UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Virituelt teamsmøde

STARTTIDSPUNKT

03-04-2020 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-04-2020 11:00:00


PUNKTER

29. Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. april
30. Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi, april 2020
31. Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn 2019
32. Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet
33. Beslutning om placering af nyt plejecenter i Holbæk by
34. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2019
35. Orientering om kvalitetssikring i ældreplejen 2019
36. Orienteringer
37. Underskriftsark29. Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. april

Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. april
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • dagsorden til mødet den 3. april bliver godkendt
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-04-2020

Godkendt

30. Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi, april 2020

Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi, april 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.
 2. økonomien på udvalgets område drøftes.
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024. 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-04-2020

Drøftetcaseno20-3293_#5225602_v1_udgiftsdrivere æsu 25032020.pdf.pdf

Bilag

Udgiftsdrivere ÆSU, marts 2020


31. Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn 2019

Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn 2019 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har efter Serviceloven § 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139.

Årsrapporten er vedlagt som bilag 1.

Tilsynets samlede vurdering for plejecentre:

Plejecentrene er velfungerende, og efterlever lovgivningens bestemmelser.

De tilstræber at levere kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen jf. Kvalitetsstandarder og politikker. Borgerne giver udtryk for, at de er glade for at bo på plejecentrene og opholde sig på de midlertidige pladser. Pårørende føler sig inddraget og velkomne.

Medarbejderne er engagerede, og har kompetencer, der dækker målgruppens behov. Der arbejdes ud fra et rehabiliterende sigte, men tilsynet finder ikke en fælles forståelse for begrebet, og vurderer, at der arbejdes forskelligt med rehabilitering.

Der kan med fordel være mere fokus på implementeringen af strategier, politikker og lokale værdigrundlag.

Dokumentationen er overordnet set tilfredsstillende, men der er generelt usikkerhed på arbejdsgange i dokumentationen.

Der er givet anbefalinger indenfor områderne: Værdighedsparametre, rehabilitering og vedligeholdelse af færdigheder, dokumentation, overordnede politikker, kvalitetsstandarder og lokale værdimæssige tilgange og utilsigtede hændelser.

Skema over anbefalinger til plejecentre er vedlagt som bilag 2.

Magtanvendelse på plejecentre:

Myndighedsdelen har løbende modtaget indberetninger på magtanvendelser, jf. Servicelovens §126 (fastholdelse), §126a (fastholdelse i personlige hygiejne-situationer) samt §128 (fastspænding med bløde stofseler). Indberetningerne vurderes til at være fyldestgørende, dog er en enkelt indberetning vurderet til ikke at være lovlig.

Tilsynet konstaterer en lille stigning i magtanvendelser.

Plejecentrene anvender pejle og alarmsystemer jf. Serviceloven § 125 stk. 2.

Skema er vedlagt som bilag 3.

Tilsynets samlede vurdering for friplejeboliger:

Fjordstjernen og Kildehaven er begge velfungerende friplejeboliger, hvor borgerne er glade for at bo, pårørende er generelt tilfredse, og medarbejderne er engagerede og fagligt reflekterende.

Medarbejderne har kompetencer såvel sundhedsfaglige som socialfaglige til at varetage opgaverne med borgerne.

Fjordstjernen forventer I 2020 at konvertere flere lejligheder fra plejebolig til ældre til boliger for yngre handicappede.

Der er givet anbefalinger indenfor områderne: Tilbudsportalen, Værdighedsparametre, rehabilitering og vedligeholdelse af færdigheder, dokumentation, magtanvendelser og utilsigtede hændelser.

Skema over anbefalinger til friplejeboligerne er vedlagt som bilag 4.

Magtanvendelse i friplejeboligerne:

Fjordstjernen:

Medarbejderne har kendskab til lovgivningen, og er meget opmærksomme på at forebygge.

Tilsynet har ikke modtaget indberetninger på magtanvendelser i 2019.

Fjordstjernen anvender pejle og alarmsystemer jf. Servicelovens § 125 stk. 2.

