UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

Kantinen, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

10-06-2020 08:45:00

SLUTTIDSPUNKT

10-06-2020 11:00:00


PUNKTER

158. Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 10. juni 2020
159. Ny erhvervspolitik 2020
160. Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi for maj måned
161. Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni
162. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni
163. Beslutning om midlertidig forlængelse af forsøgsordningen med borgerforslag
164. Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+
165. Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 Socialudvalg
166. Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 - Børn og Skole
167. Beslutning om vedtægter for Sjællands Teater
168. Beslutning om navnerettigheder til udendørs idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by
169. Beslutning om lån til Holbæk Rideklub til nyt staldtag
170. Beslutning om frigivelse af yderligere midler til Svinninge kunstgræsbane
171. Beslutning om offentlig høring af forslag til nyt regulativ for Gyrstinge Sø
172. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg nr. 22 for byudvikling på Jernstøberigrunden - Sag nr. 19/38190
173. Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan nr. 90's anvendelsesbestemmelse - Industriområdet Rørvangsvej
174. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for et Bofællesskab v. Udbyvej i Udby Syd, Holbæk
175. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for islamisk kulturcenter på ejendommen Mellemvang 5, Holbæk
176. Beslutning om valg af metode til vurdering af behov for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder
177. Beslutning om etablering af spejlbassin ved Brostræde og Østre Havnevej, iht. Helhedsplanen for Holbæk Havn
178. Beslutning om indsatser for at blive Klimakommune Plus
179. Orientering om Holbæk Kommunes Grønne Regnskab for 2019
180. Orientering cykelstisprojekter, Søstrup-Megacenteret og Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup
181. Orientering om trafiksikkerhedsprojekter
182. Orientering om vedligehold af ejendomme, veje mv. fremrykket som følge af covid-19
183. Orientering om status på ejendomme til salg - juni 2020 - Lukket
184. Beslutning om tilbagekøb af gadebelysningsanlæg i Tølløse og Svinninge - Lukket
185. Beslutning om ejendom - Lukket
186. Beslutning om salg af Skarridsøhjemmet, Jyderup - Lukket
187. Beslutning om køb af grund - Lukket
188. Beslutning om køb af ejendom - Lukket
189. Beslutning - forlængelse af kontrakt - Lukket
190. Orienteringer
191. Underskriftsark158. Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 10. juni 2020

Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 10. juni 2020
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 10. juni 2020 godkendes
159. Ny erhvervspolitik 2020

Ny erhvervspolitik 2020
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1)     Økonomiudvalget godkender fremlagte forslag til en ny erhvervspolitik for Holbæk Kommune

Beskrivelse af sagen

Siden Økonomiudvalgets drøftelser den 13. maj, og Kommunalbestyrelsens drøftelse på halvdagsseminar den 14. maj, er forslaget til en ny erhvervspolitik forsøgt tilpasset de politiske ønsker. Derefter har forslaget været sendt til de 14 virksomhedsejere, som har deltaget i arbejdet med forslaget – og forslaget har været sendt til erhvervsforeningerne i Tølløse, Jyderup og Svinninge via Holbæk Erhvervsforum. De 14 virksomhedsejere og Holbæk Erhvervsforum er desuden inviteret til at deltage i den indledende del af Økonomiudvalgets møde den 10. juni.

Baggrund for forslaget: Med vedtagelsen af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ blev det besluttet, at erhvervsområdet skulle prioriteres i form af en ny erhvervspolitik. Begrundelsen og formålet med en ny erhvervspolitik var flerfoldig:

-         Erhvervsområdet skal være et aktiv, som bidrager til jobskabelsen, og dermed også til velfærden for vores borgere.

-         Udviklingen og prioriteringen af erhvervsområdet skal ske i hele kommunen.

-         Der er brug for forskellige aktive og engagerede typer af virksomheder, som kan bidrage til at sikre lokalområdernes fortsatte udvikling.

-         En ny erhvervspolitik skal møde virksomhedernes efterspørgsel og gøre en forskel for dem.

-         Den skal underbygge og understøtte de mange små og mellemstore virksomheder, vi har i kommunen.

-         Den skal styrke samarbejdet med erhvervslivet gennem partnerskaber som værktøj.

-         Den skal indeholde tiltag på myndighedsopgaver og rammebetingelser

-         Den skal adressere behovet og mulighederne i at sikre de rigtige lokale uddannelser for de lokale virksomheder og studerende.

Med den ramme blev en række virksomheder bredt udvalgt på brancher, geografi og størrelse budt ind sammen med Økonomiudvalget og Holbæk Erhvervsforum til i alt 3 diskussionsmøder.

Første møde blev holdt i Tølløse d. 7. november, og blev gennemført med en meget åben dagsorden, så der var plads til en generel ’brain storm’. Resultatet var fem temaer, som deltagerne skulle arbejde videre med på næste møde:

 • ”DNA- hvem er vi?”
 • Arbejdskraft og beskæftigelsen
 • Transport og infrastruktur
 • Den grønne dagsorden og klimaet
 • ”Ja-kontoret”

Andet møde fandt sted den 10. december i Kanalstræde, og her førte drøftelserne til, at temaerne blev uddybet og omdefineret, så det blev muligt at komme mere ned i detaljen. Blandt andet blev ’DNA – hvem er vi’ slået sammen med ’JA-kontoret’.

Derfor blev der nedsat arbejdsgrupper, som skulle fremlægge deres overvejelser på næste (og sidste) møde:

Første tema blev en bred samling og fortælling om, hvem er virksomhederne, hvordan strategiske samarbejder mellem erhvervslivet og kommune kan bruges til hinandens fordel.

Andet tema blev en bred drøftelse af arbejdskraft/beskæftigelse/uddannelse – hvordan samarbejder erhvervsliv og kommune bedst, så udviklingen understøttes i vores erhvervsliv?

Tredje tema skulle omhandle detailhandlen – hvordan kan erhvervsliv og kommune bedst understøtte den i hele kommunen – og endelig blev fjerde tema den grønne dagsorden og klimaet.

Tredje og sidste møde fandt sted den 15. januar på Elværket, og her skulle der findes en retning på politikken. Baseret på de forskellige udfordrende og inspirerende oplæg blev det besluttet, at der skulle skrives en kort og overskuelig politik, hvor den fælles historie, det fælles engagement og den gensidige respekt og forståelse skulle være omdrejningspunktet. Er erhvervsliv og kommune fælles og enige om det, så kan vi komme langt med en ny erhvervspolitik.

Baseret på ideerne og forslagene fra de tre møder blev det første forslag til en ny erhvervspolitik præsenteret for Økonomiudvalget (13. maj) og på Kommunalbestyrelsens halvdagsseminar (den 14. maj) – og herefter blev forslaget revideret. Det reviderede forslag har været sendt til de 14 virksomhedsejere og de fire erhvervsforeninger (Jyderup, Tølløse, Svinninge og Holbæk Erhvervsforum).

Politikken har nu fire overordnede mål:

 1. Arbejdskraft og uddannelse
 2. Den grønne vækstmotor
 3. Erhvervsjord og Infrastruktur
 4. Myndighed og dialog

Partnerskaber skal være redskabet til at omsætte målene til konkrete handlinger. Det tætte samarbejde mellem erhvervsliv og kommune skal gøre forskellen. Det er de lokale forankrede løsninger, som skal realisere politikken. Når partnerne er enige om forslag til løsning eller indsats, skal aftalen følges af en handlingsplan, som godkendes af Økonomiudvalget.

Politikken sætter den flerårige ramme og mål for prioriteringerne, partnerskaberne afspejler det lokale engagement, behov og forankring – og handlingsplanerne sikrer, at man kommer i mål ved at omsætte ord til handlinger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvensercaseno19-30211_#5282706_v1_øku 10 juni erhvervspolitik 2020.pdf.pdf

Bilag

ØKU 10 juni Erhvervspolitik 2020.pdf


160. Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi for maj måned

Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi for maj måned
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om udgiftsdrivere tages til efterretning
 2. økonomien på udvalgets område drøftes
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser for budgettet 2021-2024.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

161. Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni

Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalgets budgetforslag drøftes
Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt som rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020 er:

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Økonomiudvalget

595,1

592,1

592,1

592,1

Politisk Organisation

13,5

13,9

13,5

13,5

Administration

462,4

459,1

459,4

459,4

Erhverv og Turisme

8,2

8,3

8,3

8,3

Ejendomme

110,9

110,9

110,9

110,9

 

På udvalgets møde i marts blev arbejdet med budget 2021-2024 sat i gang.

Dette møde i juni måned er sidste gang udvalget ser deres budgetforslag, før det præsenteres på budgetcampen i august, som en del af et samlet budgetforslag for 2021-2024.

På mødet præsenteres udvalget for de ændrede forudsætninger, som har effekt på budget 2021. Hvis de ændrede forudsætninger presser udvalgets ramme, vil administrationen præsentere løsninger, som gør det muligt at overholde den fastlagte ramme.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

162. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. januar 2020 arbejdes der med at finde effektiviseringer i budget 2021.

udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover. Oprindeligt skulle april mødet have været sidste gang, at effektiviseringerne skulle drøftes i de stående udvalg, inden de blev sendt i høring og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Som konsekvens af COVID-19 blev effektiviseringerne ikke drøftet på udvalgets møde i april, og processen for arbejdet med effektiviseringer blev ændret på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april.

Dermed vil den politiske behandling af effektiviseringerne i 2020 forgå sideløbende med processen for budget 2021. Effektiviseringerne vedtages dermed ikke før sommerferien som planlagt, men vil følge samme proces som resten af budgettet, med høring i perioden 31. august til 18. september og vedtagelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

På dette møde primo juni er det sidste gang, de stående udvalg drøfter effektiviseringerne. Næste gang, effektiviseringsforslagene drøftes politisk, er på budgetcampen 20 og 21. august.

I 2021 er det samlede måltal for effektiviseringerne på alle udvalg 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio. kr. Når det politiske råderum bliver mindre end de 28 mio. kr., skyldes det, at de 28 mio. kr. dels reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, dels reduceres med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

 

Måltallet:

Måltallet for Økonomiudvalget er 4,1 mio. kr. herfra trækkes 0,2 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 3,9 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

Tidsplan:

Den reviderede tidsplan for arbejdet med effektiviseringer blev vedtaget på det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Februar – maj

De stående udvalg samt Økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo juni

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område sidste gang

20. og 21. august

Budgetcamp

31. august til 18. september

Effektiviseringer i høring sammen med budget 2021

30. september

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer ved 2. behandlingen af budget 2021

7. oktober

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021. ved 2. behandlingen af budget 2021

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

163. Beslutning om midlertidig forlængelse af forsøgsordningen med borgerforslag

Beslutning om midlertidig forlængelse af forsøgsordningen med borgerforslag
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forsøgsordningen med borgerforslag forlænges til udgangen af 2020
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. april 2018, at der skulle etableres en 2-årig forsøgsordning, hvorefter kommunens borgere kan fremsætte forslag vedrørende kommunens anliggender, som drøftes i Kommunalbestyrelsen, hvis forslaget i løbet af max. 2 måneder fra det fremsættes opnår støtte fra min. 710 andre borgere i Holbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at forsøgsordning skal evalueres, inden der tages stilling til, om den skal gøres permanent eller ophøre. Evalueringen skal bl.a. have fokus på, om ordningen vurderes at fungere tilfredsstillende i den besluttede form, og om ordningen vurderes at have en mærkbar værdi og effekt i relation til det overordnede mål om en styrkelse af den offentlige samtale.

Ordningen har virket siden medio august 2018. Fra dette tidspunkt og frem til begyndelsen af juni 2020 er der fremkommet 23 borgerforslag. Af disse er ti blevet støttet af under 5 borgere. To af forslagene er blevet støttet af 5 - 10 borgere. To er blevet støttet af 10 – 20 borgere. Fem er blevet støttet af 20 – 100 borgere. To er blevet støttet af 100 – 300 borgere. Et forslag er så nyt, at det ikke endnu er blevet støttet af nogen, og et forslag opnåede støtte fra mere end 710 borgere.

Som anført har ordningen virket siden medio august 2018. Den ophører derfor i august 2020, med mindre Kommunalbestyrelsen forinden beslutter andet. Da det grundet COVID 19-situationen ikke har været muligt for Kommunalbestyrelsen at evaluere ordningen, anbefaler administrationen, at forsøgsordningen midlertidigt forlænges til udgangen af 2020, så Kommunalbestyrelsen kan evaluere det hidtidige forløb og tage stilling til, om det fortsat skal være muligt at fremsætte borgerforslag, før forsøgsordningen ophører.

Økonomiske konsekvenser

Der anvendes meget begrænsede personalemæssige ressourcer til at administrere ordningen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde den 18. april 2018: Punkt 84: Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag

 

164. Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+

Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ drøftes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ trådte formelt i kraft 1. januar 2020 og har været rettesnoren for Kommunalbestyrelsens arbejde i næsten et halvt år. Forløbet med at udarbejde arbejdsprogrammet startede allerede i foråret 2019, og byggede videre på elementerne i det forrige arbejdsprogram.

På Kommunalbestyrelsens budgetcamp i september 2019 fik Kommunalbestyrelsen en samlet afrapportering på de to arbejdsprogrammer med fokus på de allerede igangværende aktiviteter for arbejdsprogrammet 2020+. Desuden har udvalgte temaer fra arbejdsprogrammerne været drøftet eller behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens seminarer eller i udvalgenes behandling af sager, der vedrører initiativer under arbejdsprogrammernes temaer.

Arbejdsprogram 2020+ gælder for en treårig periode (sag nr. 124, 2019).

Arbejdsprogrammet blev skabt ud fra en politisk præmis om at prioritere bestemte aktiviteter med afsæt de ressourcer Holbæk Kommune havde og har til rådighed. Derfor var arbejdsprogrammet også tæt koblet til budgetprocessen for 2020.

Arbejdsprogrammet indeholder fire temaer:

-         Fælles om folkeskolen

-         En mere grøn og bæredygtig kommune

-         Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet

-         Uddannelse og erhverv – en kommune i udvikling

Med denne sag får Kommunalbestyrelsen en status på arbejdet med at realisere de politisk prioriterede temaer samt de underliggende indsatser. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen udsættelse eller aflysning af en række større sager og projekter, som var påvirket af coronakrisen (Sag nr. 120). Nogle af disse projekter udsprang af Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2020+ og beskrives også i vedlagte bilag.

