UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Fjordstjernen, Isefjords Alle 27, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

26-11-2018 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-11-2018 12:00:00


PUNKTER

95. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. november 2018
96. Godkendelse af nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen
97. Godkendelse af vedtægter for brugerrådene
98. Beslutning om budgetrevision 4 2018
99. Drøftelse - opsamling på inspirationstur i november 2018
100. Beslutning om at flytte Det aktive Center i St. Merløse
101. Beslutning om anvendelse af midler fra Ældrerådets pulje
102. Beslutning om at omprioritere takststigning på madservice
103. Godkendelse af Kvalitetstandard personlig pleje og praktisk hjælp, november 2018
104. Beslutning om opfølgning på borgerpanelundersøgelsen om sundhed
105. Orienteringer
106. Underskriftsark95. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. november 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. november 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 26. november 2018 bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Godkendt

96. Godkendelse af nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen

Godkendelse af nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 


Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. administrationsgrundlag for § 18 puljen godkendes
 2. det godkendes at finansiering af partnerskabsaftaler reserveres i en selvstændige pulje.
 3. det besluttes, at partnerskabsaftaler skal politisk godkendes.

Beskrivelse af sagen

§18 puljen er en lovbestemt pulje, der skal understøtte kommunens samarbejde med de frivillige sociale foreninger. Frivilligrådet har ønsket at deltage i tildelingsprocessen. Den forudsætter et nyt administrationsgrundlag.

Økonomi
§ 18 midlerne udbetales på baggrund af det kommunale bloktilskud. En del af beløbet er reserveret til uddelingspuljen, men der er også lovhjemmel til at benytte midlerne til andre former for understøttelse af det frivillige sociale arbejde. I 2017 så økonomien omkring §18 således ud:

866.000 kr. til uddeling i § 18 puljen

50.000 kr. medfinansiering af kommunal partnerskabsaftale med Medusa

418.000 kr. medfinansiering af kommunal partnerskabsaftale med Kirkens Korshær

1.334.500 SAMLET

Dele af § 18 puljen gives som flerårige tilskud – de såkaldte samarbejdsaftaler. Denne del udgjorde i 2017 274.500 kr.

Administrationen anbefaler, at finansiering af kommunale partnerskabsaftaler reserveres i selvstændige puljer og at partnerskabsaftaler, der finansieres af § 18 midler skal politisk godkendes.

Administrationsgrundlag

De væsentligste ændringer i det nye administrationsgrundlag er, at

 • der ikke ydes støtte til aktiviteter for enkeltpersoner, støtte til husleje, støtte til aflønning af faste medarbejdere samt støtte til erhvervsdrivende eller kommercielle aktiviteter
 • ansøgningsfristerne er ændret til: 1. maj og 1. november
 • der oprettes et nyt § 18 Forum beståede af en repræsentant fra henholdsvis Folkeoplysningsudvalget, Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Ungdomsbyrådet, Ældrerådet og tre administrative medarbejdere udpeget af Holbæk Kommune.

Alle ansøgninger vil fremadrettet blive behandlet af § 18 Forum, der indstiller til fordeling af puljen. Indstillingen behandles derefter af den administrative § 18 gruppe, der træffer den endelige afgørelse.

§ 18 puljen forankres fremadrettet i Socialudvalget, som kan træffe politisk beslutning om eventuelle temauddelinger. Én gang årligt modtager Socialudvalget en status fra den administrative § 18 gruppe.

Overgangsordning
Det nye administrationsgrundlag træder i kraft pr. 1. januar 2019. I 2019 er der en overgangsordning, hvor der tilføjes en ekstra ansøgningsfrist 1. februar.


Høring

Forslaget til det nye administrationsgrund er udarbejdet efter en workshop, hvor relevante råd og udvalg har kommet med ønsker og input. Efterfølgende var der en skriftlig kommenteringsperiode den 12.-29. oktober blandt deltagerne fra workshoppen samt tilskudsmodtagere fra § 18 puljen i 2018.

Der indkom tre kommentarer i perioden, hvoraf det ene gav anledning til at ændre på de foreslåede ansøgningsfrister.


Lovgrundlag – link

§ 18 i Lov om Social Service


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 23. april 2018: Punkt 41: Beslutning om at revidere administrationsgrundlaget for § 18 puljen

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Indstilles godkendtcaseno18-13083_#4750977_v1_udkast til administrationsgrundlag for paragraf 18-puljen.pdf

Bilag

Udkast til Administrationsgrundlag for § 18 puljen


97. Godkendelse af vedtægter for brugerrådene

Godkendelse af vedtægter for brugerrådene

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. vedtægter for brugerråd ved kommunens Aktive Centre godkendes
 2. det godkendes, at vedtægterne og ”Vejledning for brugerråd ved De Aktive Centre i Holbæk Kommune” erstatter ”kvalitetsstandard for brugerråd og frivillige”

Beskrivelse af sagen

For fremover at kunne understøtte brugerråd og frivillige ved De Aktive Centre bedst muligt, er der behov for følgende:

