UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, Mødelokale 3.1

STARTTIDSPUNKT

28-01-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-01-2019 10:00:00


PUNKTER

8. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. januar 2019
9. Drøftelse af konkrete initiativer på baggrund af inspirationstur 2018
10. Orientering om implementering af Fælles Sprog 3
11. Beslutning om Budgetrevision 1 2019
12. Drøftelse af budget 2020-2023
13. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer
14. Godkendelse af udmøntning af midler til bedre rammer på plejecentre og uddannelse af frivillige
15. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik
16. Drøftelse af høring af udkast til Sundhedsaftale 2019-2023
17. Drøftelse af puljemidler på ældreområdet
18. Orienteringer
19. Underskriftsark8. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. januar 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 28. januar bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Godkendt

9. Drøftelse af konkrete initiativer på baggrund af inspirationstur 2018

Drøftelse af konkrete initiativer på baggrund af inspirationstur 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. konkrete indsatser, der kan arbejdes videre med på baggrund af inspirationsturen i november 2018, drøftes.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed var på inspirationstur i november 2018. Som opfølgning på turen besluttede udvalget den 26. november 2018, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til konkrete indsatser, udvalget kan arbejde videre med.

Administrationen anbefaler, at udvalget arbejder videre med to konkrete indsatser:

 • Rådgivnings- og kontaktcenter for demensramte og deres pårørende
 • Udstillingslejlighed til udstilling af hjælpemidler

Rådgivnings- og kontaktcenter for demensramte og deres pårørende

Inspireret af besøget på Kallerupvej Rådgivnings- og kontaktcenter for demente og deres pårørende anbefaler administrationen, at etableringen af et rådgivnings- og kontaktcenter kobles til Dag- og aftenhøjskole, jf. bilag Oplæg til konkrete indsatser. Dag- og aftenhøjskolen er målrettet mennesker med demens og deres familier og formålet er at tilbyde et fleksibelt tilbud til ny-diagnosticerede og yngre mennesker med demens.

Dag- og aftenhøjskolen er et tilbud der skal udvikles ”nedefra”, da det i høj grad skal være brugerdrevet. Det forudsætter, at efterspørgslen er til stede. I opstartsfasen er der fokus på at få bredt kendskabet ud i forhold til både interne og eksterne samarbejdspartnere, fx kulturområdet, Alzheimerforeningen, Ældresagen mv. På sigt kan det relevant at udbrede samarbejdet med de omkringliggende kommuner

Udstillingslejlighed til udstilling af hjælpemidler

Inspireret af besøget i Slagelse Kommunes velfærdsteknologiske lejlighed har administrationen udarbejdet et oplæg, jf. bilag Oplæg til konkrete indsatser.

Formålet med en udstillingslejlighed er at give borgerne mulighed for at se en lejlighed der er indrettet med teknologi og andre hjælpemidler, som kan være med til at gøre hverdagen lette. Udstillingslejligheden skal være et sted, hvor det er muligt at kigge forbi og blive inspireret til et godt og selvstændigt liv med øget livskvalitet – på trods af funktionsnedsættelse.

Lejligheden skal ikke kun fremvise elektrificerede og internetbaserede hjælpemidler, men også små hjælpemidler. Udstillingslejligheden forudsætter et tydeligt serviceniveau. Lejligheden er ikke et bestillingskatalog, men er til inspiration. Der vil være hjælpemidler, der ikke vil kunne bevilges, men er borgerens eget indkøb.

Alternativer til en udstillingslejlighed kan være en virtuel lejlighed, Kvikskranken, samarbejde med Holbæk Bibliotek om udlån, se bilag Oplæg til konkrete indsatser.

På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejder administrationen efterfølgende sagsfremstillinger til beslutninger for de enkelte indsatser.

Leder af Sundhed og Pleje Charlotte Larsen deltager på mødet under dette punkt.


Økonomiske konsekvenser

Rådgivnings- og kontaktcenter for demente der kobles til Dag- og aftenhøjskolen vil ikke have økonomiske konsekvenser i 2019, da projektet er støttet af midler fra satspuljen.

