UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

03-02-2020 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-02-2020 11:00:00


PUNKTER

10. Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. februar
11. Drøftelse af sagsbehandlingsfrister på handicapbiler
12. Beslutning om anvendelse af forventede overførte puljemidler
13. Beslutning om Budgetrevision 1 2020
14. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
15. Beslutning om at udbyde driften af Kastaniely Plejecenter
16. Drøftelse af muligheder for etablering af flere plejeboliger
17. Godkendelse af 75 års arrangementer i 2020
18. Orienteringer
19. Underskriftsark10. Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. februar

Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. februar
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 3. februar bliver godkendt
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-02-2020

Godkendt

11. Drøftelse af sagsbehandlingsfrister på handicapbiler

Drøftelse af sagsbehandlingsfrister på handicapbiler
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. sagsbehandlingstiden for ansøgning om handicapbil drøftes.
Beskrivelse af sagen

I 2017 modtog Holbæk Kommune en henvendelse fra ombudsmanden, der konstaterede, at Holbæk Kommune ikke overholdt den daværende frist på 26 uger på ansøgning om handicapbil. Ombudsmanden lægger afgørende vægt på, at borgeren får retvisende besked om, hvor lang tid de kan forvente sagsbehandlingen er. På den baggrund godkendte Kommunalbestyrelsen i 2018 og 2019 en sagsbehandlingsfrist på 52 uger.

Der er tale om en kompliceret lovgivning med mange krav til oplysning og dokumentation. Der skal indhentes lægeoplysninger, borger skal udfylde et 4 ugers kørselsbehovsskema, og skal typisk også til gangtest, hvor der pt. er 12-16 ugers ventetid. I 2019 har der været en periode med op til ½ års ventetid, hvilket har været medvirkende til lang sagsbehandlingstid. Bilag 1 viser sagsbehandlingsprocessen i hovedtræk, og hvor lang tid de forskellige faser typisk varer.

Hjælpemiddelafdelingen afsøger løbende muligheder for at forkorte sagsbehandlingstiden og samtidig fastholde kvaliteten i sagsbehandlingen. Ankestyrelsen har ikke omstødt kommunes afgørelser i bilklagesager hverken i 2017, 2018 og 2019.

En opgørelse Fra økonomi- og Indenrigsministeriet i 2018 viser, at Holbæk Kommune hører blandt de kommuner i landet, der bruger færrest administrationsudgifter på myndighedsmedarbejdere pr. indbygger. Samtidig er Holbæk Kommune en af de kommuner, der behandler flest ansøgninger, se tabel 1.

Tabel 1 Gennemsnitligt antal sager, 2016-2018

 

2016

2017

2018

Holbæk Kommune

61

31

32

Region Sjælland

28

22

21

Hele landet

27

24

24

Kilde: Danmarks Statistik

Aktuelt har sagsbehandlerne i Hjælpemiddelafdelingen 40 bilsager under behandling samt 40 bilsager på venteliste.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Holbæk Kommune er længere end i både Region Sjælland og hele landet, jf. tabel 2. Sagsbehandlingstiden varierer alt efter om der er tale om en meget eller mindre kompleks sag. Komplekse sager kan tage op til 70 uger.

Samtidig er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for bevillinger er steget fra 2017 til 2018 med 10 uger.

Tabel 2. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for ansøgning om handicapbil

 

Bevillinger

Afslag

 

2017

2018

2017

2018

Holbæk Kommune

47 uger

57 uger

55 uger

56 uger

Region Sjælland

42 uger

30 uger

34 uger

40 uger

Hele landet

36 uger

39 uger

34 uger

40 uger

(Kilde: Danmarks Statistik, 2017 - 2018)

For at sikre forventningsafstemning, og at borgeren er informeret, bliver borgeren altid inviteret til et vejledningsmøde, hvor lovgivning, støttemuligheder og sagsbehandlingsprocessen bliver gennemgået og forklaret.

Initiativer i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiden

Effektivisering af arbejdsgange

I 2019 fik Hjælpemiddelafdelingen et nyt it-system, Sundhedslogistik. Det har bidraget til at effektivisere nogle af arbejdsgangene, samt skabt bedre overblik over dokumentation. Desuden er hele processen med sagsbehandling af bilsager blevet gennemgået og sammenholdt med erfaringer fra andre kommuner med kortere sagsbehandlingstid.

