UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Det gamle rådhus,

STARTTIDSPUNKT

11-09-2019 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

11-09-2019 18:00:00


PUNKTER

247. Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde 11. september 2019
248. Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune
249. Underskriftsark247. Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde 11. september 2019

Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde 11. september 2019
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. dagsorden til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde 11. september 2019 godkendes
Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2019

Godkendt.

248. Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune

Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. forslag til samarbejdsaftale 2020- 2023 mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune med et årligt tilskud på 3,6 mio. kr. tiltrædes
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. forslag til samarbejdsaftale 2020 - 2023 mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune med et årligt tilskud på 3,9 mio. kr. tiltrædes
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes nuværende samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum løber til og med den 31/12 2019. Derfor er der udarbejdet et udkast til en ny aftale for perioden 2020 - 2023, som der skal tages politisk beslutning om. Med i forhandlingerne med Holbæk Erhvervsforum om en ny aftale har der været flere forhold, som har haft indflydelse på udformningen af udkastet til en ny aftale.

For det første er der vedtaget en ny lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft den 1/1 2019. Loven til formål at forenkle virksomhedernes adgang til det offentlige erhvervsfremmesystem, så systemet i højere grad drives af virksomhedernes efterspørgsel.

Helt konkret medfører loven:

1)     Væksthus Sjælland er nedlagt – men ’genopstået’ som Erhvervshus Sjælland med den opgave at sørge for specialiseret erhvervsservice til alle virksomheder.

2)     Vækstforum Sjælland er sammen med de øvrige Vækstfora nedlagt, og opgaverne videreføres nu samlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

3)     der arbejdes på at lave en digital platform, som har til formål – digitalt – at gøre informationer, service og ydelser lettere tilgængelige for virksomhederne.

4)     i kølvandet på loven er det, som en del af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi 2019aftalt, at turismeindsatsen i kommunerne skal søges udført i tværkommunale ’destinations-modtager-organisationer’ (DMO).

5)     at kommunerne skal bidrage økonomisk mere til de nye tværkommunale erhvervshuse og den digitale platform.

Loven ændrer dermed både på de opgaver, som Holbæk Erhvervsforum skal løfte, og med hvilken økonomi. De to forhold afspejles i udkastet til en ny samarbejdsaftale.

Der er tre forhold, som følge af loven:

1)     Der er en ny arbejdsfordelingen mellem det nye Erhvervshus Sjælland og den lokale erhvervsservice (Holbæk Erhvervsforum, HEF).

Erhvervshusene skal varetage rådgivning og vejledning af virksomhederne på områder vedrørende: automatisering, digitaliser, generationsskifte, innovation, organisationsudvikling, internationalisering, finansiering, strategi og forrentningsudvikling m.m.

Den lokale erhvervsservice – altså HEF - skal have den opsøgende rolle, som ’øjnene i marken’: identificere virksomhedernes erkendte og ikke-erkendte behov, kvalificere virksomhederne inden første kontakt med Erhvervshusets rådgivere, matche virksomheder til forskellige typer af samarbejder, understøtte og facilitere netværk, udbyde temaarrangementer, m.m.

I den gældende aftale er der tre fora: Holbæk Erhvervsforum (2.9 mio. kr.), Turismeforum (1,55 mio. kr.) og Byforum (1,88 mio. kr.). Hver med sine opgaver og andel af det samlede budget på i alt 6.33 mio. kr.

I forhandlinger med HEF er der lagt vægt på, at HEF’s hovedopgave bliver at yde erhvervsservice og erhvervsfremme, som beskrevet ovenfor, til alle typer af virksomheder i hele Holbæk Kommune.

Derfor ydes HEF i hovedindstillingen et samlet beløb på 3,6 mio. kr. årligt, som skal dække alle indsatser og opgaver, som beskrives i aftalen.

Som en særlig indsats på detailområdet (udover egentlig erhvervsfremme) fortsætter Byforum.

Indsatserne fra HEF og Byforum får som et nyt tiltag opsat mål, som der skal redegøres for. Her er et vigtigt mål at bidrage til implementeringen af den kommende erhvervspolitik (særligt partnerskabsaftaler).