Det samlede arbejdsprogram er er besluttet i Kommunalbestyrelsen. Opgavemæssigt går de fire temaer på tværs af udvalgenes ansvarsområder. Af bilag 6 fremgår hvilke konkrete indsatser der hører under de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget.

Bilag 1-5 er notater der redegør for status arbejdet med at realisere arbejdsprogrammets 4 overordnede temaer. Nedenfor fremgår hvilke notater (bilag) de enkelte udvalg særligt bør forholde sig til.

Udvalget for Børn og Skole: Status på Forebyggelse, Status på Fælles om folkeskolen.

Udvalget for Ældre og Sundhed: Status på Forebyggelse.

Socialudvalget: Status på Forebyggelse.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse: Status på Uddannelse, Status på Fælles om Folkeskolen.

Udvalget for Klima og Miljø: Status på Grøn og bæredygtig kommune.

Økonomiudvalget: Status på Grøn og bæredygtig kommune, Status på Erhverv, Status på Uddannelse.

 

Under udvalgenes behandlinger af status på arbejdsprogrammet kan der tages afsæt i følgende spørgsmål:

Hvilke elementer i arbejdsprogrammet har været de vigtigste inden for udvalgets ansvarsområde?

I hvilket omfang har arbejdsprogrammet været styrende for prioriteringerne inden for udvalgets ansvarsområde i 2020 – og i hvilket omfang er der forventningen, at arbejdsprogrammet bliver styrende i 2021?

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 15. maj. 2019: Punkt 124 Beslutning om godkendelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Drøftet.

Nedenstående bilag er fjernet fra dagsordenspunktet, da det er gamle versioner af bilagene, som ved en fejl ikke blev fjernet ved udsendelsen af dagsordenen:

 • Notat, Fælles om Folkeskolen.docx
 • Notat, Uddannelse.docx
 • Notat, En mere grøn og bæredygtig kommune.docx
 • Notat, Forebyggelse. Docx
 • Oversigtsskema, xlsx
Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-06-2020

Drøftet

Følgende bilag, som fremgik af dagsordenen, er fjernet ved publicering af referatet, da det var gamle versioner af bilagsnotaterne:

 • Notat, Fælles om folkeskolen.docx
 • Notat, Uddannelse.docx
 • Notat, En mere grøn og bæredygtig kommune.docx
 • Notat, Forebyggelse.docx
 • Oversigtsskema.xlsx
Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-06-2020

Drøftet.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-06-2020

Drøftet.

Beslutning i Socialudvalget den 04-06-2020

Drøftet.caseno18-40531_#5276262_v1_oversigtsskema 270520 pdf.pdf.pdf
caseno18-40531_#5276264_v2_notat erhverv 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276265_v2_notat fælles om folkeskolen 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276266_v2_notat, en mere grøn og bæredygtig kommune 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276268_v2_notat, forebyggelse 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276269_v2_notat, uddannelse 270520.docx.pdf

Bilag

Oversigtsskema 270520 PDF.pdf
Notat Erhverv 270520.docx
Notat Fælles om folkeskolen 270520.docx
Notat, En mere grøn og bæredygtig kommune 270520.docx
Notat, Forebyggelse 270520.docx
Notat, Uddannelse 270520.docx


165. Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 Socialudvalg

Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 Socialudvalg
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. handleplan Rum til forhandling mellem myndighed og kommunale takstinstitutioner, samt en generel ansættelse med omtanke godkendes
 2. handleplan Opfølgning på serviceniveau og kontrol af målgruppe på BPA-ordninger efter SEL pgf 96 godkendes
 3. handleplanen vedrørende udskydning af aktiviteter finansieret af overførslerne fra 2019 til 2020 godkendes
 4. handleplanen Egenbetaling i botilbud godkendes
 5. handleplanen STU strammere visitering godkendes
Beskrivelse af sagen

Ved budgetrevision 2 blev der estimeret et forventet merforbrug på Socialudvalgets område på 9,3 mio. kr. I overensstemmelse med kommunens økonomiske styringsprincip 11 blev der ved budgetrevisionen fremlagt handleplaner til imødegåelse af en del af merforbruget.

Handleplanerne har været i høring i relevante råd, nævn og bestyrelser samt i kommunens MED udvalg på børne- og voksenspecialområdet. Når de blev sendt i høring, skyldes det, at indførelsen af de foreslåede aktiviteter kan påvirke serviceniveau eller antallet af ansatte.

Der er indkommet høringssvar fra fire områder, nemlig Handicaprådet, Børneindsatsen, Det specialiserede Voksenområde og Myndighed på Psykiatri og Handicap samt Bestyrelsen for CSU.

Høringssvarene er vedhæftet sagen.

Nedenfor ses hvor meget hver enkelt handleplan forventes at bidrage med i forhold til at reducere forbruget på Socialudvalget.

Handleplan

Forventes at nedbringe forbruget med:

1. Rum til forhandling mellem myndighed og kommunale takstinstitutioner, samt en generel ansættelse med omtanke

0,5 mio. kr.

2. Opfølgning på serviceniveau og kontrol af målgruppe på BPA-ordninger efter SEL pgf 96

0,2 mio. kr.

3. Udskydning af aktiviteter finansieret af overførslerne fra 2019 til 2020

0,5 mio. kr.

4. Egenbetaling botilbud

0,1 mio. kr.

5. STU strammere visitering

0,3 mio. kr.

I alt handleplaner

1,6 mio. kr.

 

Hvis handleplanerne ikke godkendes, imødeses det fulde merforbrug på Socialudvalgets område på 9,3 mio. kr.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om Budgetrevision 2, behandlet på Kommunalbestyrelsens møde 20. maj, punkt 114

Beslutning i Socialudvalget den 04-06-2020

Indstilles godkendt.caseno20-2842_#5270917_v2_høringssvar fra bestyrelsen for center for specialundervisning.pdf
caseno20-2842_#5270906_v1_høringssvar fra det specialiserede voksenområde og myndighed på psykiatri og handicap.msg
caseno20-2842_#5270900_v1_høringssvar fra børneindsatsen.msg
caseno20-2842_#5270896_v2_høringssvar fra handicaprådet.pdf
caseno20-2842_#5270892_v1_handleplaner på su_06052020.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar fra bestyrelsen for Center for Specialundervisning
Høringssvar fra Det Specialiserede Voksenområde og Myndighed på Psykiatri og Handicap
Høringssvar fra Børneindsatsen
Høringssvar fra Handicaprådet
Handleplaner på SU_06052020.pdf


166. Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 - Børn og Skole

Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 - Børn og Skole
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. handleplan Indkøb og ansættelse med omtanke (Folkeskolerne) godkendes
 2. handleplan Ingen midler til kompensation for 0. klasser med flere end 27 elever godkendes
 3. handleplan Afsatte midler i finansloven til skoleområdet vil ikke blive frigivet til folkeskolerne godkendes
Beskrivelse af sagen

Ved budgetrevision 2 blev det estimeret merforbrug på Udvalget for Børn og Skoles område på 5,5 mio. kr. Det beløb er sammensat af forventet mindreforbrug på dagtilbud på 5,9 mio. kr., forventet mindreforbrug på Sundhed for børn og unge på 0,6 mio. kr. og forventet merforbrug på skoleområdet på 12 mio. kr. I overensstemmelse med kommunens økonomiske styringsprincip 11 blev der ved budgetrevisionen fremlagt handleplaner til imødegåelse af det forventede merforbrug på skoleområdet.

Handleplanerne har været i høring i relevante råd, nævn og bestyrelser samt i kommunens MED udvalg på området. Når handlingsplanerne blev sendt i høring, skyldes det, at indførelsen af de foreslåede aktiviteter kan påvirke serviceniveau eller antallet af ansatte.

Der er indkommet høringssvar fra bestyrelserne på de fire skoler: Katrinedal skole, Skovvejens skole, Kildedammens skole, og Holbæk by skole samt udtalelser fra MED systemet. Sidstnævnte har både sendt et referat fra dialogmøde og et svar fra medarbejdergruppen.

Høringssvarene er vedhæftet sagen.

 

Nedenfor ses hvor meget hver enkelt handleplan forventes at bidrage med i forhold til at reducere forbruget på skoleområdet.

Handleplan

Forventes at nedbringe forbruget med:

1. Indkøb og ansættelse med omtanke (Folkeskolerne)

3,0 mio. kr.

2. Ingen midler til kompensation for 0. klasser med flere end 27 elever

1,0 mio. kr.

3. Afsatte midler i finansloven til skoleområdet vil ikke blive frigivet til folkeskolerne

6,0 mio. kr.

I alt

10 mio. kr.

 

Hvis handleplanerne ikke godkendes, imødeses merforbrug på skoleområdet på 12 mio. kr.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-06-2020

1.Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, O)

1 (V) undlod at stemme.

 

2. Indstilles godkendt.

 

3. Indstilles ikke godkendt, idet det er blevet tydeligt hvad finanslovsmidlerne skal anvendes til, med den netop indgået Økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Frem mod BR 3, vil der blive udarbejdet handleplaner, så styringsprincipperne overholdes.

For stemte 0

Imod stemte 4 (A, O)

1 (V) undlod at stemme.

 

Supplerende sagsfremstilling den 04-06-2020

Den 3. juni indgik regeringen aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om fordeling af ekstra midler til folkeskolen i 2020. Aftalen betyder at midlerne er bundet op på, at der skal ansættes flere lærere i folkeskolen. fremt midlerne ikke anvendes til dette formål, skal midlerne tilbageføres. Udvalget for Børn og Skole blev, mundtligt orienteret om aftalen, på udvalgsmødet samme dag som aftalen blev indgået. Aftalen har betydning for indstillingspunkt 3. Forudsætningen for dette punkt var, at der ikke ville følge bindinger på de midler som var afsat til folkeskolen i 2020. Det viser sig nu at det er der, og derfor kan dette indstillingspunkt ikke godkendes. Jf. de økonomiske styringsprincipper, vil der frem mod budgetrevision 3, blive arbejdet med nye handleplaner, for at muliggøre overholdelse af udvalgets budget.caseno20-2842_#5276365_v1_høringssvar skolebestyrelsen skovvejen.pdf
caseno20-2842_#5276374_v1_høringssvar skolebestyrelsen kildedam.pdf
caseno20-2842_#5276378_v1_høringssvar skolebestyrelsen katrinedal.pdf
caseno20-2842_#5276387_v1_høringssvar skolebestyrelsen holbæk by skole.pdf
caseno20-2842_#5276395_v1_referat med-dialogmøde den 18. maj 2020.pdf
caseno20-2842_#5276402_v1_med-dialog udtalelse.pdf

Bilag

Høringssvar skolebestyrelsen Skovvejen
Høringssvar skolebestyrelsen Kildedam
Høringssvar skolebestyrelsen Katrinedal
Høringssvar skolebestyrelsen Holbæk By Skole
Referat MED-dialogmøde den 18. maj 2020
MED-dialog udtalelse


167. Beslutning om vedtægter for Sjællands Teater

Beslutning om vedtægter for Sjællands Teater
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. vedlagte vedtægter for ”Sjællands Teater” og dermed sammenlægningen af egnsteatrene Holbæk Teater og Teatret Fair Play bliver godkendt.
Beskrivelse af sagen

Sammenlægningen af egnsteatrene Holbæk Teater og Teatret Fair Play er nu kommet så langt, at teatrenes bestyrelser har indsendt vedtægter med henblik på politisk godkendelse. Sammenlægningen forventes at træde i kraft pr. 1.1.2021.

Inden vedtægterne kan træde i kraft, skal de politisk godkendes i Holbæk Kommune samt Slagelse Kommune.

Vedtægterne skal godkendes i Slagelse Kommune, da Slagelse er indtrådt som tilskudskommune i egnsteateraftalen. Dette afspejler sig også i vedtægterne hvor Slagelse Kommune skal udpege 1 bestyrelsesmedlem. Slagelse kommune behandler en politisk sag med samme kadence som Holbæk, dermed forventes sagen behandlet i Slagelses byråd d. 22. juni.

Når vedtægterne er endelig godkendte i kommunerne, bliver de indsendt til Civilstyrelsen, som skal godkende vedtægterne om fondsmyndighed.  Herefter bliver vedtægterne indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen, som led i den 4-årige egnsteateraftale for 2021 - 2024.

Baggrund

Egnsteatrene Holbæk Teater og Teatret Fair Play henvendte sig i marts 2020 til Holbæk Kommune med et ønske om at sammenlægge teatrene til én teaterorganisation. Denne sammenlægning sker for at styrke udviklingen af scenekunstmiljøet i Holbæk Kommune og for at udvikle en regional teaterinstitution, som på sigt kan blive godkendt som § 5 teater (regionalt teater).

På den baggrund har Holbæk Kommune, Slagelse Kommune og teatrene udarbejdet et udkast til en egnsteateraftale med ét teater ”Sjællands Teater”, som pr. 15. maj 2020 er indsendt til Kulturstyrelsen til godkendelse.

Som led i sammenlægningen af de to egnsteatre er det nødvendigt at lave nye vedtægter for den nye teaterorganisation. Det er disse vedtægter, som er vedlagt denne sag.

 

Vedtægternes indhold

Vedtægterne danner rammerne for Sjællands Teaters aktiviteter, bestyrelse og ledelses virke.

En væsentlig del af vedtægterne er formålsbestemmelsen, som bla. afgrænser teaterinstitutionens aktiviteter til følgende:

-                                          at drive teatervirksomhed (herunder ved egenproduktioner) og kulturformidlende virksomhed i henhold til den til enhver tid gældende teaterlov (pt. lov om scenekunst),

-                                          med særlig vægt på ny dansk dramatik at producere og præsentere professionelt teater af højeste kvalitet for mennesker i alle aldre stationært i hhv. Holbæk og Slagelse Kommuner og på turné nationalt og internationalt med mulighed for at indgå i co-produktioner og produktionssamarbejder med andre teatre,

-                                          regionalt, at være initiativtager til og søge samarbejde med eksempelvis øvrige kulturinstitutioner og kulturmiljøer samt skole- og fritidsområdet,

Derudover fremgår det af vedtægterne, at Sjællands Teaters teateraktiviteter, som er særligt målrettet børn og unge, vil blive udøves under binavnet Teatret Fair Play.

Bestyrelsens sammensætning i 2021

For at sikre stabilitet omkring sammenlægningen af teatrene, vil 2021 være et overgangsår, hvor bestyrelsen for Sjællands Teater vil bestå af 11 medlemmer.  Disse medlemmer vil være de i alt 10 personer, som umiddelbart inden den 1. januar 2021 var medlemmer af bestyrelserne for de selvejende institutioner Holbæk Teater og Teatret Fairplay samt et 11. bestyrelsesmedlem, som bliver udpeget af Slagelse Kommune.