Hjemtagelse af gangtest

Det er administrationens vurdering, at sagsbehandlingstiden kan nedbringes, hvis gangtesten hjemtages. En opgave til en mulig opnormering. 

1 ekstra medarbejder

Tilførelse af 1 ekstra medarbejder gør det muligt at fritage 2 medarbejdere til sagsbehandling af handicapbiler. Det er administrationens vurdering, at ved at fritage 2 medarbejdere fra øvrige opgaver, kan sagsbehandlingstiden nedbringes til gennemsnitlig 26 uger, da ventetiden bliver nedbragt og dermed bliver den samlede sagsbehandlingstid afkortet.

Der er 12 sagsbehandlere i Hjælpemiddelafdelingen. På grund af øget pres på daglige vagt- og driftsopgaver har det været nødvendigt at omprioritere medarbejderressourcer. Denne omprioritering medfører færre medarbejderressourcer til sagsbehandling.

Jette Nørrekær Lund, leder af Myndighed og Gitte Larsen, leder af Hjælpemidler, deltager i mødet under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til 1 ekstra sagsbehandler udgør 475.000 kr. pr. år.

Finansiering af 1 ekstra medarbejder kan ikke afholdes inden for eget budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Lovgrundlag – link

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2

 

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019: Punkt 157: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2018: Punkt 92: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-02-2020

Drøftetcaseno20-2940_#5156540_v1_danmarkskort over administrationsudgifter 2017.docx

Bilag

Danmarkskort over administrationsudgifter 2017


12. Beslutning om anvendelse af forventede overførte puljemidler

Beslutning om anvendelse af forventede overførte puljemidler
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om ændringen i overførte beløb tages til efterretning.
 2. det godkendes at omprioritere 757.000 kr. fra værdighedspuljen 2019 til opnormering af 2 medarbejdere til Hjælpemiddelafdelingen.
Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed godkendte den 23. september, hvordan overførte midler fra Værdighedspuljen og puljen til Bedre bemanding skal anvendes i 2020. På baggrund af forbruget sidst på året, er beløbene korrigeret. Indsatserne er de samme. 

Oversigt over pulje og korrigeret restbeløb pr. 31. december 2019

 

Indsats

September 2019

Februar 2020

Værdighedspulje 2016

Velfærdsteknologi

225.000 kr.

191.000 kr.

I alt 

 

225.000 kr.

191.000 kr.

Værdighedspulje 2018

Materialer til understøttelse af aktiviteter på plejecentre

180.000 kr.

180.000 kr.

 

Fortsat frikøb af demensvejledere og blomstringsfacilitatorer 4 t/uge

1.000.000 kr.

1.016.000 kr.

 

Ajourføre medarbejderes viden om demens

100.000 kr.

100.000 kr.

 

Fortsættelse af sundhedscafeer i De Aktive Centre, understøtte Sundhedsdagen og initiativer i Mens Health Week 2020

350.000 kr.

350.000 kr.

 

Udvikling og ajourføring af materiale til borgere, pårørende og medarbejdere om demens og en værdig død

50.000 kr.

50.000 kr.

 

Ajourføre medarbejderes viden om en værdig død

100.000 kr.

100.000 kr.

I alt

 

1.780.000 kr.

1.796.000 kr.

Værdighedspulje 2019

Etablering af 4 -5 madlavningshold til borgere

70.000 kr.

70.000 kr.

 

Medarbejder i Fælleskøkkenet til at skabe og udvikle tygge- og synkevenlig kost

400.000 kr.

400.000 kr.

 

Udstillingslejlighed med velfærdsteknologi

850.000 kr.

757.500 kr.

I alt

 

1.320.000kr

1.227.500 kr.

Bedre Bemanding 2018

 

1 medarbejder i flyverkorps

325.000 kr.

193.000 kr.

I alt

 

325.000 kr.

193.000 kr.

Bedre Bemanding 2019

1 -2 medarbejdere i flyverkorps

503.000 kr.

418.000 kr.

I alt

 

503.000 kr.

418.000 kr.

