UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Aktiv Center Rosenvænget

STARTTIDSPUNKT

29-10-2018 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-10-2018 12:30:00


PUNKTER

87. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. oktober 2018
88. Godkendelse af Kvalitetsstandard vedrørende Kontant tilskud, servicelovens § 95
89. Beslutning om anvendelse af overførte puljemidler og Bedre Bemanding 2019
90. Beslutning om at sende brev til ministeriet vedrørende administration af puljemidler
91. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, oktober - Udvalget for Ældre og Sundhed
92. Orientering om status på Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram tema "Ældre"
93. Orienteringer
94. Underskriftsark87. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. oktober 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. oktober 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 29. oktober 2018 bliver godkendt

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-10-2018

Godkendt

88. Godkendelse af Kvalitetsstandard vedrørende Kontant tilskud, servicelovens § 95

Godkendelse af Kvalitetsstandard vedrørende Kontant tilskud, servicelovens § 95

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Belutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. Kvalitetsstandard for Kontant tilskud godkendes.

 


Beskrivelse af sagen

Kvalitetsstandarden fastlægger kommunens vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte i henhold til Lov om Social Service § 95. Bevilling ydes med udgangspunkt i det fastsatte serviceniveau på baggrund af en individuel helhedsvurdering i den enkelte sag.

 

Formålet med servicelovens § 95 er at yde kontant tilskud til at borgeren kan ansætte et team af hjælpere, der yder personlig pleje og praktisk hjælp i borgernes hjem. Paragraffen kan anvendes i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84.

 

Holbæk Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for Kontant tilskud efter servicelovens § 95. Der er ikke tale om en ændring af det eksisterende serviceniveau.

 

Aktuelt er der 2 borgere, der modtager hjælp efter § 95

 


Høring

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-10-2018

Indstilles godkendtcaseno18-24507_#4690272_v2_handicaprådets høringssvar- kontanttilskud § 95.docx.pdf
caseno18-24507_#4737562_v1_kvalitetsstandard § 95 i lov om social service.docx

Bilag

Handicaprådets høringssvar- kontanttilskud § 95.docx
Kvalitetsstandard § 95 i Lov om social service


89. Beslutning om anvendelse af overførte puljemidler og Bedre Bemanding 2019

Beslutning om anvendelse af overførte puljemidler og Bedre Bemanding 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:

 1. ny indsats i puljen Bedre Bemanding 2019 besluttes
 2. forslag til anvendelse af overførte midler fra Værdighedspuljen 2016 -2018 besluttes
 3. forslag til indsatser for overførte midler Bedre Bemanding 2018 besluttes

 


Beskrivelse af sagen

Puljen Bedre Bemanding 2019

Sundheds- og Ældreministeriet skal 1. november 2018 have Holbæk Kommunes redegørelse for fordeling af midlerne i Bedre Bemanding 2019. Holbæk Kommune er i 2019 tildelt 6.384.000 kr.

 

Administrationen anbefaler at nuværende og blivende indsatser i 2018 fortsætter.


Forslag til ny indsats, som kan indeholdes i det tildelte beløb

Den 19. marts besluttede udvalget at afsætte 1,3 mio. kr. afsat til ansættelse af 2 nattevagter. Udgiften vurderes til ca. 900.000 kr., hvilket giver mulighed for at omprioritere 400.000 kr. til nye indsatser.

 

Udvalget har løbende drøftet behovet for at sikre den løbende kvalitetssikring af sygeplejeopgaver i hjemmeplejen, senest på mødet i september. På den baggrund anbefaler administrationen at midlerne anvendes til at styrke kvaliteten i hjemmeplejen ved at ansætte en kvalitetssikringssygeplejerske og tre medarbejdere, der på forsøgsbasis skal indgå i et flyverkorps.

 

Overførte midler Bedre Bemanding 2018

Administrationen vurderer, at der vil være uforbrugte midler på 2.8 mio. kr. Det skyldes, at midlerne først blev tilgængelig sent på året. ved regnskabsafslutning vil Holbæk Kommune anmode Sundheds- og Ældre ministeriet om overførelse til 2019, hvilket forventes godkendt.

 

Idet der er tale om overførte midler kan indsatsen alene blive gennemført i 2019. Administrationen foreslår følgende:

 

Indsats

Beløb i kr.