Holbæk Kommune skal dermed ikke udpege nye bestyrelsesmedlemmer for 2021.

Holbæk Kommune har i dag udpeget i alt 3 medlemmer i de to bestyrelser:

-                                          Et medlem udpeget af Holbæk Kommune, som skal være medlem af Holbæk Kommunes Kultur og Fritidsudvalg (pt. Susanne Utoft hos Teatret Fair Play)

-                                          To medlemmer udpeget af Holbæk Kommune udenfor dens midte og i samråd med institutionen, idet det tilstræbes, at de to udpegede medlemmer afdækker hhv. uddannelses- og børne og ungeområdet samt den almene teatergænger (pt. Inge Neander og Willy Lisby hos Holbæk Teater).

Bestyrelsens sammensætning i 2022 og frem

Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen fra 1.1.2022 vil bestå af 7-9 personer. Samtidig vil funktionsperioden for de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer følge den kommunale valgperiode.  Således vil udpegning ske i forbindelse med konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i 2021.

Pr 1.1.2022 skal Holbæk Kommune udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være medlem af Holbæk Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Indstilles godkendt.caseno20-11325_#5277981_v1_vedtægt sjællands teater udkast 2020.05.26 hk.pdf

Bilag

Vedtægt Sjællands Teater udkast 2020.05.26 HK


168. Beslutning om navnerettigheder til udendørs idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by

Beslutning om navnerettigheder til udendørs idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. idrætsforeninger kan indgå aftale med sponsorer om stadionnavn indenfor de nedenfor beskrevne vilkår.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er blevet kontaktet af fodboldklubben i Tølløse. Foreningen ønsker at fodboldstadion i Tølløse kan blive navngivet efter en sponsor, som en del af en samlet sponsoraftale. Da fodboldstadion i Tølløse er en kommunal idrætsfacilitet, er det Holbæk Kommune, som råder over de såkaldte navnerettigheder. Derfor skal Holbæk Kommune træffe beslutning om brugen af navnerettighederne og dermed retten til at navngive stadion. 

Denne beslutning vil have principiel betydning i forhold til øvrige udendørs idrætsfaciliteter i Holbæk Kommune. Beslutningen vil ikke have betydning for navnerettigheder i Holbæk Sportsby, da der er indgået særskilt aftale herom.

 

Baggrund

Kommuner gerne bruge fast ejendom og løsøre til reklamering, herunder for private. Det er et krav, at salget af reklamepladsen sker på markedsvilkår og til markedspris.

Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at Holbæk Kommune kan yde økonomisk støtte til idrætsforeninger. Derfor kan Holbæk Kommune som udgangspunkt også beslutte, at idrætsforeninger helt/delvist kan beholde indtægter fra udnyttelsen af navnerettigheder til en kommunal idrætsfacilitet.  Det vil give idrætsforeningen et incitament til at bruge navnerettigheden til at styrke lokale sponsoraftaler til gavn for foreningen og dennes medlemmer.

Det afgørende er blot, at idrætsforeningerne sørger for, at navnerettigheder indgår i sponsoraftalen til markedspris.  Sponsor må altså ikke få sit navn på stadion gratis, men skal betale markedspris for det.

Det vil altid være en konkret helheds vurdering, hvad markedsprisen er for navnerettigheden til en idrætsfacilitet.

 

Fastsættelse af markedsværdi

Når markedsprisen for en navnerettighed skal fastsættes, vil det være en vurdering af den potentielle omtale af idrætsfaciliteten i landsdækkende/regionale medier, hvilket hænger sammen med det sportslige niveau for den primære idræt på faciliteten.

Fx vil den landsdækkende/regionale medieinteresse være væsentlig større for et 1. divisionshold end et serie 1 hold indenfor fodbold.

Det er administrationens vurdering, at den landsdækkende/regionale medieinteresse for stadions, som primært bliver brugt til fodbold, hvor turneringer administreres af lokale unioner under DBU (sjællandsserien og ned) vil være begrænset (markedspris mellem 0 – 10.000 kr.),

På den baggrund indstiller administrationen, at lokale idrætsforeninger vederlagsfrit kan få lov til at indgå aftale med sponsorer om brug af stadionnavnet, såfremt det sker indenfor de nedenfor beskrevne vilkår. Sponsor skal betale markedsprisen for brugen af stadionnavnet.

 

Vilkår for brug af navnerettigheder

-                                          Aftalen med sponsor skal administrativt godkendes i Holbæk Kommune før aftalen kan underskrives. Holbæk Kommune vil føre tilsyn med, at navnerettigheden bliver fastsat til markedspris.

-                                          Aftalen om brug af navnerettigheder skal være tidsbegrænset.

-                                          Hvis flere foreninger anvender den samme idrætsfacilitet, skal der aftales en fordelingsnøgle for indtægterne, som skal administrativt godkendes i Holbæk Kommune.

-                                          Det nye stadion-navn må ikke være i strid med lovgivning jf. nedenfor om juridiske rammer.

-                                          Etablering af skilte mv. med nyt stadion-navn skal ske indenfor rammerne af lokalplaner mv.

-                                          Forening/sponsor skal afholde alle udgifter til etablering af skiltning og drift/udskiftning heraf.

-                                          Kontakt til Holbæk kommune om brug af navnerettigheder skal ske via Fritidsportalen

 

Juridiske rammer for stadion-navn

Brugen af navnerettigheden skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven. Det sætter en række begrænsninger på indholdet og udformningen af reklamer. De væsentligste er:

-         der ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde budskaber.

-         Budskaber må ikke være utilbørlige overfor forbrugere eller andre erhvervsdrivende eks. på grund af privatliv, race, religion eller politisk holdning

Markedsføringsloven indeholder særlige bestemmelser for markedsføring rettet mod børn og unge.

-         Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed, manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke.

-         Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.

Udover markedsføringsloven kan der være særlige love, der begrænser reklameringsretten f.eks.

-         Lov om forbud mod tobaksreklamer.

-         Lov om etnisk ligestilling, hvorefter ingen må udsættes for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse.

-         Lov om naturbeskyttelse, hvorefter det er forbudt at reklamere i åbent land.

-         Herudover kan der i lokalplaner eller lignende være fastsat bestemmelser om opsætning af skilte mv.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune har hidtil ikke haft indtægter ved salg af navnerettigheder til stadions udenfor Holbæk by.

Foreningernes eventuelle udnyttelse af navnerettigheder i forbindelse med sponsoraftale indebærer ikke nogen udgifter for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Indstilles godkendt.

169. Beslutning om lån til Holbæk Rideklub til nyt staldtag

Beslutning om lån til Holbæk Rideklub til nyt staldtag
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune yder et lån til Holbæk Rideklub på 225.000 kr. til nyt staldtag, som afdrages frem til d. 1. december 2025.
Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal der tages stilling til, om Holbæk Kommune vil yde et lån til Holbæk Rideklub på 225.000 kr. til et nyt tag på en staldsektion.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. september 2019 at indlede en dialog mellem Holbæk Kommune og Holbæk Rideklub (HRK) om foreningens fortsatte drift og udvikling. Baggrunden for den politiske sag var det forhold, at HRK igennem en årrække har vært tynget af store gældsposter, som har besværliggjort foreningens drift og udvikling. I 2019 lykkedes det at få en aftale i stand med en kreditor, som betød, at den tyngende gæld kunne afvikles. I den forbindelse ydede Holbæk Kommune et lån til HRK på 100.000 kr.

Den 13. maj 2020 afholdte kommunen et dialogmøde møde med HRK, hvor foreningens budget og renoveringsbehov for rideanlægget beliggende Ladegårdsalleen 3B i Holbæk blev drøftet.

På dialogmødet oplyste HRK, at deres indtægter kommer fra medlemskontingenter, hestepension, indtægtsdækkede arrangementer som ridestævner, ligesom HRK løbende søger sponsorater.

HRKs aktiviteter

Foreningen HRK dækker over en række aktiviteter, som kan inddeles i to kategorier:

-          Folkeoplysende foreningsaktiviteter i form af medlemmers deltagelse i stævner, socialt samvær, afholdelse af ride stævner.

-          Hestepension, dvs. opstaldning af privatejede heste for medlemmernes egen regning, hvilket ikke er en folkeoplysende aktivitet.

HRK har tidligere drevet rideskole med egne heste som led i foreningens folkeoplysende aktiviteter. De folkeoplysende rideskoleaktiviteter er nedlagt, og HRK har således ikke længere foreningsejede heste på rideanlægget.

Hestepension

HRK har i øjeblikket 8 pensionærer med hesteopstaldning og forventer inden længe at indgå aftale med yderligere 4, så HRK når op på 12 pensionærer. Der er i alt staldkapacitet til 16 pensionærer på rideanlægget. Det koster 1.200 kr. pr. måned at have en hest opstaldet. Betalingen dækker alene opstaldning. Alle andre udgifter til hesten – pasning og foder - afholdes af pensionæren.

HRK oplyste på dialogmødet den 13. maj, at de får dækkes deres grunddrift på rideanlægget ved 10 pensionærer. Fra 10 og op til 16 pensionærer har HRK et overskud til investeringer og renovering af rideanlægget.

I øjeblikket er taget på en staldsektion i en meget dårlig stand, og HRK har derfor akut brug for at få udskiftet taget inden den kommende vinter, hvis HRK skal kunne fastholde sine hestepensionærer og indtægter herfra. HRK har indhentet et tilbud på udskiftning af taget på staldsektionen til en samlet pris på 225.000 kr.

Budget hestepension

HRK har udarbejdet et budget for deres hestepension (2020-tal).

 

Udgift/indtægt

Balance

Udgift budget 12 md.

-142.850 kr.

 

Indtægter v/8 pensionærer

115.200 kr.

-27.650 kr.

Indtægt v/10 pensionærer

144.000 kr.

1.150 kr.

Indtægt v/12 pensionærer

172.800

29.950 kr.

Indtægt v/16 pensionærer

230.400

87.550 kr.

 

Investeringsplan for det samlede rideanlæg

Holbæk Rideklub har på baggrund af dialogmødet udarbejdet en samlet investeringsplan for rideanlægget – dvs. i bygninger og udeanlæg - for de kommende 6 år, hvor de budgetterer med at skulle bruge yderligere 1.1 mio. kr. udover den konkrete udgift til udskiftningen af staldtaget.

Beløbene fordeler sig således over årene:

 

År

Beløb

2020

69.550 kr.

Inden for 1 år

128.000 kr.

Inden for 2 år

99.000 kr.

Inden for 3-4 år

475.000 kr.

Inden for 5-6 år

330.000 kr.

 

HRK oplyste på dialogmødet den 13. maj med Holbæk Kommune, at de er bevidste om at søge sponsorater til medfinansiering af deres investeringsplan. Sponsorarbejdet har ligge stille i en periode, men HRK forventer at genoptage sponsordialogen i den kommende tid.

Andre indtægter Holbæk Rideklub - klubaktiviteter

HRK oplyser, at deres aktuelle medlemstal er 46 medlemmer, heraf er de 23 er under 25. år. Det årlige kontingent er p.t. fastsat til 350 kr. u/ 25 år og 400 kr. for medlemmer over 25 år. Alle hestepensionærer skal være medlem af HRK.

HRK modtager et årligt medlemstilskud fra Holbæk Kommune på 220 kr. pr. medlem u/25 år.

Lokaletilskud

Ifølge folkeoplysningslovens § 25, stk. 1-6 har Holbæk Kommune pligt til at yde støtte til folkeoplysende foreninger i form af 65% af tilskudsberettigede driftsudgifter til lokaler, som foreningen lejer eller ejer. Tilskuddet beregnes i forhold til andelen af medlemmer under 25 år. Disse lokaletilskudsregler er yderligere uddybet i folkeoplysningsbekendtgørelsen, hvor § 15 stk. 4 præciserer reglerne i forhold til rideklubber.

Det fremgår af folkeoplysningsbekendtgørelsen § 15, stk. 4, at kommune har pligt til at yde lokaletilskud til rideklubbernes udgifter til rytterstuer og ridehaller. Det fremgår også af bestemmelsen, at der ikke er pligt til at yde tilskud til rideklubbens udgifter til stald. 

Folkeoplysningsreglerne er minimumslovgivning, derfor kan Holbæk Kommune beslutte at øge serviceniveauet, så længe det sker indenfor rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne. En beslutning om at hæve serviceniveauet ved at inkludere udgifter til stald vil være en principel beslutning, som vil have virkning for alle rideklubber i kommunen. Det kan potentielt indebære en væsentlig stigning i udbetalingen af lokaletilskud, idet staldudgifter forventes at udgøre en væsentlig del af lokaleudgifterne. En sådan principiel beslutning vil kræve en ny politisk sag.

I 2019 modtog HRK lokaletilskud fra Holbæk Kommune på 45.000 kr. til drift af ridehus og rytterstue.

Medlems- og pensionærstatistik

Folkeoplysende foreninger indberetter årligt sine medlemstal til Holbæk Kommune opgjort pr. 31.12. HRK har indberettet følgende medlemstal. Oplysninger om pensionærer er indberettet særskilt. Pensionærer indgår i det samlede medlemstal.

År

Medlemmer i alt

Medlemmer u/25 år

Medlemmer o/25 år

Pensionærer med opstaldede heste -

2016

76

24

52

16

2017

57

29

28

24

2018

69

41

28

21

2019

50

28

22

0*

2020

46

23

23

8**

*I 2019 fraflyttede pensionærer, fordi der var usikkerhed om foreningens fortsatte drift.

** Fra 2020 benyttes kun en staldsektion til pensionærer (16 bokse) mod tidligere to staldsektioner. Den anden staldsektion benyttes fremadrettet til gæster i forbindelse med ride- arrangementer.

Benyttelsesaftale med Holbæk Kommune for rideanlægget

HRK har en vederlagsfri benyttelsesaftale med Holbæk kommune om areal til rideanlæg, som løber frem til den 31. januar 2026. På ejendommen er der opført en bygning med stald og ridehus. HRK har det fulde driftsansvar på bygningen og udeareal.

Forpagtning af græsareal

HRK har desuden forpagtet et græsareal, som er kommunalt ejet. Græsarealet bruges ikke til folkeoplysende foreningsaktiviteter, men alene til græsning for de opstaldede heste (i forbindelse med hestepensionen). HRK betaler en årlig forpagtningsafgift på 5.650 kr. for græsarealet.

