UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.21, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

18-03-2020 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-03-2020 11:00:00


PUNKTER

48. Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 18. marts 2020
49. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020
50. Drøftelse af budget 2021-2024
51. Overførsel af ubrugte midler fra 2019 til 2020
52. Beslutning om afslag på kommunegaranti for lån i AB Søbæksparken III, Jyderup
53. Beslutning om ejerstrategi for FORS
54. Godkendelse af Holbæk Kommunes lånoptagelse
55. Beslutning om igangsættelse af planer
56. Beslutning om kommunens medvirken til flytning af Ugerløse Forsamlingshus
57. Beslutning om håndtering af lån hos Arbejdsmarkedets feriefond
58. Beslutning om benyttelsesaftale på 30 år med Kundby IF om areal til klubhus
59. Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"
60. Beslutning om forlængelse af garantistillelse periode for lån til Mørkøv Hallen
61. Beslutning om frigivelse af afsatte anlægsmidler til Svinninge kunstgræsbane
62. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.08 og kommuneplantillæg nr. 19 for Rævebjerg i Mørkøv
63. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8
64. Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 1.54 for Filmtorvet til udsendelse i høring
65. Beslutning om proces og kriterier til gennemgang af klassifiktion for offentlige vandløb
66. Beslutning om disponering og kriterier for tildeling af puljemidler til lokaludvikling i budget 2020
67. Beslutning om salgspriser på ejendomme - marts 2020 - Lukket
68. Beslutning om udbudsmodel for salg af Jyderup Nord - Lukket
69. Beslutning om at arbejde for etableringen af en ny materielgård - Lukket
70. Beslutning om Sportsbyen - Lukket
71. Orientering om status på ejendomme til salg - marts 2020 - Lukket
72. Underskriftsark48. Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 18. marts 2020

Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 18. marts 2020
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 18. marts 2020 godkendes
Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Godkendt.

49. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover.

I 2021 er det samlede måltal for alle udvalg på 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. fordi de 28 mio. kr. reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer samt med 5 mio. kr., som er afsat til investeringer. Til forskel fra tidligere år skal der kun arbejdes med at finde effektiviseringer og ikke besparelser, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. januar 2020.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

Måltallet:

Måltallet for Økonomiudvalget er 4,1 mio. kr., hvorfra fratrækkes 0,2 mio. kr., som er en stigende profil fra tidligere år. Derfor er det faktiske måltal for 2021 3,9 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer for den stigende profil.

Tidsplan:

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer i foråret 2020 er vedtaget sammen med måltallet i Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020, og den ser således ud:

 

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Primo februar og marts

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED-organisation samt råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021

20. maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Drøftelsen af effektiviseringsforslag:

På mødet i marts bliver forslag til effektiviseringer i 2021 præsenteret og herefter drøftet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Udsat.

50. Drøftelse af budget 2021-2024

Drøftelse af budget 2021-2024
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. budgetforslaget drøftes
Alternativ indstilling

 

Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020:

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Økonomiudvalget

595,1

592,1

592,1

592,1

Politisk Organisations

13,5

13,9

13,5

13,5

Administration

462,4

459,1

459,4

459,4

Erhverv og turisme

8,2

8,3

8,3

8,3

Ejendomme

110,9

110,9

110,9

110,9

 

Mødet i marts igangsætter arbejdet med budgettet, som løber frem til juni. I den periode skal udvalget sammensætte et budgetforslag, som holde sig inden for budgetrammen og bygger på nye forudsætninger, som gælder for 2021.

Løbende vil administrationen præsentere udvalget for nye forudsætninger og løsninger på eventuelle udfordringer, som måtte dukke op på grund af de nye forudsætninger. Der lægges også op til, at udvalget skal arbejde med mulighed for omprioriteringer.

Sidste gang, udvalget drøfter budgetforslag 2021, er på møderne primo juni. På disse møder godkender udvalgene det administrative oplæg til budgetforslaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Drøftet.

51. Overførsel af ubrugte midler fra 2019 til 2020

Overførsel af ubrugte midler fra 2019 til 2020
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives tillægsbevillinger på drift eksklusiv takstfinansierede enheder på 33,2 mio. kr.
 2. der gives tillægsbevillinger på 5,2 mio. kr. til takstfinansierede enheder
 3. der gives tillægsrådighedsbeløb til anlæg på 90,1 mio. kr.
 4. der gives tillægsrådighedsbeløb til lånoptagelse på overført anlæg på -8,8 mio. kr.
Beskrivelse af sagen

I henhold til bilag 10.02 i Budget- og regnskabsregulativet kan kommunens enheder, der har økonomisk decentralisering, overføre mer- eller mindre forbrug fra ét regnskabsår til det efterfølgende. De takstfinansierede enheder har også overførselsret, men på baggrund af særlige regler. Derfor opgøres overførslerne til de takstfinansierede enheder særskilt.

Der er også overførselsadgang for anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang i løbet af året, eller hvor arbejdet ikke er blevet færdigt. Hvis der er en ubrugt låneadgang til anlægsarbejdet, som ikke er blevet færdigt, så overføres bevillingen til lånoptaget også.

For at enhederne kan få overført mer- eller mindreforbrug fra 2019 til 2020, skal sagen behandles af Kommunalbestyrelsen. Overførslerne gives som tillægsbevillinger på drift, og som tillægsrådighedsbeløb på anlæg og lån.

 

Overførslernes påvirkning af servicerammen

I løbet af 2019 har Holbæk Kommune haft fokus på forbruget af driftsudgifter. Både af hensyn til kommunens likviditet og for at undgå at overskride servicerammen, som beløbsmæssigt svarede til det oprindelige budget til serviceudgifter i Holbæk Kommune. Når det er vigtigt at holde styr på serviceudgifterne, skyldes det, at bloktilskuddet bliver reduceret, hvis landets kommuner til sammen overskrider den samlede serviceramme.

Hvis Holbæk Kommune bidrager til overskridelsen af servicerammen – altså bruger mere på serviceudgifter end oprindeligt budgetteret – skal kommunen både være med til at finansiere 40 pct. af overskridelsen (som alle kommuner deltager i) og til at finansiere de resterende 60 pct. af overskridelsen (i forhold til hvor stor kommunens overskridelse er).

Ved budgetrevisionerne estimerer hele organisationen det forventede årsforbrug på driften. Herunder også de forventede overførsler fra 2019 til 2020. En af udfordringerne i forhold til styringen er, når overførselsbeløbet varierer imellem årene. Hvis der således overføres mindre ud af året, end der blev overført ind i året, indikerer det et pres på serviceudgifterne.

På baggrund af estimaterne besluttede Kommunalbestyrelsen ved Budgetrevision 2, at organisationen skulle udvise en vis tilbageholdenhed i forbruget. Denne beslutning blev stadfæstet ved Budgetrevision 3, da der på det tidspunkt stadig var en forventning om merforbrug af serviceudgifter. Kravet om tilbageholdenhed blev ophævet ved Budgetrevision 4, idet forventningerne til overskridelse af serviceudgifterne var reduceret.

Det forventede forbrug ved Budgetrevision 4 har nu vist sig at ligge meget tæt på det faktiske forbrug i 2019. På enkelte områder er der afvigelser. Det er især på beskæftigelsesområdet og kommunens medfinansiering af regionens sygehuse (KMF). Ingen af disse områder er serviceudgifter, og der er ikke overførselsadgang, med mindre udgifterne stammer fra et projekt, som er finansieret eksternt.

Forventningerne til overførslerne til 2020, som blandt andet lå til grund for det forventede forbrug, ramte altså tæt på de aktuelle overførsler.

 

Udarbejdelse af overførselsbeløb på driften

Samlet set ønskes der overført 38,4 mio. kr. på driften. Det er sammensat af overførsel på 33,2 mio. kr. på almindelig drift og 5,2 mio. kr. på de takstfinansierede enheder.

De 33,2 mio. kr. er fremkommet ved at trække forbruget fra budgettet på de områder, der har overførselsret. Herefter er overførslerne gennemgået med henblik på uhensigtsmæssigheder, og til sidst er beløbet justeret i forhold til, om områderne har behov for overførslerne. Hvis det ikke er tilfældet, bliver der ikke bedt om overførsel af beløbet.

Budget minus forbrug giver et overførselsbeløb på 23,2 mio. kr.

Reguleringen i forhold til uhensigtsmæssigheder har ført til følgende væsentlige reguleringer:

 • merforbrug på 3,5 mio. kr. på mentorer overføres ikke. Dermed kommer merforbruget i 2019 ikke til at belaste mentor-budgettet i 2020
 • merforbrug på 1 mio. kr. på ungdomsskolevirksomhed og SSP overføres ikke. Dermed kommer bande-urolighederne i 2019 ikke til at belaste ungdomsskolen og SSP i 2020
 • merforbrug på skolerne på 5,2 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på skolernes fællesområde. Normalt har fællesområdet ikke overførselsadgang. Dermed belastes skolerne ikke i 2020 af merforbruget i 2019.
 • mindreforbrug på 1,3 mio. kr. af midler til ensomme ældre overføres. Dermed kan pengene bruges på ældreområdet i 2020.
 • merforbrug på 6,5 mio.kr. grundet ekstern finansiering af Frontrunner mv. overføres ikke. Dermed frigøres 6,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, som kan bruges til at finansiere indsatser på beskæftigelsesområdet (her er ikke tale om serviceudgifter).

Disse reguleringer beløber sig til 14,9 mio.kr. Herudover er der en del mindre reguleringer, som samlet set beløber sig til 2 mio. kr. Alle reguleringerne fremgår af bilaget ”Overførsel drift”, som viser at reguleringerne samlet set øger overførslerne på driften med 16,9 mio. kr.

I modsat retning trækker justeringerne i forhold til, om der er brug for alle overførsler, som områderne har ret til at få overført. Områderne har været inde og skønne. at de ikke har behov for samlet set 7,0 mio.kr., som overførslerne derfor mindskes med.

Dermed bliver det ønskede beløb til overførsel på driften eksklusive de takstfinansierede enheder på 33,2 mio. kr.

På de takstfinansierede enheder er overførslerne til 2020 beregnet på baggrund af over- og underskud to år tilbage, svarende til 11,0 mio. kr. Hertil er lagt underskud på Kikhøj i 2019 på 5,8 mio.kr. Dette underskud skal overføres til 2020, fordi Kikhøj lukkes, og det samlede underskud skal finansieres af de kommuner, som har købt pladser på Kikhøj i 2019. De ønskede overførsler på de takstfinansierede enheder er dermed nede på 5,2 mio. kr.

12 principper for økonomistyring

De ønskede overførsler fra 2019 til 2020 ligger væsentligt under de seneres års niveau. Inden reguleringer af nogen art var de samlede overførsler på driften på 34,2 mio. kr.

I princip 5, i de 12 principper for økonomistyring, står der:

”Niveauet for de samlede overførsler mellem årene skal reduceres. Der er og skal fortsat være overførselsadgang mellem årene. Men når overførslerne er blevet reduceret til 1 pct. af kommunens samlede serviceudgifter, svarende til 30 mio. kr., skal reglerne for overførselsadgang justeres.”

Administrationen er derfor i gang med et oplæg til en revision af overførselsreglerne.