Etablering af en udstillingslejlighed vil være forbundet med både etablerings- og driftsomkostninger. De skønnede omkostninger ved en udstillingslejlighed fremgår af nedenstående tabel.

Etablerings- og driftsomkostninger ved etablering af udstillingslejlighed.

 

2019

2020

Etablering

500.000 – 1.000.000

-

Indkøb og vedligehold

40.000 – 100.000

40.000 - 100.000

0,25 terapeutstilling

125.000

125.000

Årlig husleje

43.056

43.056

I alt

833.056 – 1.393.056

208.056 - 268.068

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Drøftet.

Administrationen arbejder videre med begge indsatser. Et Rådgivnings- og kontaktcenter kobles til arbejdet med Dag- og aftenhøjskole og med en placering på Stenhusbakken. Udvalget ønsker en status på arbejdet til sommer med særligt fokus på om placeringen er hensigtsmæssig. Vedr. udstillingslejlighed arbejdes der videre med en placering i tilknytning til Kvikskranken.caseno18-20543_#4814503_v1_oplæg til konkrete indsatser.pdf

Bilag

Oplæg til konkrete indsatser


10. Orientering om implementering af Fælles Sprog 3

Orientering om implementering af Fælles Sprog 3

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. orienteringen om implementering af Fælles Sprog 3 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Fælles Sprog 3 (FSIII) er en ny fælleskommunal metode for, hvordan data skal dokumenteres og registreres elektronisk i omsorgssystemet. Kommunerne har ved økonomiaftalen mellem regeringen og KL i 2015 forpligtet sig til, at implementere FSIII. I Holbæk Kommune bliver Fælles Sprog 3 implementeret i 2019.

FSIII retter sig mod det kommunale ældreområde, men dækker principielt alle +18-årige, der modtager hjælp, omsorg, pleje og behandling i henhold til servicelovens §83 (personlig og praktisk hjælp), §83a (rehabilitering), §84 (aflastning og afløsning) og §86 (træning), samt sundhedslovens §138 (hjemmesygepleje.

FSIII sætter borgeren i centrum ved at bidrager til bedre sammenhæng, kvalitet og effektivitet ved at forenkle arbejdsgange og gøre det nemmere at opdatere og genbruge oplysninger på tværs af fagområder i borgerens journal.

Implementering i pakkeforløb

I forbindelse med implementeringen af FSIII afprøver administrationen en ny metode, der er bygget op omkring et pakkeforløb. Metoden lægger vægt på decentrale læringstiltag.

En læringspakke er en samling af informationer og opgaver med et sammenhængende tema, der har til formål at oplære medarbejderne i metoden og de nye arbejdsgange. Implementering i pakkeforløb giver mulighed for, at der kan arbejdes med forudsætningerne for at lykkes, vi bygger viden op gradvist og ligger i pakker, når vi kan og så giver det mulighed for, at man ”flytter ind” i alt det nye stille og roligt.

For at sikre en god forankring, er der etableret læringsteams på alle arbejdspladser. Erfaringen fra andre kommuner er, at et tværfagligt læringsteam ude i grupperne giver ledelsesfokus og lokal forankring. Et læringsteam består af tre kompetencer - ledelse, faglighed og it.

Det er læringsteamets ansvar at sørge for, at kollegaer og medarbejdere får adgang til de læringspakker administrationen sender ud, og at de arbejder med indholdet i løbet af det planlagte interval.

Christina Bech Hansen deltager i mødet under dette punkt.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogle miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

Der er ikke afsat midler til implementeringen af Fælles Sprog 3. Det betyder, at medarbejderne i driften skal implementere metoden samtidig med at de skal varetage deres daglige opgaver. Det kan give udfordringer i forhold til for eksempel at overholde sagsbehandlingstider.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Orientering taget til efterretning.

11. Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. at budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning i 2019

 

Budgetrevisioner

Dette er den første af fire budgetrevisioner i 2019.

