UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Elisabethcentret

STARTTIDSPUNKT

19-03-2018 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

19-03-2018 18:30:00


PUNKTER

20. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 19. marts 2018
21. Drøftelse af muligheder for udvidelse af plejeboligkapacitet
22. Beslutning vedrørende privat leverandør - Lukket punkt
23. Beslutning om udmønting af pulje til bedre bemanding på ældrerområdet
24. Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning
25. Beslutning om at fortsætte centerrådet på Det aktive Center Stenhusbakken
26. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2018
27. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område
28. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, marts - Udvalget for Ældre og Sundhed
29. Drøftelse af budget 2019-2022, marts - Udvalget for Ældre og Sundhed
30. Orienteringer
31. Underskriftsark20. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 19. marts 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 19. marts 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 19. marts 2018 bliver godkendt


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 19-03-2018
Godkendt.
21. Drøftelse af muligheder for udvidelse af plejeboligkapacitet

Drøftelse af muligheder for udvidelse af plejeboligkapacitet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. muligheder for udvidelse af plejeboligkapaciteten drøftes.

Beskrivelse af sagen
På baggrund af Udvalget for Ældre og Sundheds beslutning den 26. februar 2018 har administrationen udarbejdet et oplæg i forhold til udvidelse af plejeboligkapaciteten med udgangspunkt i:
· ønsker til plejeboliger for borger, der modtager mere end 20 timers hjemmehjælp om ugen.
· udvide kapaciteten i tilknytning til eksisterende og tidligere plejecentre
 
Borgere der modtager mere end 20 timers hjælp om ugen
Der er aktuelt 77 borgere, der modtager mere end 20 timers hjælp om ugen. Heraf bor hovedparten i Holbæk by. Af de 77 borger er 11 på venteliste til en plejebolig.
 
Visitationens erfaring er, at borgerne efterspørger plejebolig i det lokalområde, hvor de bor.
 
Administrationen vil på mødet gennemgå resultaterne af analyse af de borgere, der modtager mere end 20 timers hjælp om ugen.
 
Udvide kapaciteten på Stenhusbakken
Det er muligt at udvide kapaciteten på Stenhusbakken ved at tage de resterende 15 boliger i anvendelse. Derved udvides kapaciteten til 33 plejeboliger og 27 midlertidige pladser.
 
Boligerne er et-rums boliger med eget bad og the-køkken. Huslejen er 4.891 kr. pr. måned. Det dækker bygningsdrift og vedligehold, samt antenne, aconto varme og el.
 
Lejlighederne vurderes at være indflytningsklare, men kræver mindre udbedringer.
 
En udvidelse af kapaciteten på Stenhusbakken vil imødekomme efterspørgslen på plejeboliger i Holbæk by. Ventelisten til plejebolig viser, at efterspørgslen på plejeboliger er størst i Holbæk by.
 
En udvidelse af kapaciteten kan gøres fleksibelt, så boligerne tages i brug i takt med efterspørgslen. Det vil yderligere reducere den økonomiske risiko.
 
Genoptagning af plejecenterdrift på Møllevang i St. Merløse
Det vil være muligt at genoptage plejecenterdrift i en del af det nu nedlagte Møllevang. Der er tale om 16 boliger, der er ejet af Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB).
 
Der er tale om to-rums boliger med eget bad og the-køkken. Huslejen er 6.733 kr. Det dækker antenne, aconto varme og el.

Det vil være nødvendig at åbne alle 16 pladserne på engang af hensyn til rekruttering, introduktion og driftssikkerhed. Der vil være en stor ineffektivitet forbundet med at åbne boligerne successivt, da ydertimerne vil skulle bemandes uanset mængden af borgere.
 
Hertil kommer, at det primært er plejeboliger i Holbæk by der efterspørges. På den baggrund er vurderingen, at den økonomiske risiko er for stor ved at genoptage plejecenterdriften på Møllevang.Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til en plejebolig i Holbæk Kommune ligger i gennemsnit på 352.000 kr.
 
