UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

0.13

STARTTIDSPUNKT

02-10-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-10-2019 10:00:00


PUNKTER

150. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2019
151. Beslutning om budget 2020-2023 - 1. behandling af budgettet
152. Underskriftsark150. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2019

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2019 godkendes
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Godkendt.

151. Beslutning om budget 2020-2023 - 1. behandling af budgettet

Beslutning om budget 2020-2023 - 1. behandling af budgettet
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Økonomiudvalget sender budgetforslag 2020-2023 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling
  2. Økonomiudvalget sender budgetforslaget med tilhørende katalog over budgetreduktioner i høring i perioden 3. oktober – 17. oktober kl.12.00
  3. Kommunalbestyrelsen beslutter, at budgetforslag 2020-2023 overgår til 2. behandling
Beskrivelse af sagen

De bærende hensyn i budgetforslaget er, at:

  • skabe et retvisende, gennemsigtigt og realistisk budgetgrundlag, som sikrer de bedste muligheder for budgetoverholdelse i 2020
  • overholde den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2018
  • afsætte midler til at udmønte dele af kommunalbestyrelsens arbejdsprogram for 2020, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. maj 2019.

Holbæk Kommunes økonomi er ved at ændre sig. Det skyldes blandt andet, at kommunen nu 3 år i træk gør det samme og har kontinuitet i budgetarbejdet samt overholder de vedtagne budgetter. Konkret indebærer det, at kommunen med dette budgetforslag er i stand til at forbedre budgettet – med en forøgelse af bufferen til uforudsete udgifter, højere anlægsbudget, overholdelse af det vejledende måltal for service og skabelse af et politisk råderum m.v. Der er herudover plads til at fortsætte med en udmøntning af prioriterede dele af arbejdsprogrammet - alt sammen samtidig med, at budgetforslaget overholder den økonomiske politik.

I budget 2020 er det ikke længere likviditeten, der sætter begrænsninger for forbruget af service, men servicerammen - som fastsat i aftalen mellem KL og regeringen – der sætter begrænsninger for hvor mange midler, der kan afsættes til velfærd.

Budgetforslaget afspejler også, at det specialiserede socialområde lægger beslag på en større del af kommunens økonomi og dermed er med til at begrænse midler til anden velfærd.

I det foreliggende budgetforslag er der indarbejdet et løft på 100 mio. kr. på serviceudgifterne i forhold til det oprindeligt vedtagne budget 2019. Da dette løft betyder, at kommunen ville komme til at overskride servicerammen, er der indarbejdet besparelser på 41,1 mio. kr. Dette indbefatter også, at asfaltkontrakten, som tidligere har ligget på drift, nu flyttes til anlæg.

Løftet på serviceudgifterne ligger bredt ud over alle politikområder. De største løft er på Socialområdet og Skoleområdet. Herudover er der afsat 11 mio. kr. til politisk udmøntning.

De største besparelser er placeret på Ældreområdet, Socialområdet samt Administrationen.

Budgetforslaget indebærer, at puljen på 20 mio. kr., som de sidste par år har været afsat til uforudsete udgifter forhøjes til 25 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr. i overslagsårene. Allerede i juni tilkendegav Kommunalbestyrelsen en intention om at øge puljen. Hensigten er at gøre kommunen mere robust i forhold til udsving i forbrug af serviceudgifterne, herunder overførsler på serviceudgifterne mellem de enkelte budgetår.

Puljen ligger under Økonomiudvalget og udmøntes i forbindelse med budgetrevision 4 i 2020. Puljen kan bruges til at sikre råderum til finansiering af uforudsete udgifter på udvalgsområderne, hvis udvalgene ikke kan overholde deres budgetter selv efter at have iværksat mulige handleplaner ved eventuelle budgetoverskridelser, jf. de økonomiske styringsprincipper. Derudover kan puljen bruges til at sikre finansiering af variationer i overførsler mellem årene.

I overensstemmelse med arbejdsprogrammet er der lagt op til en styrkelse af skoleområdet med 15 mio. kr. årligt i budgetperioden. Herudover forlænges aktivitetstilbud til yngre borgere med demens (Toppen) med 1 mio. kr. og der indarbejdes 0,3 mio. kr. ekstra til turismeindsatser.

