UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

28-10-2019 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-10-2019 11:00:00


PUNKTER

92. Godkendelse af dagsorden til mødet med 28. oktober
93. Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023
94. Orientering om udgiftsdrivere, oktober 2019
95. Orientering - Evaluering af Huskeugen
96. Orienteringer
97. Underskriftsark92. Godkendelse af dagsorden til mødet med 28. oktober

Godkendelse af dagsorden til mødet med 28. oktober
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 28. oktober bliver godkendt
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-10-2019

Solveig Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Godkendt

93. Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023

Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret for 2020-2024 samt den kommunale medfinansiering heri godkendes.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

En boligsocial helhedsplan danner grundlag for en boligsocial indsats støttet af Landsbyggefonden (LBF). Indsatsen har til formål at øge beboernes trivsel og vende en uhensigtsmæssig udvikling i et boligområde.

Helhedsplaner finansieres for fire år ad gangen. LBF bidrager med højst 75% af økonomien, mens resten medfinansieres lokalt af boligorganisationerne (her Holbæk Boligselskab & Lejerbo Holbæk) og kommunen i fællesskab. Medfinansieringen består oftest af medarbejderressourcer og faciliteter, der stilles til rådighed.

I forbindelse med nye helhedsplaner udarbejder de involverede boligorganisationer som første skridt ansøgninger om prækvalifikation til boligsocial indsats. Ansøgningerne indsendes til LBF med kommunal anbefaling.

Holbæk Kommune besluttede i september 2018 at godkende anbefalingen af to koordinerede ansøgninger til LBF om prækvalifikation til nye boligsociale helhedsplaner i Ladegårdsparken og Vangkvarteret. På baggrund af de indsendte ansøgninger prækvalificerede LBF i oktober 2018 de to bebyggelser til en boligsocial indsats.

Prækvalifikationerne har siden dannet ramme for et tæt samarbejde mellem LBF, Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune om udformningen og organiseringen af to helhedsplaner med opstart i januar 2020.

Indsatserne i de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret

Det nære samarbejde mellem Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune giver de kommende helhedsplaner i Ladegårdsparken og Vangkvarteret gode rammer for at bidrage yderligere til udvikling, tryghed og flere muligheder for beboerne i de to bebyggelser - og i Holbæk by som sådan.

Til trods for det nære samarbejde mellem Ladegårdsparken og Vangkvarteret samt den koordinerede tilgang i relation til helhedsplanerne, er bebyggelserne i sagens natur ikke ens.

Ifølge Transport-, Bygge og Boligstyrelsens definition er Vangkvarteret eksempelvis en hård ghetto, mens Ladegårdsparken for et par år tilbage røg af styrelsens liste over udsatte boligområder.

Beboerne i Ladegårdsparken oplever imidlertid til stadighed markante udfordringer, og der er derfor grundlag for en fortsat boligsocial indsats samt et tæt samarbejde med boligorganisation, kommune og helhedsplanen i Vangkvarteret.

Overordnet vil den boligsociale indsats i de to bebyggelser tage udgangspunkt i tre indsatsområder med følgende formål:

Tryghed og trivsel

Formålet er at sikre boligområder, hvor trygheden og rummeligheden er høj, hvor de mange forskellige beboere trives og hvor de på baggrund af dette deltager som aktive medborgere i inkluderende fællesskaber både på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet.

Uddannelse og beskæftigelse

Formålet er at bryde den negative sociale arv og øge beboernes deltagelse i uddannelse, arbejdsmarked og civilsamfund.

Forebyggelse og forældreansvar

Gennem en helhedsorienteret tilgang er indsatsens formål at understøtte familiers læringsmiljøer på en måde, der øger børnenes livschancer og derigennem øger den sociale mobilitet

Aftalegrundlag for helhedsplanerne

Hver helhedsplan består af:

 • Én strategisk samarbejdsaftale
 • Én delaftale per indsatsområde (tre per helhedsplan)

I aftalerne beskrives blandt andet formål og rammer, organisering, indsatsområder, aktiviteter, evaluering/datagrundlag/succeskriterier samt økonomi.

Aftalerne er godkendt af Landsbyggefonden og vil blive underskrevet efter helhedsplanernes godkendelse i Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune.

Alle otte aftaler er vedlagt som bilag.