Omkostningerne ved at udvide plejeboligkapaciteten på hhv. Stenhusbakken og Møllevang fremgår af nedenstående tabel.
 
Omkostninger ved udvidelse af plejeboligkapaciteten
 
Samlede
omkostninger
Omkostninger
pr. bolig
Udvidelse af Stenhusbakken – 15 boliger
5.280.000
352.000
Genåbning af Møllevang –
16 boliger
7.046.743
449.971
 
Hertil kommer omkostninger til indkøb af plejesenge, hjælpemidler, ekstra køkkenservice og mindre udbedringer i boligerne. På Møllevang vil der også være omkostninger til indkøb af inventar til køkken og fællesarealer.
 
Vurderingen er, at en genåbning af 16 plejeboliger på Møllevang kan gøres for en gennemsnitspris på 449.971 kr. pr. bolig der udvides med (helårseffekt).
 
Den højere gennemsnitspris for udvidelse af plejeboligkapaciteten på Møllevang hænger sammen med behovet for ledelse, sygeplejerske, rengøring. Hertil kommer, at antallet af medarbejdere i ydertimerne ikke kan udnyttes lige så effektivt som ved en større driftsenhed.
 
Derudover kommer der udgifter til leje af servicearealer på Møllevang.
 Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Ældre og Sundhed den 26. februar 2018: Punkt 10: Introduktion til plejeboligområdet

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 19-03-2018
Udvalget arbejder videre med at udvide kapaciteten på Stenhusbakken, og får på mødet i april fremlagt konkret forslag til beslutning. Der arbejdes videre med en samlet plan for at udvide plejeboligkapaciteten.
22. Beslutning vedrørende privat leverandør - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Hovedindstilling godkendt.

23. Beslutning om udmønting af pulje til bedre bemanding på ældrerområdet

Beslutning om udmønting af pulje til bedre bemanding på ældrerområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Beslutningssag
Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. forslag til udmøntning af pulje til bedre bemanding på ældreområdet godkendes.


Beskrivelse af sagen
Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede den 26. februar 2018, at sende forslag til anvendelse af puljen til bedre bemanding på ældreområdet i høring i Ældrerådet og MED-organisationen i henholdsvis Myndighed, Hjemmeplejen og på plejecentre.
 
Høringssvarene er vedhæftet som bilag.
 
Holbæk Kommune har i 2018 fået bevilliget 6.312.000 kr. i tilskud. Tilskuddet skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding og skal i vides muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at
 
Forslag til udmøntning
 
Forslag
Mio. kr.
Ekstra bevilling til plejecentre (kommunale og private) og friplejeboliger, med fokus på lokale løsninger til at håndtere demente borgere
 
 
2,5
Ekstra nattevagt i hjemmeplejen
 
1,3
Ekstra hænder til udredning og dokumentation i hjemmeplejen
 
1,5
Afskaffelse af krav om robotstøvsugning
 
1,0Høring
Forslag til udmøntning af pulje til bedre bemanding på ældreområdet har været i høring i Ældrerådet og MED-organisationen i Myndighed, i hjemmeplejen og på plejecentre i perioden 27. februar til 13. marts 2018.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Ældre og Sundhed den 26. februar 2018: Punkt 14: Drøftelse af udmøntning af midler til bedre bemanding på ældreområdet


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 19-03-2018
Godkendt.


caseno18-6482_#4452034_v1_høringssvar fra medudvalg i hjemmeplejen.docx
caseno18-6482_#4462276_v1_høringssvar fra ældrerådet.docx
caseno18-6482_#4462707_v1_høringssvar fra med-udvalget plejecentre dagcentre og tværgående sygepleje.docx
caseno18-6482_#4463025_v1_høringssvar plejecenter elmelunden.docx

Bilag

Høringssvar fra MEDudvalg i Hjemmeplejen
Høringssvar fra Ældrerådet
Høringssvar fra MED-udvalget plejecentre dagcentre og tværgående sygepleje
Høringssvar plejecenter Elmelunden


24. Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning

Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Økonomiudvalget:
 1. hører hvert af de stående udvalg om, hvilke kurser, konferencer, årsmøder og tilsvarende arrangementer, de respektive udvalg eller medlemmer af de respektive udvalg ønsker at deltage i
 2. hører hvert af de stående udvalg om de foreslåede retningslinjer for mødeforplejning


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer skal understøttes lige i deres virke, og den nyvalgte kommunalbestyrelse skal fastsætte niveauet for denne understøttelse.
 
Deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m.
Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde godkende et medlems deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. Det samme gælder et udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kompetencen kan for så vidt angår kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. delegeres til Økonomiudvalget, men Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen. 
 
Kommunalbestyrelsen kan i stedet for i hvert enkelt tilfælde at få forelagt en sag til godkendelse fastsætte nogle generelle regler, hvorefter nogle aktiviteter ikke kræver en særskilt godkendelse. Studieture og lignende kræver dog altid særskilt godkendelse.
 
For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges for Kommunalbestyrelsen i denne valgperiode foreslås det, at Kommunalbestyrelsen fastsætter generelle retningslinjer.
 
Af budgetstyringsmæssige hensyn er der også væsentligt, at der er ensartede retningslinjer for alle udvalgene.
 
Endelig vil det forenkle og effektivisere administrationens arbejde.
 
For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges Kommunalbestyrelsen mest muligt, er det vigtigt, at udvalgene så detaljeret som muligt oplyser, hvilke arrangementer, det enkelte udvalg eller medlemmer af det enkelte udvalg, ønsker at deltage i, før de generelle retningslinjer udarbejdes.
 
Mødeforplejning
Der er i den politiske mødekalender afsat to timer til de stående udvalgs ordinære møder. Det forventes således, at udvalgenes ordinære møder tilrettelægges på en sådan måde, at de som hovedregel kan afvikles i det afsatte tidsrum. De foreslåede retningslinjer for forplejning er udarbejdet under hensyntagen hertil.
 
Retningslinjerne er væsentlige af budgetstyringsmæssige grunde, og de vil desuden forenkle og effektivisere administrationens arbejde.
 
Der foreslås følgende retningslinjer for så vidt angår mødeforplejning:
 
Hvert udvalg beslutter inden for en beløbsramme på max. 50 kr. pr. mødedeltager, hvilken mødeforplejning, der skal bestilles til det pågældende udvalgs møder.
 
Den videre proces
Når svarene fra de stående udvalg foreligger, udarbejder administrationen et udkast til retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning, som forelægges Økonomiudvalget og derefter Kommunalbestyrelsen til godkendelse.Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet sat følgende af til deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation:
 
2018: 1.868.800 kr.
 
2019: 1.390.000 kr.
 
2020: 1.390.000 kr.
 
2021: 1.390.000 kr.
 
Budgettet for 2018 er højere end de øvrige år, da der var kommunalvalg i 2017, og da der erfaringsmæssigt er øgede udgifter til kurser i året efter et kommunalvalg.          


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 10


Sagshistorik, henvisninger
Punkt 9 på Økonomiudvalgets dagsorden den 7. februar 2018.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Godkendt.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 19-03-2018
Udvalget ønsker en økonomisk ramme, som udvalget selv prioriterer. Retningslinjer for mødeforplejning indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 7. marts 2018, at hvert af de stående udvalg skal udtale sig om:
 1. hvilke kurser, konferencer, årsmøder og tilsvarende arrangementer, det respektive udvalg eller medlemmer af det respektive udvalg ønsker at deltage i
 2. de foreslåede retningslinjer for mødeforplejning

25. Beslutning om at fortsætte centerrådet på Det aktive Center Stenhusbakken

Beslutning om at fortsætte centerrådet på Det aktive Center Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. centerrådet ved Det Aktive Center Stenhusbakken får forlænget sin forsøgsvise status som centerråd for 2018 på samme vilkår som i 2017.
 2. der igangsættes en revidering af vedtægterne for alle bruger- og centerråd ved de aktive centre i Holbæk Kommune.