Kildehaven:

Medarbejderne har et overordnet kendskab til magtanvendelser, og stort fokus på at forebygge voldsomme episoder, men de er usikre på gråzonerne på området.

Myndighedsdelen har modtaget indberetninger jf. Servicelovens §126 (fastholdelse) og §126a (fastholdelse i personlige hygiejne-situationer), hvoraf en enkelt indberetning er vurderet til ikke at være lovlig.

Tilsynets samlede vurdering på Tysingehave dagcenter:

Tilsynet har besøgt Tysingehave dagcenter i 2019, og vurderer, at det er et meget velfungerende dagcenter, hvor borgerne er glade for at komme, pårørende er tilfredse, og medarbejderne er engagerede, og besidder de rette kompetencer for opgaveløsningen.

Tysingehave dagcenter har ikke fået nogen anbefalinger i 2019.

Tilsynets samlede vurdering for hjemmeplejedelen - frit valg:

Private og kommunale hjemmeplejeleverandører er velfungerende, og tilstræber at levere kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen jf. Kvalitetsstandarder og overordnede politikker.

Tilsynet konstaterer, at der sjældent tilknyttes et team af faste hjælpere, som er beskrevet i Kvalitetsstandarderne, i stedet tilknyttes de fleste borgere en fast kontaktperson.

Der arbejdes ud fra et rehabiliterende sigte, men tilsynet finder ikke en fælles forståelse for begrebet, og vurderer, at der arbejdes forskelligt med rehabilitering. Der kunne med fordel være mere fokus på implementeringen af strategier, politikker og lokale værdigrundlag.

Kvaliteten i dokumentationen er varierende, og der er generelt usikkerhed på arbejdsgange i dokumentationen.

Der er givet anbefalinger indenfor: Visitation, Værdighedsparametre, rehabilitering og vedligeholdelse af færdigheder, dokumentation, overordnede politikker, Kvalitetsstandarder og lokale værdimæssige tilgange og utilsigtede hændelser

Skema over anbefalinger til frit valgs området er vedlagt som bilag 5.

Magtanvendelser på hjemmeplejedelen - frit valg:

Myndighedsdelen har modtaget indberetninger på jf. Servicelovens §126 (fastholdelse) og §126a (fastholdelse i hygiejne-situationer), som vurderes fyldestgørende, og hvoraf en enkelt indberetning er vurderet til ikke at være lovlig.

Tilsynet konstaterer en lille stigning i magtanvendelserne.

Frit valgs området anvender pejle og alarmsystemer jf. Servicelovens § 125 stk. 2 i form af GPS og trædemåtter.

Tilsynet konstaterer, at der er sket en stigning i antallet af indberetninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø – og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-04-2020

Orienteringen indstilles taget til efterretningcaseno20-10067_#5204100_v1_bilag 1.pdf
caseno20-10067_#5204094_v1_bilag 2.pdf
caseno20-10067_#5204089_v1_bilag 3.pdf
caseno20-10067_#5204085_v1_bilag 4.pdf
caseno20-10067_#5204079_v1_bilag 5.pdf
caseno20-10067_#5225359_v2_opfølgning på kommunalt tilsyn 2019 i hjemmeplejen og på plejecentre.pdf

Bilag

Bilag 1 Årsrapport 2019 kommunalt tilsyn
Bilag 2 Anbefalinger til plejecentre
Bilag 3 Velfærdsteknologier på plejecentrene
Bilag 4 Anbefalinger til friplejeboligerne
Bilag 5 Anbefalinger til frit valg
Bilag 6 Opfølgning på kommunalt tilsyn 2019 i Hjemmeplejen og på plejecentre


32. Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet

Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet 4. maj 2020 drøftes
Beskrivelse af sagen

Den 4. maj 2020 er der dialogmøde mellem Udvalget for Ældre og Sundhed og Ældrerådet.

Ældrerådet har sendt udkast til dagsorden med følgende punkter, som Ældrerådet ønsker drøftet med udvalget:

 1. Ældrerådsvalg 2021
 2. Velfærdsteknologi og deraf følgende etiske dilemmaer
 3. Boligstrategi herunder bygning af nyt plejecenter i Holbæk by
 4. Budget 2021
 5. Forebyggelse, rehabilitering og genoptræning

 

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter, om udvalget har tilføjelser til dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-04-2020

Drøftet.

