UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

04-12-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-12-2019 11:00:00


PUNKTER

239. Godkendelse af tillægsdagsorden til økonomiudvalgets møde d. 4. december 2019
240. Beslutning om benyttelsesaftale og tilskud til Holbæk Budoskole
241. Underskriftsark239. Godkendelse af tillægsdagsorden til økonomiudvalgets møde d. 4. december 2019

Godkendelse af tillægsdagsorden til økonomiudvalgets møde d. 4. december 2019
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. tillægsdagsorden til økonomiudvalgets møde d. 4. december godkendes
Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Godkendt.

240. Beslutning om benyttelsesaftale og tilskud til Holbæk Budoskole

Beslutning om benyttelsesaftale og tilskud til Holbæk Budoskole
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. den nuværende benyttelsesaftale, som løber frem til 2029, fastholdes uændret og Holbæk Budoskole støttes med 406.379 kr. til omlægning af lån samt et tilskud til nyt gasfyr på 75.000 kr., finansieres ved opnået besparelse på lokaletilskudskontoen på politikområde Kultur og fritid over 10 år.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. den nuværende benyttelsesaftale, som løber frem til 2029, fastholdes uændret og Holbæk Budoskole støttes med 306.529 kr. til omlægning af lån samt et tilskud til nyt gasfyr på 75.000 kr., finansieres ved opnået besparelse på lokaletilskudskontoen på politikområde Kultur og fritid over 10 år.
Beskrivelse af sagen

Benyttelsesaftale

Holbæk Budoskole har med udgangspunkt i anstrengt økonomi og ny bestyrelse ønske, at omlægge eksisterende realkreditlån til et nyt 20-årigt lån. Holbæk Budoskole søger om at få den nuværende benyttelsesaftale på det kommunale areal beliggende Borgmestergårdsvej 18B i Holbæk forlænget med 10 år, så aftalen løber frem til 2039. På arealet har Holbæk Budoskole opført klub- og træningslokaler, som foreningen ejer og drifter.

Ved en låneomlægning over 20 år ville Holbæk Budoskole få en stor besparelse på renteudgifterne.

Efter beslutning i Kommunalbestyrelsen om areal på borgmestergårdsvej ønsker Holbæk kommune ikke give tilsagn om forlængelse til Holbæk Budoskoles benyttelsesaftale med yderligere 10 år til udløbsdato i 2039 som er et krav fra realkreditforening for at lånet samtidig kan afvikles indenfor foreningens gældende økonomi.

Som følge heraf har administration og forening undersøgt muligheder for at omlægge og afvikle lån inden en 10-årig horisont, som er en beskeden forlængelse i forhold til den gældende ret, som foreningen i dag har til at være på Borgmestergårdsvej 18B i Holbæk.

For at give Holbæk Budskole samme vilkår som andre foreninger i Holbæk Kommune i forbindelse med forlængelse af benyttelsesaftale og dermed mulighed for låneomlægning har Kultur og Fritid sammen med Holbæk Budoskole gennemgået foreningens økonomi.

Den økonomiske gennemgang viser at Holbæk budoskole har behov for et tilskud til nedbringelse af lånets hovedstol for at kunne betale låneydelserne på et 10-årigt lån. 

Med henblik på at sikre kort afbetalingshorisont og samtidig sikre, at foreningens økonomi er sammenhængende, er der nu arbejdet med en række scenarier, hvor kommunen bistår med at nedbringe hovedstolen på lånet, med positiv effekt for foreningens økonomi.  Idet Holbæk Kommune over 10 år sparer på mindre tilskud til renteudgifter – efter krav i folkeoplysningsloven til støtteberettiget forhold til foreninger, kan ”engangsudgiften i 2020 finansieres indenfor den samlede 10-årige udgiftsramme på lokaltilskudskontoen.

I forhold til de indstillede scenarier

a)     Scenarie 3 - foreningens økonomi, før basale foreningsudgifter, er stort set i balance fra år et, mod et ekstra tilskud fra Holbæk Kommune på 86.756 kr.

b)     Scenarie 4 - foreningens økonomi, før basale foreningsudgifter, er i balance fra år et, mod et ekstra tilskud fra Holbæk Kommune på 182.404 kr.