Herudover afsættes midler til Tour de France. Der afsættes yderligere midler til driften af sportsbyen på 3,1 mio. kr. og Kommunalbestyrelsens budget øges med 0,4 mio. kr. årligt.

Endelig er asfaltkontrakten flyttet fra drift til anlæg, hvilket frigiver 22,7 mio. kr. til serviceudgifter, og puljen til lokaludvikling er mindsket med 3,3 mio. kr., så der samlet set er 5 mio. kr. til puljen til lokaludvikling fordelt med 3 mio. kr. på drift og 2 mio. kr. på anlæg.

Den 15. maj 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen en række effektiviseringer. Provenuet herfra samt tilhørende midler til investeringer er indarbejdet i budgetforslaget.

 

Det tekniske budget

Budgetforslaget indeholder en række tekniske ændringer, som er udarbejdet på baggrund af budgetoverslaget for 2020 i budget 2019. På indtægtssiden er budgettet tilpasset Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 med tilhørende tilskud og udligning, uændret skatteprocent samt uændret grundskyldspromille. Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag så sent, at der ikke har været tid til at indarbejde de eksakte indtægter i budgetforslaget. I stedet er indtægterne beregnet på baggrund af KL´s seneste tilskudsmodel. Der vil derfor til 2. behandlingen af budgettet blive fremlagt mindre korrektioner af indtægterne.

Den 16. januar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen de økonomiske driftsrammer for de enkelte udvalg, og hen over foråret har udvalgene udarbejdet budgetforslag på driften.

Det arbejde har blandt andet bestået i at regulere budgettet i forhold til priser og mængder, lovændringer og befolkningsudvikling. De oprindelige økonomiske rammer for serviceudgifterne er som udgangspunkt overholdt på alle de stående udvalgs områder, dog undtaget Socialudvalget.

Budgetforslaget for 2020-2023 er som følgende:

 

I mio. kr.

   2020

   2021

   2022

   2023

Skatteindtægter, tilskud og udligning

-4.632,5

-4.687,1

-4.803,7

 -4.908,0

Driftsudgifter

 4.306,9

 4.309,6

 4.323,6

  4.341,2

Renter

      15,3

      13,1

      12,9

       13,4

Pris- og lønfremskrivning

 

      99,2

    201,3

     306,5

Strukturel balance

  -310,3

  -265,2

  -265,8

    -246,9

Anlæg

    222,7

    222,7

    222,7

     222,7

Lån

    -40,0

     -25,0

    -25,0

     -25,0

Afdrag og finansforskydninger

   102,5

     84,9

     86,0

      87,7

Resultat (- overskud, + underskud)

    -25,0

    17,4

    17,8

      38,4

 

Budgetforslaget for 2020-2023 er baseret på følgende forhold:

Driftsudgifter

I forbindelse med at KL og regeringen indgik økonomiaftalen for 2020 blev der fastsat en ramme for, hvor meget kommunerne må bruge til serviceudgifter i 2020. Serviceudgifter er de udgifter, som bruges til skoler, daginstitutioner, ældrepleje, veje, kultur, handicappede mv.

For budgetåret 2020 er den samlede serviceramme for kommunerne 261,8 mia. kr., hvor det vejledende måltal for serviceudgifter for Holbæk Kommune udgør 3.027,8 mio. kr.

Budgetforslaget indeholder serviceudgifter svarende til det vejledende måltal for serviceudgifter på 3.027,8 mio. kr. i 2020.

Derudover er der afsat 1.279,1 mio. kr. som ikke er serviceudgifter. Det er udgifter til for eksempel kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge og kommunens medfinansiering af driften af regionens sygehuse.

Anlægsudgifter

Budgetforslaget indeholder anlægsudgifter på 222,7 mio. kr. i alle årene 2020-2023. Dette svarer til forøgede udgifter på 38,6 mio. kr. i 2020, 49,8 mio. kr. i 2021 og 2022 samt 60,0 mio. kr. i 2023.

Skat

Budgetforslaget forudsætter at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og uændret skatteprocent og grundskyldspromille:

Indkomstskat

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 3.098 mio. kr.

