UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

08-05-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-05-2019 11:00:00


PUNKTER

127. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 8. maj 2019
128. Beslutning om fastlæggelse af rammerne for revision af kommunens politik på indkøbs- og udbudsområdet
129. Orientering om udgiftsdrivere for april
130. Beslutning om Budgetrevision 2 2019
131. Drøftelse af budget 2020-2023
132. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023
133. Godkendelse af justeret procesplan for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
134. Godkendelse af budget- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag
135. Beslutning om anbefalinger til temaet Uddannelse og erhverv - en kommune i udvikling i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram
136. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til ny facadebeklædning på Skovvejens Skole afd. Nr. Jernløse
137. Beslutning om etablering af udskoling på skoleafdelingen i Gislinge
138. Beslutning om ny organisering af dagplejen i områderne Kildedam og Skovvejen
139. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til opretning af terræn omkring kommunale ejendomme
140. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af ældreboliger
141. Beslutning om godkendelse af ændret projektforslag på Samsøvej 48, Holbæk
142. Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Rosenvænget i Mørkøv og Elmelunden i Jyderup
143. Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ordinære generalforsamling i FORS Holding A/S 2019
144. Godkendelse af udviklingsplan for Vangkvarteret
145. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner
146. Beslutning om at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 6.18 for Boliger i det Vestlige Hagested godkendes til udsendelse i offentlig høring
147. Beslutning om udarbejdelse af nyt plangrundlag for Sportsbyen
148. Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby
149. Orientering om ressourcetræk til bygherreadministration i forbindelse med Holbæk Sportsby
150. Beslutning om afspærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej
151. Beslutning om frigivelse af midler til trafik sikkerhedsforanstaltninger i 2019
152. Beslutning om at optage enkelte private fællesveje som offentlig sti på Istidsruten
153. Beslutning om godkendelse af tilføjelsen af et femte indsatsområde under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i Arbejdsprogram 2020
154. Beslutning om anlægsbevilling 2019 til renovering af Jyderup hallen
155. Borgerrådgiverens beretning 2018
156. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017
157. Orientering om resultater af borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk Kommune
158. Orientering om Socialtilsyn Østs årsrapport for 2018
159. Orientering om prioritering af anlægsbevilling til renovering af 56-bygning på Kildedamsskolen afd. St. Merløse
160. Beslutning om håndtering af lejeaftaler på arealer øst for Filmtorvet - Lukket punkt
161. Beslutning om forlængelse af kontrakt - Lukket punkt
162. Salg af ejendom - Lukket punkt
163. Orienteringer
164. Underskriftsark127. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 8. maj 2019

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 8. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

 

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Økonomiudvalget d. 8. maj 2019 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Godkendt.

 

128. Beslutning om fastlæggelse af rammerne for revision af kommunens politik på indkøbs- og udbudsområdet

Beslutning om fastlæggelse af rammerne for revision af kommunens politik på indkøbs- og udbudsområdet

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rammerne for en revision af kommunens politik på indkøbs- og udbudsområdet fastlægges

Beskrivelse af sagen

I juni 2015 vedtog byrådet en indkøbspolitik og en udbudspolitik for Holbæk Kommune. Indkøbspolitikken beskriver de overordnede retningslinjer og krav til kommunens samarbejde med private leverandører, mens udbudspolitikken beskriver principperne for konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver.

Selvom den offentlige sektors indkøb af varer og tjenesteydelser er styret af en række regler, er det muligt lokalt at påvirke, hvordan og hvad der købes ind, og hvilke krav der stilles til de private leverandører.

Det er derfor naturligt, at Kommunalbestyrelsen med mellemrum forholder sig til, om kommunens politik på indkøbs- og udbudsområdet fortsat afspejler Kommunalbestyrelsens prioriteringer.

I budgetaftalen for budget 2019 fremgår det desuden, at: ”Kommunens udbudspolitik og indkøbspolitik tilpasses, så de afspejler vores ambitioner om at udvikle kommunen til at blive grøn og bæredygtig. Vores udbudspolitik og vores indkøbspolitik skal baseres på økonomiske, miljømæssige og sociale hensyn. De to politikker skal desuden gøre det muligt, at også små og lokale virksomheder kan blive leverandør til kommunen.”

På den baggrund ønsker administrationen at igangsætte en revision af kommunens indkøbs- og udbudspolitik. Arbejdet vil være forankret i Økonomiudvalget, der har indkøb og udbud som ressortområde.

Arbejdet tager afsæt i et oplæg på mødet i Økonomiudvalget, hvor der redegøres for, hvordan kommunens indkøb hos private leverandører er organiseret i dag, og hvordan kommunens indkøb eksempelvis fordeler sig på store og små leverandører inden for og uden for kommunegrænsen.

I forlængelse heraf skal udvalget drøfte og fastlægge rammerne for revisionen af kommunens politik på indkøbs- og udbudsområdet – herunder om der fortsat skal være både en indkøbspolitik og en udbudspolitik, eller om de to politikker med fordel kan sammenskrives til én samlet politik.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Holbæk Kommunes indkøbspolitik: https://holbaek.dk/media/11154632/indkoebspolitik-godkendt2c-juni-15.pdf

Holbæk Kommunes udbudspolitik: https://holbaek.dk/media/11154628/udbudspolitik-godkendt-juni-15.pdf


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Hovedlinjerne i administrationens oplæg godkendt. Administrationens oplæg vedhæftes referatet.

 caseno19-16649_#4925846_v1_oplæg øku 85.pdf

Bilag

Revision af Holbæk kommunes indkøbs- og udbudspolitik


129. Orientering om udgiftsdrivere for april

Orientering om udgiftsdrivere for april

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de centrale dele af udvalgets økonomi og gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er valgt så de enten repræsenterer store andel af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelsen nedfører stort merforbrug.

På Økonomiudvalget viser udgiftsdriverne udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, sygefravær overordnet for kommunen samt udgifter for Sekretariater og Forvaltninger. De to grafer om sygefravær og udgifter på Sekretariater og Forvaltninger bliver først opdateret i starten af måneden, så et oplæg med opdaterede drivere fremlægges på mødet.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser, end dem der er beskrevet i sagsfremstillingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Taget til efterretning.

 

130. Beslutning om Budgetrevision 2 2019

Beslutning om Budgetrevision 2 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. der gives negativ tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. til tilskud og udligning som styrker kassebeholdningen
 3. handleplaner fremlagt i sagsfremstillingen godkendes
 4. der udvises tilbageholdenhed i forbruget på daginstitutionsområdet, pulje til lokal udvikling og ældreområdet

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. der gives negativ tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. til tilskud og udligning som styrker kassebeholdningen
 3. handleplaner fremlagt i sagsfremstillingen godkendes
 4. der udvises tilbageholdenhed i forbruget på alle kommunens udgiftsområder

Beskrivelse af sagen

Med budgetrevision 2 forventes umiddelbart et underskud på hele regnskabet på 42,4 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 58 mio.kr. set i forhold til det oprindelige budget (budget vedtaget i Kommunalbestyrelsen i oktober 2018). I det følgende fokuseres alene på merforbruget ift. oprindeligt budget og ikke korrigeret budget. Det skyldes, at BR2 viser en risiko for, at de oprindeligt budgetterede serviceudgifter bliver overskredet.

Ser man alene på driften, er der et forventet merforbrug på 42,5 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifterne 33,9 mio. kr. Det er primært på Socialudvalget, der forventes et merforbrug i forhold til serviceudgifterne. Der forventes også merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, hvilket modsvares af et forventet mindreforbrug på Økonomiudvalget.

Servicerammen

I overførselssagen blev det besluttet, at der i forbindelse med budgetrevisionerne i år vil blive fulgt særskilt op på serviceudgifterne – også på udvalgsniveau, jf. nedenfor i tabel 1. Af overførselssagen fremgår ligeledes, at der er behov for en skærpet styring på serviceudgifterne dels fordi bufferen til uforudsete udgifter allerede i forbindelse med overførselssagen blev forudsat anvendt, dels fordi der på driften forudsættes overført et lige så stort beløb til 2020, som blev overført ind i 2019.

Den forventede overskridelse opgøres således:

Tabel 1: Serviceramme 2019

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

 

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR2

Forventet afvigelse på serviceramme 2019

 

A

B

C

C-A

Serviceudgifter i alt

2.901,6

2.959,8

2.935,5

33,9

Økonomiudvalget

591,2

612,2

575,2

-16,0

Udvalget for Børn og Skole

897,3

913,9

913,9

16,6

Udvalget for Ældre og Sundhed

554,4

563,4

560,1

5,7

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

127,8

-1,3

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

46,4

46,4

45,9

-0,5

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

111,1

1,2

Socialudvalget

573,3

579,6

601,5

28,3

 

En overskridelse af kommunernes samlede serviceramme i regnskab 2019 betyder, at kommunernes bloktilskud reduceres. Sanktionen er både kollektiv og individuel. Hvis Holbæk Kommune overskrider vores serviceramme i 2019 - svarende til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter - bliver kommunen reduceret i bloktilskuddet, hvis kommunerne under et overskrider servicerammen. I 2018 blev servicerammen for kommunerne under et kun lige akkurat overholdt. 

 

På baggrund af risikoen for en overskridelse af serviceudgifterne i 2019 samt hensynet til at overholde kommunens økonomiske styringsprincipper er det administrations anbefaling, at der ved budgetrevision 2 træffes de fornødne beslutninger til fortsat at sikre en sund økonomisk udvikling i Holbæk Kommune. Spørgsmålet er imidlertid hvordan, i hvilket omfang og i hvilket tempo.

 

Det er stadig tidligt på året, og kommunerne, herunder Holbæk Kommune, har en tendens til at skønne et relativt højt forbrug ved budgetopfølgningen på baggrund af marts tal. Sidste år pegede BR2 på et forventet forbrug på driften 4.132 mio.kr., mens det faktiske forbrug blev 4.004 mio.kr.

 

Dette underbygges af, at det faktiske forbrug med udgangen af marts måned, viser at Holbæk Kommune har brugt 0,63%-point mindre end det beløb, man skulle forvente – givet størrelsen af det korrigerede budget for 2019 og givet at forbruget i 2019 fordeler sig på samme måde over året, som det gjorde i de seneste 3 år.

 

Lønudgifterne, som udgør omkring halvdelen af kommunens samlede driftsudgifter, er ved udgangen af marts måned på niveau med sidste års lønudgifter, hvilket ligeledes taler for, at det samlede forbrugsestimat er for højt. Omvendt er halvdelen af udgifterne ikke bundet i løn, og hvis priserne stiger, eller der kommer flere borgere i et tilbud, i forhold til forventningen ved vedtaget budget, så peger det på stigende udgifter.

 

BR 2 viser således samlet set en risiko for overskridelse af serviceudgifterne. Dette bør kommunen reagere på, men det bør være afbalanceret over for usikkerheden i skønnene således, at der ikke økonomistyringsmæssigt reageres for hårdt, hvis forbruget ultimo året rent faktisk viser sig at blive lavere end skønnet ved BR 2.

 

På den baggrund anbefales det, at der besluttes handleplaner på Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og at der i udvises tilbageholdenhed i forbruget på nedenstående områder indtil efter sommerferien, hvor skønnet over forbruget i BR 3 bygger på 6-7 måneders viden om udviklingen.

 

Handleplaner

I henhold til styringsprincip 11 skal et forventet merforbrug ledsages af en handleplan, så budgettet ikke overskrides. Her er der dog tale om merforbrug i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførte midler fra 2018). Administrationen vedlægger derfor handleplaner på Socialudvalget til politisk godkendelse.

 

De udarbejdede handleplaner medfører, at merforbruget på Socialudvalget og på servicerammen reduceres med 2,0 mio. kr. Dette betyder stadig et merforbrug på Socialudvalget på 21,7 mio. kr. og en overskridelse af servicerammen på 31,9 mio. kr.

Dette understreger blot vigtigheden af, at der (for nuværende) udvises tilbageholdenhed.

 

 

Forbrugstilbageholdenhed

De områder, hvor der bør udvises tilbageholdenhed, er:

 

 • Daginstitutionsområdet
 • Puljen til Lokal Udvikling
 • Ældreområdet

 

Når det er disse tre områder, administrationen anbefaler forbrugstilbageholdenhed indtil estimaterne over forbruget i 2019 bliver mere solide, skyldes det, at daginstitutionsområdet, Puljen til Lokal Udvikling og ældreområdet alle har fået overført midler, som reelt forøger deres forbrugsmuligheder i 2019.

 

Med forbrugstilbageholdenhed menes, at der holdes tilbage med forbrug på bl.a. puljer og overførte midler. Det vil sige, at udgifter der ikke forringer serviceniveauet afventer, at der er mindre usikkerhed om det samlede forbrug. Herefter tages der beslutning om den videre fremfærd. Forbrugstilbageholdenhed vil endvidere understøtte, at der overføres det samme beløb på driften ind i 2020, som der blev overført ind i 2019

 

I den alternative indstilling anbefales en generel tilbageholdenhed på alle kommunens udgiftsområder. Forskellen mellem hovedindstillingen og den alternative indstilling er således, hvorvidt alle udgiftsområder skal udvise tilbageholdenhed, eller det alene er på områder, som med budgettet reelt har fået forøget forbrugsmulighederne. Dermed er det også en beslutning om, hvor bredt forbrugstilbageholdenheden skal slå igennem på organisationen eller om den skal være målrettet nogle færre udgiftsområder.

 

Det forventede resultat for 2019 i forhold til korrigeret budget

Der styres generelt på det korrigerede budget. Det er også på baggrund af forventninger til merforbrug i forhold til det korrigerede budget, at der iværksættes handleplaner. I tabel 2 ses resultatet i forhold til såvel korrigeret som oprindeligt budget.

Tabel 2: Samlet resultat

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR2

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019BR2

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019BR2

Indtægter

-4.433,8

-4.433,8

-4.441,2

-7,4

-7,4

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.191,4

-12,9

42,5

-serviceudgifter

2.901,6

2.959,8

2.935,5

-24,3

33,9

-overførsler

872,5

871,6

889,9

18,3

17,4

-andet ej service

374,7

372,9

366,0

-7,0

-8,8

Renter

25,1

25,1

25,1

0,0

0,0

Anlæg

170,0

240,0

192,9

-47,1

22,9

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

74,2

74,2

74,2

0,0

0,0

Resultat i alt

-15,6

109,8

42,4

-67,4

58,0

Kasseopbygning

15,6

-109,8

-42,4

67,4

-58,0

 

Budgetrevision 2 viser et forventet mindreforbrug på 67,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget består af:

 

 • Mindreforbrug på driften på 12,9 mio. kr.
 • Merindtægter på skatter og tilskud på i alt 7,4 mio. kr.
 • Mindreforbrug på anlæg på 47,1 mio. kr.

 

I tabel 3 ses afvigelserne på de enkelte udvalg på driften.

Tabel 3: Forventet regnskab og afvigelse på driftsudgifter (udvalgsopdelt)

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR2

Forventet afvigelse korrigeret budget 2019 BR2

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2019 BR2

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.191,4

-12,9

42,5

Økonomiudvalget

580,1

601,1

564,0

-37,1

-16,0

Udvalget for Børn og Skole

897,3

913,9

913,9

0,0

16,6

Udvalget for Ældre og Sundhed

845,8

853,0

851,5

-1,5

5,7

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

127,8

-0,6

-1,3

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

952,7

951,8

959,0

7,2

6,3

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

111,1

-4,7

1,2

Socialudvalget

634,0

640,3

664,0

23,7

30,0

 

Hovedforklaringerne på de forventede merforbrug på udvalgsniveau er:

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. på området. Der forventes merforbrug på førtidspension, uddannelseshjælp, sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, integration, løntilskud og beskæftigelsesordninger. Hovedårsagen til det forventede merforbrug skal findes i en forsøgsordning med staten, der medfører en udgift på 5,5 mio. kr. i år. Finansieringen af forsøget kommer først i 2020. Administrationen arbejder med handleplaner til udvalget.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes balance i budgettet på området. Hvis omplaceringerne i budgetrevisionen godkendes, forventes et mindreforbrug på området på 4,5 mio. kr. Dette dækker over et forventet mindreforbrug på Folkeskoler og Dagtilbud og et forventet merforbrug på Sundhed for Børn og Unge. Tandplejen har indgået en aftale med en privat virksomhed om retning af tænder. Dette forventes at give merforbrug i år. For området som helhed forventes anvendt 12,1 mio. kr. af de overførte midler fra 2018.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det stammer fra ældreområdet, hvor der blandt andet forventes mindreforbrug på botilbud for personer over 67 år. På Sundhedsområdet forventes merforbrug på Kommunal Medfinansiering. Dette skyldes, at staten i år har valgt at afregne området med udgangspunkt i det oprindelige budget og ikke aktiviteten på området. Hvis der lige som tidligere år var blevet afregnet i forhold til aktiviteten kunne Holbæk Kommune se frem til et mindreforbrug på området. Da budgettet i forbindelse med BR1 blev reduceret med 1,8 mio. kr. forventes nu et merforbrug på det beløb. Herudover forventes der også merforbrug på øvrige sundhedsudgifter.

 

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 23,7 mio. kr. Det skyldes primært Voksenspecialområdet, som forventer et merforbrug på 22,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært botilbud, men der forventes også merforbrug på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Herudover forventes merforbrug på boligydelse og boligsikring. Børnespecialområdet forventer et merforbrug på 1 mio. kr.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Det skyldes primært, at en række puljemidler først forventes udbetalt i 2020.

 

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

 

For de stående udvalg tilsammen forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 24,1 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter samt yderligere mindreforbrug under Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at buffer til uforudsete udgifter anvendes til at dække forventede merforbrug på de stående udvalg. Ifølge kommunens 2. styringsprincip skal hensynet til kommunens samlede økonomi altid gå forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger. Herudover forventes et mindreforbrug på en række puljer (herunder barselspulje og pulje til udvikling af lokalområder) samt mindreforbrug på boliger til flygtninge.

 

Forklaringerne på udvalgsniveau er uddybet i udvalgsnotaterne vedlagt denne dagsorden.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 47,1 mio. kr. Det største mindreforbrug skyldes en lang opstartsfase på opførelse af daginstitutioner og udgifterne forventes her først at falde i 2020. Herudover er der flere andre projekter, der forventes igangsat lidt senere end tidligere planlagt. Der er endnu ikke frigivet beløb vedrørende grunde og bygninger solgt i 2019

 

Indtægter

På indtægtssiden er der samlet set et en merindtægt på 7,4 mio. kr. Det skyldes merindtægter på udligningen på 9,8 mio. kr. Indtægten skyldes en overgangsordning for kommuner med udligningstab på 10 mio. kr. fratrukket en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende en sanktion for, at kommunerne under et satte skatten op i 2019. De 9,8 mio. kr. indstilles som negativ tillægsbevilling til styrkelse af kassebeholdningen. Udover de 9,8 mio. kr. forventes en mindreindtægt på midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt en mindreindtægt på ejendomsskat og dækningsafgift på i alt 2,4 mio. kr.

 

Budget 2020

Der blev i januar fremlagt en sag vedrørende budgetramme for 2020 for Kommunalbestyrelsen. Her blev der gjort opmærksom på, at der er pres på servicerammen også for 2020. Merforbruget i 2019 på primært Socialudvalget øger presset på servicerammen i budget 2020. Og hvis udgifterne på området ikke kan reduceres, skal der findes kompenserende reduktioner på de øvrige udgiftsområder.