Udarbejdelse af overførselsbeløb på anlæg og lån

Der ønskes overført 90,1 mio. kr. fra bevillinger til anlæg i 2019 til 2020. Beløbet er fremkommet ved at trække forbruget fra budgettet, og herefter korrigere for uhensigtsmæssigheder på 0,7 mio. kr. Det skyldes primært, at salgsindtægten på Ny Tåstrupvej skal finansiere kommunens indskud i Landsbyggefonden vedrørende grundkapitalen for Lejrbos opførsel af boliger på grunden.

Overførslerne på lån er sammensat af 8,3 mio. kr. ubrugt låneadgang vedr. Havnen og 0,6 mio. kr. i ubrugt låneadgang vedr. byfornyelse.

Betydning for likviditet

Overførselsbeløbet på anlæg forudsættes delvist forbrugt i 2020. Ved budgetrevisionerne vil der blive fulgt særskilt op på, hvordan udviklingen går.

Overførselsbeløbet på driften forudsættes dækket af en overførsel på et tilsvarende beløb fra 2020 til 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

 caseno19-24666_#5203302_v1_overførsler drift 2019-2020.pdf
caseno19-24666_#5203311_v1_kultur og fritid.pdf
caseno19-24666_#5190490_v1_anlægsoverførsler 2019-2020.pdf

Bilag

Overførsler drift 2019-2020
Kultur og Fritid
Anlægsoverførsler 2019-2020


52. Beslutning om afslag på kommunegaranti for lån i AB Søbæksparken III, Jyderup

Beslutning om afslag på kommunegaranti for lån i AB Søbæksparken III, Jyderup
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kommunegarantien på det eksisterende indekslån i Andelsboligforeningen Søbæksparken III, Jyderup ikke overføres til et nyt realkreditlån med længere løbetid
Beskrivelse af sagen

Andelsboligforeningen Søbæksparken III, Jyderup ønsker at omlægge et eksisterende indekslån til et almindeligt realkreditlån med en længere løbetid og anmoder Holbæk Kommune om fortsat at give kommunegaranti på lånet.

Andelsboligforeningen Søbæksparken III er etableret i 1993 med 14 støttede andelsboliger. Det betyder, at kommunen årligt betaler støtte til andelsboligforeningens ydelser på lån. Samtidig stiller kommunen garanti for lånet.

Andelsboligforeningen Søbæksparken III kan frit omlægge deres støttede indekslån til andre låntyper. Så skal indekslånet indfris og erstattes af et nyt lån. Andelsboligforeningens nye lån bliver et ustøttet lån, hvilket betyder, at kommunen ikke længere stiller garanti for lånet og heller ikke giver støtte til ydelser på det nye lån.

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2014, at der fremover ikke stilles garanti for ustøttede andelsboligforeninger i forbindelse med etablering eller omlægning af lån. Administrationen anbefaler på den baggrund, at kommunegarantien på det eksisterende indekslån ikke overføres til et nyt realkreditlån med længere løbetid.

 

Overblik over andelsboligforeningens nye og gamle lån

 • Nuværende indekslån på 4.358.188 kr. og løbetid på 17,5 år
 • Nyt realkreditlån på 9.302.000 kr. og løbetid på 30 år

Andelsboligforeningen skal optage et lån på 9.302.000 kr. for at kunne indfri indekslånet. Indekslånet bliver indfriet ved at købe de obligationer, der blev udstedt, da lånet blev optaget. Obligationerne skal købes til markedsværdi, og derfor er beløbet på det nye lån så højt.

På grund af den lave rente på et nyt realkreditlån og den længere løbetid på lånet vil andelsboligforening spare ca. 87.000 kr. årligt i terminsydelser.

Når lånet omlægges, videreføres kommunegarantien på det gamle indekslån ikke, og samtidig mister andelsboligforeningen den årlige kommunale støtte til ydelserne på lånet.

For Holbæk Kommune betyder det, at kommunen ikke garanter for det nye realkreditlån og dermed ikke hæfter for en del af realkreditlånet, hvis andelsboligforeningen ikke betaler sine terminer.

Ud over at omlægge lånet er Andelsboligforeningen i gang med at sælge 6.203 m2  af deres grund på 15.373 m2 til en privat bygherre, som ønsker at opføre 8 rækkehuse. Da andelsboligforeningens grundareal reduceres med 40 % forventes det, at andelsboligforeningens værdi falder.  

Økonomiske konsekvenser

Ved omlægning af lån fra støttebærende indekslån til et almindeligt realkreditlån bortfalder Holbæk Kommunes årlige ydelsesstøtte.
Holbæk Kommunes årlige ydelsesstøtte vil i 2020 udgøre 4.526 kr.

Kommunegarantien på indekslånet som pr. 31/12 2019 udgør 819.339 kr. bortfalder ved låneomlægningen.

Kommunegaranti til lån i støttede andelsboligforeninger påvirker ikke kommunens låneramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Almenboliglovens § 179 og 179a

Sagshistorik, henvisninger

Byrådets møde den 22. januar 2014. Punkt 15: Videreførelse af kommunegaranti for den ustøttede andelsboligforening Kongstruplund

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.caseno19-42232_#5180226_v1_kortbilag.docx

Bilag

Kortbilag - Andelsboligforeningen Søbæksparken III, Jyderup


53. Beslutning om ejerstrategi for FORS

Beslutning om ejerstrategi for FORS
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. ejerstrategien for FORS vedtages
Beskrivelse af sagen

Ejerstrategien er et vigtigt styringsredskab for ejerkommunerne. Ejerstrategiens formål er at skabe gennemsigtighed i ejerkommunernes syn på og forventninger til selskabet og dets aktiviteter og skal bruges aktivt til opfølgning på selskabets værdiskabelse. Ejerstrategien bør formuleres af den samlede ejerkreds. Ejerstrategien for FORS er derfor formuleret i samarbejde mellem Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner. Den har været drøftet i FORS’ bestyrelse og fremlægges til vedtagelse samtidig i de tre kommuner. Ejerstrategien, som indstilles vedtaget, er vedlagt som bilag 1.

 

Ejerstrategien skal kunne bruges som rettesnor for Kommunalbestyrelserne og FORS i forhold til formål, målsætninger og strategiske rammer for FORS og selskabets aktiviteter. FORS har i forvejen en ejerstrategi (bilag 2), som foreskriver at den revideres i hver valgperiode. Den nuværende ejerstrategi er skrevet efter sammenlægningen af kommunernes forsyninger og har derfor et stort fokus på dette. Dette fokus er ikke længere relevant, og i arbejdet med revideringen af ejerstrategien vurderede administrationen derfor, at der var behov for at formulere og strukturere ejerstrategien på ny, for at gøre den så klart og brugbart et styringsredskab som muligt. Fokus for arbejdet har været at fastlægge klare målsætninger og rammer for FORS i et tydeligt sprog. Mange elementer af den eksisterende ejerstrategi er blevet genbrugt, men i en ny struktur og målsætningerne for selskabet er blevet revideret for at matche kommunernes nuværende behov og forventninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Klima og miljø indgår i den eksisterende ejerstrategi, men i den nye ejerstrategi lægges særligt fokus på bæredygtighed som særskilt politisk område. Bæredygtighed er blevet indskrevet i definitionen af FORS’ formål og der er formuleret målsætninger i forhold til at realisere ejerkommunernes visioner og strategier vedrørende klima, miljø, bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Udsat.caseno20-9866_#5204543_v2_ejerstrategi for fors 2020 - udkast til behandling i kb.pdf
caseno20-9866_#5206392_v1_bilag 2 - eksisterende ejerstrategi.pdf

Bilag

Bilag 1 - Ejerstrategi for FORS 2020 - udkast til behandling i KB
Bilag 2 - eksisterende ejerstrategi


54. Godkendelse af Holbæk Kommunes lånoptagelse

Godkendelse af Holbæk Kommunes lånoptagelse
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. restlånoptagelsen for regnskabsåret 2019 for i alt 47 mio.kr. i KommuneKredit godkendes
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. restlånoptagelsen for regnskabsåret 2019 for i alt 29 mio.kr. i KommuneKredit godkendes
Beskrivelse af sagen

Ved opgørelse af låneadgangen i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der er afholdt i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

Restlånoptagelsen for regnskabsår 2019 er opgjort til 47 mio.kr., og er til finansiering af følgende udgifter:

 • 11 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger
 • 18 mio. kr. til diverse anlægsarbejder
 • 18 mio. kr. til indefrysning af en stigning af grundskylden for samtlige husejere i Holbæk Kommune

KommuneKredit har tilbudt kommunen et fastforrentet lån med en rente på 0,41% p.a. over 25 år – d.v.s. sidste afdrag er i år 2045.

Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 14/15.

Afdraget i 2020 bliver på 1.370.000 kr.

I budgettet for 2019 og efterfølgende år var der forudsat en lånoptagelse på 36 mio. kr. Den yderligere lånoptagelse skyldes finansieringen af den indefrosne grundskyld på 18 mio.kr. (se den alternative indstilling).

I forhold til gældspejlemærket ultimo 2021 har lånoptagelsen på 47 mio. kr. nedenstående indvirkning

Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

Kommunekredit gæld

-912,7

-943,8

-903,6

-879,2

 Afdrag

65,9

67,7

71,4

74,3

 Lånoptagelse       anlæg*

-97,0

-12,6

-29,0

-25,0

 Lånoptagelse grundskyld**

0

-14,9

-18,0

-18,0

Realkredit gæld

-4,6

-4,4

-4,2

-4,0

 Afdrag

0,2

0,2

0,2

0,2

Færge gæld

-29,6

-27,6

-25,5

-23,3

 Afdrag

2,0

2,1

2,2

2,2

Feriefonden gæld (Nyvang)

-6,6

-6,6

-6,6

-0,7

 Eftergivelse***

 

 

5,9

 

Gæld ultimo

-982,4

-939,9

-907,2

-873,5

Gældspejle- mærket 2021

 

 

 

-870,0

Forudsætninger for ovennævnte opgørelse

*Lånoptagelse anlæg i 2020 er finansieringen af udgifter i 2019, og i 2021 finansiering af udgifter i 2020. Finansieringen af udgifter i 2021 optages i marts 2022.

**Lånoptagelse grundskyld i 2020 er finansieringen af udgifter i 2019, og i 2021 finansiering af udgifter i 2020. Finansieringen af udgifter i 2021 optages i marts 2022.

***Arbejdsmarkedsferiefond vil i 2020 eftergive 90% af gælden, da bevillingen i sin tid blev betragtet som en donation. Restbeløbet kan afdrages over 25 år.

Som det fremgår af ovenstående oversigt over gældspejlemærket, er der en mindre overskridelse af gældspejlemærket i 2021 på 3,5 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 vil lånoptagelsen blive reguleret, så det overholder den økonomiske politik om lånoptag ultimo 2021.

Beskrivelse af alternativ indstilling

I forhold til hovedindstillingen med en lånoptagelse på 47 mio. kr. omhandler den alternative indstilling en indstilling en restlånoptagelse på 29 mio. kr.

Forskellen i lånoptagelsen skyldes, at indefrysning af en stigning af grundskylden for samtlige husejere i Holbæk Kommune ikke lånefinansieres, men bliver finansieret af et midlertidigt likviditetstræk.

Indefrysningen af en del af grundskylden for samtlige husejere i Holbæk Kommune skyldes, at regeringen har vedtaget en lov, hvor der indføres en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018 til 2020. Denne indefrysningsordning er dog efterfølgende blevet forlænget 2023, da SKAT har udskudt inddrivelsen af ejendomsskat fra 2021 til 2024, p.g.a. problemer med IT-systemerne jfr. KL’s udmelding af 23.10.2019.