Økonomiske konsekvenser

 Holbæk Kommune yder et lån på kr. 225.000 til Holbæk Rideklub på følgende vilkår:

-          Lånet ydes over 65 måneder med udløb pr. 31/12-2025. Lånet tilbagebetales inden for  den periode, som HRK’s benyttelsesaftale med Holbæk Kommune løber.

-          Lånet forrentes med diskontoen + 2%. Renten beregnes af den til en hver tid stående restgæld.

-          Renter og afdrag forfalder til betaling én gang årligt pr. 1/12

-          Lånet afdrages forholdsvis med lige store årlige afdrag. Pr. 1/12-2020 afdrages kr. 17.310 og hvert af de følgende 5 år kr. 41.538.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 1. april 2020: Pkt. 44: Beslutning om videre dialog med Holbæk Rideklub om foreningens udvikling

Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019: Pkt. 228: Beslutning om Holbæk Rideklubs drift

Udvalget for Kultur og Fritid den 31. oktober 2018: Pkt. 111: Drøftelse af forlængelse af benyttelsesaftale med Holbæk Rideklub

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Indstilles godkendt.caseno11-62211_#5220440_v1_tilbud tagrenovering stald til kfu 1.4.20.pdf.pdf
caseno11-62211_#5269432_v1_holbæk rideklub renoveringsplan bilag politisk behandling..pdf.pdf
caseno11-62211_#5269429_v1_budget hesteopstaldning bilag politisk behanling juni 2020.pdf.pdf
caseno11-62211_#5276152_v1_forpagtet areal rideskole kort (002).pdf.pdf

Bilag

Tilbud tagrenovering stald til KFU 1.4.20.pdf
Holbæk Rideklub renoveringsplan bilag politisk behandling..pdf
Budget hesteopstaldning bilag politisk behanling juni 2020.pdf
Forpagtet areal Rideskole kort (002).pdf


170. Beslutning om frigivelse af yderligere midler til Svinninge kunstgræsbane

Beslutning om frigivelse af yderligere midler til Svinninge kunstgræsbane
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der frigives 2,5 mio. kr. af de overførte anlægsmidler til ’projektomkostninger til opstart af anlæg’ under Økonomiudvalget i budget 2019 til etablering af miljøvenlig kunstgræsbane i Svinninge
Beskrivelse af sagen

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 4 mio. kr. til opførelse af en kunstgræsbane i Svinninge. Midlerne blev frigivet til projektet af Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020.

Kommunalbestyrelsen blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at en eventuel merudgift vil blive fremlagt, efter boreprøver er foretaget og inden kontrakten med de udførende underskrives. Med denne sag beskrives den forventede anlægsøkonomi.

Type af kunstgræsbane

Kunstgræsbanen skal ligge i et område med drikkevandsinteresser. Det har derfor været nødvendigt at vælge en miljøvenlig bane, for at minimere risikoen for udvaskning af tungmetaller og DEPH (et hormonforstyrrende stof). Det er nødvendigt at banen udføres med infill som ikke forurener naturen, da der ellers ikke vil kunne gives tilladelse.

Kunstgræsbanen bliver udført som en kunstgræsbane uden infill (som fx gummigranulat). En bane uden infill kaldes en 4. generations kunstgræsbane, som via ny teknologi har en flot, slidstærk og naturtro overflade med gode spilleegenskaber.

4G-baner er dyrest at anlægge, men billigst i vedligeholdelse og drift sammenlignet med andre typer af kunstgræsbaner som f.eks. i Vipperød og Tuse. Miljømæssigt er 4G-banen den bedste løsning, da der er mindst plastmateriale, som kan forurene naturen og vandmiljøet, ligesom der ikke udledes Co2 ved transport af nyt infill-materiale. For yderligere beskrivelse af banen, herunder sammenligning med andre banetyper, henvises til sagen fra 2. april 2020.

Tidsplan

Der afholdes licitation medio juli 2020, hvorefter arbejdet sættes i gang, hvis tidsplanen skal overholdes med forventet ibrugtagning efterår 2020.

Hvis ikke projektet skal forsinkes, er det derfor afgørende, at man på nuværende tidspunkt forholder sig til finansiering af eventuelle merudgifter – frem for at arbejdet må afvente politisk behandling i august 2020.

Forventet økonomi

Erfaringerne fra den igangværende opførelse af kunstgræsbaner i Vipperød og Tuse viser allerede, at etablering kunstgræsbanerne inkl. hegn og lys mv. er dyrere end budgetteret. Dertil kommer, at boreprøverne i Svinninge betyder, at der skal tages særligt hensyn til drikkevandsinteresserne. Samlet set medfører det, at administrationen estimerer, at der er behov for en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. Estimatet er baseret på kommunens egne erfaringer med opførelse af kunstgræsbaner, samt nyanlæg af 4G-baner andre steder i landet.

Økonomiske konsekvenser

Det estimerede anlægssum for 4G-banen i Svinninge ser således ud:

Anlægsøkonomi

kr.

Hovedentreprise

6.000.000

Forundersøgelser og rådgivning

400.000

Administrationsomkostninger mv.

 542.000

Uforudsete udgifter (5 % af entreprisesum)

347.000

Samlet estimeret anlægsbudget

7.289.000

 

Det afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til anlægsbevillingen ”Svinninge Kunstgræsbane” på investeringsoversigten for 2020 under udvalget for Kultur og Fritid er frigivet.

Svinninge Fodboldklub har meddelt, at de kan bidrage med 1 mio. kr. Da der skal betales ”gavemoms” af dette beløb på 17,5% vil nettobidraget udgøre på 825.000 kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 2,5 mio.kr., så den samlede anlægsramme til projektet udgør 7.325.000 kr.

Administrationen anbefaler, at tillægsbevillingen finansieres via ubrugte og overførte midler fra 2019 vedr. ”Projektomkostninger til opstart af anlæg”. Det anbefales samtidig, at midlerne frigives, så arbejdet med kunstgræsbanen kan iværksættes umiddelbart efter gennemført licitation. Såfremt det efter licitationen i juli måned viser sig, at der ikke er behov for den fulde tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. forbliver de resterende midler under ”Projektomkostninger til opstart af anlæg”.

Der er overført 3,284 mio.kr. fra 2019 til 2020 ’’Projektomkostninger til opstart af anlæg’’.

Drift og vedligehold

Fremtidig kunstgræsbane vil blive driftet og vedligeholdt af Holbæk kommune.

En 4G kunstgræsbane skal vedligeholdes på omtrent samme niveau som en naturlig græsbane. Banen tåler til gengæld flere spiltimer i træk end en græsbane og kan bruges året rundt (bilag 2 Miljøstyrelsen vejledning om kunstgræsbaner). Der er blot andre tiltag, der skal foretages. Fx skal banen kostes over i stedet for at slå græsset, og banen kræver ingen infill (Bilag 1 BIOFOR, HORFOR – kunstgræsbaner). 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Holbæk Kommune har undersøgt, hvordan der kan etableres en miljøvenlig kunstgræsbane uden nogle former for infill. Infill er det produkt der lægges i konventionelle kunstgræstæpper for at give spillerne en mere naturtro og behagelig spilleoplevelse. Infill er typisk gummigranulat, som har tendens til at sprede sig som mikroplast udenfor banen til gene for natur og vandmiljø.

En 4. generations kunstgræsbane udmærker sig ved ikke have noget infill. Kunstgræstæppet på 4G er forbedret for at kompensere for dette og sikre en god spilleoplevelse. En 4G bane består således kun af et kunstgræstæppe og sand, og dermed mindskes risikoen for spredning af mikroplast.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020: Punkt 65: Beslutning om frigivelse af afsatte anlægsmidler til Svinninge kunstgræsbane

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Indstilles godkendt.caseno20-5812_#5267596_v1_miljøstyrelsen - vejldening om kunsgræsbaner.pdf.pdf
caseno20-5812_#5267595_v1_biofor hofor - kunstgræsbaner.pdf.pdf

Bilag

Miljøstyrelsen - Vejldening om kunsgræsbaner.pdf
BIOFOR HOFOR - kunstgræsbaner.pdf


171. Beslutning om offentlig høring af forslag til nyt regulativ for Gyrstinge Sø

Beslutning om offentlig høring af forslag til nyt regulativ for Gyrstinge Sø
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til nyt regulativ for Gyrstinge Sø sendes i 8 ugers lovbestemt høring.

Beskrivelse af sagen

Gyrstinge Sø ligger hovedsageligt i og ejes af Ringsted Kommune. Ringsted Kommune har lavet et forslag til nyt regulativ for søen, men da søen også ligger i Holbæk Kommune, skal regulativforslaget også i høring i her. Ringsted Kommune er sent i forløbet blevet opmærksom på dette.

Administrationen modtog den 24. januar 2020 henvendelse fra Ringsted Kommune om, at revision af gældende vandløbsregulativ for Gyrstinge Sø er sat i gang, og at forslag til nyt regulativ forventes sendt i 8 ugers lovbestemt offentlig høring den 5. februar 2020. Regulativer for søer indeholder primært bestemmelser om regulering af vandstand samt bestemmelser og sejlads og fiskeri. Formålet med revisionen er at tilvejebringe et nyt administrationsgrundlag, der sikrer ligebehandling og gennemsigtighed i kommunernes myndighedsudøvelse.

Administrationen har oplyst Ringsted Kommune om, at Holbæk Kommune også er vandløbsmyndighed for søen, og at et nyt regulativ derfor ikke kan vedtages uden politisk behandling i Holbæk Kommune. Administrationen har opfordret Ringsted Kommune til at udsætte den offentlige høring, så den kan foregå samtidig i kommunerne. Ringsted Kommune har ikke imødekommet denne opfordring og har gennemført høringen i perioden fra 5. februar 2020 til 1. april 2020.

Den 4. marts 2020 har Ringsted og Holbæk Kommuner holdt møde om sagen på administrativt niveau. Administrationen sendte inden mødet bemærkninger og spørgsmål til regulativforslaget. Bemærkninger og spørgsmål omhandlede overordnet følgende:

 • Spørgsmål til de retningsgivende principper for udleje af fiskeretten i søen.
 • Spørgsmål til sejlads- og fiskeret for tidligere bredejere til søen.
 • Bemærkning om konsekvensrettelse så det fremgår at begge kommuner er vandløbsmyndighed for søen.

Ringsted Kommune har den 15. april 2020 besvaret administrationens spørgsmål og bemærkninger skriftligt. Administrationen finder besvarelsen fyldestgørende og tilfredsstillende. Af besvarelsen fremgår det også, at Ringsted Kommune vil sende de indkomne høringssvar til Holbæk Kommune med henblik på eventuelle supplerende bemærkninger.

 

Sagens status og videre forløb

Med nærværende sagsfremstilling træffes beslutning om at sende regulativforslag i offentlig høring i Holbæk Kommune. Ved beslutning herom følger, efter endt høring og behandling af høringssvar, en fælles afklaring med Ringsted Kommune om høringerne giver anledning til ændring af regulativforslaget. Administrationen forventer, at et revideret regulativforslag kan behandles politisk i begge kommuner med henblik på endelig vedtagelse og ikrafttræden i efteråret 2020.

 

Baggrund for sagen

Gyrstinge Sø er beliggende i den sydlige del af Holbæk Kommune på kommunegrænsen til Ringsted Kommune. Størstedelen af søen ligger i Ringsted Kommune. 

Ringsted Kommune købte Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø med omkringliggende arealer af Hovedstadens Forsyning (HOFOR) i 2014, da HOFOR ikke længere havde behov for at indvinde overfladevand fra søen. Med erhvervelsen ønskede Ringsted Kommune at fremme de naturmæssige og rekreative værdier. Reguleringen af vandstanden i Gyrstinge Sø blev ændret i 2015 som følge af vandindvindingens ophør. Søens naturlige afløb gennem Ringsted Å blev reetableret og vandstanden blev sænket med to meter.

Siden erhvervelsen har Ringsted Kommune i 2016 vedtaget en helhedsplan for søerne. Heraf fremgår det, at Gyrstinge Sø skal være den ’stille sø’ med fokus på naturoplevelser, mens der i Haraldsted Sø skal være større fokus på de rekreative muligheder. Helhedsplanen er i 2017 fulgt op af en naturplan for Gyrstinge Sø, som danner et væsentligt grundlag for et nyt regulativ for søen.

Der gælder samme krav til indholdet af regulativer for søer og vandløb, men på grund af de naturgivne og kulturbetingede forskelle i anvendelsen, er der forskel på vægtningen af indholdet. For søer er det væsentligste indhold typisk bestemmelser om flodemål dvs. højeste tilladelige vandstand og styring heraf samt bestemmelser om fiskeri- og sejlads.

Regulativforslaget er primært en videreførelse af bestemmelserne i det eksisterende regulativ samt en tilpasning til de nuværende forhold. Ophør med vandindvinding og ændret ejerforhold har betydet en række ændringer, som er udmøntet gennem Ringsted Kommunes planlægning og rolle som vandløbs- og naturmyndighed. De væsentligste ændringer omfatter følgende:

 • Beskrivelse af at søen ikke længere reguleres med faste koter i forhold til vandstanden. Ændringen er godkendt efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven i 2015.
 • Beskrivelse af 4 beskyttede områder, omfattende vandfladen, hvor færdsel ikke er tilladt. Områderne er udlagt af hensyn til ynglende og rastende fugle og vedtaget i medfør af helhedsplanen i 2016.
 • Formulering af retningsgivende principper for udleje af fiskeretten og administration af tidligere bredejers sejlads og fiskeret. Formålet har været at skabe overblik over eksisterende tilladelser og rettigheder med henblik på ensartet og gennemsigtig administration i fremtiden.

Det gældende regulativ for Gyrstinge Sø er fra Vestsjællands Amt og vedtaget 1998. Fristen for revision af regulativet udløb den 1. januar 2009.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Vedtages regulativforslaget udmøntes de udlagte beskyttede områder, i Ringsted Kommunes helhedsplan, endegyldigt. For at sikre fred og ro for søens rastende og ynglende fugle er færdsel ikke tilladt i disse områder.

Høring

Regulativforslaget har været i 8 ugers lovbestemt offentlig høring i Ringsted Kommune i perioden fra den 5. februar 2020 til den 1. april 2020.