 

Likviditet

Likviditetsprognosen er opdateret på baggrund af regnskab 2018 og en forudsætning om, at budget 2019 overholdes. Der er ikke ændret ved grundforudsætningerne for likviditetsprognosen. I den opdaterede prognose forudsættes blandt andet:

 • at der på driften overføres samme beløb til 2020, som blev overført til 2019.
 • at der på anlæg overføres 23 mio. kr. mindre til 2020 end det, der blev overført til 2019, svarende til en overførsel på 47 mio. kr.
 • at der modtages 10 mio. kr. ekstra i tilskud, som følge af overgangsordning vedrørende udligningstab
 • at der frigives deponeringer på 43 mio. kr. fra salg af jord og fast ejendom i tidligere år
 • at betalinger på løn, varekøb, betalinger til andre kommuner mv. falder på samme tidspunkt på året, som de plejer

Økonomiske konsekvenser

Sagsfremstillingen giver ikke anledning til økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-04-2019

Udvalget indstiller, at den alternative indstilling godkendes


Beslutning i Socialudvalget den 29-04-2019

Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

Et flertal bestående af Christina Hvass Hansen (A) og Derya Tamer (A) og Rasmus

Brandstrup Larsen (V) indstiller, at den alternative indstilling godkendes. Bente Juul

Röttig (F) indstiller, at hovedindstillingen godkendes.


Beslutning i Udavlget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår KMU’s ressortområde.


Beslutning i Udvalget i Beskæftigelse og Uddannelse den 30-04-2019

Den alternative indstilling anbefales tiltrådt for så vidt angår endnu ikke disponerede midler. For stemmer A, V, Ø og L. I afstår fra at stemme.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Udvalget indstiller, at den alternative indstilling godkendes.

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Det anbefales, at den alternative indstilling tiltrædes.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Den alternative indstilling indstilles tiltrådt for så vidt angår endnu ikke disponerede midler.

For stemte 5 A, V, Ø, O og L).

Imod stemte 1 (F), som mener, at hovedindstillingen skal tiltrædes.

1 (I) undlod at stemme.

 caseno19-1330_#4912886_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912889_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912893_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912901_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912902_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912903_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912876_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912879_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912880_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912882_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912883_v1_bilag 11 - samlet opgørelse implementering af budget 2019 til br2.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912884_v1_bilag 12 - handleplaner socialudvalget.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 11 - Samlet opgørelse implementering af budget 2019 til BR2.pdf
Bilag 12 - handleplaner Socialudvalget.pdf


131. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter forudsætninger for udarbejdelse af deres forslag til budget 2020-2023

Beskrivelse af sagen

Udvalget præsenteres for nyt om forudsætningerne for den kommende budgetdannelse. Det vil eksempelvis være forventede mer- eller mindreforbrug, som for betydning for budgettet, ny lovgivning, politiske beslutninger med betydning for budgettet, eller en bestemt udvikling af priser på udvalgets områder.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalget budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem, der er beskrevet i sagsfremstillingen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Drøftet.

 

132. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de effektiviseringsforslag, der blev sendt i høring af Økonomiudvalget med høringsfrist den 26. april 2019, vedtages

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Kommunalbestyrelsen en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1 % af serviceudgifterne) for at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af effektiviseringer og besparelser under strategien. Samlet set skabte det et råderum på 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019 bl.a. med afsæt i arbejdsprogrammet.

Til forskel fra 2018

 • arbejdes der alene med effektiviseringer – ikke besparelser, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 23. januar
 • vedtages effektiviseringer allerede i maj for at sikre den nødvendige tid til implementering, inden den økonomiske effekt skal realiseres fra januar 2020
 • vedtages arbejdsprogrammet og effektiviseringerne på samme møde, så de politiske pejlemærker kan omsættes til konkrete initiativer med finansiering fra det økonomiske råderum skabt af strategien

Behandling af effektiviseringsforslag

Den 3. april besluttede Økonomiudvalget at sende en række effektiviseringsforslag i høring på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg.

Effektiviseringsforslagene er vedlagt som bilag til sagen, fordelt på udvalgsområder. Høringssvarene kan læses via dette link: Høringssvar til effektiviseringsforslagene.

På baggrund heraf skal det besluttes, om alle effektiviseringsforslag skal vedtages. Vedtagne effektiviseringer bliver implementeret i organisationen og indarbejdet i budget 2020-2023.

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for 2020 samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Tabel 1. Fordeling af strategiens måltal for 2020, samt effektiviseringsforslag sendt i høring

Udvalg og politikområder

Måltal

Aktuelt måltal

Effektivise-ringsforslag

Difference

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

7,0

+ 4,5

     Politisk organisation

 

 

 

 

     Administration

-3,0

-2,5

3,7

 

     Erhverv og turisme

 

 

 

 

     Ejendomme

 

 

3,4

 

Udvalget for Børn og Skole

-6,5

-6,2

4,0

- 2,2

     Skole 0. – 9. klasse

-3,0

-2,7

3,7

 

     Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

0,1

 

     Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

0,3

 

Udvalget for Ældre og Sundhed

-10,0

-9,0

3,9

- 5,1

     Sundhed

-1,0

-0,5

 

 

     Ældre

-9,0

-8,5

3,9

 

Udvalget for Klima og Miljø

-2,5

-2,5

0,5

- 2,0

     Miljø og planer

 

 

 

 

     Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

0,5

 

Udvalget for Beskæftigelse
og Uddannelse

-1,5

-2,3

0,2

- 2,1

     Dagundervisning

-0,5

-1,3

 

 

     Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

0,2

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

2,5

+ 0,8

     Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

1,7

 

     Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

0,8

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

0,9

- 0,9

     Kultur og fritid

-2,5

-1,8

0,9

 

Projektudvalget for Udvikling
af lokalområder

 

 

1,0

+ 1,0

     Administration

 

 

1,0

 

I alt i mio. kr.

-28,0

-26,0

20,0

-6,0

I første kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har økonomisk betydning for budget 2020, ses det aktuelle måltal i næste kolonne. Derudover viser tabellen, at der er sendt effektiviseringsforslag i høring for i alt 20 mio. kr., som samlet set afviger med 6,0 mio. kr. fra det aktuelle måltal.

Det betyder, at der skal vedtages besparelser, hvis effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for 2020 skal opnås.


Økonomiske konsekvenser

Når provenuet fra effektiviseringsforslagene realiseres, skabes et råderum til politisk prioritering. Det harmonerer med princip 7 i ”12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune”.

Forventningen og ønsket om et politisk råderum gør det muligt at igangsætte nye politiske initiativer.

I 2020 vil det reelle råderum til politisk prioritering derfor være 16,3 mio. kr. ved vedtagelse af samtlige effektiviseringsforslag.

Tabel 2. Råderum i 2020

 

2020

     Effektiviseringsforslag

-20,0

     Effektiviseringer med profil fra 2019

-2,0

     Disponeret i budget 2020

2,0

     Investeringer i effektiviseringsforslag

3,7

I alt i mio. kr.

-16,3

 

Som det ses af tabel 2 er der sendt effektiviseringsforslag i høring for i alt 20 mio. kr. Derudover blev der vedtaget effektiviseringsforslag sidste år, som har en større økonomisk effekt i 2020 end 2019 – samlet for 2 mio. kr. I alt er der derfor skabt et råderum på 22 mio. kr. til budget 2020, hvis alle effektiviseringsforslag vedtages.

En del af råderummet er allerede disponeret. Dels blev der i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2019+ brugt 2 mio. til en række indsatser i 2020, fx bus til Sportsbyen. Dels er 5 mio. kr. af det årlige råderum forudsat anvendt til organisatorisk arbejde med strategien, hvoraf der pt. er disponeret 3,7 mio. kr. i 2020.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Generelt set, vurderes der ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved vedtagelse af effektiviseringsforslagene.

Det bør dog nævnes, at der er forslag, som udover en økonomisk effektivisering, ligeledes bidrager positivt til en reduktion af kommunens CO2-udledning.


Høring

Økonomiudvalget sendte effektiviseringsforslagene i høring med høringsfrist den 26. april 2019.

Høringsproceduren har fulgt proceduren i budgetprocessen. Det indebærer, at effektiviseringsforslagene har været i offentlig høring blandt borgere, i MED/HU og i råd mv.

Høringssvarene kan læses via dette link: Høringssvar til effektiviseringsforslagene.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 3. april 2019: Punkt 97: Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Ø stillede ændringsforslag om, at LAER 16 vedrørende udvikling af de fysiske rammer mv. ikke gennemføres.

For ændringsforslaget stemte 1 (Ø).

Imod stemte 6 (A, L, O, F, V og I).

Ændringsforslaget bortfaldt dermed. 

 

Herefter indstilles indstillingen godkendt med den ændring, at AHLI 10 vedrørende tøjvask ikke gennemføres.

 caseno18-48967_#4897126_v1_samlet oversigt over effektiviseringsforslag.pdf
caseno18-48967_#4897124_v1_økonomiudvalget_effektiviseringsforslag.pdf
caseno18-48967_#4897128_v1_udvalget for børn og skole_effektiviseringsforslag.pdf
caseno18-48967_#4897131_v1_udvalget for ældre og sundhed_effektiviseringsforslag.pdf
caseno18-48967_#4897125_v1_udvalget for klima og miljø_effektiviseringsforslag.pdf
caseno18-48967_#4897127_v1_udvalget for beskæftigelse og uddannelse_effektiviseringsforslag.pdf
caseno18-48967_#4897130_v1_socialudvalget_effektiviseringsforslag.pdf
caseno18-48967_#4897129_v1_udvalget for kultur og fritid_effektiviseringsforslag.pdf

Bilag

Samlet oversigt over effektiviseringsforslag
Økonomiudvalget_effektiviseringsforslag
Udvalget for Børn og Skole_effektiviseringsforslag
Udvalget for Ældre og Sundhed_effektiviseringsforslag
Udvalget for Klima og Miljø_effektiviseringsforslag
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse_effektiviseringsforslag
Socialudvalget_effektiviseringsforslag
Udvalget for Kultur og Fritid_effektiviseringsforslag


133. Godkendelse af justeret procesplan for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Godkendelse af justeret procesplan for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering indstiller, at:

 1. justeret procesplan for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkendes

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering behandlede og godkendte på deres møde den 18. marts 2019 justeringen af procesplanen.

Projektudvalget er nedsat for to år. De to år er inddelt i fire faser, hvor første fase (august - december 2018) var afsat til indsamling af erfaring og viden. Anden fase (januar – juni 2019) er afsat til en undersøgelse af potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering inden for folkeskoleområdet. Tredje fase er afsat til en undersøgelse af ældreområdet, mens fjerde fase er afsat til at udarbejde og kvalificere de endelige anbefalinger.

Udvalget for Børn og Skole har udarbejdet en hvidbog med en evaluering af den nuværende dagtilbud- og områdestruktur. I hvidbogen peger Udvalget for Børn og Skole blandt andet på nærledelse som et tema, der skal belyses nærmere.

På Kommunalbestyrelsesmødet april 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering skal have til opgave at undersøge de pædagogiske lederes ledelsesrum og ud fra undersøgelsen komme med anbefalinger til, hvordan den daglige nærledelse kan styrkes.

Projektudvalgets arbejde skal således bidrage til at yderligere belysning af Udvalget for Børn og Skoles anbefaling om styrket nærledelse.

Opgaven indebærer, at projektudvalget skal afrapportere deres anbefalinger til Udvalget for Børn og Skole ultimo maj 2019.

Projektudvalgets undersøgelse af ledelsesrum på folkeskoleområdet skal således afsluttes ultimo maj i stedet for ultimo juni. For at imødekomme dette, har administrationen foreslået en justering af procesplanen.

Justeringen af projektplanen er afstemt efter projektudvalgets prioriteringer af temaer samt den tid og de ressourcer, projektudvalget har til rådighed: 

Januar – maj 2019 afsættes til en undersøgelse af ledelsesrummet på folkeskoleområde for dels at undersøge, om der er potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering, og dels at undersøge hvordan nærledelse styrkes. Inspiration til undersøgelsen er blandt andet metoden samskabt styring og Ledelseskommissionens rapport og anbefalinger. (Se bilag 1 og 2)

Juni 2019 - februar 2020 afsættes til tredje fase og en undersøgelse af potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering inden for ældreområdet. Tredje fase rykkes dermed frem fra september til juni. Undersøgelsen af ældreområdet tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med forhandlingsfællesskabet Fremfærd og ud fra metoden samskabt styring. (Se bilag 1)

Februar – marts 2020 afsættes til et genbesøg af fase to og undersøgelsen af folkeskoleområdet. Denne gang med en undersøgelse af de understøttende funktioner i relation til folkeskolerne. Projektudvalget har udvalgt indkøb, rengøring og drift og vedligehold på folkeskoleområdet til nærmere undersøgelse for at afklare eventuelle potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering.

I fase tre eller fire afholdes derudover et seminar om et eller flere områder ud over folkeskoleområdet og ældreområdet, hvor projektudvalget vurderer, at der er potentialer for enten afbureaukratisering eller decentralisering. 

Efter hver af de tre første faser indlægges en status og evaluering.

Fjerde fase er afrapporteringsfasen, hvor projektudvalgets anbefalinger udarbejdes. Endelige anbefaleringer samles og afrapporteres til Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Pkt. 53 på Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings møde den 18. marts 2019


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Godkendt.

 caseno18-25743_#4874051_v1_bilag 1 forløb i foråret 2019.pdf
caseno18-25743_#4874056_v1_bilag 2 justeret procesplan for fase 2..pdf
caseno18-25743_#4874059_v1_bilag 3 justeret procesplan.pdf

Bilag

Bilag 1: Forløb i foråret 2019
Bilag 2 Justeret procesplan for fase 2.
Bilag 3 Justeret procesplan


134. Godkendelse af budget- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag

Godkendelse af budget- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. tilrettet budget- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag godkendes

Beskrivelse af sagen

I henhold til lov om kommunernes styrelse har kommunalbestyrelsen fastsat de nærmere regler for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Regulativet er senest ændret i september 2017, men kræver en opfølgende tilretning. 

Der har vist sig et behov for øget understøttelse af ledernes styringsvilkår og ledelsesinformation samt en præcisering af roller og ansvar. Herudover har implementeringen af et nyt løn- og økonomisystem samt operationalisering af forretningsgange på tværs af den samlede styringskæde fremkaldt behov for at få foretaget en tilretning af det nuværende kasse- og regnskabsregulativ.

De nye retningslinjer skal være med til at understøtte de økonomiske styringsprincipper, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. I budget- og regnskabsregulativet beskrives de overordnede retningslinjer for udøvelse af kommunens budget- og regnskabsopgaver, mens bilagene indeholder mere detaljerede informationer og regelsæt.

I såvel budget- og regnskabsregulativet som i de tilhørende bilag er der foretaget væsentlige til- og omskrivninger. Dele af indholdet har været drøftet med Økonomi samt flere af kerneområderne. Jfr. regulativets afsnit 1.5 har regulativ m/bilag tillige været forelagt kommunens eksterne revision, der har præciseret enkelte forhold omkring interne kontroller og herudover haft mindre ændringsforslag samt rettelser af mere redaktionel karakter.  

De væsentligste ændringer af selve regulativet er indført i afsnit 2 og 3. I afsnit 2 beskrives den overordnede ansvars- og kompetencefordeling, mens der under afsnit 3 er indsat et punkt, der kort beskriver de tre styringsdokumenter:

 • Den økonomiske Politik
 • De 12 principper for økonomistyring
 • Budget- og regnskabsregulativ

De tre dokumenter udgør tilsammen de overordnede styringsprincipper.

Vedrørende bilagene kan nævnes, at bilag 10.1 er et nyt bilag, der omhandler uddelegering af underskriftkompetencer. Bilag 10.2 er blevet ændret således, at det indeholder en mere detaljeret procedure for budgetlægningen – herunder indførelse og udbredelse af kendskab til tids- og arbejdsplaner m.v.

Budget- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag 10.1 til 10.16 vedhæftes.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Øvrige konsekvenser

Ingen


Lovgrundlag – link

§ 42 stk. 7 i Lov om kommunernes styrelse


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.

 caseno18-44627_#4884269_v2_budget- og regnskabsregulativ - pdf.pdf
caseno18-44627_#4884264_v2_bilag 10.1 - pdf - underskriftkompetence.pdf
caseno18-44627_#4884259_v2_bilag 10.2 - pdf - budget, budgetopfølgning og bevillingsregler.pdf
caseno18-44627_#4884256_v2_bilag 10.3 - pdf - bilagsbehandling, varemodtagelse og bogføring.pdf
caseno18-44627_#4884252_v2_bilag 10.4 - pdf - afstemningsprocedure.pdf
caseno18-44627_#4884246_v2_bilag 10.5 - pdf - ledelsestilsyn.pdf
caseno18-44627_#4884242_v2_bilag 10.6 - pdf - den generelle regnskabspraksis.pdf
caseno18-44627_#4884239_v2_bilag 10.7 - pdf - kassefunktion, betalingskort, udlæg m.v..pdf
caseno18-44627_#4884231_v2_bilag 10.8 - pdf - regler for fakturering.pdf
caseno18-44627_#4884226_v2_bilag 10.9 - pdf - regler for betalinger og betalingsaftaler m.v..pdf
caseno18-44627_#4884221_v2_bilag 10.10 - pdf - kontrol og afstemning ved anvendelse af elektroniske ind- og udbetalingssystemer.pdf
caseno18-44627_#4884214_v2_bilag 10.11 - pdf - dokumentations- og afskrivningsprocedure for tilgodehavender.pdf
caseno18-44627_#4884209_v2_bilag 10.12 - pdf - opbevaring og registrering af midler tilhørende borgere - herunder beboere på in.pdf
caseno18-44627_#4884207_v2_bilag 10.13 - pdf - regler for leje- og leasingaftaler.pdf
caseno18-44627_#4884202_v2_bilag 10.14 - pdf - kommunikation, postindgang og værdiforsendelser.pdf
caseno18-44627_#4884197_v2_bilag 10.15 - pdf - retningslinier for registrering og værdiansættelse af aktiver og forpligtigelser.pdf
caseno18-44627_#4884193_v2_bilag 10.16 - pdf - regler for indkøb.pdf

Bilag

Budget- og Regnskabsregulativ - PDF
Bilag 10.1 - PDF - Underskriftkompetence
Bilag 10.2 - PDF - Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler
Bilag 10.3 - PDF - Bilagsbehandling, varemodtagelse og bogføring
Bilag 10.4 - PDF - Afstemningsprocedure
Bilag 10.5 - PDF - Ledelsestilsyn
Bilag 10.6 - PDF - Den generelle regnskabspraksis
Bilag 10.7 - PDF - Kassefunktion, betalingskort, udlæg m.v.
Bilag 10.8 - PDF - Regler for fakturering
Bilag 10.9 - PDF - Regler for betalinger og betalingsaftaler m.v.
Bilag 10.10 - PDF - Kontrol og afstemning ved anvendelse af elektroniske ind- og udbetalingssystemer
Bilag 10.11 - PDF - Dokumentations- og afskrivningsprocedure for tilgodehavender
Bilag 10.12 - PDF - Opbevaring og registrering af midler tilhørende borgere - herunder beboere på institutioner
Bilag 10.13 - PDF - Regler for leje- og leasingaftaler
Bilag 10.14 - PDF - Kommunikation, postindgang og værdiforsendelser
Bilag 10.15 - PDF - Retningslinier for registrering og værdiansættelse af aktiver og forpligtigelser - herunder regler for afskrivning
Bilag 10.16 - PDF - Regler for indkøb


135. Beslutning om anbefalinger til temaet Uddannelse og erhverv - en kommune i udvikling i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram

Beslutning om anbefalinger til temaet Uddannelse og erhverv - en kommune i udvikling i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. anbefalingerne vedrørende Uddannelse og erhvervsudvikling til Arbejdsprogram 2020 godkendes

Beskrivelse af sagen

’Uddannelse og erhvervsudvikling’ udgør ét af to nye temaer i Arbejdsprogrammet for 2020. Det andet tema er ’Forebyggelse’. Temaerne supplerer de to flerårige temaer fra det nuværende arbejdsprogram ’Fælles om folkeskolen’ og ’En mere grøn og bæredygtig kommune’, sådan at programmet for 2020 i alt indeholder 4 temaer.