For at sikre en enkel ordning kan grundejeren ikke vælge at indbetale det indefrosne beløb i perioden 2018 – 2023.

Det skal bemærkes, at staten i 2024 overtager inddrivelsen af grundskyld fra kommunerne. Dette skulle oprindelig ske i 2021, men da SKAT har problemer med deres IT-systemer. er inddrivelsen udskudt til 2024, og i den forbindelse udbetaler/indfrier staten det samlede indefrosne beløb til kommunen. For Holbæk Kommune kan beløbet for perioden opgøres samlet til ca. 105 mio. kr. Hvis Holbæk Kommune finansierer den indefrosne grundskyld ved at optage lån, skal lånet indfries, når staten udbetaler beløbet i 2024.

KommuneKredit har tilbudt kommunen et fastforrentet lån med en rente på 0,41% p.a. over 25 år – d.v.s. sidste afdrag er i år 2045.

Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 14/15.

Afdraget i 2020 bliver på 845.000 kr.

I forhold til gældspejlemærkes ultimo 2021 har lånoptagelsen på 29 mio.kr. nedenstående indvirkning

Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

Kommunekredit gæld

-912,7

-943,8

-903,6

-886,2

 Afdrag

65,9

67,7

71,4

74,6

 Lånoptagelse anlæg*

-97,0

-12,6

-54,0

-25,0

 Lånoptagelse grundskyld**

0

-14,9

 

 

Realkredit gæld

-4,6

-4,4

-4,2

-4,0

 afdrag

0,2

0,2

0,2

0,2

Færge gæld

-29,6

-27,6

-25,5

-23,3

 afdrag

2,0

2,1

2,2

2,2

Feriefonden gæld (Nyvang)

-6,6

-6,6

-6,6

-0,7

 Eftergivelse***

 

 

5,9

 

Gæld ultimo

-982,4

-939,9

-914,2

-862,2

Gældspejle- mærket 2021

 

 

 

-870,0

Forudsætninger for ovennævnte opgørelse

*Lånoptagelse anlæg i 2020 på 54 mio.kr. er finansieringen af udgifter i 2019 (29 mio.kr.) og udgifter i 2020 (25 mio.kr.). I 2021 er finansieringen af udgifter i 2021. Altså en fremrykning af lånoptagelsen til samme år som udgiften afholdes i forhold til hovedindstillingen.

**Lånoptagelse grundskyld i 2019 på 14,9 mio.kr. er finansiering af udgiften i 2018. Fra 2019 finansieres udgiften via et likviditetstræk.

***Arbejdsmarkedsferiefond vil i 2020 eftergive 90% af gælden, da bevillingen i sin tid blev betragtet som en donation. Restbeløbet kan afdrages over 25 år.

Som det fremgår af ovenstående oversigt over gældspejlemærket ultimo 2021 er der et gab på 7,8 mio.kr., som betyder, at der indtil udgangen af 2021 kan optages yderligere lån på 7,8 mio.kr. til styrkelse af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Hvis hovedindstillingen godkendes vil der i 2020 være en yderlige lånoptagelse på 11 mio.kr. (47 mio.kr. minus 36 mio.kr.), hvilket betyder at den økonomiske politik om lånoptag ikke overholdes. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 skal lånoptagelsen reguleres, så den overholder den økonomiske politik om lånoptag ultimo 2021. Konsekvenserne for 2020 vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen.

Såfremt den alternative indstilling godkendes, er der en mindre lånoptagelse på 7 mio.kr. (29 mio.kr. minus 36 mio.kr.). Konsekvenserne heraf vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen for 2020 og fremefter.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17.12.2013 fra Social- og Indenrigsministeriet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

55. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der igangsættes nye planer i Ugerløse under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen på møde den 25. marts 2020 beslutter, at overdrage ejendommen Annexgårdsvej 2-4, Ugerløse til Foreningen Ugerløse Beboer- og Kulturhus.
Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. I forbindelse med administrationens behandling af ansøgninger udarbejdes der et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver ny plan.

Lokalplaner og kommuneplantillæg for ny dagligvarebutik samt nyt beboer- og kulturhus i Ugerløse (bilag 1-4)

Hensigten med planerne er at skabe mulighed for, at der opføres en ny og tidssvarende bygning til beboer og kulturhus på Annexgårdsvej 2-4, Ugerløse. Samt at der opføres en dagligvarebutik på Hovedgaden 2 i Ugerløse.

Der har igennem længere tid været et ønske om at finde en ny placering til en ny dagligvarebutik i Ugerløse. Desuden ønsker foreningen bag Ugerløse Beboer og Kulturhus, at få en ny og tilsvarende bygning til deres aktiviteter, da de eksisterende bygninger ikke er optimale.

Det skal bemærkes, at hvis kommunalbestyrelsen ikke er indstillet på at afstå ejendommen Annexgårdsvej til Foreningen Ugerløse Beboer- og Kulturhus på møde i kommunalbestyrelsen den 25. marts 2020 bortfalder eventuel beslutning om at igangsætte planerne. Det vil i givet fald fortsat være mulighed for at arbejde videre med en placering ved Hovedgaden 39 (Tingstedet). Dagligvarekoncernen har tilkendegivet interesse i placeringen såfremt en placering ved Hovedgaden 2 ikke kan opnå politisk tilslutning.

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 5.

Siden seneste status er følgende plan vedtaget endeligt:

 • 2.92 Sportsby, del 3, Holbæk
Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er nogen økonomiske konsekvenser som følge af igangsættelsen af planlægningen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Igangsættelse af nye planer har ikke miljø- eller klimamæssige konsekvenser. Der henvises til prioriteringsnotaterne for en beskrivelse af de konkrete planer.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles ikke godkendt.

Udvalget for Klima og Miljø ønsker dialog med bestyrelsen i lokalforum, kirken, bestyrelsen i forsamlingshuset, bestyrelsen i Brugsen og Netto.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Hovedindstillingen ikke godkendt.caseno20-2405_#5184170_v2_bilag 1 prioriteringsnotat dagligvarebutik, ugerløse.docx.pdf
caseno20-2405_#5184168_v1_bilag 2 ny dagligvarebutik skitse.pdf
caseno20-2405_#5184174_v2_bilag 3 prioriteringsnotat nyt beboer- og kulturhus, ugerløse.pdf
caseno20-2405_#5184175_v1_bilag 5 status planer.pdf
caseno20-2405_#5187003_v1_bilag 4 nyt beboer- og kulturhus skitse.pdf

Bilag

Bilag 1 Prioriteringsnotat dagligvarebutik, Ugerløse
Bilag 2 Ny dagligvarebutik skitse
Bilag 3 Prioriteringsnotat nyt beboer- og kulturhus, Ugerløse
Bilag 5 Status planer
Bilag 4 Nyt beboer- og kulturhus skitse


56. Beslutning om kommunens medvirken til flytning af Ugerløse Forsamlingshus

Beslutning om kommunens medvirken til flytning af Ugerløse Forsamlingshus
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kommunen afstår fra at gøre brug af sin tilbagekøbsret i forbindelse med salget af det nuværende forsamlingshus beliggende Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse (matr.nr. 7ax Ugerløse By, Ugerløse)
 2. Annexgårdsvej 2-4, 4350 Ugerløse (matr.nr. 3bp og 5ab Ugerløse By, Ugerløse) overdrages til Foreningen Ugerløse Beboer- og Kulturhus for 1,00 kr. med henblik på opførelse af et nyt forsamlingshus
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 9. maj 2012 besluttede det daværende Byråd at sælge Ugerløse Fritidscenter, beliggende Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse, til Foreningen Ugerløse Fritidscenter – i dag kaldet Foreningen Ugerløse Beboer- og Kulturhus. Holbæk Kommune har en tinglyst tilbagekøbsret til ejendommen ved ophør af foreningen og/eller salg af ejendommen.

Foreningen Ugerløse Beboer- og Kulturhus har nu henvendt sig til kommunen, idet de ønsker at sælge Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse, mod at køberen af ejendommen opfører et nyt forsamlingshus til foreningen i Ugerløse.

Hovedgaden 2, Ugerløse

Den potentielle køber af Ugerløse Beboer- og Kulturhus har til hensigt at rive de nuværende bygninger ned og opføre en dagligvareforretning på grunden. Dagligvareforretningen vil blive en Netto drevet af Salling Group.

Ugerløse Beboer- og Kulturhus er opført i 1884 som præstegård. Der er i forbindelse med sagen foretaget en SAVE-vurdering af bygningerne for at fastslå om bygningerne er bevaringsværdige. Hovedhuset er vurderet som middel bevaringsværdig, mens de to længer er vurderet som lavt bevaringsværdige. Det er særligt det kulturhistoriske, der giver hovedhuset en middelværdi. Det kræver ikke en særlig høring at ansøge om nedrivning af ejendommen, da udpegningen ikke er medtaget i kommuneplanen.

Opførelse af en dagligvarebutik vil medføre en væsentlig øget trafikaktivitet. Vejdirektoratet har oplyst, at der vil være behov for en større ombygning af T-krydset mellem Hovedgaden og Bonderupvej, grundet de allerede kendte trafikafviklingsproblemer i T-krydset. Et sådant vejprojekt er en forudsætning for opførelsen af en dagligvarebutik på Hovedgaden 2 i Ugerløse, og vil skulle udføres uden udgifter for kommunen.

Foreningen Ugerløse Beboer- og Kulturhus har indhentet en mæglervurdering på ejendommen Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse. Ejendommen er vurderet til en salgspris på 2.5 mio. kr. Mæglervurdering er vedhæftet som bilag.  

Annexgårdsvej 2-4, 4350 Ugerløse

Annexgårdsvej 2-4, 4350 Ugerløse er en ubebygget grund med en markedspris på ca. 830.000 kr.  Kommunen har mulighed for at overdrage grunden vederlagsfrit til Foreningen Ugerløse Beboer- og Kulturhus uden forudgående offentligt udbud efter udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 6, da kommunen må yde anlægsstøtte til foreningen. Foreningens formål er ifølge foreningens vedtægter at drive og opretholde Ugerløse Fritidscenter som lokalt forsamlingshus efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturelle, foreningsmæssige, politiske og selskabelige arter. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboer.

I forbindelse med overdragelsen af Annexgårdsvej 2-4, 4350 Ugerløse, til foreningen, vil kommunen tinglyse en tilbagekøbsret på ejendommen, så kommunen er berettiget til at få ejendommen med grund og bygninger tilbageskødet for 0 kr. og fri for gæld, hvis ejendommen ophører med at blive anvendt til formål, som kommunen lovligt kan støtte.

Hvis kommunen overdrager Annexgårdsvej 2-4, 4350 Ugerløse, til foreningen, vil køberen af Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse opføre et nyt og tidssvarende forsamlingshus på grunden på ca. 670 m2. Værdien af dette vurderes mindst at modsvare værdien af Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse.  Da kommunen vil få tilbagekøbsret for 0 kr. til det nye forsamlingshus inkl. grund og bygninger og fri for gæld, vil kommunens støtte til forsamlingshuset blive sikret til kommunale formål, og der vil ikke foreligge en ulovlig begunstigelse af køberen af Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse, fordi deres betaling for grunden mindst modsvarer markedsvurderingen.