 • Nye vedtægter – der giver klare og fælles rammer for brugerrådene
 • En vejledning – der kan fungere som et fleksibelt værktøj til dialog og samarbejde mellem kommunen og brugerrådene

 

Vedtægterne

De nye vedtægter adskiller sig særligt fra de nuværende på følgende punkter:

 • Sammensætningen af brugerrådet er blevet mere fleksibel, så antallet af medlemmer kan tilpasses de lokale behov og muligheder
 • Brugerrådene har fået status af ”selvorganiserende frivilliggrupper” med mulighed for at fungere med egen lokal organisering og forretningsorden.
 • Vedtægterne er blevet skærpet, så de kun udstikker de overordnede rammer for brugerrådene. Aftaler vedrørende den daglige drift og samarbejdet med kommunen er flyttet over i ”vejledning for brugerråd for De Aktive Centre”. Vejledningen tænkes drøftet og justeret én gang årligt efter dialog med brugerrådene.

I revideringen af vedtægterne er der lagt vægt på:

 • at brugerrådenes faste tilskud forbliver uændret
 • at de frivillige er omfattet af kommunens nye forsikringsordning
 • at brugerrådenes lokale forskelle og handlefrihed fortsat respekteres

 

Baggrund

I 2016 og 2017 blev der gennemført et pilotprojekt med centerråd på Stenhusbakken. Projektet blev evalueret og erfaringerne har indgået i udarbejdelsen af de nye vedtægter.


Høring

Samtlige 13 brugerråd samt Ældrerådet har været deltagende i processen.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 9. januar 2017: Punkt 117: Pilotprojekt på Stenhusbakken

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 28. august 2017: Punkt 57: Status på pilotprojekt på Stenhusbakken

Udvalget for Ældre og Sundhed den 19. marts 2018: Punkt 25: Beslutning om at fortsætte med centerråd på Stenhusbakken


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Godkendtcaseno18-28394_#4754664_v1_vedtægter for brugerråd ved de aktive centre i holbæk kommune 2018.pdf.pdf
caseno18-28394_#4754668_v1_vejledning for brugerråd 2018.pdf.pdf

Bilag

Vedtægter for brugerråd ved De Aktive Centre i Holbæk Kommune 2018.pdf
Vejledning for brugerråd 2018.pdf


98. Beslutning om budgetrevision 4 2018

Beslutning om budgetrevision 4 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. at der foretages bevillingsberigtigelse ved at buffer til uforudsete udgifter anvendes til dækning af:
  1. merforbrug på folkeskoler på 13.400.000 kr.
  2. merforbrug på administration på ”Alle kan bidrage” 4.500.000 kr.
  3. 500.000 kr. på tværgående sagsbehandling jf. beslutning i budgetaftalen

Herudover anvendes:

 1. 1.000.000 kr. fra buffer til uforudsete udgifter samt 9.700.000 kr. af mindreforbrug på kommunal medfinansiering til dækning af merforbrug på politikområde voksenspecialområdet og politikområde skoler
 1. der gives tillægsbevilling på 5.432.000 kr. til deponering af udgift til lejemål finansieret af kommunal medfinansiering
 2. der udarbejdes handleplaner til fremlæggelse i nedenstående udvalg primo januar 2019 og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019 med henblik på at imødegå forventede økonomiske udfordringer i udvalgene
  1. Udvalget for Børn og Skole
  2. Udvalget for Beskæftigelse
  3. Udvalget for Ældre og Sundhed
  4. Socialudvalget
 3. budgetrevision 4 godkendes

Beskrivelse af sagen

Samlet

Kommunalbestyrelsen godkendte i september budgetrevision 3. Resultatet ved budgetrevision 3 var et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på samlet 72,9 mio. kr. Dette indeholder også overførsler fra 2017 til 2018. Resultatet af budgetrevision 4 viser et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 176,6 mio. kr. og viser dermed en forbedring i forhold til budgetrevision 3.

Forbruget opgjort ved BR4 bærer præg af, at de styringsmæssige tiltag, som blev igangsat i 2017, har haft indflydelse på organisationens økonomistyring og dermed på forbruget i 2018.

 

Drift

I 2018 er der mindreforbrug på langt de fleste områder. Det gælder såvel løn som øvrig drift.

På baggrund af dette forventes derfor mindreforbrug på driften på 109,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på driften skyldes primært:

 • Forventede mindreudgifter på 26 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.
 • Forventede mindreudgifter på 10 mio. kr. på dagpasningsområdet
 • Forventede mindreudgifter på 7 mio. kr. på kultur- og fritidsområdet
 • Forventede mindreudgifter på ældreområdet på 25 mio. kr.
 • Forventede mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 25 mio. kr.
 • Ikke forbrugte puljer på 34 mio. kr. under Økonomiudvalget, herunder bl.a. buffer til uforudsete udgifter, udviklingspulje til lokalområder og barselspulje

 

Skoleområdet trækker i den modsatte retning med et forventet merforbrug på 20 mio. kr. Herudover forventes et merforbrug på Socialudvalget på 6 mio. kr.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 80,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. Herudover forventes merindtægt på 43,8 mio. kr. i som kommer fra indtægter fra salg af grunde og ejendomme, der modregnes i anlægsudgifterne.