Alternativ indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. pilotprojektet ved Det Aktive Center Stenhusbakken ophører, og centerrådet bliver til et brugerråd med de dertil hørende vedtægter og vilkår.
 2. kommunens brugerråd fortsætter med de hidtidige vedtægter.


Beskrivelse af sagen
I 2017 blev det politisk vedtaget, at Stenhusbakken skulle være pilotprojekt for afprøvning af nye vedtægter. Pilotperioden udløb ved udgangen af 2017.
 
Erfaringerne fra pilotprojektet er positive. Der er kommet flere frivillige og flere aktiviteter til de ældre, og der er opnået et styrket samarbejde mellem de kommunale medarbejdere og centerrådet og på tværs af frivilliggrupperne.
 
De frivillige på Stenhusbakken er tilfredse, og de ønsker ordningen forlænget. På den baggrund anbefales det, at centerrådet får forlænget deres midlertidige status og vilkår i 2018.
 
For at sikre en samlet og permanent løsning, så alle bruger- og centerråd på sigt får ens og lige vilkår anbefales det at revidere vedtægterne for samtlige af kommunens 13 bruger- og centerråd.Beskrivelse af alternativ indstilling
I 2017 blev det politisk vedtaget, at Stenhusbakken skulle være pilotprojekt for afprøvning af nye vedtægter.  Pilotperioden udløb ved udgangen af 2017.
 
Erfaringerne fra pilotprojektet er positive. Der er kommet flere frivillige og flere aktiviteter til de ældre, og der er opnået et styrket samarbejde både mellem de kommunale medarbejdere og centerrådet og på tværs af frivilliggrupperne. De frivillige på Stenhusbakken er tilfredse, og de ønsker ordningen forlænget.
 
Men centerrådet fungerer lige nu på særlige vilkår. Derfor kan udvalget alternativt beslutte, at centerrådet på Stenhusbakken mister sin særlige forsøgsstatus og bliver et brugerråd igen gældende for resten af 2018.
 
Erfaringerne fra pilotprojektet kan dog fortsat bringes i spil såfremt udvalget beslutter, at der skal igangsættes en revidering af vedtægterne for alle kommunens brugerråd.Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser, da de økonomiske tilskud til kommunens bruger- og centerråd fortsætter som hidtil i 2018.Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 9. januar 2017: Punkt 117: Pilotprojekt om nye vedtægter for brugerrådet på Stenhusbakken
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 28. august 2017: Punkt 57: Status på pilotprojekt på Det Aktive Center StenhusbakkenBeslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 19-03-2018
Hovedindstilling godkendt. I forbindelse med revidering af vedtægterne skal Ældreråd og Brugerråd inddrages.
26. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2018

Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. udvalget drøfter mulige emner til borgerpanelundersøgelser i 2018 på udvalgets område, og
 2. beslutter, hvilke emner/emne til borgerpanelundersøgelser der meldes ind til ØKU fra udvalget.


Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune etablerede i 2015 et elektronisk borgerpanel. Borgerpanelet blev etableret som en del af Holbæk Kommunes ”Strategi for brugerundersøgelser” som skal sikre, at kommunalbestyrelsen kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk, og følge op på politiske målsætninger.
 
Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle lokalpolitiske temaer. I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:
 
www.holbaek.dk/borgerpanel kan alle gennemførte undersøgelser og resultater ses.
 
Når der er gennemført en undersøgelse i borgerpanelet, udarbejder administrationen en rapport med analyser, resultater og highlights fra undersøgelsen. Rapporten er et godt udgangspunkt for en drøftelse og kan bruges som grundlag for konkret opfølgning og prioritering i forhold til indsatser, planer eller strategier.
 
Det er økonomiudvalget, der har ansvar for at koordinere indkomne forslag til borgerpanelundersøgelser fra fagudvalg, projektudvalg, kommunalbestyrelsen og fra økonomiudvalget selv. For at kunne foretage denne koordinering anmoder Økonomiudvalget alle udvalg om at melde tilbage med ønsker til hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført det næste år. Herefter fastlægger Økonomiudvalget en årsplan for de undersøgelser, der skal gennemføres i borgerpanelet.
 
