UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Det Gamle Rådhus, i Kultur og Fritidssekretariatet

STARTTIDSPUNKT

20-05-2020 16:45:00

SLUTTIDSPUNKT

20-05-2020 17:30:00


PUNKTER

154. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 20. maj 2020
155. Beslutning om at sende forslag til Strategisk Energiplan i høring
156. Beslutning om køb af del af nyt sundhedshus i Tølløse
157. Underskriftsark154. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 20. maj 2020

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 20. maj 2020
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. dagsorden til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 20. maj 2020 godkendes
Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2020

Godkendt.

155. Beslutning om at sende forslag til Strategisk Energiplan i høring

Beslutning om at sende forslag til Strategisk Energiplan i høring
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 

  1. Forslag til strategisk energiplan med tilhørende handleplan godkendes og sendes i høring
Beskrivelse af sagen

Dagsordenspunktet skal behandles på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 20. maj 2020. Økonomiudvalgets beslutning vil derfor først forelægge umiddelbart før kommunalbestyrelsens møde.

 

De globale klimaudfordringer, vi står overfor, kræver handling fra alle sider og Holbæk Kommune er ikke en undtagelse. Det kræver handling globalt, på landsplan og lokalt. 

Den 6. december 2019 vedtog et flertal i Folketinget en bindende klimalov med et mål om en 70% reduktion af Co2-udledningen frem mod 2030. Den 21. januar 2020 besluttede Holbæk Kommunes kommunalbestyrelse, at kommunens reduktionsmål lægger sig på linje med den ambitiøse nationale målsætning om 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030 ift. 1990. Det forventes at Regeringen i 2020 vedtager en klimahandleplan. Holbæk Kommune vil med den strategiske energiplanlægning understøtte arbejdet med klimahandleplanens indhold på lokalt niveau. 

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+, definerer fire fokusområder, hvoraf det ene er ”En mere grøn og bæredygtig kommune”. Som et led i dette fokus skal der blandt andet sættes en retning for fremtidens energiforsyning. 

Den strategiske energiplan er kommunalbestyrelsens plan for, hvordan Holbæk Kommune de kommende år sikrer fremtidens energiforsyning og dermed bidrager til en omstilling af energisektoren til vedvarende energiformer. Som et led i udarbejdelsen af den strategiske energiplan har Kommunalbestyrelsen desuden vedtaget at forpligte sig på et samlet reduktionsmål for hele Holbæk Kommune på 70% i 2030. Den strategiske energiplan bliver dermed en vigtig retningsgiver for, hvordan vi skal nå dette mål. 

 

Med denne sag godkendes forslag til den strategiske energiplan og sendes i offentlig høring i 4 uger. 

Den strategiske energiplan: strategi, handleplan og baggrundsrapport

Den strategiske energiplan består af en strategi for 2020 – 2030 (Bilag 1), der revideres en gang i løbet af hver valgperiode. Strategien fastsætter de overordnede retningslinjer for udviklingen af energiområdet i Holbæk Kommune, frem mod 70% CO2-reduktionsmålet i 2030. Strategien betyder også en udvidelse af mulighederne for placering af nye energianlæg, som allerede vedtaget politisk af kommunalbestyrelsen på mødet den 22. januar 2020.

Strategien ledsages af en handleplan for 2020 – 2022 (Bilag 2), der definerer specifikke handlinger, der sigter mod at opnå 70% CO2-reduktionsmålet i 2030. Handleplanen revideres hvert andet år, dog hyppigere såfremt det kræves i forhold til nationale ændringer. Der laves desuden en årlig status på handleplanen. 

Den tekniske baggrund for henholdsvis den strategiske energiplan og handleplanen fremgår af Baggrundsrapport for Holbæk Kommunes strategiske energiplan (bilag 3). Kriterierne for den geografiske udpegning fremgår af bilag 4. Derudover er den samlede strategiske energiplan ledsaget af en lovpligtig miljøvurdering (bilag 5 og 5a), som skal følge offentlige planer og programmer. Desuden er opsamlingen fra gæstebuddet vedlagt (bilag 6).

Temaer i den strategiske energiplan

Den strategiske energiplan definerer seks temaer. Under hvert tema er der i planen defineret et pejlemærke for CO2-reduktion, der kræves for at nå det samlede 70%-reduktionsmål: 

                 Grøn varme: Pejlemærket er at sikre 100 % reduktion i drivhusgasudledningen fra opvarmning.

