UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

27-08-2018 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-08-2018 12:00:00


PUNKTER

63. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. august 2018
64. Beslutning om budgetrevision 3 2018
65. Orientering om status på puljemidler
66. Orientering om varmeregnskab på Plejecenter Samsøvej
67. Drøftelse af effektiviserings- og besparelsesstrategi 2019
68. Beslutning - anlægsbevilling til udvikling af en fælles boligstrategi på ældre- og det specialiserede voksenområde
69. Drøftelse af krav om straffeattester ved nyansættelser i ældreplejen
70. Godkendelse af emner til borgerpanelundersøgelse om sundhed
71. Orienteringer
72. Underskriftsark63. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. august 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. august 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 27. august 2018 bliver godkendt


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-08-2018
Godkendt
64. Beslutning om budgetrevision 3 2018

Beslutning om budgetrevision 3 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 47.568.000 kr. til midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning
 3. der udarbejdes yderligere handleplaner på Udvalget for Børn og Skole med henblik på at sikre budgetoverholdelse, jf. styringsprincip 3
 4. budgetrevision 3 godkendes
   

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen godkendte i maj budgetrevision 2. Resultatet ved budgetrevision 2 var et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på samlet 11,2 mio. kr. I forbindelse med sommerseminaret blev Kommunalbestyrelsen orienteret om, at driften var forbedret væsentligt siden BR2. Resultaterne af budgetrevision 3 er i overensstemmelse med den orientering der blev givet på budgetcampen den 16.-17. august.
Forbruget opgjort ved BR3 bærer præg af, at de styringsmæssige tiltag, som blev igangsat i 2017 har varig indflydelse på organisationens økonomistyring og dermed forbruget i 2018. Regnskab 2017 viste et overskud på 85 mio. kr. En markant resultatforbedring i forhold til resultatet i det oprindelige budget. Regnskab 2017 viste også, at der kom styr på driftsbudgettet i sin helhed.
Forbruget blev bremset kraftigt op i de sidste måneder af 2017. Denne udvikling er fortsat ind i 2018. Der har i de første 7 måneder af 2018 været lavere forbrug end budgetteret på driften og det giver sig også udslag på forventningerne til driftsresultatet for 2018. Der er mindreforbrug på langt de fleste områder og det gælder på såvel løn som øvrig drift. For så vidt kommunal medfinansiering og forsørgelse er der også udefrakommende faktorer, der for nuværende påvirker forbruget i nedadgående retning.
På baggrund af dette forventes der derfor nu et mindreforbrug på driften på 102,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Mindreforbruget på driften skyldes primært:
 • 36 mio. kr. i forventede mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.
 • Forventede mindreudgifter på ældreområdet på 25 mio. kr.
 • Forventede mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 16 mio. kr.
 • Ikke forbrugte puljer på 27 mio. kr. under økonomiudvalget.
 
Skoleområdet trækker i den modsatte retning med et forventet merforbrug på 19 mio. kr.
 
Der skal betales en midtvejsregulering på 47 mio. kr. i 2108. Reguleringerne vedrører primært forsørgelsesudgifter og medfinansiering af sundhedsvæsenet. Mindreudgifterne på beskæftigelsesområdet på 16 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en midtvejsregulering på godt 30 mio. kr., som skyldes at konjunkturerne på arbejdsmarkedet og dermed kommunernes forsørgelsesudgifter har udviklet sig gunstigere end forudsat. Det viser altså, at det går bedre på beskæftigelsesområdet på landsplan, men at der stadig er potentiale for forbedringer i Holbæk Kommune, uanset mindreforbrug på 16 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
 
På anlæg forventes det, at 21,1 mio. kr. ikke kan nå at blive anvendt i 2018.
 
Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget
Det korrigerede budget for 2018 indeholder 126 mio. kr. for overførsler fra 2017 på drift, anlæg og deponering.
Budgetrevision 3 viser et mindreforbrug på 72,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Dette består af:
 
                           Mindreudgifter på driften på 102,8 mio. kr.
                           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 51,1 mio. kr. (bl.a. en midtvejsregulering på 47 mio. kr.)
                           Mindreforbrug på anlæg på 21,1 mio. kr.
 
