Dialogmøde med Ældresagen
 • Vidensoplæg om Aktiv Hele Livet ved chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen
 • Vidensoplæg om velfærdsteknologi ved projektleder Helle Heinemann 

 

Anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

 • 1.1 Metoden Samskabt styring skal anvendes i hele kommunen ?
 • 1.2 Metoden Samskabt styring skal anvendes i hele kommunen ?
 • 2    Øget fokus på at implementere, følge op og evaluere ?

 

?Opmærksomhedspunkt til plejecentre og deres interne samarbejdspartnere?

 • 1  Implementer demensstrategien ?
 • 2  Krav til tilgængelighed ved nybyggerier til ældre

 

Økonomiske konsekvenser

Det er vurderingen, at hovedparten af de forslag, som Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering anbefaler og peger på, er udgiftsneutrale. Dog skal det bemærkes, at nybyggeri egnet til ældre og handicappede i visse tilfælde kan blive dyrere afhængigt af de krav, der stilles til byggeriet.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. 

 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-06-2020

1)     Indstilles godkendt

For stemte 3 (A, O, Ø)

Imod stemte 2 (B, V)

 

2)     Indstilles godkendt

For stemte 3 (A, O, Ø)

Imod stemte 2 (B, V)caseno18-25743_#5275254_v1_bilag 2 faglige kommentarer til projektudvalget for afbureaukratisering og decentraliserings anbefal.pdf
caseno18-25743_#5275259_v1_bilag 1 generelle anbefalinger og anbefalinger til plejecentre og deres interne samarbejdspartnere.pdf

Bilag

Bilag 2 Faglige kommentarer til Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings anbefalinger
Bilag 1 Generelle anbefalinger og anbefalinger til plejecentre og deres interne samarbejdspartnere


51. Orientering om udgiftsdrivere, juni 2020

Orientering om udgiftsdrivere, juni 2020
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-06-2020

Orientering taget til efterretningcaseno20-3293_#5276541_v1_udgiftsdrivere æsu maj.pdf

Bilag

Udgiftsdrivere ÆSU Maj


52. Drøftelse af budget 2021-2024, juni

Drøftelse af budget 2021-2024, juni
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalgets budgetforslag drøftes
Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt som rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020 er:

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Udvalget for Ældre og Sundhed

921,8

933,4

942,0

942,0

Sundhed

364,3

364,3

364,3

364,3

Ældre

557,5

569,1

577,7

577,7

 

På udvalgets møde i marts blev arbejdet med budget 2021-2024 sat i gang.

Dette møde i juni måned er sidste gang udvalget ser deres budgetforslag, før det præsenteres på budgetcampen i august, som en del af et samlet budgetforslag for 2021-2024.

På mødet præsenteres udvalget for de ændrede forudsætninger, som har effekt på budget 2021. Hvis de ændrede forudsætninger presser udvalgets ramme, vil administrationen præsentere løsninger, som gør det muligt at overholde den fastlagte ramme.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-06-2020

Drøftet

53. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024, juni

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024, juni
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. januar 2020 arbejdes der med at finde effektiviseringer i budget 2021.

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover. Oprindeligt skulle april mødet have været sidste gang, at effektiviseringerne skulle drøftes i de stående udvalg, inden de blev sendt i høring og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Som konsekvens af COVID-19 blev effektiviseringerne ikke drøftet på udvalgets møde i april, og processen for arbejdet med effektiviseringer blev ændret på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april.

Dermed vil den politiske behandling af effektiviseringerne i 2020 foregå sideløbende med processen for budget 2021. Effektiviseringerne vedtages dermed ikke før sommerferien som planlagt, men vil følge samme proces som resten af budgettet, med høring i perioden 31. august til 18. september og vedtagelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

På dette møde primo juni er det sidste gang, de stående udvalg drøfter effektiviseringerne. Næste gang, effektiviseringsforslagene drøftes politisk, er på budgetcampen 20 og 21. august.

I 2021 er det samlede måltal for effektiviseringer på alle udvalg 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. Når det politiske råderum er mindre end 28 mio. kr. skyldes det, at de 28 mio. kr. dels reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, dels reduceres med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

Måltallet:

Måltallet for Udvalget for Ældre og Sundhed er 9 mio. kr. herfra fratrækkes -5,0 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 4,0 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

Tidsplan:

Den reviderede tidsplan for arbejdet med effektiviseringer blev vedtaget på det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Februar - maj

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo juni

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område sidste gang

20. og 21. august

Budgetcamp

31. august til 18. september

Effektiviseringerne i høring sammen med budget 2021

30. september

Økonomiudvalget behandler effektiviseringerne ved 2. behandlingen af budget 2021

7. oktober

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021 ved 2. behandlingen af budget 2021

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-06-2020

Drøftet

54. Beslutning om genåbning af caféer og udendørs aktiviteter i Aktive Centre og Toppen

Beslutning om genåbning af caféer og udendørs aktiviteter i Aktive Centre og Toppen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. caféer genåbner fra den 15. juni 2020
 2. udendørs aktiviteter i Aktive Centre og Toppen genåbner fra den 8. juni 2020.
Beskrivelse af sagen

Situationen med COVID19 har siden marts 2020 naturligt påvirket aktiviteterne i både caféerne og de Aktive Centre, der har været lukket ned. I takt med at samfundet åbner op anbefaler administrationen, at caféer og udendørsaktiviteter i de Aktive Centre og værestedet Toppen genåbner.