 

Omprioritering af midler var værdighedspulje 2019

Hjælpemiddelafdelingen oplever et stigende antal henvendelser og ansøgninger, som følge af blandt andet et stigende antal udskrivelser fra sygehus. Hjælpemiddelafdelingen oplever, at borgerne udskrives tidligere fra sygehus og som hovedregel med et dårligere funktionsniveau. Det stiller krav om hjælpemidler til at understøtte borgere og medarbejdere, som udfører pleje- og omsorgsopgaver.

Det stigende antal henvendelser og ansøgninger medfører øget ventetid for borgerne, ligesom det er sværere at overholde sagsbehandlingsfristerne. For at imødekomme det stigende antal henvendelser er medarbejderressourcer flyttet til at varetage vagtopgaver og opgaver i Kvikskranken. Dette medfører færre ressourcer til at sagsbehandle sager på venteliste.

Ombudsmandsinstitutionen har opmærksomhed på om de politiske besluttede frister for sagsbehandlingstider i kommunerne overholdes.

Som følge af det stigende arbejdspres har Hjælpemiddelafdelingen nedprioriteret etableringen af en udstillingslejlighed med velfærdsteknologi. Besluttes etablering af udstillingslejlighed skal finansiering fra 2021 og fremadrettet findes.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at omprioritere 757.000 kr. fra de overførte midler fra værdighedspuljen 2019 til ansættelse af 2 medarbejdere i Hjælpemiddelafdelingen.

Det er administrationens vurdering, at 2 medarbejdere vil imødekomme det stigende pres på Hjælpemiddelafdelingen og sikre sagsbehandling af både kontinuerligt indkomne henvendelser og afvikling af venteliste.

Omprioritering af de overførte midler fra værdighedspuljen 2019, som foreslået ovenfor, forudsætter at Ældre- og Sundhedsministeriet imødekommer anmodning om puljemidler til indsatsen.

Jette Nørrekær Lund, leder af Myndighed, deltager i mødet under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 23. september 2019: Punkt 86: Godkendelse af anvendelse af overførte midler til 2020 fra Værdighedspuljen og puljen til Bedre bemanding

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-02-2020
 1. Orientering taget til efterretning
 2. Godkendt
13. Beslutning om Budgetrevision 1 2020

Beslutning om Budgetrevision 1 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes
 3. der gives tillægsbevilling på 250.000 kr. til indskudskapital til Destination Sjælland under finansforskydninger på Økonomiudvalget som besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019
 4. at der – i forlængelse af punkt 3 – gives negativ tillægsbevilling på 250.000 kr. på driften til politikområde Erhverv og Turisme under Økonomiudvalget
Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 1 (BR1) er den første af 4 budgetrevisioner i 2020.

BR1 anvendes til konsekvensrettelser i forhold til 2019 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2020. Der udarbejdes ikke et fuldt estimat, men der ses på indvirkningen af forbruget i 2019 på budget 2020 og budget 2021.

BR2 og BR3 behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt handleplaner og omprioriteringer af budgettet.

BR2 anvendes desuden som grundlag for en række udgifter til budget 2021. Ved BR3 tilpasses budgetterne, som følge af konsekvenserne i økonomiaftalen.

I BR4 vil der – i lighed med tidligere år - blive taget stilling til fordeling af buffer til uforudsete udgifter i det omfang, der er brug for det. BR4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december måned.

 

Forventet regnskab 2019

Samlet set viser det forventede regnskab for 2019 på driften, at budgettet overholdes. Der blev ved BR4 i 2019 givet tillægsbevillinger for at sikre budgetoverholdelse på Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. På trods af tillægsbevillingen ses der med det forventede regnskab dog stadig et merforbrug på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Der er dog stadig usikkerhed omkring størrelsen af refusioner på udvalgets område. På de øvrige områder er budgettet overholdt.

Det forventes samtidig, at budgettet til serviceudgifter i Holbæk Kommune overholdes, hvilket betyder, at der ikke bliver en individuel sanktion i 2020 på baggrund heraf. På nuværende tidspunkt forventes servicerammen for kommunerne samlet set heller ikke at blive overskredet.

 

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2019, som ikke er indarbejdet i budget 2020
 2. Konsekvensrettelser af budgetter, som er placeret på forkerte politikområder

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne der er indstillet ændret kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområder.