 

Formålet med budgetrevisionerne er, at Kommunalbestyrelsen får et overblik over kommunens samlede økonomi – herunder forventningerne til årets forbrug. Det er også ved budgetrevisionerne, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at omprioritere budget mellem politikområderne.

Når der flyttes budgetter mellem politikområder, kaldes det en omplacering.

Når der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af kommunale bloktilskud.

 

Budgetrevision 1 ligger så tidligt på året, at det er for tidligt at estimere, så derfor er forventningen til årets forbrug som udgangspunkt lig med budgettet. Budgetrevision 1 anvendes primært til konsekvensrettelser i forhold til 2018 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2019.

 

Den anden og den tredje budgetrevision behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt omprioriteringer af budgettet.

 

Den fjerde og sidste budgetrevision udarbejdes på samme måde som budgetrevision 2 og 3. Herudover vil buffer afsat til uforudsete udgifter blive fordelt i det omfang, der er brug for det. Budgetrevision 4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december.

 

Udgiftsdrivere

På de stående udvalgsmøder præsenteres udgiftsdrivere.

Udgiftsdriverne skal give overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi.

Udgiftsdriverne vil være koblet til budgetforudsætningerne, og skal gøre det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2018, som ikke er indarbejdet i 2019
 2. Beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen efter budgetvedtagelsen om anvendelsen af et beløb.

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne truffet i Kommunalbestyrelsen kort beskrevet. I bilag 1 er et overblik over omplaceringer mellem politiområder.

I bilag 2 er der en mere uddybende forklaring på omplaceringerne.

Omplaceringerne og de nye beslutninger vil indgå i det korrigerede budget.

 

Omplaceringer

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2018, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2019. Det indstilles blandt andet, at der overføres 4 mio. kr. til administrationen på ”Alle kan bidrages” område fra øvrige områder. Herudover udmøntes en række puljemidler og der flyttes budgetter, som følge af en sammenlægning af Vej og Park og Teknisk Service. 

 

Beslutninger efter budgetvedtagelsen

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. oktober 2018 blev det besluttet at tilføre Holbæk i Pinsen yderligere 450.000 kr. i 2019 og 2020 og reducere budgettet tilsvarende i 2021. Så over en treårig periode er beslutningen udgiftsneutral. Budgettet øges dog i 2019 og er foreslået finansieret af overførte midler fra 2019.

 

Kendt viden fra budgetrevision 4 2018

Ved budgetrevision 4 i 2018 var der en række områder der var økonomisk udfordret og som også forventes at være økonomisk udfordret i 2019. Det drejer sig om:

 • Folkeskolerne
 • Socialudvalgets område generelt
 • Mellemkommunale refusioner på ældreområdet
 • Sygedagpenge og førtidspension

Der er derfor igangsat en række handleplaner med henblik på budgetoverholdelse på områderne, som er behandlet i de stående udvalg i januar måned.

 

Ny viden siden vedtagelsen af budgettet

Siden budgetvedtagelsen er der sket nogle ændringer, som får indflydelse på udgifter og indtægter og serviceramme i 2019. Det drejer sig om:

 