Foreningen Ugerløse Beboer- og Kulturhus har oplyst, at de ønsker et nyt forsamlingshus, da det nuværende forsamlingshus er meget driftstungt og har et væsentligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

Konsekvens ved ikke at godkende indstillingen

Hvis der ikke er politisk opbakning til en dagligvarebutik, hvor det nuværende forsamlingshus ligger, vil dagligvarekoncernen ikke være afvisende overfor at arbejde videre med en anden placering i Ugerløse. Hovedgaden 39, 4350 Ugerløse, har været drøftet med Salling Group som en alternativ placering. Hovedgaden 39, 4350 Ugerløse, vil være i tilknytning til Dagli’ Brugsen og ved siden af Tingstedet, samt overfor kirken. Området vil være indenfor kommuneplanramme 16.C01, der udlægger området til centerformål, hvilket betyder at det vil være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Økonomiudvalget behandler parallelt med denne sag på mødet den 18. marts 2020 en sag om igangsætning af ny lokalplan for Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse, og Annexgårdsvej 2-4, 4350 Ugerløse, som skal muliggøre opførelse af hhv. dagligvarebutik og forsamlingshus. Beslutning om at igangsætte planer bortfalder, hvis Kommunalbestyrelsen ikke godkender indstillingen i dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Alle udgifter forbundet med nærværende mageskifte- og overdragelse betales af Foreningen Ugerløse Forsamlingshus.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Udsat.caseno20-1941_#5194092_v1_ugerløse - giskort 1.pdf.pdf
caseno20-1941_#5194099_v1_ugerløse - giskort 2.pdf.pdf
caseno20-1941_#5194102_v1_brev til holbæk kommune.docx.docx
caseno20-1941_#5194107_v1_betinget maggeskifteaftale.pdf.pdf
caseno20-1941_#5194111_v1_mæglervurdering.pdf.pdf

Bilag

Ugerløse - giskort 1.pdf
Ugerløse - giskort 2.pdf
Brev til Holbæk Kommune.docx
Betinget maggeskifteaftale.pdf
Mæglervurdering.pdf


57. Beslutning om håndtering af lån hos Arbejdsmarkedets feriefond

Beslutning om håndtering af lån hos Arbejdsmarkedets feriefond
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune indfrier restgælden på 0,66 mio. kr. hos Arbejdsmarkedets Feriefond og etablerer et tilgodehavende hos Andelslandsbyen på samme beløb, som afdrages over 25 år og på vilkår, som beskrevet nedenfor.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på 25 år, som sikkerhed for Andelslandsbyens reviderede lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond på 0,66 mio. kr.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er debitor på et lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) på i alt 6,6 mio. kr., som blev optaget af Andelslandsbyen Nyvang i 2002 i forbindelse med etablering af Sct. Stefans kirken. Holbæk Kommune har en underliggende aftale med Andelslandsbyen Nyvang, som i sidste ende hæfter for den samlede gæld.

En række kulturinstitutioner har optaget lån hos AFF i en forventning om, at lånene reelt var at betragte som tilskud, der ikke skulle tilbagebetales. Efter en længere dialog med EU-kommissionen har AFF besluttet at reducere lånenes hovedstol betragteligt.

For Holbæk Kommune/Andelslandsbyens vedkommende betyder det en reduktion på 90%, så lånets nye hovedstol udgør 0,66 mio. kr. Det skal besluttes politisk, hvordan denne nye hovedstol skal håndteres.

Indfrielse af restgæld

AFF har fremsendt følgende tilbud:

-         ny 25-årig låneaftale på 0,66 mio. kr. med årlig rentetilskrivning på 2% samt betaling af årlige administrationsomkostninger til AFF.

eller

-         fuld indfrielse af den nye restgæld på 0,66 mio. kr. så låneforholdet hos AFF afvikles.

Administrationen indstiller, at Holbæk Kommune indfrier restgælden på 0,66 mio. kr. Dermed spares fremtidige renteudgifter og administrationsomkostninger til staten.

Finansieringen af denne indfrielse sker gennem etablering af et tilgodehavende på 0,66 mio. kr. hos Andelslandsbyen. Dette tilgodehavende skal Andelslandsbyen afdrage til Holbæk Komme over 25 år, svarende til den løbetid, AFF har tilbudt.

I forbindelse med det igangværende salg af bygninger til Andelslandsbyen Nyvang vil kommunen optage sikkerhed i bygninger og grund for de gældsforpligtelser, som Andelslandsbyen overfor Holbæk Kommune

Beskrivelse af alternativ indstilling

Holbæk Kommune har været i dialog med AFF om ændring af debitor på lånet, så det fremadrettet er Andelslandsbyen Nyvang, som skal indgå en ny 25-årig låneaftale med AFF om tilbagebetaling af restgælden på 0,66 mio. kr.

AFF har oplyst, at de kan acceptere et debitorskifte til Andelslandsbyen Nyvang under følgende betingelser:

-         at AFF opretholder den eksisterende sikkerhed i Andelslandsbyens grund og bygninger (ejerpantebrev)

-         at Holbæk Kommune derudover stiller lånegaranti til AFF for den nye restgæld på 0,66 mio. kr.

Denne løsning indebærer at Andelslandsbyen skal betale de årlige afdrag samt renteudgifter og administrationsomkostninger til AFF. Det må forventes, at Andelslandsbyen finansierer sine afdrag og udgifter via det kommunale driftstilskud.

Det skal bemærkes at det årlige kommunale driftstilskud til Andelslandsbyen Nyvang i 2020 er 4,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Indfrielsen af gælden på 0,66 mio. kr. hos AFF finansieres gennem etablering af et tilgodehavende hos Andelslandsbyen Nyvang på samme beløb, som har følgende lånevilkår:

-         rente vil være diskontoen + 2% p.a. som tilskrives én gang årligt d. 1. april.

-         afdragsperiode på 25 år, regnet fra den 1. april 2020 med årlig afdragsvis betaling hver den 1. april.

-         Der optages fornøden pant i Andelslandsbyens bygninger og grund som sikkerhed.

Denne rentesats anvendes også i andre tilfælde, hvor Holbæk Kommune har givet et lån til en kulturinstitution.

 

Økonomiske konsekvenser ved den alternative indstilling

Denne løsning indebærer, at Holbæk Kommune yder en kommunegaranti på 0,66 mio. kr. Denne kommunegaranti varer i 25 år indtil lånet er tilbagebetalt. Kommunegarantien vil påvirke den kommunale låneramme med 0,66 mio. kr. i 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

58. Beslutning om benyttelsesaftale på 30 år med Kundby IF om areal til klubhus

Beslutning om benyttelsesaftale på 30 år med Kundby IF om areal til klubhus
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der indgås en benyttelsesaftale på 30 år med Kundby IF om areal til klubhus.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgår benyttelsesaftale med Kundby IF om areal til klubhus. Arealet stilles til rådighed i 30 år med virkning fra 1. januar 2021 og ophører således 31.12.2051 uden yderligere varsel, hvorefter arealet afleveres til Holbæk Kommune i ryddet stand, fri for bygninger og faste installationer, såfremt andet ikke aftales mellem Holbæk Kommune og Kundby IF.

Det benyttede areal skal anvendes til Kundby IF's klubhus og må ikke uden Kommunens skriftlige samtykke anvendes til andre formål.

Aftalen er fra Holbæk Kommunes side uopsigelig i hele aftaleperioden, med mindre der foreligger misligholdelse af aftalen.

Kundby IF kan opsige aftalen med et års varsel.

Benyttelsesaftalen erstatter den nuværende lejeaftale fra 1990 med Kundby IF, som udløber 31. december 2020.

I budgetaftalen for budget 2020 – 2023 blev aftaleparterne enige om at gennemføre en renovering af Kundby IF´s klubhus. Desuden blev aftaleparterne enige om at forlænge lejeaftalen med Kundby IF.

Kundby IF ejer klubhuset, som er opført på kommunalt areal beliggende Solbjerggård 2 i Kundby.

Den nye benyttelsesaftale omfatter det afgrænsede areal, hvor klubhuset er opført. Arealet stilles vederlagsfrit til rådighed for Kundby IF i aftaleperioden.

Administrationen har påbegyndt projekt med renoveringen af klubhuset ud fra et budget på 2,2 mio. kr. og forventer, at det står færdigt i 2. kvartal 2020.

Økonomiske konsekvenser

Kundby IF står for drift og vedligehold af klubhuset og modtager lokaletilskud fra Holbæk Kommune efter Lov om Folkeoplysning samt Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid.

Renoveringen gennemføres for anlægsmidler under rammen til renovering af bygninger mm.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige  miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.caseno12-33046_#5189545_v1_kortplot klubhus kundby if.pdf.pdf

Bilag

Kortplot Klubhus Kundby IF.pdf


59. Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"

Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der ydes kommunal mellemfinansiering på 200.000 kr. til projekt ”Meget Mere Merløse” og mellemfinansiering udbetales, når projektet er fuldt finansieret.
Beskrivelse af sagen

St. Merløse Gymnastikforening og andre frivillige har iværksat projekt ”Meget Mere Merløse” (projektholder), som etablere en række offentlige faciliteter i St. Merløse. Flere af projektets faciliteter er anlagt og taget i brug.

Nu er projektet gået ind i en ny fase, hvor projektholder planlægger udbygning med anlæg af et multifunktionelt aktivitetsområde.

Til at realisere det multifunktionelle aktivitetsområde søger projektholder om kommunal mellemfinansiering på 200.000 kr., som er rejst fra Lokale og Anlægsfonden til. Dette tilskud udbetales, når projektet er etableret. Ifølge Lokale- og Anlægsfondens tilsagnsbrev skal projektet være påbegyndt inden et år fra bevillingsbrevets dato, som er dateret den 8. april 2019.

Projektet med anlæg af et multifunktionelt aktivitetsområde, som Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om at støtte, har ifølge projektholder et samlet budget på 1.475.000 kr.

Samlet set har projektholder rejst tilsagn om støtte fra fonde og andre tilskudsgivere for 724.000 kr. (opgjort pr. 31.12.19) Desuden har Holbæk Kommune støttet med henholdsvis 100.000 kr. fra § 18-puljen og med 400.000 kr. fra Puljen Rum til Fællesskab. Den samlede støtte til projektet andrager således 1,24 mio. kr. Oversigten over den samlede støtte pr. 31.12.2019 fremgår af bilag til sagen.

Den øvrige restfinansiering på 251.000 kr. vil projektholder søge at få rejst fra fonde og andre bidragsydere.

Sammenfattet er projektets finansiering således:

Budget for multifunktionelt UNO aktivitetsområde - ekskl. moms.
 

1.475.000 kr.

Rejste midler fra forskellige fonde og tilskudsgivere pr. 31.12.19 (se oversigt i bilag)

-724.000 kr.

Tilskud Holbæk Kommune fra Puljen Rum til Fællesskaber december 2018

-400.000 kr.

Tilskud Holbæk Kommune §18 midler december 2019

-100.000 kr.

Manglende finansiering

251.000 kr.

 

Projektholder påtænker at optage et rentefrit lån på 300.000 kr., som ydes af bygherren. Administrationen sidestiller ikke lån som en del af den samlede finansiering af projektet.

Byrådet har tidligere bevilget tilsagn om kommunal mellemfinansiering til ”Meget Mere Merløse” med henholdsvis 241.400 kr. i september 2016 og 475.000 kr. i juni 2015. Begge mellemfinansieringer er indfriede af projektholder.