                 Grøn energiproduktion: Pejlemærket er at opnå en reduktion i drivhusgasudledningen på 100 % i 2030 inden for energiproduktion.

                 Landbrug og skovrejsning: Pejlemærket er derfor en 15 % reduktion i drivhusgasudledningen i 2030 indenfor landbrug og ny skov.

                 Bæredygtig transport: Pejlemærket er derfor 40 % reduktion i drivhusgasudledningen i 2030 på transportområdet.   

                 Energibesparelser: Pejlemærket er at holde det samlede energiforbrug til opvarmning i ro, selvom befolkningstallet i kommunen forventes at vokse med ca. 5 % frem mod 2030.

                 Affald: Pejlemærket er CO2-neutral affaldsforbrænding i 2030.

 

Handlinger 

Handleplanen definerer en række handlinger under de seks overordnede temaer. Handleplanen indeholder i alt 15 handlinger, herunder:

                 Varmeplan 

                 Geografisk planlægning for vedvarende energianlæg. Handlingen viderebearbejdes i kommuneplan 2021.

                 Samt yderligere 13 handlinger, der understøtter en grøn omstilling inden for de forskellige temaer.

 

For hver af de 15 handlinger fremgår en beskrivelse, status, handlepunkt, muligheder og barrierer, afledte konsekvenser for borgere og virksomheder, CO2 reduktion, organisering samt hvordan involvering af borgere kan foregå i forhold til den konkrete handling.

Den strategiske energiplan sætter retning for, hvordan Holbæk Kommune skal blive mere grøn og bæredygtig fremover, og kobler sig således direkte til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram. Uden en realisering af de 15 handlinger, der er defineret i handleplanen, når vi ikke målet. Den strategiske energiplan er en overordnet strategi. Handlingerne vil medføre konkrete projekter og disse vil altid blive vurderet fra sag til sag.

De positive afledte effekter af de fremtidige implementerede handlinger omfatter blandt andet sundere forbrugsvaner, bæredygtige partnerskaber, samt flere rekreative muligheder i nye naturområder på lavbundsjorder, der også bidrager til fremme af biodiversitet. Desuden vil et aktivt transportbidrag medvirke til bedre sundhed og trivsel blandt borgerne gennem øget fysisk aktivitet og bidrage til bæredygtig udvikling af byer og lokalsamfund gennem øget fokus på fremkommelighed og udbygning af stiforbindelser.

Indsatserne i den strategiske energiplan bidrager således til indfrielsen af FN´s 17 verdensmål. Der er i øjeblikket ikke nogen overordnet strategi for Kommunalbestyrelsens arbejde med verdensmålene. Kommunalbestyrelsen kommer derfor til at arbejde med Verdensmålene på et mere overordnet plan på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved vedtagelsen af den strategiske energiplan i sig selv. De økonomiske konsekvenser af de enkelte handlinger i handleplanen (fx den kommende varmeplan) vil blive belyst ved særskilte beslutningssager.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Strategien rummer en målsætning og en handleplan, der dels skal sikre at Holbæk Kommune lever op til sit mål om at blive en grøn og bæredygtig kommune, dels igangsætter tiltag der indfrier 70% CO2 reduktionsmålsætningen i 2030.

Den strategiske energiplan er dermed medvirkende til, at Holbæk Kommune opfylder ambitionen om at blive en mere grøn og bæredygtig kommune, som det er angivet i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+.

Høring

Kommunalbestyrelsen har ønsket en høj grad af inddragelse af både borgere og interessenter i udarbejdelsen af den strategiske energiplan.

 

Kommunens borgere har ved følgende lejligheder bidraget til processen med konkrete anbefalinger, holdninger og ideer:

  1. Borgerworkshop om fremtidens energi med ca. 150 deltagere, 8. december 2019
  2. Borgerworkshop om hensyn til placering af energianlæg i det åbne land med ca. 80 deltagere, 21. januar 2020
  3. 8 gæstebud om fremtidens energi med i alt ca. 75 deltagere, gennemført i ugerne 4-6, 2020.

De forskellige input er indarbejdet i den strategiske energiplan, ligesom de vil indgå i det kommende arbejde med den grønne omstilling.  