På Økonomiudvalgets møde den 3. april 2019 og på Kommunalbestyrelsens forårsseminar den 8. april 2019 blev temaet drøftet yderligere. På baggrund af input herfra er der udarbejdet vedlagte reviderede notat, som beskriver hvilket perspektiv, der kan anlægges på ’Uddannelse og erhvervsudvikling’ i arbejdsprogrammet og hvilke indsatser der kan knyttes til prioriteringen af temaet.  

Der arbejdes fortsat med, at arbejdsprogrammet sætter en ramme op, som vil give mulighed for at udarbejde en erhvervspolitik – en kommune i udvikling. Der er to forhold, som skal indarbejdes i en kommende erhvervspolitik. For det første er der den nye lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft den 1. januar 2019. Den sætter nye rammer for, hvad den lokale kommunale rolle er i forhold til erhvervsfremme. Dernæst skal der forhandles en ny aftale med Holbæk Erhvervsforum om, hvilke opgaver der skal løftes lokalt overfor virksomhederne.

Erhvervspolitikken skal målrettes, så den vil være mere efterspørgselsorienteret. Anbefalingen indeholder to indsatsområder: en klassisk kommunal erhvervspolitik med fokus på de områder, hvor kommunen har en myndighedsopgave. En afprøvning af nye veje med et ’gammelkendt’ værktøj: partnerskabsaftaler, som her vil blive brugt for bedre at kunne spejle og matche de konkrete behov og udfordringer de lokale virksomheder har.

Samtidig skal vi bruge uddannelse-området som et aktivt redskab i at skabe og understøtte vækst. Vi skal tiltrække og understøtte nye uddannelser og uddannelsesmuligheder. Vi skal understøtte lokale studerende og et lokalt studiemiljø – og endelig skal vi skabe nye uddannelsessamarbejder og uddannelsessynergier. Det vil give flere og mere potentialer til den samlede udvikling af Holbæk Kommune.

 

Det videre politiske forløb for arbejdsprogrammet

8. maj: Økonomiudvalget godkender indholdet af temaet ’Uddannelse og Erhvervsudvikling til arbejdsprogrammet.

15. maj: Kommunalbestyrelsen godkender sit arbejdsprogram på samme møde som Effektiviserings- og besparelsesstrategien godkendes.

Indholdet af udvalgenes anbefalinger og notater indgår i det samlede arbejdsprogram. I forbindelse med udarbejdelsen tilpasses formen redaktionelt.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Godkendt.

 caseno18-40531_#4921818_v1_en kommune i udvikling til kbs arbejdsprogram.docx

Bilag

En kommune i udvikling til KBs arbejdsprogram


136. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til ny facadebeklædning på Skovvejens Skole afd. Nr. Jernløse

Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til ny facadebeklædning på Skovvejens Skole afd. Nr. Jernløse

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til ny facadebeklædning på blok D på Skovvejens Skole afd. Nr. Jernløse, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. under Økonomiudvalget til Renovering af bygninger mm. på investeringsoversigten i 2019

Beskrivelse af sagen

Administrationen har i forbindelse med ombygning af Skovvejens Skole afdeling Nr. Jernløse, konstateret fugtskader i facaderne i blok D. Der er trængt regnvand ind i bag facadebeklædningen af klinkbyggede lærketræsbrædder. Flere brædder er løsnet og nogle trænger til udskiftning på grund af råd. Sålbænke af træ er utætte og møre. Der er løse gummilister ved næsten alle vinduer.

Administrationen anbefaler at facadebeklædningen skiftes for at gøre facaden vejrbestandig (”tæt”). Facaden skiftes til vedligeholdelsesvenlige materialer for at minimere fremtidig vedligeholdelse af facaden.

Hvis projektet ikke gennemføres, kan der på sigt være risiko for skimmelsvamp, der kan påvirke skoleafdelingens indeklima.

Projektets omkostninger estimeres til 2,5 mio. kr. Da beløbet er over 2 mio. kr., fordrer projektet en politisk prioritering og frigivelse for at kunne gennemføres.


Økonomiske konsekvenser

Der investeres 2,5 mio. kr. i 2019, som dækker omkostninger til ny facadebeklædning på blok D på skoleafdeling Nr. Jernløse. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. under Økonomiudvalget til Renovering af bygninger mm. på investeringsoversigten i 2019.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der anvendes i videst muligt omfang bæredygtige materialer, så miljøet belastes mindst muligt. Bortskaffede materialer kortlægges, så det er muligt at genanvende dem.


Lovgrundlag – link

 

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.

 caseno19-15014_#4895357_v1_bilag til beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til ny facadebeklædning.pdf

Bilag

Bilag til Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til ny facadebeklædning


137. Beslutning om etablering af udskoling på skoleafdelingen i Gislinge

Beslutning om etablering af udskoling på skoleafdelingen i Gislinge

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. den nuværende 6. klasse i Gislinge fortsætter i 7. klasse på afdeling Gislinge i skoleåret 2019-20.
 2. beslutning om etablering af permanent overbygning på afdeling Gislinge træffes i efteråret 2019 efter Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse af budget 2020.
 3. bygningsmæssige ændringer på afdeling Gislinge på 175.000 kr. i 2019 finansieres ved omprioritering indenfor ”Projekter under almindelig renovering”.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller alternativt, at:

 1. beslutning om etablering af permanent overbygning på afdeling Gislinge træffes i efteråret 2019 efter Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse af budget 2020.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole besluttede på møde den 27. marts at sende forslag om etablering af udskoling på skoleafdelingen i Gislinge i høring i skolebestyrelsen for Katrinedalskolen.

Skolebestyrelsen har fremsendt høringssvar, og der skal nu tages stilling til om den nuværende 6. klasse på afdeling Gislinge skal fortsætte i 7. klasse i Gislinge eller 7. klasse i Svinninge i skoleåret 2019-20.

Herudover indstiller administrationen, at stillingtagen til etablering af permanent overbygning i Gislinge fra skoleåret 2020-21 træffes i efteråret 2019 efter vedtagelse af budget 2020.

Baggrund
I forbindelse med udvalgets dialogmøder i de fire skoledistrikter i januar 2019 fremkom, der fra en gruppe af forældre fra Gislinge et ønske om at genetablere udskoling på skoleafdelingen i Gislinge.

Forventet elevtal i udskolingen
I dag samles elever fra skoleafdelingen i Gislinge og Svinninge på afdeling Svinninge, når eleverne skal gå i udskoling (fra 7. – 9. klasse). Ud fra de seneste elevtal fra marts 2019 vurderer administrationen, at der i skoleåret 2019-20 sandsynligvis vil skulle oprettes en ekstra klasse på 7. årgang, hvis der genetableres en udskoling i Gislinge.

Baggrunden er, at der pt. må forventes at blive oprettet i alt tre klasser på 7. årgang på de to skoleafdelinger fremfor to klasser (med henholdsvis 25 og 26 elever), hvis eleverne er samlet i Svinninge. Det skal bemærkes, at beregningen er baseret på, at alle elever i de nuværende tre klasser fortsætter i udskolingen på henholdsvis Svinninge og Gislinge.

I skoleåret 2020-21 (når de nuværende 5. klasser skal i 7. klasse) er det tilsvarende sandsynligt, at der vil skulle oprettes tre klasser på 7. årgang frem for to klasser i den nuværende model, hvor udskolingseleverne samles i Svinninge.

Nuværende antal elever i udskolingen i Svinninge
Der er pt. i alt 157 elever i udskolingen i Svinninge (to klasser på 7. og 8. årgang og 3 klasser på 9. årgang). Heraf kommer 24 elever fra Gislinge området. Skolen oplyser, at flere elever fra Gislinge i løbet af indeværende skoleår har valgt udskolingen i Tuse.

Pædagogiske konsekvenser for elevernes undervisning og valgmuligheder.
Det forventes, at undervisningens kvalitet vil være på samme niveau for begge modeller, uanset om udskolingen er placeret alene på afdeling Svinninge som i dag, eller om der også er en udskoling på afdeling Gislinge. Ved flytning af et udskolingsspor til Gislinge kan det betyde, at udbuddet af valgfag bliver mindre eller at elever, der ønsker et specifikt valgfag, må blive undervist på en anden skoleafdeling – f.eks. Svinninge eller Tuse.

Det skal bemærkes, at skolerne aktuelt er ved at undersøge mulighederne for oprettelse af fælles valgfagshold på tværs af skolerne i Holbæk Kommune og i samarbejde med musikskole, EUC og UngHolbæk. Her vil elever fra både Gislinge og Svinninge kunne deltage sammen med elever fra andre skoleafdelinger.

Konsekvenser for det pædagogiske og administrative personale
Det forventes, at skolen samlet har de nødvendige lærerkræfter til at dække skolens fag uanset ændring af skolens interne struktur. Det kan dog betyde, at enkelte lærere må undervise på to matrikler for at kunne dække afd. Gislinges fagrække med linjeuddannede lærere. Dette gælder allerede i dag. Ved fuld implementering af strukturen betyder det, at afdeling Gislinge tilføres ca. 4 fuldtidsansatte lærere.

Bygningsmæssige tilpasninger
Katrinedalskolen vurderer, at 6. klasse kan fortsætte på afdeling Gislinge i 7. klasse fra næste skoleår med få ændringer i indretning og indkøb af inventar. I de efterfølgende to år skal der foretages mindre ombygninger for at skabe rammer for udskoling for i alt tre klasser – én 7., 8. og 9. klasse samt faglokaler.

Høringssvar
Skolebestyrelsen for Katrinedalskolen ser samlet positivt på etablering af udskoling i Gislinge, såfremt skolen tilføres økonomi svarende til de ekstra klasser, der måtte skulle etableres over en 4-årig periode.

Skolebestyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af høringssvaret afholdt dialogmøde med forældre på henholdsvis Gislinge og Svinninge samt fået tilbagemeldinger fra trivselsrådet (elever fra 4., 5. og 6. kl.) fra Gislinge og Svinninge. Forældre og elever i Gislinge ser flere fordele ved udskoling i Gislinge end ved en samlet udskoling – fx fortsættelse af fællesskaber og venskaber i trygge og kendte rammer i lokalområdet og kortere transport. Forældrene udtrykker bekymring for nuværende elevtrivsel i udskolingen. Trivselsrådet (elever) på afdeling Svinninge oplever det positivt med et større udskolingsmiljø med flere muligheder for nye venskaber og større faglige udfordringer.

Skolebestyrelsen udtrykker forståelse for begge perspektiver. Skolebestyrelsen ser to udfordringer ved etablering af udskoling i Gislinge. Dels forringede muligheder for at opbygge et større fagligt og socialt ungdomsmiljø i Svinninge. Og dels de øgede ekstra driftsudgifter til undervisning, som administrationen har beskrevet i sagen. Da det vurderes at kunne medføre forringelser for andre elever på skolen. Samlet set ser skolebestyrelsen positivt på etablering af udskoling i Gislinge, såfremt økonomi til at dække merudgifter tilføres skolen.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Eneste forskel i forhold til hovedindstillingen er, at den nuværende 6. klasse derved ikke kan fortsætte på afdeling Gislinge efter sommerferien.


Økonomiske konsekvenser

Finansiering af ekstra klasse i skoleåret 2019-2020:
Hvis det nuværende elevtal på 6. årgang i Svinninge og Gislinge er uændret frem til sommerferien – vil det betyde en 7. klasse på 20 elever i Gislinge og to 7. klasser i Svinninge på henholdsvis 13 og 18 elever. Hvilket indebærer en ekstra udgift på 700.000 kr. sammenlignet med, hvis udskolingen havde været samlet i Svinninge. Skolebestyrelsen peger i sit høringssvar på, at skolens økonomi er under pres med forventet merforbrug i 2019.

Administrationen foreslår, at hvis der skal oprettes en ekstra klasse ved skolestart 1. august 2019 finansieres udgiften inden for folkeskolernes samlede handleplaner for budget 2019. Administrationen vurderer, at skolen på nuværende tidspunkt ikke vil kunne nå at reducere andre udgifter for at kunne finansiere en eventuel ekstra udgift.

Hvis elevtallet er uændret, når eleverne fortsætter i 8. og 9. klasse, vil det yderligere udløse ekstra klasser på disse årgange. Da elevtallene erfaringsvis løbende ændrer sig f.eks. på grund af søgning til og fra andre afdelinger/skoler er prognosen for klassedannelsen forbundet med nogen usikkerhed. Der er fx på skoleafdeling Svinninge i marts måned sammenlagt to klasser på 7. årgang og to klasser på 8. årgang.

Udgifter til inventar og bygningsmæssige ændringer i 2019:
Katrinedalskolen vurderer, at 6. klasse kan fortsætte på afdeling Gislinge i 7. klasse fra næste skoleår med få ændringer i indretning og indkøb af inventar. Anslået udgift ca. 175.000 kr. i 2019. Beløbet indeholder ikke udgifter til andre funktioner eller optimering af lokaleforhold, og er derfor lidt mindre end først anslået.        

Administrationen foreslår, at finansieringen af udgifter til ombygning i 2019 sker ved omprioritering indenfor ”Projekter under almindelig renovering mv.” under Økonomiudvalget. Udgiften på 175.000 kr. foreslås finansieret af de afsatte midler til lysprojekt på Kildedamsskolen, afd. Stestrup. Lysprojektet indarbejdes i stedet for i anlægsprojektet med ombygning og renovering af skoleafdeling Stestrup i forbindelse med den påtænkte sammenlægning af skole- og dagtilbud i skolebygningen i Stestrup.

Finansiering af permanent overbygning i Gislinge fra skoleåret 2020-21:
Skolernes budgetter de seneste år har været under pres og i indeværende år er der iværksat handleplaner for at undgå merforbrug på skolerne. Administrationen foreslår derfor, at en beslutning om permanent overbygning i Gislinge træffes i efteråret 2019 efter vedtagelse af budget 2020 og overslagsår. Det vil give et bedre politisk beslutningsgrundlag for at vurdere om der inden for skolernes – og herunder Katrinedalskolens økonomi - fra 2020 vil kunne finansieres en udskolingsafdeling i Gislinge.

Udgifter til inventar og bygningsmæssige ændringer – skoleåret 2020-21:
I de efterfølgende to år 2020-21 skal der foretages mindre ombygninger på afdeling Gislinge for at skabe rammer for en udskoling på i alt tre klasser – én 7., 8., og 9. klasse samt faglokaler.

Administrationen har sammen med skolen udarbejdet et foreløbigt overslag på ca. 1,9 mio. kr. i alt (inkl. ombygningen i 2019). Ved en eventuel ombygning i 2020-21 skal der tages stilling til, hvad der er absolut nødvendigt, og hvad der skal til for at udnytte rammerne mere fleksibelt, når bygningerne skal rumme både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Finansieringen af affødte anlægsudgifter i 2020-2021 vil skulle ske ved omprioriteringer i anlægsbudgettet, sådan at andre renoveringsopgaver på dagtilbud og skole udsættes.

Ved etablering af udskoling i Gislinge vil der være færre udgifter til kørsel, da udskolingseleverne fra Gislinge ikke skal transportere sig til Svinninge. For skoleåret 2019-20 skønnes det, at mindre udgiften er på ca. 37.000 kr. Stigende til mellem 60.000 - 90.000 kr. årligt, hvis der er tre klasser i udskolingen i Gislinge.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

Ved afvikling af afgangsprøver kan der forekomme et administrativt merarbejde, da prøverne skal holdes på tre matrikler mod nuværende to.


Høring

Forslag om etablering af udskoling på skoleafdeling Gislinge har været i høring i skolebestyrelsen. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

MED-udvalget (medarbejderudvalget) på Katrinedalskolen har holdt møde den 24. april. Med-udvalget bakker op om høringssvaret fra skolens bestyrelse og er enig i bestyrelsens fremlæggelse og nuancering af de samlede medfølgende udfordringer ved genetablering af overbygning i Gislinge.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Et flertal i udvalget bestående af Susanne Utoft (L), Mona Rosenberg Larsen (A), Jarl Falk Sabroe (A) og Morten Bjørn Nielsen (V) indstiller, at hovedindstillingens pkt. 1 og 3 godkendes. Et flertal i udvalget bestående af Susanne Utoft (L), Mona Rosenberg Larsen (A), Jarl Falk Sabroe (A) og Morten Bjørn Nielsen (V) indstiller endvidere, at hovedindstillingens pkt. 2 ændres, således at det besluttes at gøre genetablering af overbygning på afdeling Gislinge permanent fra skoleåret 2019/2020.

 

En mindretal bestående af Asbjørn Gerting Olsson (O) undlader at stemme med den begrundelse, at en overbygning i Gislinge er en god ide, men beslutningen skal vente til budgetrevision 3. Så vi ved der er økonomi til det.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

I og V stillede ændringsforslag om, at udgifterne finansieres af midler til udvikling af lokalområder.

For ændringsforslaget stemte 2 (I og V)

Imod stemte 4 (A, L, Ø og F.

1 (O) undlod at stemme.

Ændringsforslaget dermed bortfaldet.

 

Udvalget for Børn og Skoles indstilling indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, L, Ø, F, I og V).

1 (O) undlod at stemme.

 caseno19-11469_#4907465_v1_høringssvar, skolebestyrelsen for katrinedalskolen..pdf
caseno19-11469_#4882250_v1_notat vedr. etablering af udskoling på katrinedalskolen afd. gislinge 22032019.pdf

Bilag

Høringssvar, Skolebestyrelsen for Katrinedalskolen.
Notat vedr. etablering af udskoling på Katrinedalskolen afd. Gislinge 22032019


138. Beslutning om ny organisering af dagplejen i områderne Kildedam og Skovvejen

Beslutning om ny organisering af dagplejen i områderne Kildedam og Skovvejen

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagplejen i dagtilbudsområderne Kildedam og Skovvejen sammenlægges og organiseres under dagtilbudsområdet Skovvejen med virkning fra den 1. juli 2019.

Beskrivelse af sagen

I dagtilbudsområdet Kildedam er der ansat syv dagplejere, fordelt således med fire i Tølløse, to i St. Merløse og en i Ugerløse. Dagplejere bosat i Vipperød/Ågerup, som også hører til Kildedam, har siden 2016 været organiseret under Holbæk By.

Da en dagpleje med syv dagplejere er en for lille organisation til, at der kan opretholdes en selvstændig ledelse for områdets dagpleje, har dagplejerne i Kildedam siden 2016 delt leder med et af områdets børnehuse.

Denne konstruktion har ikke fungeret tilfredsstillende og områdets dagplejere har givet udtryk for, at de har oplevet at dagplejen er blevet nedprioriteret ledelsesmæssigt – og at organiseringen med fælles ledelse børnehus-dagpleje betyder, at der i den daglige ledelse ikke er et tilstrækkeligt kendskab til dagplejens særlige rammer og pædagogiske særkende.

Områdets ledelse er enig i den rejste kritik, som også har været drøftet med områdets forældrebestyrelse og forældrerådet i dagplejen.

På baggrund af ovenstående er der i et samarbejde mellem områderne Kildedam og Skovvejen udarbejdet forslag om, at den nuværende dagpleje i Kildedam sammenlægges med dagplejen i Skovvejen. Skovvejens dagpleje har en volumen, som kan opretholde selvstændig ledelse, og de to områder har i forvejen et samarbejde omkring forskellige opgaveløsninger f.eks. morgentelefonen i dagplejen.