Betingelser for mellemfinansiering

 • Projektet er fuldt finansieret
 • Der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførsel
 • Projektholder er ansvarlig for at sikre, at projektet overholder vilkår for tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
 • Der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn fra Lokale og Anlægsfonden
 • Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 200.000 kr.
 • Der sker udbetaling af mellemfinansiering i takt med afholdelse af faktiske udgifter (efter anmodning fra den projektansvarlige)
 • Projektholder skal straks orientere Holbæk Kommune, såfremt der sker afvigelser i projektet

Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til mellemfinansiering

Det skal bemærkes, at det er projektholder selv, som varetager og er ansvarlig for projektets gennemførsel – herunder den løbende rapportering og dialog med tilskudsgiver. Dermed er det også projektholder, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra fonde og tilskudsgivere overholdes, ligesom projektholder selv skal indhente nødvendige tilladelser.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur.

Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og foreningen som ansvarlig projektejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

Såfremt kommunen ikke yder mellemfinansiering, skal projektholder finde anden mellemfinansiering for at realisere projektet. 

Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning. Det betyder, at i det år, hvor mellemfinansieringen bliver udbetalt, skal der gives en tillægsbevilling, der svarer til udlægget i det pågældende år.

Mellemfinansieringen vil ikke påvirke servicerammen, da beløbet betales over mellemregningskonto (finansforskydning).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 5. december 2018: Pkt. 276: Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i efteråret 2018

Byrådet den 6. september 2016: Pkt. 201: Beslutning om mellemfinansiering af projekt ”Meget Mere Merløse”

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Indstilles godkendt.

Solvej Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.caseno14-38867_#5191970_v1_meget mere merløse - oversigt tilskud 31.12.2019.pdf.pdf
caseno14-38867_#5191855_v1_sv diverse - 2019-p-0023 multifunktionelt aktivitetsområde... meget mere merløse_bevillingsskrivels.pdf
caseno14-38867_#5192007_v1_meget mere merløse - budget loa ansøgning.pdf.pdf

Bilag

Meget Mere Merløse - oversigt tilskud 31.12.2019.pdf
SV: Diverse - 2019-P-0023 Multifunktionelt aktivitetsområde... Meget Mere Merløse_Bevillingsskrivelse.pdf
Meget Mere Merløse - budget LOA ansøgning.pdf


60. Beslutning om forlængelse af garantistillelse periode for lån til Mørkøv Hallen

Beslutning om forlængelse af garantistillelse periode for lån til Mørkøv Hallen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Holbæk Kommune påtager sig forlængelse af garantiforpligtigelsen fra 13½ år til 20 år for et lån på 2.874.000 kr. som Den selvejende institution Mørkøv Hallen vil optage i KommuneKredit til indfrielse af et tilsvarende eksisterende lån i Realkredit Danmark.
Beskrivelse af sagen

Den selvejende institution Mørkøv Hallen har i 2003 optaget et lån og den 12.04.2013 tilført et tillægslån i Realkredit Danmark til i alt 3.969.000 kr. til finansiering af anlægsudgifter. Holbæk Kommune har givet garanti for lånet.

Den selvejende institution Mørkøv Hallen har nogle udfordringer med likviditeten, og vil til forbedring af likviditeten foretage en låneomlægning af sit lån i Realkredit Danmark. Lånet har en restgæld på 2.874.000 kr., der ønskes indfriet således, at et nyt lån optages i KommuneKredit til en noget lavere rente og uden betaling af bidragssatser.

Samtidig søger Mørkøv Hallen om en forlængelse af garantiforpligtigelsen fra 13½ år til 20 år.

Mørkøv Hallen vil ved en låneomlægning få en besparelse de første år på ca. 130.000 kr. pr. år, dog vil afdragsperioden blive forlænget fra 2033 til 2040. Den samlede besparelse vil over den 20 årige periode andrage ca. 600.000 kr.

Det skal bemærkes, at Mørkøv Hallen får et driftstilskud i 2020 på 1.704.000 kr. til drift og vedligeholdelse af hallen og udendørs idrætsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart vil forlængelsen af garantiforpligtigelsen fra 13½ år til 20 år ikke have nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, hvis lånet afvikles på de indgåede vilkår.

Holbæk Kommune kan dog blive nødsaget til, at have et midlertidigt udlæg i forbindelse med indfrielse af lånet i Realkredit Danmark på 2.874.000 kr. og inden det nye lån i KommuneKredit kan blive effektueret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

I.h.t. pgf. 41 i Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om påtagelse af garantiforpligtigelse.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

61. Beslutning om frigivelse af afsatte anlægsmidler til Svinninge kunstgræsbane

Beslutning om frigivelse af afsatte anlægsmidler til Svinninge kunstgræsbane
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til anlægsbevilling ”Svinninge Kunstgræsbane” under Udvalget for Kultur og Fritid frigives
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har den 17. oktober 2019 i budgetaftalen for 2020-2023 indgået aftale om, at der 2020 afsættes 4 mio.kr. til etablering af kunstgræsbane i Svinninge.

Svinninge Idrætsforening har fokus på at styrke klub og lokalsamfund og vil udvikle idrætslivet i og omkring byen. En kunstgræsbane i Svinninge giver mulighed for motion og fodbold hele året og vil give mulighed for at omkringliggende klubber som Jyderup, Gislinge, Kundby og Hjembæk kan anvende kunstgræsbanen i Svinninge. Dette vil kunne aflaste tilsvarende baner i Tuse og Mørkøv.

Svinninge Fodboldklub har meddelt, at de kan bidrage med 1 mio. kr., Der fratrækkes gavemoms af beløbet og nettobidrag er 825.000 kr. Svinninge IF er afhængige af Fonde og søger igennem forskellige året igennem. Svinninge Fodboldklub deler betalingen i to rater. Første bidrag fra Svinninge Fodboldklub kan erlægges ca. 1/7-2020 med en slut afregning senest 31/12-2020. 

Det afsatte beløb skal dække rådgivning, administrationsbidrag, boreprøver, uforudsete udgifter samt etablering af en kunstgræsbane med hegn, lys og sti.  Det forudsættes, at der kan afgives tilbud inden for rammen, men da 4G-baner i Danmark (se beskrivelse nedenfor) er nyt, og der endnu ikke er foretaget boreprøver på området i Svinninge, kan der forekomme en ekstra udgift. Skulle dette blive aktuelt, vil dette blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen.

Banen placeres vest for Svinningehallen på en eksisterende naturgræsbane som en omlægning af denne. Idrætsanlægget har i dag 2 x 11-mandsbaner, atletikbane samt tennisbane.  jf. bilag 1 Placering af kunstgræsbanen.

Miljøvenlig kunstgræsbane

Holbæk Kommune har undersøgt hvordan der kan etableres en miljøvenlig kunstgræsbane uden nogle former for infill. Infill er det produkt der lægges i konventionelle kunstgræstæpper for at give spillerne en mere naturtro og behagelig spilleoplevelse. Infill er gummigranulat, som har tendens til at sprede sig som mikroplast udenfor banen til gene for natur og vandmiljø.

En 4 generations - kunstgræsbane udmærker sig ved ikke have noget infill. Kunstgræstæppet på 4G er forbedret for at kompensere for dette og sikre en god spilleoplevelse. En 4G bane består således kun af et kunstgræstæppe og sand og dermed mindskes risikoen for spredning af mikroplast (bilag 2 Sammenligning af kunstgræsbaner).  

Svinninge Fodbold Klub har været på besigtigelse i Gladsaxe, hvor de har afprøvet en lille 4G-testbane. Efter besøget har klubben meddelt deres ønske om en 4G-bane i Svinninge.

Ingen 4G baner er pt. godkendt af FIFA, men banerne opfylder den nordiske kvalitetsstandard og overholder kravene for den europæiske norm EN15330-1 standard, som beskriver kvalitet og egenskaber for kunstgræs til sportsbelægninger. Den manglende FIFA-godkendelse betyder, at banen ikke kan anvendes til divisionsfodbold og dette er klubben bekendt med. 

Den videre proces

Når midlerne er frigivet, sættes anlægsprojektet i gang. Kunstgræsbanen forventes at være klar til ibrugtagning til august 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 4 mio.kr. til etablering af Svinninge Kunstgræsbane.

Svinninge Fodboldklub har meddelt, at de kan bidrage med 1 mio.kr. Der skal betales gavemoms af dette beløb. Gavemomsen udgør 17,5% dvs. et nettobidrag på 825.000kr. hvilket giver en samlet sum til etablering af kunstgræsbanen på 4,8 mio. kr. 

Denne type af bane er ny og der kan derfor forekomme en ekstra udgift, som vil blive kendt efter licitation. Forekommer en ekstra udgift, vil dette blive fremlagt for kommunalbestyrelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Valg af en 4G-bane mindsker de negative miljømæssige konsekvenser, som ellers typisk er forbundet med anlæg af kunstgræsbaner, da banen ikke indeholder infill.

Høring

 

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.caseno20-5812_#5175489_v1_bilag 1; placering af kunstgræsbanen.pdf.pdf
caseno20-5812_#5175490_v1_bilag 2; sammenligning af kunstgræsbaner.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1; Placering af kunstgræsbanen.pdf
Bilag 2; Sammenligning af kunstgræsbaner.pdf


62. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.08 og kommuneplantillæg nr. 19 for Rævebjerg i Mørkøv

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.08 og kommuneplantillæg nr. 19 for Rævebjerg i Mørkøv
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. forslag til Lokalplan 12.08 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 19 for Rekreativt område v. Rævebjerg, i Mørkøv, godkendes endeligt
Beskrivelse af sagen

Dansk Køreselskab ønsker at etablere et nyt hjemsted for selskabets hestesportsaktiviteter på området v. Rævebjerg i Mørkøv. Lokalplanområdet anvendes i dag til rekreative formål, og benyttes bl.a. af Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening, som afholder et årligt kræmmermarked i området.

Det vurderes, at Dansk Køreselskabs hestesportsaktiviteter vil kunne sameksistere med Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforenings anvendelse af arealet, sådan at eksisterende brug fortsætter uforandret. På baggrund af ønsket om at kunne afvikle hestesportsaktiviteter, udvides omfanget af lokalplanområdet.

Området udlægges til et grønt, offentlig tilgængeligt areal, hvor landskabelige og naturmæssige værdier bevares. Der tillades kun opførelse af bygninger i et begrænset omfang og i tilknytning til den ridesport, som lokalplanen tillader. Området er fortsat tilgængeligt for offentligheden, som naturområde til friluftsliv.

Området trafikbetjenes fra Ringstedvej via en anlagt grusvej på matr. 23b, som er kommunalt ejet og videre via en grusvej på matr. 1no. 

Udvidelsen af det rekreative areal forventes at skabe mere foreningsliv syd for Mørkøv, der vil komme byen og borgerne til gode.

Området er i dag beliggende i byzone og landzone. Med den nye lokalplan overføres hele lokalplanområdet til byzone, da arealet ikke anvendes ikke til landbrug i dag, og egner sig godt til rekreative formål. Derfor udarbejdes et kommuneplantillæg.

Lokalplanforslag 12.08 (se bilag 1)

Lokalplanforslaget giver mulighed for et udvidet areal til rekreative formål - herunder to bygninger og tilhørende areal til parkering samt etablering af terrænbaneforhindringer og kørebaner.

Realisering af hhv. bygninger, areal til parkering og terrænbaneforhindringer, samt drift og vedligehold af disse, sker på foranledning af Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening og Dansk Køreselskab, med fuldmagt fra Holbæk Kommune. Ovennævnte forhold vil reguleres af en benyttelsesaftale (se bilag 3). Denne revideres, således der tages højde for de nye forhold.