2)     Arbejdsopgaverne på turismeområdet.

Den 19. juni 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at mulighederne i at indgå i et samarbejde på turismeområdet (DMO) med Odsherred, Kalundborg, Slagelse og Sorø skulle afsøges.

Træder Holbæk Kommune ind i det samarbejde, vil HEF ikke længere skulle drive med turismeindsatsen. Dermed bortfalder Turismeforums opgave og dermed også tilskuddet, da både midler og opgaver overgår til det tværkommunale samarbejde. Hidtil har Turismeforum modtaget 1,55 mio. kr., hvoraf 300.000 kr. har gået til turismesamarbejdet med Roskilde, Frederikssund og Lejre ”Fjordlandet”.

Den endelige beslutning om det nye tværkommunale samarbejde vil blive taget af de fem kommuners kommunalbestyrelser i november.

For at sikre, at turismeområdet ikke falder mellem to stole, indtil der i november træffes beslutning om Holbæk Kommunes evt. deltagelse i en DMO i Vestsjælland, er der som bilag til samarbejdsaftalen lavet en hensigtserklæring. Hensigtserklæringen er mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune, og den beskriver, hvad der skal, hvis turismeindsatsen ikke er afklaret den 1/1 2020. I det tilfælde skal der genforhandles en aftale på turismeområdet mellem de to parter.

3)     Økonomien.

Den nye samarbejdsaftale afspejler den nye opgave-portefølje, og samarbejdsaftalen afspejler også, at den nye lov om erhvervsfremme pålægger nye udgifter for kommunen på erhvervsområdet. Udkastet til aftalen er lavet, så budgettet for erhvervsområdet balancerer og er udgiftsneutralt.

Den nye lov har betydet, at Holbæk Kommune i 2019 og frem er pålagt en merudgift på 0,7 mio. kr. til Erhvervshus Sjælland og er reduceret med 313.000 kr. årligt i bloktilskuddet. De samlede merudgifter for Holbæk Kommune er indarbejdet i økonomien bag udkastet til aftalen med HEF.

Aftaleudkastet er blevet forhandlet med direktøren og formanden for HEF. På Økonomiudvalgets møde vil administrationen holde et oplæg om baggrunden og processen for aftaleudkastet samt indholdet i aftalen.

Beskrivelse af alternativ indstilling

I forhandlingerne har HEF ønsket, at beløbet på 300.000 kr. årligt, som er blevet brugt til at finansiere kommunens nuværende deltagelse i ”Fjordlandet” (turismesamarbejde med Roskilde, Frederikssund og Lejre), indgår i beregningerne af den samlede reduktion af tilskuddet til HEF.

Begrundelsen er, at Turismeforum hidtil har fået 1,5 mio. kr. årligt i tilskud, men her har de 300.000 kr. været øremærket til Fjordlandet. Derfor er det beløb, som Turismeforum reelt har kunne lave turismeindsats for – udover Fjordlandssamarbejdet - 1,2 mio. kr. og ikke de 1,5 mio.kr., som der modregnes med i den nye aftale i hovedindstillingen.

Derfor bør det samlede nye tilskud til HEF efter HEF’s vurdering være 3,6 mio. kr. plus de 300.000 kr., i alt 3,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I 2017 blev det med budget2018 besluttet at nedskrive erhvervsområdet med 0,5 mio.kr., så budgetrammen for det samlede erhvervsområdet fremover blev 7,5 mio.kr. Besparelsen skulle hentes ved en nedskrivning af tilskuddet til HEF, hvilket bliver implementeret med udkast til den nye aftale.

Tabellen nedenfor viser, hvordan budgettet og forbruget for erhvervsområdet forventes at se ud i 2020 (med PL-fremskrivninger), før den nye aftale med HEF indgås.

Budget og forbrug

I kr.