Den forslåede model ligner den model, der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev lavet for dagplejen i det daværende distrikt Kildevang (postdistrikt 4390 = Ågerup og Vipperød), hvor Kildevangs dagpleje blev samlet med dagplejen i Holbæk by, som i dag via en samarbejdsaftale med de to børnehuse i Ågerup og Vipperød også dækker dette område.

Erfaringerne med den nuværende model for dagplejen i Ågerup og Vipperød er meget positive. Der er et godt samarbejde, og aftalen betyder blandt andet, at dagplejerne i dette område oplever, at de får imødekommet deres behov for en dagplejespecifik kompetenceudvikling.   

Forslaget om en ny organisering af dagplejen for de to områder er baseret på følgende principper:

Den fremtidige dagpleje for de to områder forankres i området Skovvejen ledelsesmæssigt og økonomisk. Foruden området Skovvejen dækker den ny organisering af dagplejen område Kildedam med undtagelse af lokalområderne Vipperød og Ågerup (postdistrikt 4390).   

Det betyder:

 • At forældreråd og repræsentant til forældrebestyrelse for den ”ny” dagpleje vælges af og blandt alle forældre med børn i dagpleje i områderne Kildedam (ekskl. postdistrikt 4390)
 • At dagplejere bosiddende i område Kildedam (ekskl. postdistrikt 4390) er tilknyttet dagplejen i området Skovvejen og referer til den pædagogiske leder for dagplejen. I lighed med øvrige dagplejere ansat ved området Skovvejen er de omfattet af områdets personalepolitik, samt sikres inddragelse og indflydelse på deres arbejdsforhold via den ”ny” dagplejegruppes repræsentant i Skovvejens MED.   

Barnets og familiens tilknytning til lokalområderne sikres ved: 

 • Lokale legestuer fortsætter uændret og det daglige samarbejde med børnehusene (herunder gæstedagplejen) fortsætter uændret. Dvs. børn indskrevet hos dagplejere i St. Merløse og Ugerløse går fortsat i legestue og tilbydes gæstedagpleje i Huset i St. Merløse, og børn indskrevet i Tølløse går i legestue og tilbydes gæstedagpleje i Midgård.

Dagplejernes tilknytning til området Kildedam sikres desuden ved:

 • Deltagelse i uddannelse om brug af Kompetencehjulet samt eventuelle andre pædagogiske redskaber, der særskilt anvendes i Kildedam. 

Principperne udmøntes konkret i en samarbejdsaftale mellem de to områder. I samarbejdsaftalen tages der ligeledes stilling til eventuelle overgangsordninger.

Forslaget om sammenlægning af de to dagplejegrupper er behandlet på MED-dialogmøde og i de to områders forældrebestyrelser.  

Medarbejderrepræsentanterne for dagplejerne i område Kildedam har i forbindelse med MED-behandlingen givet udtryk for, at de meget gerne vil referere til den pædagogiske leder for dagplejen i Skovvejen og indgå i et større kollegafællesskab med andre dagplejere. Men de er bekymret for, hvad en ny organisering vil betyde for deres fremtidige tilknytning til Kildedam og deres medarbejderindflydelse i MED-udvalg og forældrebestyrelse. De kan derfor ikke anbefale forslaget.
Administrationen anbefaler på den baggrund, at medarbejderrepræsentant fra Kildedam i en overgangsperiode er repræsenteret i Med-udvalg og forældrebestyrelse, hvorefter valg af medarbejderrepræsentant sker ved valg blandt den ”ny” samlet dagplejegruppens medarbejdere.    

De to forældrebestyrelser anbefaler forslaget om en sammenlægning. Dog udtrykkes der fra forældrebestyrelsen for Skovvejen en betænkelighed ved, at en sammenlægning kan betyde en øget transporttid for de ansatte – og specielt for tilsynet. Desuden udtrykkes bekymring for, at forslaget kan betyde at omfanget af møder øges.
Administrationen vurderer, at der i tilrettelæggelsen af tilsyn og møder i videst muligt omfang vil kunne tages højde for ekstra kørsel for de ansatte.  

Indstilling fra de to forældrebestyrelser og referat fra MED-dialogmøde er vedlagt sagen som bilag.


Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder en besparelse på tildelingen til dagplejen, da grundbeløbet til dagplejen i Kildedam (300.000 kr. årligt) vil bortfalde ved en sammenlægning.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I tilrettelæggelsen af tilsyn og møder forsøges så vidt muligt at undgå ekstra kørsel. I det omfang forslaget betyder ekstra kørsel for de ansatte kan forslaget i mindre grad få miljømæssige konsekvenser i form af en øget CO2 udledning i forbindelse med kørsel. Belastningen er ikke beregnet.


Øvrige konsekvenser

Den ny organisering berører ændringer i ledelse af dagplejen og ændringer i forhold til MED-udvalg. For forældre og børn vil der som udgangspunkt ikke være ændringer. Lokale legestuer fortsætter uændret og det daglige samarbejde med børnehusene fortsætter.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.

 caseno18-43759_#4914510_v1_bilag, høringssvar fra forældrebestyrelser, referat fra med-dialogmøde og tilhørende bilag.pdf

Bilag

Bilag, Høringssvar fra forældrebestyrelser, referat fra MED-dialogmøde og tilhørende bilag


139. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til opretning af terræn omkring kommunale ejendomme

Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til opretning af terræn omkring kommunale ejendomme

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opretning af terræn omkring kommunale ejendomme, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019 under økonomiudvalget ”Renovering af bygninger m.m.”

Beskrivelse af sagen

Administrationen har afsat en pulje til opretning af terræn ved kommunale ejendomme. Puljen er afsat i perioden 2019-2023 med 1,5 mio. kr. pr. år., svarende til en samlet beløb på 6 mio. kr.

Over tid vil terrænet omkring kommunale ejendomme naturligt ændre sig, særligt omkring områder med meget trafik vil terrænet sætte sig, græsset slides ned til bare pletter, så regnvand ikke ledes væk fra bygningen. Vand der samler sig ved bygningens sokkel, kan med tiden trænge ind i bygningen under gulvet eller i kælderen.

Fordybninger og huller i terræn og belægninger vil samle vandet i pytter, som i områder med bar jord giver anledning til at fodtøjet er beskidt, når man kommer ind i bygning, med tilsmudsning af gulvene i bygningerne til følge. Udover at medføre hurtigere nedslidning af gulvbelægninger, påvirker tilsmudsningen også rengørings-behovet på gulvene.

Puljen til opretning af terræn skal sikre faste belægninger og terræn, der leder vandet væk fra bygningen med henblik på at opretholde den vedligeholdelsesmæssige kvalitet samt at tilsmudsning og nedslidning af gulvbelægninger minimeres.

Hvis ikke terrænet oprettes er der risiko for skader på kommunale ejendomme. Følgeskader fra vandindtrængen i en bygning er oftest omkostningstunge, og derfor er en tidlig indsats vigtig.

Ressourcerne til opretning af terrænet omkring de kommunale ejendomme prioriteres, hvor administrationen vurderer at behovet er størst.


Økonomiske konsekvenser

Der investeres 1,5 mio. kr. i 2019.  Beløbet frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i investeringsoversigten i Budgetaftale 2019 under Økonomiudvalget ”Renovering af bygninger m.m.”.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Udsat.

 

140. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af ældreboliger

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af ældreboliger

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til renovering af ældreboliger, hvoraf de 5 mio. finansieres af de dertil afsatte midler i 2019, og de resterende 1,5 mio. finansieres af de dertil afsatte midler i 2018, som er overført til 2019

Beskrivelse af sagen

En del af Holbæk Kommunes ejendomsportefølje består af almene ældreboliger, der som alle andre ejendomme skal vedligeholdes. I forhold til den resterende del af ejendomsporteføljen, så er ældreboligerne dog lidt specielle, idet der, i lov om almene boliger, er krav om, at lejerne i boligerne hensætter midler til planlagt vedligehold for at imødekomme større vedligeholdelses- og renoveringsopgaver.

Jf. lov om almene boliger, så er der pligt til at udarbejde 15-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner, og de danner baggrund for en vurdering af, hvor meget der skal bruges årligt på at vedligeholde den pågældende ejendom.

Ved frigivelsen af de 6,5 mio. kr., så er det muligt at gennemføre de vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, som er planlagt til udførelsen på de kommunale ældreboliger og tilhørende servicearealer i 2019.

Beløbet dækker en del af de planlagte vedligeholdelses- og renoveringsopgaver for en række af de kommunale ældreboliger.


Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der i 2019 afsat 5 mio. kr. under Økonomiudvalget til renovering af kommunale ældreboliger. Derudover er der fra 2018 overført 1,5 mio. kr. til renovering af ældreboligerne. Dermed frigives der med denne sag 6.5 mio. kr. til vedligeholdelse og renovering af de kommunale ældreboliger og tilhørende servicearealer.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Flere af renoveringsopgaverne vil bidrage til en forbedring af bygningernes klimaskærm, som alt andet lige vil medføre en positiv effekt på energiforbruget i ejendommene generelt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, F, I, L, V og Ø).

1 (O) undlod at stemme.

 

141. Beslutning om godkendelse af ændret projektforslag på Samsøvej 48, Holbæk

Beslutning om godkendelse af ændret projektforslag på Samsøvej 48, Holbæk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det ændrede projektforslag for Samsøvej 48, Holbæk godkendes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune solgte i 2017 ejendommen Samsøvej 48, Holbæk, via et projektudbud til Lejerby A/S, der afgav det vindende tilbud. Salget blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 13.09.2017 (se bilag – punktet var lukket ved behandlingen). Evalueringsnotatet for indkomne bud er vedlagt som bilag.

Lejerby A/S har nu indgivet byggeansøgning på et projekt, som afviger på en række punkter fra det vindende projekt fra udbuddet. Da Lejerby A/S har forpligtet sig til at opføre et byggeri, der er i overensstemmelse med det tilbudte projekt, skal Kommunalbestyrelsen nu tage stilling til, om det ændrede projekt kan godkendes.

Udbudskriterier

Ejendommen blev udbudt som et projektudbud, hvor indkomne tilbud blev evalueret efter følgende kriterier:

 • den tilbudte pris for det udbudte areal
 • arkitektonisk udtryk – herunder dispositionsplan og udformning af bebyggelsen og om denne formår at skabe attraktive rum samt arkitektur af høj kvalitet
 • funktioner og indhold, herunder om forslaget formår at tilføre området funktioner, der bidrager med liv og aktivitet til nærområdet, særlig i samspil med tilstødende arealer, herunder Holbæk Seminarium, kolonihaveområdet, nuværende boligbebyggelser samt det nye plejecenter på Samsøvej
 • økonomi herunder særligt fokus på, om projektet kan realiseres og finansieres

Det var desuden en forudsætning, at de afgivne tilbud var i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Ændringer i projektet

Ved valget af Lejerby A/S som det vindende tilbud blev der lagt afgørende vægt på den tilbudte pris, herunder særligt, at tilbuddet medfører det højeste provenu for Holbæk Kommune. Købesummen, og dermed kommunens provenu, bliver ikke påvirket af det ændrede projekt, hvorfor denne forudsætning er uændret.

Målgruppe

Det oprindelige projekt indeholdte 38 boliger på 37-69 m2. Det nye projekt indeholder 17 boliger på 67-93 m2. Målgruppen for de oprindelige boliger blev vurderet til at være studerende og enlige som følge af de relativt små boliger, mens det nye projekt er målrettet seniorboliger. Det oprindelige projekt ville formentlig primært tilføre en beboergruppe med samspil til Holbæk Seminarium, mens det nye projekt vurderes at have særligt potentiale for samspil til kolonihaveområdet og plejecenteret.

Disponering af grunden

Disponeringen af grunden er nogenlunde ens i det to projekter, men det nye projekt har et mere ensartet udtryk i boligstokkene, mens det oprindelige projekt havde mere diversitet i sit udtryk. Det nye projekt indeholder lavere bebyggelse, hvilket vurderes at være en fordel for de omkringliggende ejendomme.

Det oprindelige projekt havde ingen private uderum, men alene fælles udearealer. Det nye projekt indeholder både fælles udearealer og private terrasser på 20 m2 til hver bolig. Dette vurderes som en positiv forbedring.

Det oprindelige projekt havde facader i gule teglsten, mens det nye projekt har facader, der opmures i tegl i en lys farve med et rødt / gult skær.  

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være i strid med reglerne om udbudspligt af kommunale ejendomme at godkende det ændrede projekt. Dette skyldes, at det ændrede projekt ikke er i strid med udbudsvilkårene, samt at det ændrede projekt ikke medfører en ændring af den afgørende forudsætning for tildelingen af købsaftalen til Lejerby A/S.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at godkende ændringerne i projektet, vil administrationen fastholde et krav overfor Lejerby A/S om, at der skal ansøges om et projekt, der ligner det projekt, som Lejerby A/S oprindeligt bød ind med.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

 

 


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 13.09.2017 (punkt 182 – lukket)


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles ikke godkendt.

For stemte 1 (I).

Imod stemte 6 (A, L, O, Ø, V og F).

 caseno18-513_#4904720_v1_samsøvej 48 - giskort.pdf.pdf
caseno18-513_#4904727_v1_evalueringsnotat.pdf.pdf
caseno18-513_#4904724_v1_kommunalbestyrelsesbeslutning af 13.09.2017.pdf.pdf

Bilag

Samsøvej 48 - Giskort.pdf
Evalueringsnotat.pdf
Kommunalbestyrelsesbeslutning af 13.09.2017.pdf


142. Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Rosenvænget i Mørkøv og Elmelunden i Jyderup

Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Rosenvænget i Mørkøv og Elmelunden i Jyderup

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Skema B (budget) for renovering af Boligselskabet Allikens afdeling 7031 Rosenvænget/Elmelunden godkendes

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 helhedsplanen og budgettet for renovering af Holbæk Ældreboligselskabs (nu Boligselskabet Alliken) ældreboliger i Rosenvænget og Elmelunden (skema A) med en samlet anskaffelsessum på 50,212 mio. kr., fritagelse for afdelingens betaling til boligselskabets dispositionsfond for lån som er udløbet, samt kommunens andel af en kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Siden godkendelsen af skema A har projektet skiftet arkitekt, projektet har været i udbud og der har været ført langvarige forhandlinger med Landsbyggefonden om projektet. Den samlede anlægssum for renovering af boligerne udgør herefter 66,420 mio. kr., dertil kommer udgifterne til ombygning af servicearealer og dagcenter på Rosenvænget og Elmelunden på ca. 15 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum udgør 81,420 mio. kr.

Boligselskabet Alliken anmoder Kommunalbestyrelsen om at godkende skema B for renovering af boliger og servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 81,420 mio. kr., at godkende nødvendig lånoptagelse samt, at stille nødvendig garanti for lån til finansieringen projektet.

Stigningen i anskaffelsesomkostningerne skyldes, udover prisudviklingen siden 2017, at der er nødvendige arbejder vedrørende boligerne som ikke var medregnet i skema A. Derudover var ombygning af servicearealerne ikke medregnet i den samlede anskaffelsessum ved indsendelse af skema A.

De fremtidige husleje:

Sammenlagte boliger Rosenvænget

tidligere 1-rums plejeboliger

Gennemsnitlig leje 7.718 kr. pr. md.

Eksisterende boliger Rosenvænget          ældreboliger

Gennemsnitlig leje stiger fra 5.256 kr. til 5.846 kr. pr. md.

Sammenlagte boliger Elmelunden             tidligere 1-rums plejeboliger

Gennemsnitlig leje 7.822 kr. pr. md.

Eksisterende boliger i Elmelunden              ældreboliger 

Gennemsnitlig leje stiger fra 5.615 kr. til 5.941 kr.

Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt helhedsplanens støttede arbejder. Kommunalbestyrelsen skal godkende skema B, hvorefter Landsbyggefonden giver den endelige godkendelse af skema B.

Godkendelse af skema B er formel og kan som udgangspunkt ikke afvises efter skema A er godkendt medmindre kommunen har en saglig begrundelse for ikke at godkende skema B. Dette er beskrevet i bilaget, som forklarer processen omkring skema A, B og C.

Helhedsplanen/renoveringen

Helhedsplanen indeholder en fremtidssikring af bygningerne i afdelingen. 1-rums boliger sammenlægges til 2-rums boliger og ombygges i forhold til tilgængelighedskrav og renoveres fuldstændig i forhold til nutiden krav til ældreboliger. De eksisterende 48 ældreboliger på Rosenvænget optimeres med renoverede badeværelser med fliser på væggene, ny gulvbelægning og ny sanitet. Bygningerne på både Rosenvænget og Elmelunden får renoveret tage, klimaskærmen samt nye vinduer og døre.

Servicearealer og cafeområder ombygges, så de opfylde de nutidige behov og brugernes ønsker.

På Elmelunden etableres den aftalte forbindelsesgang mellem Elmelunden og Plejecentret på Lunderosevej.

Tomgangsleje

Ved godkendelse af skema A blev det oplyst at tomgangsleje for de eksisterende 1-rums boliger på Rosenvænget og i Elmelunden blev dækket af helhedsplanen. Tomgangslejen udgør ca. 3,3 mio. kr. årligt.

Kommunen skal samlet betale 8.116.000 kr. i tomgangsleje for perioden 1. februar 2017 til igangsættelse af renovering omkring 30. juni 2019. Landsbyggefonden har i forbindelse med forhåndsgodkendelsen af skema B kun godkendt en samlet udgift til genhusning af beboerne på Rosenvænget og tomgangsleje med 4.417.000 kr. Det betyder, at økonomien i helhedsplanen ikke længere rummer mulighed for, at kommunen får refunderet hele den betalte tomgangsleje på 8.116.000 kr.

Når udgifter til genhusning af beboerne i Rosenvænget er fratrukket, vil kommunen få refunderet 3,3 mio. kr. af den betalte tomgangsleje på 8.116.000 kr.

Hvis helhedsplanen ikke godkendes og projektet ikke gennemføres, så vil kommunen fortsat have en tomgangslejeforpligtelse på 3.3 mio. kr. kr. årligt.


Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien for et støttet realkreditlån på 37,720 mio. kr. Se forklaring på støttede og ustøttede lån samt regaranti og garanti i bilaget.

Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af det eventuelle tab som følge af regarantien over statsgarantien.

Kreditforeningen vurderer at kommunen ikke skal stille kommunegaranti for det ustøttede realkreditlån på 15,400 mio. kr., det endelige garantibehov fastsættes dog først når byggeriet er færdigt og endelig værdisat (skema C).

Den samlede regaranti/kommunegaranti udgør 37,720 mio. kr.

Regaranti for statslån og kommunegaranti for lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Derudover udgør kommunes andel af den tidligere godkendt kapitaltilførsel 200.000 kr. Beløbet er afsat i den tidligere ældreboligstrategi.

Kommunen får refunderet betalt tomgangsleje med 3,3 mio. kr.

I Vækst og Bæredygtigheds budget for 2019 er indregnet en refusion af tomgangsleje på 5 mio. kr., så der vil mangle 1,7 mio. kr. i Vækst- og Bæredygtigheds budget til tomgangsleje for 2019, der forventes håndteret indenfor Vækst og Bæredygtigheds samlede driftsbudget i 2019.

Hvis helhedsplanen ikke godkendes og projektet må opgives, vil kommunen fortsat have en tomgangslejeforpligtelse på 3,3 mio. kr. årligt.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

1-rums boliger i Rosenvænget og Elmelunden, som i dag står tomme, vil blive udnyttet og klimaskærmen opdateret, hvilket alt andet lige medfører et lavere energiforbrug ved opvarmning af boligerne og servicearealerne.


