UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 3.1

STARTTIDSPUNKT

02-03-2020 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-03-2020 11:00:00


PUNKTER

20. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. marts
21. Orientering om Holbæk Kommunes rekrutteringsstrategi på ældreområdet
22. Orientering om udfordringer med at overholde tidsfristen på genoptræning
23. Beslutning - omdisponering af midler under puljen Ældrepolitik – Brugerråd / Frivillighed
24. Drøftelse af budget 2021-2024
25. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024, marts 2020
26. Beslutning om løsning af transportvanskeligheder i forbindelse med flytning af Det aktive Center i St. Merløse
27. Orienteringer
28. Underskriftsark20. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. marts

Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. marts
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • dagsorden til mødet den 2. marts bliver godkendt
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 02-03-2020

Godkendt

21. Orientering om Holbæk Kommunes rekrutteringsstrategi på ældreområdet

Orientering om Holbæk Kommunes rekrutteringsstrategi på ældreområdet
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om arbejdet med rekrutteringsstrategien tages til efterretning
Alternativ indstilling

 

Beskrivelse af sagen

Administrationen har igangsat en proces for at formulere en rekrutteringsstrategi. Dette arbejde blev udvalget præsenteret for på mødet den 26. august 2019.

Afsættet for arbejdet er den kendsgerning, at vi ser ind i en fremtid med et stigende antal ældre borgere og færre unge til at løfte velfærdsopgaverne. Danmarks statistik skønner, at der i Holbæk Kommune vil være 50% flere 80+ årige end i dag om bare 6 år, hvilket svarer til 5.556 borgere mod 3.253 i dag. Samtidig bliver de kommunale pleje- og omsorgsopgaver mere komplekse i takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Allerede i dag mærkes udfordringen med at rekruttere især SOSU-medarbejdere i både hjemmeplejen og på Holbæk Kommunes plejecentre.

Fire arbejdsgrupper har beskæftiget sig med, hvordan vi kan lykkes med at sikre et tilstrækkeligt antal medarbejdere med de rette kompetencer, både nu og på sigt.

Arbejdsgrupperne består af ledere og medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. De har arbejdet med fire fokusområder, som blev godkendt af udvalget på mødet i august:

 1. Gode rekrutteringer
 2. Attraktive arbejdspladser – styrket fastholdelse
 3. Jobrotation
 4. Revitaliseret vejledning – klar til flere elever

Arbejdet er blevet fulgt af en styregruppe bestående af ledere fra HR, Aktiv Hele Livet, FOA og SOSU-skolen (ZBC) Arbejdsgruppernes anbefalinger kommer til at indgå i den færdige strategi.

Projektleder Sara Knabe Sørensen deltager under behandlingen af dette punkt med henblik på at uddybe ovenstående som optakt til en videre drøftelse.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af strategien håndteres inden for rammerne af nuværende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 26. august 2019: Pkt. 75 Drøftelse af Holbæk Kommunes rekrutteringsstrategi på ældreområdet

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 02-03-2020

Orienteringen taget til efterretning

22. Orientering om udfordringer med at overholde tidsfristen på genoptræning

Orientering om udfordringer med at overholde tidsfristen på genoptræning
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om udfordringer med at overholde tidsfristen på genoptræning tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Antallet af genoptræningsplaner har i 2019 været stigende, særligt har der været en stigning i august til november. I november modtog Holbæk Sundhedscenter 304 genoptræningsplaner. Det svarer til, at 76 nye borgere skal indkaldes hver uge i januar 2020 for at overholde tidsfristerne.

I 2019 modtog Sundhedscentret 183 genoptræningsplaner mere end i 2018, dette er en stigning på 5,9 procent.

Sundhedscentret oplever et stort pres fra sygehuset, der betyder at borgerne der kommer ind, har mere komplekse problemstillier end tidligere og dermed brug for flere indsatser end det de reelt blev henvist for. For at Sundhedscentret kan håndtere den udfordring og samtidig overholde tidsfristerne, har Sundhedscentret løbende korrigeret deres indsats ved at:

 • Udarbejde skabeloner for dokumentation
 • Fokus på at arbejde hen imod egen-træning ved at skabe hurtigere overgange til andre fællesskaber/træningsaktiviteter
 • Holdtræning i stedet for individuel træning
 • Medarbejderne er blevet mere skarpe på at træne på det der er problemet hos borgeren
 • Skabe samtidige sammenhængende indsatser, så indsatsen lykkedes

Samtidig er der et fokus på få afsluttet borgere, der kan selv, ikke vil selv og når der ikke længere er fremgang i træningsforløb. Det indebærer, at borgere, der er henvist fra sygehus via genoptræningsplan, skal afsluttes tidligere i deres træningsforløb, så de i højere grad selv tager ansvar for at de når bedst muligt eller lige så højt funktionsniveau som før deres skade.