Bemærkninger

 

Budget til Erhverv og Turisme i budgetrammen for 2020:

 

 

Væksthuset

1.332.000

 

Finansieres af Staten via tilskud – beløbet er øremærket

Øvrige aktiviteter til erhverv og turisme

 

6.327.000

 

Finansieres af Holbæk Kommune

Budget i alt

7.659.000

 

 

Udgifter i 2020, hvis kontrakter fortsætter på nuværende niveau:

 

 

Kommunalt bidrag til Erhvervshus Sorø

 

2.026.610

Heraf er 1,332 mio. kr. finansieret via tilskud fra staten

Digital IT-platform

313.000

Årlig kommunal udgift, som finansieres via reduktion af bloktilskud fra staten

Gate 21 og Udvikling Nordvest

223.334

 

Holbæk Erhvervsforum

2.902.713

Fremskrevet 2019 kontraktsum

Turismeforum

1.552.231

Fremskrevet 2019 kontraktsum

Byforum

1.883.998

Fremskrevet 2019 kontraktsum

Udgifter i alt:

8.588.886

 

 

Forventet merforbrug 2020:

 

1.242.886

 

 

Det betyder, at HEF (med Turismeforum og Byforum) modtager 6.33 mio. kr. For at få områdets budget til at balancere, skal HEF samlet set reduceres med 1,2 mio. kr. til 5.1 mio. kr.

Men da det også forventes, at Holbæk Kommune indgår i en DMO for Vestsjælland bortfalder behovet for støtte til Turismeforum på 1,5 mio. kr. årligt, og dermed bliver tilskuddet 3,6 mio. kr. til de nye opgaver i HEF.

Vælges hovedindstillingen, er beslutningen udgiftsneutral.

Vælges den alternative indstilling vil der formentlig – men afhængig af en kommende finansieringsmodel for en DMO i Vestsjælland – skulle findes finansiering for 300.000 kr. årligt.

Endelig skal der gøres opmærksom på, at såfremt Kommunalbestyrelsen vælger at opprioritere de kommunale udgifter til erhvervsområdet – enten som led i de kommende budgetforhandlinger eller som led i en ny erhvervspolitik – vil det evt. kunne have betydning for aftalen med HEF. I så fald må der laves en allonge til en aftale.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag – link

Lov om erhvervsfremme

Sagshistorik, henvisninger

Punkt 164, Kommunalbestyrelsen, d.19/6 2019, ”Beslutning om at indgå i en DMO”

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2019

Sagen udsættes til behandling på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 11. september 2019.

Supplerende sagsfremstilling 05-09-2019

Da dagsordenspunktet først behandles på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 11. september 2019 vil Økonomiudvalgets indstilling først blive udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde. Sagen er uopsættelig, da en beslutning nu er af væsentlig betydning for HEF’s tilrettelæggelse af deres aktiviteter i 2020.

På baggrund af drøftelserne på mødet i Økonomiudvalget den 4. september kan det oplyses, at hvis den alternative indstilling tiltrædes, vil HEF få øget sit samlede tilskud årligt med 300.000 kr. i forhold til hovedindstillingen. Da det forventes, at Holbæk Kommune ved årsskiftet indtræder i et nyt tværkommunalt samarbejde på turismeområdet (DMO) vil de 300.000 kr. årligt i tilskud i den alternative indstilling ikke skulle bruges på turisme. Dermed vil de 300.000 kr. være udisponerede og i stedet kunne indgå i HEFs almindelige aktiviteter i forhold til erhvervsfremme og erhvervsservice m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2019

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, B, F, I og V).

Imod stemte 2 (O og Ø), som ønsker, at hovedindstillingen tiltrædes.

C og L var fraværende.caseno19-29573_#5012055_v1_hensigtserklæring på turismen.docx.docx
caseno19-29573_#5012052_v1_aftaleudkast_2020 lotsmhefbyforum.aug.docx.docx
caseno19-29573_#5017027_v1_kontrakt mellem hk og hef 2016-2019.pdf

Bilag

Hensigtserklæring på turismen.docx
aftaleudkast_2020 lotsmHEFByforum.aug.docx
kontrakt mellem HK og HEF 2016-2019


249. Underskriftsark

Underskriftsark