 

Forslaget til strategisk energiplan med tilhørende handleplan sendes med godkendelse af denne sag i offentlig høring i 4 uger.

Lovgrundlag – link

LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstilles godkendt, idet høringen løber til 1. august.caseno19-28991_#5252625_v1_bilag 3_ strategisk energiplan_holbæk kommune_bagrundsrapport.pdf.pdf
caseno19-28991_#5267768_v1_bilag 6_ opsamling gæstebud holbæk kommune 2020.pdf.pdf
caseno19-28991_#5267766_v1_bilag 5a_ strategisk energiplan_holbæk kommune_miljøscoping.pdf.pdf
caseno19-28991_#5267763_v1_bilag 5_ strategisk energiplan_holbæk kommune_miljøvurdering.pdf.pdf
caseno19-28991_#5267760_v1_bilag 4_ strategisk energiplan_holbæk kommune_liste over placeringshensyn.pdf.pdf
caseno19-28991_#5267806_v1_bilag 2_strategisk energiplan holbæk_handleplan_2020-2022.pdf.pdf
caseno19-28991_#5267804_v1_bilag 1_strategisk energiplan holbæk 2020_2030.pdf.pdf

Bilag

Bilag 3_ Strategisk energiplan_Holbæk Kommune_Bagrundsrapport.pdf
Bilag 6_ Opsamling Gæstebud Holbæk Kommune 2020.pdf
Bilag 5a_ Strategisk energiplan_Holbæk Kommune_Miljøscoping.pdf
Bilag 5_ Strategisk energiplan_Holbæk Kommune_Miljøvurdering.pdf
Bilag 4_ Strategisk energiplan_Holbæk Kommune_Liste over placeringshensyn.pdf
Bilag 2_Strategisk energiplan Holbæk_Handleplan_2020-2022.pdf
Bilag 1_Strategisk Energiplan Holbæk 2020_2030.pdf


156. Beslutning om køb af del af nyt sundhedshus i Tølløse

Beslutning om køb af del af nyt sundhedshus i Tølløse
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Holbæk Kommune køber en ejerlejlighed i det nye Sundhedshus på Mostgrunden, Tølløsevej 27, 4340 Tølløse, på vilkår som fremgår af sagsfremstillingen og som kommer til at huse hjemmeplejegruppen Tølløse/Merløse og administrationscenter for skole- og dagtilbudsområde Kildedam
  2. Holbæk Kommune indgår en mageskifteaftale med Mostgruppen i forbindelse med købet af ejerlejligheden i Sundhedshuset, hvor Holbæk Kommune sælger den gamle produktionsskole, Tølløsevej 41, 4340 Tølløse til Mostgruppen på vilkår som fremgår af sagsfremstillingen
  3. der oprettes rådighedsbeløb på Økonomiudvalget og frigives anlægsbevilling på 6,75 mio. kr. til køb af ejerlejlighed i Sundhedshuset i Tølløse finansieret af kassen.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. hjemmeplejegruppen Tølløse/Merløse flytter til ”1975-bygningen” ved St. Merløse Skole, Holbækvej 30C, 4370 St. Merløse, som renoveres
  2. der arbejdes videre med at finde en løsning for skole- og dagtilbudsområde Kildedam 
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har i en årrække baseret sin ejendomsstrategi primært på salg – fremfor køb. Det er dog relevant at overveje en investering i fast ejendom, når det bidrager positivt på flere fronter. Denne sagsfremstilling beskriver en investeringscase, som kan være et interessant skridt på vejen mod en ændret tilgang til kommunens køb og salg af ejendomme, som i højere grad skal understøtte byudviklingen i kommunen.

I henhold til sagen ”Beslutning om at anvende provenu fra salg til strategisk opkøb af arealer” på nærværende dagsorden, er der mulighed for at investere i opkøb af arealer og bygninger for at fremme udvikling.

For netop at understøtte en strategisk byudvikling og samtidig placere Holbæk Kommunes hjemmepleje centralt i Tølløse, lægges der med denne indstilling op til et understøttende tiltag, som vil være meningsskabende og positivt bidragende for brugere, borgere og lokalområdet generelt.