 

Omplaceringer og tillægsbevillinger i BR1

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2019, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2020. Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetter er placeret på forkerte politikområder.

Det indstilles blandt andet, at der omplaceres 8,5 mio. kr. fra politikområde Administration til beskæftigelsesindsatsen under politikområde Beskæftigelse og Uddannelse. Herudover indstilles midler til udvikling af lokalområder flyttet fra politikområde Kultur og Fritid til politikområde Administration.

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019, blev det besluttet, at Holbæk Kommune skulle indgå i turismesamarbejdet Destination Sjælland. Dette betød, at der, udover driften, skulle afsættes et beløb til egenkapital på 250.000 kr. fra Holbæk Kommune.  Rent teknisk betyder det, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til aktiedeponering ved oprettelse af Destination Sjælland. Denne finansieres af budget under driften på politikområde Erhverv og Turisme. Budgettet til dette er afsat i budget 2020.

En samlet liste over forklaringerne på omplaceringerne kan ses af bilag 2.

 

Indvirkning af forbrug i 2019 på budget 2020 og konsekvenser for 2021 (ændrede forudsætninger)

Siden budgetvedtagelsen for 2020 er forudsætningerne på en række områder ændret. Nogle forudsætninger er alene ændringer i forhold til om der er tale om serviceudgifter eller forsørgelsesudgifter, mens andre har konsekvenser for den samlede driftsramme. Der er tale om et tidligt estimat for året og erfaringen fra tidligere år viser, at det generelt er svært at skønne over udviklingen i indeværende og kommende år på nuværende tidspunkt. Handlingerne der udføres her ved BR1 skal ses i lyset heraf.

 • Der er udarbejdet sag til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vedrørende konjunkturer og høj indflyvning til budget 2020. Der forventes en ekstra udgift på 17,7 mio. kr. som følge af indvirkningen af forbruget i budget 2019 på budget 2020. Der er udarbejdet handleplaner til at imødegå disse udgifter. Herudover forventes der med baggrund i statens seneste økonomiske redegørelse på beskæftigelsesområdet et merforbrug på 15,6 mio. kr. som følge af ændrede konjunkturer. Hvis landstendenserne følger redegørelsen, vil Holbæk Kommune blive reguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen. Udviklingen afventes inden der bliver iværksat yderligere handlinger. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne.
 • Udgifterne til Udbetaling Danmark i 2020 under politikområde Administration forventes samlet set at blive 4 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2020. 2,6 mio. kr. af denne udgift skyldes fejl i forbindelse med budgetteringen af området for budget 2020. De resterende 1,4 mio. kr. er en ekstra regning fra KMD, som var ukendt ved vedtagelsen af budget 2020. Udgiften er en ekstra serviceudgift. Konsekvensen for budget 2021 er under udredning. Da det stadig er tidligt på året og da Økonomiudvalget historisk har haft mindreforbrug ses tiden an. Hvis der ved BR2 er merforbrug på Udvalget, vil der blive udarbejdet handleplaner med henblik på budgetoverholdelse.
 • Socialudvalgets økonomi forventes også at være under pres i 2020. På Voksenspecialområdet skal en lang række forudsætninger lykkes for budgettet for 2020 overholdes. Der er fortsat en forventning om, at dette kan lade sig gøre. På Børnespecialområdet er der også en lang række forudsætninger der skal lykkes. Udviklingen i udgifterne på området har været stigende der har i januar været flere anbringelser end forventet. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne. Ved BR2 vil der, hvis området melder merudgifter ind, blive udarbejdet handleplaner.
 • Udgifter til interne mentorer har hidtil været bogført som forsørgelsesudgifter under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En del af disse udgifter skal bogføres som serviceudgifter under Økonomiudvalget. Beløbet er endnu ukendt, men af en væsentlig størrelse. Beløbets forventes kendt ved BR2.
 • Niveauet for serviceudgifter forventes udover ovenstående punkter forbedret med 12,5 mio. kr. hvilket skyldes at de 8,5 mio. kr. nævnt i omplaceringer ovenfor anvendes på beskæftigelsesindsats og dermed formindsker forbruget af serviceudgifter. Dertil er 4 mio. kr. under Forberedende grunduddannelse (FGU) budgetmæssigt placeret som serviceudgifter, men er retteligt ikke-service.