 • Der omplaceres 3 mio. kr. fra seniorjob og fleksjob til Administration under Økonomiudvalget på Alle kan Bidrage. Beløbet omplaceres for at sikre, at der ikke bliver merforbrug på administrationen i 2019. Beløbet flyttes fra ikke-service til service og øger altså udgifterne på service, hvis budgetterne overholdes.
 • Der omplaceres 1,8 mio. kr. fra ikke service til service vedrørende ny beregning af pris x mængde på Sundhedsområdet. Budgettet til denne beregning var i det oprindelige budget placeret på ikke service.
 • Derudover omplaceres internt på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 2,3 mio. kr. fra service til ikke service vedrørende IT-udgifter.
 • Holbæk Kommune får en yderligere indtægt på udligningen på 10 mio. kr. Beløbet gives som en overgangsordning 2019 og 2020 og dækker over en kompensation på en kontoplanændring på ældre og voksenspecialområdet, som betød lavere indtægter til blandt andet Holbæk Kommune. Beløbet øger ikke servicerammen i 2019.
 • Holbæk Kommune får 0,2 mio. kr. mindre på statstilskuddet. Skyldes at kommunerne kollektivt bliver sanktioneret for samlet set at have sat skatten op.
 • Der forventes mindreudgifter på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 2,2 mio. kr. Dette mindsker presset på servicerammen med 2,2 mio. kr.
 • Der er et forventet merforbrug på serviceudgifter på Uddannelse til alle unges område på 2,3 mio. kr. på Administration. Mentorer skal bogføres på administration og ikke som Holbæk Kommune plejer at gøre, som forsørgelsesudgift. Da der på administration ikke er refusion beløbet forventes der et merforbrug. Herudover betyder ændringen, at der omplaceres budget fra ikke-service til service 0,5 mio. kr. Dette betyder et øget pres på servicerammen på i alt 2,8 mio. kr.

Ovenstående viden vil indgå i skøn ved BR2, som forelægges Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Hvis der kommer yderligere udfordringer i løbet af året, vil administrationen løbende indstille forslag til handlinger, der sikrer, at budgettet overholdes.

 

Serviceudgifter

De nye viden beskrevet ovenfor påvirker ikke driftsbudgettet samlet set, men balancen mellem driftsudgifter indenfor servicerammen og udenfor servicerammen er ændret. Det samlede pres på servicerammen kan med dette opgøres til 3,2 mio. kr.

Hvis udgifterne inden for servicerammen skal holdes på ovenstående niveau forudsættes der - udover budgetoverholdelse – at der overføres lige så store beløb til 2020, som der forventes overført til 2019. På baggrund af BR4 forventedes der overført ca. 55 mio. kr. til 2019. For at holde overskuddet i forhold til servicerammen, skal der så også overføres 55 mio. kr. til 2020. Dette skal ses i lyset af, at der er indstillet anvendt overførsler fra 2018 på folkeskoleområdet til at dække det forventede merforbrug på området.

 

 

Budget 2019

Herunder er en oversigt over budgettet for 2019 og forventet forbrug 2018. Den første kolonne viser det forventede forbrug på drift i 2018 i 2019-priser på baggrund af oktober data. De øvrige budgetposter fremskrives ikke mellem årene, og indgår derfor ikke i tabellen. Den anden kolonne med oprindeligt budget 2019 viser budgettet, som det ligger i Økonomisystemet i januar 2019.

 

 

 

Mio. kr.

Forventet forbrug

Oprindeligt

Forskel

2019-priser

BR4 2018

Budget 2019

 

Indtægter

 

-4.433,8

 

Drift i alt

4.108,8

4.148,9

-40,0

-Økonomiudvalget

468,9

580,1

-111,1

-Børn og Skole

967,7

897,3

70,5

-Ældre og Sundhed

811,9

845,8

-33,9

-Socialudvalget

648,6

634,0

14,6

-Beskæftigelse og Uddannelse

975,7

952,7

23,0

-Klima og Miljø

124,0

129,1

-5,1

-Kultur og Fritid

112,0

109,9

2,1

Renter

 

25,1

 

Anlæg

 

170,0

 

Finansiering

 

74,2

 

 

 

 

 

Resultat i alt

 

-15,6

 

 

 

 

 

Ændring af kassebeholdning

 

15,6

 

Forøgelse (+), Forbrug (-)

 

Tabellen viser i der i budget 2019 er plads til forbrug på 40 mio. kr. mere end forbruget i 2018 forventes at blive. De store afvigelser på enkelte udvalg, skyldes at budgetterne til ejendomme er flyttet til Økonomiudvalget fra de øvrige udvalg.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Indstilles godkendt for så vidt gælder udvalgets ansvarsområde.caseno19-1330_#4819923_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#4819922_v1_bilag 2.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2.pdf


12. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. udvalgets økonomiske ramme for 2020 drøftes i forhold til betydningen for budget 2020.
 2. budget på politikområderne, set i forhold til mulige prioriteringer gennemgås og drøftes.