Det fungerer optimalt for borgere med høj grad af egen omsorg og hvor borgeren er den aktive part i genoptræningsforløbet. For borgere med lavere grad af egenomsorg kan det betyde, at nogle borgere ikke når samme funktionsniveau som ved superviseret genoptræning.

Liselotte Bonde Jensen, leder af Holbæk Sundhedscenter, deltager under behandlingen af dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§ 119, i sundhedsloven i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 02-03-2020

Orienteringen taget til efterretningcaseno20-3499_#5189031_v1_antal henvisninger fra sygehusene vedr. genoptræningsplaner.pdf.pdf

Bilag

Antal henvisninger fra sygehusene vedr. genoptræningsplaner.pdf


23. Beslutning - omdisponering af midler under puljen Ældrepolitik – Brugerråd / Frivillighed

Beslutning - omdisponering af midler under puljen Ældrepolitik – Brugerråd / Frivillighed
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. omdisponering af midler under puljen Ældrepolitik – Brugerråd/ Frivillighed godkendes.
Beskrivelse af sagen

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om at reducere §18-midlerne er der behov for at sikre driftsmidler til understøttelse af aktiviteter i de 13 Aktive Centre. Ældrerådet har besluttet at tilføre de Aktive Centre et beløb til drift i 2020, så de kan gennemføre deres aktiviteter i 2020 finansieret af Ældrerådets puljemidler.

For at sikre at der i 2020 og fremadrettet er driftsmidler til de 13 Aktive Centre, anbefaler administrationen at det godkendes at omdisponere midler under puljen Ældrepolitik – Brugerråd / Frivillighed for at sikre en fortsat understøttelse af frivillighed og aktiviteter i de Aktive Centre. 

Puljen udgør 890.000 kr., hvoraf 60.000 kr. er disponeret til kodaafgifter mv.

Administrationen anbefaler, at de resterende 800.000 kr. disponeres på følgende måde:

 

2020

2021 og frem

Pulje Ældrepolitik – Brugerråd/Frivillighed

890.000 kr.

890.000 kr.

Kodaafgifter mv.

60.000 kr.

60.000 kr.

Ansøgninger til kompensering af mådehold og tilbageholdenhed

151.000 kr.

-

Til fordeling:

679.000 kr.

830.000 kr.

Understøttelse af frivillighed og aktiviteter i de Aktive Centre

500.000 kr.

500.000 kr.

Kurser og forplejning i forbindelse med forskellige mødeaktiviteter og aktiviteter

50.000 kr.

50.000 kr.

Pulje til særlige forebyggende aktiviteter

129.000 kr.

280.000 kr.

 Kontingenter til Danske Ældreråd og lignende finansieres via midler til drift af Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Ældrerådet har været inddraget i forhold til disponeringen af midler under puljen Ældrepolitik – Brugerråd / Frivillighed. Ældrerådet tilslutter sig den anbefalede disponering af midlerne.

Ældrerådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22. januar 2020: Punkt 20 Beslutning om aktivitetsændringer -Udmøntning af budget 2020 -2023 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 02-03-2020

Indstilling indstilles godkendtcaseno19-18829_#5196497_v2_høringssvar vedrørende omdisponering af ældrerådets puljemidler.pdf

Bilag

Høringssvar vedrørende omdisponering af ældrerådets puljemidler


24. Drøftelse af budget 2021-2024

Drøftelse af budget 2021-2024
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter budgetforslaget 2021
Beskrivelse af sagen

Den politisk tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020:

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Udvalget for Ældre og Sundhed

921,8

933,4

942,0

942,0

Sundhed

364,3

364,3

364,3

364,3

Ældre

557,5

569,1

577,7

577,7

 

Mødet i marts igangsætter arbejdet med budgettet, som løber fra til juni. I den periode skal udvalget sammensætte et budgetforslag, som holde sig inden for budgetrammen og bygger på nye forudsætninger, som gælder for 2021.