Udvalget er enig i Ældrerådets forslag til dagsorden

33. Beslutning om placering af nyt plejecenter i Holbæk by

Beslutning om placering af nyt plejecenter i Holbæk by
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der udvælges 1 til 3 af de mulige placeringer for et nyt plejecenter, som administrationen kan arbejde videre med, med henblik på endelig afklaring af placering.
Beskrivelse af sagen

Grundlaget for at etablere flere plejeboliger i Holbæk by er, at både kapacitetsanalysen fra 2019 og ventelisten på området peger på, at efterspørgslen er størst her. Udvalget for Ældre og Sundhed drøftede den 3. februar 2020 mulighederne for at etablere flere plejeboliger i Holbæk by – enten i form af en tilbygning på Samsøvej eller ved opførelse af et nyt plejecenter. På baggrund af drøftelsen præsenteres i nærværende sag de mulige placeringer, der er i Holbæk by for et nyt plejecenter.

Administrationen vurderer, at der er behov for at opføre et plejecenter med 65 plejeboliger og 15 boliger målrettet det specialiserede område, dvs. 80 boliger i alt. Dertil kommer fælles servicearealer, ligesom der på grunden skal være plads til udearealer og parkering. Samlet set, vil det – alt efter hvor højt/lavt der bygges, kræve et areal på ca. 12.000 kvm.

De mulige placeringer er:

 • Holbæk Have
 • Agervang
 • Rishøjgaard
 • Den gamle svømmehal
 • Ved vandtårnet
 • Ved Sportsbyen
 • Konsul Beyers Alle v/Lundemarksvej

I bilag 1 ses et kort over Holbæk by med markering af de mulige placeringer.

I bilag 2 ses et skema, som giver et overblik over de forskellige placeringer med en nærmere beskrivelse, herunder en række opmærksomhedspunkter forbundet med de forskellige placeringer. For hver placering er der lavet en samlet vurdering – markeret med trafiklys rød, gul eller grøn. Under trafiklyset er fremhævet få af argumenterne bag den samlede vurdering. Trafiklyset skal ses som en guideline og ikke en tilbundsgående analyse af alle kendte forhold.

 

Opmærksomhedspunkterne knytter sig til:

 • Ejerskab

Nogle grunde er ikke kommunalt ejet. Valg af disse placeringer forudsætter derfor en dialog med ejer – og evt. også udgifter til køb af grund. Der er ikke indledt nærmere dialog med ejerne og derfor endnu ikke taget højde for, hvilke udgifter der er forbundet med den enkelte grund.  

 • Størrelse

Nogle grunde er af begrænset størrelse. Valg af disse placeringer betyder, at centerets størrelse skal begrænses, eller at det ikke senere vil være muligt at udvide centeret med en tilbygning.

 • Bygningsforhold

Nogle grunde ligger på bar mark – andre har eksisterende bygninger, som skal fjernes inden et nybyggeri. Man skal i alle tilfælde være opmærksom på, om den eksisterende infrastruktur er tilstrækkelig eller om placeringen kræver nye tilkørselsforhold og dermed udgifter hertil.

 • Lokalplan

Langt de fleste placeringer kræver en ny lokalplan. Tidsmæssigt er der dog forskel på, om plejecenterbyggeriet kan accepteres indenfor en ændring til den eksisterende lokalplan, om processen for en ny plan er i gang, eller om byggeriet kræver opstart af en helt ny lokalplan. 

Administrationen lægger op til, at udvalget drøfter rækken af mulige placeringer og udvælger et eller få steder, som der skal arbejdes videre med. I den videre proces vil administrationen afklare alle relevante forhold forbundet med den/de få udvalgte placeringer, herunder økonomiske forhold, afdække mulige samarbejdsrelationer med grundejere mv.