Kommuneplantillæg nr. 19 (se bilag 1)

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr.19 til Kommuneplan 2017, som udvider området for rekreative formål.

Miljøscreening (se bilag 1)

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan 12.08 og forslag til kommuneplantillæg 19. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, da udvidelse af det eksisterende rekreative areal vurderes at vil kunne indpasses naturligt i nærområdet. Desuden reguleres omfang og udformning af bebyggelse og anlæg med en tilpasning til eksisterende forhold, herunder vejforhold, forsyningsledninger og områdets fauna.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Høring

Planforslagene har været sendt i offentlig høring fra 27. november 2019 – 24. januar 2020, og der har været afholdt borgermøde den 14. januar.

Notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag (se bilag 2).

Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 5. september 2018 sag 177: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#c59e4b34-6681-47dd-be7b-59f397aca71c&fritekst=rævebjerg&punktid=91bf6b99-ed2c-421e-a9fa-0b9ce5b91859

Udvalget for Klima og Miljø den 26. februar 2019 sag 29: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#6fc58414-d154-4e8f-84f7-32073370ad43&fritekst=rævebjerg&punktid=acbdac33-0f40-4f7a-95df-241f5da5b516

Kommunalbestyrelsen den 13. november 2019 sag 274: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#adb98c60-99e0-4ce4-ab2a-b787eb21abd4&fritekst=rævebjerg&punktid=cd46efb1-7f2c-4c89-80fd-0187dab3662b

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles godkendt.

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.caseno19-3489_#5152210_v1_notat af borgermøde vedr lokalplanforslag om rævebjerg.pdf.pdf
caseno19-3489_#5172583_v1_samlet pdf_forslag_til endelig pol. behandling.pdf
caseno19-3489_#5180915_v1_bilag 3_benyttelsesaftale.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2_Notat fra borgermøde
Bilag 1_Samlet pdf
Bilag 3_Benyttelsesaftale.pdf


63. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8

Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8, Holbæk, godkendes og sendes i offentlig høring.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra grundejeren om at opføre nye etageboliger i gårdrummet indenfor den eksisterende karrébebyggelse mod Ahlgade.

Planområdet i dag

Lokalplanområdet udgør ca. 2350 m2 og er beliggende i byzone centralt i Holbæk. Området udgør det nordvestlige hjørne af en større karrébebyggelse, ”Lindevejskarréen”, beliggende mellem Valdemar Sejrsvej, Ahlgade, Lindevej og Jernbaneplads.

Mod nord og nordøst, hvor lokalplanområdet afgrænses af Ahlgade, ligger en bevaringsværdig teglbygning i 2,5 etager fra 1870. Bygningen indgår i karréens randbebyggelse, og syd for denne er et gårdrum, der mod sydøst er bebygget med lager- og udhusbygninger.

Kommuneplantillæg

Da projektet ikke overholder gældende kommuneplanramme for området med hensyn til maksimal bebyggelsesprocent, samt maksimalt antal etager, er forslag til kommuneplantillæg nr. 24 blevet udarbejdet. Det vurderes, at det aktuelle planområde kan rumme en højere bebyggelsesprocent og et byggeri i flere etager, da den nye etagebygning placeres i gårdrummet og det bevaringsværdige gademiljø forbliver intakt.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt, der indplacerer nye etageboliger i op til seks etager i gårdrummet indenfor den eksisterende karrébebyggelse mod Ahlgade.

Forslaget forudsætter nedrivning af de eksisterende lager- og udhusbygninger i den østlige del af gårdrummet, hvilket muliggør etableringen af et grønt fællesareal for bebyggelsens beboere.

Lokalplanforslaget sikrer at den nye bebyggelse tilpasses den bevaringsværdige bymidte med hensyn til proportioner, materialitet og farvevalg, og sikrer at den nye bebyggelse dimensioneres og placeres således at skyggegener begrænses så videst muligt.

Derudover fastsætter lokalplanforslaget bevaringsbestemmelser, som har til formål at sikre det udpegede kulturmiljø omkring Ahlgade, samt bevaringen af den eksisterende bevaringsværdige randbebyggelse fra 1870 i Ahlgade 6-8.

I forhold til parkering fastsætter lokalplanforslaget bestemmelser om at der ved opførelse af ny bebyggelse eller ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse som minimum skal sikres 1,5 p-plads pr. bolig på egen grund. Såfremt der på den enkelte ejendom ikke kan udlægges det nødvendige antal p-pladser, kan kommunen meddele dispensation til at indbetale et beløb for hver manglende p-plads til den kommunale p-fond efter det til enhver tid gældende parkeringsregulativ.

Ændringer i planforslaget siden den politiske igangsættelse af lokalplanarbejdet

I forhold til det der blev beskrevet i forbindelse med lokalplanens igangsættelse, forhøjes den maksimale bygningshøjde fra 19,5 m til 20,5 m, da udvikler ønsker mulighed for at placere ventilation og lignende tekniske anlæg på taget. Administrationen vurderer at ønsket kan imødekommes og der er på den baggrund indskrevet bestemmelser i lokalplanen, som skal sikre tilpasningen af de tekniske anlæg til bygningen og omgivelserne.

Planforslaget stiller krav om en maksimal facadehøjde på 20 m målt fra terræn til overkanten på bygningens murkrone, og tillader herudover 0,5 m ekstra i højden til tekniske installationer og lignende tekniske anlæg, såfremt disse er tilbagetrukket 1,5 m fra tagkanten.

Ændringen er belyst i form af visualiseringer og skyggediagrammer og vurderes ikke at have væsentlig påvirkning på omgivelserne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Planlægningens opstart blev udsendt i fordebat fra d. 29. august til den 12. oktober 2019. Der indkom 9 bemærkninger fra naboer, Lokalforum Holbæk mfl. Bemærkningerne omhandlede primært skygge-/indbliksgener, men også anlægsfasen og byggestil mm. Det vurderes, at ingen af de indkomne ønsker/bemærkninger er i strid med det, der muliggøres med planlægningen.

Planforslagene udsendes i 8-ugers offentlig høring. I høringsperioden vil der også blive afholdt et borgermøde.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. marts 2019, punkt 42: Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Økonomiudvalget, d. 3. april 2019, punkt 114: Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles godkendt, idet bygningen skal have saddeltag, og bygningshøjden fastholdes.

 

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, V, I, B, F og C).

Imod stemte 1 (Ø) grundet manglende inddragelse af høringssvar særligt angående skyggevirkninger.caseno18-22472_#5177255_v1_forslag lp 1.55.pdf.pdf
caseno18-22472_#5177257_v1_forslag kp-tillæg 24.pdf.pdf
caseno18-22472_#5177263_v1_miljøscreening.pdf.pdf
caseno18-22472_#5177267_v1_oversigt over forslag og idéer fra idefasen.pdf.pdf

Bilag

Forslag LP 1.55.pdf
Forslag KP-tillæg 24.pdf
Miljøscreening.pdf
Oversigt over forslag og idéer fra idefasen.pdf


64. Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 1.54 for Filmtorvet til udsendelse i høring

Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 1.54 for Filmtorvet til udsendelse i høring
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. forslag til Lokalplan 1.54 for Filmtorvet godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. at der ikke udarbejdes en miljørapport, jf. konklusionen i miljøscreeningen
Beskrivelse af sagen

Baggrund
Filmtorvet har, siden det blev anlagt i 2016, udgjort et offentligt byrum på vandringen rundt langs havnefronten. Torvet har dannet ramme omkring en række events, f.eks. koncerter, open-air filmforevisninger og havnefestivalen SKVULP. Filmtorvet var oprindeligt tænkt som en midlertidig pladsdannelse, men Havnegruppen anbefalede Kommunalbestyrelsen at gøre Filmtorvet til et permanent offentligt havnetorv, og nærværende planforslag blev igangsat i forlængelse heraf.
Udover selve Filmtorvets areal, så indgår Kulturbiografen med tilhørende parkering, sejlsportsområdet ved Finsings Plads og de tilstødende erhvervsarealer mod øst i lokalplanområdet.

Lokalplanens indhold
Med planforslaget gøres Filmtorvet til et permanent offentligt havnetorv, med mulighed for at afholde enkeltstående events, havnefestival m.m. Planforslaget giver endvidere mulighed for at udføre tilbygning til biografen, samt at flytte en nuværende parkering fra torvet til en placering vest for biografen. Herved frigøres torvet til en egentlig torvedannelse uden kørende trafik.
Øst for Filmtorvet gives med planforslaget mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til 3 etager. Bebyggelsen kan rumme publikumsorienterede funktioner, der kan medvirke til at understøtte Filmtorvet som et aktivt byrum. Eksempelvis er med Havnegruppens anbefaling givet mulighed for indplacering af nyt teater, klatreklub og understøttende servicefunktioner. Derudover kan der inden for byggefelterne realiseres café, restauration og boligformål, eksempelvis i form af ungdomsboliger. Realisering af nyt byggeri på dette sted vil medvirke til at skabe en afgrænsning af Filmtorvets byrum, et rumligt veldefineret torv, der samtidig vil give en ny mulig aktiv side på torvet.
På det nordligste byggefelt, mod Finsings Plads, må alene opføres ny bebyggelse i 1 etage, tilpasset i skala og udformning til den eksisterende lave maritime træhusbebyggelse på dette sted.
De nye byggefelter, og de kommende nye aktiviteter, gives ny tilhørende parkeringsforsyning mod sydøst, hvorved det samlede område gives en ny velbeliggende ankomstmulighed.

På kortbilag 3 i lokalplanforslaget er angivet en illustration af en samlet disposition af området.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget, der konkluderer, at planforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Den med planforslaget muliggjorte bebyggelse tilpasses eksisterende bygningshøjder, dels svarende til bygningshøjde på Kulturbiografen, og dels tilpasset bygningshøjder ved sejlsportsforeningerne mod Finsings Plads. De eksisterende veje vurderes at kunne håndtere de afledte ændringer i medfør af planforslaget, uden at dette indebærer væsentlige påvirkninger på det omkringliggende miljø.

Anlægsopgaver og grundsalg
Arealerne inden for området er overvejende kommunalt ejede, med undtagelse af Kulturbiografens område.
Realisering af anlæg inden for området, udførelse af beplantning, belægninger, belysning og andet byinventar, skal derfor afholdes af kommunen. En lang række anlæg er allerede udført omkring Filmtorvet, men for de resterende delområder forestår endnu anlægsopgaver.
Den med planforslaget muliggjorte nye bebyggelse indebærer potentielt en kommunal indtægt ved grundsalg, afhængigt af hvilke af de givne anvendelsesmuligheder, der realiseres.
Endvidere er lokalplanområdet kortlagt som forurenet på vidensniveau V1, så realisering af ny anvendelse må forventes at medføre afledte udgifter til håndtering af jordforureningen.

Bæredygtig byudvikling
Realisering af ny bebyggelse inden for lokalplanområdet vurderes at være udtryk for en byfortætning af et eksisterende centralt beliggende byområde, i overensstemmelse med principperne om bæredygtig byudvikling. Arealerne er trafikalt velbeliggende, der er eksisterende infrastruktur i området, og der skal ikke inddrages nye åbne landområder til byudvikling.