Beskrivelse af sagen

De økonomiske rammer for udvalget bliver drøftet i forhold til, hvad de betyder for budget 2020-2023. Udvalget drøfter forskelle og ligheder i forhold til 2018 og 2019.

Derudover fortsætter beskrivelse af politikområderne med henblik på eventuel prioritering senere på foråret. Beskrivelsen vil, i det omfang det er mulig, have fokus på, hvor det er muligt at ændre på aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveau mv.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Drøftet.

13. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Socialudvalget og Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag på udvalgets område med økonomisk effekt for budget 2020 drøftes.

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, der årligt skal realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev foldet ud på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, pkt. 21.

På baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og økonomiudvalget vedtog Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 første række af effektiviseringer med økonomisk effekt for budget 2019.
Med henblik på næste års budget igangsættes arbejdet nu i de stående udvalg og Økonomiudvalget med drøftelse af konkrete effektiviseringsforslag.

De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

Besparelsesforslag

Udvalgsmøder i april

Udvalg drøfter eventuelt besparelsesforslag – så det samlede råderum på 28 mio.kr. til tværgående politisk prioritering bliver fundet

Udvalgsmøder i maj

Sidste drøftelse af alle budgetforslag, inklusive eventuelle forslag til besparelser

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Måltallene for 2020 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

-          andel af servicerammen

-          udvikling i udgiftsniveauet

-          udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

Måltallene for budget 2020 ses i nedenstående skema:

Udvalg og politikområder

 

 

i mio. kr.

Måltal

 

Måltal

Minus profil fra 2019

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

Politisk organisation

 

 

Administration

-3,0

-2,5

Erhverv og turisme

 

 

Ejendomme

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

-6,5

-6,2

Skole 0-9 klasse

-3,0

-2,7

Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

-10,0

-9,0

Sundhed

-1,0

-0,5

Ældre

-9,0

-8,5

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

-2,5

-2,5

Miljø og planer

 

 

Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

-1,5

-2,3

Dagundervisning

-0,5

-1,3

Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

 

 

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

 

 

 

I alt

-28,0

-26,0

 

I den grå kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. på udvalg og politikområder.

Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har en økonomisk betydning for budget 2020, ses det justerede måltal i den hvide kolonne. Det er måltallet i den hvide kolonne, som udvalgene skal opfylde.

 

Drøftelse af effektiviseringsforslag

På mødet præsenteres og drøftes de første udkast til effektiviseringer på udvalgets område.

Det er ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer. I det omfang, det ikke kan lade sig gøre, kan det blive nødvendigt, at udvalget udarbejder forslag til besparelser, så råderummet nås. Det vil i givet fald først ske på møderne i april og maj, og forslagene vil indgå i budgetprocessen på linje med øvrige forslag til ændringer i budgettet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Drøftet.

Udvalget ønsker at sikre, at Ældrerådet høres i de konkrete forslag inden vedtagelse.

14. Godkendelse af udmøntning af midler til bedre rammer på plejecentre og uddannelse af frivillige

Godkendelse af udmøntning af midler til bedre rammer på plejecentre og uddannelse af frivillige

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. udmøntningen af puljen til ”bedre rammer på plejecentre for de pårørende” godkendes.
 2. udmøntningen af puljen ”uddannelse af frivillige på demensområdet” godkendes.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budget 2019-2022 er der i 2019 afsat to puljer til henholdsvis bedre rammer på plejecentrene for de pårørende og uddannelse af frivillige på demensområdet. Begge puljer er på 0,5 mio. kr. Udvalget skal drøfte, hvordan de to puljer skal udmøntes.

Bedre rammer på plejecentrene for de pårørende

Målet er at skabe nogle rammer for forskellige generationer og pårørende, så det bliver interessant at komme på besøg på plejecentrene.

Administrationen anbefaler, at puljen på 0,5 mio. kr. bliver udmøntet på følgende måde:

Elmelunden

175.000 kr.

Samsøvej

175.000 kr.