Nyt Sundhedshus på Mostgrunden i Tølløse

Mostgruppen har en vision om at skabe udvikling og liv i Tølløse på den gamle Mostgrund på Tølløsevej 27. Et af de konkrete tiltag, som er på tegnebrættet, omfatter byggeriet af et Sundhedshus i den gamle tappehal.

Idéen med et Sundhedshus er at samle alle de lokale sundhedstilbud, både de praktiserende læger, men også faggrupper som fx speciallæger, fysioterapeuter, diætist og muligvis et fitnesscenter centralt i Tølløse. Derved får borgeren et sammenhængende tilbud og der skabes større tryghed i nærområdet, viser erfaringer fra andre steder i Danmark. Samtidig skal etableringen af sundhedshuse medvirke til at gøre det attraktivt for yngre læger og andet sundhedspersonale at søge arbejde i udkantsområderne.

Sundhedshuset i Tølløse kan blive en realitet hvis Holbæk Kommune går ind i projektet og vælger at købe en ejerlejlighed, hvor bl.a. hjemmeplejegruppen Tølløse/Merløse kan etablere sig fremadrettet.

I bilag 1 kan der læses mere om visionsprojektet ”Mostparken”.

Baggrund

Hjemmeplejegruppen Tølløse/Merløse, under Aktiv Hele Livet, har i dag adresse på Tølløsevej 46, 4340 Tølløse. Ejendommen har tidligere været kommunalt ejet, men blev i december 2017 solgt til CRC Ejendomme. Holbæk Kommune lejer sig ind i en tidsbegrænset periode. Den midlertidige lejekontrakt udløber i februar 2021, og kan ikke forlænges. Der er derfor behov for en beslutning om en fremtidig placering for hjemmeplejegruppen, så nye lokaler kan etableres og være klar til indflytning senest februar 2021.

Endvidere har skole- og dagtilbudsområde Kildedam, under Læring & Trivsel, kapacitetsudfordringer. Deres administrationscenter er i dag placeret på Hjortholmskolen i Tølløse, hvor der dels er for lidt plads til administrationen og dels er et presserende behov for mere plads til eleverne. Samtidig er der heller ikke lokaler til administrationen på Kildedamsskolen i Tølløse. Det mest optimale er derfor at finde nye kvm til administrationscenteret, så der er plads til eleverne på skolerne.

For at arbejde aktivt hen mod en løsning om etablering af nye lokaler til de kommunale behov i Tølløseområdet gennemgås her muligheder og begrænsninger ved hovedindstillingen vedrørende køb af en ejerlejlighed i Det nye Sundhedshus på Mostgrunden i Tølløse, herunder også et forslag om en mageskifteaftale i forbindelse med købet.

Ligeledes beskrives efterfølgende den alternative indstilling om hjemmeplejegruppens flytning til ”1975-bygningen” ved St. Merløse Skole.

Kortbilag 3 viser en placering af alle de nævnte adresser i hhv. Tølløse og St. Merløse.

Beskrivelse af køb af ejerlejlighed i det nye sundhedshus

Mostgruppen vil transformere den 1800 m2 store tappehal på Tølløsevej 27 til et sundhedshus på 750 m2 i to etager. Heraf er der i for-projektet etableret 485 m2 til opfyldelse af kommunens behov.

Ejendommen fremstår i dag som råhus, og der må forventes en byggetid på 6-7 måneder. Mostgruppen vil sørge for al ombygning og aflevere en nøglefærdig ejerlejlighed med overtagelse i februar 2021. For at tidsplanen kan overholdes skal Mostgruppen ansøge om byggetilladelse senest 1. juni 2020.

En nærmere beskrivelse af ombygningen kan ses i bilag 2.

Hjemmeplejegruppen har et samlet estimeret arealbehov på ca. 300 m2, som omfatter kontorer, mødelokaler, køkken, depoter og omklædning. Ligeledes er der behov for parkering til 25 hjemmeplejebiler, samt cykler.

Læring & Trivsels administrationscenter for område Kildedam har et estimeret arealbehov på ca. 125 m2, som omfatter kontorer, mødelokaler, tekøkken, kopi/print-rum og garderobe.

Konkret disponering på tegninger med indretningsforslag og visualiseringsskitser er under udarbejdelse som forslag – og vil naturligvis inddrage de kommende brugere af huset.