 

 

Indvirkning på den samlede ramme

Indvirkning af forbruget i 2019 samt de ændrede forudsætninger betyder samlet set et pres på det oprindelige budget i 2020 på ca. 37 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner for 17 mio. kr. og for de sidste 20 mio. kr. ses tiden nærmere an. Det oprindelige budget for 2020 har en kassestyrkelse på 26 mio. kr. og der er afsat en buffer til uforudsete udgifter på 13 mio. kr.

 

Serviceudgifter

Det nuværende pres på serviceudgifterne kan ses af nedenstående tabel

Pres på serviceudgifter i 2020 (- = mindre pres)

mio. kr.

Udbetaling Danmark

4,0

Pres på Socialudvalg (for nuværende 0)

0,0

Mentorer som serviceudgift (pt. ukendt)

 

Forbedring beskæftigelsesindsats

-8,5

Forbedring FGU

-4,0

 

 

Skatter

I budget 2020 har kommunerne samlet set sat skatterne mere op end det var aftalt i økonomiaftalen. Holbæk Kommune har ikke sat skatten op, men rammes af en kollektiv sanktion, fordi kommunerne under et har sat skatten op. Beløbet er ikke kendt endnu, men forventes at være af begrænset størrelse. I 2019 udgjorde beløbet ca. 200.000 kr.

 

Implementering af budget 2020

I forbindelse med implementeringen af budget 2020 er der en række initiativer, der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse. Status på implementeringen af disse er medtaget i bilag 3 og 4 og vil blive medtaget i de resterende budgetrevisioner i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører ikke økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-02-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets områdecaseno20-2842_#5169087_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169089_v1_bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169085_v1_bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169086_v1_bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf
Bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf
Bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf


14. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 drøftes
Beskrivelse af sagen

Den 22. januar 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny model for arbejdet med effektiviseringer samt fordelingen af måltal for effektiviseringer i budget 2021.

Med denne sag igangsættes arbejdet i de stående udvalg i forhold til at identificerer effektiviseringer i budget 2021. Udvalgene vil på møderne i februar, marts og april blive præsenteret for de effektiviseringsforslag, som administrationen har identificeret. I april oversender udvalget forslagene til Økonomiudvalget, som sender dem i høring.

Ved budget 2018 besluttede kommunalbestyrelsen, at man fremadrettet skulle arbejde med en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse d. 22. januar modellen for 2021, er besparelser ikke længere en del af modellen. Der arbejdes nu udelukkende med effektiviseringer.

Formålet med at arbejde med effektiviseringer er at lokalisere effektiviseringsgevinster som kan skabe plads for politisk prioritering. Samtidig skal det hjælpe organisationen med at fokusere og optimere arbejdsgange, så kommunens midler anvendes så økonomisk effektivt som muligt

Ny model for effektiviseringer:

 • Måltallet på 28 mio. kr. fastholdes svarende til ca. 1 % af serviceudgifterne
 • Der arbejdes udelukkende med effektiviseringer
 • Hvis udvalget kan lokalisere effektiviseringsgevinster, som samlet set for udvalget, overstiger deres måltal, så kan udvalget bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønsker. Overopfyldelse tilgår ikke længere fællesskabet, medmindre det er udvalgets ønske
 • Udvalget skal samlet set opnå deres måltal på tværs af udvalgets politikområder, derfor kan overopfyldelse på et politikområde, bruges til at dække underopfyldelse på et andet politikområde. Først når det samlede måltal er opnået, kan udvalget disponere over evt. yderligere overopfyldelse
 • Den nye model fastholder den tidligere tidsmæssige forskydning i forhold til budgetprocessen, så høringen af effektiviseringsforslagene sker i foråret og effektiviseringsforslagene vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj. På den måde kendes det politiske råderum samt evt. overopfyldelse på udvalg før budgetcampen i august.

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer:

Dato:

Handling

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringerne i 2021

Primo marts og april

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED- Organisation samt råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021

20 maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Mål tal for effektiviseringer i 2021:

Den nye fordeling af måltal tager udgangspunkt i de to tidligere års effektiviseringer justeret med administrations vurdering af, hvad der er realistisk. Måltallet tager samtidig hensyn til stigende profiler fra effektiviseringsforslag i 2019 og 2020. Disse forslag reducerer måltallet for budget 2021.