 

Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget

Det korrigerede budget for 2018 indeholder 126 mio. kr. som er overført fra 2017 på drift, anlæg og deponering. Herudover er tilskud og udligning reguleret med 48 mio. kr. på baggrund af midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud jf. styringsprincip 3. Det betyder, at der samlet set er givet tillægsbevillinger for 174 mio. kr. i løbet af året.

Det er på denne baggrund, at det forventede mindreforbrug på samlet set 176,6 mio. kr. skal ses. Hvis der ses på afvigelsen i forhold til oprindeligt budget, er der kun tale om et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

 

Mindreforbruget på 176,6 mio. kr. består af:

 

                           Mindreudgifter på driften på 109,7 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget en mindreudgift på 70,3 mio. kr.)

                           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 2,5 mio. kr. (i forhold til oprindeligt forbrug en mindreindtægt på 50,1 mio. kr.)

                           Mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 15,8 mio. kr.)

                           Mindreforbrug på 43,8 mio. kr. i forbindelse indtægter fra salg af grunde og ejendomme, samt udgifter forbundet med salg og byggemodningsudgifter (i forhold til oprindeligt budget et mindreforbrug på 39,8 mio. kr.)

                           Merforbrug på deponeringer på 11,5 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 44,3 mio. kr.)

 

Det oprindelige budget lagde op til en kassestyrkelse på 38,9 mio. kr. Den nuværende kassestyrkelse forventes at blive på 41,7 mio. kr.

Det forventede årsresultat kan derfor opsummeres som følger:

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

Forventet regnskab 2018 BR4

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR4

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2018 BR4

Indtægter

-4.344,5

-4.296,9

-4.294,4

2,5

-50,1

Driftsudgifter

4.098,5

4.138,0

4.028,3

-109,7

70,3

-serviceudgifter

2.821,7

2.860,1

2.794,2

-65,9

27,5

-overførsler

901,5

902,6

875,8

-26,8

25,7

-andet ej service

375,4

375,3

358,3

-17,0

17,1

Renter

21,7

21,7

21,7

0,0

0,0

Anlæg

154,2

211,1

130,2

-80,9

24,0

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

31,1

61,0

72,5

11,5

-41,4

Resultat i alt

-38,9

134,9

-41,7

-176,6

2,8

Kasseopbygning

38,9

-134,9

41,7

176,6

-2,8

Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i Kommunalbestyrelsen + barselsudligningsordning.

 

Forbruget på servicerammen for 2018 forventes at ligge 27,5 mio. kr. under det oprindelige budget afsat til serviceudgifter. Der forventes altså, at forbruget på områder inden for servicerammen ligger under det budgetterede hertil og det drejer sig primært om midler på udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

 

Selvom der samlet set er mindreforbrug på driften er der enkelte politikområder med merforbrug. Det betyder, at der ved BR4 foretages bevillingsberigtigelse, således at alle politikområderne har bevillinger til at afholde de forventede udgifter. Herudover udmøntes buffer til uforudsete udgifter her ved BR4.

Bevillingsberigtigelse

Jf. Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal politikområder med forventet merforbrug sikres bevilling til at dække de forventede udgifter, der er på politikområdet. Ved BR4 drejer det sig om politikområderne Skoler og Voksenspecialområdet. En stor del af merforbruget på politikområde Skoler forventes dækket af udmøntningen af buffer til uforudsete udgifter, som beskrevet nedenfor. Efter udmøntning af buffer til uforudsete udgifter og øvrige omplaceringer, resterer der 6,9 mio. kr. på politikområde Voksenspecialområdet og 3,8 mio. kr. på politikområde Skoler.

Udover den resterende del af buffer til uforudsete udgifter er det nødvendigt at omplacere 9,7 mio. kr. for at dække merforbruget på politikområde Voksenspecialområdet samt politikområde Skoler. Dette foreslås omplaceret fra mindreforbruget på kommunal medfinansiering.

 

Udmøntning af buffer til uforudsete udgifter.  

Buffer til uforudsete udgifter foreslås udmøntet til at dække merforbruget på de 4 folkeskoler på 13,4 mio. kr., merforbruget på administration på ”Alle kan bidrage” på 4,5 mio. kr. samt til tværgående sagsbehandling på 0,5 mio. kr. Når disse 3 poster er finansieret, resterer der 1 mio. kr., som foreslås anvendt til bevillingsberigtigelsen nævnt ovenfor.