Lovgrundlag – link

Almenboligloven.


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 25. januar 2017: Punkt 5. Beslutning af helhedsplan for ombygning af Rosenvænget og Elmelunden.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.

 caseno14-15423_#4912578_v1_kortbilag - rosenvænget i mørkøv.pdf
caseno14-15423_#4904986_v1_forklaring af skema a-b-c for renovering af almene boliger.docx
caseno14-15423_#4912580_v1_kortbilag - elmelunden i jyderup.pdf

Bilag

Kortbilag - Rosenvænget i Mørkøv
Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger
Kortbilag - Elmelunden i Jyderup


143. Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ordinære generalforsamling i FORS Holding A/S 2019

Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ordinære generalforsamling i FORS Holding A/S 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. borgmesteren bemyndiges til at møde på vegne af Kommunalbestyrelsen på den ordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 29. maj 2019
 2. borgmesteren bemyndiges til at stemme for pkt. 3 og 5 samt for bestyrelsens indstillinger i pkt. 4, 6 og 8 – samt pkt. 7, som dette punkt bliver formuleret i den endelige dagsorden for generalforsamlingen.

Beskrivelse af sagen

Fors A/S er fælles forsyningskoncern for kommunerne i Holbæk, Lejre og Roskilde. Det fremgår af vedtægterne for selskabet, at den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

 

Det fremgår af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling 2019, at dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af årsrapport
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Beslutning om, decharge for bestyrelse og direktion
 6. Valg af revisor
 7. Samling af aktiviteter på færre matrikler
 8. Vederlag til bestyrelsen
 9. Eventuelt

Dagsordenen er dog foreløbig, og punkt 7 vil blive ændret på baggrund af drøftelser på det ejermøde, som er afholdt, efter indkaldelsen til generalforsamlingen blev udsendt.

Da den endelige dagsorden for generalforsamlingen først forventes at foreligge tirsdag den 7. maj, eftersendes denne til Økonomiudvalgets medlemmer. I forbindelse med publiceringen af referatet fra økonomiudvalgsmødet, vil den foreløbige indkaldelse til generalforsamlingen (bilag 1) blive erstattet af den endelige dagsorden til generalforsamlingen.

Den foreløbige indkaldelse til generalforsamlingen, regnskabsresultatet for 2018 og årsrapporten er vedlagt som bilag.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.

 caseno19-17622_#4919198_v1_regnskabsresultater for 2018.pdf
caseno19-17622_#4920111_v1_udkast til årsrapport for fors holding as 2018.pdf
caseno19-17622_#4925852_v1_indkaldelse til generalforsamling i fors holding a_s den 29. maj 2019 (endelig version).pdf

Bilag

Regnskabsresultater for 2018
Udkast til årsrapport for FORS Holding A/S 2018
Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A_S den 29. maj 2019 (endelig version)


144. Godkendelse af udviklingsplan for Vangkvarteret

Godkendelse af udviklingsplan for Vangkvarteret

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. udviklingsplanen for Vangkvarteret godkendes

Beskrivelse af sagen

Regeringens parallelsamfundsudspil førte i december 2018 til en række lovændringer. Ændringerne vil medføre mærkbare konsekvenser for Holbæk Kommune.

Det er særligt Vangkvarterets status som én af de 15 hårde ghettoer, der vil afstedkomme potentielt mærkbare konsekvenser.

Har et alment boligområde per 1. december 2018 været på ghettolisten i mindst 5 år (som Vangkvarteret), vil lovændringerne medføre krav om udarbejdelsen af en udviklingsplan for området.

I udgangspunktet skal udviklingsplanen rumme en ændring af boligsammensætningen, så bebyggelsen højst rummer 40% almene familieboliger i 2030. Planen skal indsendes til Transport- Bygnings- og Boligministeriet senest 1. juni 2019

Som følge af de indføjede dispensationsmuligheder i lovændringerne indsendte Holbæk Kommune sammen med Lejerbo imidlertid en ansøgning om dispensation til Transport- Bygnings- og Boligministeriet i februar 2019.

Denne ansøgning arbejdede med en antagelse om, at Vangkvarteret kunne blive et velfungerende boligområde med en andel af almene familieboliger på cirka 70 %.

Den 29. marts 2019 modtog Lejerbo og Holbæk Kommune Trafik, Bygnings- og Boligministeriets svar på ansøgningen. Ministeriet imødekom delvist ansøgningen, og i afgørelsen hed det som følger:

”..Holbæk Kommune og boligorganisationen Lejerbo gives dispensation til at udarbejde en udviklingsplan med et mål om en reduktion af andelen af almene familieboliger for boligområdet Agervang til 56 pct. inden 2030.”

Med udgangspunkt i afgørelsen har Lejerbo og Holbæk Kommune udarbejdet en udviklingsplan for perioden 2019-2030.

Udviklingsplanen skal tilgodese såvel hensynet til de nuværende beboere, samt behovet for at omdanne Vangkvarteret til et blandet og bæredygtigt byområde, integreret med naboområderne og resten af Holbæk by

Tiltag i udviklingsplanen

Udviklingsplanen for Vangkvarteret rummer 3 spor fordelt på en række tiltag.

Spor 1

Spor 1 rummer udviklingsplanens 7 tiltag for nedbringelse af antallet af almene familieboliger til 56 % samt omdannelsen af boligområdet til et sammenhængende, bæredygtigt bykvarter:

a)     Ommærkning af 108 almene familieboliger (1- og 2-værelseslejligheder på op til 65 m2 i begge afdelinger) til almene ungdomsboliger

b)     Ommærkning af 24 almene familieboliger (2- og 3-værelseslejligheder i afd. 166-0) til almene ældreboliger

c)      Fortætning via nybyggeri af mindst 61 boliger, der opføres som private udlejnings-boliger, andelsboliger eller ejerboliger.

d)     Salg af 88 eksisterende boliger i to blokke i afdeling 123-0

e)     Etablering af offentlige / kommunale funktioner (samt eventuelt erhverv).

 • Mulighederne for etablering af offentlige/kommunale funktioner undersøges som et muligt tiltag i udviklingsplanen. Etableringen er afhængig af fremtidige kapacitetsvurderinger samt øvrige bystrategiske overvejelser i Holbæk Kommune.

f)       Vangkvarteret som ”Den grønne bydel” - styrkelse og udvikling / omdannelse af uderum, nye attraktioner i bebyggelsen med fokus på de naturbaserede og grønne kvaliteter, der allerede i dag præger området og de nære omgivelser

g)     Etablering og styrkelse af flere forbindelser ’på tværs’ for at understøtte Vangkvarterets sammenhæng med resten af Holbæk by og særligt naboområdet Holbæk Have

 • Det er desuden målet at styrke forbindelserne til den nærliggende Fælleden og de naturoplevelser, der hermed er både nære og let tilgængelige for såvel nu-værende og kommende beboere samt kommunens øvrige borgere

Spor 2

For at tiltrække nye tilflyttere til Vangkvarteret skal den kommende udvikling bygge på en stærk vision, der skaber rammen om ”En ny fortælling om Vang”

De fysiske tiltag i spor 1 følges derfor op af en imageindsats i spor 2, der skal formidle den positive udvikling i bebyggelsen til potentielle nye beboere og øvrige borgere i Holbæk Kommune.

Spor 3

Parallelt med initiativerne i udviklingsplanen har Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune iværksat en række sideløbende tiltag, der skal bidrage til den fortsatte, positive udvikling i Vangkvarteret.

De socioøkonomiske data viser, at området er i positiv udvikling og suppleret med nedenstående initiativer forventes bebyggelsen at være af ghettolisten i allerede i 2020.

Sideløbende tiltag:

 • Den boligsociale indsats
 • Særlig beskæftigelsesindsats rettet mod Vangkvarteret
 • Repatriering (en oplysningsindsats overfor udenlandske statsborgere omfattet af integrationsloven, eller på offentlig forsørgelse.
 • Samarbejdsaftaler ml. Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune vedrørende de nye udlejningsregler for Vangkvarteret
 • Samarbejde ml. Holbæk Kommune og alle almene boligorganisationer i kommunen om en kommende fælles udlejningsaftale. Formålet er at sikre en bred og varieret beboer-sammensætning med social og økonomisk sammenhængskraft i alle almene boligområ-der i kommunen.

Overordnet tidsplan for udviklingsplanen

Fase 1 – 2019-20 Forberedelse:

 • Organisationen af udviklingsplanen etableres med bestyrelse, sekretariat samt projektgrupper og følgegruppe
 • Markedsdialogen opstartes ift. at afsøge de aktuelle muligheder for nybyggeri og salg
 • Rammerne for den kommende opgave for tekniske rådgivere afklares, jævnfør spor 1
 • Events og andre tiltag for at synliggøre den kommende forandring igangsættes jævnfør spor 2
 • Proces mht. ommærkning opstartes jævnfør spor 1
 • Plan for indsatsområder er afklaret i forhold til relevante myndighedsmæssige, bystrategiske samt tekniske forhold jævnfør spor 1

Fase 2:

Realisering af udviklingsplanens 1. fase påbegyndes mht. nybyggeri, salg, omdannelse af eksisterende boliger, infrastruktur samt anlæg af nye uderum.

Fase 3:

Realisering af udviklingsplanens 1. fase påbegyndes mht. nybyggeri, salg, omdannelse af eksisterende boliger, infrastruktur samt anlæg af nye uderum.

Fase 4:

Implementering af planens sidste indsatser jvf. status for planens mål anno 2027...


Økonomiske konsekvenser

En ombygning og efterfølgende ommærkning af familieboliger til ældreboliger vil kunne føre til krav om nyt grundkapitaltilskud fra Landsbyggefonden.

Der må ligeledes forventes et krav om fuld kommunal garantistillelse for eventuelle lån fra Landsbyggefonden i relation til arbejdet med at forstærke forbindelsen mellem Vangkvarteret og naboområderne og til at tydeliggøre adgangen til bebyggelsen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

En fortætning af boligområdet kan føre til miljømæssige konsekvenser i form af nybyggeri.

Samtidig vil en formindskelse af de grønne arealer i bebyggelsen som følge af fortætningen kunne afstedkomme udfordringer for af nedsivningen af regnvand.

En strategi for nybyggeriets miljømæssige karakter og regnvandshåndteringen vil derfor skulle indtænkes i udmøntningen af udviklingsplanen.


Lovgrundlag – link

§ 61 a stk. 4 og 168 a stk. 1-4 i Lov om almene boliger m.v.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2019: 41. Godkendelse af dispensationsansøgning - udviklingsplan for Vangkvarteret

Økonomiudvalget den 10. oktober 2018: Pkt. 224. Orientering - Parallelsamfundsudspillet - lovforslag vedrørende opgør med parallelsamfund


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, L, F, V og I).

Imod stemte 1 (Ø), da Ø ikke kan tilslutte sig salg af gode almene boliger.

1 (O) undlod at stemme.

 caseno18-45445_#4920594_v1_udviklingsplan for vangkvarteret.pdf
caseno18-45445_#4920599_v1_bilag 1 oversigt over matrikler omfattet af udviklingsplanen.pdf
caseno18-45445_#4920601_v1_bilag 2 oversigt over mulige ommærkninger af boliger.pdf
caseno18-45445_#4920939_v1_bilag 3 finansieringsskitse.pdf
caseno18-45445_#4920603_v1_bilag 4 milepælsplan.pdf
caseno18-45445_#4920606_v1_bilag 5 bystrategisk analyse.pdf
caseno18-45445_#4920718_v1_bilag 6 volumenstudie.pdf
caseno18-45445_#4920612_v1_bilag 7 potentialeanalyse, exometric.pdf
caseno18-45445_#4920615_v1_bilag 8 den inddragende proces.pdf
caseno18-45445_#4920620_v1_bilag 9 'agervang - et område i positiv udvikling'.pdf

Bilag

Udviklingsplan for Vangkvarteret
Bilag 1: Oversigt over matrikler omfattet af udviklingsplanen
Bilag 2: Oversigt over mulige ommærkninger af boliger
Bilag 3: Finansieringsskitse
Bilag 4: Milepælsplan
Bilag 5: Bystrategisk analyse
Bilag 6: Volumenstudie
Bilag 7: Potentialeanalyse, Exometric
Bilag 8: Den inddragende proces
Bilag 9: 'Agervang - et område i positiv udvikling'


145. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Planlægning for udvikling af jernstøberigrunden, Holbæk igangsættes
 2. Planlægning for boligbebyggelse Lundemarskvej 24, Holbæk igangsættes
 3. Planlægning for boligbebyggelse Ahlgade 6-8, Holbæk igangsættes

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan. Der er endvidere udarbejdet et kortbilag (bilag 1), der viser placeringen af planerne.

1 Udvikling af jernstøberigrunden (bilag 2)

Sagen blev behandlet på sidste måneds sag om igangsættelse af planer, hvor udvalget besluttede at der skulle udarbejdes skitser for projektet forud for beslutning om igangsættelse. De ønskede skitser er vedlagt prioriteringsnotatet i bilag 2.

Formålet med projektet, er at give mulighed for omdannelse af området til centerformål i form af liberale erhverv, etageboliger og evt. tæt/lav boligbebyggelse. Området er centralt beliggende i Holbæk by, og en omdannelse til boligformål vurderes at hensigtsmæssig, i forhold til den tidligere erhvervsmæssige benyttelse. Anvendelsesændringen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og området har gennem en årrække ligget hen, og er forfaldet, så en omdannelse på arealet vil medvirke til at hele området får et løft.

2 Boligbebyggelse Lundemarksvej 24, Holbæk (bilag 3)

Sagen blev behandlet på sidste måneds sag om igangsættelse af planer, hvor udvalget besluttede at der skulle udarbejdes skitser for projektet forud for beslutning om igangsættelse. De ønskede skitser er vedlagt prioriteringsnotatet i bilag 3.

Formålet med projektet er at give mulighed for en omdannelse af området til boligformål (etageboligbebyggelse). Området er i dag udlagt til erhverv (miljøklasse 2-3), og fremstår for nuværende med et ubenyttet garageanlæg.

Anvendelsesændring fra erhvervsformål til boligformål, vurderes at indebære en miljømæssig bedre tilpasning til de omkringliggende boliger, end den nuværende anvendelse. Muligheden for at indplacere forholdsvis høj bebyggelse betyder, at der ved dispositionen af ny bebyggelse skal ske en tilpasning til omgivelserne, herunder eksisterende institution nord for.

En realisering vil medføre en påvirkning af omgivelserne. Der er med ideoplægget vedlagt forslag til områdets bebyggelsesstruktur og højder, solorientering, bebyggelsesplan.

En ændring af anvendelse til etageboligbebyggelse vurderes at være i god overensstemmelse med nabobebyggelserne. I ideoplægget er der lagt op til at etagerne gradvist øges fra nord mod syd, sådan at skyggepåvirkningen af institutionen nord for mindskes mest muligt.

Der vil med etablering af bebyggelsen ikke kunne undgås at påvirke omgivelserne med skygge og/eller evt. indbliksgener.

3 Boligbebyggelse Ahlgade 6-8, Holbæk (bilag 4)

Formålet med projektet er at muliggøre opførelsen af etageboliger i gårdrummet indenfor den eksisterende karrébebyggelse mod Ahlgade.

Det vurderes, at planforslaget kan bidrage positivt til udviklingen af Holbæk midtby.  Planforslaget muliggør opførelsen af nye boliger, samtidig med at det muliggør etableringen af et attraktivt grønt fællesareal i én af bymidtens helt centrale boligkarréer.

Endelig tilpasses projektet den bevaringsværdige bymidte, med hensyn til proportioner, materialitet og farvevalg, sådan at nybyggeriet opleves som en moderne tilføjelse til bygningsmassen, af tilsvarende kvalitet.

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 5.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • Kommuneplantillæg for vandværket i Tølløse

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være miljø- og klimamæssige konsekvenser ved igangsættelse af planerne.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019
 1. Indstilles godkendt, men med ændring fra 2-3 etager til 2 etager for boliger i delområde 1 ud mod Skyttens vej. Det ønskes undersøgt, om der kan etableres 1,5 parkeringsplads per bolig
 2. Indstilles godkendt. Det ønskes undersøgt, om der kan etableres 1,5 parkeringsplads per bolig
 3. Indstilles godkendt, projektet skal følge den eksisterende byggestil for tag og facader herunder at materialevalg præciseres. Yderligere ønskes der dokumentation for, at der etableres nye parkeringspladser svarende til 1,5 parkeringsplads per bolig.

For alle projekterne søges der indarbejdet LAR løsninger.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Ad 1: Udsat

Ad 2: Udvalget for Klima og Miljøs indstilling godkendt.

Ad 3: Udvalget for Klima og Miljøs indstilling godkendt.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Ad 1: Udvalget for Klima og Miljøs indstilling godkendt.

 


Supplerende sagsfremstilling den 10-04-2019

Efter sagen er behandlet på Økonomiudvalgsmødet d. 3. april er sagen blevet tilført et bilag: ”Luftfoto uddannelsesinstitutioner”, i forlængelse af udsættelse af pkt. 1.

I forlængelse af lokalplanprioritering for nyt boligbyggeri på Jernstøberigrunden er forespurgt til, hvor evt. fremtidige nye uddannelsesinstitutioner i Holbæk By kan placeres, hvis de skal placeres stationsnært, og i sammenhæng med eksisterende uddannelsesinstitutioner. På luftfoto-bilaget er angivet forslag til mulige placeringer af evt. fremtidige nye arealer til uddannelsesformål, herunder areal beliggende umiddelbart over for Jernstøberigrunden, areal ved badmintonhallen samt areal ved et evt. kommende stationsprojekt. Realisering på de givne arealer vil forudsætte ny planlægning, og dialog med private grundejere.

Jernstøberigrunden er privatejet, og grundejer ønsker arealet udviklet til boligformål i overensstemmelse med kommuneplan 2017. Kommunen har en forpligtelse til at arbejde for realisering af kommuneplanen, og dertil kommer, at grundejer har en berettiget forventning om at kunne realisere boligbyggeri på arealet.caseno19-3777_#4870921_v1_bilag 1 beliggenheden af planer.pdf.pdf
caseno19-3777_#4870922_v1_bilag 2 status planer.pdf.pdf
caseno19-3777_#4870923_v1_bilag 3 prioriteringsnotat boligbebyggelse på jernstøberigrunden holbæk.pdf.pdf
caseno19-3777_#4870919_v1_bilag 4 prioriteringsnotat boligbebyggelse på lundemarksvej 24, holbæk.pdf.pdf
caseno19-3777_#4870920_v1_bilag 5 prioriteringsnotat boligbebyggelse ahlgade 6-8, holbæk.pdf.pdf
caseno19-3777_#4905480_v1_luftfoto med eksisterende uddannelsesinstitutioner og forslag til evt. fremadrettede nye uddannelses.pdf

Bilag

Bilag 1 Beliggenheden af planer
Bilag 2 Status planer
Bilag 3 Prioriteringsnotat boligbebyggelse på Jernstøberigrunden Holbæk
Bilag 4 Prioriteringsnotat boligbebyggelse på Lundemarksvej 24, Holbæk
Bilag 5 Prioriteringsnotat boligbebyggelse Ahlgade 6-8, Holbæk
luftfoto med eksisterende uddannelsesinstitutioner og forslag til evt. fremadrettede nye uddannelsesinstitutioner.pdf


146. Beslutning om at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 6.18 for Boliger i det Vestlige Hagested godkendes til udsendelse i offentlig høring

Beslutning om at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 6.18 for Boliger i det Vestlige Hagested godkendes til udsendelse i offentlig høring

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr.1 og lokalplan 6.18 for Boliger i det Vestlige Hagested godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

Baggrund:

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et konkret ønske fra grundejeren om at etablere storparceller på arealet. Det vil sige store grunde på min. 2500 m2, med mulighed for hobbypræget landbrug, samt evt. mulighed for at holde et lille antal dyr på hver ejendom.