Med en placering af to kommunale aktiviteter samlet giver det mulighed for en bedre udnyttelse af kvm, idet der vil være faciliteter, som de kan deles om, eksempelvis mødelokaler, tekøkken og toiletter. Det har naturligvis også en økonomisk betydning – både i forhold til etablering af arealer og de senere driftsudgifter.

Det nye Sundhedshus centralt i Tølløse er attraktivt for hjemmeplejegruppen, idet de vil komme til at indgå i et fagligt dynamisk center, med let adgang til offentlig transport, og i tæt beliggenhed til de flere tølløseborgere, som er tilknyttet hjemmeplejegruppen. Hjemmeplejegruppen vil her kunne blive en del af et aktivt miljø, med flere fagfæller i huset. Samlet set vurderes det langt mere attraktivt i forhold til fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere, som generelt er en udfordring på sundhedsområdet.

Hjemmeplejegruppens kerneydelse er at servicere borgere i Tølløse og St. Merløse, med hovedvægten af borgere i Tølløse. Dette indebærer, at mange borgere kan tilgås ved planlægning af cykelruter i Tølløseområdet. Hjemmeplejen leverer ca. 100 timer mere om ugen i Tølløseområdet end i St. Merløseområdet. Den daglige drift af hjemmeplejeområdet vil derfor være mest optimal med en placering i Tølløse, idet de her har 12 ruter og 6 af dem er cykelruter. I aftenvagt er der 4 ruter i Tølløse, hvilket også er flere end i St. Merløse.

En sygeplejerske servicerer sygeplejeklinikken i A-Huset om dagen i Tølløse midtby, og vil kunne tilgå dette arbejde på cykel.

Ledelsen til hjemmeplejegruppen har udtrykt bekymring for, at behovet for aftensygeplejersker potentielt kan stige, hvis en flytning til St. Merløse besluttes, da der vil blive betydelig mere kørsel om aftenen for at nå ud til borgerne, idet aftensygeplejen også dækker hele Regstrupområdet.

En flytning til St. Merløse vil generelt betyde et øget behov for kommunale biler. På den vis vil Tølløseplaceringen forblive en central base, som et center, hvor plejepersonalet kan køre ud fra og levere sundhedsydelserne i relation til borgerne.

Faciliteterne for Læring & Trivsels administrationscenter for område Kildedam er i dag ikke optimale – der er for få kvadratmeter. Det er et krav, at administrationscentret ligger i Tølløse. Fraflytter administrationscentret deres lokaler på Hjortholmsskolen, frigøres der plads til skolen, som har kapacitetsudfordringer.

Et kontorfællesskab kunne være en løsning. Alternativet vil være at lave en tilbygning til Kildedamsskolen. Det vurderes, at det vil koste 3-4 mio. kr. at lave en tilbygning.

Mageskifte med den gamle produktionsskole på Tølløsevej 41

Mostgruppen har i forbindelse med drøftelserne om Sundhedshuset afgivet tilbud på køb af Tølløsevej 41 – den gamle produktionsskole, som kommunen har til salg. Det er derfor en mulighed at lade ejendommen indgå i et mageskifte, som delvis dækning af købssummen til ejerlejligheden i Sundhedshuset på Mostgrunden. Hovedindstillingen beror derfor på en samlet løsning, hvor Holbæk Kommune sælger Tølløsevej 41 til konsortiet for Mostgrunden, og Holbæk Kommune køber en ejerlejlighed i Sundhedshuset på Mostgrunden.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Hjemmeplejen i St. Merløse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. januar 2019, at Ørnevej 50 i St. Merløse skal sælges og at provenuet herfra skal bruges til udgifter i forbindelse med flytning af aktiviteter og ibrugtagelse af lokaler i ”1975-bygningen” ved St. Merløse Skole.

I den forbindelse blev det også nævnt i sagsfremstillingen, at der ud over det Aktive Center ”også vil være plads til Hjemmeplejegruppen Tølløse/Merløse”.

I forhold til arbejdsgange og flow på hjemmeplejegruppen inkl. sygepleje, hvis denne skal placeres i St. Merløse, vil det kræve, at flere ruter planlægges i bil end i dag. I St. Merløse er der 8-9 ruter, og her vil max 2 kunne etableres som cykelruter grundet den geografiske spredning mellem borgerne.  I aftenvagt er der 2 ruter i St. Merløse, og 1 i Ugerløse.