I 2021 priser i 1.000 kr.

Måltal

Profil fra tidligere år

Faktiske måltal

Udvalget Ældre og Sundhed

9.000

-5.000

4.000

Sundhed

1.000

 

1.000

Ældre

8.000

-5.000

3.000

 

På mødet fremlægges overvejelser i forhold til effektiviseringer i 2021

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-02-2020

Drøftet

15. Beslutning om at udbyde driften af Kastaniely Plejecenter

Beslutning om at udbyde driften af Kastaniely Plejecenter
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det godkendes at driften af Kastaniely Plejecenter udbydes, når nuværende driftsaftale udløber den 30. april 2021.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller alternativt, at:

 1. det godkendes, at driften af Kastaniely Plejecenter hjemtages, når den nuværende driftsaftale udløber den 30. april 2021.
Beskrivelse af sagen

Forenede Care har på baggrund af et udbud varetaget driften af plejecenter Kastaniely siden 1. maj 2013. Kontrakten har en løbetid på seks år med mulighed for at forlænge to gange i perioder af 12 måneder. Kontrakten har været forlænget to gange og aftalen med Forenede Care A/S udløber derfor den 30. april 2021.

Kastaniely Plejecenter er beliggende i Svinninge og rummer i alt 50 boliger, heraf to til borgere med behov for midlertidigt døgnophold.

Holbæk Kommunes udbudspolitik har en målsætning om at udbyde alle opgaver, der egner sig til konkurrence. På baggrund af drøftelser med nuværende leverandører i markedet, er det administrationens vurdering, at der er en interesse for at byde på opgaven.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at sætte opgaven i udbud, anbefaler administrationen, at Holbæk Kommune selv byder på opgaven ved et kontrolbud.

Administrationen har vurderet potentialet ved et udbud ud fra forskellige perspektiver:

Borgerperspektiv

Brugertilfredsheden ligger generelt højt på alle plejecentre i kommunen, både de private og de kommunale. Ligeledes viser tilsynsrapporterne, at der gennemgående ses en god kvalitet i løsningen af kerneopgaven, uanset om der er tale om kommunale eller private plejecentre.

Økonomisk perspektiv

Den nuværende enhedspris på plejecentre der drives af Holbæk Kommunes og plejecentre der drives af private leverandører på baggrund af et udbud, ligger meget tæt på hinanden.

Beregninger viser at med udgangspunkt i den nuværende pris, er Holbæk Kommune konkurrencedygtig, når vi sammenligner de direkte omkostninger til plejen. Medregner man overhead på 4 % er Holbæk Kommunes pris højere sammenlignet med private leverandørers.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at det økonomiske potentiale ved et udbud er ca. 1 mio. kr. årligt.

Medarbejderperspektiv

Medarbejderne skal virksomhedsoverdrages hvis en ny leverandør vinder et udbud, eller hvis Holbæk Kommune hjemtager opgaven. Uvished omkring kommende arbejdsgiver kan give usikkerhed og utryghed blandt medarbejderne.

Administrativt perspektiv

Kerneområdet Aktiv hele livet har forskellige erfaringer fra samarbejde med private leverandører. I flere tilfælde fungerer samarbejdet godt og effektivt. Men der er også tilfælde, hvor administrationen oplever, at samarbejdet kræver ekstra ressourcer, blandt andet i forbindelse med visitation og økonomikontrol.

 

 

 

 

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Som et alternativ til at genudbyde driften af Kastaniely kan opgaven hjemtages, så Holbæk Kommune selv står for driften på linje med plejecentrene Samsøvej og Elmelunden.

Argumenterne for at hjemtage opgaven er, at såvel kvalitet som tilfredshed hos borgere og medarbejdere ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden uanset om opgaven bliver varetaget af egne medarbejdere eller af private leverandører.