Kommuneplantillæg:

Kommuneplanen udlægger allerede en boligramme for arealet. For at muliggøre en mindre udvidelse af arealet mod syd (der udvides med ca. 1100 m2), samt at kunne bibeholde bebyggelsen i landzone udarbejdes der et kommuneplantillæg for arealet. Udvidelsen af rammeområdet sker bl.a. for at kunne skabe en bedre og mere sikker vejforsyning til området, hvor der skabes bedre oversigtsforhold ved ind- og udkørsel til Præstebrovej. Bibeholdelse af arealet i landzone er i tråd med seneste praksis for lignende storparceller i Gl. Hagested.

Lokalplanforslagets indhold:

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 5 storparceller. Parcellerne placeres på række langs en stikvej til Præstebrovej. Storparceller vil naturligt kunne indpasses i området, modsat almindelige parcelhusudstykninger eller rækkehuse, som bedre vil kunne placeres midt i Hagested. De kommende storparceller vil således fortsætte den eksisterende række af storparceller, der afrunder byen mod vest.

Parcellerne inddeles med delområder, som styrer muligheden for placering af de forskellige former for bebyggelse. Boligbebyggelse placeres tættest på stikvejen, så den opleves i tættest tilknytning til landsbyen og der skabes et godt forløb langs den lille vej. Dernæst kommer udhus og evt. staldbebyggelse. Storparcellerne afsluttes med et areal uden bebyggelse, som kan udnyttes til have, dyrefold eller lignende.

 

Der løber en offentlig sti til nærmeste nabo (Præstebrovej 48D). I lokalplanen er der krav til at bygherrer etablerer en ny adgangsvej (privat-fællesvej) så biler og bløde trafikanter adskilles. Lokalplanen stiller ligeledes krav om at Præstebrovej 48D skal vejforsynes via den nye grusvej.

Holbæk Kommune har besigtiget de eksisterende grønne hegn ved planområdet og vurderet at der potentielt kan være raste- og ynglepladser for flagermus. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om muligheden for beskæring og bevaring af hegnene.

I forbindelse med lokalplansudarbejdelsen er der foretaget nedsivningstests på arealet. Det er på den baggrund vurderet at regnvandet kan håndteres på de enkelte parceller. Lokalplanen indeholder bestemmelser om etablering af en grøft til håndtering af overfladevand fra vej og fællesarealer.

Syd for lokalplanområdet løber en 50 kv højspændingsledning. Elbranchens magnetfeltudvalg og KL har udarbejdet en vejledning til forvaltning af et forsigtighedsprincip for planlægning nær højspændingsledninger. For en 50 kv højspændingsledning indebærer dette en respektafstand på 25 m fra ledningen til ny boligbebyggelse. Dette forsigtighedsprincip er indarbejdet i lokalplanforslaget.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afledte økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke viden eller formodning om miljø- og klimamæssige konsekvenser ved etablering af planernes indhold.


Høring

Planlægningens opstart blev udsendt i for-debat fra d. 22. marts til den 9. april 2018. Der indkom bemærkninger fra 2 naboer samt lokalforum. Det er vurderet, at ingen af de indkomne ønsker/bemærkninger er i strid med det der muliggøres med planlægningen. Lokalforum og repræsentanter fra nærtliggende grundejerforeninger er desuden orienteret om planlægningen på et møde i Hagested forsamlingshus d. 3. maj 2018.

Planforslagene udsendes i 8-ugers offentlig høring. Der afholdes borgermøde ca. midt i høringsperioden.


Lovgrundlag – link

Planloven


Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering:

KMU d. 27. februar 2018 – punkt 20

ØKU d. 7. marts 2018 – punkt 31


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.

 caseno17-38178_#4894760_v1_forslag kommuneplantillæg nr 1.pdf.pdf
caseno17-38178_#4894761_v1_forslag lp 618.pdf.pdf
caseno17-38178_#4894762_v1_miljøscreening for planer for boliger i gl. hagested.pdf.pdf
caseno17-38178_#4894763_v1_oversigt over forslag og bemærkninger fra idefasen.pdf.pdf

Bilag

Forslag kommuneplantillæg nr 1.pdf
Forslag lp 618.pdf
Miljøscreening for planer for boliger i Gl. Hagested.pdf
Oversigt over forslag og bemærkninger fra idefasen.pdf


147. Beslutning om udarbejdelse af nyt plangrundlag for Sportsbyen

Beslutning om udarbejdelse af nyt plangrundlag for Sportsbyen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Sportsbyen igangsættes som anbefalet af administrationen.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 13. marts 2019, at der skal udarbejdes et tillæg til lokalplan 2.67 med mulighed for, at der i et fremtidigt byggefelt B og C gives mulighed for at indrette og anvende arealet på 1. og 2. sal til liberalt erhverv og kontorerhverv uden direkte tilknytning til sport og sundhed – jf. de oprindelige formål i lokalplan 2.67. Stueetagens oprindelige formål i byggefelt B og C fastholdes. Samtidig blev det vedtaget, at Kommunalbestyrelsen beslutter efter endt udbud, om de udvidede anvendelsesmuligheder også skal omfatte byggefelt D. Byggefelterne B, C og D fremgår af kortbilag 1.

 

Administrationens bemærkninger og vurdering

Administrationen bemærker, at der udover ny lokalplan også skal udarbejdes ny kommuneplanlægning, da de erhvervsmæssige anvendelsesbegrænsninger for etablering af erhverv ligeledes fremgår af kommuneplanrammen for området. Ny anvendelse forudsætter, at der kan anvises et tilstrækkeligt antal p-pladser. Der skal i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen afdækkes, hvordan p-behovet løses.

Administrationen bemærker endvidere, at såfremt byggefelt D tages med i lokalplanen med de udvidede anvendelsesmuligheder, kan Kommunalbestyrelsen imidlertid ikke senere beslutte, at disse muligheder ikke skal med, med mindre der nedlægges et § 14 forbud (Planlovens § 14 giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan.) Derfor foreslås opgaven med at udarbejde nyt plangrundlag afgrænset til alene at omfatte byggefelterne B og C.

Såfremt Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt ønsker at byggefelt D skal have samme muligheder som i byggefelt B og C, vurderer administrationen, at der vil kunne gennemføres en kort lokalplanproces, da kommuneplanlægningen på dette tidspunkt forventeligt vil være på plads.

Administrationens samlede vurdering er imidlertid, at byggefelt D ikke bør udbydes med udvidede erhvervsmæssige anvendelsesmuligheder, som ikke har en tilknytning til idræt og sundhed. Dette hænger sammen med Sportsbyens vision (vedlagt i bilag 2) og byggefelt D’s størrelse og beliggenhed. Byggefelt D er vigtig for den fremtidige udvikling af Sportsbyen, på grund af byggefeltets størrelse og placering nord for hovedbygningen. En erhvervsanvendelse kan risikere at blokere for eventuelle fremtidige udvidelser af sportsbyens hovedbygning, eksempelvis hvis svømmehallen skal udvides, eller hvis der skal kobles en ekstra hal til.

Administrationen bemærker, at en beslutning om at muliggøre erhvervsanvendelse uden tilknytning til sport og sundhed, ikke er i overensstemmelse med visionen for Sportsbyen. At åbne byggefelt D op for andre erhvervstyper kan medføre den risiko, at bygningerne ikke længere vil være samlet i én robust og sammenhængende struktur, hvilket ikke stemmer overens med den vedtagne vision for området.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen har modtaget ønske, om at tilføre en etage mere i byggefelt B og C, da kontorbehovet for interessenten overstiger de kontor m2, der med ny planlægning vil være mulighed for at opføre på 1. og 2. sal. Af vedlagte bilag 3 ses, at bygningshøjden på 13,2 meter fortsat vil være under hovedbygningens bygningshøjde på 16 meter.

Endvidere ønskes mulighed for at opføre en kælderetage til opbevaring/lager, omklædning og teknikrum. Dette ses ikke at være et problem under forudsætning af, at kælderetagen ikke tæller med i byggerets m2.

 

Administrationen foreslår, at udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg igangsættes med følgende rammer:

-         Mulighed for liberalt erhverv og kontorerhverv i et fremtidigt byggefelt B og C på 1., 2. og 3. sal. Mulighed for en 3. sal er under forudsætning af, at det i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen afdækkes, at bygningen ikke skaber uhensigtsmæssige skyggegener på fodboldbanen.

-         Mulighed for kælderetage til opbevaring/lager, omklædning og teknikrum.


Økonomiske konsekvenser

Planlægningen danner grundlag for udbud, hvoraf de økonomiske konsekvenser fremgår.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser som følge af planernes realisering, men dette vil skulle afdækkes nærmere i forbindelse med miljøvurdering af planerne.


Høring

Der skal foretages en for-debat for så vidt angår kommuneplantillægget og en 8 ugers høringsperiode for planerne.


Lovgrundlag – link

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 27. november 2018

Økonomiudvalget den 5. december 2018

Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, V, O og I).

Imod stemte 1 (Ø), idet Ø er imod spredning af liberalt erhverv til sportsbyen og en ekstra etage i byggeriet.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, L, O, V og I).

Imod stemte 2 (Ø og F). F er imod en ekstra etage i byggeriet. Ø er imod spredning af liberalt erhverv til sportsbyen og en ekstra etage i byggeriet.

 caseno19-15059_#4904363_v1_bilag 2.docx
caseno19-15059_#4900973_v1_kortbilag 1.pdf
caseno19-15059_#4906462_v1_bilag 3.pdf

Bilag

Bilag 2
Kortbilag 1
Bilag 3


148. Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kultur- og Fritidssekretariatet bemyndiges til at udbetale økonomisk kompensation til de foreninger og anlæg, der rammes af den tidsubestemte forsinkelse af Holbæk Sportsby

Beskrivelse af sagen

Vi udsendte torsdag den 4. april 2019 en pressemeddelelse, hvor det blev meddelt, at ibrugtagningen af Holbæk Sportsby er udskudt på ubestemt tid. Denne tredje forsinkelse af Holbæk Sportsby bevirker, at en række foreninger skal forblive i deres nuværende faciliteter i en længere periode en planlagt. Det er derfor nødvendigt at kompensere disse foreninger og de berørte anlæg økonomisk for den forlængede periode, hvor de skal være i drift.

Kommunalbestyrelsen har på møder den 12. december 2018 og den 13. marts 2019 besluttet at udbetale kompensation til de samme berørte foreninger. Beregningen af den økonomiske kompensation, der blev besluttet på disse møder, er foretaget i samarbejde mellem de berørte foreninger/anlæg og Kultur- og Fritidssekretariatet.

Da den seneste forsinkelse af Holbæk Sportsby ikke har en fastsat dato for ibrugtagning, er det ikke muligt at foretage en præcis beregning af den nødvendige kompensation.

Det indstilles derfor, at Kultur- og Fritidssekretariatet bemyndiges til at udbetale en økonomisk kompensation af en størrelse, der ikke overstiger den besparelse Holbæk Kommune opnår som følge af den mindre driftsbetaling til Holbæk Sportsby.


Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 er der samlet afsat 10.265.000 kroner til driften af Holbæk Sportsby. Det svarer til en ugentlig omkostning på 197.404 kroner.

Beregningen af den økonomiske kompensation til foreninger og anlæg tager udgangspunkt i de tidligere beregninger af kompensationer samt de aktuelle økonomiske forhold hos disse, der kvalificeres via dialog med de berørte foreninger.

Den økonomiske kompensation finansieres via den af kommunen afsatte budgetramme til betaling af driftstilskud til Holbæk Sportsby.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes ikke umiddelbart, at der er nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018: Punkt 268: Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019: Punkt 67: Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.

 

149. Orientering om ressourcetræk til bygherreadministration i forbindelse med Holbæk Sportsby

Orientering om ressourcetræk til bygherreadministration i forbindelse med Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Bygherreadministration i relation til realiseringen af Holbæk Sportsby, har været mere omfattende i 2018 og 2019 end forventet.

Oprindeligt var der samlet set estimeret med projektomkostninger for perioden 2016-2018 på 3,5 mio. kr. Beløbet dækker over bygherreadministration jævnt fordelt over hele projektperioden. Derudover var der estimeret supplerende ekstern rådgiverbistand i et begrænset omfang samt juridisk bistand i forbindelse med udarbejdelse og indgåelse af OPP kontrakten.

For Kultur og fritid var der ikke estimeret et særskilt ressourceforbrug i forbindelse med realiseringen af Holbæk Sportsby, men i den indledende fase har området bidraget med ressourcer i forhold til jura og foreningskontakt.

På grund af forsinkelser, lav kvalitet, tvister og utilstrækkelig byggestyring har ovenstående ressourcetræk været langt fra tilstrækkelig. Det har derfor været nødvendigt at anvende flere administrative og eksterne ressourcer end forudsat. I det følgende orienteres om ressourcetrækket ved bygherreadministrationen i forbindelse med Holbæk Sportsby.

Nuværende og fremadrettet ressourcetræk

Det anslås at administrationen har anvendt ca. 1,2 mio. kr. mere end forudsat det sidste halvår af 2018. Det ekstra ressourcetræk er anvendt på flere krævende møder, opfølgning på tidsplanen og tilsyn på byggepladsen.

Der er samtidigt anvendt tid på at afdække og koordinere muligheder for at blive i nuværende faciliteter længere end forventet.

Perioden fra årsskiftet 2019 til nu, hvor byggeriet skulle have været klar til brug, har krævet 1,8 mio. kr. mere end forudsat.

I 2019 har der været øget behov for tæt opfølgning og daglige tilsyn for at sikre den rette kvalitet og fremdrift. De juridiske tvister og øget dialog i forbindelse med myndighedsbehandlingen har ligeledes været mere ressourcekrævende. For myndighedsbehandlingens vedkommende er der ikke opgjort timer, men forsinkelserne og manglende dokumentation har afstedkommet et ressourcetræk udover det forventede.

Udover selve byggeriet har de gentagne forsinkelser krævet ressourcer til kommunikation og koordinering med foreningerne fra Kultur og Fritid. Fra det tidspunkt, hvor den første forsinkelsen af sportsbyen blev kendt og frem til den seneste udmeldte forsinkelse, har Kultur- og Fritid anvendt ca. 650 timer på sagsbehandling og mødeaktivitet med foreninger og Holbæk Sportsby i relation til sportsbyens forsinkelse.

Sundhedscenteret har i perioder brugt meget tid på at sikre, at indretningen og funktioner har fået den rette anvendelighed. Denne tid er ikke opgjort, men for Sundhedscentret og Kultur og Fritid er der anvendt betydelig flere ressourcer end forudsat.

Administrationen forventer at skulle anvende 1,2 mio. kr. resten af 2019 til afslutning af byggeriet. Herunder selve afleveringsprocessen, juridiske tvister og mangelregistrering samt afhjælpning af fejl og mangler. 

Der er konstateret en del konstruktionsmæssige forhold, hvor der anbefales tæt opfølgning frem til 1 årsgennemgangen (2020), hvor der forventes at være brug for ca. 0,6 mio. kr. 1. halvår 2020.

Fra den første udsættelse i oktober 2018 er der benyttet ekstern rådgivning til vurdering af tidsplan og den tekniske kvalitet. Det politiske ønske om en ugentlig status har også øget behovet for ekstern rådgivning. Samlet set har der været udgifter til eksternt rådgivning på ca. 1 mio. kr. mere, end hvis byggeriet stod færdigt til tiden.

Det er administrationens vurdering, at der for perioden 2016-2020 samlet set bliver brugt ca. 8,5 mio. kr. til projektomkostninger.


Økonomiske konsekvenser

Ekstra internt ressourcetræk ca. kr. 4 mio. i perioden 2016-2020 heraf udgifter til ekstern bistand ca. kr. 1 mio. kr.

For at finansiere den yderligere eksterne rådgivning har det været nødvendigt at tilbageholde administrative genansættelser på tværs af Vækst og bæredygtighed. Finansieringen er dermed fundet ved at konvertere lønmidler til ekstern rådgivning. Det øget ressourcetræk i 2018 og starten af 2019 blev dækket af den faste bemanding til bygge- og anlægsområdet, hvilket har betydet nedprioritering af andre bygge- og anlægsprojekter på anlægsbudgettet i både i 2018 og 2019.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles taget til efterretning.

150. Beslutning om afspærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej

Beslutning om afspærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. afspærringen af Truelsdalvej gøres permanent
 2. der igangsættes en proces for nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej, hvis afspærringen gøres permanent.

Beskrivelse af sagen

I september 2016 blev der efter anmodning fra beboerne etableret en midlertidig afspærring af Truelsdalvej.

Byrådet besluttede den 8. november 2017 dels, at spærringen af Truelsdalvej for motorkøretøjer skal ophæves og dels, at Truelsdalvej fortsat skal være offentlig vej.

Nogle af beboerne klagede til Vejdirektoratet over byrådets beslutning om at ophæve den midlertidige spærring. I forbindelse med klagesagsbehandlingen konstaterede administrationen, at der desværre var begået forskellige fejl i forbindelse med behandlingen af sagen. På grund af sagsbehandlingsfejlenes omfang og karakter besluttede administrationen at genoptage sagen og starte behandlingen af sagen på ny helt fra bunden.

Beboerne langs vejen og andre med den fornødne retlige interesse blev straks orienteret om dette. De blev samtidig orienteret om, at spørgsmålet om en eventuel iværksættelse af en procedure med henblik på, at der ad åre kan træffes beslutning om, hvorvidt vejen skal overgå til fra offentlig vej til privat fællesvej, vil indgå i den nye behandling af sagen.

Vejen er fortsat afspærret.

Afspærring

Truelsdalvej er en offentlig vej, som er særdeles smal, snoet og bakket. På anmodning fra vejens beboere gav administrationen i sin tid en midlertidig tilladelse til, at vejen spærres for gennemkørende trafik med motorkøretøjer. Tilladelsen blev i første omgang givet i en prøveperiode, da administrationen ikke havde mulighed for på forhånd at afklare, om afspærringen ville medføre gener for andre end vejens beboere.

Som det fremgår af vedlagte oversigtskort, bilag 1, kan gennemkørende trafik anvende andre og bedre veje i lokalområdet. Både administrationen og Midt- og Vestsjællands Politi har vurderet, at Truelsdalvej kan afspærres for gennemkørende motortrafik, og der er derfor givet tilladelse til at afspærre vejen i en prøveperiode. Da samtlige beboere står bag ønsket om afspærring, og da en færdselssikkerhedsmæssig og trafikal vurdering peger på at opretholde afspærringen, anbefaler administrationen, at afspærringen gøres permanent.

Afspærringen er udført med to stolper, som kan fjernes ved brug af en nøgle. Denne nøgle er udleveret til beboere, jordejere, forpagtere, forsyningsselskaber mv., som så har mulighed for at passere afspærringen. Truelsdalvej kan fortsat bruges som sti af alle borgere.

Administrationen har udsendt et høringsbrev til alle beboere og forpagtere langs Truelsdalvej. Alle beboerne og én af de to forpagtere har efterfølgende tilsluttet sig planerne om at afspærre vejen permanent i et fælles høringssvar, se vedlagte bilag 2. Den anden forpagter har ikke svaret på høringen.