Filmtorvets fremadrettede benyttelse, som et aktivt byrum på havnevandringen, vurderes endvidere at understøtte byens rekreative kvaliteter og medvirke til en øget benyttelse af de attraktivt beliggende arealer, til glæde for byens borgere, besøgende og beboere i havneområdet.

Med planforslagene gives mulighed for at realisere nybyggeri, der skal leve op til gældende krav til bygningers isoleringsevne samt at indarbejde tekniske installationer som solceller for nedbringelse af ressourceforbruget.

Arealerne er beliggende i et område, der potentielt vil være udsat for klimapåvirkning i form af oversvømmelse ved stormflod og ekstremt højvande. Ved realisering af nybyggeri skal det derfor sikres, at bygningskoter hæves, eller at der etableres andre former for afværgeforanstaltninger.

Økonomiske konsekvenser

Vedtagelse af planforslaget indebærer ikke i sig selv kommunale udgifter, men realisering heraf vil medføre afledte kommunale investeringer.
Der er ikke afsat midler til disse anlægsinvesteringer, og realisering vil forudsætte, at der udarbejdes nye særskilte bevillingssager.

Høring

Med godkendelse af Lokalplanforslag 1.54 udsendes dette i offentlig høring, og der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Der er afholdt fordebat omkring planforslaget, og forslaget er endvidere udarbejdet i dialog med interessenter i nærområdet.
Forslag fra sejlsportsforeningerne ved Finsings Plads er i vid udstrækning imødekommet, herunder disposition og flytning af bådeoplagspladser, maksimale bygningshøjder mod Finsings Plads og mulighed for tilbygninger til kajakklub m.v.

Kulturbiografens ønske om at muliggøre tilbygning til biografen er ligeledes indarbejdet i planforslaget og den med planerne foreslåede flytning af p-pladser er sket i dialog med biografen.

Fra beboerne i havneområdet er udtrykt bekymring omkring Filmtorvets benyttelse til bl.a. spontane fester og uforsvarlig bilkørsel. Med planforslaget indplaceres nye funktioner i området, der vurderes at ville medvirke til en bredere benyttelse med flere aktører, som vil kunne få en præventiv effekt i forhold til nogle få brugergruppers uhensigtsmæssige adfærd, og samtidig omlægges torvet, så uforsvarlig bilkørsel ikke fremadrettet er muligt på arealer forbeholdt bløde trafikanter.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 12.9.2018, pkt. 190, orientering om byudvikling i havneområdet

Økonomiudvalget 10.10.2018, pkt. 204, beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for Filmtorvet

Kommunalbestyrelsen 15.5.2019, pkt. 149, Beslutning vedr. lejeaftaler for erhvervsarealer øst for Filmtorvet (lukket punkt)

Økonomiudvalget 4.12.2019, pkt. 227, beslutning om at indarbejde mulighed for udvidelse af Kulturbiografen i Lokalplan for Filmtorvet

Kommunalbestyrelsen 11.12.2019 pkt. 292, beslutning om helhedsplan for havnen

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø)

Imod stemte 1 (I), idet filmtorvet ikke ønskes permanentgjort som rekreativt område.

 

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, V, B, F og C).

Imod stemte 2 (I og Ø). I ønsker ikke filmtorvet permanentgjort som rekreativt område. Ø mener, der er for mange løst formulerede hensigtserklæringer.caseno19-8658_#5189552_v1_forslag til lokalplan 1.54_filmtorvet.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 1.54_Filmtorvet.pdf


65. Beslutning om proces og kriterier til gennemgang af klassifiktion for offentlige vandløb

Beslutning om proces og kriterier til gennemgang af klassifiktion for offentlige vandløb
Sagsgang og sagstype

Udvalg for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 

 1. Kommunernes Landsforenings kriterier anvendes til at gennemgå, om de offentlige vandløb samt tilstødende private vandløbsstrækninger i Holbæk Kommune skal klassificeres som offentlige eller private.

 

 1. Den samlede proces i bilag 2 anvendes.
Beskrivelse af sagen

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø, der udsatte sagens behandling, idet udvalget ønskede, at der blev afholdt et møde mellem Vandsynsgrupperne og udvalget.

Sagen blev drøftet ved møde med Vandsynsgrupperne den 11. januar 2020. Vandsynsgrupperne udtrykte da, at de fandt kriterierne elastiske og de efterspurgte en højere grad af medbestemmelse og involvering af Vandsynsgrupperne i klassifikationsprocessen.

På baggrund af mødet mellem Vandsynsgrupperne og Udvalget for Klima og Miljø har administrationen udarbejdet nyt forslag til proces for sagsgangen om klassificering af vandløb.

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen for omklassificering af vandløb. Sagsgangen er blevet ændret siden sidste politiske behandling, fordi at administrationen er blevet opmærksomme på, at det derfor også er Kommunalbestyrelsen, der skal vedtage kriterierne for klassificering.

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag beslutte, hvilke kriterier der skal anvendes til gennemgang af klassificeringen af de offentlige vandløb i Holbæk Kommune samt processen i forbindelse hermed.

Kriterierne bruges til at ”screene” de offentlige vandløb samt tilstødende private vandløbsstrækninger i Holbæk Kommune. Screeningen skal belyse, hvilke vandløbsstrækninger, der har en tilstrækkelig offentlig interesse til at være optaget som offentlige vandløb.

Klassifikation af vandløb

Vandløbenes klassifikation er blandt andet afgørende for om det er kommunen eller bredejeren som vedligeholder vandløbet. Gennemgang af vandløbenes klassifikationen vil på sigt resultere i en mere ensartet vandløbsadministration. Således vil bredejerne, så vidt muligt, få samme rettigheder og pligter overalt i kommunen.

Herudover vil ændring af vandløbenes klassifikation få betydning for omfanget af opgaven med at revidere vandløbsregulativerne, da kun offentlige vandløb skal være omfattet af vandløbsregulativer.

Kommunalbestyrelsen vil senere få forlagt en særskilt sag om gennemgang af vandløbenes klassifikation til beslutning.

 

Screeningskriterierne for hvornår et vandløb er offentligt er følgende:

 1. Vandløbet er en del af et samlet vandsystem, som har betydning for økologien i området, eller hvor arealerne omkring vandløbet er en del af et særligt naturområde.
 2. Vandløbet er større – bundbredden er i betydeligt omfang større end 1.5 meter.
 3. Vandløbet har mange interessenter, som er afhængige af vandløbet som afleder for drænvand m.m.
 4. Vandløbet har stor rekreativ betydning for befolkningen, ud over hvad der er sædvanligt for private vandløb.
 5. Vandløbskvaliteten – såvel vandløbets fysiske tilstand som vandkvaliteten – er høj.
 6. Vandløbet modtager væsentlige mængder spildevand fra renseanlæg, offentlige vejsystemer eller andre offentlige spildevandsanlæg.
 7. Vandløbet ligger nedenfor et andet offentligt vandløb.

Vedhæftet som bilag er KL’s redegørelse for kriterierne samt et supplerende notat fra administrationen med eksempler knyttet til de enkelte kriterier. Kriterierne bruges landsdækkende af kommuner i sager vedrørende klassifikation af vandløb.

Screeningskriterierne skal ikke ses som en udtømmende tjekliste for hvornår et vandløb er offentligt. De skal bruges til at lave en indledende gennemgang af hvilke vandløb som potentielt skal omklassificeres. Sonderingen mellem de to vandløbsklasser vil bero på en konkret vurdering af hvert enkelt vandløb.

 

Proces

Ifølge loven er der kun krav til høring efter kommunalbestyrelsen har besluttet klassificeringen. I den indstillede proces involveres vandsynsgrupperne og bredejerne løbende. Processen er opdelt i tre faser (se uddybende procesbeskrivelse i bilag 2):

 1. Beslutning vedrørende kriterier og proces
 2. Dataindsamling
 3. Beslutning vedrørende klassificering

Hvis kriterierne vedtages, gennemgår administrationen vandløbene. Gennemgangen resulterer i en liste over vandløb til videre undersøgelse. Listen sendes til høring i vandsynsgrupperne og kvalitetssikres, hvorefter eksterne konsulenter foretager en oplandsanalyse. Oplandsanalyserne består bl.a. af nedbørs- og afstrømningsmodeller samt beregninger af vandføring og næringsstoftransport. På baggrund af den samlede data udfærdiger administrationen en liste med de vandløbsstrækninger, der skal omklassificeres. Listen sendes igen i høring i vandsynsgrupperne, hvorefter listen indstilles til beslutning i Kommunalbestyrelsen. Herefter sendes beslutningen i den lovpligtige offentlige høring.

 

Konsekvens for kommune og bredejere

Hvis et offentligt vandløb nedklassificeres til privat vandløb, har det først og fremmest den konsekvens, at pligten til at vedligeholde vandløbet overgår fra vandløbsmyndigheden til bredejerne. Vandløbets målsætning ændres ikke ved en omklassificering, ligesom vandløbet heller ikke ændrer status efter naturbeskyttelsesloven. En nedklassificering giver altså ikke bredejeren ret til på egen hånd at ændre afvandingsforholdene.

Uafhængigt af om vandløbet op eller nedklassificeres, så gælder det at vandløbet skal overdrages i regulativmæssig stand, således at vandløbet er vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet og med den regulativmæssigt fastlagte skikkelse eller vandføringsevne. 

 

Revision af vandløbsregulativerne

Klassifikation af vandløbene i kommunen har betydning for den forestående revision af vandløbsregulativerne. Klassifikationen af et vandløb som offentligt vandløb medfører, at der skal udarbejdes et vandløbsregulativ, som beskriver vandløbenes vandføringsevne og vedligeholdelse samt bestemmelser om bredejerens rettigheder og pligter.

Private vandløb er ikke omfattet af vandløbsregulativer. Vandløbsmyndigheden kan dog fastsætte regler om omfang og udførelse af vedligeholdelse af private vandløb.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen planlægger at indhente faglig konsulentbistand til mere indgående analyse (oplandsanalyse) af vandløb, der som resultat af screeningen ikke lever op til kriterierne for at være klassificeret som offentlige. Udgiften til konsulentydelsen kendes endnu ikke og afhænger hovedsageligt af omfanget. Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor eksisterende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§ 8, stk 1 i lov om vandløb 

§ 1, stk 1 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=186438

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181973

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalstyrelsens d. 21. november 2018 pkt. 232

Udvalget for Klima og Miljø d. af 27. august 2019 pkt. 106

Udvalget for Klima og Miljø d. 29. oktober 2019 pkt. 133

Udvalget for Klima og Miljø d. 26. november 2019 pkt. 150:

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, V, O og Ø).

Imod stemte 1 (I), der ønsker, at arbejdet med revisionen af regulativer påbegyndes straks.

 

Vandrådet prioriterer ved næste møde rækkefølgen for gennemgangen af vandløbene.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, V, B, Ø, F og C).

Imod stemte 1(I) der ønsker, at arbejdet med revisionen af regulativer påbegyndes straks.caseno19-35017_#5068873_v1_vandløb_kl_kriterier_klassifikation.pdf.pdf
caseno19-35017_#5195220_v1_figur vedr. proces.pdf

Bilag

KL kriterier for klassifikation
Figur vedr. proces


66. Beslutning om disponering og kriterier for tildeling af puljemidler til lokaludvikling i budget 2020

Beslutning om disponering og kriterier for tildeling af puljemidler til lokaludvikling i budget 2020
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. der inden for rammerne af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 2,2 mio. kr. til fordeling gennem puljen Rum til fællesskab, og at kriterierne for anvendelse af disse midler godkendes.  

