UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde, lokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

06-01-2020 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-01-2020 11:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. januar
2. Valg af formand og næstformand
3. Orientering om udgiftsdrivere, november 2019
4. Orientering om og implementering af budget 2020
5. Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, 2019
6. Godkendelse af oplæg til studietur for Udvalget for Ældre og Sundhed
7. Orientering om analyse af køretiden i hjemmeplejen
8. Orienteringer
9. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. januar

Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. januar
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 6. januar bliver godkendt
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 06-01-2020

Godkendt

2. Valg af formand og næstformand

Valg af formand og næstformand
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget for Ældre og Sundhed vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer
Beskrivelse af sagen

Valgene foretages som flertalsvalg.

Lovgrundlag – link

Lov om kommunernes styrelse §§ 22 og 24

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 06-01-2020

Steen Klink (O) valgt som formand og Carsten Andersen (V) valgt som næstformand

3. Orientering om udgiftsdrivere, november 2019

Orientering om udgiftsdrivere, november 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 06-01-2020

Orientering taget til efterretning

4. Orientering om og implementering af budget 2020

Orientering om og implementering af budget 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om budget 2020 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Udvalgets orienteres om budget 2020.

Der vil være fokus på, hvilke ændringer der er sket i forhold til budget 2019 og hvilke initiativer, der skal iværksættes for at hente/opfylde:

 • de indarbejdede besparelser
 • de indarbejdede effektiviseringer
 • de nye aktiviteter, som der er givet ekstra penge til

Derudover fremlægges tilgængelig viden om, hvordan finansloven forventes at påvirke udvalgets budget, hvis der er en påvirkning.

Formålet med orienteringen er at forbedre udvalgets kendskab til og forståelse for budgettet. Det er vigtigt både af hensyn til forbrug og styring af forbrug i indeværende år – og som forberedelse til arbejdet med budget 2021.

På mødet i februar vil udvalget blive orienteret nærmere om, hvordan forbruget i 2019 forventes at påvirke forbruget i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 06-01-2020

Orientering taget til efterretning

5. Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, 2019

Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. kvalitetsstandarden for personlig pleje og hjælp godkendes
 2. beslutningskompetence om godkendelse af Kvalitetsstandard gives til Udvalget for Ældre og Sundhed
Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2020 er Kvalitetsstandarden revideret. Ved revisionen af Kvalitetsstandarden er følgende indarbejdet:

Skærmbesøg

 • I afsnit om personlig pleje, praktisk hjælp, måltider og madservice, medicinophældning, hjælp til at tage medicin, sårbehandling og kompressionsbehandling er der tilføjet en beskrivelse af skærmbesøg, samt en beskrivelse af hvad et skærmbesøg i forhold til den konkrete indsats kan være.

Priser på servicepakke og midlertidigtophold

 • I afsnittet om måltider og madservice og midlertidigt ophold er den aktuelle pris for servicepakke eller midlertidigt ophold ændret til at prisen reguleres årligt, og at den aktuelle pris findes på Holbæk Kommunes hjemmeside. Priserne er ved at blive lagt på hjemmesiden, hvorefter links vil blive tilrettet.

Træning og genoptræning

 • I afsnit om genoptræning, træning og genoptræning efter indlæggelse er der tilføjet en beskrivelse af borgerens egen træningsindsats for at nå målet både under træningen og når træningsforløbet er afsluttet.

Plejekald

 • Afsnittet om plejekald er nyt. Der har været behov for at beskrive forskellen på hvornår et kald bevilliges ved nød-situationer og ved pleje-situationer.

Indførelsen af plejekald og skærmbesøg er en del af effektiviseringsstrategien og godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at delegere beslutningskompetence om godkendelse af Kvalitetsstandard til et stående udvalg. Der har igennem de seneste år været forskellig praksis på godkendelsen af Kvalitetsstandarden.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

 

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet har haft den reviderede kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp i høring.

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag. Administrationens kommentarer til høringssvarene samt forslag til ændringer i kvalitetsstandarden på baggrund af høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvaret fra Handicaprådet har givet anledning til at administrationen foreslår en sproglig til rettelse af forordet, så det fremgår at kvalitetsstandardens målgruppe er ældre og handicappede.

Høringssvaret fra Ældrerådet har givet anledning til at administrationen foreslår en tilføjelse om tilbud til yngre med demens og deres familier under afsnittet om Aktivcenter.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 06-01-2020

Indstilles godkendtcaseno13-24781_#5127810_v1_kvalitetsstandard - revision nov 2019 - høringsudkast.pdf.pdf
caseno13-24781_#5127227_v1_høring kvalitetsstandard - ældrerådet - december 2019.pdf
caseno13-24781_#5127219_v1_handicaprådets høringssvar vedr nov. 2019.docx
caseno13-24781_#5130141_v1_administrationen kommentarer til ældrerådets høringssvar december 2019.pdf.pdf
caseno13-24781_#5130138_v1_administrationen kommentarer til handicaprådets høringssvar november 2019.pdf.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard - Revision nov 2019 - Høringsudkast.pdf
Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende kvalitetsstandard 2019
Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandard 2019
Administrationen kommentarer til Ældrerådets høringssvar december 2019.pdf
Administrationen kommentarer til Handicaprådets høringssvar november 2019.pdf


6. Godkendelse af oplæg til studietur for Udvalget for Ældre og Sundhed

Godkendelse af oplæg til studietur for Udvalget for Ældre og Sundhed
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. oplæg til studietur for Udvalget for Ældre og Sundheds i foråret 2020 godkendes.
Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede den 27. maj 2019, at tage på en inspirationstur.