Lovgrundlag – link

§ 12, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om vandløb

§ 5, stk. 1, i bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt.caseno20-6082_#5190667_v1_høring af forslag til regulativ for gyrstinge sø.pdf.pdf
caseno20-6082_#5190668_v1_høring af forslag til redegørelse for gyrstinge sø.pdf.pdf
caseno20-6082_#5190669_v1_høring bilag 1. beskyttede områder, gyrstinge sø.pdf.pdf
caseno20-6082_#5190670_v1_høring bilag 2. bygværker, gyrstinge sø.pdf.pdf
caseno20-6082_#5262807_v1_kort med kommunegrænse.pdf
caseno20-6082_#5271908_v1_gyrstinge sø's placering i holbæk og ringsted.pdf
caseno20-6082_#5257260_v1_15.04.2020 svar til holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Forslag til regulativ for Gyrstinge Sø
Forslag til redegørelse for Gyrstinge Sø
Bilag 1 til regulativforslag Beskyttede områder Gyrstinge Sø
Bilag 2 til regulativforslag Bygværker Gyrstinge Sø
Kort med kommunegrænse
Gyrstinge Sø's placering i Holbæk og Ringsted
Ringsted Kommunes svar til Holbæk Kommune vedr. nyt regulativ


172. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg nr. 22 for byudvikling på Jernstøberigrunden - Sag nr. 19/38190

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg nr. 22 for byudvikling på Jernstøberigrunden - Sag nr. 19/38190
Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til Lokalplan 2.95 vedtages endeligt med de beskrevne ændringsforslag.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

6. marts 2019 godkendte Økonomiudvalget at igangsætte udarbejdelsen af nyt plangrundlag for Jernstøberigrunden med udgangspunkt i en helhedsplan udarbejdet af Årstiderne Arkitekter på vegne af Jernstøberiet P/S.

Kommuneplantillæg

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser, med undtagelse af en bestemmelse om fastsat etapedeling for udbygning af området. Kommuneplantillæg 22 vil fjerne kravet om etapedeling hvilket betyder, at hele området kan udbygges samtidig. Ved at fjerne kravet om etapevis udbygning muliggøres det, at der udarbejdes én samlet lokalplan med udgangspunkt i helhedsplanen. Den samlede planlægning vil give en bedre mulighed for at lave en helhedsløsning, hvor udvikling og byggemodning kan tilpasse sig markedet, så der kan opføres den type boliger, der er efterspørgsel på.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen har til formål at omdanne den tidligere jernstøberigrund fra industri til by.

Gennem en varieret bebyggelsesplan med en høj tæthed, udnyttes den optimale beliggenhed i forhold til bymidten og stationen. Ny boligbebyggelse disponeres som følgende: 

-                      Rækkehuse i to etager mod øst, der skaber en sammenhængende kant mod Skyttensvej, tilpasset den eksisterende skala og struktur på villavejen.

-                      Punkthuse i 6 - 8 etager centralt i bebyggelsen, i sammenhæng med de nordforliggende eksisterende etagepunkthuse og den eksisterende grønne flade.

-                      Ny bebyggelse i 2-3 etager indplaceres mod eksisterende karrébebyggelse nordvest for grunden

-                      Ny bebyggelseskant i op til 4 etager mod Lundemarksvej, hvor den eksisterende grønne kant fastholdes i form af eksisterende træbeplantning.

Trafik

Adgang til området gives fra Lundemarksvej og fra Skyttensvej. Den eksisterende trafikbelastning på Lundemarksvej er stor, specielt om morgenen, med trafik til uddannelsesinstitutioner og almindelig morgentrafik. Der er derfor udarbejdet en trafikanalyse, der belyser projektets indpasning og indvirkning på de trafikale forhold. Rapporten konkluderer, at det eksisterende vejnet godt kan klare den øgede kapacitet.

Høringssvar

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 4 høringssvar. Grundet Covid – 19 har der ikke været afholdt borgermøde. I de tre første høringssvar foreslås mindre ændringer som i dialog med udvikler er blevet imødekommet.

 • Høringssvar 1 fra politiet har givet anledning til at tilrette kørekurver samt tilføje to vendepladser i hver ende af den sydlige parkeringsplads på kortbilag 5.
 • Høringssvar 2 fra genbo på Skyttensvej har givet anledning til at definere området ud mod Skyttensvej som et grønt område på det bindende kortbilag 5.
   
 • Høringssvar 3 fra nabo har givet anledning til at sikre vejadgang til garage for matr. 9aø ved at tilføje et opmærksomhedspunkt til de servitutter der omhandler denne vejret.
   
 • Høringssvar 4 fra genbo til de nye rækkehuse i delområde C, henviser til skyggediagrammer for juni måned klokken 18 og foreslår, at de to punkthuse nærmest Skyttensvej reduceres med to etager hver. Administrationen vurderer, at selv om man reducerer det nordligste punkthus ned til 4 etager, vil punkthusets skygge alligevel ramme byggefeltet i delområde C i juni klokken 18. De nye rækkehuse i delområde C vil blive opført og solgt under den forudsætning, at der er skyggepåvirkning fra de nye punkthuse. Det er korrekt, at der vil komme mere skygge i haverne i juni klokken 18 på Skyttensvej 22, 20, 21, 19, 15, og 13, men denne skyggepåvirkning kommer hovedsageligt fra de nye rækkehuse i to etager i delområde C samt fra den østligste længebygning i fire etager i delområde D. Administrationen vurderer, at denne skyggepåvirkning ikke er mere end hvad man kan forvente i den tætte by. Kommuneplanen tillader 8 etager og de omtalte punkthuse er tidligere i processen blevet reduceret ned til hhv. 6 og 7 etager.

 

Høringssvar 4 sætter spørgsmålstegn ved trafikanalysens konklusioner med henvisning til en kaotisk morgentrafiksituation i området. Da analysen konkluderer, at det eksisterende vejnet godt kan klare den øgende kapacitet, vurderes det, i dialog med vejmyndigheden, at udfordringer omkring afvikling af trafiksituationen ligger udenfor denne planlægning.

Øvrige tilføjelser

Bygherre ønsker at tilføje teglspån og naturskifer som muligt facademateriale i delområde A, hvilket er imødekommet.

Bygherre ønsker at samle de to byggefelter mellem delområde D og E hvilket er imødekommet. Stiforbindelsen ind i området fastholdes og kan f.eks. etableres som en port.

Økonomiske konsekvenser

Det er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

 

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring fra 5. marts til 30 april 2020. Indkomne høringssvar og administrationens behandling heraf samt indstilling, kan ses i vedlagte bilag til sagen.
 

 

Lovgrundlag – link

Lov om planlægning

Sagshistorik, henvisninger

 Igangsættelse af planer ØKU den 6. marts 2019

Planforslag godkendt KB 26. februar 2020

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt.caseno19-38190_#5271628_v1_bilag_2_kommuneplantillæg_22.pdf.pdf
caseno19-38190_#5271644_v1_bilag_4_høringssvar_samlet.pdf.pdf
caseno19-38190_#5271796_v1_bilag_1_lokalplan_295_lo.pdf.pdf
caseno19-38190_#5271787_v1_bilag_3_hvidbog_ny.pdf.pdf

Bilag

bilag_2_kommuneplantillæg_22.pdf
bilag_4_høringssvar_samlet.pdf
bilag_1_lokalplan_295_lo.pdf
Bilag_3_hvidbog_ny.pdf


173. Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan nr. 90's anvendelsesbestemmelse - Industriområdet Rørvangsvej

Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan nr. 90's anvendelsesbestemmelse - Industriområdet Rørvangsvej
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles midlertidig dispensation på 3 år fra lokalplan nr. 90 til at anvendelsen som kræmmerhal kan fortsætte på ejendommen.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kræmmerhal søger om dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i den gældende lokalplan for at de fortsat kan drive kræmmerhal i en eksisterende lagerhal på ejendommen.

Lokalplanen for området bestemmer at området kun må anvendes til erhverv som industri- og lager, samt værksted- og håndværksvirksomhed, og at der ikke må foregå detailhandel i området. Det kræver en dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse at drive kræmmerhal på ejendommen.

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation og lovliggørelse af anvendelsen. Ansøger har redegjort for, at da kræmmerhallen kun har yderst begrænset åbningstid (weekender fra 10-16) indebærer anvendelsen ikke væsentlig detailhandelsaktivitet som konkurrerer med bymidten eller giver væsentlige påvirkninger eller trafikale gener for området.

Det er administrationens vurdering at anvendelse som kræmmerhal ikke indebærer væsentlige påvirkninger på den eksisterende detailhandelsstruktur, herunder udvalgsvarer i bymidten, eller gener til området. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledning om detailhandel, at markeder med tilbagevendende kortvarige åbningstider, eller hvor benyttelsen ikke sker regelmæssigt hen over året med faste, daglige åbningstider, ikke er omfattet af planlovens detailhandelsregler.

Fordi der er tale om lokalplanens anvendelsesbestemmelser, kan der jf. planloven ikke meddeles permanent dispensation til udøvelse af kræmmerhal, fordi det strider mod lokalplanens principper. 

Planloven giver mulighed for at meddele midlertidig dispensation, på op til 3 år, for lokalplanens anvendelses bestemmelser.

I forbindelse med en eventuel dispensation, bør det overvejes om nye muligheder i form af kræmmermarkeder, engroshandel, e-handel og showrooms i eksisterende kommuneplanlagte erhvervsområder vil medføre, at der på sigt ikke vil være tilstrækkelige erhvervsarealer til de mere traditionelle erhvervsanvendelser, som eksempelvis industri, værksted mv.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogle klima- og miljømæssige konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogle klima- og miljømæssige konsekvenser.

Høring

Sagen har været sendt i naboorientering fra d. 26-03-2020 til d. 20-04-2020 til hele lokalplanområdet. Der er ikke indkommet indsigelser til det ansøgte

Lovgrundlag – link

https://dokument.plandata.dk/20_1080488_APPROVED_1208435189762.pdf

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/287

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt.

174. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for et Bofællesskab v. Udbyvej i Udby Syd, Holbæk

Beslutning om igangsætning af ny planlægning for et Bofællesskab v. Udbyvej i Udby Syd, Holbæk
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Planlægning for et bofællesskab v. Udbyvej i Udby Syd prioriteres igangsat 3. kvartal 2020 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har solgt et område på ca. 6 ha i Udby Syd, Holbæk med henblik på, at der efterfølgende kunne etableres et bofællesskab. Holbæk Kommune har nu modtaget en ansøgning fra grundejer om igangsætning af ny planlægning for et bofællesskab i Udby Syd.

Nuværende anvendelse og plangrundlag
Området udgør ca. 6 ha, og anvendes i dag til landbrugsjord. Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 5.01, der udlægger området til erhvervsformål. Den gældende kommuneplanramme 5. B05, foreskriver en anvendelse til boligformål i byzone, herunder åben/lav boligbebyggelse.

Fremtidig anvendelse og plangrundlag (se bilag 1, lokalplanafgrænsning og zoneinddeling)
Området omfatter en del af matr. nr. 35a, Udby By. Der udarbejdes en ny lokalplan, der udlægger området til boligformål. Der udarbejdes desuden en ny kommuneplanramme, som foreskriver en anvendelse til boligformål i delvis byzone og delvis landzone, herunder åben/lav boliger og tæt/lav boliger.

Projektindhold (se bilag 2, vejledende skitse)
Ansøger/grundejer ønsker at etablere en CO2 -neutral bydel med følgende indhold:

 • Bæredygtigt bofællesskab med 28 boliger i form af tæt/lav og åben/ lav boliger af forskellige former, såsom en-families huse og tiny houses, og omkring 84 tilflyttere på tværs af generationer
 • Biologisk mangfoldighed og naturpleje (se bilag 3, notat om øget biodiversitet)
 • Bæredygtigt erhverv, herunder kreative værksteder og nyttehuse

Ansøger/grundejer ønsker, at bofællesskabet skal bygges op om et stærkt fællesskab, der organiseres ud fra andelstankens principper med medlemmer og bestyrelse som den øverste, lokale myndighed. Ambitionen er at skabe en selvforsynende bydel, hvor omkostningerne til at bygge holdes lavt og med minimum kollektiv gæld. Samtidig ønsker ansøger at opføre et fælleshus i form af et domen til eks. fællesspisning, yoga hold, workshops o.lign. samt et shelter på engarealet mod vest.

Projektet bygger på bæredygtige principper som selvforsyning med grøntsager, frugt og kød, og på opsamling af regnvand til toiletskyl, vaskemaskiner og vanding. Der bygges i bæredygtige materialer, og brugen af beton og asfalt begrænses. Området vil i videst muligt omfang forsynes med jord- og solenergi.

Indhold i den nye planlægning
Ansøgers projektønsker vurderes at indebære en ændret anvendelse, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg.

Der skal således udarbejdes en lokalplan, der muliggør en anvendelse til boligformål, et mindre husdyrhold og dyrkning af afgrøder samt mindre kreative erhverv. Planlægningen vil desuden indebære trafikale forhold samt et fælles parkeringsareal, der forsyner området.

Planlægningen vil fastsætte rammer for en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, maksimalt to etager samt en maksimal bebyggelsesprocent på 30, svarende til eksisterende rammebestemmer.

Den ønskede planlægning vurderes ikke at indebære væsentlige påvirkninger af naboer i forhold til sol-, skygge og lugtpåvirkninger eller indbliksgener.

Planproces
Administrationen anbefaler, at denne laves som en selvstændig lokalplan, med parallel proces til den bevarende boliglokalplan for Udby.

Det vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 3. kvartal 2020.

Fremtidig trafikal planlægning
Administrationen vurderer, at der ikke er behov for omlægning af Udby Kirkevej på nuværende tidspunkt. Der er reserveret jord til en fremtidig omlægning af Udby Kirkevej med en forlængelse af Ridebanevej ned til Udbyvej, såfremt der opstår et behov. Arealet, som er udlagt til vej, er fortsat kommunalt ejet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Planlægningen vurderes ikke at indebære væsentlige ændringer i det bestående miljø, da de nuværende aktiviteter i omfang og benyttelsesgrad vurderes at være sammenlignelige med de fremadrettede projektønsker. Herunder at området fortsat vil være tilgængeligt for offentligheden og kunne anvendes som et rekreativt naturområde.

Høring

Udarbejdelse af kommuneplantillægget vurderes at indebære krav om fordebat efter Planlovens § 23c, og det tilstræbes, at fordebat og borgermøde i forbindelse med den offentlige høringsperiode koordineres med den igangværende bevarende boliglokalplan for Udby.