 

 1. der inden for rammen af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 800.000 kr. til fordeling af midler til landbyfornyelse.
   
 2. resterende midler i ’Pulje til lokaludvikling’ samt ’Udviklingspuljen til lokalområderne’ i budget 2020, i alt 615.000 kr., anvendes til arbejdet med ’særlige indsatser’ i lokalområderne og til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer, fremmer udviklingen af lokalområderne.

 

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:
 

 1. der inden for rammerne af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 2,5 mio. kr. til fordeling gennem puljen Rum til fællesskab, og at kriterierne for anvendelse af disse midler godkendes.  

 

 1. der inden for rammen af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 500.000 kr. til fordeling af midler til landbyfornyelse.
   
 2. resterende midler i ’Pulje til lokaludvikling’ samt ’Udviklingspuljen til lokalområderne’ i budget 2020, i alt 615.000 kr., anvendes til arbejdet med ’særlige indsatser’ i lokalområderne og til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer, fremmer udviklingen af lokalområderne.
Beskrivelse af sagen

Der i budget 2020 afsat i alt 5 mio kr. udvikling af lokalområderne i Holbæk Kommune. Projektudvalget har i løbet af efteråret 2019 haft flere drøftelser af, hvordan midlerne til lokaludvikling skal disponeres gennem forskellige arbejdsspor, puljer og projekter. Denne beslutningssag følger op på disse drøftelser, se bilag 1 for skitsering heraf.

Allerede igangsatte projekter (driftsmidler)
Dele af de afsatte driftsmidler er der allerede truffet beslutning om anvendelsen af. Økonomiudvalget har tidligere besluttet at

 • op til 125.000 kr. benyttes til en konference om lokaludvikling.
 • at 660.000 kr. benyttes til pilotprojekt omkring kommunikation og dialog.

Derudover har kommunalbestyrelsen tidligere besluttet, at 600.000 kr. benyttes til ansættelse af en proces-fælles skaber.

Rest af ikke udmøntede-midlerne afsat i budget 2020 indstilles anvendt som beskrevet nedenfor og illustreret på bilag 1.


Mulighed for tildeling af midler med en relation til boligstrategien
Holbæk Kommune har i løbet af 2019 og 2020 arbejdet med en boligstrategi. Boligstrategien vil udpege områder, hvor der skal ske anden udvikling end boligudvikling. Derfor er der mulighed for, at projekter og initiativer, der fremmer udviklingen i disse lokalområder netop kan understøttes gennem tildeling af midler fra projektudvalget.
At projektudvalget medtager dette perspektiv i deres anbefalinger af midler fremadrettet kan være en måde, hvorpå boligstrategiens principper afsmitter på øvrige relaterede arbejdsområder.   

Puljen Rum til fællesskab
Formålet med puljen Rum til Fællesskab er at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune et godt og unikt sted at bo, hvor der er gode muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling. Da puljen blev oprettet i 2018 blev det besluttet, at puljen skulle evalueres efter et år. Evalueringen består gennem dette punkt.
Alle projekterne skal generelt komme en bredere skare af borgere og det lokale fællesskab til gavn. Nærmere formål, kriterier og procedure for uddelingen af midler fra denne pulje fremgår af bilag 2.

 

 • Tildeling af op til 2,2 mio. kr.

Tidligere har projektudvalget uddelt op mod 4. millioner årligt gennem puljen. Grundet størrelsen på det samlede beløb afsat til lokaludvikling i budget 2020 er reduceret da indstilles det, at beløbet for tildeling gennem Rum til fællesskab reduceres til 2,2 mio. kr. i alt. Alternativ indstilles fordeling af op til 2,5 mio. kr. i alt.

 

 • Øvre beløbsgrænse pr. ansøgning kan fastsættes
  Afhængigt af hvor stort et beløb for tildeling i alt, der fastsættes kan projektudvalget beslutte en øvre beløbsgrænse pr. ansøgning.

 

 • Én ansøgningsfrist d. 1. juni 2020.

Grundet det mindre beløbet indstilles det yderligere, at der er én ansøgningsfrist værende d. 1. juni. 2020.

 

 • Der kan ansøges projekter, der består af anlægsmidler.
  Anlægsmidler er eksempelvis nyopførelse af faciliteter eller istandsættelse af eksisterende i en sådan grad, at der kan være tale om anlæg.
  Disponeringen er forudsat en godkendt omplacering af driftsmidler til anlægsmider. Derfor vil der blive indstillet en omplacering i forbindelse med BR 2.  

 

 • Kriteriet ’sikker færden’ frafalder

Der kan fremover søges penge til projekter, der lever op til mindst ét af følgende 3 kriterier

 • Projektet skaber eller udvikler ’lokale samlingssteder’,
 • ’særlige kendetegn’ for lokalområdet og/eller
 • ’møder i naturen’.

Projektudvalget har ønsket, at det ikke længere skal være muligt at søge projekter gennem kriteriet ’sikker færden’ for bløde trafikanter.

 

Opmærksomhed på tilstrækkelig medfinansiering og minimal forøget drift
Igennem tidligere ansøgningsrunder har projektudvalget haft fokus på, at ansøgninger skal have tilstrækkelig medfinansiering, der består af frivilligt arbejde, jord fra lodsejere og/eller andre økonomiske midler, der ikke er kommunale. Hvis der søges over 100.000 kr., er der krav om medfinansiering fra et andet sted.
Ligeledes har projektudvalget haft opmærksomhed på, at der som udgangspunkt ikke kan søges om midler til projekter om nyopførelse, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter, til for eksempel vedligeholdelse. Der kan derfor kun søges om penge til nyopførelse med drift, såfremt særlige forhold taler derfor, fx hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt.

 Landsbyfornyelse
Landsbyfornyelse er et statsligt initiativ, der har til formål at hjælpe kommunerne med at sanere den nedslidte bygningsmasse, der findes mange steder i det åbne land og mindre byer. Kommunerne kan støtte private bygningsejere og hente 60 % refusion til støtten fra statens puljer (rammer).
PULO har tidligere anbefalet støtte til landsbyfornyelse. Projektudvalget skal beslutte om der skal afsættes i alt optil 800.000. kr. eller 500.000 kr. hertil.
Hvis der modtages ansøgninger til udnyttelse af alle 800.000 kr. vil det betyde et rammetræk på 1.200.000 kr. på Holbæk Kommunes statslige rammer. Holbæk Kommune har pt. en ramme til landsbyfornyelse i 2019 der lyder på 1.977.582 kr. og kan bruges indtil 3. maj 2021. Der bliver i foråret udmeldt en ny statslig ramme til landsbyfornyelse i 2020.

Holbæk Kommune har derfor rigelig statslig ramme til at dække refusion. De statslige rammer kan kun anvendes, hvis der er afsat kommunale midler.


Der kan både søges om støtte til istandsættelse og nedrivning. 
Støtte til landbyfornyelse kan tildeles med hjemmel opstillet i byfornyelsesloven samt egne kommunalt vedtagne kriterier, der gentages nedenfor:

Kriterierne har overordnet til hensigt

 • at sikre projekter har en synlig betydning, for andre end ejendomsejeren selv.
 • at projekter har en kulturhistorisk værdi.


Der kan løbende ansøges om støtte til landsbyfornyelsesprojekter. Der kan i forbindelse med indsatser i lokalområderne, f.eks. særlig indsats, målrettes info om mulighederne i puljen til bygningsejere i bestemte geografisk afgrænsede områder, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt.
 

Øvrige midler
Udover ovenstående puljemidler og allerede igangsatte projekter, anbefales det, at resterende midlerne i ’Pulje til lokaludvikling’ samt ’Udviklingspuljen til  lokalområderne’ i budget 2020 anvendes gennem konceptet ’særlige indsatser’ i lokalområderne samt til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer lever op til projektudvalgets kommissories mål.
Konceptet ’særlige indsatser’ i lokalområderne er et længerevarende og forpligtende samarbejde mellem Holbæk Kommune og frivillige borgere i et udvalgt lokalområde, hvor der på nuværende tidspunkt er truffet beslutning om, at der skal samarbejdes om en særlig indsats i Undløse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med hensyn til projekter om landsbyfornyelse kan der i det enkelte projekt stilles krav til projektets bæredygtighed, både ved nedrivning og istandsættelse.
Istandsættelse af eksisterende bygninger er i sig selv et miljø- og klimamæssig bæredygtigt tiltag, hvor bygningen sikres for fremtiden og bygningens klimabelastning fortsat bindes.

 

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Med senere ændringer:

LOV nr. 1552 af 19/12/2017

LOV nr. 465 af 29/04/2019

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet d. 8. februar 2017: Punkt 29. Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse


Kommunalbestyrelsen d. 12. september 2018: Punkt 187. Beslutning om kriterier for anvendelse af midler fra udviklingspuljen

Økonomiudvalget d. 9. oktober 2019: Punkt 165. Beslutning om igangsættelse af pilotprojekt omkring kommunikation og dialog samt valg af deltagende lokalområder.

Kommunalbestyrelsen d. 13. marts 2019: Punkt 82. Beslutning om ét ekstra årsværk til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne

Økonomiudvalget d. 4. december 2019: Punkt 231. Beslutning vedr. konference om lokaludvikling i 2020

PULO, d. 17. september 2019: Punkt 6. Beslutning om valg af lokalområde til gennemførelse af kommende særlig indsats 

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 25-02-2020

Projektudvalget indstiller, at:

 1. der inden for rammerne af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 2,5 mio. kr. til fordeling gennem puljen Rum til fællesskab, og at kriterierne for anvendelse af disse midler godkendes. 
 2. der inden for rammen af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 300.000 kr. til fordeling af midler til landbyfornyelse.
 3. resterende midler i ’Pulje til lokaludvikling’ samt ’Udviklingspuljen til lokalområderne’ i budget 2020, i alt 815.000 kr., anvendes til arbejdet med ’særlige indsatser’ i lokalområderne og til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer, fremmer udviklingen af lokalområderne.


Derudover fastsættes der ingen øvre beløbsgrænse pr. ansøgning i puljen Rum til fællesskab. 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes indstilling indstilles godkendt.caseno19-48668_#5191542_v1_bilag 1, disponering af midler til lokaludvikling i budget 2020.pdf.pdf
caseno19-48668_#5190892_v1_bilag 2 formål, kriterier og procedure for puljen rum til fællesskab - februar 2020.pdf.pdf

Bilag

bilag 1, disponering af midler til lokaludvikling i budget 2020.pdf
bilag 2 Formål, kriterier og procedure for puljen Rum til Fællesskab - februar 2020.pdf


67. Beslutning om salgspriser på ejendomme - marts 2020 - Lukket

Offentlig beslutning

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

68. Beslutning om udbudsmodel for salg af Jyderup Nord - Lukket

Offentlig beslutning

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

69. Beslutning om at arbejde for etableringen af en ny materielgård - Lukket

Offentlig beslutning

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, I, Ø, F og C).

Imod stemte 1 (V), idet der foretrækkes en placering i Regstrup.

70. Beslutning om Sportsbyen - Lukket

Offentlig beslutning

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, V, B, I, F og C).

1 (Ø) undlod at stemme.

 

71. Orientering om status på ejendomme til salg - marts 2020 - Lukket

Offentlig beslutning

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles taget til efterretning.

72. Underskriftsark

Underskriftsark