Yderligere vil administrationen i den kommende sag præsentere de mulige drifts- og ejerkonstruktioner, som kan knytte sig til de udvalgte placeringer. Dvs. en kortlægning af, hvordan plejeboligerne kan etableres i henhold til almenboligloven. Hvem kan eje dem? Hvem kan stå for driften? Og hvilken økonomi er der forbundet med de forskellige konstruktioner for Holbæk Kommune?

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 2 mio. kr. til udvidelse af Samsøvej Plejecenter, samt yderligere 8 mio. kr. i 2021. Beløbene var afsat til at dække anlægsudgiften til udvidelse af de eksisterende servicearealer.

Det skal besluttes, at de 10 mio. kr. afsat til Samsøvej i stedet bevilges til et nyt plejecenterbyggeri. Der vil dog være behov for yderligere anlægsmidler.

I den kommende sag vil de estimerede økonomiske konsekvenser ved opførelse af et nyt plejecenter blive beskrevet. Forudsætningen for at opføre et nyt plejecenter er, at der i forbindelse med budget 2021+ afsættes tilstrækkelige anlægsmidler.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Ældrerådet har fået forelagt de mulige placeringer. Deres høringssvar tilgår sagen inden behandling i udvalget.

Sagshistorik, henvisninger

Dialogmøde om plejeboligområdet den 28. maj 2018.

Udvalget for Ældre og Sundhed den 29. april 2019: Punkt 48: Drøftelse af Fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune

Udvalget for Ældre og Sundhed den 27. maj 2019: Punkt 59: Drøftelse af Fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune

Udvalget for Ældre og Sundhed den 24. juni 2019: Punkt 66: Drøfte tilvejebringelse af flere plejeboliger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 23. september 2019: Punkt 85: Orientering – opfølgning på drøftelse af tilvejebringelse af flere plejeboliger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. februar 2020: Punkt 16: Drøftelse af muligheder for etablering af flere plejeboliger

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-04-2020

Det indstilles at der arbejdes videre med

 • Den gamle svømmehal
 • Holbæk Have


caseno18-49049_#5224442_v1_bilag 1 kort over holbæk by_mulig placering af nyt plejecenter.pdf.pdf
caseno18-49049_#5226389_v1_bilag 2 overblik over mulige placeringer til nyt plejecenter i holbæk by.pdf.pdf
caseno18-49049_#5235240_v1_høringssvar ældrerådet_placering af et nyt plejecenter.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Kort over Holbæk by_mulig placering af nyt plejecenter.pdf
Bilag 2 Overblik over mulige placeringer til nyt plejecenter i Holbæk by.pdf
Høringssvar Ældrerådet_placering af et nyt plejecenter.pdf


34. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2019

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2019 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 295 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Heraf er 22 sager afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkerte instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser på de resterende 273 sager.

Stadfæstelse er sket i 180 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelser i 66 % af sagerne.

Hjemvisning er sket i 60 tilfælde, svarende til 22 %. Hjemvisning betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Hjemvisning kan også forekomme ved alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der altid særligt fokus på at nedbringe andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgerens retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.

Ændring er sket i 33 sager, svarende til 12 %. Ændring af kommunens afgørelser sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes eller anlægger et andet syn end kommunen. Administrationen forventede sidste år, at Holbæk Kommune ville få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldtes, at kommunen i 2017 implementerede nye serviceniveauer, som udfordrede borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste ende også Ankestyrelsen. I forhold til 2017 viste der sig dog en markant nedgang i 2018 i forholdet til antallet af klagesager og den positive udvikling fortsætter i 2019, hvor det samlede antal klagesager igen er faldet fra 279 i 2018 til 273 i 2019.

Der blev i 2017 nedsat en arbejdsgruppe med juridisk uddannede klagesagsansvarlige på tværs af kerneområderne for at følge klagesagerne tæt. Arbejdsgruppen mødes 2 gange årligt umiddelbart i forlængelse af Ankestyrelsens udgivelse af den halvårlige statistik. På møderne deles erfaringer og viden og der drøftes eventuelle tendenser på tværs af kerneområderne

De klagesagsansvarlige medarbejder drøfter fortsat omgjorte og hjemviste sager. Erfaringen er, at der ikke er ”fælles tendenser” på tværs af kerneområderne, da flere faktorer og forskellige lovområder spiller ind. Afgørelser og hjemvisninger på børneområdet kan for eksempel ikke sammenlignes med afgørelser og hjemvisninger på voksenområdet, ligesom man ikke kan sammenholde afgørelser på servicelovens område med afgørelser efter beskæftigelseslovgivningen.