Øvrige tiltags betydning for helhedsplanerne

Sideløbende med udarbejdelsen af de nye boligsociale helhedsplaner, førte vedtagelsen af den forrige regerings parallelsamfundsudspil i december 2018 til en række lovændringer.

Vangkvarterets status som en af de hårde ghettoer medfører, at disse lovændringer potentielt kan afstedkomme mærkbare konsekvenser for kommunen og andre almene bebyggelser i særligt Holbæk by.

Ændringerne gjorde det blandt andet lovpligtigt at udfærdige en udviklingsplan for Vangkvarteret, der blandt andet skulle mindske andelen af familieboliger frem til 2030. Udviklingsplanen er godkendt af Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune i maj 2019 og af Transport- og Boligministeriet i september 2019. Ministeriets godkendelse er vedlagt som bilag.

Udviklingsplanen skal via tre spor og en række tiltag tilgodese såvel hensynet til de nuværende beboere samt behovet for at omdanne Vangkvarteret til et blandet og bæredygtigt byområde integreret med naboområderne og resten af Holbæk by.

Spor 1 rummer tiltag, der omhandler den fysiske forandring i bebyggelsen, spor 2 omfatter en imageindsats, der skal skabe rammen for ”En ny fortælling om Vang”, mens spor 3 indeholder de sideløbende initiativer, der skal bidrage til den positive udvikling (den boligsociale indsats, blandt andet).

Som følge af blandt andet parallelsamfundsudspillet er der i øjeblikket ligeledes ved at blive udarbejdet en fælles udlejningsaftale vedrørende alle almene familieboliger i kommunen. Aftalen er et fælles initiativ mellem Holbæk Kommune, alle lokale boligorganisationer og Boligselskabernes Landsforening.

Aftalen skal skabe større sammenhængskraft i kommune ved at kunne tilbyde boliger til borgere, der arbejder lokalt, og derved være en god samarbejdspartner for erhvervslivet. Samtidig er det en målsætning, at Holbæk Kommune i 2021 ikke længere skal have boligområder på eller i nærheden af regeringens lister over udsatte boligområder.

En særlig ambition med udlejningsaftalen er desuden, at udviklingsplanen for Vangkvarteret ikke skal påvirke beboersammensætningen og trivslen i Ladegårdsparken i negativ retning.

Der er taget højde for såvel udviklingsplanen for Vangkvarteret som den fælles udlejningsaftale i udarbejdelsen af de boligsociale helhedsplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningerne om helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejdertimer, der kapitaliseres og indberettes til Landsbyggefonden.

Den kommunale medfinansiering udgør i løbet af helhedsplansperioden i alt:

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024:                    5.612.000 kr.

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024:                    5.789.000 kr.

 

Fordelingen af medfinansieringen fordelt på kerneområder fremgår af de to opsummeringer nedenfor (2019-tal)

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024

Aktiv hele livet:     1.712.000 kr.

(indsatsområdet Tryghed og trivsel)

Alle kan bidrage:      1.870.000 kr.

(indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse)

Læring og trivsel:         382.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Uddannelse til alle unge:      1.043.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Vækst og bæredygtighed:       605.000 kr.

(koordinering og projektledelse)

 

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024

Aktiv hele livet:     1.712.000 kr.

(indsatsområdet Tryghed og trivsel)

Alle kan bidrage:      1.870.000 kr.

(indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse)

Læring og trivsel:         695.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Uddannelse til alle unge:         907.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Vækst og bæredygtighed:       605.000 kr.

(koordinering og projektledelse)

 

(beløbene er for begge helhedsplaners vedkommende afrundet til hele tusinder)

 

De enkelte kerneområder har været med til at udpege og udmønte konkrete indsatser i helhedsplanerne, ligesom de har været med til at fastlægge økonomien herfor.

Indsatserne og medfinansieringen er forpligtende for kommunen i helhedsplansperioden. Eventuelle ændringer skal derfor godkendes af Landsbyggefonden.

 

Inklusive Landsbyggefondens tilskud og boligorganisationernes egen finansiering udgør den samlede økonomi for helhedsplanerne som følger:

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024:                    14.903.000 kr.

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024:                    17.932.000 kr.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det forventes ikke, at helhedsplanerne og indsatserne heri har miljø- og klimamæssige konsekvenser – hverken positive eller negative.