Der vil ved denne placering ligeledes være udfordringer med offentlig transport for medarbejdere i ydertiderne.

Økonomiske konsekvenser

For nuværende vurderes det, at scenariet med køb af ejerlejlighed på Mostgrunden, skal ses som en investering, da der leveres et nyt projekt, som Holbæk Kommune formegentlig ikke skal renovere på i de næste mange år. Det vægtes positivt, at Mostgrunden leverer et energivenligt byggeri med omtanke for Co2-forbruget.

Overblik over økonomiske konsekvenser

 

Anlægsudgifter

Årlige driftsudgifter til ejd. (leje, vand, varme mv.)

Tølløsevej 46
(nuværende lejede lokaler)

-

412.666 kr.

Sundhedshus, Tølløse

6,75 mio. kr.

100.000 kr.

1975-bygning, St. Merløse

0,7 mio. kr.

490.000 kr.

Der vil fortsat være driftsudgifter til 1975-bygningen i St. Merløse, selvom hjemmeplejen ikke flytter dertil, idet det Aktive Center benytter en del af ejendommen. Hvis hjemmeplejen ikke flytter ind, forventes det, at udgiften kan reduceres, medmindre lokalerne anvendes til andre kommunale formål.

Økonomi ved hovedindstilling – Sundhedshus i Tølløse

Ejerlejligheden kan i nøglefærdig stand købes og koster 8,9 mio. kr. Herfra skal fratrækkes salget af Tølløsevej 41, hvor Mostgruppen har givet et købstilbud på 2,5 mio. kr.

I forbindelse med salget af Tølløsevej 41 og købet af ejerlejligheden på Mostgrunden skal der tages højde for div. omkostninger til salg, tinglysning og tomgangsdrift. Det vil samlet udgøre maksimalt 350.000 kr.

Hvis der gennemføres et mageskifte, vil det betyde, at kommunens maksimale omkostninger til gennemførelse af købet udgør 6.750.000 kr. som foreslås finansieret via kassen. Det kan besluttes at anvende en del af provenuet fra salget af Holbæk Have, når det foreligger, så kommunekassen kun vil fungere som mellemfinansiering.

Derudover vil der være udgifter til flytning og indretning, som kan finansieres af det depositum, der forventes udbetalt ved fraflytning af Tølløsevej 46. Forventet refusion af depositum udgør: 101.562 kr.

Fordeling af købssum

Opdeles købssummen på henholdsvis administrationscenter til område Kildedam og hjemmepleje, udgør administrationscenteret 1,9 mio. kr. af den samlede købssum og hjemmeplejen 4,85 mio. kr.

Mulige besparelser ved køb

Det skal tilføjes, at der vil være mulighed for en besparelse på omkring 400.000 kr. på købesummen af ejerlejligheden i Sundhedshuset, hvis antallet af parkeringspladser til kommunale biler reduceres eller fjernes helt på Mostgrunden. Det er i stedet muligt, at hjemmeplejens biler kan parkere på kommunens tilstødende matrikel 14bs, Tølløse by, Tølløse, hvor der er parkeringsplads i dag og ikke den store trafikbelastning.

Derudover vil der være mulige besparelser ved en reduktion i antallet af kvm.

Driftsudgifter

Der vil være en årlig besparelse på ejendomsdriftsudgifterne på ca. 300.000 kr.

Der betales i dag 412.666 kr. i årlig leje af hjemmeplejens lokaler på Tølløsevej 46. I det nye Sundhedshus estimeres driftsudgifterne til ejendommen at beløbe sig til ca. 100.000 kr. årligt. Der vil dog over tid skulle sættes penge af til almindelig vedligeholdelse.

Økonomiudvalget vil senere blive forelagt en sag, der samler op på årets beslutninger, som har betydning for driftsbudgettet for bygningsmassen.

Økonomi ved alternativ indstilling

Hjemmepleje i St. Merløse

Det foreslås, at renovering og flytning finansieres af salget af Ørnevej 50, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 23. januar 2019.

Det er tidligere estimeret, at renovering og flytning for hjemmeplejen kan ske for 500.000 kr.

I forbindelse med den igangværende renovering af ”1975-bygningen”, inden det Aktive Center flytter ind, er det konstateret, at bygningen er i dårligere stand end forventet.