Formålet er at styrke udvalgets arbejde i forhold til at udmønte Holbæk Kommunes demensstrategi, rehabiliteringsstrategi, værdighedspolitik og Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram.

Turen var oprindeligt planlagt til 5.-6. november 2019, men blev udsat da stillingen som direktør for kerneområdet var vakant. Lene Magnussen er nu tiltrådt som direktør og udvalget skal derfor beslutte på ny, hvornår turen skal finde sted.

Administrationen foreslår, at turen gennemføres den 29.-30. april 2020.

Forslag til program

Rekruttering

Esbjerg har de seneste år arbejdet med rekruttering og fastholdelse af sosu-elever. Baggrunden var et forholdsvist stort frafald. Ved at ensrette og professionalisere vejledningen er det lykkedes at reducere frafaldet.

Velfærdsteknologi

Esbjerg Kommunes strategi for Fremtidens velfærd med ny teknologi, sætter fokus på at med den teknologiske udvikling bringer sundhedsvæsenet tættere på borgeren veda t borgeren selv bliver i stand til at tage sig mere og bedre at sin egen sundhed. Fremtidens sundhed er afhængig af udviklingen af gode, funktionelle løsninger for såvel borgere som for medarbejdere. De sætter derfor fokus på Det nære sundhedsvæsen 2025.

Demens

Varde Kommune har en målsætning om at være et godt sted at bo – også med demenssygdom. I blandt en række tiltag er blandt andet at skabe Danmarks første demensvenlige lokalsamfund, hvor man kan leve det gode hverdagsliv, få den hjælp og støtte man har behov for, og fortsat deltage i de fritids- og kulturaktiviteter man ønsker. Et lokalsamfund hvor borgerne i området hjælper og støtter op om hinanden, selvom en demenssygdom indtræffer.

Derudover får virksomheder og foreninger med borgerrettede funktioner tilbud om undervisning i, hvordan man hjælper demensramte bedst muligt.

Ensomhed

Holstebro Kommune har arbejdet systematisk med opsporing af ensomhed blandt ældre hjemmeplejemodtagere, der oplever ensomhed for at hjælpe dem ind i nye fællesskaber, enten i lokalsamfundet eller hjemme hos dem selv. De værktøjer de benytter er bl.a. kompetenceudvikling af medarbejdere og opsporingsskema. Projektaktiviteterne startede i januar 2018 og de første ensomme borgere blev opsporet i maj 2018.

Sundhed

Center for Sundhed i Holstebro er et samarbejde mellem Region Midtjylland og Holstebro Kommune. Centret indeholder både regionale, kommunale og private funktioner.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. april 2018, at Kommunalbestyrelsen skal godkende udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen.

Administrationen vil på baggrund af udvalgets godkendelse arbejde videre med et program for studieturen, der kan forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til studieturen anslås at udgøre:

Transport 3.000 kr.

Forplejning 6.000 kr.

Overnatning 8.000 kr.

I alt 17.000 kr.

Udgiften afholdes af Kommunalbestyrelsens konto

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 06-01-2020

Indstilling godkendt

7. Orientering om analyse af køretiden i hjemmeplejen

Orientering om analyse af køretiden i hjemmeplejen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om analyse af køretiden i hjemmeplejen tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

På baggrund af de politiske drøftelser der har været omkring køretiden i hjemmeplejen, har tilrettelæggelsen af køretiden været drøftet på hjemmeplejens MED-udvalgsmøde (medarbejderudvalg) i november.

MED-udvalget besluttede, at der igangsættes en gps-måling af alle biler i hjemmeplejen minus nat og Orø da de er rammestyret.

Målingen foretages i uge 50 og 51 2019. Derefter bliver data analyseret og i uge 4 2020 mødes arbejdsgruppen igen for at vurdere behovet for ændringer på baggrund af data.

Samtidig besluttede MED-udvalget at igangsætte en måling af kilometer og tidsforbrug på cykelruterne. Ledelsen af hjemmeplejen er i dialog med kommunens fleet manager omkring gps-måling til cykler.

Da flere medarbejdere har givet udtryk for, at de oplever udfordringer i den måde køretiden planlægges på, har MED-udvalget besluttet, at der også gennemføres en undersøgelse blandt alle medarbejdere, hvor de får mulighed for at komme med input til planlægningen af køretid på kørelisten.

De forskellige initiativer skal sikre, at køretiden bliver planlagt bedst muligt, så det er synligt og forståeligt for alle.

Den 5. marts 2020 drøfter MED-udvalget resultaterne af de forskellige undersøgelser og beslutter eventuelle ændringer.

Udvalget får forelagt sagen igen i april, når MED har behandlet det i marts.

Økonomiske konsekvenser

Undersøgelserne gennemføres indenfor hjemmeplejens budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 06-01-2020

Orientering taget til efterretning

8. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 3. februar

 • Beslutning vedr. etablering af yderligere plejeboliger
 • Beslutning vedr. udbud af Kastanjely
 • Beslutning vedr. lukning af kan-tilbud i Holbæk Sundhedscenter
 • Drøftelse af bevilling og sagsbehandling af handicapbiler

Mødet den 2. marts

Mødet den 3. april

9. Underskriftsark

Underskriftsark