Nedklassificering

Administrationen har også partshørt beboerne og forpagterne langs Truelsdalvej om spørgsmålet om nedklassificering af vejen, hvis den bliver afspærret. I det fælles høringssvar tager beboerne og den ene forpagter afstand fra nedklassificeringen. Høringssvaret fremgår af bilag 2.

Truelsdalsvej har pt. status som offentlig vej. Hvis vejen nedklassificeres, betyder det, at den ændrer status fra offentlig vej til privat fællesvej. Det betyder samtidig, at det ikke længere er kommunen, der skal vedligeholde vejen, men brugerne.

En nedklassificering er en længere proces, hvor der er en 4-årig karenstid inden en endelig beslutning kan træffes. Karenstiden er indført for at give brugerne mulighed for at vænne sig til de nye forhold. Samtidig er der et krav om en tilstandsrapport, der dokumenterer, at vejen er i en acceptabel stand inden brugerne overtager vedligeholdelsen. Tilstandsrapporten er indført for at sikre at brugerne ikke overtager en vej, som er misligeholdt. En endelige afgørelse om nedklassificering vil i givet fald blive forelagt kommunalbestyrelsen igen efter karenstiden.

Det, der skal tages stilling til nu, er alene, om processen skal sættes i gang nu eller ej. Processen kan sættes i gang, uanset om beboerne ønsker det eller ej.

Spørgsmålet, om en vej skal være kommunevej eller privat fællesvej, beror på kommunens skøn, herunder først og fremmest over vejens betydning for den almindelige færdsel. Hvis det lægges til grund, at en vej overvejende anvendes til færdsel, der ikke har ærinde eller betjener ejendomme ved den pågældende vej og heller ikke er lokaltrafik, fordi den pågældende vej indgår i et afgrænset net af flere veje, bør en sådan vej i almindelighed være offentlig. Omvendt vil det tale for at nedklassificere en vej til en privat fællesvej, hvis vejen ikke indgår i det offentlige vejnet, og hvis vejen alene betjener færdsel med ærinde på den pågældende vej.

Det er derfor nærliggende at igangsætte processen for en nedklassificering af Truelsdalvej, hvis det besluttes at afspærre vejen permanent. Hvis kommunens borgere generelt ikke kan bruge vejen, skal kommunen ikke vedligeholde den, og derved bliver vejens status sammenfaldende med tilsvarende nye veje i kommunen.

Imod nedklassificering taler, at kommunen hidtil ikke har haft en fast praksis på området. Derudover er nedklassificeringen en lang og ressourcekrævende proces i forhold til de sparede udgifter til vedligeholdelse.

Samlet set indstiller administrationen, at kommunen indleder processen for nedklassificering til privat fællesvej.


Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til afspærringen af Truelsdalvej er afholdt af Truelsdalvejs beboere, som også vil foretage den fremtidige vedligeholdelse af materiel i forbindelse med afspærringen. Afspærringen vil derfor ikke umiddelbart påføre kommunen nogle udgifter.

Den obligatoriske tilstandsrapport kan tidligst udarbejdes 3,5 år efter kommunalbestyrelsens beslutning om at indlede nedklassificeringen. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere udgifterne til den vedligeholdelse, som tilstandsrapporten eventuelt måtte kræve.

Kommunen forventes i givet fald at kunne spare udgifterne til normal drift af ca. 1,4 km offentlig vej. Udgiften er vanskelig at vurdere, men driften består af to årlige slåninger af rabatter, oprensning af grøfter efter behov samt almindelig vedligeholdelse af asfaltlaget.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Midt- og Vestsjællands Politi har allerede givet samtykke til en permanent afspærring af Truelsdalvej, og nedklassificering kræver ikke godkendelse fra andre myndigheder.

Hvis en nedklassificering – som forventet – ikke kan gennemføres via en frivillig aftale, skal der ske en endelig høring af vejens beboere som led i den almindelige procedure for nedklassificering inden der træffes en endelig afgørelse.


Lovgrundlag – link

Afspærring:

Færdselsloven (Lov nr. 1324 af 21. november 2018, § 92, stk. 2)

Nedklassificering:

Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., § 15 og §§124-129)


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 21. februar 2017

Udvalget for Klima og Miljø den 26. september 2017

Byrådet (nu Kommunalbestyrelsen) den 8. november 2017


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.


Supplerende sagsfremstilling den 02-05-2019

Efter behandlingen i Udvalget for Klima og Miljø den 30. april 2019 er der tilføjet et nyt kortbilag til dagsordenspunktet. Kortbilaget viser med tyrkis farve, hvor Truelsdalvej er placeret i Holbæk Kommune.caseno19-4102_#4856869_v1_truelsdalvej kort.pdf.pdf
caseno19-4102_#4894256_v1_høringssvar truelsdalvej.pdf.pdf
caseno19-4102_#4918465_v1_truelsdalvej - oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Truelsdalvej kort
Truelsdalvej høringssvar
Truelsdalvej oversigtskort


151. Beslutning om frigivelse af midler til trafik sikkerhedsforanstaltninger i 2019

Beslutning om frigivelse af midler til trafik sikkerhedsforanstaltninger i 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udførelse af cykelsti langs Tuse Næs Vej af de afsatte 8,1 mio. kr. til trafikforbedrende tiltag i anlægsbudgettet for 2019.
 2. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til trafiksanering af krydset Landevejen og Ny Hagestedvej af de afsatte 8,1 mio. kr. til trafikforbedrende tiltag i anlægsbudgettet for 2019.
 3. Der gives en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til trafiksanering af 3 vejkryds på Hvalsøvej af de afsatte 8,1 mio. kr. til trafikforbedrende tiltag i anlægsbudgettet for 2019.
 4. Der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til ad hoc midler til mindre trafiksikkerhedsprojekter af de afsatte 8,1 mio. kr. til trafikforbedrende tiltag i anlægsbudgettet for 2019.

Beskrivelse af sagen

Der er i budget 2019 afsat i alt 8,1 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger, beløbet ønskes fordelt i henhold til indstillingen. Byrådet godkendte på mødet den 13.09.2017 en prioritering af trafikforbedringstiltag (se bilag 5). Frigivelse af midlerne til trafikforbedringstiltag for 2019 vedrører tiltag fra den prioriterede liste, på nær de 0,5 mio. til trafiksanering af krydset Landevejen og Ny Hagested.

De enkelte projekter er nærmere beskrevet nedenfor.
 

Cykelsti langs Tuse Næs Vej

Cykelstien langs Tuse Næs Vej er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet i februar 2018, og Cykelpuljen støtter projektet med 40% af anlægsudgifterne. Holbæk Kommunes andel af den samlede anlægssum på 6 mio. kr. andrager 3,6. mio. kr. i 2018 bevilligedes de 600.000 kr. til projekt og arealerhvervelse, de resterende 3 mio. kr. ønskes frigivet nu for at kunne gennemføre anlægget der skal ibrugtages primo august 2019. Der er indhentet licitationsbud, og det forventes at projektet kan gennemføres inden for det afsatte budget.

 

Krydset Landevejen – Ny Hagestedvej

Krydset Landevejen – Ny Hagestedvej har ikke været beskrevet tidligere i trafiksikkerhedsnotatet, men er uheldsbelastet på tilsvarende vis som krydset Landevejen – Bygaden i Gislinge. Det vil derfor være naturligt at fortsætte trafiksikkerhedsarbejdet her. Senest har borgere i området påtalt deres utryghed omkring sikkerheden for de skolebørn, som skal cykle til Tuse Skole. Ombygningen af krydset vil gøre krydsningen af Landevejen sikrere for den type skolebørn, men projektet indeholder ikke et stiforløb mellem Ny Hagested og Tuse Byvej.

Tre vejkryds på Hvalsøvej i St. Merløse

Trafiksikkerhedsinspektionen på Hvalsøvej, som der blev frigivet midler til i 2018, påpegede en række forbedringstiltag. En del af disse tiltag handler om skilte, og autoværn samt andre mindre arbejder, disse håndteres gennem ad hoc midlerne. Men krydsene ved Have Borupvej, Tingerupvej/Skjoldnæsvej og Smidstrupvej (Se kortbilag) kan ikke trafiksikres uden en ombygning, da der er tale om uheldsbelastede kryds ønskes dette gennemført i 2019.

Ad hoc trafiksikkerhedsprojekter

I lighed med 2018 ønskes frigivet 0,4 mio. kr. til ad hoc midler som anvendes i samarbejde med vejmyndigheden, til at rette op på de trafikfarlige steder som løbende dukker op, eller de steder hvor borgerne indberetter utryghed. Opgaverne i denne pulje er ofte mindre sager hvor problemet kan afhjælpes med en skiltning eller mindre foranstaltninger.

Status på trafiksikkerhedsprojekter fra 2018

I 2018 blev der frigivet i alt 3,1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Administrationen har lavet en status på anvendelsen af midlerne, samt midlerne i puljen ”ad hoc midler til mindre trafiksikkerhedsforanstaltninger”. Status kan ses i bilag 4.


Økonomiske konsekvenser

Projekterne udnytter det samlede budget på 8,1 mio. kr. som er afsat i anlægsbudgettet for 2019.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.caseno18-20025_#4896705_v1_tingerup-smidstrup.pdf.pdf
caseno18-20025_#4896718_v1_status trafiksikkerhed 2018.xlsx
caseno18-20025_#4896686_v1_have borupvej.pdf.pdf
caseno18-20025_#4896628_v1_ny hagested kryds.pdf.pdf

Bilag

Tingerup-Smidstrup.pdf
Status trafiksikkerhed 2018
Have Borupvej.pdf
Ny Hagested kryds.pdf


152. Beslutning om at optage enkelte private fællesveje som offentlig sti på Istidsruten

Beslutning om at optage enkelte private fællesveje som offentlig sti på Istidsruten

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. den private fællesvej Fælledvej og dele af de private fællesveje Galøvej og Blanksøvej optages som offentlig sti.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har sammen med Lejre, Kalundborg, Odsherred og Sorø kommuner samt seks oplevelsesområder (Naturpark Åmosen, Brorfelde Observatorium, Museum Vestsjælland, Geopark Odsherred, Nationalpark Skjoldungernes land, Sagnlandet Lejre) indgået i et samarbejde om at etablere Istidsruten. Projektet er finansieret af Nordea-fonden. Istidsrutens baggrund og målsætning er beskrevet i bilag 1.

I forbindelse med etablering af Istidsruten, tilstræbes at få et ruteforløb, som kan give gode natur-, kultur- og landskabsoplevelser. Hvor det er muligt ledes ruten væk fra trafikerede veje. Færdsel ad private veje sker kun efter aftale med ejeren, mens færdsel ad private fællesveje med flere ejere kan ske ved, at vejen optages som offentlig sti, men bibeholdes som privat fællesvej.

I forbindelse med etablering af Istidsruten, vil det i Holbæk Kommune være aktuelt at optage dele af Blanksøvej, dele af Galøvej og Fælledvej som offentlig sti. Se vedlagt kortbilag. I alt ca. 5.500 meter.

Baggrunden for at optage private fællesveje som offentlig sti er, at der derved bliver mulighed for at skilte ruten som en del af Istidsruten. Der vil ikke ske ændringer af færdselsretten på vejen, da der i forvejen er ret til offentlig færdsel til fods og på cykel. Optagelse af en privat fællesvej som offentlig sti kan bestemmes af vejmyndigheden, hvor den i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej.

Når en privat fællesvej optages som offentlig sti, vil kommunen blive part, og skal derfor bidrage til vedligeholdelsen af stien. Kommunen skal bidrage til vejens vedligeholdelse i forhold til det slid den offentlige færdsel på stien udgør. Da færdslen kun udgøres af cyklende og gående, forventes udgiften at blive begrænset.

Optagelse af Fælledvej og dele af de private fællesveje Galøvej og Blanksøvej som offentlig sti, er afgørende for ruteføringen til Istidsruten, da det vurderes, at der ikke er mulighed for egnede eller attraktive alternative ruteforløb i området. Desuden vil optagelsen af de pågældende vejstrækninger som offentlig sti være af stor betydning for Brorfelde Observatorium, som med optagelsen vil blive forbundet sydover til både Mogenstrup grusgravsområdet, Undløse samt Naturpark Åmosen via et attraktivt cykelruteforløb.

 


Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal deltage i vedligeholdelsen af de vejstrækninger, som optages som offentlige stier. Kommunens bidrag aftales med de øvrige vejberettigede. Udgiften forventes at være meget begrænset og findes inden for eksisterende driftsmidler.

Udgifter til skiltning afholdes af Istidsruten.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

De vejberettigede på de private fællesveje er blevet hørt i forbindelse med planlægningen af rutens forløb. Partshøringssvar er vedlagt i bilag.

Det er administrationens vurdering, at mulige gener eller ulemper omkring færdslen, der anføres i partshøringssvarene, kan afhjælpes med bedre skiltning på de private fællesveje.

Der vil desuden blive optaget dialog med de vejberettigede, inden etablering af ruten, m.h.p. at mindske eller imødekomme eventuelle ulemper eller gener i forbindelse med ruten.

Vejstykket ved Galøvej 10 er privat fællesvej, og ikke privat vej, som det anføres i partshøringssvaret.

Vedr. partshøringsvaret fra Galøvej 3 kan bemærkes, at kommunen ikke overtager vejen, men indgår som en af flere brugere af vejen, mod at betale til vedligeholdelsen på samme vilkår som de øvrige brugere.

 


Lovgrundlag – link

Naturbeskyttelsesloven § 26

Lov om private fællesveje § 2a


Sagshistorik, henvisninger

Holbæk Byråd besluttede den 13. december 2017 at deltage i projektet. Pkt. 237


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt.


Supplerende sagsfremstilling den 02-05-2019

Efter behandling i Udvalget for Klima og Miljø den 30. april 2019 er bilag 6 (Partshøringssvar_Blanksøvej.pdf) revideret.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.caseno18-18540_#4903669_v1_istidsruten - kort beskrivelse.pdf.pdf
caseno18-18540_#4903676_v1_bilag 2. offentlig sti på private fællesveje..pdf.pdf
caseno18-18540_#4906048_v1_partshøringssvar - notat fælledvej 9.pdf
caseno18-18540_#4906047_v1_partshøringssvar - galøvej 3.pdf
caseno18-18540_#4906043_v1_partshøringssvar galøvej 10.pdf
caseno18-18540_#4918564_v1_partshøringssvar_blanksøvej.pdf.pdf

Bilag

Istidsruten - kort beskrivelse.pdf
Bilag 2. Offentlig sti på private fællesveje..pdf
Partshøringssvar - notat Fælledvej 9
Partshøringssvar - Galøvej 3
Partshøringssvar Galøvej 10
Partshøringssvar_Blanksøvej.pdf


153. Beslutning om godkendelse af tilføjelsen af et femte indsatsområde under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i Arbejdsprogram 2020

Beslutning om godkendelse af tilføjelsen af et femte indsatsområde under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i Arbejdsprogram 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. tilpasning/justering/tilføjelse vedrørende ’En mere grøn og bæredygtig kommune’ i  

Arbejdsprogram 2020 godkendes

 


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsens nuværende arbejdsprogram indeholder temaet ’En mere grøn og bæredygtig kommune’. Temaet indgår sammen med ’Fælles om folkeskolen’ samt to nye temaer også i arbejdsprogrammet for 2020.

På forrige udvalgsmøde og forårsseminaret d. 8. april 2019 blev tilføjelsen til temaet ’En mere grøn og bæredygtig kommune’ drøftet yderligere. På baggrund af input herfra godkendes tilføjelsen.

 

Begrundelse for tilføjelsen af et femte indsatsområde

Holbæk Kommune står overfor nogle store og udgiftstunge anlægsprojekter blandt andet på plejeområdet og institutionsområdet. Der er derfor store potentialer i at tænke bæredygtighed ind fra starten af i disse projekter. I det nuværende Arbejdsprogram er der fire indsatsområder under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’; grønne indkøb, grøn transport, nær natur samt fremtidens energiforsyning. Da anlægsprojekter ikke indgår naturligt i de eksisterende fire indsatsområder under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i det nuværende Arbejdsprogram, anbefaler administrationen, at der tilføjes et femte indsatsområde omhandlende bæredygtigt byggeri i arbejdsprogrammet for 2020. ’Bæredygtigt Byggeri’ omfatter både nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger.

 

Beskrivelse af det femte indsatsområde ’Bæredygtigt byggeri’

Bygge- og anlægsbranchen spiller en afgørende rolle i forhold til at understøtte en bæredygtig udvikling, herunder i forhold til energi og miljø. Bygninger skaber i dag omkring 30 procent af den samlede mængde affald og står for 40 procent af energiforbruget. Bygningers energi- og ressourceforbrug har derfor stor betydning for hele samfundets energi- og ressourceforbrug, ikke blot ved fremstilling af byggevarer og opførelse af byggeri, men også i en længere årrække efter opførelsen. At bygge bæredygtigt er således ikke blot godt for miljøet. Det indebærer også væsentlige økonomiske fordele. I Holbæk Kommune ønsker vi derfor at sætte nogle ambitiøse målsætninger for, hvordan vi selv kan etablere bæredygtigt byggeri i kommunen. I den forbindelse vil vi begynde at udføre DGNB-certificeringer af byggeriet, som er et certificeringssystem målrettet bæredygtighed i byggebranchen. Indbygget i DGNB er en helhedsorienteret tilgang, hvor der tages højde for mange forskellige aspekter, herunder energiforbrug, totaløkonomi, indeklima samt materialekvalitet. Derudover vil Holbæk Kommune samarbejde med byggebranchen i Holbæk og motivere dem til at udvikle bæredygtigt byggeri, så de ligeledes kan bidrage til den grønne omstilling.

 

Det videre politiske forløb for arbejdsprogrammet

30. april: Udvalget for Klima og Miljø godkender indholdet af ’En mere grøn og bæredygtig kommune’ i arbejdsprogrammet.

8. maj: Økonomiudvalget godkender tilføjelsen til ’En mere grøn og bæredygtig kommune’ til arbejdsprogrammet.

15. maj: Kommunalbestyrelsen vedtager sit arbejdsprogram på samme møde som Effektiviserings- og besparelsesstrategien vedtages.

Indholdet af udvalgenes anbefalinger og notater indgår i det samlede arbejdsprogram. I forbindelse med udarbejdelsen tilpasses formen redaktionelt.


Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvilke tiltag der realiseres under indsatsområdet

’Bæredygtigt Byggeri’.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Formålet med at tilføje Bæredygtigt Byggeri til Arbejdsprogram 2020 er at fremme en grøn og

bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune. De miljø- og klimamæssige konsekvenser vil dog

afhænge af, hvilke tiltag der realiseres under indsatsområdet ’Bæredygtigt byggeri’.


Sagshistorik, henvisninger

Drøftelse af tilføjelsen af et femte indsatsområde under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i Arbejdsprogram 2020, Udvalget for Klima og Miljø d. 26. marts 2019


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø)

Imod stemte 2 (V og I) idet de økonomiske konsekvenser ikke fremgår.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt med den ændring, at DGNB-certificeringer af byggeri alene er én blandt flere metoder, der kan indgå i arbejdet.

154. Beslutning om anlægsbevilling 2019 til renovering af Jyderup hallen

Beslutning om anlægsbevilling 2019 til renovering af Jyderup hallen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 0.6 mio. kr. fra de afsatte anlægsmidler i budget 2019 under Kultur og Fritid, til renovering af Jyderup hallen.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I forbindelse med bygningsgennemgang af Jyderup hallens klimaskærm, vurderes det at Jyderup Hallens vinduer og døre trænger til fornyelse pga. råd.

Derfor anbefales en renovering som omfatter skift af vinduer og døre samt renovering af facade.

Såfremt der ikke foretages en udskiftning af vinduerne, vil der være risiko for eventuel vandindtrængen samt øvrige skader på facade og klimaskærm.