Stenhusbakken

100.000 kr.

Kastanjely

50.000 kr.

I alt

500.000 kr.

 

Tysingehave har i forbindelse med etableringen af plejecentret fået del i forskellige anlægsmidler.

Elmelunden

Der etableres der 2-3 mindre orangerier, der kan bidrage til at uderummet bliver benyttet i højere grad. Det vil give mulighed for at sidde og nyde havens dufte og lyde uanset vejr og vind. Det vil forlænge udesæsonen, ligesom det giver mulighed for fælles aktiviteter omkring for eksempel pasning af krukker. Pris pr. orangeri er ca. 32.000 kr., ekskl. arbejdsløn

For at gøre fællesarealerne mere indbydende og imødekommende, bliver der indhentet tilbud fra to firmaer, der har specialiseret sig i at skabe sammenhæng mellem bruger og bygninger, så de indbyder til livsglæde, imødekommenhed og fællesskaber. Elmelunden har selv en mindre sum midler til dette arbejde.

Samsøvej

Det etableres en grillhytte i haven. En grillhytte vil skabe gode rammer for samvær mellem beboere og pårørende og mellem beboere og brugere af dagcenteret. Grillhytten kan også være rammer for socialt samvær og aktiviteter i samarbejde med for eksempel spejderne, de omkringliggende institutioner som vuggestue, skole og børnehave. Pris for en grilhytte er ca. 175.000 kr.

Stenhusbakken

På Stenhusbakken er der søgt puljemidler til indretning af inde- og uderum, så de er mere demensvenlige. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan dette bliver udmøntet. Derfor ønsker Stenhusbakken at etablere en legekrog med legehus og købmandsdisk i fællesrum og en mindre fitnesslegeplads i haven. Legekrog og købmandsdisk er ikke prisfastsat. Pris for 4 fitnesslegeredskaber er ca. 100.000 kr.

Uddannelse af frivillige

Frivillige udgør et væsentligt potentiale for ældreområdet. Formålet med at uddanne frivillige er at klæde de frivillige bedre på til deres arbejde med brugerne, som benytter sig af deres hjælp.

Administrationen anbefaler, at udmøntningen af midlerne fokuserer på tre indsatser:

 • Rådgivning og vejledning
 • Kendskab til demens
 • Frivillighedsuddannelse

I forhold til de to første indsatsområder, vil fokus være på demensområdet. Der vil blive holdt nogle kurser for frivillige i forhold til, hvordan man rådgiver og vejleder borgere med demens og deres pårørende. Kurserne vil også indeholde undervisning/vejledning i hvilke aktiviteter og muligheder for samvær, som kan være særligt givtige for borgere der lider af demens, hvilken typisk adfærd og symptomer man oplever hos en der lider af demens og hvordan man kan møde disse på en hensigtsmæssig måde, så både den frivillige og borgeren der lider af demens, oplever gode og meningsfulde stunder sammen.

Indholdet i både kurser og uddannelse er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, men de vil i udgangspunktet blive afviklet af kommunens egne medarbejdere. Alzheimersforeningen, Ældresagen og eksterne fagspecialister bliver tænkt ind i forhold til at bidrage med deres viden og perspektiv, ligesom Andelslandsbyens erfaringer med frivillige kan tænkes ind.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Indstilling 1 godkendt.

Indstilling 2 sendes i høring af Ældrerådet. Udvalget understreger, at puljen til uddannelse af frivillige ikke skal erstatte ordinært arbejde, og at frivillighed skal forstås bredt.

15. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik

Godkendelse af revideret Værdighedspolitik

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at

 1. revideret Værdighedspolitik godkendes

Beskrivelse af sagen

I finanslov 2019 har Folketinget besluttet at tilføje hovedemne nr. 7 til Værdighedspolitikken.

”Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord”. Der er afsat økonomiske midler til indsatsen i perioden 2019 -2022 og Holbæk Kommune forventes at modtage ca. 1,2 mio. årligt.