Forslag til undersøgelser på udvalgets område
Emner der kan være basis for at få udarbejdet en undersøgelse i borgerpanelet, til at give viden, synspunkter og input til de videre drøftelser og prioriteringer i udvalget og administrationen kan være:
 
 1. Sundhed - I forhold til hvor meget må kommunen ”blande sig” i forhold til sundhedsadfærd.
 2. Frivillighed - Rammer og grænser for frivillighed i forhold til hvad vi kan forlange af civilsamfundet og foreninger.
 
Miniundersøgelser
Som noget nyt har Økonomiudvalget godkendt, at der som et forsøg i 2018, også kan laves miniundersøgelser i borgerpanelet. En miniundersøgelse består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema, og kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller Kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i Økonomiudvalget.
 
Miniundersøgelsen med få enkle spørgsmål kan for eksempel bruges til at give en pejling på, hvordan borgerpanelet (og dermed borgerne), ser på et aktuelt politisk spørgsmål eller emne, der skal drøftes eller tages beslutning om. Miniundersøgelsen kan give adgang til bidrag til den politiske dialog, eller bidrage til at kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen.Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 19-03-2018
Udvalget ønsker en undersøgelse af borgernes sundhedsadfærd, herunder kendskabet til kommunens sundhedstilbud.
27. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. sagsbehandlingsfristerne på det sociale område godkendes.


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.
 
Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. Sagsbehandlingsfristerne skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside.
 
Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager bliver afsluttet hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks. være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne parter.
 
Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 19-03-2018
Indstilles godkendt.


caseno16-55124_#4459004_v1_sagsbehandlingsfrister 2018.docx

Bilag

Sagsbehandlingsfrister 2018


28. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, marts - Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, marts - Udvalget for Ældre og Sundhed

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.


Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdrivere giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 19-03-2018
Drøftet.
29. Drøftelse af budget 2019-2022, marts - Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelse af budget 2019-2022, marts - Udvalget for Ældre og Sundhed

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget
 1. drøfter forudsætninger for budget 2019-2022.
 2. drøfter effektiviserings- og besparelsesstrategien


Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
På dette møde i marts vil der blive taget hul på drøftelser af forudsætninger for budget 2019-2022.
 
Derudover drøftes udvikling i forhold til effektiviserings- og besparelsesstrategien.
 
Forårets drøftelser af budget 2018, udgiftsdrivere, rammer for budget 2019 samt effektiviseringer og forudsætninger for budgettet vil tilsammen give udvalget tilstrækkelig viden i forhold til fastlæggelse af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal være færdig med drøftelserne ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni.Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 19-03-2018
Drøftet.
30. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den 23. april
· Drøftelse af 75 års fødselsdags arrangementer
Borgere der fylder 75 år bliver inviteret til et arrangement, som supplement til de forebyggende hjemmebesøg.
 
· Opfølgning på budget 2018
Budgetrevision 2 (herunder status på udgiftsdrivere)
 
· Budget 2019
Arbejdet med forudsætninger for B2019 fortsætter samt drøftelse af forslag til effektiviseringer- og besparelser
Mødet 28. Maj
· Borgmester besøger udvalget
 
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
 
· Budget 2019
Udvalgets budgetforslag drøftes en sidste gang inden sommerseminar, teknisk færdiggørelse og budgetcamp. Eventuelle forventede udgiftsstigninger og modsatrettede besparelsesforslag besluttes. Beslutning i forhold til effektiviseringer, hvilke anbefales til byrådets godkendelse 
 
Mødet den. 18. juni
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
 
· Budget 2019
Udvalgets budgetforslag gennemgås, præsentation af eventuelle udfordringer.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 19-03-2018
Gensidige orienteringer taget til efterretning.
31. Underskriftsark

Underskriftsark