Låneomlægning

Når benyttelsesaftalen ikke forlænges, kan Budoskolens låneomlægning kun ske inden for de resterende 10 år af den nuværende benyttelsesaftale. Med et kreditforeningslån på 10 år vil der fortsat være en stor besparelse på renteudgifterne. Der er lokaletilskud til renteudgifterne, der med låneomlægningen vil blive væsentlig reduceret. Holbæk Kommune vil derfor skulle yde mindre  i lokaletilskud .

Da Holbæk Budoskole fortsat skal afdrage lånet med samme restløbetid, som der er på det eksisterende lån, vil et nyt lån ikke give Holbæk Budoskole øget likviditet til foreningens aktiviteter.

Nyt gasfyr

Holbæk Budskole har et gasfyr fra 1987, som søges udskiftet. Pris for nyt gasfyr er 75.000 kr. ex. moms. Kommunens energirådgiver vurderer, at der ved udskiftning af gasfyret, vil opnås en stor energibesparelse. 

Fremtidens kampsportcenter

Holbæk Budoskole tilkendegiver, at foreningen godt vil kunne se sig i et fælles kampsportscenter. Budoskolen har et behov for at kunne udvikle Budoskolen i tiden frem til et fælles kampsportscenter og det vil kræve, at foreningens økonomi er i balance.

Foreningens medlemstal

Holbæk Budoskole oplyser et foreningen pr. 30. november 2019 har i alt 100 medlemmer – heraf 59 er under 25 år og 41 er over 25 år hvoraf de 19 er ledere og trænere.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling – scenarie 4: Tilskud på 406.379 kr. til lån og 75.000 kr. som finansieres af lokaletilskudsbudgettet

Holbæk Budoskole optager et lån på 500.000 kr. over 10 år.

Hovedindstilling også sammenfattet således i afrundede tal:

Hovedindstilling

Nuværende lån

Nyt lån

Resultat

Restgæld pr. 31.12.2019

900.000

900.000

 

Nyt lån (afrundet)

 

500.000

 

Tilskud til nyt gasfyr fra Holbæk Kommune

 

75.000

 

Tilskud til nedbringelse af lån

 

406.379

 

Samlet tilskud fra Holbæk Kommune

 

481.379

481.379

Lokaletilskud til renter og bidrag Holbæk Kommune (over 10 år)

322.199

23.223

 

Lokaletilskudsbesparelse over 10 år

 

298.975

-298.975

Yderligere finansiering fra lokaletilskudsbudgettet

 

 

182.404

 

 

Alternativ indstilling scenarie 3: Tilskud på 306.529 kr. til lån og 75.000 kr. til nyt gasfyr, i alt 381.529 kr. Tilskuddet finansieres fra lokaletilskudskonto under politikområde Kultur og Fritid

Holbæk Budoskole optager et lån på 600.000 kr. over 10 år.

Holbæk Kommunes udgift vil være 306.529 kr. til nyt lån over 10 år samt nyt gasfyr til 75.000 kr. som vil kunne finansieres af lokaletilskudsbudgettet. 

Alternativ indstillingen også sammenfattet således i afrundede tal:

Alternativ indstilling

Nuværende lån

Nyt lån

Resultat

Restgæld pr. 31.12.2019

900.000

900.000

 

Nyt lån (afrundet)

 

600.000

 

Tilskud til nyt gasfyr fra Holbæk Kommune

 

75.000

 

Tilskud til nedbringelse af lån

 

306.529

 

Samlet tilskud fra Holbæk Kommune

 

381.529

381.529

Lokaletilskud til renter og bidrag Holbæk Kommune (over 10 år)

322.199

27.426

 

Lokaletilskudsbesparelse over 10 år

 

294.773

-294.773

Yderligere finansiering fra lokaletilskudsbudgettet

 

 

86.756

 

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser i forbindelse med låneoplægningen.

Ved udskiftning af gasfyr vil der kunne opnås energibesparelse og mindre udledning af co2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

241. Underskriftsark

Underskriftsark