Da det korrigerede budget er påvirket af, at alle overførsler fra 2017 er lagt ind i budget 2018, forventes der i BR3 et kassetræk på 14,5 mio. kr. Det oprindelige budget lagde op til en kassestyrkelse på 38,9 mio. kr. I forhold til likviditeten forventes denne forbedret grundet frigivne deponeringer for salg på 50 mio. kr. Den samlede forventede likviditetsforbedring udgør derfor 35,5 mio. kr.
 
På de stående udvalg er der følgende resultat:
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Der forventes et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. ved BR3. Der er mindreforbrug på integration, kontanthjælp og sygedagpenge. Der er merforbrug på førtidspension og A-dagpenge. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med, at kommunens indtægter under budgetgarantien er reduceret som følge af midtvejsreguleringen. Der bliver midtvejsreguleret med godt 30 mio. kr. vedr. forsørgelsesudgifter.
 
Udvalget for Børn og Skole:
Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. på området. Skoleområdet forventes at have et merforbrug på 19 mio. kr. Der forventes merforbrug til privatskoler og efterskoler på knap 7 mio. kr. mio. kr. og merforbrug på godt 12 mio. kr. til folkeskoler, hvoraf knap 3 mio. kr. er overført fra 2017. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug på 9 mio. kr.
Udvalget skal søge at finde løsninger på skolernes merforbrug jf. styringsprincip 3.
 
Udvalget for Ældre og Sundhed:
Der forventes et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. på området. Kommunal medfinansiering af sundhed har et mindreforbrug på 36 mio. kr. Indførelsen af sundhedsplatformen har betydet stor usikkerhed omkring udgifterne til kommunal medfinansiering
Der er mindreforbrug på eksterne puljer på 9,8 mio. kr., mindreforbrug på ældrepleje på 16,3 mio. kr. (herunder elever 4 mio. kr.), mindreforbrug på hjælpemidler på 5 mio. kr. og et merforbrug på ældreboliger på 6,5 mio. kr.
En mindre del af mindreforbruget på ældreområdet forventes også at have virkning i budget 2019 og frem.
 
Socialudvalget:
Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på området. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 3 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug, der opvejer merforbruget på voksenspecialområdet.
Der ses på voksenspecialområdet et stort pres på en række udgifter, herunder bl.a. midlertidige botilbud, botilbud generelt og beskyttet beskæftigelse.
 
Udvalget for Kultur og Fritid:
Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette skyldes, at en række beløb fra puljer og fondsmidler først forventes udbetalt i 2019.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Budgettet for udvalget forventes at balancere.
  
Økonomiudvalget:
Samlet set forventes et mindreforbrug på 32,0 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår i mindreforbruget. Buffer til uforudsete udgifter på 20 mio. kr. forudsættes udmøntet ved BR4 til at dække merforbrug på specifikke områder som eksempelvis folkeskoler. Herudover forventes mindreforbrug på en lang række puljer, bl.a. puljer til lokalområder.
 
Der forventes samlet set et mindreforbrug på servicerammen i 2018 på 26 mio. kr.
 
Tilskud og udligning
På tilskud og udligning er der et merforbrug på 51,1 mio. kr. Der er midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti, p/l samt beskæftigelsestilskud for i alt 47,6 mio. kr. Herudover er der ekstraudgifter til tilbagebetaling af grundskyld.
Det indstilles jf. kommunens styringsprincip 3, at der gives tillægsbevilling til midtvejs- og efterreguleringen på de 47,6 mio. kr.
 
Anlæg
På anlæg forventes et mindreforbrug på 21,1 mio. kr., der forventes overført til 2019.  Estimatet er baseret på erfaring på området.
 
Likviditet
På likviditetsområdet er der følgende prognose. 
 
 
Det er indregnet i likviditeten, at der forventes anvendt overførsler fra 2017 til 2018 vedr. anlæg og deponeringer for 86 mio. kr. Forskellen mellem den faktiske likviditet og prognosen skyldes forventningen om et bedre resultat i 2018 i forhold til oprindeligt budget 2018.
  
Forventet årsresultat
På baggrund af ovenstående kan det samlede resultat vises som i nedenstående tabel.
 