Som en del af opfølgningen bliver der holdt interne oplæg og kurser for sagsbehandlerne, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsens ift. de omgjorte og hjemviste sager for at sikre at de nødvendige oplysninger er tilvejebragt i sagen. Det kan være en vanskelig vurdering og en svær balance, da sagsbehandlerne kun skal oplyse sagen i tilstrækkeligt omfang og ikke bruge ressourcer på at overbelyse sagen ved at indhente irrelevante oplysninger.

Det kan derfor være nødvendigt at gå til grænsen i nogle sager og dermed tilstræbe en klage for at få fastlagt Ankestyrelsens praksis i forhold til, hvad de finder forsvarligt i de konkrete juridiske problemstillinger.

Holbæk Kommune ligger i 2019 igen på niveau med landsgennemsnittet, hvor kommunen tidligere har haft flere klagesager end landsgennemsnittet.

Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet – Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit

 

Holbæk Kommune

 

Landsgennemsnit

 

Antal

Procent

Procent

Stadfæstelse

180

  66

  68

Hjemvist

  60

  22

  18

Ændret

  33

  12

  14

I alt (eksklusiv afviste sager)

273

100

100

 

Tabellen bygger på data fra tabel 2. og 3. i vedlagte bilag 1 ”Ankestatistik 2019”

Der er vedhæftet bilag fra hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den. 25. marts 2019: Punkt 30 – Orientering – Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-04-2020

Orientering taget til efterretningcaseno17-40312_#5225697_v1_ankesager akbi - 2019.pdf
caseno17-40312_#5225695_v1_notat aktiv hele livet 2019, ankestatistik.pdf
caseno17-40312_#5225694_v1_kerneområdet læring og trivsel 2019.pdf
caseno17-40312_#5225704_v1_redegørelse for ankestatistik for 2019 indenfor kerneområdet uddannelse til alle unge..pdf
caseno17-40312_#5210992_v1_ankestatistik-316-2020-03-03 holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Ankesager AKBI - 2019
Notat aktiv hele livet 2019, ankestatistik
Kerneområdet Læring og Trivsel 2019
Redegørelse for ankestatistik for 2019 indenfor kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.
Ankestatistik-316-2020-03-03 Holbæk Kommune.pdf


35. Orientering om kvalitetssikring i ældreplejen 2019

Orientering om kvalitetssikring i ældreplejen 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om kvalitetssikring i ældreplejen tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

I forhold til at sikre kvaliteten i ældreplejen bliver der systematisk fulgt op på tilsynene på området. Der er tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, Arbejdstilsynet, Vestsjællands Brandvæsen, Fødevarestyrelsen, Folketingets ombudsmand samt Holbæk Kommunes egne tilsyn.

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager to forskellige tilsyn, et sundhedsfagligt tilsyn med fokus på varetagelse af opgaver ud fra sundhedsloven, samt et ældretilsyn med fokus på varetagelse af opgaver ud fra serviceloven.

I 2019 er der gennemført seks sundhedsfaglige tilsyn og et ældretilsyn. Tre af de sundhedsfaglige tilsyn har været hos de private leverandører.

Styrelsen påpeger generelt, at der kan ske forbedringer i forhold til systematik i dokumentationen i borgerens journal, varetagelse af borgerens retssikkerhed samt medicinhåndteringen.

Styrelsens henstillinger og vejledninger er indarbejdet i implementeringen af Fælles Sprog 3 i omsorgssystemet Nexus.