 

Tabelmæssigt ser bevillingsberigtigelse og udmøntning af buffer til uforudsete udgifter således ud

Mio. kr. (+ området tilføres budget, - området reduceres i budget)

Udmøntning af buffer til uforudsete udgifter

Bevillings-berigtigelse

Folkeskoler

13,4

 

Administration

4,5

 

Tværgående sagsbehandling

0,5

 

Bevillingsberigtigelse

1,0

-1,0

Politikområde skoler udover folkeskoler

 

3,8

Politikområde Voksenspecialområdet

 

6,9

Kommunal medfinansiering

 

-9,7

Buffer til uforudsete udgifter

-19,4

 

I alt

0,0

0,0

Note: Buffer til uforudsete udgifter er på 19,4 mio. kr., da der tidligere er truffet beslutning om tilskud til NVPRO på 0,6 mio. kr. i byråd i 2017

 

Uddybende forklaringer på afvigelser

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. ved BR4. Det skyldes primært mindreforbrug på integration, kontanthjælp og beskæftigelsesindsatser. Der er merforbrug på førtidspension, A-dagpenge og sygedagpenge. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med, at kommunens indtægter under budgetgarantien er reduceret som følge af midtvejsreguleringen, som blev givet som tillægsbevilling på tilskud og udligning ved BR3. Der blev midtvejsreguleret med godt 30 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifter.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr. på hele udvalget. Skoleområdet forventes at have et merforbrug på 20 mio. kr., der foreslås bevillingsberigtiget her ved BR4. Der forventes merforbrug til privatskoler og efterskoler på knap 7 mio. kr. mio. kr. og merforbrug på godt 13 mio. kr. til folkeskoler, hvoraf knap 3 mio. kr. er overført fra 2017. Merforbruget på folkeskolerne foreslås her ved BR4 dækket fra buffer til uforudsete udgifter. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug på 9 mio. kr.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 52,9 mio. kr. på området. Kommunal medfinansiering af sygehusudgifter har et mindreforbrug på 26 mio. kr. Indførelsen af sundhedsplatformen har betydet stor usikkerhed omkring udgifterne til kommunal medfinansiering. Den usikkerhed gør sig stadig gældende på nuværende tidspunkt. Mindreforbruget her foreslås sammen med buffer til uforudsete udgifter anvendt til finansiering af bevillingsberigtigelsen.

Der er mindreforbrug på eksterne puljer på 10,6 mio. kr., mindreforbrug på ældrepleje på 17,0 mio. kr. (herunder elever 4 mio. kr.), mindreforbrug på hjælpemidler på 5 mio. kr. og et merforbrug på ældreboliger på 6,3 mio. kr.

 

Socialudvalget:

Der forventes et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. på området. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 6,9 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der bevillingsberigtiges på voksenspecialområdet.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Dette skyldes, at en række beløb fra puljer og fondsmidler først forventes anvendt i 2019.

 

Udvalget for Klima og Miljø

Budgettet for udvalget forventes at balancere.

  

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 40,4 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår i mindreforbruget. Buffer til uforudsete udgifter på 19,4 mio. kr. forudsættes udmøntet ved denne budgetrevision som beskrevet ovenfor. Herudover forventes mindreforbrug på 15 mio. kr. en lang række puljer, bl.a. puljer til lokalområder, barselsudligning, kompetencemidler mv.

 

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 80,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. De vigtigste mindreforbrug udgøres af Sportsbyen og skimmelsvampssanering i St. Merløse. Yderligere mindreforbrug kan ses af bilag 3.

Herudover forventes merindtægt på 43,8 mio. kr. i forbindelse indtægter fra salg af grunde og ejendomme, udgifter forbundet med salg og byggemodningsudgifter

 

Tilskud og udligning

På tilskud og udligning er der en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. Der forventes merforbrug til tilbagebetaling af grundskyld.

Der blev ved BR3 givet en tillægsbevilling til midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti, p/l samt beskæftigelsestilskud for i alt 47,6 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget er der derfor på tilskud og udligning en samlet mindreindtægt på 50,1 mio. kr.

 

Finansforskydninger

Der forventes et merforbrug på 11,5 mio. kr. Merforbruget skyldes grundkapitalindskud på Ny Taastrupvej 2. Salgsindtægten fra samme ejendom er en del af merindtægten på salg under anlæg.

 

Overblik på forventet forbrug på drift på udvalg sammenholdt med budget 2019

I lighed med BR4 i 2017 gives der ved BR4 i år et kort overblik omkring situationen på de enkelte udvalg i forhold til budget 2019

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der ses en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og førtidspensionister i forhold til budgetforudsætningerne for 2019. Dette imødegås delvist af en forventning om mindreudgift til integration. Samlet set ses der en udfordring med at holde budgettet for 2019, som i forvejen er tilpasset i nedadgående retning.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Børn og Skole:

På dagtilbudsområdet er der et forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr., som ikke kan bruges til at finansiere merforbrug på skolerne, jf. politisk beslutning. Derfor forventes beløbet  overført til 2019. På skoleområdet er der et forventet merforbrug på 20 mio. kr. og selvom området er tildelt ekstra penge i budgettet for 2019, er området økonomisk presset i forhold til resultatet for 2018. Budgettet for udvalget for 2019 forventes derfor som helhed at kunne holde. Men politikområde skoler forventes ikke at kunne holde budgettet.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner på politikområde skoler, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Budgettet for 2019 forventes at kunne holde. Der ses dog en bekymrende udvikling på udgifterne omfattet af den mellemkommunale refusion. Mellemkommunale refusioner omhandler betaling af Holbæk Kommunes ældre borgeres anvendelse af tilbud i andre kommuner samt andre kommuners betaling for ældre borgeres anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune. Der ses et fald i andre kommuners anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune og det udfordrer økonomien på området.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Socialudvalget:

Der forventes i 2018 et merforbrug på voksenspecialområdet på 6,9 mio. kr. Udgiftspresset forventes at fortsætte ind i 2019 bl.a. på midlertidige botilbud, botilbud generelt og beskyttet beskæftigelse. Da børnespecialområdet kun har et lille mindreforbrug og der samtidig er pres på området er der for nuværende en forventning om merforbrug i 2019 på udvalget.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Budget 2019 forventes at kunne holde

Udvalget for Klima og Miljø

Budget 2019 forventes at kunne holde

Økonomiudvalget:

Budget 2019 forventes at kunne holde

 

 

Likviditet

På likviditetsområdet er der følgende prognose. 

 

 

I prognosen var det forudsat, at der skulle overføres 40 mio. kr. på drift samt at alle anlægsmidler blev anvendt i 2018. Da såvel drift som anlæg forventer et mindre forbrug end forudsætningen er den faktiske likviditet over prognosen. Forudsætningen om deponeringsfrigivelse af 50 mio. kr. fra salg i tidligere år er endvidere indfriet i 2018.

 

Omplaceringer og tillægsbevillinger

Ved budgetrevision 4 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer. Herudover indstilles som beskrevet ovenfor udmøntning af buffer til uforudsete udgifter samt bevillingsberigtigelse

 

De tekniske omplaceringer drejer sig hovedsageligt om udmøntning af puljer til de korrekte områder. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.

 

Når der omprioriteres mellem politikområder, kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Indstilles godkendt for så vidt gælder udvalgets områdecaseno18-15744_#4768758_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768760_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768761_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter renter anlæg finansiering.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768762_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768749_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768751_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768752_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768753_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768755_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768756_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter Renter Anlæg Finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf


99. Drøftelse - opsamling på inspirationstur i november 2018

Drøftelse - opsamling på inspirationstur i november 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. udbyttet af udvalgets inspirationstur den 12. og 13. november 2018 drøftes.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed var den 12. og 13. november 2018 på inspirationstur. Udvalget besøgte i den forbindelse

 • Velfærdsteknologisk lejlighed i Slagelse Kommune
 • Kallerupvej – rådgivnings- og kontaktcenter for demensramte og pårørende i Odense
 • Sandfeldgården – plejecenter og socialpsykiatrisk botilbud under samme tag
 • Huset Nyvang – Randers Kommunes nye tilbud til demente
 • Strategisk sundhedsledelse – tværsektorielle samarbejder sygehus/kommuner, Regionshospitalet Randers

Administrationen anbefaler at udvalget som opsamling på turen drøfter udbyttet af turen.

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Drøftet.

Administrationen udarbejder et oplæg til konkrete indsatser, som udvalget kan arbejde videre med.

100. Beslutning om at flytte Det aktive Center i St. Merløse

Beslutning om at flytte Det aktive Center i St. Merløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. det besluttes at flytte Det aktive Center i St. Merløse til lokaler på skolen.
 2. det besluttes at tilbyde borgere der bor i tilknytning til det nuværende center en løsning, der tilgodeser eventuelle transportvanskeligheder.

 


Beskrivelse af sagen

Plejecentret Møllevang i St. Merløse har stået tomt siden plejecentret flyttede til Tysingehave i Tølløse. Møllevang består af to bygninger, der er bygget sammen med en glasgang på tværs af matrikler. Holbæk Kommune ejer den ene bygning, mens Vestsjællands Almene Boligselskab, VAB, ejer den anden bygning. Holbæk Kommune betaler årligt 1 mio. i tomgangshusleje til VAB. Det aktive Center benytter lokaler i Holbæk Kommunes ejendom.

Kommunalbestyrelsen bliver forelagt en sag i december vedrørende salg af ejendommen med henblik på at undgå tomme overskudarealer. Et salg af ejendommen forudsætter, at Det aktive Center flytter fra Møllevang.

Administrationen anbefaler, at Det aktive Center flytter til ledige lokaler på skolen. Der er tale om ca. 1.000 m2 i en selvstændig bygning og som kan indrettes, så de tilgodeser aktiviteterne i Det aktive Center. De nye lokaler ligger knapt 1 km fra de nuværende lokaler.

Administrationen anbefaler at flytningen sker i løbet af sommeren 2019. Det giver tid til at inddrage brugerrådet i indretningen af lokalerne. For at starte dialogen op, inviterer administrationen brugerrådet til dialogmøde i de nye lokaler.

Derudover anbefaler administrationen, at der findes en løsning for de borgere, der bor i tilknytning til nuværende center og som vil have svært ved at transportere sig til skolen. Det drejer sig om 10-15 borgere.