Skatteprocent på 25,3

Grundskyld

Grundværdi på 10.042 mio. kr. eksklusive produktionsjord

Grundværdi på 1.927 mio. kr. vedr. produktionsjord

Grundskyldspromille på 25,092

 

Grundskyldspromille på 7,200

Dækningsafgift

Grundlag for dækningsafgift på 4.137 mio. kr.

Dækningsafgiftspromille på 2,0

 

Kirkeskatteprovenuet er fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirken på 9.972 mio. kr., med en uændret skatteprocent på 0,96.

Frem imod 2. behandlingen af budget 2020-2023 vil der blive foretaget en nærmere analyse af, om det er mest fordelagtigt at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, eller om det er mest fordelagtigt at selvbudgettere.

Finansiering

I budgetforslag 2020-2023 er der forudsat lån på 40 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. de øvrige år. De ekstra 15 mio. kr. lånoptag i 2020 bruges til at friholde kommunen for udgifter i forbindelse med den af fastfrysning af ejendomsskatterne, som den tidligere regering har besluttet. Der optages lån i årene 2018, 2019, 2020, hvorefter lånene indfries i 2021, når indefrysningen efter planen stoppes.

Herudover forventes energirenovering af kommunens bygninger at give mulighed for lån på 10 mio. kr. i 2019. Resten af de planlagte lån optages kun, i det omfang kommunen modtager lånedispensation. Kommunen afventer pt. svar fra Social- og Indenrigsministeriet på en ansøgning om lånedispensation.  Det forventes, at der vil komme svar senest mandag den 7. oktober 2019.

Gennemsnitlig likviditet

Den gennemsnitlige likviditet er udtryk for et løbende gennemsnit af de sidste 365 dages likviditet. Den gennemsnitlige likviditet vil med det foreliggende budgetforslag 2020-2023 ramme et niveau på 135 mio. kr. ved udgangen af 2023 og et niveau på 173 mio. kr. ved udgangen af valgperioden i 2021.

Den videre proces

Budgettet behandles anden gang i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019.

Der er frist for politiske ændringsforslag mandag den 21. oktober 2019 kl. 12.00 og frist for underændringsforslag onsdag den 23. oktober 2019 kl. 12.00.

 

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ikke andre økonomiske konsekvenser end dem, der er beskrevet i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Ad 1 og 2: Godkendt.

Ad 3: Indstilles godkendt.caseno18-48967_#5051367_v1_totaloversigt 1. behandling - budget 2020.pdf
caseno18-48967_#5051362_v1_økonomiudvalget 1. behandling 30.09.2019.pdf
caseno18-48967_#5051361_v1_udvalget for ældre og sundhed 1. behandling 30.09.2019.pdf
caseno18-48967_#5051365_v1_socialudvalget 1. behandling 30.09.2019.pdf
caseno18-48967_#5051369_v1_udvalget for børn og skole 1. behandling 30.09.2019.pdf
caseno18-48967_#5051357_v1_udvalget for klima og miljø 1. behandling 30.09.2019.pdf
caseno18-48967_#5051359_v1_udvalget for kultur og fritid 1. behandling 30.09.2019.pdf
caseno18-48967_#5051368_v1_udvalget for beskæftigelse og uddannelse 1. behandling 30.09.2019.pdf
caseno18-48967_#5051364_v1_investeringsoversigt.pdf
caseno18-48967_#5051366_v1_takstoversigt.pdf
caseno18-48967_#5051363_v1_besparelsesskemaer.pdf
caseno18-48967_#5052479_v1_bilag 12 - besparelser indarbejdet i foråret (ny version).pdf

Bilag

Totaloversigt 1. behandling - budget 2020
Økonomiudvalget 1. behandling 30.09.2019
Udvalget for Ældre og Sundhed 1. behandling 30.09.2019
Socialudvalget 1. behandling 30.09.2019
Udvalget for Børn og Skole 1. behandling 30.09.2019
Udvalget for Klima og Miljø 1. behandling 30.09.2019
Udvalget for Kultur og Fritid 1. behandling 30.09.2019
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 1. behandling 30.09.2019
Investeringsoversigt
Takstoversigt
Besparelsesskemaer
Bilag 12 - besparelser indarbejdet i foråret (ny version)


152. Underskriftsark

Underskriftsark