Økonomiske konsekvenser

Investeringsbehovet estimeres til 0,6 mio. kr.,  der dækker administrationsbidrag samt udgifter til selve renoveringsarbejdet.

De 0,6 mio. kr. frigives af de afsatte 0,6 mio. kr. på Investeringsoversigten for 2019 til renovering af Jyderup Hallen under Udvalget for Kultur og Fritid.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes at renoveringen vil afstedkomme en driftsbesparelse på opvarmning af hallens faciliteter.

Energirenoveringen vurderes at have en positiv påvirkning på reducering af udledningen af CO2.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.

155. Borgerrådgiverens beretning 2018

Borgerrådgiverens beretning 2018

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

 


Indstilling

Borgerrådgiver Per Timm indstiller, at:

-          Borgerrådgivningens beretning tages til efterretning


Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune er oprettet efter §65e i lov om kommunernes styrelse.

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har, efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen, eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering. Den udarbejdede og vedlagte Årsberetning og datamateriale er en opgørelse over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

 §65e i bekendtgørelse om Kommunernes styrelse

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-04-2019

Orienteringen taget til efterretning


Beslutning i Socialudvalget den 29-04-2019

Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering taget til efterretning.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 30-04-2019

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Taget til efterretning.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles taget til efterretning.caseno19-7761_#4848683_v1_borgerrådgiverens beretning 2018.pdf.pdf
caseno19-480_#4910706_v1_bilag til årsredegørelse 2018 (nyt).pdf

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2018.pdf
Bilag til årsredegørelse 2018 (nyt)


156. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017

Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2018 tages til efterretning og
 2. administrationens opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiverens årsberetning for 2018 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at der er sket en positiv udvikling, og at der er effekt af de initiativer, der er sat i gang. Dette ligger i tråd med udviklingen i Ankestyrelsens statistikker, hvor Holbæk Kommune placerer sig væsentligt bedre end tidligere.

 

I årsberetning for 2018 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2018 har administrationen gennemgået og reflekteret over de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som bliver sat i gang på de enkelte kerneområder. Initiativerne er beskrevet i bilaget.

 

Borgerrådgiverens årsberetning 2017

Da Kommunalbestyrelsen sidste år behandlede borgerrådgiverens rapport for 2017, udtrykte Kommunalbestyrelsen ønske om, at der fremadrettet i administrationens opfølgning på årsberetningen også redegøres for status på opfølgning på beretningen fra året før.

Administrationen har derfor også fulgt op på de initiativer, som beretningen for 2017 gav anledning til. Dette findes ligeledes i bilag.

Opfølgningen viser, at organisationen arbejder seriøst med de forhold, som borgerrådgiveren peger på, og at der også er sket forbedringer på en række områder.

Arbejdet med forenkling af borgerens adgang til administrationen er i fuld gang, ligesom der arbejdes løbende på at forbedre kontakten med og involveringen af borgeren i sagerne.

 


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-04-2019

Orientering taget til efterretning


Beslutning i Socialudvalget den 29-04-2019

Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering taget til efterretning.

Udvalget beder om oplæg til, hvordan udvalget politisk og i forhold til borgerne kan følge op på og arbejde med borgerrådgiverens anbefalinger. Oplæg præsenteres på kommende møde.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 30-04-2019

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Taget til efterretning.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-05-2019

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles taget til efterretning.caseno19-13780_#4884723_v1_handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2018.docx
caseno19-13780_#4884744_v1_opfølgning på borgerrådgiverens rapport 2017_samlet besvarelse.docx

Bilag

Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2018
Opfølgning på borgerrådgiverens rapport 2017_samlet besvarelse


157. Orientering om resultater af borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk Kommune

Orientering om resultater af borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. orienteringen om resultaterne af borgerpanelundersøgelsen om oplevelsen af Holbæk Kommune tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Den 7. november 2018 besluttede Økonomiudvalget at igangsætte borgerpanelundersøgelsen om oplevelsen af Holbæk Kommune. Undersøgelsen blev udformet, så den var sammenlignelig med en lignende undersøgelse fra december 2016. Den giver dermed både en pejling på oplevelsen af Holbæk Kommune nu og viser udviklingen siden sidste måling. Resultater fra undersøgelsen er vedlagt som bilag med henblik på orientering i udvalget.

Undersøgelsens resultater

Borgerpanelet har svaret på spørgsmål inden for to temaer. Det første handler om mødet med kommunen i form af både personlig kontakt og modtagne breve. Det anden handler om, hvordan panelet har oplevet udviklingen i kommunen på en række områder de sidste 5 år.

I nedenstående bliver vigtigste resultater gennemgået. Resultater fra undersøgelsen i 2016 er indsat i parentes [].

Resultaterne omkring den personlige kontakt viser, at:

 • 50% af deltagerne, har haft personlig kontakt med Holbæk Kommune i 2018. [Uændret]
 • 23% synes ikke det var nemt at få fat i den rette medarbejder. [29%]
 • 72% af deltagerne var samlet set tilfredse med kontakten til medarbejderen. [Uændret]
 • 19%, altså næsten hver femte borger, var alt i alt ikke tilfreds med kontakten. [15%]

Resultaterne omkring breve viser, at:

 • 78% af deltagerne har svaret, at de har modtaget brev fra Holbæk Kommune i 2018. [60%]
 • 31% har svaret, at de kun i nogen grad eller slet ikke synes, at sproget er forståeligt. [35%]
 • 63% er i høj eller meget høj grad tilfredse med brevene fra kommunen. [55%]
 • 8% er i mindre grad eller slet ikke tilfredse med brevene. [11%]

Resultaterne og tendenserne i oplevelsen af udviklingen i Holbæk Kommune de sidste 5 år viser, at:

 • 29% har oplevet, at muligheden for at opleve et spændende byliv er blevet bedre. 11% at den er blevet dårligere. I 2016-undersøgelsen var tallene hhv. 25 og 9%. Det vil sige en vis positiv tendens.

 

 • 17% har oplevet, at adgangen til at komme ud i naturen er blevet bedre. 6% har oplevet, at den er blevet dårligere. I 2016-undersøgelsen var tallene hhv. 11 og 3%. Det vil sige en lille positiv tendens.

 

 • 17% af deltagerne har oplevet, at idrætsfaciliteterne er blevet bedre. 18% har oplevet, at de er blevet dårligere. I 2016-undersøgelsen var tallene hhv. 5 og 17%. Det vil sige en vis positiv tendens.

 

 • 15% af deltagerne har oplevet, at lokaldemokratiet er blevet bedre. 16% har oplevet, at det er blevet dårligere. I 2016-undersøgelsen var tallene hhv. 13 og 20%. Det vil sige en lille negativ tendens.

 

 • 10% af deltagerne har oplevet, at trafiksikkerheden er blevet bedre. 23% at den er blevet dårligere. I 2016-undersøgelsen var tallene hhv. 5 og 21%. Det vil sige en lille negativ tendens.

 

 • 5% har oplevet, at forholdene for de ældre er blevet bedre. 30% har oplevet, at de er blevet dårligere. I 2016-undersøgelsen var tallene hhv. 3 og 38%. Det vil sige en vis positiv tendens.

 

 • 3% svarer, at børnepasningstilbuddene opleves bedre. 17% har oplevet, at de er blevet dårligere. I 2016-undersøgelsen var tallene hhv. 2 og 27%. Det vil sige. en vis positiv tendens.

 

 • 3% har oplevet, at kommuneskolerne er blevet bedre. 36% har oplevet, at de er blevet dårligere. I 2016-undersøgelsen var tallene hhv. 1 og 45%. Det vil sige en vis positiv tendens.

 

 • 2% har oplevet, at den offentlige transport er blevet bedre. 36% at den er blevet dårligere. I 2016-undersøgelsen var tallene hhv. 6 og 32%. Det vil sige en vis negativ tendens.

 

Figurrapport med alle resultater

Rapporten i bilag 1 indeholder nøgletal og grafisk fremstilling af alle resultater.

Derudover er der udarbejdet to online-rapporter af undersøgelsen, hvor der er mulighed for at se og sortere i besvarelserne:

 

Åbne kommentarer

Der er modtaget mange kommentarer fra deltagerne, til spørgsmålene i undersøgelsen, som fremgår af bilag 2 og 3.

Offentliggørelse af resultater

Resultater fra undersøgelsen kan efter Økonomiudvalgets behandling af sagen også ses på Holbæk Kommunes hjemmeside holbaek.dk/borgerpanel sammen med tidligere undersøgelser.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

 

 


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalgets dagsordenspunkt nr. 234 den 7. november 2018. Link: https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189461/agenda_362949/agenda_362949.html#13820998


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Taget til efterretning.caseno14-54575_#4905008_v1_figurrapport_alle spørgsmål_1-2019.pdf.pdf
caseno14-54575_#4905059_v1_åbne kommentarer_ikke positive.pdf.pdf
caseno14-54575_#4905055_v1_åbne kommentarer_positive.pdf.pdf

Bilag

Bilag - 1 Figurrapport_alle spørgsmål_1-2019.pdf
Bilag 2 Åbne kommentarer_ikke positive.pdf
Bilag 3 Åbne kommentarer_positive.pdf


158. Orientering om Socialtilsyn Østs årsrapport for 2018

Orientering om Socialtilsyn Østs årsrapport for 2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om Socialtilsyn Østs årsrapport for 2018 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Lov om socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte socialtilsyn fremgår af lov om socialtilsyn § 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 18. 

Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Børne- og Socialministeriet om socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som er stillet i lov om socialtilsyn, samt drøftes i regionens kommuner og Region i forbindelse med indgåelse af kommende års rammeaftale.

Indhold

Socialtilsynet udarbejder en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariatet for rammeaftalen og socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår rapporten vedrører. Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative virke beskrives ligeledes.

Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det specialiserede sociale område og det almene ældreboligområde, som indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet.

Til at løfte tilsynsopgaven, har der ved udgangen af 2018 været 64 personer involveret i tilsynsarbejdet; tilsynskonsulenter, medarbejdere med stabsfunktioner og ledelse.

Socialtilsyn Øst har gennemført 1.864 tilsyn og aflagt samtlige tilbud og afdelinger i Region Sjælland og Hjørring Kommune tilsynsbesøg, hvilket er i overensstemmelse med lovkravet om, at socialtilsynene skal aflægge alle plejefamilier, tilbud og afdelinger minimum et besøg årligt

Derudover, har Socialtilsyn Øst blandt andet udført følgende opgaver:

 • ny-godkendt 47 plejefamilier og 14 sociale tilbud
 • truffet 2 afgørelser med vilkår, der indeholdte 2 vilkår
 • truffet 6 afgørelser om påbud, der indeholdte 8 påbud
 • truffet 1 afgørelse om skærpet tilsyn, der indeholdte 3 påbud
 • truffet 1 afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen – plejefamilie
 • modtaget 300 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer – 100 på tilbudsområdet og 200 på plejefamilieområdet
 • modtaget 58 anmodninger om aktindsigt, som er behandlet efter henholdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler.
 • modtaget og behandlet 247 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblowordningen.

Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft på det sociale område, er i en positiv udvikling og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene, plejefamilierne og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Mere specifikt kan det endvidere konkluderes:

 • at de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter, har en generel høj kvalitet
 • at antallet af godkendte plejefamilier i perioden 2015 – 2018 er faldende, som bl.a. hænger sammen med, at antallet af ansøgninger om ny-godkendelse som plejefamilie er faldende i Socialtilsyn Øst. Der er dog et markant fald i plejefamilier, der ønsker at ophøre af egen drift
 • at mere end 80% af de plejefamilier Socialtilsyn Øst har ny-godkendt i perioden 2015 – 2018 fortsat er aktive pr. 31. december 2018
 • at kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at være plejefamilie, i forhold til fagligheden og hvilke gensidige forventninger/krav, der er mellem plejefamilien og anbringende kommune. De kan dog blive mere bevidste om og tage ansvar for deres kompetenceudvikling
 • at der er et mindre fald i antal modtagne magtanvendelser på både børne- og ungeområdet og voksenområdet. De skal fortsat arbejde med opfølgning på magtanvendelser og overgreb med henblik på læring og forbedring af indsatsen. Derudover er der en positiv udvikling i antallet af magtanvendelsesindberetninger, hvor Socialtilsyn Øst er enig i tilbuddets leders vurdering

Efter af have arbejdet i henhold til lov om socialtilsyn, herunder med kvalitetsmodellen og regeringens ønske om et kvalitetsløft i fem år vurderer Socialtilsyn Øst, at der er ved at være den rette balance mellem kontrol, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i tilsynsprocessen. Dette bekræfter også evalueringen af tilsynsreformen, som konkluderer at, de politiske intentioner med reformen overordnet set er blevet indfriet, og at de centrale elementer i reformen er blevet implementeret.

Anbefalinger

Det anbefales:

 • at både de sociale tilbud og plejefamilierne fortsætter den positive udvikling i forhold til arbejdet med de udviklingspunkter, der fremgår af tilsynsrapporten.
 • at de sociale tilbud skal arbejde mere målrettet med at få udarbejdet beredskabs- og handleplaner i forhold til seksuelle overgreb, herunder vold og trusler.
 • at de sociale tilbud fortsætter den positive udvikling i forhold til at dokumentere og følge op på magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen
 • at kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier fastholdes fordi:
  • antallet af ny-godkendte plejefamilier falder
  • antallet af aktive plejefamilier er svagt faldende, herunder antallet af pladser

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser


Lovgrundlag – link

LBK nr 102 af 29/01/2018

LBK nr 191 af 28/02/2018

LBK nr 42 af 19/01/2018

BEK nr 1251 af 13/11/2017

VEJ nr 9300 af 30/04/2015


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Taget til efterretning.caseno19-17012_#4913927_v1_årsrapporten 2018 endelig udgave.pdf.pdf

Bilag

Årsrapporten 2018 endelig udgave.pdf


159. Orientering om prioritering af anlægsbevilling til renovering af 56-bygning på Kildedamsskolen afd. St. Merløse

Orientering om prioritering af anlægsbevilling til renovering af 56-bygning på Kildedamsskolen afd. St. Merløse

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen orienteres om nærværende sag på baggrund af administrationens omprioritering af anlægsbevillinger i det vedtagne budget for 2019. 

På indstilling fra administrationen bevilgede Kommunalbestyrelsen den 24. oktober 2018 en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse. Der var oprindelig afsat 9 mio. kr. i Budget 2018 til renoveringsopgaven.

Restbeløbet på 2 mio. kr. blev i 2018 prioriteret til akut renovering af tag på bygningen Forten 10-12 (Oldvejen 25c) en del af Andelslandsbyen ”Nyvang”. Projektet var oprindeligt planlagt til udførelse i 2019, og der er afsat 2 mio. kr. i Budget 2019. 

Renoveringen af 56-bygningen har været udbudt, og tilbuddet beløber sig til 9 mio. kr. Derfor tilbageprioriteres de 2 mio. kr., der er afsat til tagrenovering af Forten 10-12 (Oldvejen 25c) i 2019, til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse.

Renoveringsopgavens formål er renovering af 56-bygningen, så skolen igen kan anvende bygningen til undervisning. Det har stor betydning for skolens drift og sammenhæng i forhold til inklusion, aldersintegreret undervisning og samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolen fraflyttede delvist bygningen i 2017 på grund af skimmel- og fugtskader. Kun hjemkundskabslokale og gymnastiksal anvendes af skolen. Renoveringsopgaven er beskrevet i pkt. 201 i dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 24. oktober 2018.

Administrationen har udbudt renoveringsopgaven fra november 2018 til 31. januar 2019. Udbudsforløbet blev forlænget med to måneder på baggrund af manglende tilbud. Administrationen har modtaget to tilbud, hvor det ene ikke overholdt kriterierne for udbuddet og dermed ikke var konditionsmæssigt korrekt.

Tilbuddets priser på renoveringsopgaven har vist, at opgaven bliver dyrere end først estimeret. Derfor er der behov for at tilbageprioritere 2 mio. kr. til renoveringsopgaven. Anlægsbevilling fra 2018 på 7 mio. kr. er overført til 2019.

Beløbet på 2 mio. kr. dækker etablering af læringsmiljøer med læse- og arbejdsnicher i klasselokaler, renovering af skolekøkken, foldedør mellem gymnastiksal og aula, der forventes at øge fleksibiliteten og anvendelsesmulighederne, solafskærmning, efterisolering af hulmure, ovenlyskupler, renovering af eksisterende inventar, garderobefaciliteter til eleverne, mekanisk ventilationsløsning, som forventes at bidrage til et bedre indeklima og brugernes komfort, adgangs- og sikringsløsning samt nedrivning af en ældre træpavillon, der bidrager med at nedbringe skolebygningens samlede energiforbrug.

Det er altafgørende for bygningens funktionalitet og brugernes komfort, at renoveringsopgaver på 2 mio. kr. prioriteres. Ligesom det er en forudsætning, hvis skolen fraflytter 75-bygningen til fordel for 56-bygningen.

Renoveringsopgaven er igangsat marts 2019 og forventes udført medio oktober 2019.


Økonomiske konsekvenser

Der investeres 9 mio. kr. i 2019, der dækker omkostninger til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse.

Budget 2018

Der er frigivet 7 mio. kr. den 24. oktober 2018. Der var oprindeligt afsat et rådighedsbeløb på 9 mio. kr. til opgaven under Økonomiudvalget til Renovering af bygninger mm. på investeringsoversigten i 2018.

Restbeløbet på 2 mio. kr. i 2018, er prioriteret til akut tagrenovering på Forten 10-12 (Oldvejen 25c).

Budget 2019

Der er afsat 2 mio. kr. i Budget 2019 til akut tagrenovering på Forten 10-12 (Oldvejen 25c). Tagrenovationen er finansieret, og de 2 mio. kr. tilbageprioriteres til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse i stedet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Renovering af 56-bygningen indbefatter efterisolering af tag og hulmure samt nye energivinduer og døre. Belysningskilden optimeres til strømbesparende LED-lys. Ventilationsløsning etableres med en varmegenvindingsgrad op til 95%. Der anvendes, så vidt det er muligt, bæredygtige materialer, såsom papirgranulat til isolering ved indblæsning på loft og i hulmure. Administrationen vurderer at renoveringen bidrager til et lavere energiforbrug fremadrettet. Bygge- og bygningsmaterialer kildesorteres og bortskaffes på en miljørigtig måde og genanvendes i videst muligt omfang.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 24-10.2018: Pkt. 201. Beslutning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse. 


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles taget til efterretning.caseno16-28934_#4697994_v1_kortbilag kildedamsskolen, afd. st. merløse.pdf

Bilag

Kortbilag Kildedamsskolen, afd. St. Merløse


160. Beslutning om håndtering af lejeaftaler på arealer øst for Filmtorvet - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Indstilles godkendt.

161. Beslutning om forlængelse af kontrakt - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Den alternative indstilling godkendt.

162. Salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Lukket beslutning

 

163. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orientering


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

 

Mødet den 12. juni 2019

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Evaluering af pejlemærket vedrørende servicerammen
 • Budget 2020-2023 - sidste drøftelse af ØKU´s budget inden budgetcamp
 • Godkendelse af anbefalinger på baggrund af evalueringen af dagtilbuds- og skolestrukturen.
 • Beslutning vedr. fysiske rammer for Børne- og ungetandplejen
 • Orientering om status på og evaluering af arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse

 

Juli 2019 – mødefri

 

Mødet den 7. august 2019

 • Godkendelse af regnskab og eventuel besvarelse af beretning 2018
 • Årshjul for borgerpanelet i august  

 

164. Underskriftsark

Underskriftsark