Samlet set viser resultatet et underskud på 14,5 mio. kr. Underskuddet opstår fordi der anvendes af overførte midler fra tidligere år.
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2018
Korrigeret budget 2018
Forventet regnskab 2018 BR3
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR3
Indtægter
-4.344,5
-4.344,5
-4.293,4
51,1
Driftsudgifter
4.098,5
4.138,0
4.035,2
-102,8
-serviceudgifter
2.821,7
2.862,7
2.804,7
-58,0
-overførsler
903,8
902,6
885,4
-17,2
-andet ej service
373,1
372,7
345,1
-27,6
Renter
21,7
21,7
21,7
0,0
Anlæg
154,2
211,1
190,0
-21,1
Forsyning
0,0
0,0
0,0
0,0
Finansiering
31,1
61,0
61,0
0,0
Resultat i alt
-38,9
87,4
14,5
-72,9
Kasseopbygning
38,9
-87,4
-14,5
72,9
 
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Omplaceringer og tillægsbevillinger
Ved budgetrevision 3 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer. Herudover indstilles, at der gives tillægsbevilling til midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning.
 
Omplaceringerne drejer sig hovedsageligt om udmøntning af puljer til de korrekte områder. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.
 
Når der omprioriteres mellem politikområder kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.
 
 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-08-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ansvarsområde.


caseno18-15744_#4679028_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679030_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679031_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter renter anlæg finansiering.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679032_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679033_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679034_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679035_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679036_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679038_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679026_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter Renter Anlæg Finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - Drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - Drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - Drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - Drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - Drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - Drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - Drift.pdf


65. Orientering om status på puljemidler

Orientering om status på puljemidler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Orienteringssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at
 1. Orientering om status på puljemidler tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen
Ældreområdet har fået tildelt nedenstående puljer:
 
Værdighedspuljen
Ministeriet har medio august 2018 imødekommet anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 og 2017 til anvendelse i 2018.
 
Fra 2016 er der overført 2,3 mio. kr. til anvendelse i 2018.
Midlerne bliver primært anvendt på de aktive centre til understøttelse af træningsaktiviteter, etablering af sundhedscafeer og i mindre grad indkøb af velfærdsteknologi. Derudover styrkes kvalitetssikring og kompetenceudvikling i hjemmeplejen. Det forventes ikke at alle tiltagene er slået fuldt igennem og derfor vil der være et mindreforbrug.
 
Fra 2017 er der overført 4,8 mio. kr. til anvendelse i 2018 .
Midlerne bliver primært anvendt til udvikling af demensområdet, kompetenceudvikling, støtte til borgeres deltagelse i lokalsamfundets aktiviteter, indkøb af velfærdsteknologi, ekstra medarbejdere på plejehotellet, kompetenceudvikling i palliation. Det forventes at midlerne anvendes i 2018.
 
I 2018 er Holbæk Kommune tildelt 13 mio. kr. Hovedparten af 2018 midlerne er bundet i lønmidler.
 
Midlerne bliver primært anvendt til støtte til træning og genoptræning,  understøttelse af frivilligindsatserne på plejecentre og i de aktive centre, udvikling af demensområdet, ekstra medarbejdere på plejecentrene og plejehotellet, kostfaglige medarbejdere på plejecentrene for at sikre borgerne oplever det gode måltid ved bl.a. øget mulighed for indkøb af gode råvarer og mulighed for at forberede mad tæt på eller i samarbejde med borgerne, pædagogiske måltider, ansættelse af medarbejdere, som sikrer borgernes ønsker ved livets afslutning imødekommes i størst mulige udstrækning. Pårørendesamarbejde, hvor det er planlagt at ansætte pårørendevejleder, skabelse af pårørendenetværk, tilbud om rådgivning og ”undervisning”.
 
Der forventes et mindreforbrug. Primært fordi det har vist sig vanskeligt at anvende midlerne vedrørende mad og ernæring. I Hjemmeplejen takker langt de fleste borgere nej til tilbud i denne indsats. I plejecentrene er det ikke muligt for borgerne at spise for de tildelte midler trods stor opfindsomhed for at kræse for de småtspisende borgere.
 
Klippekort plejecentre
Midlerne er fordelt på både kommunale og private plejecentre efter antal borgere. Formålet er at understøtte borgernes ønsker til aktiviteter. I 2018 er Holbæk Kommune bevilliget 4, 7 mio. kr. Hertil kommer at der er overført 2,8 mio. kr. 2017.
Da midlerne blev udbetalt sent på året kom yderligere aktivitetstilbud derfor sent i gang.
 
Der forventes et mindreforbrug.
 