En flytning af Det aktive Center til skolen vil dels betyde, at vi anvender tomme arealer og dels vil det samle de forskellige aktiviteter i St. Merløse, da ”Meget mere Merløse” har aktiviteter omkring skolen arealer.

”Meget mere Merløse” henvender sig til alle med mulighed for samvær og aktivitet på tværs af alder og interesser samt et tilbud om at udvikle fællesskabet i det lokale samfund. ”Meget mere Merløse” anlægget indeholder blandt andet et seniorområde med udendørs redskaber til fremme af pensionisters, seniorers og ældres fysiske udfoldelser, hvilket kan medvirke til at forebygge samt vedligeholde deres funktionsniveau.

 


Økonomiske konsekvenser

Der vil være omkostninger forbundet med indretning af lokaler på skolen, flytning af inventar fra Møllevang og etablering af en krolfbane. Omkostningerne til flytning af Det aktive Center til skolen indgår i sagen vedrørende salg af ejendommen.

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Godkendt. For stemte 3 (Jeppe Jakobsen (DF), Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A)). 2 undlod at stemme (Emrah Tuncer (B) og Leif Juhl (Ø)).

Da (B) i Ældre og Sundhed udøvede standsningsret, skal sagens behandles i Kommunalbestyrelsen.

101. Beslutning om anvendelse af midler fra Ældrerådets pulje

Beslutning om anvendelse af midler fra Ældrerådets pulje

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. det besluttes, at bevillige 50.000 kr. til transport til kulturarrangementer rettet mod ældre
 2. det besluttes, at reducere Ældrerådets pulje med 200.000 kr. fra 2019

Beskrivelse af sagen

Ældrerådets pulje skal understøtte frivillige aktiviteter målrettet brugere af Aktive Centre, borgere der er bosiddende på plejecentre, ældreboliger og sociale botilbud. Midlerne fordeles af Ældrerådet efter ansøgning. Holbæk Bibliotek har fået afslag på ansøgning om midler til transport til kulturarrangementer for ældre. De seneste år har Ældrerådet uddelt færre midler, end de har fået bevilliget.

Kulturarrangementer for ældre

Holbæk bibliotek har i samarbejde med Ældresagen og Alzheimerforeningen søgt om 50.000 kr. til dækning af transport til en række kulturarrangementer for ældre, de såkaldte Stjernestunder. Turene går til og fra Holbæk, Svinninge, Tølløse og Jyderup. Ældrerådet har givet afslag på ansøgningen.

Formålet med kulturarrangementerne er at give ældre borgere i kommunen mulighed for at mødes, blive inspireret og få fælles oplevelser. Programmet for vinteren 2018/2019 er vedhæftet som bilag.

Holbæk Bibliotekerne har modtaget støtte fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Veluxfonden til projekt Stjernestunder. I fællesskab med frivillige fra Ældresagen og Alzheimerforeningen tilbyder Holbæk Bibliotek en række arrangementer, som finder sted på kulturinstitutioner i kommunen som Andelslandsbyen Nyvang, Brorfelde, Elværket, Kunsthøjskolen og Biblioteket.

Medarbejdere fra Aktiv hele livet har bidraget til at kvalificere arrangementerne, så flest mulige ældre kan få glæde af dem, herunder særligt ældre med demens og deres pårørende. En central anbefaling er, at transport bør være inkluderet i kulturtilbud til målgruppen.

På den baggrund anbefaler administrationen at kulturarrangementerne støttes med 50.000 kr. til dækning af transport.

Reducering af Ældrerådets pulje med 200.000 kr.

Ældrerådet har de seneste år ikke uddelt færre midler, end de har fået bevilliget.

I 2018 udgjorde puljen:

Uforbrugte overførte midler fra 2017

421.500 kr.

Bevilligede midler 2018

849.000 kr.

I alt

1.270.500 kr.

 

Status den 15. november 2018 er, at der er uddelt midler til aktiviteter og indkøb af materialer på i alt 630.000 kr. Det betyder, at der er 640.500 kr. som ikke er uddelt.

På den baggrund anbefaler administrationen, at puljen reduceres med 200.000 kr. fra 2019. Administrationen foreslår, at de 200.000 bliver anvendt til at omprioritere takststigningen på madservice. Administrationen fremlægger en selvstændig beslutningssag på omprioritering af takststigningen på madservice. 

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Ad 1: Godkendt. For stemte 4 (Jeppe Jakobsen (O), Carsten Andersen (V), Emrah Tuncer (B) og Mogens Justesen (A)). 1 (Leif Juhl (Ø)) undlod at stemme.

Ad 2: Godkendt, dog kun for så vidt angår 2019. For stemte 4 (Jeppe Jakobsen (O), Carsten Andersen (V), Emrah Tuncer (B) og Mogens Justesen (A)). 1 (Leif Juhl (Ø)) undlod at stemme.