Hertil kommer en oplevelse af i administrationen at typisk bruger kommunens visitation og kontraktstyringsenhed flere ressourcer på samarbejdet med og styringen af kontrakten på de plejecentre, hvor en privat leverandør står for plejedriften.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger forbundet med et udbud

I forbindelse med et udbud må de samme medarbejdere ikke indgå i henholdsvis udarbejdelse af kontrolbud og evalueringen af de indkomne tilbud. Da kommunens egne konsulenter bistår med udarbejdelse af udbudsmateriale og evaluering af de indkomne tilbud, er det administrationens vurdering, at der er behov for ekstern konsulentbistand til at bistå medarbejderne på plejecenterområdet med at udfærdige et kontrolbud.

Ved udbud skal der derfor findes finansiering for anslået 0,4 mio. kr. i indeværende år, da der ikke er afsat penge til opgaven.

Omkostninger forbundet med en hjemtagelse

Hvis det besluttes at hjemtage opgaven, skal der i budget 2021 afsættes anslået 0,4 mio. kr. til engangsudgifter fx skiltning, uniformer, it mv.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Ældrerådet har været hørt i forhold til et genudbud af driften af Plejecenter Kastaniely. Ældrerådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag – link

Udbudsloven

Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning af afgivelse af kontrolbud

Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-02-2020

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 4 (Ø, O, A og B)

Imod stemte 1 (V)caseno20-516_#5164061_v1_høringssvar fra ældrerådet vedrørende udbud af kastaniely.docx

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende udbud af Kastaniely


16. Drøftelse af muligheder for etablering af flere plejeboliger

Drøftelse af muligheder for etablering af flere plejeboliger
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. muligheder for etablering af flere plejeboliger drøftes.
Beskrivelse af sagen

Behov for flere plejeboliger
I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 2 mio. kr. til udvidelse af Samsøvej Plejecenter. Midlerne blev afsat på baggrund af en kapacitetsanalyse som Holbæk Kommune fik udarbejdet i foråret 2019. Rapporten konkluderer, at der på kort sigt er behov for ca. 22 boliger og på længere sigt ca. 60-90 boliger.

Siden analysen er forudsætningerne ændret, idet Friplejehjemmet Fjordstjernen har meddelt Holbæk Kommune, at de over tid ønsker at udfase de 40 plejeboliger og omlægge det til handicapboliger.

Derudover er antallet af borgere på venteliste til en plejebolig steget i løbet af 2019. Det tyder på, at kommunen hurtigere kan få behov for flere plejeboliger, end analysen lægger op til. En stor del af de borgere der står på ventelisten, ønsker plads på et bestemt plejecenter, primært i Holbæk by. Plejeboliggarantien overholdes fortsat.

Tilbygning på Samsøvej
Administrationen igangsatte september 2019 en forundersøgelse af, om bygningen er dimensioneret til en ekstra etage. Rapporten konkluderer, at det er teknisk muligt at etablere 22 nye plejeboliger på taget af Samsøvej Plejecenter, hvis der sker den nødvendige forstærkning af bygningens fundamenter.

Forstærkning af fundamenter forventes at tage 2-3 måneder og indebærer rømning af boliger i bygningens stueetage enten helt eller etapevis i denne periode. En rømning forudsætter, at beboerne bliver midlertidigt boligplaceret i opstillede pavilloner på grunden i den pågældende periode, da det ikke er muligt at finde nye plejeboliger til de 15 beboere.

I hele byggeperioden på ca. 14 måneder må der forventes byggestøj for beboere og personale.

Nyt plejecenter
På baggrund af ovenstående bør det overvejes, om det giver mere mening at bygge et nyt plejecenter i Holbæk by for at imødekomme det forventede kapacitetsbehov inden for 2-3 år, samt på længere sigt. Ved nybyggeri vil det være muligt at tænke både fremtidige udvidelsesmuligheder ind, men også andre anvendelsesmuligheder, hvis prognoserne ikke holder stik. 

På baggrund af udvalgets drøftelse vil administrationen komme med et oplæg til mødet i april.

Økonomiske konsekvenser

Tilbygning på Samsøvej
I anlægsbudgettet er der afsat 2 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i 2021. De 10 mio. kr. dækker kommunens anlægsudgifter til tilbygningens servicearealer på Samsøvej. Anlægsudgiften til boligerne afholdes af det almennyttige boligselskab.