I vedhæftede bilag er forslag til revideret Værdighedspolitik med hovedemne nr. 7 samt afledte behov for ændringer i teksten. Ændringer i forhold til tidligere godkendt Værdighedspolitik er markeret med rødt.

Til at understøtte indsats til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord ansættes 2 medarbejdere, som primært vil have fokus på ikke-visiterede forebyggende indsatser. Formålet er, at sikre tid til samtaler med de ældre borgere.

For at skabe fællesskaber etableres sundhedscafeer i De Aktive Centre med et både ”fagligt” og socialt indhold, som vil tiltrække borgere med ovennævnte udfordringer. Der vil være fokus på behov for også at skabe de meget små fællesskaber.

Indsatsen bliver evalueret ultimo 2020 for at sikre, at indsatsen har den ønskede virkning.


Økonomiske konsekvenser

Regeringen har i finanslov 2019 afsat 100 mio. årligt i perioden 2019 – 2022. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Bevillingen gives først ved midtvejsreguleringen i 2019, svarende til ca. 1,267 mio. kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Ældrerådet har på møde d. 9. januar 2019 tilkendegivet at bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord bør understøttes af medarbejdere med dette som fokusområde.

Ældrerådet ønsker stor opmærksomhed på ikke-visiterede forebyggende indsatser til borgergruppen. Indsatserne kan blandt andet etableres i De Aktive Centre. Desuden har Ældrerådet pointeret behov for opmærksomhed på ”borgere, som vi ikke kender”.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed 18. juni 2018:Punkt 58. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Indstilles godkendt.caseno18-24537_#4815855_v1_værdighedspolitik - udkast af 16.1.19.pdf

Bilag

Værdighedspolitik - udkast af 16.1.19


16. Drøftelse af høring af udkast til Sundhedsaftale 2019-2023

Drøftelse af høring af udkast til Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. udkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 drøftes med henblik på at afgive høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget

Beskrivelse af sagen

Sundhedsaftalen handler om de opgaver, som skal løses i et samarbejde på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud. For kommunerne vedrører sundhedsaftalen fx hjemmesygeplejen, de kommunale akutfunktioner, genoptræningen, psykiatrien og forebyggelsesområdet m.fl. Sundhedsaftalen er vigtig for kommunerne, da den overordnet set beskriver målene for samarbejdet i de næste fire år, men også, hvad der lægges vægt på i samarbejdet og i fordelingen af sundhedsopgaver mellem kommune, sygehus og læger mv.

Det kommunale sundhedsområde er i rivende vækst og fylder stadig mere i den kommunale økonomi. De kommunale repræsentanter for Sundhedskoordinationsudvalget har derfor lagt et koncentreret arbejde i at få sat et så stort kommunalt aftryk som muligt i den nye sundhedsaftale. Blandt andet har de fået tydeliggjort, at der skal være fokus på klare aftaler, arbejdsgange og procedurer i overgangene fra sygehus til kommune i den nye aftaleperiode. De har fået tilført et princip om fælles ledelse til sikring af, at alle tager ansvar – også ved uenighed om ansvarsplacering og økonomi. Men også et princip om, at Regionen både skal involvere kommuner og praktiserende læger i dialogen og processen ved udflytning af nye opgaver til kommunerne.  

Udkastet til Sundhedsaftalen er et resultat af en forhandling mellem region og kommuner, og med input fra de praktiserende læger i Sundhedskoordinationsudvalget. Selvom der har været lagt et stort arbejde i Sundhedsaftalen fra de kommunale repræsentanters side, er der enkelte vigtige prioriteter, som ikke fremstår så klart i aftalen som ønsket. Det gælder især forhold om klare aftaler om procedurer og ansvarsplacering i forbindelse med udskrivning fra sygehusindlæggelser. Det er et område, som har stor betydning for den kommunale opgaveløsning og for, hvordan de faglige medarbejdere i kommunerne kompetent og med tryghed kan håndtere indsatser for borgerne. 

Sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt at holde sundhedsaftalen på et visionært og overordnet niveau, hvor de politiske ambitioner tager afsæt i de væsentligste sundhedsudfordringer for befolkningen i Region Sjælland.