Klippekort hjemmepleje
Puljen er overførte midler fra 2015 + 2016 og forventes anvendt og afsluttet i 2018.
 
Bedre bemanding
Bevilling er 6, 3 mio. kr. til hjemmepleje og plejecentre. Midlerne til plejecentre er fordelt mellem de kommunale og private plejecentre fordelt efter antal borgere.
Ved de kommunale plejecentre har en del medarbejdere ønsket at gå op i tid. Disse ønsker er imødekommet og resten af midlerne er i en fælles pulje, som kan trækkes på, når borgere har særlige udfordringer og der er behov for fast vagt i en periode.
 
I hjemmeplejen har en mindre gruppe medarbejdere ønsker at gå op i tid og dette er imødekommet. Der er i den kommunale hjemmepleje ansat medarbejdere til udredning og dokumentation og der er ansat 2 ekstra nattevagter.
 
Det forventes ikke at alle midler vil blive anvendt i 2018. Det handler primært om tidspunkt for frigivelse af midlerne.
 
SATS-puljemidler
Bevilling er 1,5 mio. kr. og anvendes til ombygning af Stenhusbakken. Udmøntning af puljen sker i tæt samarbejde med Vækst og Bæredygtighed og puljen forventes anvendt og afsluttet i efterår 2019.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-08-2018
Orientering taget til efterretning.
66. Orientering om varmeregnskab på Plejecenter Samsøvej

Orientering om varmeregnskab på Plejecenter Samsøvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Orienteringssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. orienteringen om forløbet vedrørende varmeregnskab på Plejecenter Samsøvej tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Plejeboligerne på Samsøvej er opført efter Lov om almene boliger. Det indebærer, at lejlighederne udlejes under samme vilkår som øvrige boliger. Det betyder, at den enkelte beboer modtager en lejekontrakt og lejevilkår fra boligselskabet og at alt der vedrører selve boligen efterfølgende sker i mellem boligselskab og den enkelte lejer(beboer).
 
Plejecenter Samsøvej er en del af Boligselskabet Alliken, der administreres af Domea. Opkrævning af husleje samt forbrug foretages derfor af Domea.
 
Holbæk Kommune er ansvarlig for den tildelte og udførte pleje.
 
Kort redegørelse for forløbet
I forbindelse med forbrugsafregning oplever en række beboere/pårørende, at der er tale om en meget stor ekstraregning. Flere beboere har givet udtryk for, at informationen for boligselskabets servicecenter er dårlig.
 
På foranledning af flere henvendelser fra beboere, kontakter centerledelsen Domea og forklarer behovet for et højt informationsniveau med baggrund i målgruppen.
 
Herefter modtager alle beboere en orienteringsskrivelse om at varmesystemet bliver gennemgået og at de vil vende tilbage, når de har en nærmere forklaring.
 
Gennemgang af varmesystemet viser, at der er fejl i systemet og at håndværkerne har efterladt en større mængde plastik-smulder i varmerørene. Det har sat sig i nogle af ventilerne, der stopper til og dermed er det ikke muligt at regulere varmen i de ramte boliger. Domea har skriftligt orienteret beboerne om dette.
 
Det har derfor ikke været muligt at aflevere et reelt varmeregnskab for disse boliger og dermed heller ikke været muligt at beregne det kommende års a-conto betaling på baggrund af et reelt forbrug, som man normalt gør.
 
Derfor er der foretaget en beregning baseret på gennemsnitsforbruget i alle boligerne på Samsøvej og fastsat a-conto betalingen på denne baggrund. Opkrævningen af a-conto beløbet trækkes automatisk over PBS.
 
Derfor kommer stigningen i a-conto beløbet bag på beboerne, da de ikke er varslet om stigning i a-conto beløbet. Hertil kommer at nogle beboere har modtaget rykkerskrivelser, som i nogle tilfælde er blevet eftergivet, men gebyrerne opkræves stadig.
 
Beboerne og deres pårørende finder det ikke rimeligt, at deres a-conto beløb skal fastsættes på baggrund af et skøn, men finder, at det ville være mere rimeligt, at man anvendte det samme a-contobeløb som var fastsat for 2017 og først justerer ved næste års regnskab, hvor der kan fremlægges et reelt regnskab for forbruget uden fejl i systemet.
 