For at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand og forebyggelse af smittespredning vil en genåbning ske med restriktioner i forhold til fremmøde, aktiviteter og servering. Der vil være forskelle i aktiviteterne baseret på de fysiske rammer og muligheder, der er i de enkelte centre.

Genåbning af caféer

Caféerne genåbner fra den 15. juni 2020 på både hverdage og i weekender. Følgende retningslinjer gælder for genåbning af caféer:

 • Ved symptomer på COVID 19 må man ikke møde i cafeen
 • Der skal foretages håndhygiejne med håndvask og håndsprit inden indgang i cafeen
 • Maden skal forudbestilles som vanligt – minimum 5 dage før og bestilt mad skal afmeldes 3 dage før
 • Begrænset antal gæster ad gangen. Antallet følger myndighedernes retningslinjer for forsamlinger – aktuelt 10 ad gangen.
 • Gæsterne inddeles i faste hold, der spiser forskudt af hinanden og så de samme gæster der indtager måltidet sammen.
 • Overstiger antallet af gæster flere end retningslinjerne giver mulighed for, tilbydes der mulighed for at afhente sit måltid som take away.
 • Der er ingen selvbetjening og maden er portionsanrettet
 • Ingen selvbetjening m. service, bestik, servietter, mælk osv.
 • Lokalerne rengøres en gang dagligt inden caféen åbner og mellem de to hold.

Genåbning af udendørs aktiviteter i Aktive Centre og værestedet Toppen

En rundspørge hos brugerrådene for de Aktive Centre viser, at ud af de 13 centre ønsker 11 af dem ikke at starte op før til september 2020. På den baggrund anbefaler administrationen, genåbning af indendørs aktiviteter i de Aktive Centre udskydes til september 2020.

Det er administrationens vurdering, at udendørs aktiviteter kan genåbne allerede fra den 8. juni 2020. Her vil myndighedernes generelle retningslinjer for at forebygge smittespredning, herunder krav om forsamlinger, afstand og hygiejne vil også gælde i forhold til genåbning af udendørs aktiviteter.

Samtidig anbefaler administrationen at udendørs aktiviteter i værestedet Toppen genåbner samtidig og under samme forhold som Aktive Centre.

Derudover udarbejder administrationen retningslinjer for håndtering af aktiviteterne, herunder adgang til og rengøring af materialer.

 

Økonomiske konsekvenser

Genåbning af caféerne forudsætter ekstra personaleressourcer, særligt i weekender, da de nuværende medarbejdere varetager ekstra rengøring på plejecentre og i hjemmeplejen som følge af håndteringen af COVID-19.  Ekstra personaleressourcer kan ske ved rekruttering eller ved brug af vikarer.

Udgifterne til genåbning af caféerne fra den 15. juni 2020 er estimeret til 200.000 kr.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-06-2020

Godkendt

55. Beslutning om opfølgning på politikker og strategier på udvalgets område

Beslutning om opfølgning på politikker og strategier på udvalgets område
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. plan for opfølgning på politikker og strategier på udvalgets område godkendes.
Beskrivelse af sagen

Kommunens kerneopgave er at skabe værdi for borgeren. Et centralt element handler derfor om hvordan kvalitet og udviklingen i kvaliteten dokumenteres og afrapporteres politisk.

I dag bliver der udarbejdet forskellige materialer og sager, der viser hvordan der arbejdes med mål og kvalitet i de forskellige politikker og strategier på udvalgets område.

For at sikre en systematisk opfølgning på mål og kvalitet har administrationen udarbejdet en plan for, hvordan man systematisk kan følge op på politikker og strategier på udvalgets område.

Formålet med at sætte rammen for en mere systematisk opfølgning på mål og kvalitet er at følge op på effekten af den kvalitet, der leveres til kommunens borgere. Samtidig vil det styrke den effektive opgavevaretagelse og udvikling af ældre- og sundhedsområdet og sikre en systematisk dialog mellem det politiske niveau og administrationen både i forhold til udformning af politikker og omkring afrapportering af resultater.

Udgangspunktet for opfølgningsplanen er, at der sker en årlig opfølgning på de forskellige politikker og strategier.

Opfølgningsplan

Udgangspunktet er, at der følges på årligt. Bilag 1 viser årshjul for opfølgning på de forskellige politikker og strategier. Årshjulet er gældende fra 2021.