Udvalget ønsker en drøftelse med Ældrerådet vedrørende den fremadrettede anvendelse af puljen.caseno18-31095_#4767318_v1_stjernestunder vinter 20182019.pdf

Bilag

Stjernestunder vinter 2018/2019


102. Beslutning om at omprioritere takststigning på madservice

Beslutning om at omprioritere takststigning på madservice

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 • Det besluttes at omprioritere takststigningen på madservice.

 


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev det besluttet, at gennemføre en besparelse på 0,4 mio. kr. ved at øge taksten på madservice på kommunale plejecentre til lovens maksimum.

Udvalget for Ældre og Sundhed har bedt administrationen undersøge mulighederne for at omprioritere besparelsen, så borgerne undgår en takststigning. Det har efterfølgende vist sig, at besparelsen udgør 0,7 mio. kr. Administrationens forslag til omprioritering af besparelsen er, at anvende midler fra klippekortsordningen og Ældrerådets pulje.

Da der er tale om en permanent besparelse skal omprioriteringen finansieres inden for egen ramme.

Forslag til omprioritering besparelse på 0,7 mio. kr. ved takststigning på madservice:

 • Klippekort (der går i bloktilskud fra 2019) 500.000 kr. Dette vil ramme alle plejecentre inkl. private leverandører.
 • Ældrerådets pulje 200.000 kr.

Da midlerne fra klippekortsordningen indgår i bloktilskuddet fra 2019, er det muligt at flytte midler herfra. Hertil kommer, at administrationen forventer at overføre 1,6 mio. kr. fra klippekortsordningen til 2019.

Holbæk Kommune har endnu ikke modtaget en tilkendegivelse fra ministeriet på beløbet klippekortsmidlerne. Men i 2018 har bevillingen lydt på 4.736.253 kr. Forventningen er at beløbet i 2019 vil være af nogenlunde samme størrelse

Ældrerådets pulje udgør i 2018 849.000 kr. Gennem de seneste år har Ældrerådet uddelt færre midler, end de har fået bevilliget. I 2018 er der overført 421.000 kr., så puljen i alt har været på 1.270.500 kr. November 2018 er der uddelt 630.000 kr. Det vil sige, at der resterer 640.500 kr.

Konsekvensen ved omprioriteringen er færre aktiviteter på plejecentrene og færre midler for Ældrerådet at dele ud af.

 


Økonomiske konsekvenser

Omprioriteringen finansieres indenfor Aktiv hele livets ramme.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Indstilles godkendt for 2019

103. Godkendelse af Kvalitetstandard personlig pleje og praktisk hjælp, november 2018

Godkendelse af Kvalitetstandard personlig pleje og praktisk hjælp, november 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp godkendes

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kommunalbestyrelsen vedtagelse af budgettet for 2019 er Kvalitetsstandarden revideret. Ved revisionen af Kvalitetsstandarden er følgende revideret:

Erstatningsansvar

 • Der er tilføjet et afsnit om mulighed for at søge erstatning via Patienterstatningen. Denne erstatningsmulighed er udvidet til også at dække det kommunale område.

Praktisk hjælp

 • I afsnittet ”Indhold og omfang af indsatsen” er rengøringshyppigheden ændret til hver 2. uge. Det er tilføjet, at der i særlige situationer gives hovedrengøring inden rengøring i gangsættes.
 • I afsnittet ” Hvad koster indsatsen?” er prisen for servicepakken pr. måned i 2019 tilføjet.

Måltider og madservice

 • I afsnittet ”Hvad koster indsatsen” er prisen for servicepakken pr. måned i 2019 tilføjet.

Genoptræning efter indlæggelse

 • I afsnittet ”Formålet med indsatsen?” er sprogligt blevet tilrettet.
 • I afsnittet ”Hvad er servicemålet?” er de justerede regler i forhold til iværksættelse af genoptræningen, samt muligheden om det udvidende frie valg af leverandør tilføjet.

Midlertidigt ophold

 • I afsnittet ”Hvad koster indsatsen?” er prisen for midlertidigt ophold pr. døgn tilrettet for 2019.

Høring

Kvalitetsstandarden personlig pleje og praktisk hjælp har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag. Administrationens kommentarer til høringssvarene er vedlagt som bilag

 


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 18. juni 2018: Punkt 59: Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, juni 2018


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Indstilles godkendtcaseno13-24781_#4761521_v1_kvalitetsstandard - revideret 12. oktober 2018..pdf
caseno13-24781_#4761502_v1_ældrerådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder november 2018 - høringssvar omkring kvalitetsstand.docx
caseno13-24781_#4761497_v1_handicaprådets høringsvar vedr. kvalitetsstandard november 2018.docx
caseno13-24781_#4767702_v1_administrationen kommentarer til handicaprådets høringssvar november 2018..pdf
caseno13-24781_#4767706_v1_administrationen kommentarer til ældrerådets høringssvar november 2018.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard - revideret 12. oktober 2018.
Ældrerådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder november 2018 - høringssvar omkring kvalitetsstandarder november 2018.docx
Handicaprådets høringsvar vedr. Kvalitetsstandard November 2018
Administrationen kommentarer til Handicaprådets høringssvar november 2018.
Administrationen kommentarer til Ældrerådets høringssvar november 2018


104. Beslutning om opfølgning på borgerpanelundersøgelsen om sundhed

Beslutning om opfølgning på borgerpanelundersøgelsen om sundhed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. resultaterne af borgerpanelundersøgelsen om sundhed tages til efterretning.
 2. udvalget inviterer Udvalget for Børn og Skole til et dialogmøde om resultaterne.