Holbæk Kommune er i dialog med Domea omkring både løsning og information til beboerne. På den baggrund er der aftalt et møde, hvor problematikken og en løsning på denne skal drøftes, men også en drøftelse af, hvordan vi i fremtiden sikrer, at lignende situationer ikke opstår.
 
Derudover er der den 11. august 2018 sendt en skriftlig orientering til alle beboere på Samsøvej. Orienteringsbrevet er vedhæftet sagen som bilag.


Lovgrundlag – link
§ 5, i Lov om almene boliger m.v.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-08-2018
Orientering taget til efterretning. Udvalget er enige om, at det er en meget uheldig sag, der har givet anledning til stor utryghed og uro blandt nogle af beboerne og ikke mindst deres pårørende. Domea bør i fremtiden være meget opmærksom på, at lignende uheldige sager, herunder dårlig information til beboerne og pårørende, undgås.


caseno18-35216_#4673048_v1_orientering til beboerne på samsøvej.pdf

Bilag

Orientering til beboerne på Samsøvej


67. Drøftelse af effektiviserings- og besparelsesstrategi 2019

Drøftelse af effektiviserings- og besparelsesstrategi 2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Drøftelsessag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. effektiviseringsforslag AHLI 5 cafeerne drøftes.
 2. effektiviseringsforslag AHLI 10 Tøjvask drøftes.


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2018, at godkende Økonomiudvalgets indstilling vedrørende effektiviseringer med den ændring, at forslag AHLI 5 (cafeerne) og AHLI 10 (Tøjvask) sendes tilbage til Udvalget for Ældre og Sundhed til videre drøftelse.
 
Vedrørende AHLI 10 Tøjvask har administrationen på baggrund af drøftelsen i Kommunalbestyrelsen kontaktet Berendsen med henblik på at afklare muligheden og interessen for at tilbyde tøjvask hos en privat udbyder som en frit valgs-ordning.
 
Tilbagemeldingen fra Berendsen er, at de ikke kender til kommuner, hvor der er etableret en frit valgs-ordning. Umiddelbart vil en frit valgs-ordning ikke være interessant, idet det forudsætte en vis volumen, for at det er rentabelt for leverandøren.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-08-2018
Drøftet. Udvalget vil på næste ordinære udvalgsmøde få præsenteret et justeret forslag vedrørende forudbestilling af mad i caféerne samt nye forslag, så udvalget kan opfylde sit effektiviseringskrav på 1,2 mio. kr.


caseno17-49532_#4611167_v1_udvalget-for-ældre-og-sundhed_juni-2018.pdf.pdf

Bilag

udvalget-for-ældre-og-sundhed_juni-2018.pdf


68. Beslutning - anlægsbevilling til udvikling af en fælles boligstrategi på ældre- og det specialiserede voksenområde

Beslutning - anlægsbevilling til udvikling af en fælles boligstrategi på ældre- og det specialiserede voksenområde

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til udvikling af en fælles boligstrategi på ældre og det specialiserede voksenområde, som finansieres af de afsatte midler til projektudvikling af et nyt plejecenter på anlægsbudgettet for 2018.

Beskrivelse af sagen
For at imødekomme Kommunalbestyrelsens ønske om at oprette flere plejeboliger anbefales det, at der igangsættes en analyse for at sikre et kvalificeret beslutningsoplæg.
Fra der træffes en politisk beslutning om et nyt plejecenter til det kan tages i brug, går der ca. 3 år.
Det anbefales at analysen skal vurdere behovet for plejeboliger set i lyset af, at der bliver flere ældre borgere, og at behov for målgrupper ændrer sig. Fx bliver der flere borgere med demens, flere borgere med behov for meget hjemmehjælp og flere borgere med specialiserede behov lever længere og får andre behov. Derfor bør de eksisterende boligstrategier for henholdsvis ældre- og specialområdet revurderes og tænkes sammen på baggrund af en grundig analyse af fremtidens behov for plejeboliger. Indsatsen indgår i Kommunalbestyrelsens effektiviseringsstrategi.
Til at gennemføre ovenstående analyse, anbefales det at tilknytte ekstern bistand, der har erfaring fra lignende opgave og som kan trække på viden og erfaring fra andre kommuner. Hertil kommer at organisationen på nuværende tidspunkt ikke har ressourcerne til selv at gennemføre opgaven. Formålet med at knytte ekstern bistand er således både et kompetence- og et ressourcespørgsmål.
I forbindelse med afklaring af konkrete projekter forventes det at være hensigtsmæssigt, at der kan udarbejdes tegninger og visualiseringer, der kan belyse muligheder og begrænsninger i det konkrete projekt.
Udgifterne til ovenstående forventes at fordele sig således:
 
Bistand til analyse af behovet, herunder sammenhængen til det specialiserede voksenområde
500.000 kr.
Afdækning af mulige placeringer og planmæssige forhold
150.000 kr.
Ajourføring af visionsprogrammet for fremtidens plejeboliger
100.000 kr.
 