Løbende vil administrationen præsentere udvalget for nye forudsætninger og løsninger på eventuelle udfordringer, som måtte dukke op på grund af de nye forudsætninger. Der lægges også op til at udvalget skal arbejde med mulighed for omprioriteringer.

Sidste gang, udvalget drøfter budgetforslag 2021, er på møderne primo juni. På disse møder godkender udvalgene det administrative oplæg til budgetforslaget.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 02-03-2020

Drøftet

25. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024, marts 2020

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024, marts 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover.

I 2021 er det samlede måltal for alle udvalg på 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. fordi de 28 mio. kr. reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer samt med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer. Til forskel fra tidligere år, skal der kun arbejdes med at finde effektiviseringer og ikke besparelser jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra 22. januar 2020.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, så kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

Måltallet:

Måltallet for Udvalget for Ældre og Sundhed er 9 mio. kr. herfra fratrækkes -5,0 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 4,0 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

Tidsplan:

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer i foråret 2020 er vedtaget sammen med måltallet i Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Primo februar og marts

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED-organisation samt råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021

20. maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Drøftelsen af effektiviseringsforslag:

På mødet i marts bliver forslag til effektiviseringer i 2021 præsenteret og herefter drøftet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 02-03-2020

Drøftet

26. Beslutning om løsning af transportvanskeligheder i forbindelse med flytning af Det aktive Center i St. Merløse

Beslutning om løsning af transportvanskeligheder i forbindelse med flytning af Det aktive Center i St. Merløse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes at borgere, der har transportvanskeligheder når det Aktive Center i St. Merløse flytter, bliver tilbudt et rehabiliteringsforløb.  
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2018, at der skal findes en løsning for de borgere, der bor i tilknytning til det nuværende Aktive Center i St. Merløse og som vil have svært ved at transportere sig til det Aktive Center, når det flytter til skolen.

Holbæk Kommunes kvalitetsstandard sætter rammerne for kommunens serviceniveau. Det fremgår af Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje, at man ikke kan ikke få transport til og fra de aktive centre. Borgere kan dog søge om ledsagelse fra ældrebolig til aktiv center i dagtimerne én gang om ugen, samt til højtidsarrangementer op til fire gange om året. Borgerens behov for ledsagelse til aktivcenter vurderes løbende og minimum hvert 2. år

Det er administrationens vurdering, at det drejer sig om 10-15 borgere, der bor i en ældrebolig i tilknytning til det Aktive Center i St. Merløse og som kan opleve transportvanskeligheder i forbindelse med at det Aktive Center flytter til skolen.

For at undgå forskelligt serviceniveau på tværs af kommunen er det administrationens anbefaling, at disse borgere på baggrund af en individuel vurdering bevilliges et rehabiliteringsforløb i op til 3 måneder med henblik på at træne borgerens færdigheder til at kunne håndtere transport på egen hånd.

Ønsker borgeren at deltage i aktiviteter i det Aktive Center udover hvad der kan bevilliges af ledsagelse, jf. kvalitetsstandarden, skal borgerens selv sørge for transport, evt. med flextrafik. Denne praksis svarer til praksis på øvrige aktive centre.

Samtidig vil administrationen gå i dialog med det lokale brugerråd om, hvordan de kan bistå borgere med transportvanskeligheder, evt. ved at etablere en følgeordning.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til rehabiliteringsforløb håndteres inden for kerneområdets eget budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Lovgrundlag – link

Lov om Social

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018: Pkt. 242: Beslutning om at flytte Det aktive Center i St. Merløse

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 02-03-2020

Indstilling indstilles godkendt

27. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktion

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 3. april

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Budgetforslag
 • Effektivisering
 • Orientering om kvalitetssikring i ældreplejen 2019
 • Orientering - årsrapport tilsyn
 • Nye plejeboliger
 • Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet i maj

Mødet den 4. maj

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Budgetforslag
 • Godkendelse af effektivisering
 • Beslutning om budgetrevision 2
 • Temadrøftelse - nøgletal på udvalgets område

Mødet den 4. juni

 • Beslutning - anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Godkendelse af budgetforslag
 • Temadrøftelse - sundhedsområdet
28. Underskriftsark

Underskriftsark