Styrke kvaliteten i hjemmeplejen ved at ansætte en sygeplejerske til kvalitetssikring og tre medarbejdere der skal indgå i et flyverkorps
 

1.650.000

Øget rengøringsfrekvens medfører øget træk på indsatsen ”afskaffelse af robotstøvsugere”
 

600.000

De 3 private plejecentre – Fjordstjernen, Tysingehave og Kastanjely - overfører egne forventede uforbrugte midler
 

320.000

De kommunale plejecentre vil samle uforbrugte midler i en fælles pulje til borgere med særlige behov

300.000

 

 

Overførte midler fra Værdighedspuljen 2016 -2018

Administrationen vurderer, at der vil være uforbrugte midler på 4,2 mio. kr. Holbæk Kommune vil ved regnskabsafslutning anmode Sundheds- og Ældreministeriet om at midlerne bliver overført til 2019. Idet der er tale om overførte midler kan indsatsen alene blive gennemført i 2019.

 

Administrationen anbefaler, at overførte midler fra Værdighedspuljen understøtter Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram og Værdighedspolitikken på følgende måde:

 

Indsats

Beløb i kr.

Velfærdsteknologi der skaber mere værdig pleje, herunder måleudstyr, frikøb medarbejdere til implementering samt indkøb, drift og vedligeholdelse
 

1.080.000

Sundhedscafeer for at styrke den fysiske, mentale og sociale sundhed, herunder frikøb af medarbejdere til en særlig indsats mod ensomhed
 

1.350.000

Frikøb af demensvejledere og blomstringsfacilitatorer
 

1.520.000

”Åbne klinikker”, hvor borgere og pårørende kan få information om specifikke sundhedsudfordringer, herunder hvordan et demensvenligt hjem kan indrettes

250.000

 

Frikøb af medarbejdere til en indsats, betyder reelt flere hænder, da der bliver ansat personale i de funktioner, de pågældende varetager.

 


Økonomiske konsekvenser

 

 


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for ældre og sundhed den 19. marts 2018:Punkt 23: Beslutning om udmøntning af pulje til bedre bemanding på ældreområdet


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-10-2018

Godkendt

90. Beslutning om at sende brev til ministeriet vedrørende administration af puljemidler

Beslutning om at sende brev til ministeriet vedrørende administration af puljemidler

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. det besluttes at sende udkast til brev til ministeriet vedrørende administration af puljemidler
 2. det besluttes at formændene for henholdsvis Udvalget for Ældre og Sundhed og Ældrerådet er afsender på brevet.

Beskrivelse af sagen

Der har været et politisk ønske om, at gøre Sundheds- og ældreministeriet opmærksom på, den administration kommunerne er pålagt i forbindelse med puljemidlerne.

 

På den baggrund anbefaler administrationen at udvalget beslutter at fremsende vedhæftede udkast til brev til Sundheds- og ældreministeriet. Og i forlængelse heraf beslutter hvem der skal være afsender på henvendelsen til ministeriet. Ældrerådets formand har tilkendegivet overfor administrationen, at Ældrerådet bakker op om en henvendelse til ministeriet.

 

Administrationen anbefaler på den baggrund at afsender på henvendelsen er Jeppe Jakobesen og Steen-Kristian Eriksen på vegne af henholdsvis Udvalget for Ældre og Sundhed og Ældrerådet.

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-10-2018

Godkendt, idet udvalget ønsker brevet suppleret med konkrete eksemplercaseno18-43429_#4729628_v1_brev til ministeriet vedr. puljemidler.docx

Bilag

Brev til ministeriet vedr. puljemidler


91. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, oktober - Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, oktober - Udvalget for Ældre og Sundhed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

 

Drøftelsessag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.

 


Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

 

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.

 

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.

 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-10-2018

Drøftet

92. Orientering om status på Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram tema "Ældre"

Orientering om status på Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram tema "Ældre"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

 

Orienteringssag


Indstilling

 

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. orienteringen om status på Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, fokusområde Ældre, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Administrationen vil på mødet give en status på del-indsatserne i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram i forhold til, hvordan der aktuelt arbejdes med de enkelte indsatser under fokusområde Ældre.

 

Fokusområdet Ældre sætter fokus på, hvordan vi håndterer at der de kommende år bliver flere ældre borgere ved at udnytte velfærdsteknologiens muligheder, forbedre demensindsatsen og etablere nye plejeboliger.

 

Kommunalbestyrelsen har defineret fire temaer for videreudvikling af ældreområdet:

 1. Frivillighed og netværk
 2. Demens
 3. Velfærdsteknologi
 4. Ældre- og plejeboliger

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-10-2018

Orientering taget til efterretning

93. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

 

Orienteringssag

 


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Mødet den 26. november

 • Budgetrevision 4
 • Beslutning om nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen
 • Godkendelse af nye vedtægter for brugerråd
 • Opfølgning på økonomi, status på udgiftsdrivere
 • Kvalitetsstandard § 83
94. Underskriftsark

Underskriftsark