Administrationen vurderer, at byggetilladelse til en tilbygning vil kræve nye brandtekniske tiltag i hele bygningen, herunder sprinkling. Hertil kommer udgifter til pavilloner til midlertidig boligplacering af beboerne. Der er ikke taget højde for disse omkostninger i den afsatte anlægsøkonomi.

Nyt plejecenter
Der er ikke afsat midler i anlægsbudgettet for 2020+ til opførelse af et nyt plejecenter. Det kan besluttes, at de 10 mio. kr. afsat til Samsøvej i stedet bevilges til et nyt plejecenterbyggeri. Der vil dog være behov for yderligere anlægsmidler, anslået 30 mio. kr.

Den resterende del af anskaffelsessummen for plejeboligerne finansieres via låneoptagelse (88%) og beboerindskud (2%).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 29. april 2019: Punkt 48: Drøftelse af Fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune

Udvalget for Ældre og Sundhed den 24. juni 2019: Punkt 66: Drøfte tilvejebringelse af flere plejeboliger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 23. september 2019: Punkt 85: Orientering – opfølgning på drøftelse af tilvejebringelse af flere plejeboliger

Kommunalbestyrelsen den 5. november 20219: Punkt 259: Beslutning om budget 2020-2023 – 2. behandling af budgettet

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-02-2020

Drøftet

17. Godkendelse af 75 års arrangementer i 2020

Godkendelse af 75 års arrangementer i 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. 75 års fødseldagsarrangementerne i 2020 afholdes lokalt i de 13 Aktive Centre i tæt samarbejde med de lokale brugerråd
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at vælge at holde fælles arrangementer fremfor individuelle hjemmebesøg til 75- årige borgere.

Holbæk Kommune har gennemført fælles arrangementer siden 2016.

År

Arrangement

Antal 75-årige i Holbæk Kommune

Antal deltagere (fødselar og evt. ledsager)

2016

3 (Mørkøv, Tølløse og Holbæk

542

210

2017

4 (Mørkøv, Tølløse og 2 i Holbæk by)

573

437

2018

I de Aktive Centre, dog ikke Orø og Undløse pga. få tilmeldte

670

374

2019

I 13 Aktive Centre

697

572

 

Fokus i fødselsdagsarrangementet var sundhedsvejledernes oplæg, hvor indholdet i det forebyggende hjemmebesøg blev foldet ud.

Sundhedsvejlederne sendte i 2019 indbydelse til 697 75-årige i Holbæk Kommune. Af indbydelsen fremgik udover formål, hvor og hvornår fødselsdagen i borgerens lokalområde blev holdt; på bagsiden af indbydelsen var en oversigt over hvor og hvornår samtlige 16 planlagte fødselsdage blev holdt. På denne måde kunne fødselaren melde sig til det ønskede arrangement. Af indbydelsen fremgik desuden at ledsagere var velkomne.

Sundhedsvejlederne har været i telefonisk kontakt med 75-årige, som ikke reagerede på indbydelsen.

Planlægning og afholdelse af fødselsdagene foregik i tæt samarbejde med de 13 brugerråd. Brugerrådene har tilkendegivet stor tilfredshed med at fødselsdagene holdes i De Aktive Centre. Der kommer nye gæster i centret og brugerrådene kan præsentere sig og sine aktiviteter for formodede kommende brugere samt give nye borgere mulighed for at introducere nye aktiviteter.

En repræsentant fra Ældrerådet gav kort oplæg om Ældrerådets arbejde og prioriteringer.

Fødselsdagsgæster og deres ledsagere, sundhedsvejledere, brugerrådsformænd, aktivitetsvejledere og Ældrerådsmedlemmer har alle tilkendegivet stor tilfredshed med at 75-års fødselsdagene holdes i De Aktive Centre.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der forventes ikke at være væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Høring

Ældrerådet har d. 8. januar 2020 drøftet evaluering af 2019 fødselsdagene og Ældrerådet støtter ønsket om at fødseldagsarrangementerne i 2020 holdes i De Aktive Centre.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-02-2020

Godkendt

18. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 2. marts

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Beslutning vedrørende lukning af kan-tilbud i Holbæk Sundhedscenter

Mødet den 3. april

 • Orientering om udgiftsdrivere

Mødet den 4. maj

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Beslutning om budgetrevision 2
19. Underskriftsark

Underskriftsark