Beskrivelse af sagen

I september 2018 blev borgerpanelundersøgelsen om sundhed sendt ud til 1.017 deltagere. 715 gennemførte undersøgelsen, svarende til 70 %, hvilket er meget tilfredsstillende.

Generelt er der en helt overvejende tilfredshed med og accept af, at kommunen arbejder for og har indsatser rettet mod at fremme sundheden hos borgerne.

Aldersgrupper

Når det gælder indsatser rettet mod børn og unge, er opbakningen stor, på alle områder.

Indsatser rettet mod den erhvervsaktive aldersgruppe er mindst, men dog generelt høj.

Der mindre tilslutning til indsatser mod rygning og alkohol for ældre medborgere, mens indsatser for kost og motion/bevægelse har høj tilslutning.

Konkrete indsatser og tilbud

Borgerpanelet blev spurgt om, hvor godt de synes om seks forslag til kommunale indsatser, for at fremme sundheden. Besvarelserne viser at sund kost, cykelstier og billig motion er populære kommunale indsatser. Sundhedsannoncer og målrettede indsatser er mindre populære. Mens fravigelse af krav om bad i forbindelse med idræt i skolerne, vurderes at være en dårlig idé.

Passende eller upassende initiativer

Der er generelt meget stor tilslutning til initiativer rettet mod børn og unge (skoler og uddannelsesinstitution), samt for at opfordre 'syge' borgere til sundere livsstil.

Fælles regler for beboere på kommunale institutioner er der knap så stor tilslutning til. Og næsten 30% synes, det er upassende at spørge ind til alkoholmisbrug ved samtaler på jobcentre og hjemmebesøg.

Vejledninger om sundhed udsendt via e-Boks, scorer lavest, måske fordi det opleves som 'spam', der ikke hører til på den kommunikationskanal.

Livsstil og personligt vs. fælles ansvar

Besvarelserne giver generelt et broget billede, men et par forhold kan bemærkes:

         Der er relativ stor tilslutning til (61%), at kommunen blander sig i livsstilen for borgere, som er syge eller i behandling.

         Generelt er besvarelserne mere enige end uenige i de fremsatte udsagn. Dog med undtagelse af et enkelt, idet borgerpanelet er mere uenige end enige i, at der skal bruges færre penge på behandling og flere til forebyggelse. Så selv om der er tilslutning til en række forebyggende indsatser, så er det tilsyneladende ikke holdningen, at pengene skal tages fra behandling.

         Et helt generelt prioriteringsspørgsmål som borgerpanelet blev bedt om at tage stilling til var, om kommunen har et medansvar for at borgerne holder sig sunde, når det koster penge for kommunen, hvis folk bliver syge. Her har 49% svaret, at de er enige eller meget enige, mens kun 20% er uenige eller meget uenige. Altså en pæn overvægt af enige – men dog samtidig en stor andel som mener at kommunen ikke har et medansvar.

Kendskab til sundhedstilbud

De fleste deltagere i borgerpanelet ved, hvor de skal finde kommunens sundhedstilbud, eller regner med at kunne finde dem, hvis de skal bruge dem. Der er kun 11%, som har svaret at de er i tvivl. (Blandt de 18-29 årige er det dog 21%, som har svaret, at de er i tvivl. Besvarelsen er dog statistisk usikker, da der kun er 29, der har svaret).

Der er generelt få som kender de enkelte konkrete tilbud (kun mellem 3-22%), og 52% som ikke kender til nogen af tilbuddene. Dette må dog siges at være forventeligt, da det kun er en mindre andel af borgerne som er i kontakt med det kommunale sundhedsvæsen, og har behov for at anvende tilbuddene.

Visse forebyggende tilbud kunne måske være relevante for flere borgere at kende, fx rygestopkurser og faldforebyggelse.

Da undersøgelsen viser en stor opbakning til indsatser målrettet børn og unge, foreslår administrationen, at udvalget inviterer Udvalget for Børn og Skole til dialog om resultaterne.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt, dog ønsker udvalget, at Udvalget for Kultur og Fritid også deltager i drøftelsen.caseno14-54575_#4753861_v1_figurrapport alle spørgsmål.pdf.pdf
caseno14-54575_#4753871_v1_hvad viser resultaterne.pdf.pdf
caseno14-54575_#4753877_v1_åbne kommentarer uden personoplysninger.pdf.pdf

Bilag

Figurrapport alle spørgsmål.pdf
Hvad viser resultaterne.pdf
Åbne kommentarer uden personoplysninger.pdf


105. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

 

Orienteringssag

 


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

106. Underskriftsark

Underskriftsark