Total
 
750.000 kr.
 

Økonomiske konsekvenser
Det indstilles, at der frigives 750.000 kr. af de afsatte midler til udvikling af et nyt plejecenter på anlægsbudgettet for 2018.
 
Det skal bemærkes, at der ikke er indhentet tilbud på de enkelte ydelser, hvormed nogle af beløbene er udtryk for en ramme, der kan anvendes, såfremt det i processen vurderes at være hensigtsmæssigt. Såfremt beløbet ikke anvendes, så vil det blive indstillet til fornyet politisk prioritering.
 
På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1 mio. kr. til projektudvikling af et nyt plejecenter, og dermed vil der være 250.000 kr. tilbage, som ikke er frigivet på nuværende tidspunkt.

Øvrige konsekvenser
Relevante aktører, herunder Ældreråd og Handicapråd, vil blive inddraget i processen.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-08-2018
Indstilles godkendt.
69. Drøftelse af krav om straffeattester ved nyansættelser i ældreplejen

Drøftelse af krav om straffeattester ved nyansættelser i ældreplejen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
DrøftelsessagIndstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. krav om straffeattester ved nyansættelser i ældreplejen drøftes.


Beskrivelse af sagen
Praksis i dag er, at der ikke indhentes straffeattest i forbindelse med alle nyansættelser i ældreplejen. I forbindelse med ansættelsen bliver alle bedt om at underskrive en tro- og love-erklæring, der tilkendegiver, at den ansatte:
 
Såfremt en ansøger ikke kan skrive under på ovenstående, indhentes straffeattest med henblik på en konkret og individuel vurdering af om det strafbare forhold er en hindring for at opnå ansættelse i Holbæk Kommune.
 
Adgangen til indhentning af straffeattester reguleret, jf. Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister og det er i denne sammenhæng relevant at sondre mellem to typer af straffeattester:
 
Kommunen kan som udgangspunkt ikke indhente en offentlig straffeattest på ansatte i ældreplejen eller hjemmeplejen. Når en hjemmehjælper eller støtteperson ansættes til at arbejde i borgerens eget hjem er der ikke hjemmel til at indhente en offentlig straffeattest. I disse situationer kan kommunen derimod overveje at indhente en privat straffeattest.
 
Hertil kommer, at en kommune ikke kan afvise en jobansøger alene med henvisning til, at denne ikke har en ren straffeattest. Kommunen er forpligtet til at foretage en konkret vurdering af ansøgerens egnethed til den konkrete stilling, og her vil oplysningerne i en offentlig straffeattest indgå i den samlede vurdering.
 
I overvejelserne om, hvorvidt Holbæk Kommune skal indføre en procedure med indhentning at straffeattester ved nyansættelser i ældreplejen, må der foretages en afvejning af fordele og ulemper ved dette tiltag.
 
Af fordele ved indhentning af straffeattester kan f.eks. nævnes, at kommunen undgår at ansætte personer, der har begået forseelser, der vurderes som uforenelige med stillingen
signalerer overfor borgerne, at Holbæk Kommune holder øje med hvem der ansættes
 
Ulemperne er bl.a. mistænkeliggørelse af alle ansøgere, strafbart forhold forfølger en person i en periode efter udsoning af straffen, “falsk tryghed” - oplysningerne i straffeattesten bliver stående i maksimalt 10 år og kommunen kan ikke gardere sig imod ulovlig adfærd fra personer, der ikke tidligere er straffet samt administrative omkostninger i forbindelse med indhentning og vurdering af straffeattester
 
Derudover bør praksis overfor aktiveringspersoner og vikarer, der typisk ansættes med meget kort varsel i få timer i en kort periode overvejes i forhold til at sikre fleksibilitet i ansættelsesproceduren.
 
