UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Mødet afholdes virtuelt i Teams

STARTTIDSPUNKT

15-04-2020 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-04-2020 11:00:00


PUNKTER

103. Godkendelse af tillægsdagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 15 april 2020
104. Beslutning om plan for genåbning af dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune
105. Underskriftsark103. Godkendelse af tillægsdagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 15 april 2020

Godkendelse af tillægsdagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 15 april 2020
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. tillægsdagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 15 april 2020 godkendes
Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Godkendt.

104. Beslutning om plan for genåbning af dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune

Beslutning om plan for genåbning af dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. plan for genåbning af dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune godkendes
Beskrivelse af sagen

Den 6. april 2020 meddelte statsministeren, at der skal ske en forsigtig, gradvis og kontrolleret åbning af Danmark fra den 15. april 2020. Herunder en gradvis åbning af dagtilbud, 0.-5. klasse, specialtilbud, specialklasser incl. 10plus og ungdomsklasser.

Genåbningen af dagtilbud, 0.-5. klasse m.v. ligger indenfor krisestabens mandat jf. den af Kommunalbestyrelsen godkendte beredskabsplan fra 2015. I henhold til sagens ekstraordinære karakter har gruppeformændene d. 14. april ønsket, at planen skal forelægges økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Gruppeformændenes bemærkninger og kommentarer til planen er indarbejdet.

I planen for genåbning af dagtilbud og skoler beskrives hovedprincipper og forudsætninger for genåbningen af dagtilbud og skole i Holbæk Kommune. Der er således tale om en ramme for genåbningen, som skal udfyldes lokalt på de enkelte skoler, dagtilbud m.v.

Det er med afsæt i de udsendte retningslinjer og instrukser fra sundhedsmyndighederne og den forslåede plan for genåbning i Holbæk Kommune, at den lokale ledelse udarbejder en konkret plan for genåbningen.

Den lokale ledelses plan skal indeholde, hvad det enkelte tilbud gør for at leve op til de sundhedsfaglige retningslinjerne på området. MED- udvalgene inddrages i de lokale planer for åbningen.

Det kan være nødvendigt at fravige hovedprincipperne på enkelte områder ud fra et sundhedsfagligt synspunkt, idet det er nødvendigt, at alle de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes, før en genåbning kan ske.

Forslag til plan for genåbning af dagtilbud og skoler
Forslaget er uddybet i vedlagte bilag, nedenfor er hovedprincipperne gengivet.
 

Dagtilbuddene åbner ud fra nedenstående hovedprincipper:

  • Børnehusene (vuggestue og børnehave fra 0 år og til skolestart) genåbner gradvist fra den 16. april 2020. Alle børnehuse er genåbnet senest den 22. april 2020. Den gradvise åbning betyder, at der eksempelvis i nogle børnehuse de første dage kun vil være åbent for en afgrænset aldersgruppe (f.eks. aldersgruppen 3-5 år eller aldersgruppen 0-2 år). Der vil samtidig i den første tid være åbnet med en reduceret åbningstid.
  • Dagplejen genåbner fra den 15. april 2020
  • Frem til genåbningen tilbydes der nødpasning i barnets institution  


 

Skolerne åbner ud fra nedenstående hovedprincipper:

  • 0.- 5. klasse samt specialklasser ved de lokale folkeskoler og ungdomsklassen genåbner torsdag den 16. april.
  • 10plus genåbner onsdag den 15. april
  • Ladegårdsskolen åbner d. 16. april, mens Hjortholmskolen genåbner gradvist d. 17. for et lille børneantal.
  • Frem til genåbningen gennemføres der fortsat fjernundervisning af alle skoleelever. Børn, som er omfattet af de særlige risikogrupper jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og som derfor ikke skal møde i skole, når skolerne genåbner, vil fortsat modtage fjernundervisning.

 

Der kommunikeres løbende til forældrene omkring genåbning. Kommunikationen sker via Aula, Børn i Holbæk og hjemmesiden. 

Planen vil blive iværksat og kommunikeret umiddelbart efter økonomiudvalgets godkendelse og derved inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen vurderer at der vil være en række økonomiske konsekvenser forbundet med genåbningen af området, idet genåbningen omhandler en række forhold, der ligger udover det nuværende serviceniveau for eksempel vedrørende rengøring, pladsbehov og opdelingen i mindre grupper. Omvendt må det forventes, at ikke alle børn i f.eks. dagtilbud vil gøre brug af genåbningen fra starten af.

Alle udgifter forbundet med genåbningen vil blive registeret og vil så vidt muligt blive medtaget i budgetrevision 2.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at estimere omfanget af ekstra udgifter.

Det er tidligere meldt ud at regeringen vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 ikke kommer til at fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd. Derfor undtages COVID-19 relaterede udgifter i 2020 fra udgiftsloftet.

Ved økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL i juni vil parterne drøfte den samlede ramme for kommunernes økonomi i 2020 og 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Genåbningen af dagtilbud og skoler følger ”Bekendtgørelsen om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler og institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med Coronavirussygdom 2019”, Bekendtgørelsen vedrørende ”Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme” samt Epidemiloven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno20-13904_#5239586_v1_plan for genåbningen af dagtilbud og skoler i holbæk kommune, d. 14.4.2020.pdf

Bilag

Plan for genåbningen af dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune, d. 14.4.2020


105. Underskriftsark

Underskriftsark