UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Lokale 0.21, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

18-03-2020 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-03-2020 11:00:00


PUNKTER

73. Godkendelse af tillægsdagsorden til økonomiudvalgsmødet d. 18. marts 2020
74. Fremrykning af betalinger til virksomheder
75. Underskriftsark73. Godkendelse af tillægsdagsorden til økonomiudvalgsmødet d. 18. marts 2020

Godkendelse af tillægsdagsorden til økonomiudvalgsmødet d. 18. marts 2020
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. tillægsdagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 18. marts 2020 godkendes
Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Godkendt.

74. Fremrykning af betalinger til virksomheder

Fremrykning af betalinger til virksomheder
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at;

  1. Holbæk Kommune indfører midlertidigt og indtil videre en fremrykning af betalingsproceduren over for private leverandører så betalingerne sker hurtigst muligt og med en maksimal frist på 5 dage
Beskrivelse af sagen

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde en akut likviditetsudfordring. Sammen med arbejdsmarkedets parter forsøger regeringen at iværksætte tiltag, der skal imødekomme denne situation.

Kommunernes Landsforening har den 13. marts 2020 opfordret til, at alle kommuner overvejer, om det er muligt at hjælpe virksomhederne ved at betale regninger tidligere end normalt. Det skal ses som en håndsrækning til virksomhederne, da mange kommuners private leverandører er eller vil blive pressede. De har eller kommer til at have store udfordringer, bl.a. fordi mange kommunale aktiviteter er lukket ned. For at kunne holde fast på gode medarbejdere og have kapacitet på den anden side af krisen, så kan det være en hjælpende hånd at få betaling tidligere end normalt.

Holbæk Kommune køber årligt ind for mere end 1 milliard kroner hos private virksomheder. Af kommunens budget- og regnskabsregulativ fremgår det, at kommunen som hovedregel betaler efter den frist, der er aftalt med leverandøren – dog maksimalt 30 dage. I praksis betyder det, at kommunen i gennemsnit betaler sine regninger efter 23 dage. Vi forventer imidlertid, at det vil være praktisk muligt at indføre en generel betalingsfrist på fem dage over for de private leverandører. De omfattede betalinger forventes således at kunne fremrykkes med gennemsnitligt 18 dage.

Baseret på Holbæk Kommunes indkøb i marts 2019 vil en fremrykning af betalingstidspunktet omfatte indkøb for månedligt ca. 50 millioner kroner. Beregningen baserer sig på, at følgende indkøb ikke omfattes:

  • Indkøb hos kommuner, regioner og trafikselskaber
  • Indkøb på områder hvor driften fortsætter uændret. Det gælder eksempelvis private leverandører af bo- og opholdssteder, private leverandører af ældrepleje og for leverandører på it-området.

Belastningen af kommunens likviditet ved en fremrykning af betalingstidspunktet til fem dage for indkøb svarende til 50 millioner kroner pr. måned, forventes at reducere 365-dages likviditeten med ca. 25 mio. kr., forudsat at forslaget løber frem til 31-12-2020. Ved 31-12-2021 vil 365-dages likviditeten være tilbage på sit oprindelige niveau (alt andet lige).

Hvis betalingsfremrykningen kun sker indtil 30-04-2020 bliver belastningen kun knap 3 mio. kr., som vil være hentet hjem igen 30-04-2021.

Den kasseopbygning, som kommunen har skabt de seneste år betyder, at kommunens likviditet nu er så solid, at det ikke giver likviditetsmæssige problemer, hvis betalingstidspunktet fremrykkes, uanset om det kun er 1 måneds tid, eller det er resten af året.

Denne vurdering underbygges af, at kommunens indkøb siden den 12. marts, hvor store dele af kommunen lukkede ned, er faldet en del, hvilket styrker kommunens likviditet. Det vil samtidig sige, at effekten af et fremrykket betalingstidspunkt vil blive mindre i takt med, at kommunens neddroslede drift genererer færre indkøb.

Betalingsfristen på 5 dage er dog kun økonomisk mulig at indføre midlertidigt. Da anlægsefterslæbet forventes at skulle indhentes hen over de kommende år, hvilket vil trække på kommunens likviditet.

Fremrykning af betalingerne, så de sker hurtigst muligt og med en frist på maksimalt 5 dage, vil skulle indføres som en generel ændring, der omfatter alle betalinger bortset fra de betalinger, der er friholdt jf. ovenfor. Det skyldes, at det ikke vil være praktisk muligt at håndtere en tilvalgsordning og være i dialog med kommunens godt 4.500 leverandører. Men hvis en leverandør – for eksempelvis at undgå at blive påført en ekstraomkostning på grund af negative bankrenter – henvender sig med et ønske om at fastholde en længere betalingsfrist, vil kommunen naturligvis kunne imødekomme dette.

Fra Dansk industri har der været fremført et ønske om at suspendere alle evt. dagbøder på bl.a. det kommunale områder. Holbæk Kommune følger med i situationen på dette område, men overvejer ikke pt. en generel ordning om at suspendere dagbøder. Stillingtagen til evt. suspension af dagbøder vil således ske med udgangspunkt i de konkrete sager.

Hvis sagen bliver indstillet godkendt til Kommunalbestyrelsen af Økonomiudvalget, så vil den nye betalingsprocedure af hensyn til sagens vigtighed allerede blive iværksat fra torsdag den 18. marts.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser udover sagens nævnte

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) deltog ikke på mødet.

Det indstilles, at Holbæk Kommune indtil videre betaler alle kommunens private leverandører med undtagelse af trafikselskaber og leverandører på områder, hvor driften fortsætter uændret - eksempelvis private leverandører af bo- og opholdssteder, ældrepleje eller it-ydelser - hurtigst muligt og senest 5 dage efter, regning er modtaget.

75. Underskriftsark

Underskriftsark