For at udvalget får en opfølgning i 2020 vil der på hvert af udvalgets møder fra august og resten af året være en opfølgning på en politik/strategi:

Måned

Status på:

August

Værdighedspolitik og Ældrepolitik

September

Sundhedspolitik

Oktober

Demensstrategi

November

Rehabiliteringsstrategi

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-06-2020

Godkendtcaseno18-20543_#5270274_v2_opfølgningsplan politikker og strategier æsu.pdf

Bilag

Opfølgningsplan politikker og strategier ÆSU


56. Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+

Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ drøftes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ trådte formelt i kraft 1. januar 2020 og har været rettesnoren for Kommunalbestyrelsens arbejde i næsten et halvt år. Forløbet med at udarbejde arbejdsprogrammet startede allerede i foråret 2019, og byggede videre på elementerne i det forrige arbejdsprogram.

På Kommunalbestyrelsens budgetcamp i september 2019 fik Kommunalbestyrelsen en samlet afrapportering på de to arbejdsprogrammer med fokus på de allerede igangværende aktiviteter for arbejdsprogrammet 2020+. Desuden har udvalgte temaer fra arbejdsprogrammerne været drøftet eller behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens seminarer eller i udvalgenes behandling af sager, der vedrører initiativer under arbejdsprogrammernes temaer.

Arbejdsprogram 2020+ gælder for en treårig periode (sag nr. 124, 2019).

Arbejdsprogrammet blev skabt ud fra en politisk præmis om at prioritere bestemte aktiviteter med afsæt de ressourcer Holbæk Kommune havde og har til rådighed. Derfor var arbejdsprogrammet også tæt koblet til budgetprocessen for 2020.

Arbejdsprogrammet indeholder fire temaer:

-         Fælles om folkeskolen

-         En mere grøn og bæredygtig kommune

-         Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet

-         Uddannelse og erhverv – en kommune i udvikling

Med denne sag får Kommunalbestyrelsen en status på arbejdet med at realisere de politisk prioriterede temaer samt de underliggende indsatser. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen udsættelse eller aflysning af en række større sager og projekter, som var påvirket af coronakrisen (Sag nr. 120). Nogle af disse projekter udsprang af Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2020+ og beskrives også i vedlagte bilag.

Det samlede arbejdsprogram er er besluttet i Kommunalbestyrelsen. Opgavemæssigt går de fire temaer på tværs af udvalgenes ansvarsområder. Af bilag 6 fremgår hvilke konkrete indsatser der hører under de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget.

Bilag 1-5 er notater der redegør for status arbejdet med at realisere arbejdsprogrammets 4 overordnede temaer. Nedenfor fremgår hvilke notater (bilag) de enkelte udvalg særligt bør forholde sig til.

Udvalget for Børn og Skole: Status på Forebyggelse, Status på Fælles om folkeskolen.

Udvalget for Ældre og Sundhed: Status på Forebyggelse.

Socialudvalget: Status på Forebyggelse.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse: Status på Uddannelse, Status på Fælles om Folkeskolen.

Udvalget for Klima og Miljø: Status på Grøn og bæredygtig kommune.

Økonomiudvalget: Status på Grøn og bæredygtig kommune, Status på Erhverv, Status på Uddannelse.

 

Under udvalgenes behandlinger af status på arbejdsprogrammet kan der tages afsæt i følgende spørgsmål:

Hvilke elementer i arbejdsprogrammet har været de vigtigste inden for udvalgets ansvarsområde?

I hvilket omfang har arbejdsprogrammet været styrende for prioriteringerne inden for udvalgets ansvarsområde i 2020 – og i hvilket omfang er der forventningen, at arbejdsprogrammet bliver styrende i 2021?

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 15. maj. 2019: Punkt 124 Beslutning om godkendelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+

 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-06-2020

Drøftet.caseno18-40531_#5276262_v1_oversigtsskema 270520 pdf.pdf.pdf
caseno18-40531_#5276264_v2_notat erhverv 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276265_v2_notat fælles om folkeskolen 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276266_v2_notat, en mere grøn og bæredygtig kommune 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276268_v2_notat, forebyggelse 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276269_v2_notat, uddannelse 270520.docx.pdf

Bilag

Oversigtsskema 270520 PDF.pdf
Notat Erhverv 270520.docx
Notat Fælles om folkeskolen 270520.docx
Notat, En mere grøn og bæredygtig kommune 270520.docx
Notat, Forebyggelse 270520.docx
Notat, Uddannelse 270520.docx


57. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den. 10. august

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Orientering om pårørende indsatsen
 • Status på værdighedspolitikken og Ældrepolitikken

Mødet den. 7. september

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Beslutning om budgetrevision 3
 • Godkendelse af rekrutteringsstrategi

Mødet den. 5. oktober

 • Orientering om udgiftsdrivere
58. Underskriftsark

Underskriftsark