Lovgrundlag – link

Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt.caseno19-30296_#5258022_v1_bilag 1_lokalplanafgrænsning.jpg.jpg
caseno19-30296_#5258024_v1_bilag 2_vejledende skitse.jpg.jpg
caseno19-30296_#5258026_v1_bilag 3_notat_plan for øget biodiversitet.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_Lokalplanafgrænsning.jpg
Bilag 2_Vejledende skitse.jpg
Bilag 3_Notat_Plan for øget biodiversitet.pdf


175. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for islamisk kulturcenter på ejendommen Mellemvang 5, Holbæk

Beslutning om igangsætning af ny planlægning for islamisk kulturcenter på ejendommen Mellemvang 5, Holbæk
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. planlægning for ændret anvendelse af ejendommen Mellemvang 5 fra erhvervsformål til islamisk kulturcenter prioriteres igangsat 4. kvartal 2020 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for ejendommen beliggende Mellemvang 5 i Holbæk.

Nuværende anvendelse og plangrundlag
Ejendommen anvendes i dag til Bowlingcenter med supplerende funktioner, herunder bowlingbaner, squashbaner, festlokaler, restaurant, bar m.v.
Arealet er ikke omfattet af eksisterende lokalplan. Den nugældende kommuneplanramme, 3.E02, foreskriver en anvendelse til erhvervsformål i miljøklasse 2-4, samt mulighed for butikker til særligt pladskrævende varer, fitnesscentre, legeland og serviceerhverv.


Projektindhold
Ansøger ønsker at ombygge de eksisterende bygninger, og etablere et område til en kulturel institution for foreningen Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter for Børn og Unge. Herved flyttes deres allerede eksisterende aktiviteter fra Smithsvej på grund af pladsmangel. 

Ansøger ønsker at benytte området til foreningens aktiviteter med et større kulturcenter, der samler flere funktioner under samme tag. Centret vil rumme mulighed for alsidige religiøse, kulturelle aktiviteter. Endvidere skal det fungere som samlingssted for især borgere med tyrkisk baggrund i byen, men derudover også være åbent for borgere med anden nationalitet og baggrund.


Indhold i den nye planlægning
Ansøgers projektønsker vurderes at indebære en ændret anvendelse, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg.
Der skal således udarbejdes en lokalplan, der muliggør en anvendelse til centerformål, herunder kulturhus, undervisningsrum, bederum, kapel, café og opholdsområde, udstillingslokaler og udendørs legeplads. Planlægningen skal endvidere muliggøre ombygning af de eksisterende bygninger.

Der forefindes en eksisterende bolig i ejendommen, og ansøger ønsker, at der i planlægningen også fremadrettet planlægges for en bolig på ejendommen. Dette indstilles ikke indarbejdet i planlægningen. Den planlægningsmæssige begrundelse er at minimere potentielle miljøkonflikter mellem erhvervsanvendelse og boliganvendelse fremadrettet. Eksisterende lovlig anvendelse af godkendt bolig på 1 sal i bygningen vil kunne fortsætte upåagtet heraf.


Ansøger ønsker med bygningens ombygning, at den signalerer det nye anvendelsesmæssige indhold, herunder isætning af større vinduespartier og etablering af en kuppel I bilag til ansøgningen er vedlagt referenceeksempler på facadeændringer.

Planlægningen vil fastsætte rammer for en maksimal bygningshøjde på 10 m, samt en maksimal bebyggelsesprocent på 55, svarende til eksisterende rammebestemmer omkring bygningshøjder og en mindre forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 50 til 55.

Planlægningen vurderes ikke at indebære væsentlige ændringer i det bestående miljø, for så vidt angår trafikale forhold og parkering, da de nuværende aktiviteter i omfang og benyttelsesgrad vurderes at være sammenlignelige med de fremadrettede projektønsker. Da projektet endvidere indrettes inden for eksisterende bygningsrammer, med mindre ombygninger heraf, vurderes ikke at være væsentlige afledte ændringer ved påvirkninger af naboer, herunder sol- og skyggepåvirkninger eller indbliksgener.
De beskrevne aktiviteter indebærer en flytning fra nuværende placering centralt i byen på Smithsvej, til en ny placering, der imidlertid fortsat er centralt beliggende, med nem adgang via eksisterende infrastruktur og kollektiv trafik.

Planproces
Udarbejdelse af kommuneplantillægget vurderes at indebære krav om fordebat efter Planlovens § 23c, og det vurderes endvidere, at der bør afholdes borgermøde i den offentlige høringsperiode.
Planerne skal behandles politisk, og delegeres ikke til administrativ behandling alene.

Endelig vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 4. kvartal 2020.

Økonomiske konsekvenser

Projektet vurderes ikke at indebære afledte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projekter har ikke nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Udarbejdelse af kommuneplantillægget vurderes at indebære krav om fordebat efter Planlovens § 23c, og det vurderes endvidere, at der bør afholdes borgermøde i den offentlige høringsperiode.

Lovgrundlag – link

Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles ikke godkendt.

Imod indstillingen stemte 3 (A, O og I).

For indstillingen stemte 1 (Ø).

V undlod at stemme.

 caseno20-13062_#5268048_v1_bilag til ansøgning om ny lokalplan for mellemvang 5, holbæk.pdf.pdf

Bilag

Bilag til ansøgning om ny lokalplan for Mellemvang 5, Holbæk.pdf


176. Beslutning om valg af metode til vurdering af behov for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder

Beslutning om valg af metode til vurdering af behov for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. metoden, der er beskrevet i bilag 1, benyttes ved vurdering af behov for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder i Holbæk Kommune
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag beslutte, hvilken metode Holbæk Kommune skal benytte ved sin risikovurdering af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’er), der er udlagt i kommunen.

Et flertal i Folketinget indgik i januar 2019 en aftale, som har til formål at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider omkring vandværksboringer i de såkaldte BNBO’er. Aftalen er efterfølgende udmøntet i konkret lovgivning, som trådte i kraft den 1. januar 2020.

Den nye lovgivning forpligtiger kommunerne på at udføre en konkret risikovurdering af de BNBO’er, der er udlagt i den enkelte kommune. Risikovurderingen skal danne baggrund for den enkelte kommunes beslutning om, hvilke BNBO’er der skal friholdes for erhvervsmæssig brug af pesticider.

Administrationen har sammen med de øvrige kommuner i Region Sjælland udviklet en metode, som kan benyttes ved risikovurderingen. Metoden er nærmere beskrevet i bilag 1, og administrationen indstiller, at den benyttes ved Holbæk Kommunes risikovurdering af BNBO’erne i kommunen.

Fakta om BNBO

Staten har udpeget i alt 124 BNBO'er i Holbæk Kommune, hvoraf 115 ha er arealer med landbrugsdrift. Arealerne tilhører 140 forskellige ejendomme, som derved bliver berørt af den nye lovgivning.

Indenfor et BNBO vil der være kort transporttid for grundvandet hen til boringen, og det er inden for det areal, de nye regler skal gennemføres.

For de boringer, vandværkerne fortsat forventer vil være i drift om 3-5 år, skal kommunen gennemgå hvert enkelt BNBO-areal og på den baggrund vurdere om risikoen for forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider skal fjernes. Administrationen er derfor gået i gang med at afklare vandværkernes fremtidsplaner.

Reglerne gælder kun erhvervsmæssig brug af pesticider og ikke haveejeres brug af pesticider.  Erhvervsmæssig brug af pesticider udgøres primært af brugen i konventionel jordbrugsdrift (landbrug, skovbrug, gartneri, frugtavl, planteskoler, juletræsproduktion mv.) Andre former for erhvervsmæssig brug – f.eks. i forbindelse med golfklubber og hoteller - vil dog også være omfattet.

Beskrivelse af den valgte risikovurderingsmetode

Den indstillede metode for risikovurdering afspejler en miljømæssig forsigtig tilgang, og bygger på, at alle eksisterende vandværksboringer beskyttes, hvis erhvervsmæssig brug af pesticider vurderes at kunne udgøre en risiko. De eneste boringer som metoden lægger op til ikke skal beskyttes, er boringer, der af vandværket planlægges nedlagt indenfor 3-5 år.

Hvis den indstillede metode besluttes, vil alle vandforsyninger, store som små, som udgangspunkt blive vurderet væsentlige. Kun i særlige geologiske situationer kan den valgte metode resultere i, at der ikke vil være behov for en beskyttelse. Det kan fx være områder, hvor vandstrømningen er rettet nedefra og op imod jordoverfladen, og der derved ikke kan nedsive pesticider.

Frivillige aftaler eller påbud?

For de BNBO-arealer, hvor der på baggrund af risikovurderingen vurderes at være behov for at friholde arealet for erhvervsmæssig brug af pesticider, er næste skridt, at der skal indgås aftaler med de enkelte lodsejere om at ophøre hermed.

Reglerne tilsiger, at der som udgangspunkt skal indgås frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere. I hvilken udstrækning kommunen skal bistå, er ikke nærmere fastsat. Dog er kommunen i sidste ende ansvarlig for, at den indsats, som kommunen finder nødvendig, gennemføres. Kommunen har endvidere mulighed for at påbyde parterne at indgå en aftale, hvis de ikke selv kan komme til enighed.

Tidsplan og kommende politiske beslutninger

Risikovurderingen følges af en dialog med interessenterne, når risikovurderingen foreligger, forventeligt i august måned. Formålet er at skabe en fælles forståelse for risikovurderingens resultater, samt for det videre arbejde.

Kommunalbestyrelsen vil efter sommerferien blive forelagt en sag til beslutning, hvormed kommunalbestyrelsen skal tage stilling til:

 • tidsplanen for kommunens arbejde med BNBO-opgaven, herunder rækkefølgen for indsatsen (hvilke BNBO’er skal prioriteres først),
 • rollefordelingen mellem kommunen og vandværkerne (i hvilken udstrækning skal kommunen bistå vandværkerne i arbejde med at indgå frivillige aftaler, og hvordan),
 • om kommunen principielt er sindet at meddele påbud, såfremt der ikke kan opnås enighed om pesticidfri drift ad frivillighedens vej samt
 • i hvilken udstrækning administrationen af BNBO-arbejdet skal delegeres til administrationen.

Tidsfrist

Kommunerne har fået en frist til udgangen af 2022 til at løse opgaven. Af den statslige aftale fremgår det, at aftaleparterne er enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO, hvis kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen af BNBO inden udgangen af 2022.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen påtænker at udbyde risikovurderingsopgaven til en ekstern konsulent. Udgifterne hertil forventes at udgøre ca. 0,3 mio. kr., som afholdes indenfor budgettet for Miljø og Planer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opgaven er lovbestemt og vedtaget for at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider omkring vandværksboringer. Den forventede miljømæssige konsekvens er øget grundvandsbeskyttelse og dermed større sikkerhed for en bæredygtig leverance af rent drikkevand.

Etablering af arealer uden brug af pesticider forventes at kunne bidrage til øget biodiversitet helt lokalt omkring boringerne.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning

Miljøstyrelsens vejledning nr. 36 af juli 2019 om vurdering af indsetser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Miljøbeskyttelseslovens §24 og §64

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt, idet dialogen efterfølgende tages med FORS, landbrugsforeninger, vandværker og miljøforeninger.

 caseno20-10545_#5275710_v1_appendix 1.pdf

Bilag

Appendix 1


177. Beslutning om etablering af spejlbassin ved Brostræde og Østre Havnevej, iht. Helhedsplanen for Holbæk Havn

Beslutning om etablering af spejlbassin ved Brostræde og Østre Havnevej, iht. Helhedsplanen for Holbæk Havn
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. under Udvalget for Klima og Miljø til etablering af et spejlbassin, placering B, jf. kortbilag, som finansieres af lånedispensation grundet covid-19, fra pulje til lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. april 2020 at fremrykke anlægsinvesteringer på bl.a. havneområdet, idet anlægsloftet i 2020 er suspenderet af regeringen som følge af covid-19.
Projektet i denne sagsfremstilling kan supplere de øvrige projekter på havnen, og er et skridt på vejen i realiseringen af ’Helhedsplanen for Holbæk Havn’.

Spejlbassiner

Der er i ’Helhedsplanen for Holbæk Havn’, som prioritet 10, skitseret to spejlbassiner fra Havnepromenaden til Havnevej – et langs Brostræde, et langs Østre Havnevej, begge gennemskåret af Isefjords Allé. Se kortbilag.

Begrebet spejlbassin dækker i dette tilfælde over en vandtæt konstruktion med stillestående vand på typisk maksimalt 0,5 meters dybde.

Af helhedsplanen fremgår det, at realiseringen af spejlbassinerne er fremsat som et ønske af beboerforeningerne i havneområdet gennem en årrække, samt at anlægget anbefales prioriteret, når der kan tilvejebringes finansiering.

En del kan nu finansieres og realiseres her i 2020, grundet lånedispensationer i forbindelse med covid-19. Kravet for finansieringen betyder at der kun kan finansieres projekter som færdiggøres i 2020.

I bilag 1 ses udsnit af lokalplan 1.46, hvor det fremgår: ”Øst for Brostræde og vest for Østre Havnevej reserveres arealer til kanaler/spejlbassiner”.

Oprindeligt har der lokalt været et ønske om deciderede kanaler.

Kommunen er ikke forpligtet til at etablere hverken kanaler eller spejlbassiner, jf. udsnit af lokalplan 1.22, hvor der fremgår at fremtidige lokalplaner skal: ”sikre arealudlæg til en kanal og kanalgader med en beliggenhed i forlængelsen af Brogade og evt. yderligere anlæg for kanaler og/eller spejldamme. Se bilag 4.

 

Kanaler er meget dyrere at etablere, der skal etableres en rigtig spuns. En kanal vil være meget dybere og det betyder at mere jord skal fjernes, området er stærkt forurenet hvilket igen betyder betragtelige meromkostninger.

Fordelen ved kanaler er selvfølgelig sammenhængen med selve havnen og en endnu større maritim sammenhæng imellem havnen og tilstødende arealer.

Drift

Spejlbassiner vil medføre en del driftsudgifter. Det vil primært være til rengøring, da erfaringen er, at de fungerer som ”affaldsmagneter”, desuden vil der opstå algevækst som skal fjernes.

Administrationen har taget udgangspunkt i at bassindelen skal oprenses 1 gang hver 14. dag. Denne udgift vil andrage 25.000 kr. pr. år.