I 2019 fik TT Hjemmeservice et påbud i forhold til håndtering af medicin, utilstrækkelig journalføring, hygiejne, fravalg af livsforlængende behandling og borgeres retssikkerhed. Påbuddet er er ophævet igen, da der er sket tydelige forbedringer af de påpegede problemstillinger. Styrelsen har henstillet til, at TT Hjemmeservice arbejder videre med problemstillingerne.

I 2018 fik Omsorg Sjælland et påbud i forhold til medicinhåndtering, utilstrækkelig journalføring samt indhentelse af informeret samtykke. Ved opfølgningstilsynet i 2019 var der sket tydelige forbedringer af de påpegede problemstillinger. Påbuddet er derfor ophævet og der blev givet henstillinger til at Omsorg Sjælland arbejder videre med problemstillingerne.

Styrelsen gav Hjemmeplejen Tølløse/St. Merløse, Hjemmeplejen Elisabethcenteret og Hjemmeplejen Regstrup henstillinger, som distrikterne arbejder videre med.

Henstillingerne omhandler medicinhåndteringen, overskuelig og systematisk dokumentation og opbevaring i sygeplejedepot. Henstillingerne er løbende blevet indarbejdet i instrukser, vejledninger og kompetenceudvikling.

Styrelsen vurderede ved ældretilsynet i Rehabiliteringsteamet, at der ikke er problemer af betydning for den nødvendige kvalitet.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet foretager tilsyn med fokus på arbejdsmiljøet. Der er i 2019 været gennemført fire arbejdstilsyn. Ved tilsynene blev det vurderet, at arbejdsmiljøet er i orden.

Brandtilsyn

Vestsjællands Brandvæsen varetager brandtilsyn i forbindelse med brug af bygningerne. Der er i 2019 gennemført tre brandtilsyn. Der blev ved tilsynet givet påbud af mindre problemstillinger, som kunne udbedres indenfor den givne frist. Udbedringerne sker i tæt samarbejde med kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, som er ansvarlig for bygningerne.

Fødevarekontrol

Fødevarestyrelsen varetager tilsyn i form af fødevare kontrol i forbindelse med håndtering af fødevarer i dagcentre, caféer, plejecentre og produktionskøkken.

I 2019 er der gennemført 13 kontrolbesøg. Der blev ved tilsynene ikke fundet kritisable forhold. Produktionskøkkenet har elite smiley og de øvrige steder har fået fjerde glade smiley i træk ved tilsynsbesøg.

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand varetager tilsyn på plejecentre i forhold til borgerens begrænsninger i det daglige liv. Der har ikke været tilsyn fra Folketingets ombudsmand i 2019.

De kommunale tilsyn

De kommunale tilsyn varetages af tilsynskonsulent ansat af Holbæk Kommune. Tilsynskonsulenten udarbejder en selvstændig tilbagemelding vedrørende de gennemførte tilsyn.

Opfølgning

Den stedlige leder følger op på de vejledninger, henstillinger og påbud, tilsynet giver og orienterer chef for Aktiv hele livet.

Ved tilsynene fra Styrelsen for Patientsikkerhed deltager interne konsulenter for at råde og vejlede den stedlige leder i forhold til opfølgning på vejledninger, henstillinger, handleplaner og påbud.

Samtidig sikrer det, at læring af det enkelte tilsyn bliver videreført til den øvrige organisation, samt at vejledninger, instrukser og arbejdsgange bliver tilpasset.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

 

 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-04-2020

Orientering taget til efterretningcaseno18-37518_#5208774_v1_oversigt tilsyn i hjemmepleje, sygepleje og forebyggelse samt sundheds og pleje i 2019.pdf

Bilag

Oversigt over tilsyn i Hjemmepleje, sygepleje og forebyggelse samt Sundheds og pleje i 2019


36. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 4. maj

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Budgetforslag
 • Godkendelse af effektivisering
 • Beslutning om budgetrevision 2
 • Temadrøftelse – nøgletal på udvalgets område

Mødet den 4. juni

 • Anbefalinger fra PAD
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Godkendelse af budgetforslag
 • Temadrøftelse sundhedsområdet

Mødet den 10. august

 • Orientering om udgiftsdrivere
37. Underskriftsark

Underskriftsark