Lovgrundlag – link

Almenboliglovens §91a

Almenboliglovens §168a, stk. 2

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 15. maj 2019, punkt 134: Godkendelse af udviklingsplan for Vangkvarteret

Kommunalbestyrelsen 12. september 2018, punkt 180: Beslutning – kommunal anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation til nye helhedsplaner

Byrådet 16. august 2017, punkt 148: Beslutning – Tværgående helhedsplan i Holbæk Kommune

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-10-2019

Solveig Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Indstilles godkendtcaseno19-34852_#5053425_v1_strategisk samarbejdsaftale - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5053428_v1_strategisk samarbejdsaftale - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054497_v1_delaftale for indsatsområdet forebyggelse og forældreansvar - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054503_v1_delaftale for indsatsområdet tryghed og trivsel - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054507_v1_delaftale for indsatsområdet uddannelse og beskæftigelse - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054515_v1_delaftale for indsatsområdet forebyggelse og forældreansvar - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054520_v1_delaftale for indsatsområdet tryghed og trivsel - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054525_v1_delaftale for indsatsområdet uddannelse og beskæftigelse - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054559_v1_godkendelse af udviklingsplan for boligområdet agervang, holbæk kommune (jf. almenboliglovens § 168 .pdf

Bilag

Strategisk samarbejdsaftale - Ladegårdsparken
Strategisk samarbejdsaftale - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse - Vangkvarteret
Godkendelse af udviklingsplan for boligområdet Agervang, Holbæk Kommune (jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 2)


94. Orientering om udgiftsdrivere, oktober 2019

Orientering om udgiftsdrivere, oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-10-2019

Solveig Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering taget til efterretning

95. Orientering - Evaluering af Huskeugen

Orientering - Evaluering af Huskeugen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om evaluering af Huskeugen tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

I Holbæk Kommune er der ca. 1000 borgere, der har en demenssygdom, og sygdommen påvirker yderligere ca. 4000 borgere, der er pårørende. Hertil kommer, at antallet af borgere med demens forventes at stige til det dobbelte frem mod 2040.

På den baggrund afviklede Holbæk Kommune for første gang en Huskeuge med det formål at sætte fokus på og skabe mere viden om demens.

Huskeugen har tilrettelagt i samarbejde med en række eksterne samarbejdspartnere. Det er administrationens vurdering, at det har været en styrke i forhold til at sikre en bred vifte af arrangementer der tilgodeser forskellige interesser. Både Alzheimerforeningen, Ældresagen og DGI har tilkendegivet, at de gerne indgår i et samarbejde igen.

Tilbagemeldingerne på Huskeugen har generelt været positive og mange deltagere har givet udtryk for, at det var dejligt, at Holbæk Kommune sætter fokus på demens.

Generelt har de forskellige arrangementer været pænt besøgt. Erfaringen er, at særligt de store arrangementer i Holbæk by tiltrak mange deltagere, mens det har været lidt sværere at tiltrække borgere til arrangementerne i de mindre lokalområder.

Foredraget ”Fra dårlig hukommelse til klæbehjerne” med Ole Larsen på Holbæk Biblioteket tiltrak således 110 deltager, ligesom ”Fællessang på biblioteket” trak mere end 100 deltager til. Motionseventet ”Gå for at huske” trak over 200 borgere til.

Holbæk Kommunes demensspecialiser havde arrangeret en række foredrag. Det var velbesøgte arrangementer, der gav både borgere med demens, pårørende og sundhedsprofessionelle svar på mange de udfordringer, man kan opleve, når man har demens tæt på. Derudover holdt demensspecialisterne oplæg for ca. 100 elever på mellemtrinnet.

Den store interesse for Huskeugen tyder på, at det er lykkedes at formidle budskabet på en god måde. Huskeugen har været annonceret på dels kommunens hjemmeside, sociale medier, plakater hos de praktiserende læger og på Holbæk Bibliotek, samt en folder der har været delt ud i blandt andet de Aktive Centre. Derudover har Holbæk Bibliotek og DGI annonceret for enkelte arrangementer på deres hjemmeside og sociale medier.

Alt i alt er det administrationens vurdering, at Huskeugen har været en succes.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-10-2019

Solveig Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering taget til efterretning

96. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 25. november

 • Budgetrevision 4
 • Kvalitetsstandarder
 • Toppen
 • Beslutning om borgernes frie valg af leverandør til genoptræning
 • Beslutning om etablering af yderligere plejeboliger
97. Underskriftsark

Underskriftsark