Derudover vil man 1 gang årligt rengøre bassindelen for algevækst, hvilket ligeledes vil andrage 25.000 kr. pr. år.

Det vil sige at de samlede driftsudgifter vil andrage 50.000 kr. årligt.

Det betyder at finansiering af driftsmidlerne skal indgå i arbejdet med budget 2021-2024

Det anbefales at der tildeles ekstra midler til driften og at der ikke blot omdisponeres allerede tildelte midler.

 

Nuværende situation og mulighed for gennemførelse

Arealerne hvor spejlbassinerne skal etableres er for nuværende udlejet til byggeplads for de byggerier der pågår på havnen netop nu.

De bliver først ledige efter 1 kvartal i 2021.

Dette forhold samt de særlige betingelser ved finansieringsmuligheden medfører at indstillingen kun omhandler bassin ”B”.

Resten af bassinerne ”A”, ”C” og ”D”, vil først kunne udføres fra andet kvartal 2021 og er ikke en del af denne indstilling.

Udgiften til hver bassindel er anslået til at andrage 1,3 mio. at gennemføre, men da størstedelen af projekteringen vil ligge i år, såfremt bassin ”B” skal gennemføres, vil omkostningerne være 0,2 mio. kr. større, deraf anlægsbevillingen på 1,5 mio. kr.

Af de 1,5 mio. vil 0,2-0,3 mio. være til projektering.

Det vurderes at de resterende spejlbassiner kan drage nytte af projektet til dette ene spejlbassin, derfor vil størstedelen af den samlede projektering finansieres af dette ene bassin (bassin ”B”).

Se endvidere bilag med tidsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Estimerede anlægsudgifter

Den samlede etablering af alle spejlbassiner vil beløbe sig til 5,2 mio. kr.

Ved godkendelse af indstillingen, vil udgiften til det aktuelle anlæg af et spejlbassin andrage 1,5 mio. kr.

Der tages forbehold for udgifterne til håndteringen af den forurenede jord, der forefindes i området.

Administrationen anbefaler, at beløbet finansieres gennem låneoptag, som følge af covid-19, udgifterne lånefinansieres fra pulje til lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.

Estimerede driftsudgifter

Etablering af et spejlbassin vil give afledte driftsomkostninger, som anslås at andrage 50.000 kr. årligt. 

Udgiften til drift vil indgå i arbejdet med budget 2021-2024.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Oprensningen af den kraftigt forurenede jord på området, vil have en positiv konsekvens for miljøet.

Samtidig vil ethvert byggeprojekt have klimamæssige konsekvenser afledt af udledninger fra fremskaffelse af råvarer, produktion og transport af byggematerialer samt bortskaffelse af byggeaffald.

Høring

Administrationen har været i dialog med de igangværende tilstødende byggerier, vedr. den nuværende brug af arealerne hvor spejlbassin A, C og D er tiltænkt:

Aktiviteter i form af råhus og selve murerarbejdet på Øst og Vestbryggen pågår frem til oktober/november 2020, hvorfor bygherren har brug for begge de lejede områder indtil ca. marts-april 2021. Derfor vurderer administrationen, at de resterende bassiner (A,C,D)tidligst kan etableres efter 1. kvartal i 2021.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt, idet driften drøftes med beboere og andre parter på havnen.

For stemte 3 (A, V, O og I)

Imod stemte 1 (Ø) idet det ønskes, at prioriteringen i havneplanen følges.

 caseno20-16500_#5265187_v1_lokalplan 1.46 side 8.pdf.pdf
caseno20-16500_#5265186_v1_kortbilag.pdf.pdf
caseno20-16500_#5270749_v1_tidsplan spejlbassin.pdf.pdf
caseno20-16500_#5271881_v1_lokalplan 1.22 side 35.pdf.pdf

Bilag

lokalplan 1.46 side 8.pdf
kortbilag.pdf
Tidsplan spejlbassin.pdf
lokalplan 1.22 side 35.pdf


178. Beslutning om indsatser for at blive Klimakommune Plus

Beslutning om indsatser for at blive Klimakommune Plus
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. alle tre beskrevne indsatsområder udvælges til at danne grundlag for en ansøgning om at kvalificere Holbæk Kommune som Klimakommune Plus
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Holbæk Kommune fokuserer på de to indsatser ”Klimatilpasning” samt ”Økologisk arealdrift og økologisk bespisning” i en ansøgning om at blive Klimakommune Plus
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen tilkendegav i budgetaftalen for budget 2020, at Holbæk Kommune efter flere år som Klimakommune skal tage skridtet videre, og arbejde for at få status som Klimakommune Plus. Ønsket om at blive Klimakommune plus kan fungere som driver for, at vi sætter endnu mere skub i den grønne omstilling i kommunen.

Udvalget for Klima og Miljø drøftede på deres møde i marts, hvilke to indsatser, der skulle prioriteres og fremlægges til beslutning for Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har dog også mulighed for at vælge alle tre. Et fravalg af en af indsatserne betyder ikke, at denne opgave ikke vil blive løftet fremover, men blot, at den ikke vil indgå i en ansøgning om Klimakommune plus-status.

På mødet i marts ønskede KMU at fokusere på tre mulige indsatsområder, der kunne fokuseres på med henblik på at blive Klimakommune Plus:

 1. Klimatilpasning
 2. Økologisk arealdrift og økologisk bespisning
 3. Bæredygtige indkøb

Som også beskrevet i sagen til KMU i marts, er det vigtigste for de indsatser, der danner grundlag for ansøgningen om at blive Klimakommune Plus, at de har en beviselig klimaeffekt.

Nedenfor er de tre spor beskrevet nærmere med henblik på en udvælgelse af dem, administrationen skal arbejde videre med.

Klimatilpasning

Med klimatilpasning i klimakommune plus-forstand forstås:

 • klimatilpasnings-løsninger i byer som f.eks. grønne områder med regnvands-nedsivningsarealer og bassiner, vejbede, grønne tage og vægge.
 • Klimatilpasning i det åbne land: f.eks. vådområder og skovrejsning.

Dette skyldes, at denne type klimatilpasning i de fleste tilfælde vil være medvirkende til at binde CO2 og samtidig skaber grobund for øget biodiversitet.

Klimatilpasning i form af hård kystsikring som betondiger eller lign. kan ikke komme i betragtning til at kvalificere til at blive Klimakommune Plus, da det ikke har en positiv klimaeffekt.

 • Allerede iværksatte initiativer
  • Der anvendes allerede værktøjer i hele planlægningsprocessen fra den første dialog med udvikler, til den politiske prioritering, til udarbejdelse af miljøscreening og lokalplanforslag. Bæredygtighedsværktøjet er vedlagt som bilag 1.
 • Kommende initiativer
  • Der vil som også beskrevet i sag om bæredygtigt byggeri på KMU i september 2019 i tillæg til ovennævnte værktøj blive udarbejdet et katalog, som giver en oversigt over mulige bæredygtige tiltag i lokalplaner. Kataloget vil gennem en politisk vedtagelse skabe klarhed over, hvilke bæredygtige tiltag Holbæk Kommune prioriterer og derigennem, hvad udviklere og borgere kan forvente, at vi vil stille som krav i lokalplanlægningen.
  • Kommunen vil også selv kunne prioritere at omlægge egne arealer eller opkøbe arealer af helt særlige naturmæssige eller rekreative hensyn.
  • Ovenstående katalog og arealprioritering vil i samspil med en konsekvent anvendelse af bæredygtighedsværktøjet strukturere kravene til klimatilpasning.  
  • En beslutning om at vælge dette parameter kan sætte skub i en proces, der kan løfte det klima- og miljømæssige fokus i arbejdet med den fysiske planlægning af kommunen, hvilket længe har været et ønske både politisk og administrativt.

DN’s baggrundsnotat om klimatilpasning findes som bilag 2 til sagen.

Økologisk arealdrift og økologisk bespisning

Indsatsen her omhandler økologisk arealdrift af egen og bortforpagtede arealer og indsats over for andre aktører i kommunen og/eller økologisk bespisning i kommunens egen virksomhed.

At kvalificere til Klimakommune Plus-status på dette parameter, betyder altså ikke, at kommunen skal dokumentere beviselig klimaeffekt inden for hele spektret. Men den eller de indsatser, der prioriteres, skal have dokumenterbar effekt.

Økologisk arealdrift

 • Allerede iværksatte initiativer
  • På Kommunalbestyrelsens møde i maj blev det godkendt at arbejde for skovrejsning på kommunale arealer i samarbejde med Growing Trees Foundation. Naturskove kan sidestilles med økologisk drift, og ville kunne indgå i den samlede opgørelse over omlagte arealer.

 

 • Kommende initiativer
  • Kommunen har allerede indført pesticidfri drift af egne arealer og indført krav om pesticidfri drift af kommunens forpagtede arealer. En overgang til økologisk drift kan dermed være en naturlig forlængelse af denne beslutning, og idet arealerne allerede i en periode har været driftet pesticidfrit, vil indfasningsperioden være kortere end hvis man skulle omlægge fra konventionel drift.
  • På kommunens forpagtede arealer vil driftens karakter dog være bundet i en periode af de eksisterende kontrakter, der typisk har en løbetid på fem år. Her vil en indfasning således tage længere tid. Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at arbejde videre i denne retning, lægges en særskilt sag op til beslutning om effektueringen.
  • Som også forelægges KMU på juni-mødet, har administrationen desuden været i dialog med Økologisk Landsforening om at tilbyde lokale landmænd et gratis omlægningstjek. Dette kan skubbe på en konvertering af kommunens private jorder til økologisk drift med positiv konsekvens for klima og biodiversitet.

Økologisk bespisning

 • Allerede iværksatte initiativer
  • Afledt af budgetaftalen for 2020 er arbejdet for en mere bæredygtig praksis for fødevareindkøb og -produktion i kommunens institutioner sat i gang. Mange institutioners køkkener er allerede godt på vej, og flere har det økologiske bronzemærke. En tværfaglig arbejdsgruppe er i gang med at forberede yderligere uddannelse og vidensdeling af det personale, der dels indkøber, dels tilbereder mad i kommunens institutioner. Arbejdet har dog været forsinket, fordi det omfatter en samling af de pågældende medarbejdere til en workshop, og det har grundet corona ikke været muligt. Foreløbig er workshoppen programsat til ultimo august.
 • Kommende initiativer
  • Kommunens kantineordning på hhv. Kanalstræde og Jernbanevej er lige nu ikke økologisk i en tilstrækkelig grad til at opnå økologisk mærkning, men administrationen vil gå i dialog med Cheval Blanc, der står for kantinedriften om mulighederne.

DN’s baggrundsnotat om økologi findes som bilag 4 til sagen.

 

Bæredygtige indkøb

Denne indsats sætter fokus på produktion og forbrugs klima- og miljøbelastning. Kommunen skal med denne indsats arbejde aktivt med grønne indkøb inden for de væsentligste områder af kommunens samlede indkøb.

 • Allerede iværksatte initiativer
  • Holbæk Kommune har meldt sig ind i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), som er et forpligtende partnerskab, der skal udvikle, styrke og sikre fælles grønne indkøbsmål.
 • Kommende initiativer

Grønne indkøb er komplekst, det er vanskeligt at effektmåle, og der findes mange mærkninger og tolkninger af, hvad der er grønne indkøb. Derfor er der behov for en tydelig rettesnor for at decentrale funktioner, der selv indkøber, har noget specifikt at styre efter, når der købes ind. Administrationen er derfor i færd med at udarbejde en ny indkøbspolitik og en strategi for grøn indkøbsomstilling. Begge dokumenter kan styrkes ved at koble dem med de parametre, der er beskrevet i kravene til Klimakommune plus.

DN’s baggrundsnotat om indkøb findes som bilag 3 til sagen.

 

Tidsperspektiv

Alt afhængigt af hvilke indsatser, Kommunalbestyrelsen vælger at ansøge om Klimakommune Plus–status med, vil der være forskel på, hvornår Holbæk Kommune kan kalde sig Klimakommune Plus. En ansøgning til DN kan godkendes før, der er vist resultater, hvis der er en plan, der viser, hvordan resultaterne skal nås, og der kan gives en betinget godkendelse. Nås resultaterne ikke, bortfalder Klimakommune plus-godkendelsen.

Økonomiske konsekvenser

Klimatilpasning

Det vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser, at arbejde strategisk med krav om klimatilpasningsløsninger i arbejdet med lokalplaner og dialog med bygherrer.

De økonomiske konsekvenser ved opkøb af jord til omlægning til natur vil fremgå af de konkrete opkøbssager.

Økologisk arealdrift og økologisk bespisning

Såfremt interessen for at drive økologisk forpagtning af kommunens arealer ikke er til stede, vil dette betyde, at kommunens indtægt fra forpagtninger reduceres, og driften går tilbage til kommunen. I alt er kommunens årlige indtægt for bortforpagtede arealer ca. 580.000 kr. En given reduktion i dette beløb vil afhænge af interessen, og konsekvensen kendes derfor ikke.

En øget grad af økologisk bespisning i kommunens institutioner forventes at kunne holdes inden for det nuværende budget.

Bæredygtige indkøb

Denne indsats vil understøtte og spille sammen med initiativer, som kommunen allerede gør, og påtænker at gøre på indkøbsområdet. Derfor vil denne indsats forventeligt ikke betyde økonomiske konsekvenser for det eksisterende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Uanset hvilke to af de tre ovennævnte indsatser, Kommunalbestyrelsen beslutter at gå videre med, vil tiltagene have positiv konsekvens for både klima og miljø.

Klimatilpasning

Konsekvenserne ved at vælge at arbejde videre med denne indsats, vil være gunstige for miljø og dyreliv/biodiversitet i kommunen, idet der vil skabes muligheder for liv på nye steder og særligt i byerne, hvor der typisk ikke i forvejen er megen natur. Desuden vil områder, der prioriteres til klimatilpasningsløsninger i denne forstand bidrage til en større modstandsdygtighed overfor klimaforandringerne. Samtidig vil områder med mere grøn beplantning bidrage til at optage mere CO2, og dermed have en positiv konsekvens for kommunens samlede CO2-udslip. Områder, der omlægges til vådområder, vil – afhængigt af jordbundsforholdene – ligeledes mindske udledningen af CO2.

Økologisk arealdrift og økologisk bespisning

Økologisk landbrug kan beskytte grundvand, overfladevand og natur mod pesticidforurening. Samtidig er der flere vilde plante- og dyrearter på økologisk dyrkede marker end ikke-økologiske Blandt de organismer, der har særlig gavn af økologi er typisk jordbundsdyr, mikroorganismer og bestøvende insekter.