Hvis det besluttes at anmode om/indhente straffeattest ved ansættelse i ældreplejen i Holbæk Kommune, bør det fastlægges hvilke kriterier, der skal lægges til grund ved
vurdering af evt. strafbare forholds indflydelse på ansættelsen og hvem, der skal foretage
vurderingen. I følge § 4 i Finansministeriets cirkulære nr. 2 af 14. januar 1963, må der dog ikke fastsættes almindelige administrative forskrifter, hvorefter straffede eller grupper af straffede generelt udelukkes fra ansættelse i visse stillinger.

En privat straffeattest bliver i de fleste tilfælde sendt til personens digitale postkasse inden for to timer. I få tilfælde kan der gå op til cirka tre hverdage, fx hvis straffeattesten skal gennemgås manuelt, hvis den ikke er ren eller lignende. Ekspeditionstiden kan være længere, hvis den pågældende henter straffeattesten på en politistation eller skal have den sendt til sin folkeregisteradresse, fordi han/hun er fritaget for digital post eller er bosat i udlandet.
 
Der udstedes ikke en offentlig straffeattest, før personen har givet samtykke.

Lovgrundlag – link
§ 4, i Finansministeriets cirkulære nr. 2 af 14. januar 1963
§ 32, 43 og 44, i Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-08-2018
Et flertal på 4 medlemmer (O, V, A og B) opfordrer Økonomiudvalget til at drøfte sagen med henblik på at indføre krav om privat straffeattest på ældreområdet. 1. medlem (Ø) støtter ikke opfordringen, da Ø mener, at der er tilstrækkelige muligheder i den eksisterende lovgivning.


caseno18-34132_#4669788_v1_tro- og loveerklæring vedr. straffeattest.doc
caseno18-34132_#4669785_v1_notat om straffeattester.docx

Bilag

Tro- og loveerklæring vedr. straffeattest
Notat om straffeattester


70. Godkendelse af emner til borgerpanelundersøgelse om sundhed

Godkendelse af emner til borgerpanelundersøgelse om sundhed

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. emner for undersøgelsen i borgerpanelet om sundhed i Holbæk Kommune godkendes.
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede den 19. marts 2018, at bestille en undersøgelse i borgerpanelet om borgernes sundhedsadfærd og kendskabet til kommunens sundhedstilbud. I april 2018 godkendte Økonomiudvalget, at undersøgelsen kan gennemføres.
 
Inden spørgeskema til borgerpanelet bliver udarbejdet skal Udvalget for Ældre og Sundhed godkende de temaer, der skal indgå i skemaet.
 
Administrationen foreslår, at der i undersøgelsen spørges ind til borgerpanelets:
 
Ovenstående temaer giver et billede af borgernes sundhedsadfærd, kendskab til sundhedstilbuddene, samt relevante input til fremtidig vurdering og prioritering af eventuelle nye sundhedsfremmende indsatser i Holbæk Kommune.
 
Resultaterne af undersøgelsen bliver fremlagt for Udvalget for Ældre og Sundhed.
 
Baggrund
Borgerpanelet består af ca. 1.000 borgere over 18 år, bosat i Holbæk Kommune. Deltagerne i panelet er repræsentativt udvalgt, og modtager 2-4 undersøgelser årligt, om forskellige politiske og administrative emner, der vedhører Holbæk Kommune. På www.holbaek.dk/borgerpanel ses de undersøgelser, som tidligere har været gennemført i panelet.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Ældre og Sundhed den 19. marts 2018: Punkt 26: Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2018
Økonomiudvalget den 4. april 2018: Punkt 76: Beslutning – emner til undersøgelser i borgerpanelet 2018


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-08-2018
Godkendt, idet Udvalget ønsker, at undersøgelsen kan nuancere svar omkring, hvilke forhold kommunen skal blande sig i, fx i forhold til KRAM-faktorerne.
71. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Orienteringssag
 

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 

Mødet den. 24. september
 • Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
 
 • Beslutning om administrationsgrundlag vedrørende AHLI
SEL § 95 Kontante tilskud

Mødet den 29. oktober
 • Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
 
Mødet den 26. november
 • Budgetrevision 4
Status på udgiftsdrivere
 
 • Nye vedtægter for brugerråd
 
 
 
72. Underskriftsark

Underskriftsark