Vision for Sundhedsaftale 2019-2023 er ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”. Ambitionen er, at sundhedsaktørerne, uden skelen til fag- og sektorgrænser, sammen med borgeren benytter de samlede ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

På basis af udfordringerne i Region Sjælland er der formuleret fire regionale mål:

 • Fælles om borgerens livsudfordringer
 • Tryghed og mestring i eget hjem
 • Effektiv forebyggelse – sunde borgere
 • Mental sundhed og psykisk trivsel

I Sundhedsaftalen tages der samtidig afsæt i tre nationale kvalitetsmål, som kræver et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det gælder de nationale mål om:

 • Bedre sammenhængende patientforløb
 • Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
 • Flere sunde leveår

Herudover er der aftalt en række principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten og skabe sammenhæng og tydelig arbejdsdeling.

For hvert mål i Sundhedsaftalen er der defineret og udviklet indikatorer med henblik på løbende monitorering og fastholdelse af fokus og retning for udviklingen af et fælles sundhedsvæsen.

Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en fælles værktøjskasse, som består af samarbejdsaftaler og beskrevne arbejdsgange og procedurer. Desuden udarbejdes en implementeringsplan, som revideres årligt på baggrund af en status på indsatser og indikatorer.

Fristen for høringssvar er den 1. marts 2019.

Alle høringssvar indgår i det videre arbejde med sundhedsaftalen 2019-2023, som vil gælde fra 1. juli 2019. Efter høringen vil Sundhedskoordinationsudvalget drøfte behov for justeringer. Herefter vil Sundhedsaftalen vil blive sendt til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet.

Sundhedsaftalen skal sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest d. 30.06.2019.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Drøftet.

Der udarbejdes ikke høringssvar.caseno18-10320_#4820397_v1_høringsparter - sundhedsaftale 2019-2023(38752144100009) (003).pdf.pdf
caseno18-10320_#4820382_v1_høring af udkast til sundhedsaftale 2019-2023.pdf
caseno18-10320_#4820376_v1_høring af udkast til sundhedsaftale 2019-2023 i 2019-2023.pdf

Bilag

Høringsparter - Sundhedsaftale 2019-2023(38752144100009) (003).pdf
Høring af udkast til Sundhedsaftale 2019-2023
Høring af udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 i 2019-2023


17. Drøftelse af puljemidler på ældreområdet

Drøftelse af puljemidler på ældreområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. anvendelsen af puljemidler på ældreområdet drøftes.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftalen 2014-2017 besluttede det daværende byråd, at afsætte 0,75 mio. kr. til styrkelse af brugerråd og frivillighed på ældreområdet. Midlerne omtales i daglig tale som Ældrerådets pulje.

Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede den 26. november 2018, at udvalget ønsker en drøftelse med Ældrerådet vedrørende den fremadrettede anvendelse af puljen.  Administrationen anbefaler, at udvalget forud for sit møde med Ældrerådet i februar 2019 drøfter den fremadrettede anvendelse af midlerne.

Formålet med midlerne var at sikre den frivillige understøttelse af aktivitet og samvær på kommunens aktive centre for ældre. Det fremgår af beslutningen, at midlerne skal fordeles efter forudgående dialog med Ældrerådet.

I praksis er det Ældrerådet, der fordeler midlerne på baggrund af ansøgning. Der er ikke formuleret kriterier for, hvilke initiativer, der støttes.

I 2019 udgør puljen 869.000 kr. Hertil kommer eventuelle overførte midler fra 2018. 


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 26. november 2018: Punkt 101: Beslutning om anvendelse af midler fra Ældrerådets pulje


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Drøftet.

18. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 25. februar

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Drøftelse af madservice

 

Mødet den 25. marts

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Demensstrategi

 

Mødet den 29. april

 • Budget 2020-20232
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Budgetrevision 2
 • Borgerrådgiverens beretning 2018
 • Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2018

 

19. Underskriftsark

Underskriftsark