Se i øvrigt bilag 4 for DN’s beskrivelse af de modstridende holdninger i debatten om klimakonsekvensen af omlægning fra konventionel til økologisk drift.

Grønne indkøb

Grønne indkøb har som oftest et bredere miljøsigte end at afbøde klimaforandringer og deraf en række positive miljøeffekter f.eks. lavere ressourceforbrug, mindre energiforbrug, færre kemikalier og mindre udledning af skadelige stoffer ved produktion og forurening.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.caseno20-7106_#5180204_v1_bilag 4 dn_forslag til indsatser økologi.pdf.pdf
caseno20-7106_#5180203_v1_bilag 3 dn_forslag til indsatser på indkøb.pdf.pdf
caseno20-7106_#5180202_v1_bilag 2 dn_forslag til indsatser klimatilpasning.pdf.pdf
caseno20-7106_#5263761_v1_bilag 1 bæredygtighedsværktøj_lokalplanlægning_a3.pdf.pdf

Bilag

Bilag 4 DN_forslag til indsatser Økologi.pdf
Bilag 3 DN_forslag til indsatser på indkøb.pdf
Bilag 2 DN_forslag til indsatser Klimatilpasning.pdf
Bilag 1 Bæredygtighedsværktøj_lokalplanlægning_A3.pdf


179. Orientering om Holbæk Kommunes Grønne Regnskab for 2019

Orientering om Holbæk Kommunes Grønne Regnskab for 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orienteringen om Holbæk Kommunes Grønne Regnskab for 2019 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune vil være en grøn og bæredygtig kommune. Det er defineret i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+, ligesom kommunen har forpligtet sig til at arbejde målrettet og ambitiøst med CO2-reduktion både i egen virksomhed og generelt i kommunen.

Holbæk Kommune underskrev en ny klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening den 18. september 2019, med et erklæret mål i aftalen på 3 procent årlig reduktion i udledningen af drivhusgasser herunder CO2, frem til og med 2025.

Målet i 2025, med udgangspunkt i baselineåret 2018, er at Holbæk Kommune skal udlede 1.918 tons mindre CO2. I runde tal betyder det, at Holbæk Kommune som virksomhed skal gå fra 9.988 tons CO2 i 2018 ned til 8.070 tons CO2 i 2025.

For at kunne følge udviklingen i Holbæk Kommunes CO2-udledning, skal der årligt udarbejdes et CO2-regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår derfor ikke i opgørelsen.

Det grønne regnskab viser for 2019 et fald i CO2-udledning på 652 tons. Det er et fald fra 9.988 tons i 2018 til 9.336 tons i 2019, hvilket svarer til et fald på 6,6 procent. Dette er således 3,6 procent bedre end måltallet for 2019 på 9.688 tons CO2. Holbæk Kommune har hermed mere end indfriet den årlige målsætning for 2019.

At den årlige CO2-udledning er faldet yderligere, skyldes først og fremmest, at vindenergiens andel af forbruget i 2019 blev 47 procent, hvilket er en stigning siden 2018, hvor vindenergiens andel af forbruget var 41 procent. Dertil kommer, at Holbæk Kommune har konverteret en mindre del af kommunens varmekilder fra olie eller gas over til varmepumper eller hybridløsninger, hvor varmepumperne er den primære varmekilde.  

Fremadrettet vi der stadig blive fokuseret på konvertering af varmeforsyning til mere bæredygtige løsninger og begrænsning af fossile brændstoffer. Olieforbrug har en stor CO2-udledning og derfor konverteres de sidste kommunale bygninger, der stadig har oliefyr, til varmepumpeløsninger. Ligeledes arbejdes der på en større konvertering af gaskedler til løsninger, hvor der indgår varmepumper.

Arbejdet med implementering af LED belysning er fortsat en del af kommunens indsatsområder, for at reducere udledningen af CO2.

Der arbejdes ligeledes for at nedbringe udledningen forbundet med transport af kommunens medarbejdere i arbejdstiden. Der er projekter i gang, som gradvist skal udskifte fossildrevne biler i bilflåden med el-biler og el-cykler.

Supplerende sagsfremstilling den 04-06-2020

Efter behandlingen i Udvalget for Klima og Miljø er der tilføjet en ny version af bilaget, da der var en fejl i forbruget af brændstof på de leasede biler.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt.caseno18-14067_#5282839_v1_grønt regnskab 2019_v2.pdf.pdf

Bilag

Grønt Regnskab 2019_V2.pdf


180. Orientering cykelstisprojekter, Søstrup-Megacenteret og Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup

Orientering cykelstisprojekter, Søstrup-Megacenteret og Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orientering om igangværende cykelstisprojekter Søstrup-Megacentret og Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Vedr. Cykelstisprojektet Søstrup-Megacenteret.

Kommunens rådgiver COWI er for nuværende i gang med projekteringen af cykelstien.

Administrationen havde d. 1. april 2020 et møde med COWI, hvor de overordnede rammer for projektforslaget, linieføringer og tekniske løsninger blev afstemt.

Landmåler er i gang med at ratificere de aktuelle skel imellem vejmatrikel og privat ejede matrikler på Søstrupvej. Ratificeringen skal ligge til grund for den videre projektering, samt den kommende arealerhvervelse/ekspropriation.

Administrationen og COWI har gennemgået hele strækningen og er blevet enige om overordnede løsninger, der passer bedst til strækningen.

Der arbejdes videre med en løsning med enkeltrettede stier i hver side af vejen.

Desuden vil projektet også søge at forbedre trafiksikkerheden igennem Søstrup.

Det var oprindeligt tiltænkt at gennemføre et borgermøde d. 22. april 2020, men grundet covid-19 kunne dette ikke gennemføres. Borgermødet forventes i stedet afholdt i juni 2020.

Der arbejdes på evt. at udbyde opgaven som en totalentreprise, som vil resultere i, at nogle af processerne kan afkortes, hvilket medfører en tidligere anlægsstart.

Se bilag for nærmere tidsplan.

Vedr. Cykelstisprojektet Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby.

Rådgiverudbuddet er gennemført og Rambøll er kommunens rådgiver på denne sag.

Administrationen og Rambøll har gennemgået hele strækningen og er blevet enige om overordnede løsninger, der passer bedst til de to strækninger nord og syd for Mørkøv.

Nord for Mørkøv arbejdes der videre med en løsning med enkeltrettede stier i hver side af vejen.

Syd for Mørkøv arbejdes der videre med en løsning med dobbeltrettet sti på den østlige side af vejen.

Administrationen er i dialog med lokalforum og lokal sikkerhedsgruppe ifht. til trafiksikkerhedsmæssige tiltag på strækningen. De tiltag finansieres af PULO, hvor der er givet tilsagn til den lokale trafikgruppe.

Se bilag for nærmere tidsplan.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 26. februar 2020: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til cykelstier fra Søstrup-Megacentret og Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby 2020.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles taget til efterretning.caseno20-2901_#5269551_v1_bilag tidsplan stiprojekter.pdf.pdf

Bilag

Bilag tidsplan stiprojekter.pdf


181. Orientering om trafiksikkerhedsprojekter

Orientering om trafiksikkerhedsprojekter
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. status for de udvalgte projekter fra trafiksikkerhedsplanen der er frigivet midler til i 2020 tages til efterretning.
 2. status for anvendelse af ad hoc midlerne, der er en del af trafiksikkerhedsmidlerne tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen frigav den 26. februar 2020 8 mio.kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger til udførelse af syv udvalgte projekter fra Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025. Dertil besluttede Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020 yderligere at fremrykke tre projekter fra Trafiksikkerhedsplanen som en del af erhvervs- og kulturpakken grundet covid-19.

Projekterne forventes alle udført i 2020.

I de 8 mio. kr. er indeholdt den årlige ad hoc pulje på 0,5 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerhedsforanstaltninger.

Administrationens kvartalsvise orientering om anvendelsen af ad hoc midlerne samt status for fremdriften af projekter er angivet nedenfor.

Projekter vedtaget i trafiksikkerhedsplanen:

Projekt

Interessenter/ Høring

Status

Forventes udført

Kalundborgvej, forbedring af afmærkning og skiltning

Ingen

Projektering, besigtigelse pågår

Q3

Roskildevej/ Omfartsvejen/ Eriksholmvej, ændring fra 2 spor til 1 spor i begge retninger samt svingbaner

Midt- og Vestsjællands Politi

Afventer samtykke fra politiet

Q3

Sofiemindes Allé/ Munkholmvej, forbedring af faciliter for cyklister, samt øget sikkerhed for lette trafikanter

Cyklistforbundet, Bjergmarksskolen og Andreasskolen

Ekstern trafiksikkerhedsrevisor indkaldt til besigtigelse

Q4

Absalonsvej, flytning af cykelsti

Absalonsskolen og EUC

Projektering

Q4

Valdemar Sejrsvej, forbedring af trafikafvikling og signalteknisk gennemgang

Alle skoler med adgang til Valdemar Sejrsvej

Inspirationsmøder med leverandører pågår

Q4

Nybyvej, forbedring af forholdene for lette trafikanter og flytte cykelsti

Kildedamsskolen, afd. Vipperød, Vipperød Lokalforum

Projektering

Q4

Gl. Skovvej, øget trafiksikkerheds for skolebørn omkring skolen

Skovvejens skole, afd. Nørre Jernløse, Regstrup Lokalforum

Forlænge forsøgsordningen med lukningen af vejen til 1/7, herefter evaluering

Q3

Vandtårnsvej, indledende forundersøgelser

Holbæk By Skole, afd. Absalon

Ekstern trafiksikkerhedsrevisor indkaldt til besigtigelse

Q4

 

Projekter der er blevet fremrykket grundet covid-19:

Projekt

Interessenter / Høring

Status

Forventes udført

Skagerakvej/ Rørvangsvej, ændring af vigepligt og flytning af cykelsti

Cyklistforbundet

Ekstern trafiksikkerhedsrevisor indkaldt til besigtigelse

Q4

Landevejen Øst for Tuse Huse, overhalingsforbud og trafiksikkerhedsinspektion

Lokalforum

Ekstern trafiksikkerhedsrevisor indkaldt til besigtigelse

Q3

Kalundborgvej/ Nykøbingvej, forbedring af trafikafviklingen

Ingen

Ekstern rådgivende firma under kontrakt til projektering

Q4

 

Status for de årlige ad hoc midler:

Beskrivelse

Status

Årlig pulje på 0,5 mio. kr. som benyttes til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag, eksempelvis i forbindelse med alvorlige trafikuheld, borgerhenvendelser eller andre tiltag på baggrund af trafikfaglige vurderinger.

Diverse mindre trafiksikkerhedsforanstaltninger er udført, samt flere planlagte for i alt ca. 50.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Administrationen vil i projekteringsfasen inddrage skoler og lokalfora i de projekter hvor det er relevant.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger

Beslutning om lokal erhvervs- og kulturpakke

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles taget til efterretning.caseno20-1095_#5176892_v1_trafiksikkerhedsplan 2020-2025.pdf.pdf
caseno20-1095_#5276590_v1_beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger(1).pdf.pdf

Bilag

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.pdf
Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger(1).pdf


182. Orientering om vedligehold af ejendomme, veje mv. fremrykket som følge af covid-19

Orientering om vedligehold af ejendomme, veje mv. fremrykket som følge af covid-19
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. status for vedligeholdelsesopgaver i kommunens ejendomme fremrykket pga. covid-19 tages til efterretning
 2. status for vedligeholdelsesopgaver vedr. veje, fortove, stier og trafiktekniske anlæg fremrykket pga. covid-19 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Regeringen har i år indgået aftale med KL om at afskaffe anlægsloftet i 2020. Kommunen fik dermed mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, som skulle have været udført i de kommende år, for på den måde at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser.

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020 at fremrykke vedligeholdelsesopgaver i kommunens ejendomme for 25 mio. kr., samt vedligeholdelsesopgaver vedr. veje, fortove, stier og trafiktekniske anlæg for 10 mio. kr.

Opgaverne gennemføres i 2020 og bidrager til en øget indsats i forhold til at nedbringe kommunens vedligeholdelsesefterslæb hurtigere end ellers planlagt.

Administrationen har ved udgangen af maj måned opgjort status for projekterne. I bilag 1 ses status på de planlagte projekter vedr. kommunens ejendomme. I bilag 2 ses status på de planlagte projekter vedr. veje, fortove, stier og trafiktekniske anlæg.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at de fremrykkede midler realiseres inden udgangen af 2020.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020 ved fremrykning af midlerne, som en del af erhvervs- og kulturpakken. Der er derfor ingen økonomiske konsekvenser ved nærværende orienteringssag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Energirenoveringer er prioriteret, hvilket vil have en positiv effekt på kommunens energiforbrug, herunder et lavere CO2-udslip.

Derudover vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020: Pkt. 79: Beslutning om lokal erhvervs- og kulturpakke.caseno20-17874_#5281518_v1_bilag 2 - status vedr. vejprojekter mv..pdf.pdf
caseno20-17874_#5281520_v1_bilag 1 - status vedr. ejd.projekter.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2 - Status vedr. vejprojekter mv..pdf
Bilag 1 - Status vedr. ejd.projekter.pdf


183. Orientering om status på ejendomme til salg - juni 2020 - Lukket
184. Beslutning om tilbagekøb af gadebelysningsanlæg i Tølløse og Svinninge - Lukket
185. Beslutning om ejendom - Lukket
186. Beslutning om salg af Skarridsøhjemmet, Jyderup - Lukket
187. Beslutning om køb af grund - Lukket
188. Beslutning om køb af ejendom - Lukket
189. Beslutning - forlængelse af kontrakt - Lukket
190. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

 

Mødet den 19. august 2020

 • Drøftelse af PAD´s anbefalinger
 • Godkendelse af Strategisk energiplan
 • Beredskabsplanen
 • Udgiftsdrivere

 

Mødet den 28. august 2020

 • 1. behandling af Budget 2021

 

Mødet den 16. september 2020

 • Orientering, Personalepolitisk Redegørelse 2019
 • Beslutningssag, Godkendelse af revideret indkøbspolitik samt strategi og handleplan for grøn indkøbsomstilling
 • Tildeling af midler til landsbyfornyelse
 • Udgiftsdrivere
 • Budgetrevision 3
191. Underskriftsark

Underskriftsark