Ejendommen trænger til et gevaldigt løft. Taget fremstår fra seneste rapport fra 2004 i dårlig stand og med krav til udskiftning, vinduer har ikke været skiftet, gulve fremstår nedslidte, belysningen er af ældre dato og der er ikke efterisoleret.  For at gennemføre den indvendige renovering, inden hjemmeplejen kan flytte ind, vurderes det, at der skal bruges 700.000 kr.

Hertil kommer, at der inden for en kortere årrække vil være behov for udvendig renovering.

Ser man på driftsudgifter til ejendommen, så har de ligget på omkring 370.000 kr. i 2018 og 490.000 kr. i 2019 for 1000 kvm på skolen i St. Merløse. ”1975-bygningen” erstatter Ørnevej 50 for det Aktive Center og Tølløsevej 46 for hjemmeplejen, og der vil samlet set være en besparelse på ca. 250.000 kr. årligt.

Til gengæld må der forventes højere driftsudgifter for Aktiv Hele Livet, hvis hjemmeplejegruppen flytter til St. Merløse fremfor at blive i Tølløse. Udgifterne er ikke beregnet på nuværende tidspunkt, men vil udgøre udgifter til flere biler, men potentielt også lønudgifter. Det skyldes, at der vil blive brugt mere af medarbejdernes tid på transport – og borgerne skal have samme tid til personlig pleje og praktisk bistand.

Godkendes den alternative indstilling, vil de nærmere økonomiske konsekvenser blive undersøgt.

Administration for område Kildedam

Administrationen vil arbejde videre med potentielle løsningsmuligheder for Læring & Trivsel og i den forbindelse afklare, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have.

Vælges der at bygge til på Kildedamsskolen vurderes det, at der skal afsættes 3-4 mio. kr. på anlægsbudgettet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

En godkendelse af hovedindstillingen vil medføre mindre Co2-udledning end en godkendelse af den alternative indstilling.

Det skyldes dels, at et nyrenoveret hus er mere energivenligt, dels vil der være mindre bilkørsel for hjemmeplejegruppen.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Pkt. 28 Beslutning om salg af Ørnevej 50, 4370 St. Merløse

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget d. 20. maj 2020.

Supplerende sagsfremstilling 15-05-2020

Da Økonomiudvalget først behandler punktet d. 20. maj 2020, vil indstillingen fra Økonomiudvalget først foreligge umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde. Kommunalbestyrelsens medlemmer vil få tilsendt Økonomiudvalgets indstilling inden mødet i Kommunalbestyrelsen.

Efter sagen blev behandlet I Økonomiudvalget d. 13. maj 2020 er sagen blevet tilføjet 2 bilag – et vedrørende en tilbagemelding fra Mostparken og et med et svar på et spørgsmål.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt med den ændring, at administrationscentret for børne- og skoleområde Kildedam ikke placeres i sundhedscentret med afklares senere ud fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings anbefalinger om nærledelse.

For stemte 7 (A, V, O, B, Ø, F og C).

Imod stemte 1 (I), som finder, at et sundhedscenter er et positivt tiltag, men de kommunale funktioner med det nuværende grundlag er for uafklarede.caseno20-15640_#5255142_v1_bilag 1 vision_mostparken_tølløse.pdf
caseno20-15640_#5258544_v2_bilag 2 - beskrivelse af ombygning og kortbilag - tappehal på mostgrunden.pdf
caseno20-15640_#5258578_v1_bilag 3_ placeringer i tølløse og st. merløse.pdf.pdf
caseno20-15640_#5267936_v1_tilbagemelding til holbæk kommune fra mostparken.pdf.pdf
caseno20-15640_#5267927_v1_spørgsmålsvar_belsutning om køb af del af nyt sundhedshus i tølløse.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Vision_Mostparken_Tølløse
Bilag 2 - beskrivelse af ombygning og kortbilag - Tappehal på Mostgrunden
Bilag 3_ placeringer i Tølløse og St. Merløse.pdf
Tilbagemelding til Holbæk Kommune fra Mostparken.pdf
SpørgsmålSvar_Belsutning om køb af del af nyt Sundhedshus i Tølløse.pdf


157. Underskriftsark

Underskriftsark